Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

4.6.12-Μεστοτάτη η εγκύκλιος Πεντηκοστής 2012 Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικής-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ ΨυχικοῦΜΕΣΤΟΤΑΤΗ ΝΟΗΜΑΤΩΝ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2012»
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ-
ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΣΘΕ
ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΙΘΕ ΝΑ ΤΟΝ ΜΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ
ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
Ἐπιστολὴ 285/4.6.2012
 
Εἴθε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ φωτίσῃ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, καὶ ὅλους μας νὰ γίνῃ ἀμέσως ἡ ἀρχή.
 
Τὴν 6ην/7ην  Ἰουνίου 2012     νὰ ἀπαιτήσῃ ἡ    Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπόχρεων, τὴν Πολιτεία, νὰ ἀρχίσῃ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ (ὅπως ἱκετεύομε τοὺς Ἁγίους Ἱεράρχας καὶ εἰςτὸὑπ᾿ ἀριθμ. 271/29.5.2012 ἔγγραφόν μας).
 
Εἴθε νὰ μὴ ἀπογοητευθῇ καὶ πάλι τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα.
 
Πρὸς ἐνδυνάμωσι ὅλων μας παραθέτομε κατωτέρω:
 
Α) Αὐτούσια τὴν Ἐγκύκλιον τῆς Πεντηκοστῆς 2012 τοῦ θαρραλέου Ἱεράρχου κ. Νικολάου.
 
Β) Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς φωνὲς εὐλαβῶν μοναχῶν πατέρων, τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου ὑπ᾿ ἀριθμ. 89 πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον καὶ 90 πρὸς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀπὸ 1.6.2012.
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗΛ. 210-3254321


                                                                                                                                                                   
 

30.5.12-Χωρίς το Τάμα το χρέος όλων για αναγέννησι του Έθνους δεν εκπληρώνεται

 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


 
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

 
Ἐπιστολὴ 284/30.5.2012

Ἡ Ἱστορία ἦταν καὶ παραμένει ἀδέκαστος καὶ ἐνώπιον αὐτῆς μετὰ πάσης διαφανείας δὲν κρινόμεθα μόνον ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἔχομε χρέος νὰ ἀφήνωμε νέες ὑποθῆκες εἰς τὴν Χώρα καὶ τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Προσευχόμεθα εἰς τὸν Κύριον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅπως φωτίσῃ τὰ διαβήματα τῶν ἁρμοδίων καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ὑψίστου ἀρχίσει τὴν Θεία Ἀνέγερσίν του.
 
Εὐλογεῖτε. Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰώνας…Λυτρωτὰ ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ…
 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρὸς τὴν
Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 
                                                                                                              
ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
 
 
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 271/29.5.2012 Γ.Ι.
Μακαριώτατοι,
Ἅγιοι Συνοδικοί,
εὐλογεῖτε.
 
Κάνοντες ὑστάτην ἔκκλησιν ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
1. Πολλαὶ προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ βλέπουσαι τὴν ἀβελτηρίαν τῶν καθ᾿ ὕλην ὑποχρέων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μᾶς τονίζουν νὰ παύσωμεν νὰ Σᾶς ὀχλοῦμεν καὶ νὰ ἐνδιαφερώμεθα διὰ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ ὅτι ὁ Κύριος δὲν θὰ μᾶς κρίνῃ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἔργων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πρόθεσιν.
 
2. Ἔχοντες ἐπίγνωσιν τοῦ  Γραφικοῦ « ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22) συνεχίζομεν νὰ κάμνωμεν περαιτέρω «ἰώβειον ὑπομονήν» ἀποστομώνοντες τοὺς ἀπογοητευμένους φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τονίζοντες εἰς αὐτοὺς: «αὐτὴ εἶναι ἡ σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ καὶ ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάμνωμεν τὸ θέλημα τοῦ Σατανᾶ».
 
3. Εἶναι ὄντως ἄκρως ἀδιανόητον, ἀχαρακατήριστον καὶ ἀπαράδεκτον νὰ κάμνωμεν σοβαροτάτην προσφοράν, νὰ ἀγωνιζώμεθα ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ διαθέσουν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμεν μόνον ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ, νὰ ἐγκρίνῃ καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν Πολιτείαν τὴν ἄμεσον παραχώρησιν περιόπτου θέσεως καὶ νὰ νομοθετήσῃ διὰ ἀλλαγὴν χρήσεως, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους καὶ ἐν γένει τὴν διευκόλυνσιν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.
 
 
4. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία συνεχίσῃ νὰ παραμένῃ ὡς αἰτοῦσα, ἀντίχριστοι ἰθύνοντες θὰ ἐκλάβουν τοῦτο ὡς ἐπαιτείαν. Διὰ τοῦτο ἄς τεθῆ τὸ θέμα εἰς τὴν Πολιτείαν ὄχι ὡς αἴτησις καὶ ἐπαιτεία ἀλλ’ ὡς ἀπαίτησις. Οἱ νῦν ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ ἀκούουν, κατανοοῦν καὶ ἐγκρίνουν «αἰτήσεις», ἀλλὰ ἀκούουν καὶ ὑπολογίζουν μόνον τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀπαιτήσεως…
 
5 . Ἄς συνειδητοποιήσωμεν τὸ Γραφικόν, «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2).
 
 6. Δὲν ἐπιτρέπεται ο υο το αἰῶνος τούτου νὰ φαίνωνται φρονιμώτεροι τῶν υἱῶν τοῦ φωτός.
 
7. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς δὲν ἐπιδιώκομεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα ἐπιπλέον Ναὸν εἰς τούς, δόξα τῷ Θεῷ, χιλιάδας ὑπάρχοντας, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, διὰ νὰ σταματήσουν νὰ «τρίζουν» τὰ ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ νὰ τονωθῇ τὸ τρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
 
8. Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι εἰς ἡμέρας οἰκονομικῆς κρίσεως προηγοῦνται ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι, εἰς τὴν περίπτωσιν μας οὐδόλως ἰσχύει.
 Ὅπως ἐκτενέστατα ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς ἔχομεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες, ποὺ στεροῦνται ἀναγκαίων ἀγαθῶν.
 
9.  Δέον δὲ νὰ σημειωθῇ ὅτι δὲν ἔχομεν λάβει τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπεναντίας ἡμεῖς βοηθοῦμεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν διάφορες Μητροπόλεις καὶ εὐλαβεῖς κληρικούς, ποὺ ἀναλίσκονται νὰ περιθάλπουν δεκάδας ἢ καὶ ἑκατοντάδας δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας. Ἡμεῖς ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα μισθωτοὶ καὶ δὲν θέτομεν εἰς τὰ θυλάκιά μας μισθοὺς κ.λπ., ἀλλ᾿ ἀπεναντίας βυθίζομεν τὰς χείρας μας πολὺ βαθιὰ εἰς τὰ θυλάκιά μας, διὰ νὰ διαθέτωμεν ἐξ ἰδίων καὶ νὰ πραγματοποιῶμεν τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας. Ἀντιθέτως πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας εἶναι μισθωτοὶ καὶ «ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτὸς ἐστι…» (Ἰωάν. 10,13).
 
10. Ἐνεργοῦμεν τὰς φιλανθρωπίας ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς τὴν ἐλαχίστην πρόθεσιν νὰ προβάλωμεν τὸ ὄνομά μας. Καὶ ὅταν πραγματοποιηθ τὸ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους οὐδόλως ἐπιθυμοῦμεν νὰ μνημονευθτὸ ὄνομα μας διὰ τὴν προσφορὰν καὶ συμβολήν μας.
 
11. Δὲν πρέπει νὰ δειχθῇ ἀβελτηρία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. 
Ἐπανειλημμένως ἐτονίσαμεν ὅτι τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δύναται νὰ συνδυασθῇ μὲ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ μεγαλοπρεπεῖς ὑπόγειες αἴθουσές του νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς Συνοδικὸν Μέγαρον, χωρὶς νὰ διαθέσῃ ἡ Ἐκκλησία οὔτε δεκάραν.
 
12.  Περαίνοντες, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, ποιούμεθα ὑστάτην ἔκκλησιν, τὴν 6ην Ἰουνίου 2012 νὰ θελήσετε νὰ συζητήσετε ἐπὶ τέλους διεξοδικώτατα τὸ ὅλον θέμα καὶ νὰ μὴ συζητηθῇ πάλιν ἀκαίρως καὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων. Ἐκδόσετε, παρακαλοῦμεν, ἀπόφασιν διὰ ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ζητοῦντες τὴν πλέον περίοπτον θέσιν. Τότε ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ ἔχωμεν πολλὰς προσφορὰς περιόπτων θέσεων διὰ τὴν πραγματοποίησίν του, ὡς π.χ. εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, μεταξὺ Ἐλευθερώτριας καὶ Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Νέαν Πεντέλην, 30 στρέμματα εἰς περίοπτον θέσιν τοῦ Δήμου Ἀχαρναί, τὸ «σκάμμα» Γαλατσίου καὶ ἄλλων θέσεων, ποὺ θὰ προσφερθοῦν, ἐὰν πρῶτον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφανθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς περίοπτον θέσιν.
 
13. Τοιουτοτρόπως τὰ ὀνόματα Ὑμῶν θὰ παραμείνουν εἰς τὴν Ἱστορίαν, ὅτι Ὑμεῖς κατετροπώσατε τὸν Σατανᾶ ἀποφανθέντες τελεσιδίκως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
14. Ἐπειδὴ Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, εἶσθε κατὰ θείαν συγκυρίαν ὅλοι ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, λάβετε, παρακαλοῦμεν, τὴν μεγάλην ἀπόφασιν, διὰ νὰ γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ Σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεαὶ γενεῶν.
 
15. Ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ μεγάλου Τάματος τοῦ Ἔθνους κατὰ τὸν κρισιμώτατον τοῦτον καιρὸν θὰ γίνῃ, πιστεύομεν, μία αἰτία νὰ ἐπιβλέψῃ ὁ Θεὸς ἱλέῳ ὄμματι εἰς τὸ Ἔθνος μας, τὸ ὁποῖον διέρχεται μέγιστον κίνδυνον, καὶ νὰ τὸ ἐλεήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ δοξάσῃ.
 
 
Σς σπαζόμεθα τν δεξιν
μετ υικο σεβασμο κα τς ν Κυρίγάπης
 
 
Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον

 

2.5.2012-Τάμα του Έθνους-Άγιοι Συνοδικοί, αποφασίσατε τώρα 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΕΔ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΤΩΡΑ!
 
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 455/2.5.2012
 

 
1. Σήμερον μέχρι καὶ τὴν 4.5.2012 συνέρχεται ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ θεία συγκυρία ὅλοι οἱ 12 Συνοδικοὶ εἶσθε ἀπὸ θερμότατοι μέχρι θερμοὶ ὑποστηρικτὲς

τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
.

Εὐελπιστοῦμε νὰ ἐπικρατήσῃ ἐπιτέλους τὸ δημοκρατικὸ συνοδικὸ σύστημα.
 
 
 
2. Ἐὰν ἡ παροῦσα Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τολμήσῃ νὰ ἀποφανθῇ ὁμόφωνα:
 
  
Α) διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
 
 
καὶ
  
 
ὅτι ζητεῖται ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις (τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις, ἡ ὁποία δὲν ἐμποδίζει κανένα καὶ ὠφελεῖ τοὺς πάντας)
 
 
ἤ ἔστω
 
 
Β) νὰ παραπεμφθῇ τὸ σπουδαιότατο θέμα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς πρῶτο καὶ κύριο θέμα τῆς ἀμέσως ἑπομένης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, διὰ νὰ συζητηθῇ ἐκτενέστατα καὶ ὄχι ἀκαίρως καὶ ἐν τάχει ὀλίγον πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν…», ὡς μέχρι τώρα,
 
 
τότε θὰ δυνηθοῦν νὰ ἐκφρασθοῦν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τηρήσει τὸν λόγο τους καὶ ἔχουν γράψει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὸν Μακαριώτατο, πλὴν ὅμως δὲν μᾶς ἐκοινοποίησαν ἐπιστολές τους καὶ ὅλως περιέργως τὰ ἔγγραφά τους δὲν εἶναι στὸν οἰκεῖο φάκελλο.
 
 
3. Ἐπειδὴ χιλιάδες εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καθημερινῶς μᾶς «βομβαρδίζουν» συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως νὰ τοὺς ἐνημερώνωμε καὶ ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ νὰ ἐγκαταλείπωμε τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ τὶς ἄλλες κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητές μας καὶ νὰ ἀπαντῶμε ἐπὶ 24ώρου βάσεως στοὺς ἀδημονοῦντες φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τί τελικῶς ἀπέγινε, ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε κατωτέρω τὴν τελευταία ἐπιστολὴ ἀπὸ 27.4.2012 τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» πρὸς τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ δημοσίευμα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου ἀπὸ 27.4.2012, γιὰ νὰ ἀποσυμφορηθοῦν τὰ τηλέφωνά μας.
 
 
 
4. Ἄς προσευχηθοῦν ὅλοι οἱ Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἀλλὰ καὶ οἱ φιλέλληνες, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Μακαριώτατο, νὰ ἀποφασίσετε, Ἅγιοι Συνοδικοί, αὐτὲς τὶς ἡμέρες διὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ μὴ ἐπικρατήσῃ ἡ σατανικὴ περαιτέρω ἀναβολή.
 
 
5. Ὅλες τὶς σαθρότατες σατανικὲς ἀντιρρήσεις καὶ ἀντιδράσεις τὶς ἔχομε ἐπανειλημμένως μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα καταρρίψει καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα μερικοὶ νὰ μὴ θέλουν νὰ ἀντιληφθοῦν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια.
 
 
Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμε ὅτι δὲν ὑπάρχει «κουφότερος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ καὶ ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἐννοήσῃ» καὶ ἔχει ὡς δόγμα του τὸ: «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς»…
 
 
 
6. Εὐελπιστοῦμε οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦν περαιτέρω, διότι ἐλπίζομε ὅτι Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ δώσετε τὴν ἐπιβεβλημένη λύσι τοῦ ὅλου θέματος ἅπαξ διὰ παντός.
 
 
7. Γιὰ τὴν ἀνάρτησι τοῦ ἐν λόγῳ θέματος ἀπὸ τὶς ἔγκυρες ἱστοσελίδες καὶ τὴν περαιτέρω προώθησι μὲ e-mail ἀπὸ τοὺς φίλους πρὸς ὅλους τοὺς συγγενεῖς καὶ γνωστούς τους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
 
 
 
 
 
Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν :
 
 
 
 
δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν,
 
Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὉἈπόστολος Παλος»,
 
 
Σωματείου «ο Φίλοι το Τάματος τοθνους»
 
 
χαιρετίζομε ὅλους
 
 
 
 
 
 
μὲ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη καὶ εὐχόμεθα καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τὶς οἰκογένειές μας, τὸ  Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν Πατρίδα καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.
 
 
 
 
 
 
Ἐπίσης εὐχόμεθα ὅλοι οἱ δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες νὰ προσέλθουν στὶς κάλπες καὶ νὰ ὑπερψηφίσουν νέους ἁγνούς, ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐνάρετους ἀνθρώπους καὶ ὄχι ἀνώμαλους, παλλακίδες, ἀντίχριστους, ἀμοραλιστές, ἄθεους, μιζαδόρους, κομπιναδόρους, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμε τὸ θεῖο ἔλεος γιὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῶμε ὡς Ἔθνος.
 
Σωματεον
 
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
 
δρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
 
Τηλ. 0030 210-3254321-2,    fax 210-3236978
Ἀριθ. ποφ. Πρωτοδικείου θηνν 3079/2008
Α.Φ.Μ.  998406487 ΔΟΥ ΨυχικοΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
 
27.4.2012 Γ.Ι.
 
Εὐλογεῖτε,
 
Χριστὸς Ἀνέστη, καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς οἰκείους μας, τὸ ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.
 
1. Συνημμένως ἀποστέλλομεν Ὑμῖν ἀντίγραφον δημοσιεύματος τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου (φύλλον 1924/27.4.2012), τὸ ὁποῖον δημοσιεύει μέρος ἐπιστολῆς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐπρόλαβεν νὰ δημοσιεύσῃ τὸ ΙΠΗΠΑ εἰς τὸν πνευματικὸν σηματοφόρον
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιῶν,
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὉἈπόστολος Παλος»,
τοῦ Σωματείου «ο Φίλοι το Τάματος τοθνους»,
δηλαδὴ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή».
 
 
 
2. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτον καὶ ἀπογοητευτικὸν ἐπὶ τέσσαρα (4) συναπτὰ ἔτη ἡ Δ.Ι.Σ. νὰ μὴ ἔχῃ ἀκόμη ἀποφασίσει τὴν ἀναγραφὴν τοῦ σπουδαιοτάτου θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὡς πρῶτον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς ἀμέσως προσεχοῦς Ἱεραρχίας καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ὅλοι οἱ Σεβασμιώτατοι ὁμοφώνως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν νὰ διευκολύνῃ, παραχωροῦσα περίοπτον θέσιν, καὶ νὰ θεσμοθετήσῃ πάραυτα διὰ πιθανὸν ἀποχαρακτηρισμόν, ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους δομήσεως κ.λπ., διὰ νὰ ἀρχίσουν ἀμέσως τὰ ἔργα καὶ ὄχι κάποτε εἰς τὸ μέλλον…
 
3. Διότι τὴν Δευτέραν τοῦ Χριστοῦ Παρουσίαν δὲν χρειάζονται οὔτε Ναοί, οὔτε τάματα, οὔτε μετάνοιες, τότε μία φωνὴ θὰ ἀκουσθῇ «…δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου…» (Ματθ. 25, 34) ἢ «…πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ…» (Ματθ. 25, 41) καὶ «καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τος νθρώποις παξ ποθανεν, μετ δ τοτο κρίσις» (Πρς βραίους 9, 27).
 
4. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται, Ἅγιε Συνοδικέ, νὰ συζητῆται τὸ κολοσσιαῖον αὐτὸ ἔργον ἐμβολίμως («ἄρπα κόλλα») εἰς τὸ τέλος τῶν συνεδριάσεων, ὅταν τελειώνῃ ὁ χρόνος, ὁπότε ἀκολουθεῖ:
« … Παρελθούσης τῆς ὥρας, ὅλα τὰ λοιπὰ εἰς τὴν ἑπομένην Σύνοδον-Δι᾿ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων Ἡμῶν…»…
 
 
 
5. Ἅγιε Συνοδικέ, θὰ ἔπρεπε τώρα πρὸ τῶν ἐκλογῶν νὰ ἀπαιτήσετε καὶ γραπτῶς ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα νὰ λάβουν θέσεις διὰ τὰ κύρια μακροχρόνια προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, μέγιστον τῶν ὁποίων εἶναι ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μετὰ ἕπονται τοῦ κόσμου τὰ τόσα ἄλλα μακροχρόνια καὶ καυτὰ προβλήματα, ποὺ ἐδημιούργησαν ἀντίχριστοι καὶ ξενοκίνητοι πολιτικοί.
 
6. Διαφορετικά, ἐὰν ἀπευθύνωνται καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς «αἰτοῦσαι», τὸ παρερμηνεύουν τότε οἱ φαῦλοι καὶ ἀντίχριστοι πολιτικοί, ὅτι ἡ «αἴτησις» εἶναι ἐπαιτεία καὶ βλέπουν τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὡς ἐπαίτας. Μόνον αὐτὴν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καὶ τῶν ἄλλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δύνανται νὰ καταλάβουν οἱ σημερινοὶ πολιτικοί μας καὶ ἀλλοίμονον, ἐὰν δὲν προσαρμοζόμεθα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας. Διότι δὲν ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τὸν ἀνεπανάλητπον Ἐθνάρχην-Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖος ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἠγωνίζετο ὡσὰν εὐλαβής, ποὺ ἦτο, διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὑποκριτάς. Ἡ κληρονομία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια εἶναι ταυτοχρόνως Ἑλληνική, Ὀρθόδοξος, Ἱστορική καθὼς ἐπίσης Μορφωτικὴ καὶ Πολιτισμική. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δὲν θὰ ἐχρειάζετο ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ οὔτε κἄν «αἴτησιν». Ἀπεναντίας ὁ ἴδιος θὰ ἔδιδε εἰς τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν νὰ κατανοήσουν τὴν ἄμεσον ὑποχρέωσίν των, ὡς καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι.
 
«Ὄλβιοςὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν».
 
Εὐτυχεῖτε ἐν Κυρίῳ.
 
Διὰ κατανόησίν Σας, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
 
Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳἀγάπης
 
Ὁ Πρόεδρος   Ἡ Γεν. Γραμματεύς
 
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. ἈναγνωστοπούλουΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΦΥΛΛΟ 1924/27.4.2012

Η ΣΕΡΒΙΑ, Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ
ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΤΩΝ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» – ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΧΙ!
Ἐνῶ εἰς τὴν Ρουμανίαν καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ Βουκουρέστιον ἀνεγείρεται Ἱερὸς Ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἔχει 120 μέτρα μῆκος, 80 μέτρα πλάτος, 150 μέτρα ὕψος καὶ
4 ὑπογείους αἰθούσας συναυλιῶν, συνεδρίων κ.λπ.


Τδρυμα προασπίσεως «θικν κα Πνευματικν ξιν» παναφέρει ες τ προσκήνιον μ δυναμικν τρόπον τ θέμα τς λοποιήσεως το Τάματος τοθνους καλν τν ερν Σύνοδον ν συγκαλέση τν ερν Σύνοδον τς εραρχίας κα ν λάβη ποφάσεις δι τν μεσον πραγματοποίησίν του. Ες γγραφον τοδρύματος τονίζονται μεταξλλων τξς:
 
1ον) νλληνεςπιχειρηματίεςκδιώκονταιπτΤΑΧΙ μουσουλμάνων ες μωαμεθανικς χώρας, μεςποθάλπομεν κα τος μωαμεθανος λλοφύλους εσβολες καλα ατ τκατομμύρια τν φανατικν μουσουλμάνων, ποες τν πρξιν εναι βραδυφλεγες βόμβες, οποοι φανατίζονται ες τκατοντάδες τζαμιά, ποπάρχουν ες τεράστιες αθουσες πολυκατοικιν. Οδ πολιτικάντηδες ψηφίζουν κανόμους νκατασκευάσ πρς χάριν των βαρύτατα φορολογούμενος πτωχς λληνικς λας μέχρι κα τεμένη (τοι βιομηχανίες καμικάζι) καοδεμία οσιαστικντίδρασις πάρχει π τν πνευματικν καθρησκευτικνγεσίαν, κτς μεμονωμένων περιπτώσεων, οποοι διασύρονται ς ρατσιστές, φασίστες, θνικιστές, βάρβαροι καττοιατα διακοσμητικ στολίδια.
 
2ον) μες μοχθοντες ν πραγματοποιηθ τ μεγαλεπήβολον κα κολοσσιαον ργον το Τάματος τοθνους, παλλάσσοντες τος καθ᾿λην ποχρέους, Πολιτείαν κακκλησίαν, νμδιαθέσουν οδτν παραμικρν δεκάραν, μέχρι πρότινος δν ερίσκαμε τν παραμικρν κατανόησιν οδκαπατν τνκκλησίαν καμπερίγραπτες σατανικς δικαιολογίες πεγοήτευον τος ελαβεςνιδιοτελες καδεολόγους ρθοδόξουςΧριστιανούς.
 
3ον) ντμαρτωλόν, σωτον, διεφθαρμένον κασπάταλον κράτοςχει δαπανήσει κατοντάδας τρισεκατομμύρια κατετράκιςκατομμύρια δολλάρια διετελργα (που πάρχουν τεράστιες μίζες καλαδώματα) καατκκλησία χει πολέσει τν περισσοτέραν περιουσίαν της, δι νδιευκολύντοςκάστοτε φίλους της θύνοντας, ο καθ᾿λην ρμόδιοι διαφόρησαν ν πραγματοποιηθερπαρακαταθήκη τν ρώων τς θνικς μας Παλιγγενεσίας, τν ποίαν υοθέτησεν παμψηφε Δ΄ θνοσυνέλευσις τ 1829 μ τ ΗΨήφισμα κα τ Βασιλικ Διατάγματα το 1834 κα 1838 ρητς ρίζουν ν πραγματοποιηθ ες τν νέαν πρωτεύουσαν τν θήνα.
 
Τὸ Τάμα τῶν Σέρβων πρὸς τὸν Ἅγιον Σάββα.
 
4ον) χομεν ποδείξει τι κόμη καοπτωχο Σέρβοι, οποοι κατεδιώκοντο πτος νατοϊκος κανήμερα τοΠάσχα ξετόξευαν ες βάρος των πυραύλους, πτν ποίωννέγραφον μσπρέϋ «καλ Πάσχα, καλνάστασι», ν τούτοις κατεσκεύασαν τν μεγαλύτερον Ναν τν Βαλκανίων τνγιον Σάββα.
 
5ον) Ες ατν τν Μητρόπολιν τοπαρκτοσοσιαλισμομέσως μεττν Περεστρόϊκα, ομόδοξοι Ρσοι, παρ᾿λον τι πεινοσαν, πανκοδόμησαν τν πτος Μποσλεβίκους κατακρημνισθένταερν Ναν το Σωτρος Χριστο.
 
Τὸ Τάμα τῆς Τιφλίδος
6ον)   πτωχΓεωργία κατεσκεύασεν ες τν Τιφλίδα τν μεγαλοπρεπ.Ναν τς γίας Τριάδος.
 
7ον) Συνοδικς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρν κ. Χρυσόστομος μς διηγετο καττς παφάς μας μτν ερν Σύνοδον, τικαυχτο ες τΒουκουρέστι τι χει τν μεγαλύτερον . Ναν τογίου νδρέου ες Πάτρας. Σύνοδος τς κκλησίας τς Ρουμανίας τοπέδειξεν μως τ σχέδιον τοεροΝαογίουνδρέου, ποκτίζουν ες τΒουκουρέστι, μ 120 μ. μκος, 80 μ. φάρδος  κα150 μ. ψοςκα 4 πόγειες αθουσες συναυλιν, συνεδρίωνκ.λπ.
 
8ον) μες δν φιλοδοξομεν ν οκοδομήσωμενπροσθέσωμεν να . Ναν ες τος κατοντάδας πάρχοντας, λλν μνημεον δοξολογίας, εχαριστίας, εγνωμοσύνης κα λατρείας, τποον πρέπει ν εναι λίαν περίοπτον…
 
9ον) Μάλιστα δπροτείναμετι τ Τάμα τοθνους θ δύναται ν συνδυασθ κα μ Μητροπολιτικν . Ναν θηνν, κόμη δκα ες π τος πογείους ρόφους νχρησιμοποιηθδιΣυνοδικν Μέγαρον κανχουν κατς αθουσες πολλαπλν χρήσεων. Ἡ χρηματοδότησίς του ἀπὸ ἰδίους πόρους.
 
10ον) πιπλέον, κα δι ατ νμ διαθέσχι μόνον πολιτεία, λλ οδ κα ατκκλησία τν παραμικρν δεκάραν.
 
11ον) ξιοποιοντες τν περιουσίαν, ποχομεν ποκτήσει μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις κα σωματικς κα ψυχικς λγηδόνες καὶ ἀποδεικνύοντες μπράκτως πλυτον διαφάνειαν μέχρι κα τν τελευταίαν δεκάραν, ο παντοιοτρόπως π τος πάντας ξαπατηθέντες πανέλληνες κα φιλέλληνες ν τν φήλιον, θ σπεύσουν νσυντρέξουν γενναίως, δι νλοκληρωθ τ μεγαλεπήβολον κακολοσσιαον ργον το Τάματος τοθνους.
 
12ον) μες δν πασχίζομεν νὰ ἀπαθανατίσωμεν τνομά μας, λλ᾿ ἀπεναντίας, ςγνωστοι στρατιται νγωνισθμενκρως νιδιοτελς δι τν πραγματοποίησιν το Τάματος τοθνους, διαθέτοντες τ πάντα διτν ν λόγσκοπόν, συνεχίζοντες νστερούμεθα οκειοθελς τν περισσοτέρωνγαθν κανξιωθμεν νὰ ἐπαναλάβωμεν τ «νν πολύεις τν δολον σου Δέσποτα»…
 
13ον) δηνω τν 30 Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτν μς χουν γράψει τι περθεματίζουν δι τν μεσον πραγματοποίησιν τοΤάματος τοθνους.
 
14ον) Πολλς δεκάδες λλων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτν μας χουν δώσει τν πόσχεσίν των, τι θσυνηγοροσαν καατοκα προφανςχουν γράψει ες τν Μακαριώτατον κατν .Σύνοδον, λλ δν μςχουν κοινοποιήσει ντίγραφά των.
 
15ον) Ἐὰνπάρχουν ντως μερικο Σεβασμιώτατοι, οποοι κόμη δν τήρησαν τν λόγον των, ς εχηθμεν κα προσευχηθμεν λοι μας Θες νφωτίσ κατος πολοίπους ν γράψουν κανμς κοινοποιήσουν ντίγραφα τνγγράφων των, δινμ χάνωνται τδιάφορα γγραφά των.
 
16ον) Τότε οΣεβασμιώτατοι Μητροπολται τς νν Συνοδικς περιόδου, πο τάσσονται πρ τς μέσου πραγματοποιήσεως το Τάματος τοθνους, ς πιβληθον ες τν Μακαριώτατον νμλιγοπιστκανμμφιβάλτι μ τν βοήθειαν τοΘεοτΤάμα τοῦ Ἔθνους θ πραγματοποιηθ, δι νὰ ἀναπτερωθκαναζωογονηθτὸ ὑπ τν ργάνων τν σκοτεινν δυνάμεων κατατρωθνθικν καὶ ἐθνικν σθένος τν λλήνων.
 
17ον) Ες τος συγχρόνους πογόνους τοούδα, πο δθεν κόπτονται διτος πτωχούς, ποδεικνύομεν μπράκτως τι πέραν τν 65.000 τόννων νθρωπιστικν βοηθειν, ποχομεν ποστείλει ντν φήλιον τ τελευταα 4 τη, ναλισκόμεθα π 5ης πρωϊνς μέχρι κα μετ τς πρώτας μεταμεσονυκτίους ρας, δι ν περιθάλπωμεν κραίας περιπτώσεις δυστυχίας πολυτέκνων, νέργων, ρρώστων κα ννισχύωμεν κα ελαβες κληρικούς, πομοχθον νφροντίζουν ες τς στέγες γάπης δεκάδας κακατοντάδας δεινοπαθοντας συνανθρώπους μας καστος, καατοδυστυχς περιθωριοποιονται κανέρχονται ες τς νωτάτας κκλησιαστικς θέσεις, χι οξιοι καοδανικοὶ ἐργάτες τοΕαγγελίου, λλμετριότητες μέχρι κανάξιοι.
 
18ον) Ες μάτην θηριομαχομε ναντίον τς μεγίστης κοινωνικς ναλγησίας, ποπικρατε ν καταστρέφωνται τ πρς βρσιν λήγοντα γαθ κα ν μ μς τ δίδουν στω πληρώνοντες μες πτ θυλάκιά μας κα 23% φόρον προστιθεμένης ξίας λλπ κάποιου συμβολικο ποσο τν πρς λξιν γαθν, δι ν γεμίζωμεν ἄδεια στομάχια.
 
19ον) Τέλος τν ποστομωτικν πάντησιν πρς τος συγχρόνους ατος πογόνους τοούδα καὶ ὀλιγοπίστους τν δίδει Θεάνθρωπος Κύριος: «τος πτωχος γρ πάντοτε χετε μεθαυτν, μ δο πάντοτε χετε» (ωάν. 12, 8).
 
Ἡ πρότασις
τοῦ Σεβ. Μεσογαίας
20ον) Σεβασμιώτατος Μεσογαίας κα Λαυρεωτικς Συνοδικς κ. Νικόλαος ες τν π 25 Μαρτίου 2011 πιστολήν του πρς τν γίαν καερν Σύνοδον τονίζει:
«…Κα ν μπρχε τ παλαιν Τάμα μες θπρεπε ν κάμωμεν νέο Τάμα» κα συμπληρώνομεν μες: ν τ πραγματοποιήσωμεν κα νπικαλεσθμεν τ θεον λεος, να ρυσθμεν π τ κατακρήμνισμα ες τν βυσσον, που μς κατήντησαν θύνοντες.
 
21ον) γιος Μεσογαίαςρισεν ες τν λόγγγραφόν του τι πιβάλλεται κατ τν 200ην πέτειον τς θνικς μας Παλιγγενεσίας, τν 25ην Μαρτίου 2021, ν πραγματοποιηθον τγκαίνια.
 
22ον) Πρς τοτο πιβάλλεται Μακαριώτατος ν μ συνεχίσ νὰ ἀναβάλ, λλερ Σύνοδος νκαλέσ ες κτακτον συνέλευσιν τν εραρχίαν μ πρτον θέμα τν μεσον πραγματοποίησιν το Τάματος τοθνους.
 
23ον) κκλησία νκδώσλοιπν πόφασιν καν τονίστι ζητεται πλέον κατάλληλος περίοπτος θέσις κα νπαιτήσπὸ τν Πολιτείαν τν κχώρησιν, λλκα τν πιθανν ποχαρακτηρισμόν, ἐὰν τχουν χαρακτηρίσει ς δασικόν, τν λλαγν χρήσεως γς, τν πολεοδόμησιν μ εδικος ρους δομήσεως κα ν εμεθα ες θέσιν ν πραγματοποιμεν μέσως τν παιτουμένην διαμόρφωσιν τοδάφους, χωματουργικς ργασίας, δος προσπελάσεων, δρεύσεως, ποχετεύσεως, λεκτροδοτήσεως κα συγκοινωνιακμέσα κα λοιπά, κα λοιπά.
 
24ον) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ χρειάζεται κκλησία νελογήσκανπαιτήσπτν πολιτείαν νδιευκολύν παντοιοτρόπως τν λόγ μεγαλεπήβολον κα κολοσσιαον ργον το Τάματος τοῦ Ἔθνους κας μδώσουν οκαθ᾿ ὕλην πόχρεοι οδτν παραμικρν δεκάραν. Μ τν βοήθειαν το Θεο θλοκληρώσωμεν καατ τργον, ες τποον θὰ ἐργασθον καθξασφαλίσουν τν ρτον τν πιούσιον χιλιάδες λληνικς οκογένειες. Μτέτοια ναπτυξιακργαμπορενὰ ἐπέλθκαναστροφτς οκονομικς καταρρακώσεως τνλλήνων κανσωθλλάδα μας, διαφορετικ «ζήτω ποκαήκαμε».
 
Ὁ Θεὸς νὰ φωτίση
τοὺς Ἱεράρχας
25ον) ς εχηθμεν κα προσευχηθμεν λοι μας, Θες νφωτίσ κατος πολοίπους εράρχας, προπαντς δτν Μακαριώτατον, ν πρωτοστατήσπ«πιστεύω» καμκ λύπης ξ ἀνάγκης, διότι «λαρν γρ δότην γαπ Θεός» (Β΄Κορ. 9, 7) κα«πν δ οκ κ πίστεως, μαρτία στίν» (Ρωμ. 14, 23).
 
26ον) ςποδείξωμεν μπράκτωςτι εμεθα πραγματικοπόγονοι το μεγάλου προγόνου μας Μεγάλου λεξάνδρου φαρμόζοντες τ «σα δν πιλύονται, κόπτονται».
 
27ον) Τοιουτοτρόπωςχι μόνον θ παύσουν ν «τρίζουν τστ» το θρυλικο γέρου τοΜορικατν λλων ρώων τς θνικς μας Παλιγγενεσίας, οποοι γωνίσθησαν νκδιώξουν μερικς κατοντάδες χιλιάδων μωαμεθανν καμες ονάξιοι πιτρέψαμε ν εσβάλουν κατομμύρια μωαμεθανν κα νδιαλύσουν τν λλάδα μας, λλθχωμεν κατν ελογίαν τοΘεο, δινπιστρέψωμεν ες τς ρίζας μας, προτοαριον εναι πάρα πολργά.
 
Δι τδρυμαΠροασπίσεως
θικν καΠνευματικνξιν
κα τ
Σωματεον «ο Φίλοι το Τάματος
τοθνους».
 
 


   

σελίδα 87 απο 87

Developed by © mpistiries.com