Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΣ Γ'28.6.17

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ  Γ΄

28.6.2017

1.Ὡς γνωστόν,  Μακαριώτατος μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς του,  ἐξέδωσε ἐπίσημην ἀνακοίνωσιν τῆς ΔΙΣ (1.4.2015), ὅτι δῆθεν μᾶς προσφέρει ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις καὶ ὅτι ἐμεῖς δῆθεν τὶς ἀποποιούμεθα.

2.Ἐμεῖς ὡς γνήσια μέλη τῆς Μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἴμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ παραμείνωμε, πιστεύομε ἀκραδάντως ὅτι ὅ,τι λένε οἱ Σύνοδοι εἶναι τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  Μήπως ἔχουν δίκαιο ταπεινοὶ καὶ φιλήσυχοι ἄνθρωποι- ἰδίως ἡ νεολαία νὰ λέγουν : «δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχθοῦμε, νὰ μᾶς κοροϊδεύουν μερικοὶ παπάδες καὶ ἰδίως δεσποτάδες καὶ μάλιστα Συνοδικοί! » ; ; ;

3.Τέτοια τρισάθλια μαγειρέματα εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνωνται τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διότι μόνον «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ' ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα» (ΙΑΚ. 1,17) καὶ ὅλα τὰ ἀντίθετα ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου προέρχονται.

4.Ἠναγκάσθημεν νὰ ἀποστείλωμε τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 583/7.6.2016 ἔγγραφόν μας πρὸς τὴν ΔΙΣ, τὸ ὁποῖον ἔλαβε ἀριθμὸν πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ τὸ 2706/8.6.16 ἐφ’ὅσον ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ τὸν Μακαριώτατον Ἅγιοι Συνοδικοὶ ἀσχολοῦνται κατόπιν ἑορτῆς διὰ δευτερεύοντα θέματα καὶ δι᾽ ὅλα τὰ μακροχρόνια καυτότατα προβλήματα λέγουν «ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα».

5. Ἐπειδὴ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Συνοδικοὶ ἀποφεύγουν τὸν καλόπιστον διάλογον, ὅπως «ὁ διάβολος τὸ λιβάνι» καὶ ὁσάκις ὁ Μακαριώτατος δίδει ἀμέσως τὸν λόγον του στοὺς πάντες διὰ νὰ τοὺς ξεφορτωθῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχει δυστυχῶς ἀκόμη συνειδητοποίησει οὔτε τό: «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37)· βασανίζει τὴν ἰδίαν στιγμὴν τὴν φαιάν του οὐσία, πῶς νὰ τορπιλίσῃ τὴν ὑπόθεσιν καὶ «τὸ ναί του νὰ γίνῃ νέκρα», ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας καὶ νὰ ἐξαγάγουν ὅλοι οἱ ἀντικειμενικοὶ παρατηρητὲς ἀνεπηρέαστα τὰ συμπεράσματά των.

6. Βλέποντες οἱ πολιτικοὶ καὶ ἐν γένει οἱ ἰθύνοντες τοῦ κατεστημένου αὐτὴν τὴν ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰ τοῦ Μακαριωτάτου μᾶς ἐμπαίζουν καὶ αὐτοὶ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως,  συνδράμοντες παντοιοτρόπως ἀετονύχηδες, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, φαύλους, ἀδίστακτους νὰ περιφρονοῦν, νὰ καταπατοῦν, νὰ εἰρωνεύωνται καὶ νὰ σαμποτάρουν κάθε ἁγνή, ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κοινωφελῆ προσπάθειαν, διότι ἀπὸ ἐκεῖ δὲν ἔχουν νὰ ἀπομυζήσουν τὴν παραμικρὰ δεκάρα.

7. Εἶναι τόσο πολὺ κοινωνικὰ ἀνάλγητοι καὶ γίνονται σαμποτὲρ τόσων ἀνιδιοτελῶν καὶ ἐπωφελῶν διὰ τὸ σύνολον τοῦ λαοῦ ἔργων. «Ἐκόλλησε» ἡ βελόνα στὴν ἀπληστία των καὶ εἰς τὸ ἀτομικόν των συμφέρον.

Ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ πραγματοποιθῇ καὶ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος σὲ δημόσιες κρατικὲς ἐκτάσεις καὶ νὰ καταργήσουν de facto τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἀναγνωρίζοντας μουσουλμανικὴν μειονότητα καὶ πέραν τῆς Κομοτηνῆς καὶ Ξάνθης ἤδη εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα - εἰδεχθέστατο ἐθνικὸ κακούργημα- ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμοσθῇ κρεμάλα μὲ φωτισμό.

8.Κατωτέρω δημοσιεύομε αὐτούσιό τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας ὑπ’ἀριθμ.583/7.6.2016 πρὸς τὴν ΔΙΣ (ἀριθμὸς πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ 2706/8.6.16), μὲ τὴν εὐχὴν οἱ νοῦν ἔχοντες καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἀκεραίαν πατρίδα,  ἄς ἐνεργήσουν πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι, νὰ τονίσουν εἰς τοὺς ἀπάτριδες καὶ ἀντιχρίστους Ἕλληνες, τί σόι πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμεν ὅταν μέχρι καὶ διὰ τὴν τελευταία στιγμὴν σαμποτάρουν Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, τὴν Ἱεράν Παρακαταθήκη τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ; ; ; Καὶ τὸ τελευταῖο κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ πολυτιμότατο καὶ σπουδαιότατο διὰ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό.

9. Ἄς ἔλθωμε εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἄς ἀναλογιστῶμε τὶς εὐθύνας μας προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά.

 

Παρακαλοῦμεν διαδώσετε τὴν ἀλήθεια παντοῦ, πρὶν νὰ εἶναι κατόπιν ἑορτῆς.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ 2103254321ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΑΓΙΑΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ                                         ΥΠΕΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

210- 7272204

210-7272210

 

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ.  583/7.6.2016 Γ.Ι.

 

Ἅγιοι Συνοδικοί,

Σεβαστοὶ Πατέρες,

Χριστὸς Ἀνέστη,

Εὐλογεῖτε,

 

ΘΕΜΑ : ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 763/3.9.2012, 577/26.7.2012, 9/18.1.2012, ἐγγράφων μας, καθὼς καὶ τῶν ἄπειρων τηλεφωνημάτων μας καὶ προσωπικῶν ἐπαφῶν μας, παρακαλοῦμε καὶ πάλι, ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη καὶ μᾶς ἀποστείλετε τὰ συγκεκριμένα αἰτηθέντα τοπογραφικὰ διὰ τὶς ὑφ’ Ὑμῶν προταθεῖσες περιοχές, εἰς Γουδῆ καὶ ὄπισθεν Νοσοκομείου «Σωτηρία», τὰ ὁποῖα ἀναμένομε ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ τὰ ὁποῖα, παρ᾿ ὅλες τὶς ἐπανειλημμένες ὑπενθυμίσεις μας, δὲν ἔχομε λάβει ἀκόμη.

 

2. Ἐμεῖς οὐδέποτε ἀρνηθήκαμε σοβαρὲς προσφορὲς εἰ μὴ μόνον «ἀεριτζήδων» καὶ καυχησιολόγων «δωρητῶν», οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ σκοπιμότητα ἦλθαν καὶ ἐνεγράφησαν ὡς μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ «ἔσκασαν» χωρὶς νὰ πληρώσουν οὔτε τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς …

 

3. Ὁμοιάζουν αὐτοὶ οἱ σπερμολόγοι σὰν κάποιον παρανοϊκό, ποὺ δωρίζει τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τοὺς πέριξ ἀρχαιολογικοὺς χώρους…

 

4. Παρ’ὅλον ὅτι μεῖς εἴμεθα «ἐρωτευμένοι» μὲ τὸν λόφο Ἀγχεσμός (Ἀττικὸ Ἄλσος), ἐκλιπαροῦμε τοὺς ἁρμοδίους καὶ γιὰ τὸ Ἀλσύλλιο Ριζαρίου ἔναντι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δεύτερη κορυφὴ τοῦ Λυκαβηττοῦ καὶ λοιπὲς κεντρικὲς περιοχές, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἄνετη, ἔγκαιρος καὶ λίαν προσιτὴ πρόσβασις ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ.

Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνον δὲν τυγχάνομε τῆς δεούσης κατανοήσεως ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες ἀλλὰ φεῦ, ἐπὶ 10 ετία ὁλόκληρη συστηματικὰ ἐμπαιζόμεθα, παραγκωνιζόμεθα καὶ ἀγνοούμεθα. Οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν, λασπολογοῦν καὶ «σαμποτάρουν».

 

5. Τὴν 22.6.2016 θὰ ἔχωμε τὴν Γενικὴ Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (ὅπου εἶσθε λίαν εὐπρόσδεκτοι - ἴδατε συνημμένην πρόσκλησίν μας) καὶ μέχρι τότε ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε τὴν γραπτὴ ἀπάντησί σας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω, γιὰ νὰ τὴν λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν του τὸ Δ.Σ. καὶ νὰ προτείνῃ ἀναλόγως εἰς τὸ κυρίαρχο σῶμα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεώς μας.

 

Διὰ ἔμπρακτη καὶ ἄμεση θετικὴ ἀπάντησί Σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

 

 

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱκοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος           Ἡ Γεν. Γραμματεύς

 

 

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος          Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Πρόσκλησι Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

 

 

 

 

 

 

 

 

Περι του Εθνοϊερομάρτυρος Αγίου Γρηγορίου του Ε', Πατριάρχου Κων/πόλεως (Μοναχού Μαξίμου Ιβηρίτου)

 
  

 

 

24-9-2010 Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού (πρώην Αεροδρόμιο)                                                                                                                      24.9.2010ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
 
1. Εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 33 (Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007) ἀνεπτύξαμεν ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη, νὰ γίνῃ χρηστὴ ἀξιοποίησις τῆς ἐν λόγῳ κρατικῆς περιουσίας, εἰς ἄρθρον μας ὑπὸ τὸν τίτλον:  
 
«ΝΑΙ Ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα,
ΝΑΙ δενδροφυτεύσεις καὶ δημιουργία πρασίνου εἰς ὅλην τὴν Ἀττικήν,
ΟΧΙ «Μητροπολιτικὸν Πάρκον» εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν
τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ».
 
2. Τὸ ἐν λόγῳ κείμενον τὸ ἀπεστείλαμε τότε εἰς ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε., ὅλους τοὺς Δήμους τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἀττικῆς, Νομαρχίας κ.λπ.
Ἀλλά, προφανῶς, χάριν τῆς κομματικῆς πειθαρχίας καὶ τοῦ φόβου, γιὰ νὰ μὴ χαρακτηρισθοῦν, ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ἀπὸ τούς «ψευδοδιανοουμένους» ὀπισθοδρομικοὶ καὶ καθυστερημένοι, σχεδὸν οὐδεὶς εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὸν ἡρωισμὸ νὰ ἀντισταθῇ καὶ νὰ συνηγορήσῃ γιὰ τὸ πολλὰ θετικὰ τῆς προτάσεως αὐτῆς, καὶ νὰ πάῃ ἐνάντια εἰς τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς...
Δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ οἱ Δήμαρχοι μὴ ἀνεπτυγμένων περιοχῶν Ἀττικῆς ἐπροτίμησαν νὰ ζημιώσουν τοὺς δημότας των-ψηφοφόρους των, παρὰ νὰ «παρακούσουν» εἰς τὴν κομματικὴν γραμμήν-πειθαρχίαν...
 
3. Ὁ μόνος, ποὺ εἶχε στοιχειώδη εὐσυνειδησία ν᾿ ἀπαντήσῃ ἦταν ὁ τέως Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος κ. Σταῦρος Δήμας, ὁ ὁποῖος, διὰ συνεργάτου του, μᾶς ἀπήντησε μέν, ἀλλὰ εἶπε ὅτι καὶ αὐτὸς δὲν συμφωνεῖ νὰ ἀξιοποιηθῇ μέρος τοῦ χώρου, ὅπως προτείναμε, ἀπὸ μία χρηστὴν ἐπιτροπή.
 
Μόνον ὁ «Σαρακατσάνος» Ὑπουργὸς τοῦ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Γ. Σουφλιὰς ἔδειξεν κάποιο ἐνδιαφέρον, πλὴν ὅμως προφανῶς ἐφοβήθη τοὺς «ψευδοκουλτουριάρηδες» ἀφαντάστως καὶ δὲν ἐτόλμησε νὰ ὑλοποιήσῃ τὴν πρότασιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς».
 
4. Ὅμως ἐμεῖς ἐπιμένομε ὅτι οἱ περιπτώσεις ἀξιοποιήσεως κρατικῶν περιουσιῶν ἐπιβάλλεται ν᾿ ἀναλαμβάνωνται ἀπὸ ἀνιδιοτελεῖς, ἀντικειμενικὲς καὶ ἄμεμπτες Ἐπιτροπὲς καὶ ὄχι ἀπὸ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», «ἀετονύχηδες» καὶ «λαδιάρηδες μιζαδόρους», οἱ ὁποῖοι φροντίζουν συνήθως νὰ λαμβάνουν διὰ τὸν ἑαυτόν των καὶ διὰ τὴν «κλίκα των» τὴν «μερίδα τοῦ λέοντος» καὶ νὰ ἐκποιοῦν δημόσιες καὶ κοινωφελεῖς ἐκτάσεις καὶ ἀκίνητα γιὰ «πινακίδιο φακῆς»...
 
5. Τώρα ἦλθεν ὁ «πελαγωμένος» Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ βλέπει, ὅτι τὰ κόμματα τῆς ἐξουσίας ἔκαναν ἄκρως ἀλόγιστον ἀντικοινωνικὴν πολιτικὴν καὶ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες ἐκαλλιέργησαν ὄχι μόνον τὸσυστηματικὸ κατακρήμνισμα ὅλων τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Θρησκεία, ἡ Πατρίς καὶ ἡ Οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ μᾶς ἔφεραν καὶ οἰκονομικῶς εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου· ἀνακαλεῖ λοιπὸν ὅλα, ὅσα ἡ κομματικὴ γραμμὴ μέχρι τοῦδε δημαγωγικῶς ἐκαλλιεργοῦσε καί, κατὰ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, αὐταρχικῶς διαθέτει μέχρι τὸ 30% τῆς ἐκτάσεως τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρόμιου εἰς τὸ Ἑλληνικόν, τὴν Ἀμερικανικὴν βάσιν καὶ τὴν βάσιν τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας εἰς τὸν Ἐμὶρη τοῦ Κατὰρ, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν ἐμπορικὰ καὶ ἐκθεσιακὰ κέντρα, πολυτελεῖς κατοικίες, «μαρίνα» γιὰ πολυτελῆ σκάφη καὶ νὰ προσθέσῃ καὶ ἄλλο ἕνα «λησταρχεῖον»= καζίνο, ἀξιοποιῶν καὶ τοὺς διαδρόμους γιὰ προσγειώσεις καὶ ἀπογειώσεις ἰδιωτικῶν ἀεροπλάνων, ἑλικοπτέρων κ.λπ, κ.λπ...
 
6. Ἐὰν ἐτολμοῦσε νὰ πράξῃ αὐτὸ κάποιος ἄλλος πολιτικός, τοῦτο θὰ ἐχαρακτηρίζετο ὡς μέγιστον ἀνοσιούργημα καὶ ἐσχάτη ἐθνικὴ προδοσία, καὶ ἡ ἀντιπολίτευσις θὰ ξεσήκωνε ὅλα τὰ συνδικᾶτα καὶ θὰ τὰ ἔκαναν ὅλα «γυαλιά-καρφιά» κατηγοροῦντες τοὺς ἔχοντες αὐτὴν τὴν φαεινὴν ἰδέαν ὡς σφετεριστὲς τῆς περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς φασίστες καὶ ὅλα τὰ παρόμοια διακοσμητικὰ ἐπίθετα.
 
7. Εἶναι βεβαίως πρὸς τιμὴν τοῦ κ. Παπανδρέου καὶ τῶν συνεργατῶν του νὰ ἀποβάλουν τὶς παρωπίδες τοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀλλὰ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ὁ κ. Παπανδρέου ἐνεργεῖ φασιστικῶς καὶ ἰδιοτελῶς.
 
8. Μία τοιαύτη πανάκριβη ἔκτασις θὰ ἔπρεπε νὰ ἀξιοποιηθῆ κατόπιν ἀποφάσεως τῆς πλειοψηφίας τοῦ Κοινοβουλίου. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπαναλαμβάνομε, θὰ ἔπρεπε νὰ σχηματισθῇ μία Ἐπιτροπὴ  ἀπὸ τοὺς πλέον ἐντίμους κρατικοὺς λειτουργούς, τεχνικούς, δικαστικούς, ἀστυνομικούς, καθηγητὰς ἀνωτέρων καὶ ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ ἀξιωματικούς, χωρὶς κομματικὲς ταυτότητες κ.λπ.
 Ἤτοι νὰ κληρωθοῦν π.χ. εἴκοσι (20) ἄτομα, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν χρηστὴν ἐκποίησιν καὶ ἀξιοποίησιν τῆς ἐν λόγῳ ἐκτάσεως, καὶ νὰ γίνωνται ἔργα ὑποδομῆς μὲ ἱεράρχησιν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι εἰς τὶς πολυτελεῖς περιοχὲς Βούλας, Γλυφάδας, Φαλήρου.
 
9. Λόγῳ ἐπικαιρότητος τοῦ θέματος ἀναρτῶμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὶς πενιχρὲς γραμμές, ποὺ ἔχομεν γράψει εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ. 79-86 καὶ τεῦχος 37, σελ. 149-159.
 
10. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὰ ἐν λόγῳ τεύχη, εὐχαρίστως νὰ τοὺς τὰ ἀποστείλωμεν δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν.
 
Τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321.ΤΕΥΧΟΣ 33
       ΣΕΛΙΔΕΣ 79-86


ΝΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ
ΟΧΙ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Σύντομος εἰσαγωγὴ εἰς τὸ μέγιστον πρόβλημα
τοῦ περιβάλλοντος


Πέραν τῶν ὅσων ἔχομε δημοσιεύσει εἰς τὰ τεύχη μας :
α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31)
β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54)
γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2006, σελὶς 22)
δ. 32 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2007, σελίδες 7-20)
ἀναφέρομεν κατωτέρω συμπληρωματικὰς σκέψεις, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν καὶ ὑλοποιηθοῦν, ἐὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ σωθοῦν τὰ ἐλάχιστα ἐναπομείναντα δάση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ πράσινον, ἄλλως θὰ μετατραπῇ ἡ ὄμορφη Ἑλλάς μας εἰς Σαχάρα.
1. Πρέπει ὄχι μόνον νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ δορυφορικὰ συστήματα ἐγκαίρου προειδοποιήσεως πυρκαϊῶν καὶ λοιπῶν καταστροφῶν, τὰ ὁποῖα μᾶς παρεχωρήθησαν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξασφαλίσωμεν καὶ ἄλλα. Ἐπίσης νὰ λάβωμεν μέτρα διὰ τῆς κατασκευῆς τεχνητῶν λιμνῶν καὶ τοποθετήσεως δεξαμενῶν, διὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ ρῖψις ὕδατος διὰ τὴν ἔγκαιρον σβέσιν τῶν πυρκαϊῶν ἐντὸς τῶν πρώτων λεπτῶν ἤ ἔστω ὡρῶν.
2. Διὰ νὰ εἶναι αὐτὸ ἐφικτόν, ἐπιβάλλεται νὰ μὴ διορίζωνται πλέον δημόσιοι ὑπάλληλοι διὰ τὰ γραφεῖα, διὰ νὰ κάνουν «λούφα», νοσφιζόμενοι τὸν ἱδρώτα τοῦ φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ νὰ τοποθετηθοῦν πυροφύλακες, ὄχι μόνον μέχρι τὸ μεσημέρι καὶ μετὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ «ντόπιοι» καὶ «ξένοι» «Νέρωνες», ἀλλὰ νὰ ἐπαγρυπνοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα, καθημερινὰς καὶ ἑορτάς.
3. Ἀπὸ Μάϊον μέχρι καὶ Ὀκτώβριον οἱ περισσότεροι τῶν στρατευμένων νὰ ὑπηρετοῦν σὲ πυροφυλάκια καὶ νὰ περιπολοῦν ἐντὸς καὶ γύρω τῶν δασῶν καὶ νὰ ἐλέγχουν ὅλους τοὺς πεζοὺς καὶ τροχοφόρα, ποὺ μεταβαίνουν εἰς δασικὰς ἐκτάσεις.
4. Εἰς ὁδούς, ὅπου ὑπάρχουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ δάση, νὰ γίνωνται αἰφνιδιαστικοὶ ἔλεγχοι καὶ ὅποιοι ἔχουν εὔφλεκτα ὑλικὰ νὰ καταχωρίζωνται τὰ ὀνόματά των εἰς εἰδικὰς καταστάσεις καὶ νὰ ἐλέγχεται ἡ πιθανή των συμμετοχὴ εἰς ἐμπρησμούς.
5. Ἡ Ἀστυνομία νὰ περιπολῇ καὶ μὲ συμβατικὰ αὐτοκίνητα διὰ νὰ βλέπῃ κινήσεις διαφόρων ὀχημάτων, ἐὰν ρίπτωνται φωτοβολῖδες ἤ ἄλλα ἀθόρυβα πυρά, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν πυρκαϊές.
6. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ρίχνουν ἀπορίμματα κατὰ μῆκος τῶν ὁδῶν, ἰδίως ὑάλινα ἤ ἀποτσίγαρα, πρέπει νὰ τιμωρῶνται αὐστηρότατα, ὡς ἐν δυνάμει ἐμπρησταί. Ὁμοίως, ὅσοι περιπατηταὶ πηγαίνουν εἰς τὰ δάση, κάθονται, τρώγουν καὶ ἀφήνουν ὑάλινα ἀντικείμενα κ.λπ. εἰς τὰ δάση.
7. Νὰ καθαρίζωνται ὅλα τὰ ἀπορίμματα κατὰ μῆκος τῶν ὁδῶν καὶ ἐντὸς τῶν δασῶν καὶ νὰ τιμωροῦνται καὶ οἱ Δῆμοι, ὅταν δημιουργοῦν παρανόμους καὶ ἀνεξελέγκτους «χωματερές», αἱ ὁποῖαι ὑπερβαίνουν τὰς τρεῖς χιλιάδας).
8. Ὄχι μόνον ἑλικόπτερα τῆς Ἀστυνομίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ναυτικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας νὰ περιπολοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐφικταὶ αἱ πυρκαϊαὶ, ἰδίως ὅταν προμηνύωνται λίαν ἰσχυροὶ ἄνεμοι, διότι οἱ διάφοροι «φίλοι μας» δύνανται ἀκόμη καὶ δορυφορικῶς μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ νὰ μᾶς προκαλέσουν πυρκαϊάς, ὅταν ἐμεῖς τὰ ἀπογεύματα καὶ τὰς νύκτας κοιμώμεθα…
9. Τέλος ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται συντονισμὸς ὅλων τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἀγροφυλακῆς, τῶν Δασαρχείων, τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν ἐθελοντῶν, διότι διαφορετικὰ ὄχι μόνον δὲν θὰ προλαμβάνωνται καὶ δὲν θὰ σβήνουν οἱ πυρκαϊές ἐν τῇ γενέσει των, ἀλλὰ θὰ μετατρέπουν τὰ πάντα σὲ «κρανίου τόπον», ὁπότε θὰ εἶναι ἀναπόφευκτα τὰ:
«ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται» καὶ
«πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων» (Ματθ. 24,8).
10. Ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει, ἕν γραμμάριον προλήψεως, δύναται νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ ἑκατομμύρια τόννους θεραπεία…


Διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ρίξωμε τὸ βάρος
εἰς τὸ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ «ΠΑΡΚΟΝ»
εἰς τὸ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
:
 
1. Ἐπιβάλλεται νὰ κάνωμεν ἱεράρχησιν τῶν ἀναγκῶν.
2. Πρέπει πρῶτα νὰ προηγηθοῦν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὴν Ἀττικήν.
3. Νὰ προηγοῦνται αἱ ὑποβαθμισμέναι περιοχαί, αἱ ὁποῖαι στεροῦνται τῶν πάντων καὶ ἔχουν μεγίστην ἀνάγκην καὶ μετά, ἐὰν περισσεύουν χρήματα, νὰ γίνουν δεντροφυτεύσεις κ.λπ., ἐξωραϊστικὰ ἔργα καὶ εἰς τὰς ἀνεπτυγμένας, ἐξειλιγμένας καὶ πλουσίας περιοχάς, ὅπως ἡ Γλυφάδα, ἡ Βούλα κ.λπ.
4. Αἱ περισσότεραι ἐκτάσεις τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ θὰ ἠδύναντο νὰ δημοπρατηθοῦν καὶ μὲ τὰ τεράστια ποσὰ, τὰ ὁποῖα θὰ εἰσπραχθοῦν, νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς, κυρίως εἰς τὰς δυτικὰς συνοικίας καὶ περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς, ὅπου οὔτε αἱ ἐλάχισται ὑποτυπώδεις ὑποδομαὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄνθρωποι πνίγονται ἀπὸ τὸ νέφος, τὰς πλημμύρας καὶ καίονται ἀπὸ τὸν λίβαν καὶ τὴν ἄπνοιαν, διαβιοῦντες εἰς ὑποτυπώδεις κατοικίας. Ἀντιθέτως, αἱ περιοχαὶ Ἑλληνικοῦ, Ἠλιουπόλεως, Ἀργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Βούλας κ.λπ. ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πολυτελεῖς κατοικίας καὶ «ἀεράκι» ἀπὸ τὴν θάλασσαν καὶ τὸν Ὑμηττὸν καὶ διαβιοῦν μὲ κάποιαν ἄνεσιν.
5. Διατὶ νὰ μεταφερθῇ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα καὶ νὰ μὴ μεταφερθῇ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν καὶ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα νὰ φυτευθοῦν ἀειθαλῆ δένδρα, θάμνοι καὶ φυτὰ καὶ νὰ δημιουργηθῇ πνεύμονας πρασίνου, διὰ νὰ ἀνακουφισθῇ πολλαπλάσιος πληθυσμός, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ εἰς Βοτανικόν, Ἅγιον Ἰωάννην Ρέντη, Πειραιᾶ, Νίκαιαν, Κορυδαλλόν, Ἁγίαν Βαρβάραν, Αἰγάλεω, Περιστέρι καὶ Ἀθήνα;
6. Διατὶ νὰ μὴ δημιουργηθοῦν πνεύμονες πρασίνου μὲ ἀειθαλῆ δέντρα, θάμνους καὶ ἄνθη εἰς τὰς δυτικὰς περιοχὰς τοῦ Θριασίου, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τόσον ὑποβαθμισθῆ δεκαετίας ὁλοκλήρους μὲ «χωματερὲς» καὶ πνίγονται ἀπὸ τὴν δυσοσμίαν, τὰ καυσαέρια, πλημμύρας καὶ καίονται ἀπὸ τὸν λίβαν εἰς τὰς ὑποτυπώδεις οἰκοδομὰς των, ἐνῷ αἱ οἰκοδομαὶ γύρω ἀπὸ τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, θερμομονώσεις, ἠχομονώσεις, ὑγρομονώσεις, θέαν πρὸς τὴν θάλασσα καὶ ζωηρὸν «ἀεράκι» ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ τὸν Ὑμηττόν;;;;
7. Ἐὰν ἔχουν μίαν φορὰν ἀνάγκην οἱ κάτοικοι γύρω ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν πρασίνου, ὀξυγόνου καὶ δροσιᾶς, ἔχουν χιλιάδας καὶ ἑκατομμύρια φορὰς μεγαλυτέραν ἀνάγκην οἱ κάτοικοι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Νέας Χαλκηδόνος, Φιλαδελφείας, Κάτω καὶ Ἄνω Πατησίων τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
8. Διατὶ νὰ μὴ πωληθοῦν, ἐπίσης, ἀρκετὰ στρέμματα τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου καὶ μὲ τὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰς δημοπρατήσεις νὰ ἀγορασθοῦν παλαιαὶ κλωστοϋφαντουργεῖαι τῆς Ν. Ἰωνίας, Ν. Φιλαδελφείας, Καλογρέζης, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν πλατεῖαι καὶ νὰ δενδροφυτευθοῦν ὅλαι αἱ πλατεῖαι καὶ ὅλοι οἱ δρόμοι καὶ νὰ ὑπάρχουν πνεύμονες ὀξυγόνου εἰς αὐτὰς τὰς λίαν πυκνοκατωκημένας ὑπαναπτύκτους περιοχάς;
9. Ὁμοίως πρέπει νὰ γίνωνται ἀπαλλοτριώσεις εἰς διάφορα μεγάλα οἰκόπεδα εἰς τὰς περιοχὰς Πατησίων, Ἀχαρνῶν, Κυψέλης, Γκύζη, Πολυγώνου, Ἱπποκράτους, Παγκρατίου, Καισαριανῆς, Βύρωνος, Νέας Ἑλβετίας, Κουκακίου, Καλλιθέας, Πετραλώνων, Ταύρου, Ἀμπελοκήπων, Ἑλληνορώσσων κ.λπ. περιοχῶν, διὰ νὰ ὑπάρξουν ἔστω καὶ μικραὶ πλατεῖαι νὰ δεντροφυτευθοῦν. Ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ φαρδοὶ δρόμοι νὰ δενδροφυτευθοῦν, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν φίλτρα καθαροῦ ἀτμοσφαιρικοῦ περιβάλλοντος καὶ ὀξυγόνου, διὰ νὰ ἀνακουφίζωνται αἱ ἐπιμέρους πυκνοκατωκημέναι περιοχαί.
10. Διατὶ νὰ μὴ δενδροφυτευθοῦν μὲ ἀειθαλῆ δένδρα, θάμνους καὶ ἄνθη ὅλαι αἱ λεωφόροι ὡς π.χ. Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισσίας, Ἀλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Συγγροῦ, Θησέως, Χαμοστέρνας, Πειραιῶς, Λένορμαν, Ράλλη, Καβάλας, αἱ σιδηροδρομικαὶ γραμμαὶ Ο.Σ.Ε., Προαστιακοῦ καὶ Ἠλεκτρικοῦ καὶ μὲ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀειθαλῶν δένδρων καὶ φυτῶν νὰ φιλτράρεται ἡ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ εἰσπνέωμεν καθαρὸν ὀξυγόνον;
11. Νὰ νομοθετηθοῦν Νόμοι καὶ Διατάγματα, ὅτι ὅλαι αἱ «πρασιαί» ὑποχρεωτικὰ θὰ δενδροφυτεύωνται καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἐξώστας (ταράτσες) νὰ δημιουργῶνται αἱ σωσταὶ ὑγρομονώσεις καὶ θέρμομονώσεις, διὰ νὰ δημιουργῆται πράσινον, καὶ μάλιστα μὲ κίνητρα φοροαπαλλαγῶν.
12. Εἰς ἕνα χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ εἰς μίαν συντεταγμένην κοινωνίαν ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόζεται εἰς τὴν πράξιν, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι καὶ ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα, νὰ διαβιοῦν ὑπὸ ἀνθρωπίνας συνθήκας καὶ ὄχι ἀλλοῦ νὰ ὑπάρχουν «ἀριστοκρατικαί» συνοικίαι, ὅπου νὰ προστίθενται καὶ ἄλλα κοινωφελῆ ἔργα καὶ ἀλλοῦ νὰ ὑπάρχουν λίαν «ὑπανάπτυκται» περιοχαὶ καὶ νὰ γίνωνται ἐλάχιστα ἔργα ἤ καθόλου!!!
13. Ἤδη ἐφθάσαμεν 12 παρὰ ὀλίγα λεπτὰ ἤ δευτερόλεπτα καὶ πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸ «δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.» (ΗΣΑΪΑΣ, 26, 9), διὰ νὰ μὴ ἀκολουθήσῃ τὸ «πρσθες ατος κακά,Kριε, πρσθες κακ τος νδξοις τς γς» (ΗΣΑΪΑΣ, 26, 15).
14. Ἐπιβάλλεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ κάνωμεν στροφὴν 180 μοιρῶν καὶ νὰ παύσωμεν νὰ καταστρέφωμεν τὴν φύσιν, διότι ἡ φύσις ἐκδικεῖται ἀγρίως.
15. Ἐπιβάλλεται νὰ γίνωμεν «ἐνσυνείδητοι οἰκολόγοι» καὶ ὄχι «ψευτοοικολόγοι»: Ἐμεῖς νὰ καταστρέφωμεν ὁλόκληρα δάση, καὶ ἐὰν ἴδωμεν τὸν ἄλλον νὰ κόβῃ ἔστω καὶ ἕν ἐλάχιστον κλαδάκι ἀπὸ τὸν κῆπο του, νὰ ἀναθεματίζωμεν ὅλους τοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ εἰσαγγελεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν σπεύδουν νὰ κλείσουν τὸν γείτονα εἰς τὴν φυλακήν, ποὺ τολμᾷ νὰ ἀποψιλώνῃ τὰ δέντρα τοῦ κήπου του. Οἱ «ψευτοκουλτουριάρηδες» καὶ «ψευτοοικολόγοι» κάνουν τὸ πᾶν, νὰ μὴ ἀφήσουν οὔτε ἕν κλαδάκι εἰς τὸν ἰδικὸν των χῶρον καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν κάνουν τὸ πᾶν οἱ κῆποι τῶν γειτόνων των νὰ γίνουν δασύλλιόν των. Διὰ νὰ ἐπιτυγχάνουν δὲ τοῦτο, γίνονται καὶ Πρόεδροι οἰκολογικῶν καὶ ἐξωραϊστικῶν Συλλόγων.
16. ΟΧΙ, λοιπόν, εἰς τὸ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ «ΠΑΡΚΟΝ» ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ἀλλὰ ΝΑΙ εἰς ἐγγειοβελτιωτικὰ καὶ κοινωφελῆ ἔργα δι’ ὅλους τοὺς κοινοὺς θνητούς, ἰδίως δὲ διὰ τοὺς ἀνημπόρους καὶ δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας τῶν ὑποβαθμισμένων περιοχῶν.
17. Ὄχι τὰ πάντα εἰς μίαν μικρὰν μειοψηφίαν, ἡ ὁποία ἤδη εὐημερεῖ καὶ τίποτε εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν, ἡ ὁποία ἤδη δεινοπαθεῖ.
18. Ἐὰν ὑλοποιηθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω, θὰ ἔχωμεν πολλαπλάσιον πράσινον=φίλτρα ἀέρος καὶ ὀξυγόνον καὶ θὰ ἀνακουφίζωνται πολλαπλάσιοι ἄνθρωποι, ἀπὸ ὅ,τι νὰ γίνῃ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ Ἑλληνικόν. Ἐὰν ὑπάρξουν παντοῦ πνεύμονες, τότε θὰ δημιουργηθοῦν πνεύμονες καὶ εἰς τὰς χιλιάδας οἰκόπεδα τοῦ Ἑλληνικοῦ, τὰ ὁποῖα θὰ δημοπρατηθοῦν, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι θὰ ἔχουν μικρὰν κάλυψιν καὶ τὸ 60% ἤ 70% τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν νὰ δεντροφυτεύεται.
19. Διατὶ νὰ μὴ δεντροφυτευθοῦν παντοῦ οἱ λόφοι Φιλοπάππου, Αἰγάλεω, Σκουζέ, Ἀττικὸν Ἄλσος, («Τουρκοβούνια»), γενικῶς τὰ «νταμάρια», διὰ νὰ ὑπάρχουν πνεύμονες, ὥστε νὰ φιλτράρεται ὁ ἀέρας καὶ νὰ ἔχουν ὀξυγόνον καὶ αἱ ὑποβαθμισμέναι περιοχαί, ὅπου διαβιοῦν χιλιοπλάσιοι πληθυσμοὶ ἀπὸ ὅ,τι εἰς Γλυφάδαν, Βούλαν, Ἑλληνικόν, Ἀργυρούπολιν, ὅπου ἔχουν καλλιτέρας ὑποδομὰς καὶ καλλιτέρας κατοικίας, ἀπὸ ὅ,τι Πετράλωνα,  Κολοκυνθοῦ, Ἐξάρχεια, Ἀμπελόκηποι, Γκύζη κ.λπ.;
20. Ἐὰν γίνουν ὀρθόδοξοι δημοπρασίαι καὶ δὲν κάνουν συναλλαγὰς οἱ ἁρμόδιοι τοῦ δημοσίου μὲ τὰ «κοράκια», ὡς εἴθισται, θὰ εἰσπραχθοῦν πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ μὲ τὰς δημοπρατήσεις τῶν ἐκτάσεων τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου, μὲ τὰ ὁποῖα χρήματα θὰ δύνανται νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἔργα καὶ πληθώρα ἄλλων «πνευμόνων», ποὺ ἐπιβάλλεται πάραυτα νὰ δενδροφυτευθοῦν, ἀλλὰ προπαντὸς νὰ συντηρῶνται ὀρθόδοξα.
Ἀλλὰ τὸ ὅλον πρόβλημα, δυστυχῶς, ξεκινᾷ ἀπὸ πολὺ ὑψηλὰ καὶ εἶναι διεθνές. Οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, ὅπως ὁ πλανητάρχης καὶ οἱ ὁμοϊδεάται του δαιμονιωδῶς ἀντιδροῦν εἰς τὴν ὑπογραφὴν τῆς συνθήκης τοῦ Κιότο ἤ καὶ ἄλλων παρομοίων ὠφελίμων ἀποφάφεων. Χάριν τῶν ὑπερμέτρων κερδῶν τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων καὶ ἀποφασιζόντων (κέρδη τὰ ὁποῖα ἐπιτυγχάνονται εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τῶν λαῶν) καὶ χάριν τῆς διεθνοῦς, ἐκτὸς συναγωνισμοῦ, ἐπικρατήσεως τῶν χωρῶν των, θυσιάζεται ἡ ζωὴ τοῦ Πλανήτου μας
Δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος διέφθειρε ὄχι μόνον τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ τὸν Πλανήτην μας. Ὅλοι οἱ σοβαροὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες κάθε τόσον κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι, ὅπως βαδίζομεν, μέ τὴν δημιουργίαν μὴ φυσιολογικῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν, θὰ ὑπερθερμανθῇ ἀφορήτως ὁ πλανήτης μας κατὰ 6 βαθμοὺς Κελσίου τὸν αἰῶνα, τὸν ὁποῖον διανύομεν, καὶ μέχρι τὸ 2050 θὰ λειώνουν οἱ πάγοι, ὄχι μόνον εἰς τὰ ὑψηλὰ ὄρη τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν Βόρειον καὶ Νότιον Πόλον∙ ὡς ἐκ τούτου εἰς τὸν Νότον θὰ ἔχωμε ξηρασίαν καὶ εἰς τὸν Βορρᾶν ὑγρασίαν. Τὰ ὕδατα εἰς τήν Μεσόγειον θὰ ἀνεβοῦν κατά τὸ ἡμισυ τοῦ μέτρου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀρχικῶς ὄχι μόνον τὸ ἕν τρίτον τῆς χλωρίδος καὶ πανίδος, ἀλλὰ καὶ ἀργότερον τὰ δύο τρίτα αὐτῶν, καὶ πολλὰ εἴδη ζώων καὶ φυτῶν θὰ ἐξαφανισθοῦν ἐντελῶς. Ταυτοχρόνως ἐπισείουν τὸν κίνδυνον διὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν πολλῶν ἀσθενειῶν.
Ἀπὸ τὰ αἰωρούμενα μικροσωματίδια οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες χάνομεν ἐννέα (9) μῆνες ἀπὸ τὴν ζωήν μας. Καταστρέφομεν μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον τὸ περιβάλλον μας καὶ θὰ εἴπωμεν τὸ «νερὸ νεράκι». Ἀκόμη καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ὕδωρ, θὰ εἶναι ἀκατάλληλον πρὸς πόσιν…
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπόρροια τῆς ἀφροσύνης τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ἀλλά καὶ τοῦ καθενός, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν παντελῶς διά τό μέλλον τῶν ἐπερχομένων γενεῶν .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ εἰς τὸ περιβαλλοντολογικὸν πρόβλημα
Ἐπιγραμματικῶς τὴν ἀπάντησιν τὴν εὑρίσκομεν εἰς τὸ γνωστόν γραφικόν: «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλμός 48,13).    
Δηλαδή «ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσεν καὶ ἔγινεν ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα ζῶα».    Ὅ,τι σπέρνομεν, θερίζομεν…
ΤΕΥΧΟΣ 37
ΣΕΛΙΔΕΣ 149-159

 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Μετὰ τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα, ποὺ θὰ ἔχωμεν, ὅπως ἀναπτύσσομε καὶ εἰς τὸ τεῦχος 33 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», σελ. 63-78, τὸ ἄκρως ἐπικίνδυνον πρόβλημα θὰ εἶναι τὸ περιβαλλοντικόν, ὅπως ἀναφέρομε περιληπτικῶς εἰς τὰς σελίδας 79-96 τοῦ 33ου τεύχους τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς». Πρὸς τοῦτο, πρέπει νὰ διαφωτισθοῦν οἱ πάντες, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀφυπνισθῶμε καὶ νὰ κάνωμε μεταβολὴν 180 μοιρῶν, διὰ νὰ μὴ καλπάσῃ ἡ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς φύσεως μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον, ἀλλὰ ἔστω μὲ ἀριθμητικὴν τοιαύτην. Διαφορετικά, διατρέχομε τὸν μέγιστον κίνδυνον νὰ ὑποφέρωμεν ἀφαντάστως ἀπὸ ἀφορήτους καὶ μὴ φυσιολογικὰς περιόδους ξηρασίας καὶ θὰ λέγωμε «τὸ νερὸ νεράκι», ἀπὸ τὴν ἄπνοιαν, τὸν λίβαν, ἀπὸ τὰ αἰωρούμενα ἄπειρα μικροσωματίδια, τὰς πλημμύρας, ποὺ θὰ κολυμβᾶμε εἰς τὰ νερὰ καὶ τὴν λάσπην, τὴν ἄνοδον τῶν θαλασσίων ὑδάτων ἀπὸ τὴν τῆξιν τῶν χιόνων καὶ παγετώνων, ἀπὸ τὴν καταστροφὴν τοῦ ὄζοντος, τὴν καλπάζουσαν αὔξησιν τῶν καυσαερίων καὶ ἐν γένει ἀπὸ τὴν διαφθορὰν τῆς φύσεως. Διότι, γενικῶς, ὁ ἄνθρωπος δὲν διέφθειρε μόνον τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλην φύσιν καὶ «ὅ,τι σπέρνομε, θερίζομε» καὶ «ὅπως στρώνομε κοιμώμεθα»… Ὅπως καὶ προηγουμένως ἀνεφέραμε, ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη. Ὄντως, μερικὰ κτήνη συγκρινόμενα πρὸς τὸν ἄνθρωπον εἶναι περισσότερον ἠθικά, ἔντιμα, φιλότιμα καὶ πιστά. . .
2. Ἐνῷ εἴχαμε καὶ ἔχομεν τὴν καλλιτέραν περιοχὴν τῆς Ὑδρογείου, πολὺ καλὰς κλιματολογικὰς καὶ περιβαλλοντικὰς συνθήκας, μὲ ὅλα τὰ ἀγαθά, ἐν τούτοις εἴμεθα ὡς σύνολον ἀχάριστοι καὶ πάντοτε μεμψιμοιροῦμε. Περιληπτικῶς, δυνάμεθα νὰ εἴπωμε, ὅτι τὸ «τραγούδι τοῦ κάθε Ἕλληνα εἶναι: σὺ δὲν ξέρεις τὶ ζητεῖς, δὲν ξέρεις τὶ γυρεύεις», ποὺ εἶναι μία παραλλαγὴ τοῦ γραφικοῦ: «οὐκ ἴστε τὶ αἰτεῖσθε»…
3. Ἀνέκαθενὑπεραμυνόμεθα διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ καθαροῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς χλωρίδος καὶ τῆς πανίδος. Εἰς τὰ προγράμματα τοῦ ραδιοφωνικοῦ καὶ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὸν ὁποῖον ἐπεδιώκαμε νὰ λειτουργήσωμε, μέγα μέρος εἶχε προβλεφθῆ διὰ τὴν διάσωσιν τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἰσορροπημένην οἰκολογίαν. Ἡμεῖς, ὅμως παρηγκωνίσθημεν καὶ δὲν ἐλάβαμε ἄδεια, διὰ τὸ μὴ ἀνήκειν ἡμᾶς εἰς «κλαδικές», καὶ δὲν ἐλειτουργήσαμε ποτέ… Κατόπιν τούτου, τόν τίτλον ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τὸν ἐχρησιμοποιήσαμε διὰ τὸ περιοδικόν μας, τὸ ὁποῖον κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 1999. Εἰς αὐτὸ ἀναφερόμεθα εἰς ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὰ ἐμφανιζόμενα προβλήματα τῆς ζωῆς, ἐπαινοῦντες τὸ καλὸν ὁποθενδήποτε κὶ ἄν προέρχεται καὶ στηλιτεύοντες τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως, χωρὶς νὰ λασπολογῶμε εἰς βάρος οὐδενός.
4. Διὰ τὰ περιβαλλοντικὰ προβλήματα ἀναφερόμεθα εἰς τὰ τεύχη μας ἐπανειλημμένως. Προσφάτως εἰς τὸ τεῦχος 30 (Μάρτιος 2007) ἐτονίζαμε, πῶς δυνάμεθα νὰ ἐξοικονομῶμεν ἐνέργειαν μὲ τὴν σωστὴν χρῆσιν τῶν καθημερινῶς χρησιμοποιουμένων ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, δηλαδὴ νὰ μὴ ἀφήνωμε εἰς ἀναμονὴν τὰς συσκευὰς, τὰς ὁποίας δὲν χρησιμοποιοῦμε, διότι ἐξ αἰτίας καὶ τῆς ἀναμονῆς αὐτῆς ἐκπέμπεται τὸ δηλητηριῶδες διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Μάλιστα δέ, ἀπὸ ἐρεύνας ἔχει διαπιστωθῆ ὅτι π.χ.: ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν ἐκπέμπονται ἐτησίως 212 κιλά, ἀπὸ τὸ βίντεο 289, ἀπὸ τὸ στερεοφωνικὸν 231 κιλά, ἀπὸ τὴν ὀθόνην τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ 97. Καὶ διὰ νὰ δημιουργῶμε αὐτὰ τὰ δηλητηριώδη ἀέρια, διὰ νὰ μᾶς πνίξουν, πέραν τῶν ὅσων σπαταλῶμεν διὰ τὴν χρῆσιν, σπαταλῶμεν καὶ διὰ τὴν ἀναμονὴν ἐπιπλέον εἰς χρῆμα ἐτησίως : 16,6 Ε διὰ τὴν τηλεόρασιν, 22,6 Ε διὰ τὸ βίντεο, 18,- Ε διὰ τὸ στερεοφωνικόν, 7,6 Ε διὰ τὴν ὀθόνην τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ κ.ο.κ.
5. Διὰ τὸ τεράστιον περιβαλλοντικὸν πρόβλημα καὶ ὡς ἄτομα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπίσημοι κοινωνικοὶ φορεῖς, εἰς τὴν Ἑλλάδα καθυστερήσαμε πάρα πολὺ νὰ εὐαισθητοποιηθῶμεν. Πρὸς τοῦτο, ἀπαιτοῦνται βασικαὶ πρωτοβουλίαι καὶ ἀκραῖαι ἐπεμβάσεις εἰς πολλοὺς τομεῖς. Ἐπιγραμματικῶς δυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμε:
Εἰς τὸ Ἐνεργειακόν, ὀρθὴ ἐκμετάλλευσις τῶν ἀφθόνων ἐναλλακτικῶν καὶ ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνεργείας ποὺ διαθέτει ἡ ὡραία πατρίς μας, τῆς ἡλιακῆς καὶ τῆς αἰολικῆς. Ἐπίσης καθιέρωσις ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνεργείας, βιοκαυσίμων καὶ νά ἐπιβληθῇ εὐρέως ἡ ἀνακύκλησις τῆς ὕλης.
     Βαθεῖαι τομαὶ εἰς τὸ Πολεοδομικόν, ρυμοτομήσεις ποὺ πρέπει νὰ γίνωνται κατόπιν ἐνδεδειγμέμων προγραμματισμῶν, ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων-ὑποδομῆς (δικτύων ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως, ἠλεκτροδοτήσεως, θερμάνσεως κ.λπ.), προβλέψεις ἀποφυγῆς σπατάλης (θερμομόνωσις, ὑγρομόνωσις).
     Ρύθμισις, ἐπὶ τέλους, τοῦ Συγκοινωνιακοῦ, ὥστε νὰ ἀποφασίσωμε κάποτε νὰ ἀφήσωμε τὸ ἰδιωτικόν μας αὐτοκίνητον καὶ νὰ κινούμεθα μὲ μίαν ἔγκαιρον καὶ ὑποφερτὴν συγκοινωνίαν...
      Βιομηχανία ὑπὸ αὐστηροὺς καὶ συχνοὺς ἐλέγχους, μὲ σοβαρὰς ὑποδομὰς, βιολογικοὺς καθαρισμοὺς κ.λπ. κ.λπ.     
6. Δυστυχῶς, ἐλλείπουν ἀπὸ τὰ προγράμματα τῶν Κυβερνήσεων σοβαραὶ προβλέψεις διὰ σωστὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, πολεοδομικά, ἔργα ὑποδομῆς μέ γεωλογικὰς μελέτας, διὰ αἰολικὰ πάρκα, χῶροι ἐγκαταστάσεων μονάδων παραγωγῆς, βιομηχανικαὶ ζῶναι, δρόμοι προσπελάσεως εἰς δασικὰς περιοχάς, κτηματολόγια, δασικοὶ χάρται καὶ οἱ κατάλληλοι ἐξοπλισμοί. Ὅμως, τὰ ἔσοδα σπαταλῶνται διὰ τὸν διορισμὸν στρατιῶν ψηφοφόρων καὶ δὲν γίνεται ἱεράρχησις τῶν ἀναγκῶν...
7. Γενικῶς, δόγμα μας πρέπει νὰ γίνῃ τὸ «ἵνα μὴ τὶ ἀπόληται», δηλαδὴ νὰ μὴ καταστρέφεται ὁ,τιδήποτε, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀλιγάρκεια «ἔχοντες τροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». Καὶ ἐπειδὴ ὁ διάβολος δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ἐφαρμόζωμε τὴν προτροπὴν τοῦ Εὐαγγελίου, ἄς συνετισθῶμε ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα τῶν φιλοσόφων, Σωκράτη, ὁ ὁποῖος τονίζει, «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερα πρὸς τὸ θεῖον ἐστί· τὸ γὰρ θεῖον ἀνενδεές ἐστί». Ἄν ἀκολουθήσωμε αὐτὴν τὴν σωτηριώδη διδαχήν, θὰ ἐξοικονομοῦμε τὰ 2/3 ἀπὸ ὅ,τι τώρα σπαταλῶμε καὶ θὰ γλυτώνωμε ἀπὸ τὸ 80% τῶν καυσαερίων, ὁπότε, ὄχι μόνον ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι θὰ λυτρούμεθα ἀπὸ τὰς μάστιγας τοῦ σακχαροδιαβήτου, τῆς ὑπερτάσεως, τῶν ἐμφραγμάτων, τῶν ἐγκεφαλικῶν κ.λπ παθήσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν φύσιν θὰ βοηθήσωμε νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ φυσιολογικά της ὄρια…
Τὰ ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα συνέβαλαν τὰ μέγιστα διὰ τὴν δημιουργίαν τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, ὀφείλουν νὰ ἐπανορθώσουν τὸ κακόν, ἀναλαμβάνοντα μίαν ἀνάλογον ἐκστρατείαν. Οὕτω, κατὰ τὸν Σωκράτη, οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι εὐτυχεῖς καὶ θὰ τελειοποιοῦνται, θὰ πλησιάζουν τὸν ἄνευ ἀναγκῶν Θεόν.
8. Μία ἄλλη μάστιξ σήμερον εἶναι καὶ ἡ ἠχορύπανσις, τὴν ὁποίαν πολλαπλασιάζουν ἀσυνείδητοι· ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐπεμβαίνουν εἰς τὰ αὐτοκίνητά των ἤ τὰς «μοτοσυκλέτας» των, ὥστε ὅταν κινοῦνται νὰ δημιουργοῦν ἀφόρητον θόρυβον. Ἄλλοι ἄνθρωποι μὲ «χαλασμένα μυαλά», συνηθισμένοι εἰς τὰ «ξενυκτάδικα», ρυθμίζουν τὰ ραδιόφωνά των εἰς τὴν «διαπασῶν» καὶ ὅταν κυκλοφοροῦν, νομίζεις ὅτι εὑρίσκεσαι καὶ σὺ μέσα σὲ «ξενυκτάδικα». . .
9. Βεβαίως, ὅπως τὰ πάντα εἰς τὸν ἄνθρωπον, οὕτω καὶ ἡ ἔφεσις διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, εἶναι θέμα Παιδείας. Τὸ παιδί, τὸ ὁποῖον θὰ μάθῃ ἀπὸ νήπιον νὰ μὴ ἀπορρίπτῃ τὸ περιτύλιγμα τῆς καραμέλας εἰς τὸν δρόμο, ποτὲ δὲν θὰ φθάσῃ ὡς ἐνήλιξ νὰ ἀδειάζῃ τὸ σταχτοδοχεῖον του μὲ εἰς τὸν δρόμον ἤ νὰ ἐναποθέτῃ τὰ ἄχρηστα ὑλικὰ οἰκοδομῶν ὁπουδήποτε . . .
 10. Ὅμως ἕν ἄλλο μέγα πρόβλημα, τὸ ὁποῖον συνδέεται μὲ τὸ περιβαλλοντικόν, εἶναι καὶ αἱ πυρκαϊαί. Ἤδηἀπὸ τὸ 6ον τεῦχος τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, τὸν Μάρτιον τοῦ 2001, ἐδημοσιεύσαμε τὸ ἄρθρον:
 
«ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑÏΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΣΑΧΑΡΑ».·
Εἰς τὰς σελίδας 25-31 ἀνεφέραμε περιληπτικῶς, ποῖα δρακόντεια μέτρα πρέπει νά ληφθοῦν.
11. Εἰδικῶς διὰ τὰς πυρκαϊάς, τονίζομεν εἰς τὰ διάφορα τεύχη μας, ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνεγκεφάλους Ἕλληνας «Νέρωνας», ἀλλὰ καὶ μέσῳ τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν καὶ περιηγητῶν, ὑπάρχουν συγκαλυπτόμενα ἄριστα ἐκπαιδευμένα μέλη κατασκόπων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐχθρικῶν χωρῶν, τὰ ὁποῖα ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν μὲ ἀθόρυβα σύγχρονα μέσα, ὅταν λαμβάνουν ἐντολὰς καὶ πληροφορίας, περὶ τῆς ἐμφανίσεως ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων. Μὲ τὴν τεράστιαν τεχνολογίαν, σήμερον εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς καύσουν καὶ μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ δορυφορικῶς . . .
Δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες δὲν ἐφρόντισαν καὶ δὲν φροντίζουν νὰ θωρακίζουν τὴν χώραν μας καταλλήλως μὲ πυροφυλάκια, πτήσεις ἑλικοπτέρων παντὸς καιροῦ, ἀεροπλάνων, ὅταν εἶναι ἐπικίνδυναι αἱ καιρικαὶ συνθῆκαι, καὶ δὲν ἀξιοποιοῦν ὑπερσύγχρονα μέσα διὰ τὴν πρόληψιν, καθὼς καὶ τὴν καταστολὴν τῶν πυρκαϊῶν ἐν τῇ γενέσει των. Οὕτω μετατρέπεται ἡ θαυμασία Ἑλλάς ἀπὸ τὰς πυρκαϊὰς εἰς Κρανίου Τόπον καί, ἐφαρμοζομένου τοῦ ρητοῦ «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται», ἀκολουθοῦν πλημμῦραι, κατολισθήσεις, καταστροφὴ πανίδος καὶ χλωρίδος καὶ ἐν γένει μετατρέπεται ὁ Παράδεισος Ἑλλάς εἰς Σαχάραν. . .
12. Κατακλείομεν τὴν ἀναδρομὴν αὐτὴν μὲ τὸ ἐπίκαιρον θέμα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Πάρκου. Εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος τῆς Πανηγυρικῆς ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (τεῦχος 33) ἀναπτύσσομεν ἐκτενῶς καὶ διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνῃ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἀλλὰ νὰ γίνῃ ἱεράρχησις τῶν ἀναγκῶν καὶ ἀντὶ αὐτοῦ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ χιλιάδες πνεύμονες εἰς τὰς λίαν ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς.
13. Μακάρι, ἐπιτέλους τὰ Μαζικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, νὰ θελήσουν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε δικαιοσύνην καὶ νὰ μὴ ἐπιμένουν παραλόγως εἰς τὰς πολυτελεῖς περιοχὰς Βούλας, Γλυφάδας, Ἀλίμου, Ἑλληνικοῦ κ.λπ. νὰ προστεθῇ καὶ ἄλλη πολυτέλεια, ἐνῷ αἱ λίαν ὑποβαθμισμέναι περιοχαὶ τῆς ὑπολοίπου Ἀττικῆς ἀλλά καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος νὰ καταδικάζωνται νὰ παραμένουν ἐσαεὶ ὑποβαθμισμέναι καὶ αἱ ἐκεῖ πολυπληθεῖς συνοικίαι νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως. Νὰ υἱοθετηθῇ τὸ δίκαιον αἴτημα νὰ δημιουργηθοῦν πολλοὶ πνεύμονες πρασίνου καὶ εἰς τὰς ὑπολοίπους περιοχάς.
Τὰ χρήματα, ποὺ θὰ εἰσπράξῃ μία χρηστὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τουλάχιστον τῆς ἡμισείας ἐκτάσεως τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου, νὰ διατεθοῦν ὡς ἑλληνικὴ συμμετοχὴ καὶ νὰ εἰσπραχθοῦν κονδύλια ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην ἀπὸ τὸ γ’ καὶ δ’ κοινοτικὸν πλαίσιον στηρίξεως καὶ πέραν αὐτῶν νὰ ζητηθοῦν καὶ ἄλλαι οἰκονομικαὶ ἐνισχύσεις, διὰ νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα εἰς τὰς λίαν προβληματικὰς περιοχὰς.        
14. Ἐπ’εὐκαιρίᾳ θὰ ἠθέλαμε νὰ εὐχηθῶμε ἐπιτέλους τὰ Μαζικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως νὰ μὴ ἀποβλακώνουν τὸν λαὸν μὲ εὐτελῆ καὶ χυδαῖα θεάματα καὶ τὸν ἀποκοιμίζουν καὶ τὸν ἀφιονίζουν, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀφυπνίζουν γύρω ἀπὸ τὰ δικαιώματα του καὶ καθήκοντά του.
15. Δυστυχῶς, εἴμεθα περὶ τὰ περιβαλλοντικὰ θέματα δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἔτη καθυστερημένοι, ἀπὸ ὅ,τι εἶναι πολλαὶ ἄλλαι χῶραι, ὅπου οἱ ἄνθρωποι πρὸ μερικῶν ἑκατονταετιῶν ἦσαν ἀκόμη ἀπὸ ἀπολίτιστοι μέχρι ἀνθρωποφάγοι . . .
16. Ὅμως ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναπτύξωμε τὸ θέμα ἐκτενέστερον, οὔτε καὶ τὰς ἀπαιτουμένας ἐπιστημονικὰς γνώσεις ἔχομεν, διὰ νὰ διαφωτίσωμεν κυβερνῶντες καὶ κυβερνωμένους. Ὅμως διαθέτομε τὸν κοινὸν νοῦν καὶ διατυπώνομεν εἰς τὰς συγκεντρώσεις μας καὶ εἰς τὰ ἄρθρα μας μερικὰς λογικὰς καὶ δικαίας σκέψεις.
                                               
            Ὁ Σύνδεσμος μας, ἄν εὑρεθοῦν χορηγοὶ διὰ τὰ περιβαλλοντικὰ θέματα, ἐπιθυμεῖ νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν δενδροφύτευσιν καὶ εἰς τὰ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς.
           
            Δυστυχῶς ὅμως τὸ ρεῦμα τοῦ ὁμαδικοῦ παραληρήματος, τὸ ὁποῖον ἐξηπλώθη ἀστραπιαίως ὡσὰν ἐπιδημία εἰς ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τοὺς «ψευτοδιανοουμένους», ἐδημιούργησεν παρωπίδας εἰς αὐτοὺς∙ ὅσοι σκέπτονται καὶ ἐννοοῦν ὀρθῶς, δὲν ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ ἐκφρασθοῦν δημοσίως καὶ νὰ προβάλλουν καὶ ἐπιμείνουν εἰς τὰς ἀπόψεις των, φοβούμενοι τοὺς «ψευτοδιανοουμένους».
 
Εἰς τὰ πλαίσια αὐτὰ ἐγράψαμε καὶ τὴν κατωτέρω ἐπιστολὴν εἰς τὸν ἀξιότιμον κύριον Σταῦρον Δήμαν,
Ἐπίτροπον τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην.
 
Ἀξιότιμον Κύριον
Σταῦρον Δήμαν
Ἐπίτροπον τῆς Ἑλλάδος
εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην
            Ἐπιστολὴ 68/29.1.2008
            Ἀγαπητὲ κ. Δήμα,
            Εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν τὸ 2008, προπαντὸς δὲ ὑγείαν.
 
            1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα καὶ σᾶς συγχαίρομεν, διότι ἐπαξίως ἐκπροσωπεῖτε τὴν πατρίδα μας εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην.
           
            2. Ἐλπίζομε νὰ λαμβάνετε τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή».
 
            3. Εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος 33, σελ 79-88, τῆς Πανηγυρικῆς ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀναπτύσσομεν ἐκτενῶς καὶ διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνῃ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἀλλὰ νὰ γίνῃ ἱεράρχησις τῶν ἀναγκῶν καὶ ἀντὶ αὐτοῦ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ χιλιάδες πνεύμονες εἰς τὰς λίαν ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς.
       4. Μακάρι, ὅλα τὰ Μαζικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, νὰ θελήσουν νὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε δικαιοσύνην καὶ νὰ μὴ ἐπιμένουν εἰς τὰς πολυτελεῖς περιοχὰς Βούλας, Γλυφάδας, Ἀλίμου, Ἑλληνικοῦ κ.λπ. νὰ προστεθῇ καὶ ἄλλη πολυτέλεια καὶ αἱ λίαν ὑποβαθμισμέναι περιοχαὶ τῆς ὑπολοίπου Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος νὰ καταδικάζωνται νὰ παραμένουν ἐσαεὶ ὑποβαθμισμέναι καὶ αἱ ἐκεῖ πολυπληθεῖς συνοικίαι νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως∙ νὰ υἱοθετηθῇ τὸ δίκαιον αἴτημα νὰ δημιουργηθοῦν πολλοὶ πνεύμονες πρασίνου καὶ εἰς τὰς ὑπολοίπους περιοχάς.
 
       5. Τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα θὰ εἰσπράξῃ μία χρηστὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τουλάχιστον τῆς ἡμισείας ἐκτάσεως τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου, νὰ διατεθοῦν ὡς ἑλληνικὴ συμμετοχὴ καὶ νὰ εἰσπραχθοῦν κονδύλια ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, ἀπὸ τὸ γ’ καὶ δ’ κοινοτικὸν πλαίσιον στηρίξεως καὶ πέραν αὐτῶν νὰ ζητηθοῦν καὶ ἄλλαι οἰκονομικαὶ ἐνισχύσεις διὰ νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα εἰς τὰς λίαν προβληματικὰς περιοχὰς.
 
       6. Φρονοῦμεν, ὅτι, ἐὰν μελετήσετε ἐπισταμένως τοὺς λόγους ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ δημιουργηθοῦν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα καὶ χιλιάδες χῶροι πρασίνου εἰς τὰς ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς, θὰ ὑπερθεματίσετε κὶ ἐσεῖς ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δημιουργηθῇ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον. Κοινωνικὴ δικαιοσύνη ἐπιβάλλει νὰ μὴ ἔχωμε κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, καὶ ἐκεῖ ὅπου διαβιοῦν ἑκατομμύρια Ἕλληνες νὰ δημιουργηθοῦν ἀνθρώπιναι συνθῆκαι διαβιώσεως καὶ νὰ μὴ καταδικάζωνται οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ διαβιοῦν ὑπὸ ἀθλιοτάτας συνθήκας, ἄνευ ὑποδομῶν, ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων καὶ μὲ ἀνυπαρξίαν πρασίνου.
 
       7. Ἐπιβάλλεται ἐπιτέλους νὰ ἴδωμεν ὅλους τοὺς Ἕλληνας ἴσους, ὄχι μόνον εἰς τὰ καθήκοντα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ δικαιώματα.
 
       8. Εἰς τὰς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πολυτελεῖς κατοικίας γύρω ἀπὸ τὸ παλαιὸν Ἀεροδρόμιον, κατοικοῦν συνήθως ὀλίγοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κατοικίδια ζῶα… Ἀντιθέτως εἰς τὰς ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς καὶ ἰδίως εἰς τὴν δυτικὴν Ἀττικήν, ὅπου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἱ κατοικίαι εἶναι εὐτελοῦς κατασκευῆς, διαβιοῦν πολλαπλάσιοι ἄνθρωποι.
 
       9. Μέσῳ τοῦ περιβαλλοντικοῦ προβλήματος, διευρύνομε καὶ τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα μὲ τὴν κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, ἡ ὁποία μᾶς διακατέχει.
 
 
       Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μελετήσετε ἐπισταμένως τὰ περιβαλλοντικὰ προβλήματα καὶ τὸ δημογραφικὸν εἰς τὰς σελίδας 63-95, τεῦχος 33 τῆς Πανηγυρικῆς ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»καὶ θὰ ἀναθεωρήσετε τὰς ἀπόψεις σας, διατελοῦμε.
 
Μετὰ τιμῆς
 
Ἀπὸ τὸν κ. Ἐπίτροπον ἐλάβαμε
τὴν κατωτέρω ἀπάντησιν:
 
Ἀγαπητὲ κ. Ἀναγνωστόπουλε,
Ἀγαπητὴ κ. Ἀναγνωστοπούλου,
 
Ἐκ μέρους τοῦ Ἐπιτρόπου κ. Σταύρου Δήμα, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἐπιστολή σας τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2008, καθὼς καὶ γιὰ τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ εἴχατε τὴν καλωσύνη νὰ μοῦ στείλετε.
 
Ἡ θέσις ποὺ ἔχει διατυπώσει ὁ κ. Δήμας σχετικὰ μὲ τὴ δημιουργία μητροπολιτικοῦ πάρκου στὴν περιοχὴ τοῦ παλαιοῦ ἀεροδρομίου ἔχει ὡς κύριο σκοπὸ τὴν διατήρησιν ἀνοικτῶν χώρων πρασίνου στὴν Ἀττική. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ πρέπῃ νὰ ὑπάρξῃ δέσμευσις καὶ ἄλλων περιοχῶν γιὰ δημιουργία χώρων πρασίνου, ἰδίως σὲ πυκνοκατοικημένες περιοχές, ὅπως ἀναφέρετε στὴν ἐπιστολή σας.
Μὲ ἐκτίμησιν

Ανδρέας Παπακωνσταντίνου
 

   

4.10.12-Ας παύσωμε να είμαστε πειθήνια όργανα των σκοτενών δυνάμεων. Η Ελλάς μπορεί να ξαναγεννηθεί. 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΠΑΥΣΩΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
καὶ ἄς πράξωμε ὅ,τι ἡ ἐλληνικὴ συνείδησις μᾶς ἐπιτάσσει.
Ἐδὼ καὶ 50 χρόνια εὐσυνείδητοι Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἐτόνιζαν τὴν ἀνάγκη ἐξορύξεως πετρελαίου καὶ ὑδατανθράκων
ἀπὸ τὸ ὑπέδαφος τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας,
ἀλλὰ τὸ δόγμα «ἀνήκουμε στὴ Δύσι» πολεμᾶ συνεχῶς αὐτὲς τὶς ἰδέες.
 
Ὁ οἰκονομικὸς μαρασμὸς τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ οἱ διεθνεῖς συγκυρίες ἐπιβάλλουν νὰ πραγματοποιηθοῦν αὐτὰ πάραυτα.
 
Κατωτέρω ἀναρτοῦμε τὸ δοκίμιον τοῦ κ. Νικολάου Καραβαζάκη, τοῦ ὁποίου ἀποσπάσματα ἔχουν συμπεριληφθῆ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμὴ» τεῦχος 52 σελ. 110. Διὰ τὴν ἀρτιοτέρα προσαρμογὴ εἰς τὴν «παράδοσί» μας, μετετράπη τὸ δοκίμιον εἰς τὴν ἁπλὴ καθαρεύουσα.
 
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 812/4.10.2012


Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ *
 
Νικολάου Σ. Καραβαζάκη, οκονομικοῦ-πολιτικοῦρθρογράφου/σχολιαστ
(Δεκέμβριος 2011-Ἀπρίλιος 2012)
 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 52, σελ. 110)

 
 
 
 
«Ἂν δὲν ἀσχοληθεῖς ὁ ἴδιος μὲ τὴν πολιτικὴ θὰ ἀσχοληθοῦν οἱ ὑποδεέστεροί σου.» Πλάτων.
 
 
Πολλοὶ ἀναφέρονται, σωστά, στὴν πρωτοφανῆ κρισιμότητα τῆς περιόδου ποὺ περνᾶ ἡ Ἑλλάδα. Πῶς ὅμως καταλήξαμε ἐδῶ; Εἶναι πράγματι κάποια σχεδιασμένη συνωμοσία ἐξοντώσεως τῶν Ἑλλήνων; Κάποια συνωμοσία ἁρπαγῆς τῆς δημόσιας περιουσίας ἢ/καὶ τῶν ὑποθαλάσσιων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ.; Ἢ βιώνουμε καὶ ἐμεῖς στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὶς ἰδιομορφίες μας, μαζὶ μὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, τὰ συμπτώματα μίας παγκόσμιας κρίσεως συσσωρεύσεως κεφαλαίων, ποὺ ἀναζητοῦν πρόσβασι σὲ νέα κέρδη, καταστρέφοντες παλαιότερες ἀγορές;
Σήμερα εἶναι ἀπαραίτητη μία ἀπάντησι τόσο στὸ ἐρώτημα ἀπὸ ποῦ προῆλθαν τὰ προβλήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, ὅσο καὶ στὸ ἐρώτημα πῶς μποροῦν αὐτὰ τὰ προβλήματα νὰ ἀντιμετωπισθοῦν.
 
Θὰ προσπαθήσω νὰ συνεισφέρω καὶ νὰ παρακινήσω στὴν κατανόησί τους μὲ σκοπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πραγματικότητος, ποὺ μᾶς τυραννᾶ.
 
Πυρὴν τῶν παρακάτω ἀπόψεων εἶναι τὸ κείμενο, ποὺ παρουσίασα στὶς 7/12/2011 στὸ διαδίκτυο ( vimasaronikou.wordpress.com) καὶ στὴν ἡμερίδα στὶς 14/1/2012 στὴν παλαιὰ Βουλή. Τότε παρέστησαν κι ἐξέφρασαν τὴν θετικὴ ἄποψί τους οἱ καθηγητὲς κ.κ. Κατρούγκαλος, Κιντής, Ν. Λυγερός, Μάρδας, Μαριᾶς, Μπουραντᾶς καὶ ὁ τ. εἰσαγγελέας Ἰ. Σακκᾶς.
Πολύτιμη ὑπῆρξε ἡ συνεισφορὰ ὅλων τῶν φίλων ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν Σαρωνικοῦ (ΟΑΠΣ) καὶ ἄλλων τῆς ΔΗΠΕ (ΔΗμοκρατική Πατριωτικὴ Ἑνότητα ), ποὺ ἀφ’ἑνὸς μὲ προέτρεψαν στὴν ἔκδοσι αὐτὴ καὶ ἀφετέρου συνέβαλαν μὲ τὶς παρατηρήσεις τους.
 
Προσβλέπω σὲ ὅ,τι καλλίτερο γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν κοινωνία μας!
 
Α'.
Πῶς καὶ γιατί ὁδηγηθήκαμε στὴν κρίσι;
α' 1. Ἡ φτώχεια ξεσηκώνει καὶ τοὺς Ἕλληνες!
Γιατί ἄραγε δημιουργήθηκε ὅλη αὐτὴ ἡ ἀναταραχή, ποὺ ἔχει καταστρέψει μέχρι σήμερα τόσους Ἕλληνες οἰκονομικά, οἱ ὁποῖοι ἤσαν συνηθισμένοι- εἰδικὰ τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια ἀλλὰ καὶ μέσα σὲ μία πορεία τριάντα, σαράντα χρόνων -νὰ ἀπέχουν τῆς πολιτικῆς καὶ νὰ εἶναι βουλιαγμένοι στὴν ἀπατηλὴ εὐμάρεια τῆς καταναλώσεως; Ἕτοιμοι νὰ παραδώσουν τὰ πάντα καὶ νὰ παραδοθοῦν ἀνενδοίαστα, ἀρκεῖ νὰ ἀποκτοῦσαν κάποιο ἐπιπλέον εἰσόδημα ἀπὸ τὴν ἐκποίησι τῆς δημόσιας περιουσίας ἢ προνόμια κάποιας δημόσιας ὑπαλληλικῆς θέσης!
 
Γιατί νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ πανελλαδικὴ ἐξέγερσι, ἑνάμισι ἑκατομμύριο πολίτες τὸ καλοκαίρι τοῦ 2011 ἐνῷ παρέμεναν ἄβουλοι καὶ πειθήνιοι ὀπαδοί, ἐπὶ τριάντα χρόνια τώρα, τοῦ δικομματισμοῦ; Γιατί τὰ δύο μεγάλα κόμματα νὰ καταλήξουν κατακερματισμένα, νὰ μὴ εἶναι σὲ θέσι νὰ συγκροτήσουν συγκυβέρνησι; Γιὰ ποιὸ λόγο νὰ ὑπάρχῃ κυβερνητικὴ ἀστάθεια καὶ ἀβεβαιότητα στὴν Ἑλλάδα; Γιατί νὰ μὴ καταπατηθοῦν ἢ ὑπεξαιρεθοῦν, ἀθόρυβα και ἀνώδυνα (σ.σ. ὑπὸ τῶν Τούρκων) τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ., ποὺ μπορεῖ νὰ δώσουν λύσι στὸ πρόβλημα τῆς ἐνεργειακῆς αὐτάρκειας τῆς Εὐρωζώνης, τῆς Δύσεως ὁλοκλήρου;
Γιατί νὰ ἔχῃ ἀναζωπυρωθῆ ὁ (λανθάνων, ἔστω) πατριωτισμὸς μέσω ἐθνικιστικῶν ἐξάρσεων; Ἀφοῦ οἱ πολίτες, παθητικὰ ἀποδέχτηκαν πρωθυπουργικὲς ζεϊμπεκιὲς καὶ κουμπαριὲς μὲ τὴν τουρκικὴ ἰσλαμικὴ πολιτικὴ ἡγεσία. Ἀποδέχτηκαν ἀπαθεῖς ἀκόμη καὶ τὴν ἀδιανόητη «τουρκοποίησι» τῆς μεγαλύτερης ἑλληνικῆς Τράπεζας, τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας. Μὲ τὴν ἐξαγορὰ τῆς τουρκικῆς Finance bank (τότε 38% τοῦ ἐνεργητικοῦ της Ε.Τ.Ε.), ἐκθέτοντες μέσω αὐτῆς-λόγῳ τοῦ μεγάλου εἰδικοῦ βάρους τῆς σταθμίσεως σὲ δεῖκτες- καὶ ὁλόκληρο τὸ Χρηματιστήριο Ἀξιῶν τῆς Ἀθήνας σὲ ἐκβιασμοὺς ἀλλὰ καὶ βίαιες διακυμάνσεις, ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας. Ἀποδέχτηκαν, μέσα στὴν κερδοσκοπικὴ παραζάλη τῆς ἀπληστίας καὶ τῆς σκοπούμενης παραπληροφορήσεως, τὴν ἐκποίησι καὶ μεταβίβασι, δημοσίων ἑταιρειῶν στρατηγικῆς σπουδαιότητος γιὰ τὴν χώρα καὶ τὴν κοινωνία ὁλόκληρη, ὅπως ὁ ΟΤΕ, ἡ ΔΕΗ καὶ ἡ ΕΥΔΑΠ. Καὶ κερδοσκόπησαν στὴν ἄνοδο τραπεζιτικῶν μετοχῶν, οἱ ὁποῖες ἔγιναν οἱ κύριοι ἐπενδυτὲς στὰ Σκόπια, μὲ ἀναφορὰ στὸν λογότυπό τους, τῆς «Macedonia» ἀντὶ FYROM.
 
Γιατί σήμερα νὰ ἐμφανίζωνται Ἕλληνες διατεθειμένοι ἀκόμη καὶ νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς ἑλληνικότητας τοῦ Καστελόριζου γιὰ παράδειγμα ἐνῷ εἴτε ἦσαν παθητικοὶ δέκτες τῶν φληναφημάτων τῆς ραγιάδικης «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας» εἴτε εἶναι ἐνεργοὶ πελάτες τῶν φθηνότερων παραλιακῶν μικρασιατικῶν παζαριῶν;
Καὶ θὰ ἦταν ἕνεκα ὅλης αὐτῆς τῆς ἀποχαυνώσεως, ἀπαθεῖς «συνέταιροι» κάποιας συγκυριαρχίας καὶ κάποιας διανομῆς τῆς ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ. μὲ τοὺς Τούρκους ἢ ὅποιους ἄλλους;
 
Ὅλα ἐξελίσσονταν ὁμαλὰ καὶ ἐλεγχόμενα, ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες, πρωτοστατούντων τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν κομμάτων τους, ἦσαν ἐξαγορασμένοι καὶ δεδομένοι. Μεζονέτα, τετρακίνητο IX καὶ ταξίδια, οὐϊσκάκια καὶ τσιφτετέλια, ἦσαν τὰ ἰδεατὰ καὶ τὰ ἰδανικά!
 
Ἀναμφισβήτητη ἐπιβεβαίωσι, ὅλης αὐτῆς τῆς σήψεως καὶ παρακμῆς, ἀποθέωσις τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς διαπλοκῆς, ὑπῆρξε ἡ πάνδημη συστράτευσις στὴ «μεγάλη ἰδέα» τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Μὲ ἀκοστολόγητη συμμετοχὴ στὴ δημοσιονομικὴ καταστροφή, ὕψους-κατὰ ἀνεπίσημη ἀλλὰ μοναδικὴ προσέγγισι- εἴκοσι (20) δὶς εὐρώ! Καί, ξαφνικά, ὅλα διαλύθηκαν! Ἦταν σχέδιο, ἀτύχημα ἢ κακοδιαχείρισις;
 
α' 2. Ἡ κατάρρευσις τῶν Τραπεζῶν.
Τέλη τοῦ 2007 καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸ 2008, ξέσπασε ἡ κρίσις ἐμπιστοσύνης στὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα τῶν ΗΠΑ. Πλῆθος Τραπεζῶν πτώχευσαν, μεταξύ τους καὶ ἐπιφανεῖς, ὅπως οἱ Bear Sterns καὶ Leehman Brothers. Ἀφορμὴ αὐτῆς τῆς καταστροφῆς ὑπῆρξε ἡ μὴ ἐξυπηρέτησι ἀπὸ πτωχοὺς δανεισμένους τῶν ὑπέρογκων στεγαστικῶν δανείων τους. Αὐτά, ἐπειδὴ ἦσαν ἄκρως ἐπισφαλῆ, εἶχαν ἀσφαλισθῆ καὶ ἀντασφαλισθῆ μὲ πολλαπλασιαστὲς ἀξίας. Ὅταν λοιπὸν ἐνεργοποιήθηκαν τὰ ἀσφαλιστήρια συμβόλαια, τὰ ὁποῖα ἤσαν διαπραγματεύσιμα καὶ σὲ ἀνεπίσημες (ἐξωχρηματιστηριακὲς) ἀγορὲς ὑψηλοῦ κινδύνου, ὄχι μόνον ἔμειναν ἀκάλυπτα ἀλλὰ καὶ ἦταν ἀσαφὲς - συνεπῶς καὶ μὴ ἀποτιμημένο - τὸ ὕψος τῶν ζημιῶν ποὺ προκαλοῦσαν στὰ τραπεζιτικὰ χαρτοφυλάκια.
 
Ὁπότε, μόλις διαλύθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη (συναλλακτικὴ πίστις), ἀκολούθησε παῦσις συναλλαγῶν στὴ διατραπεζικὴ ἀγορά. Οἱ Τράπεζες, σταμάτησαν νὰ ἀλληλοδανείζωνται μὴ ἐμπιστευόμενες ἄλληλες. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ ἄλλες Τράπεζες ἐκτὸς ΗΠΑ κατεῖχαν παρόμοιους τίτλους, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, ἡ παῦσις δανεισμοῦ ἐξαπλώθηκε στὴν παγκόσμια διατραπεζικὴ ἀγορά. Κατὰ συνέπεια διακόπηκαν οἱ γραμμὲς πιστώσεων καὶ τῶν κρατῶν καὶ ἐκτοξεύθηκαν τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ τῶν ἰσχνῶν οἰκονομιῶν. Διαφάνηκε λοιπὸν ἡ προοπτική, κράτη μὲ μεγάλη δανειακὴ ἔκθεσι, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάδα, νὰ ἀδυνατοῦν νὰ δανεισθοῦν στὴν ἐλεύθερη ἀγορά.
 
Τραγελαφικὴ βέβαια ἦταν ἡ πυροδότησις τῆς ἀμέσου παρεμβάσεως τῶν κρατῶν καὶ τῶν κεντρικῶν Τραπεζῶν, ποὺ διέλυσαν κάθε νεοφιλελεύθερη ἔννοια καὶ αὐταπάτη περὶ «αὐτορρύθμισης» τῶν ἀγορῶν, διοχετεύοντας κρατικοὺς πόρους πρὸς τὴν διάσωσι τῆς καρδιᾶς τῆς «ἐλεύθερης ἀγορᾶς», δηλαδὴ στὶς Τράπεζες.
 
α' 3. Ἡ περίπτωσις τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Ἑλλάδα, παρ’ὅτι εἶχε μεγάλο χρέος ὡς ποσοστὸ τοῦ Α.Ε.Π., ὅπως κι οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, δὲν εὑρίσκετο σὲ ἐπικίνδυνη ἀξιολόγησι, ἀπὸ τοὺς ἐξειδικευμένους οἴκους, λόγω τοῦ ὑψηλοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως ποὺ εἶχε. Ἡ ἀνάπτυξις αὐτὴ, κατὰ τὰ παγκόσμια ἐπιβεβλημένα πρότυπα, ἐβασίζετο στὴν πιστωτικὴ ἐπέκτασι (δάνεια) καὶ στὴν κατανάλωσι, στὶς ὑπηρεσίες καὶ στὶς εἰσαγωγές. Ὄχι στὴν πρωτογενῆ παραγωγὴ καὶ στὶς ἐξαγωγές, ὄχι στὴν ἐγχώρια ἰδιοκατανάλωσι. Ἔτσι, ὅταν οἱ διεθνεῖς πιστώσεις διακόπηκαν, τότε διακόπηκε ἡ χρηματοδότηση ὅλων τῶν ἀλληλένδετων καὶ ἀλληλεξαρτημένων οἰκονομιῶν τῆς «παγκοσμιοποίησης». Παρὰ ταῦτα, ἡ Ἑλλάδα, διατηροῦσε καθόλο τὸ 2009, τὴν ὑψηλὴ πιστοληπτικὴ ἱκανότητά της. Τὴν ὁποία ὅμως, ἡ νεοεκλεγεῖσα μὲ ἰσχυρότατη λαϊκὴ ἐντολὴ κυβέρνησι Γ.Α.Παπανδρέου, δὲν ἀνέλαβε καὶ δὲν ἐκμεταλλεύθηκε. Ἀντίθετα, ἐπέλεξε νὰ προσφύγῃ στὸ Δ.Ν.Τ., καθυστερημένα καὶ ἀφ’ὅτου μετεστράφη παντελῶς τὸ διεθνὲς κλίμα σὲ ὑποτιμητικὸ καὶ ἀπαξιωτικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Φυσιολογικά, τριπλασιάσθηκαν τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ τῆς χώρας.
Χωρὶς καμία διαπραγμάτευσι, χωρὶς ἔλεγχο ἢ ἀμφισβήτησι τοῦ ἀναφερόμενου χρέους, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, ἀπεδέχθη ὅλους τους ὅρους ποὺ ἐπέβαλε ἡ Τρόικα τῶν δανειστῶν (Δ.Ν.Τ.-Ε.Κ.Τ.-Ε.Ε.), ἀπεχθεῖς καὶ ἐπαχθεῖς, ὑποθηκεύουσα τὴν δημόσια περιουσία, καταστρέφουσα τὰ εἰσοδήματα τῶν μισθοσυντήρητων καὶ διαλύουσα τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ τὴν κρατικὴ μηχανή. Μὲ τὴ συνδρομὴ καὶ ἄλλων κομμάτων (Ν.Δ. καὶ ΛΑ.Ο.Σ.) προχώρησαν καὶ στὴν ἐκχώρησι τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, κατὰ τὴν λῆψι τῶν κυβερνητικῶν ἀποφάσεων (ἀποδεχόμενοι ἀλλοδαποὺς Ἐπιτρόπους στὴ δημόσια διοίκησι) καὶ στὴν μεταβιβαζόμενη δημόσια περιουσία. Ἀπεδέχθησαν καὶ τὴν ἐλευθερία ἐκχωρήσεως τοῦ ἴδιου τοῦ δημοσίου χρέους, ἀπὸ τοὺς κατόχους του! …
 
Τελικά, ὡδήγησαν τὴν Ἑλλάδα σὲ βαθιὰ ὕφεση, χωρὶς ὁρατὴ ἔξοδο. Μέσα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἀντισυνταγματικὲς διαδικασίες καὶ κοινοβουλευτικὰ πραξικοπήματα εἴτε κατὰ τὴν ψήφισι τοῦ πρώτου μνημονίου εἴτε στὴν ἐγκατάστασι τῆς δοτῆς συγκυβέρνησης τοῦ PSI (Private Sector Involvment, δηλαδή ἡ εθελοντικὴ  συμμετοχὴ τραπεζῶν στη ρύθμισι του χρέους).
 
Ἀδίστακτα χρησιμοποιήθηκαν ἡ στυγνὴ ἀστυνομικὴ βία, ὁ ἀπροκάλυπτος ψυχολογικὸς ἐκφοβισμός, ἡ καταιγιστικὴ παραπλανητικὴ πληροφόρησις. Μὲ ἀποκλειστικὸ στόχο τὴν κάμψι τῶν ὅποιων αὐθόρμητων ἀντιστάσεων καὶ ἀντιδράσεων τῶν πολιτῶν.
 
Ποτὲ ἄλλοτε στὴν ἱστορία τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους δὲν προκλήθηκαν τόσο μαζικές, ἐντελῶς ἀκομμάτιστες, πανεθνικὲς συγκεντρώσεις καὶ διαδηλώσεις. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἄνοιξαν τέτοιες καὶ τόσες διαδικασίες πολιτικῆς χειραφετήσεως τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν!
 
Γιὰ ποιὸ λόγο ὅμως, δὲν δανείσθηκε ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου μὲ τοὺς εὐνοϊκοὺς ὅρους τοῦ 2009; Γιατί, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ πρώην διευθυντὴς τοῦ Δ.Ν.Τ., Στρὸς Καν, λίγο πρὶν ἀναγκαστικὰ παραιτηθῆ ἐξ αἰτίας κατασκευασμένου σκανδάλου, ἔκανε κρυφὲς συμφωνίες μαζί του ὁ Γ. Α. Παπανδρέου; Γιατί ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας, ὅπως καὶ ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γ. Παπακωνσταντίνου, διέσπειραν πανικὸ στὶς διεθνεῖς ἀγορές, χαρακτηρίζοντες ἀφερέγγυα καὶ βυθιζόμενη τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ ἀξιοπιστία; Γιατί ἔφθασαν ἀκόμη καὶ νὰ παραποιήσουν στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας, διαβάλλοντες κι αὐτοὶ μὲ τὴ σειρὰ τους - μετὰ τὸν Ἀλογοσκούφη τῆς κυβερνήσεως Καραμανλῆ - τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ τὶς ὑπηρεσίες του; Καὶ γιατί σύμπασα ἡ ἀντιπολίτευση δὲν ἔγειρε θέμα;
 
 
 
α' 4. Ἡ κρίσις στὴν Εὐρωζώνη.
Ἡ δημοσιονομικὴ κρίσις τῆς Ἑλλάδος ἀκολούθησε αὐτὴν τῆς Ἰρλανδίας, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἦταν δημοσιονομικὴ ἀλλὰ χρηματοπιστωτική. Στὴν Ἰρλανδία, σὲ ἄμεση ἐξάρτησι ἀπὸ τὶς διεθνεῖς τραπεζιτικὲς καταρρεύσεις, τὸ ἐγχώριο σύστημα μπλεγμένο στὴν ἀνεξέλεγκτη πιστωτικὴ ἐπέκτασι κατὰ τὰ διεθνῆ πρότυπα καὶ κελεύσματα, αὐτόματα κατέρρευσε. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὴν μικρότερη καὶ ἐκτὸς Εὐρωζώνης παρακείμενη Ἰσλανδία.
 
Ἡ Ἑλλάδα, μένουσα οὐσιαστικῶς ἀνέπαφη ἀπὸ τὶς τραπεζιτικὲς καταρρεύσεις, δὲν διέτρεχε ὁρατοὺς κινδύνους. [Νὰ τονίσωμε στὸ σημεῖο αὐτὸ πὼς εἶναι ἀξιομνημόνευτη ἡ σπουδὴ τοῦ κ. Ἀλογοσκούφη νὰ δεσμεύσῃ 28 δὶς εὐρὼ ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν Τραπεζῶν, χωρὶς νὰ ἔχουν ἄμεση ἔκθεσι στὰ ἀσφάλιστρα τῶν ἀμερικανικῶν στεγαστικῶν δανείων. Πρὶν καν διαφανεῖ δημοσιονομικὸ πρόβλημα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ κατὰ συνέπεια ἀπαξιώσεως τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἔσπευσε νὰ δωρήσῃ δὶς στοὺς τραπεζίτες.] Ἡ Ἑλλάδα εὑρέθη ὅμως στὴν δίνη τοῦ οἰκονομικοῦ κυκλώνα ὅταν, καθυστερημένα, προσέφυγε σὲ δανεισμὸ καὶ ἔπεσε ἀμαχητὶ - ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀβελτηρίας (ἢ σκοπιμότητος;) - στὴν ἀκόρεστη ἀπληστία τῶν διεθνῶν τοκογλύφων. Τὸ διεθνὲς περιβάλλον πανικοῦ κι ἀβεβαιότητος, λόγῳ τῶν τραπεζιτικῶν πτωχεύσεων κατὰ κύματα σὲ ὅλες τὶς ἀγγλοσαξονικὲς ἢ ὄχι, δυτικὲς νεοφιλελεύθερες οἰκονομίες καθόρισε, διαμόρφωσε καὶ ἐπέβαλε, αὐτὴ τὴν ἐξέλιξι, γιὰ τὴν ἤδη εὐάλωτη χώρα μας.
 
Ἀφ’ὅτου δέ, μὲ προτροπὴ κι ἀποδοχὴ τῆς ἑλληνικῆς «σοσιαλιστικῆς» κυβερνήσεως, ἀνέλαβε τὴν διαχείρισι τῆς δημοσιονομικῆς κρίσεως, ἡ ἄρτι καὶ ἐπειγόντως συσταθεῖσα Τρόικα, αὐτὴ ἀπετέλεσε τὸν Δούρειο ἵππο εἰσβολῆς τοῦ Δ.Ν.Τ. στὴν ἀκμαιότερη καὶ μεγαλύτερη οἰκονομικὴ περιοχὴ τοῦ πλανήτη μας, στὴν Εὐρωζώνη.
Ἀναλαμβάνουσα στὴν συνέχεια τὴ «διάσωσι» καὶ τῶν λοιπῶν κλυδωνιζόμενων οἰκονομιῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Νότου, ἤτοι κατὰ σειρά, τῆς Πορτογαλίας, τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Ἰταλίας.
 
Ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερα, χωρὶς ὁρατὴ διέξοδο, ξεκίνησε πρωτοφανὴς οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κρίσις στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι, προβάλλοντας ἀκόμη καὶ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς διάλύσεώς της. Ἀνεβοκατεβάζοντας τὴν συναλλαγματικὴ ἰσοτιμία τοῦ εὐρὼ καὶ ὠθώντας τὴν παγκόσμια οἰκονομία σὲ πιθανὴ νομισματικὴ κρίσι καὶ ὕφεσι. Τὸ δὲ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα σὲ ἐνδεχόμενη ὁλοσχερῆ καταστροφή!
 
 
 
α΄ 5. Ἡ βολεμένη καὶ ἀφομοιωμένη ἑλληνικὴ Ἀριστερά.
Παρ᾿ ὅτι ἀναλύσεις, ὅπως οἱ παραπάνω δὲν εἶναι ἀσυνήθιστες στοὺς ἀριστεροὺς ἢ μαρξιστὲς διανοούμενους, εἶναι ἀξιοκατάκριτη ἡ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθήθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ καὶ τὶς αἱρέσεις της. Σὲ καμία περίπτωσι δὲν συνδέθηκε καὶ δὲν ἀναμίχθηκε μὲ τὸ πρωτοφανὲς σὲ ὄγκο καὶ πάθος μέγα πλῆθος τῶν διαμαρτυρομένων καὶ ἀγωνιζομένων πολιτῶν στὴν πλατεία Συντάγματος. Τὸ ΚΚΕ παρέμεινε ἐπιδεικτικῶς καὶ ἔκδηλα μακριά, οἱ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπαξιωτικὰ ἀπόντες, οἱ ἐξωκοινοβουλευτικοὶ περιχαρακωμένοι σὲ καραντίνα στὴν «κάτω πλατεία». Πῶς νὰ ἐξηγηθῇ αὐτὸς ὁ πρωτοφανὴς σεχταρισμός, ἡ περιφρόνησι καὶ ἀπόρριψι τοῦ ἀγωνιζομένου πλήθους; Μόνον ἀπὸ ἀνικανότητα ἢ ἰδεολογικὴ φοβία καὶ προκατάληψι; Καὶ πῶς κατάντησαν ἀκόμη καὶ σὲ βίαιες συμπλοκὲς μὲ ὅσους διαμαρτυρόμενους πολίτες κρατοῦσαν, περιέφεραν καὶ ἀνέμιζαν ὑπερήφανοι ἀπέναντι στὴν Βουλή, τὴν ἑλληνικὴ σημαία; Στὸ ὄνομα τίνος «διεθνισμοῦ» καὶ τίνος «προλεταριάτου» καίγεται ἡ σημαία ποὺ διασώζεται ἀπὸ τὸ '73, ποὺ προσκυνοῦσαν οἱ ἐπαναστάτες τοῦ '21 ἢ δόξαζαν οἱ ἀντιφασὶ-στες τοῦ '40;
 
Τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ καλοκαίρι τοῦ 2011, οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες συνάντησαν ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ξανὰ τὴν Ἱστορία. Αὐτὴ τὴν φορά, ἐλεύθεροι καὶ πιὸ συνειδητοὶ ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε. Ἀχειραγώγητοι καὶ ἄφοβοι, ἀδελφωμένοι καὶ διερωτώμενοι γιὰ ὅσα συνέβαιναν στὴν χώρα, ἀναζητοῦντες τὸν δρόμο τους καὶ τὴν προοπτική τους. Ἔχοντες δεῖ πὼς τὰ κόμματα, τὸ σύνολο τῶν κομμάτων καὶ τῶν ἰδεολογιῶν, οὔτε τοὺς προφύλαξαν οὔτε τοὺς προετοίμασαν γιὰ τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ τοὺς εὑρῆκε.
 
Ἔτσι δημιουργήθηκε τὸ καινοφανὲς παράδοξο, νὰ ὀργανώνωνται ἄμαζες κι ἄνευρες διαδηλώσεις ἀριστερῶν ἢ συνδικαλιστῶν κι ὅταν αὐτοὶ ἀποχωροῦσαν, λίγες ὧρες μετὰ νὰ πνίγεται στὴν λαοθάλασσα τῶν «ἀγανακτισμένων» τὸ Σύνταγμα. Εἶχαν συμβεῖ βέβαια καὶ οἱ ἀθλιότητες τῶν «γνωστῶν ἀγνώστων» μὲ ἐμπρησμοὺς καὶ βανδαλισμοὺς στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας καὶ κορυφαία βαρβαρότητα τὴν θανάτωσι τῶν τριῶν τραπεζοϋπαλλήλων. Καὶ εἶχε ἐγκατασταθῆ πιὰ ἡ ἀνυποληψία καὶ ἡ καχυποψία γιὰ τοὺς λογῆς-λογῆς «ἐπαναστάτες». Ποιὸς ὁ λόγος νὰ ὑπάρχῃ ἡ Ἀριστερά; Τὴν ὥρα ποὺ ἦταν πιὸ ἀπαραίτητη ἀπὸ ποτὲ στὰ 40 τελευταῖα χρόνια, ἀντὶ νὰ ἡγηθῇ, αὐτοαπομονώθηκε. Ἐγκατέλειψε στὴν πρᾶξι τὴν ἀπελευθερωτική της ταυτότητα, ἔδειξε πὼς εἶναι κίβδηλη.
Τυχαία; Ἂν ἀναλογιστοῦμε πὼς δὲν ἀπέτρεψε τὴν τροϊκανὴ Κατοχή, πὼς δὲν προετοίμασε τὴν ἀντίστασι σὲ αὐτήν. Πὼς συμμετεῖχε σὲ ὅλη τὴν Μεταπολίτευσι, ψυχῇ τε καὶ σώματι, στὶς θεσμικὲς δομὲς τῆς «συνδιοικήσεως» ποὺ συνέθεσαν τὴν διαπλοκὴ ὅπως ὁ συνδικαλισμὸς καὶ οἱ κοινοβουλευτικὲς ἐπιτροπὲς ἀλλὰ καὶ ἡ τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις καὶ τὰ Πανεπιστήμια (προπάντων). Πὼς μὲ τὴν ἰδεολογικὴ τρομοκρατία (δῆθεν) κατὰ τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας ἢ ὑπὲρ τῶν ἀνθρωπίνων ἢ δημοκρατικῶν «δικαιωμάτων», προσέφερε κάλυψι σὲ βαρύτατες ἀνομίες, ὅπως οἱ καταλήψεις-καταστροφὲς τῶν ΑΕΙ ἢ ὁ ἐμπρησμὸς τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας τὸ 2008. Πὼς ἀναρριχήθηκε στὰ κέντρα τῆς «τέταρτης ἐξουσίας», δηλαδὴ στὸν Τύπο, μοχλεύοντας στὰ δημοκρατικὰ αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ διαβάλλοντας τὸν πατριωτισμὸ ὡς «ἐθνικισμὸ» ἢ «ρατσισμό», «υἱοθετώντας» τοὺς κατατρεγμένους καὶ ταλαίπωρους μὲν λαθρομετανάστες σὲ βάρος δὲ τῶν συμπατριωτῶν πτωχῶν λαϊκῶν στρωμάτων στὶς ὑποβαθμισμένες συνοικίες τῶν μεγαλουπόλεων. Καὶ τελικά, προσφέροντας ἀπὸ τὴν δική της πλευρὰ ὑπηρεσίες εἴτε στοὺς διακινητὲς ἀνθρώπων εἴτε στοὺς μεγαλαγοραστὲς ἀκινήτων εἴτε στοὺς σχολάρχες τῶν «κολλεγίων»...
 
Κατανοοῦμε εὔλογα ὅτι ἔχει πιὰ μεταλλαχθῆ σὲ συστημικὸ παράγοντα. Καὶ ἂν συνεκτιμήσουμε ὅτι, οὐδέποτε ζήτησαν τὴν κατάργησι τῆς προνομιακῆς πρόσθετης συνταξιοδοτήσεως τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν αὐτοδιοικητικῶν αἱρετῶν στελεχῶν. Πὼς ἔχουν χρυσοπληρωμένους ὑπαλλήλους μέσα στὴ Βουλὴ ἀναλογικά τῆς ἐκλογικῆς τους δυνάμεωςς. Πὼς νομιμοποιοῦν τὴν θεσμικὴ ἀνομία τῆς φοροδιαφυγῆς ἢ κάθε ἄλλης, στὸ ὄνομα τῆς ἀντιθέσεως στὸ «μεγάλο κεφάλαιο». Καὶ στρέφουν τὸν ὑπέρτατο ὅλων «νόμο» τοῦ «δίκιου τοῦ ἐργάτη» κατὰ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς συνοχῆς της. Καὶ πὼς οὐδέποτε ζήτησε π.χ. ἡ ΟΤΟΕ (τραπεζοϋπάλληλοι) τὴν μείωσι τῶν ληστρικῶν ἐπιτοκίων χορηγήσεων ἢ τὴν αὔξησι τῶν τιποτένιων καταθετικῶν, διότι οἱ ἴδιοι παίρνουν bonus ἀπὸ τὴν ἄνοδο τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ γραφείου τους. Καὶ πὼς ἡ παράνομη ἐργασία τῶν λαθρομεταναστῶν (μὲ μεροκάματα ληστείας) συνδέει τὰ «ταξικὰ ἀδέλφια» παρ᾿ ὅτι τὸ ἕνα (ὁ ἐργοδότης) εἶναι πολὺ εὐτραφέστερο τοῦ ἄλλου. Καὶ ἀποσπᾶ ἔτσι πολιτικὴ ὑπεραξία ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη μιζέρια.
 
Διαπιστώνουμε τότε πὼς ἡ Ἀριστερὰ σήμερα στὴν Ἑλλάδα εἶναι καὶ συστημικὴ καὶ ἀνυπόληπτη γιὰ τὸν ἁπλὸ πολίτη. Εἶναι μία παρασιτικὴ μικροαστικὴ-μεσοαστικὴ συντεχνία, μὲ χωριστοὺς καὶ συγκεκριμένους κώδικες καὶ συμφέροντα, ὅπως κάθε ἄλλη ἐπαγγελματικὴ συντεχνία. Μὲ ἀναφορὲς καὶ κλέη στὸ παρελθὸν χωρὶς ἀντιστοίχισι καὶ ἀπαντήσεις στὸ συγκεκριμένο παρόν.Μὲ ἰδιοκτησίες-πατέντες καὶ ἐργολαβίες στὶς ἰδεοληψίες (προλεταριάτο, διεθνισμός, ἀλληλεγγύη) ἀντὶ στὰ μέσα παραγωγῆς. Καὶ ὁρισμένα τμήματα της εἶναι ἐχθρικὰ ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν κοινωνία μας ὁλόκληρη, ὅπως ὅσοι ὑποκίνησαν καὶ μεθόδευσαν τὴν κατάληψι τῆς Νομικῆς σχολῆς τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες. Καὶ ἂν συνεκτιμήσουμε πὼς ἔχει πρωτοστατήσει στὴν ἀμφισβήτησι τῆς ἑλληνικότητος, τῆς ταυτότητος, τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ στὴν ἀποδόμησι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ὅπου ἡγεμονεύει μειοψηφικᾶ, βλέπουμε καὶ τὴν συνυπευθυνότητά της στὴν ἐξαχρείωσι τῆς χώρας μας.
α' 6. Ἡ παρακμὴ τῆς Δύσεως.
Ἤδη μετὰ τὴν κατάρρευσι τοῦ σοβιετικοῦ στρατιωτικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ συνασπισμοῦ, ἐκδηλώθηκε ἐπέλασι ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων πρὸς ἐκεῖνες τὶς χῶρες.
Σήμερα, εἴκοσι (20) χρόνια μετά, αὐτὴ ἡ κεφαλαιακὴ ροή, ἔχει παγιωθῆ, εἶναι ἀκατάσχετη καὶ μονῆς κατευθύνσεως: ἀπὸ τὶς δυτικὲς οἰκονομίες πρὸς τὶς ἀσιατικὲς καὶ τὶς ἀναδυόμενες BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ἰνδία, Κίνα, Ν. Ἀφρική). Ὀφείλεται στὴν τυφλὴ ἀναζήτησι τοῦ κεφαλαίου πρὸς τὴν κερδοφορία, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐὰν δὲν κινηθῇ καὶ ἐπεκταθῆ, «πεθαίνει», ἀχρηστεύεται, ἀναλίσκεται καὶ ἐξαϋλώνεται. Σὲ αὐτὲς τὶς οἰκονομικὲς περιοχὲς-χῶρες, ἔχει πάμφθηνη καὶ ἄφθονη ἐργατικὴ δύναμι, πληθώρα φυσικῶν πόρων/συντελεστῶν παραγωγῆς. Καί, κυρίαρχη, θεσμοθετημένη σχεδόν, διαφθορὰ τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς διαπλεκόμενης καθυστερημένης τοπικῆς κοινωνίας, ποὺ ὑπερακοντίζει κάθε ἐμπόδιο στὴν κερδοσκοπικὴ βουλιμία. Εἶναι μία ἱστορικὴ τάσι, μοναδικὴ καὶ πρωτοφανὴς στὴν πορεία τοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ κεφάλαιο, σὲ κρίσι ὑπερσυσσωρεύσεως, διασπᾶται, ἐγκαταλείπει τὴν Δύσι, ὄχι πρόσκαιρα, ἀλλάζει γεωγραφικὴ κοιτίδα φυλετικότητα καὶ ἐθνικότητα. Πρόκειται δὲ γιὰ τὸ παραγωγικό, τὸ ἐπενδυτικό, τὸ «πραγματικὸ» κεφάλαιο. Ἡ Δύσι χάνει τὸν πλοῦτο της, νέοι ἑκατομμυριοῦχοι, ὄχι πιὰ λευκοὶ στὴν πλειονότητά τους, ἀναλαμβάνουν τὴν πρωτοκαθεδρία στὶς ἀγορές. Καί, φυσιολογικά, ἄρχεται ἡ μετατόπισι καὶ τῶν κέντρων πολιτικῆς ἐξουσίας. Τελικὰ δὲ καὶ τῆς στρατιωτικῆς ἰσχύος, ἐὰν βέβαια συνεχισθῆ, ἀπρόσκοπτα, αὐτὴ ἡ τάσις...
 
Τὸ ἀπομένον κεφάλαιο σὲ δυτικὰ χέρια, παλαιῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἰκογενειῶν καὶ παραδοσιακῶν ἑταιρειῶν, γίνεται ἐπιθετικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ πασχίζον νὰ γίνῃ «ἀνταγωνιστικὸ» καὶ ἐκφυλίζεται σὲ τοκογλυφικὸ-παρασιτικό. Ἀναζητώντας κερδοφορία, κατέφυγε στὰ ἐφευρήματα τῆς εἰκονικῆς οἰκονομίας τῶν παραγώγων προϊόντων κι ἄλλων σύνθετων χρηματοπιστωτικῶν ἐργαλείων μοχλεύσεως. Ἡ κρίσι ὅμως τοῦ 2007-2008, πιστοποίησε τὰ ὅρια αὐτῆς τῆς εἰκονικῆς εὐφορίας καὶ κερδοσκοπίας, ἔσπειρε τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τὴν ἀνασφάλεια στοὺς τραπεζίτες, τὸ διασυνδεμένο μὲ αὐτοὺς κατεστημένο, σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ ἀντιπαραγωγικοῦ, ἀντικοινωνικοῦ ἐξαμβλώματος.
 
Ἀφοπλισμένο τὸ διεθνὲς χρηματοπιστωτικὸ σύστημα ἀπὸ τὰ κερδοσκοπικὰ ὄπλα τοῦ - ἐξ αἰτίας τῆς καχυποψίας καὶ τῆς ἀναξιοπιστίας ποὺ τὸ ἴδιο προκάλεσε στὸν... ἑαυτὸ του - ἀναζήτησε ἀναπλήρωσι τῶν ἀπολεσθέντων κερδῶν, στὴν κατάκτησι-ἁρπαγή, ἐνεργειακῶν πόρων. Ἔτσι, αἴφνης, ξέσπασαν συνεχόμενες ἐξεγέρσεις στὶς βορειοαφρικανικὲς χῶρες, ὁ Καντάφι ἀπὸ ἀναγνωρισμένος καὶ συγχωρεμένος-μετανοημένος, σύμμαχος - συνεργάτης, τῆς Δύσεως, ἔγινε στόχος καὶ ἐκτελέσθηκε ἀπὸ τὸν ποδηγετημένο ὄχλο. Ὁ δὲ φίλος του Μπερλουσκόνι καθαιρέθηκε καὶ ἡ Ἰταλία ἔχασε τὴν ἀποκλειστικότητα ἐκμεταλλεύσεως στὰ λιβυκὰ πετρέλαια καὶ πλέον, τὰ μοιράζεται μὲ τὴν Γαλλία καὶ τὸ ἀμερικανόφιλο Κατάρ. Ἀνακατανομὲς καὶ ἀναδιανομὲς κεφαλαιοκρατικῶν σφαιρῶν ἐπιρροῆς!
 
Βέβαια, δὲν ἐγκαταλείπονται καὶ οἱ παραδοσιακὲς μέθοδοι ἀποκομίσεως κερδῶν, μέσα ἀπὸ τὴν ὑποτίμησι τῶν μισθῶν καὶ τὴν πληθωριστικὴ ἄνοδο τῶν τιμῶν στὶς πρῶτες ὕλες καὶ στὰ παραγόμενα ἀγαθά. Προκύπτει συνακόλουθα ἡ κοινωνικὴ κρίσις στὶς δυτικὲς κοινωνίες, μὲ ἄμεσες πολιτικὲς ἐπιρροὲς καὶ ἐπιπτώσεις.
 
Ἀναδεικνύεται λοιπὸν πασιφανῶς ἡ κεφαλαιώδης σπουδαιότητα τῶν (ἀπροσδιόριστων ἀλλὰ ἀναμφισβήτητων πλέον) γιγαντιαίων ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων στὴν ἑλληνικὴ Α.Ο.Ζ., προεκτάσεων καὶ σὲ συνέχεια τῶν ἤδη τεραστίων ἐντοπισμένων, στὴν κυπριακὴ Α.Ο.Ζ. .
 
α' 7. Ποῦ κατευθύνεται ἡ παγκόσμια κρίσις;
Ἀκόμη κι ἂν ὑποθέσουμε πὼς ἡ ἐξέλιξι τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας συνεχίζει νὰ πορεύεται πολιτικά, ὅπως μέχρι τώρα, ὑπάρχει διέξοδος;
 
Μπορεῖ νὰ συνεχισθῇ ἡ κατανάλωσις μὲ τοὺς τρέχοντες ρυθμοὺς στὶς δυτικὲς κοινωνίες; Μπορεῖ οἱ ἀναδυόμενες πολυπληθέστερες ἡγέτιδες κοινωνικὲς τάξεις στὶς BRICS καὶ στὴν ἀνθρωποθάλασσα τῆς Ἀσίας νὰ διαιωνίσουν τὰ καθιερωμένα καταναλωτικὰ πρότυπα;
 
Οἱ ἀνθρωπιστικὲς κρίσεις ἀπὸ τὶς πολεμικὲς συρράξεις ἀλλὰ καὶ τὶς φυσικὲς ἢ περιβαλλοντικὲς καταστροφὲς ὅπως καὶ οἱ ἐπισιτιστικὲς κρίσεις, μπορεῖ ἀενάως νὰ ἀντιμετωπίζωνται μὲ ἐκκλήσεις καὶ ἔκτακτα μέτρα; Καὶ ὡς πότε θὰ εὑρισκώμαστε ὅμηροι πυρηνικῶν ἀτυχημάτων ἢ ἀπειλῶν;
 
Εἶναι πάντως ἐντυπωσιακὸ πὼς παρ᾿ ὅτι βιώνουμε ἐκρηκτικὰ τεχνολογικὰ θαύματα καὶ ὑπερεκλεπτυσμένες τεχνικὲς κερδοσκοπίας, τεράστιες κοινωνικὲς μάζες στὸν πλανήτη μας ἀκόμη κυριαρχοῦνται ἀπὸ θρησκευτικὰ δόγματα καὶ φανατισμό. Ποὺ ὄχι μόνον ἐκτρέφουν ἀνθρωποθυσίες μὲ τὴν μία ἢ τὴν ἄλλη μορφὴ ἀλλὰ ἔχουν κι ἕνα κοινὸ πυρήνα: «αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνεσθαι»...
 
Προκύπτουν καὶ τίθενται λοιπὸν τὰ ἐρωτήματα καὶ τὰ προβλήματα:
•   Τί τὸ ἀνθρωπιστικὸ καὶ «θεάρεστο» ἔχει ἡ πληθυσμιακὴ ἐπέκτασις τῆς ἀθλιότητος καὶ τῆς ἀνέχειας στὶς ἐξαθλιωμένες περιοχὲς τοῦ Γ' κόσμου;
•   Ποιοὺς συμφέρει ἡ μαζοποίησις καὶ ἀκόλουθη ποιοτικὴ ὑποβάθμισις τῆς
καταναλὠσεως;
•   Ποιὲς πρέπει νὰ εἶναι οἱ σύγχρονες ἀναπτυξιακὲς προτεραιότητες;
• Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι τὰ σύγχρονα πρότυπα κοινωνικῆς ζωῆς;
• Ἡ Ἑλλάδα τί θέσι μπορεῖ νὰ ἔχει σὲ αὐτὲς τὶς ἀναδιατάξεις;
 
α' 8. Κουρδιστάν!
Τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, ἀκολουθώντας τὴν μεγαλύτερη χρηματοοικονομικὴ κρίσι ἀπὸ τὸ 1929, ξέσπασε ἕνα κίνημα δημοκρατικῶν διεκδικήσεων στὶς πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς. «Αὐτοματοποιημένα» ἡ χρηματοπιστωτικὴ κρίσι ἐπεκτεινόμενη στὶς ἀγορὲς ἐμπορευμάτων καὶ πρώτων ὑλῶν, συνδυαζόμενη μὲ περιβαλλοντικὲς καταστροφὲς καὶ τὴν δημογραφικὴ ἔκρηξι, ὤθησε στὴν ἔσχατη ἐξαθλίωσι τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια πληθυσμῶν αὐτῶν τῶν χωρῶν. Οἱ ἐξεγέρσεις προέκυψαν σχεδὸν αὐτονόητα. Δὲν ἐπέφεραν ὅμως κοινωνικὴ ἀπελευθέρωσι οὔτε εἰσοδηματικὴ ἀνακατανομή, δὲν κατάργησαν τὴν φτώχια καὶ δὲν ἐγκατέστησαν τὴν πολυπόθητη δημοκρατία. Ἁπλὰ ἀναδιένειμαν τοὺς ρόλους στὸ ἀδιασάλευτο πλαίσιο τῆς ἐξαρτἠσεως καὶ τῆς ἀποικιοκρατικῆς ἀφαιμάξεως. Ἀποτέλεσαν ἐπίσης ἀνέξοδα πεδία πολεμικῶν ἀσκήσεων μὲ πραγματικὰ πυρὰ σὲ βάρος ζωντανῶν στόχων, ἀνεξέλεγκτης δοκιμῆς καὶ χρήσεως ὁπλικῶν συστημάτων. Καὶ συγκέντρωσαν τὶς δυνάμεις καὶ τὴν ἐπιτελικὴ προσοχὴ τῶν σύγχρονων μεγάλων δυνάμεων τοῦ πλανήτη μας.
 
Σὲ συνέχεια τῶν πολέμων στὸν περσικὸ Κόλπο, οἱ βορειοαφρικανικὲς συρράξεις ἐπιβεβαίωσαν τὴν πολυτιμότητα τῶν ἐνεργειακῶν πόρων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Καὶ μαζὶ μὲ τὰ χρονίζοντα αἰτήματα δημοκρατίας καὶ ἀνεξαρτησίας τῶν ἄλλων χωρῶν καὶ λαῶν, ὅπως τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν Παλαιστινίων, ἐπανέφεραν καὶ αὐτὰ τῶν Κούρδων. Τὸ κουρδικὸ ἔθνος, τριχοτομημένο μεταξὺ Ἰράκ, Ἰράν καὶ Τουρκίας, εὐελπιστεῖ καὶ προσβλέπει στὴν ἀποκατάστασι τῆς ἐθνικῆς καὶ κρατικῆς ὀντότητός του. Ἔτσι, ἡ μετάδοσις τῆς δημοκρατικῆς «ἐπιδημίας» ἀπὸ τὴν Β. Ἀφρικὴ στὴ Συρία, ταυτόχρονα μὲ τὶς πολεμικὲς ἀπειλὲς τῆς Δύσεως ἐναντίον τοῦ Ἰράν, δημιουργεῖ περιβάλλον ἀσταθείας, ἐπηρεάζοντας καὶ τὴν Τουρκία. Ἡ ὁποία ἐὰν τυχὸν ἐμπλακῇ σὲ ἀναμετρήσεις, ἴσως δεῖ τὸ ἐλεύθερο Κουρδιστάν σὰν ὁλοζώντανο ἐφιάλτη δίπλα της! Ποιοὶ θὰ εὐνοοῦσαν τὴν ἵδρυσι τοῦ Κουρδιστᾶν; Πρὶν ἀπ᾿ ὅλους τὸ Ἰσραήλ, σὰν ἀντιστάθμισμα στὸν δικό του ἐφιάλτη ποὺ εἶναι τὸ Ἰρὰν, ἀφοῦ αὐτὸ θὰ ἐξαναγκάζονταν σὲ σύρραξι μὲ τοὺς ἀποσχιστὲς Κούρδους.
 
Ἡ Τουρκία, ἐφαρμόζουσα στρατηγικὴ περιφερειακῆς ὑπερδυνάμεως σὰν διέξοδο καὶ ἀντιστάθμισι τῆς δομικῆς καὶ ἀχαλίνωτης πληθωριστικῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ποὺ βιώνει ἀλλὰ καὶ ἐκτονώσεως τῆς ἐκτεταμένης καὶ βαθιᾶς κοινωνικῆς ἀνισότητας, ἔχει ἀνοικτὰ πολιτικὰ μέτωπα ταυτόχρονα μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν Συρία, πέρα ἀπὸ τὴν ἀγιάτρευτη αἱμορραγοῦσα πληγή της, τὸ κουρδικὸ ἀντάρτικο τοῦ ΡΚΚ. Καὶ ἐπιπροσθέτως, κορδακίζεται (ὑπερηφανεύεται) περὶ τὴν κυπριακὴ Α.Ο.Ζ. καὶ στὸ Αἰγαῖο. Τί μπορεῖ ἄραγε νὰ περιμαζέψῃ καὶ σὲ τί νὰ ἀνταπεξέλθῃ ὑφιστάμενη κορυφώσεις καὶ τῆς ἀσίγαστης ἐντάσεως μεταξὺ κεμαλιστῶν - ἰσλαμιστῶν γιὰ τὴν νομὴ τῆς ἐξουσίας στὸ ἐσωτερικό της;
 
α' 9. Ἡ Γερμανία εἶναι ἄτρωτη;
Ἡ Τουρκία ὅμως δὲν εἶναι μόνη ἐποφθαλμιώντας τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Θράκη. Ὁ ἄξονας τῆς προτιμητέας φιλίας μὲ τὴν Γερμανία, ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἱερῆς Συμμαχίας τοῦ Μέτερνιχ καὶ τῆς αὐστροουγγρικῆς αὐτοκρατορίας, παραμένει - μὲ ἀντιθέσεις - καὶ σήμερα. Ἡ Γερμανία δὲν θὰ εἶχε ἀντίθεσι σὲ μία νέο-ὀθωμανικὴ ὁμοσπονδία στὴν Βαλκανικὴ ἐφ’ὅσον θὰ ἀπορροφοῦσε καὶ συγκρατοῦσε τὰ ἰσλαμικὰ κύματα λαθρομεταναστῶν. Καὶ θὰ ἀποτελοῦσε μία γειτονική της πολυάριθμη περιοχὴ ἐξαγωγῆς ἐμπορευμάτων καὶ τεχνολογίας της.
Ὅμως, ἡ Γερμανία εἶναι ἐνεργειακὰ ἀπόλυτα ἐξαρτημένη, εἰδικὰ μάλιστα ἀπὸ τὴν Ρωσία. Ἔτσι οἱ πρόσφατες γεωτρήσεις πλουσιότατων κοιτασμάτων στὴν κυπριακὴ Α.Ο.Ζ. τῆς ἀνοίγουν προοπτικὲς νὰ ἀπεξαρτηθῇ καὶ νὰ γίνῃ αὐτάρκης ἐντός της Εὐρωζώνης. Ὅποτε ἀφ’ἑνὸς ὑποχρεοῦται σὲ φιλοκυπριακὸ προσανατολισμὸ και ἀφ’ἑτέρου χρειάζεται καὶ τὴν ἑλληνικὴ Α.Ο.Ζ. πιθανότατα ἐφάμιλλου καὶ μεγαλύτερου πλούτου τῆς κυπριακῆς ἀλλὰ καὶ φιλικοῦ της χώρου διελεύσεως ὑποθαλασσίως τῶν ἀγωγῶν μεταφορᾶς τῶν ἐνεργειακῶν ροῶν πρὸς τὴν Ἰταλία. Γι' αὐτὸ καὶ διόλου τυχαῖα ἀναφέρεται ἐμφατικὰ ὁ πιθανὸς ἐνεργειακὸς ὑποθαλάσσιος πλοῦτος τῆς χώρας μας, τώρα ποὺ ὅλοι τὸν χρειάζονται! Ἐπιπλέον, διακηρύχθηκε ἀπὸ γερμανικῆς πλευρᾶς πὼς τὸ ἐνεργειακὸ ἀπόθεμα Α.Π.Ε. (Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας, ἡλιακῆς καὶ αἰολικῆς, κυρίως) τῆς Ἑλλάδος, ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἐκτόνωσΙ κάθε ἐκβιαστικῆς πιἐσεως σὲ περιόδους κρίσεων.
 
Συνεπῶς, γεωπολιτικὰ δεσμεύεται σὲ ἀνοχὴ καὶ ἀποδοχὴ τῆς Ἑλλάδος ἐντός της Εὐρωζώνης ἢ τουλάχιστον τῆς Ε.Ε. Ἀκόμη καὶ διότι ἡ χρεοκοπία τῆς Ἑλλάδος εἴτε παρασύρει εἴτε δὲν παρασύρει τὶς ἄλλες PIIGS (εἶναι σύντμησις ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ τῶν οἰκονομικὰ προβληματικῶν χωρῶν Πορτογαλλία, Ἰταλία, Ἰρλανδία, Ἑλλάς καὶ Ἰσπανία) θὰ πλήξῃ τὴν ἀξιοπιστία τοῦ εὐρὼ ἀφοῦ θὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν συνοχὴ καὶ τὴν ἀλληλεγγύη τῆς Εὐρωζώνης σὰν τὴν μεγαλύτερη ἀνεπτυγμένη ἀγορὰ τοῦ πλανήτη. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωσι, τὸ τμῆμα τοῦ χρέους τῆς Γερμανίας (καὶ ὄχι μόνης) ποὺ εἶναι ἐκπεφρασμένο σὲ εὐρώ, θὰ διογκωθῇ ἐφ’ὅσον καταρρεύσει ἡ ἰσοτιμία τοῦ κοινοῦ νομίσματος ἔναντι τῶν ὑπολοίπων καὶ θὰ εἰσάγῃ ὀγκώδη και ἀνεξέλεγκτο πληθωρισμό, μαζὶ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ πρώτων ὑλῶν.
 
Ὑπάρχει βέβαια καὶ τὸ ὀφειλόμενο ἀπὸ τὸν β' Παγκόσμιο Πόλεμο χρέος της πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὸ ὁποῖο καὶ πολλοὶ ἄσπονδοι φίλοι ἢ ἀνταγωνιστές της θὰ ἤθελαν νὰ διεκδικήσῃ καὶ ἀποσπάσῃ ἡ Ἑλλάδα!
 
Κατόπιν τῶν παραπάνω ἐκτεθέντων, γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ Γερμανία οὔτε τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ οὔτε ἐπίσης στρατιωτικὲς περιπέτειες στὴν πλούσια ἐνεργειακὰ περιοχή μας. Καὶ γι' αὐτὸ εἶναι τρωτὴ καὶ εὐάλωτη σὲ πολιτικὲς ποὺ ἀνατρέπουν ἢ διασαλεύουν τὶς ἡγεμονικὲς ἐπιδιώξεις της.
Γιατί οἱ πολιτικοί μας καὶ κυβερνῆτες μας δὲν ἀξιοποίησαν αὐτὲς τὶς συνθῆκες ὑπὲρ τῆς πατρίδας μας;
 
α' 10. Τίποτε τὸ μυστηριῶδες.
Ἀνασκοποῦντες τὰ μέχρι τώρα ἐκτεθέντα παρατηροῦμε πώς:
Ζοῦμε στὴν ἱστορικὴ περίοδο καταρρεύσεως τῆς ἡγεμονίας καὶ παγκόσμιας
πρωτοκαθεδρίας τῆς Δύσεως.
•   Ἐπίκεντρό της εἶναι ἡ Εὐρώπη.
•   Ὄχημα της εἶναι τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα.
Ἡ ρευστότητα τῶν συσχετισμῶν δυνάμεως στὴν Μεσόγειο καὶ στὴν Εὐρώπη ἐπιτρέπει παρεμβάσεις γιὰ τὴν διαμόρφωσί τους.
Οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις προκάλεσαν τὴν δημοσιονομικὴ κατάρρευσι καὶ ὑπέταξαν τὴν χώρα σὲ νέα Κατοχή.
•   Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὸν πυρήνα τῆς κρίσεως.
•   Δὲν ὑπάρχει καμία δυνατότητα ἀνακτήσεως τῶν «κεκτημένων».
•   Ἀπαιτεῖται καὶ ἐπιβάλλεται ἐθνοκεντρικὴ στρατηγικὴ ἀναπτύξεως!
 
 
Β’
Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ἐξέλθῃ τῆς κρίσεως μὲ τὶς δικές της δυνάμεις!
Ἡ δημοσιονομικὴ κρίσι τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωζώνης, συνέχεια ἐπεκτείνεται, ἀπειλώντας καὶ τὴν ὕπαρξι τῆς ἴδιας της Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσης. Οἱ δυσοίωνες ἐξελίξεις στὶς δυτικὲς οἰκονομίες, φαίνονται μὴ ἀναστρέψιμες, ἐφ᾿ ὅσον προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν πρωτοφανῆ ἱστορικά, ἀκατάσχετη κι ἀνεξέλεγκτη ροή, ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων πρὸς τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες (B.R.I.C.S.) κι ἰδιαίτερα στὴν Ἀσία, λόγω τῆς ἐξευτελιστικῶς φθηνῆς κι ἀπάνθρωπα ἐκμεταλλευτικῆς, ἀφειδῶς προσφερομένης, ἐργατικῆς δυνάμεως. Ὁ παγκόσμιος πλοῦτος, μεταναστεύει.
Ἀνεπιστρεπτί.
 
Παρ᾿ ὅτι ἡ χώρα μᾶς φαίνεται ἕρμαιο στὴν τυραννία τῆς Τρόικας καὶ τῆς τρικέφαλης / δικέφαλης κυβερνήσεως ἀνδρεικέλων της. Παρ᾿ ὅτι εἶναι γενικευμένη ἡ περιφρονητικὴ ἀπαξίωσι τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου τῆς "μεταπολιτεύσεως". Παρ᾿ ὅτι ἡ σκόπιμη συσκότισις ἐνημερώσεως καὶ πληροφορήσεως, ἡ ὁλοκληρωτικὴ προπαγάνδα, ποὺ ἐπιβάλλουν τὰ διαπλεκόμενα ΜΜΕ, φαίνεται πανίσχυρη καὶ κυρίαρχη. Πειστικὴ διέξοδος, ὕστερα ἀπὸ δύο χρόνια δυστυχίας, πτώχειας καὶ καταστροφολογικῶν ἀπειλῶν οὔτε φαίνεται καὶ οὔτε ὑπάρχει, μὲ τὴν ἐπιβληθεῖσα κατοχικὴ τοκογλυφία, κατὰ κοινὴ καὶ ἀναμφισβήτητη παραδοχή.
 
Ὁπότε, ἂς ἐξετάσουμε καὶ τὸ παρακάτω σχέδιο-πρότασί μας, διεξόδου ἀπὸ τὴν κρίσι, μὲ κάθε καλοπροαίρετη κριτικὴ προκαταβολικὰ δεκτὴ καὶ προστιθέμενη στὴν βελτιστοποίησί του. Μιᾶς κι ἀφορᾶ στὴ σωτηρία τῆς πατρίδος μας.
 
β' 1. Ἄμεσα μέτρα ἀναπτυξιακῆς ἀνασυντάξεως.
β' 1 α. Α.Ο.Ζ. : ἀνακήρυξις, τιτλοποίησις καὶ "μόχλευσις"
ἐθνικῆς περιουσίας, δημόσιας ἰδιοκτησίας.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν παραδειγματικὰ ἐπιτυχῆ ἀνακήρυξι καὶ διαχείρισι τῆς ΑΟΖ, τῶν ἀδελφῶν Κυπρίων Ἑλλήνων, ὅπως καὶ πλεῖστοι ἔγκυροι ἀναλυτὲς προτρέπουν, πρέπει ἡ Ἑλλάδα, ἄμεσα, νὰ ἀνακηρύξῃ τὴν ἑλληνικὴ Α.Ο.Ζ. στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Μεσόγειο. Ὅπου, πλῆθος δοκιμῶν ἀνιχνεύουν, πιθανὰ μεγάλα ἕως γιγαντιαῖα, κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων.
 
Τὴν ἑπομένη αὐτῆς τῆς ἀνακηρύξεως, τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο πρέπει νὰ ἀρχίσῃ διμερεῖς διαπραγματεύσεις καὶ ὅταν αὐτὲς καταλήξουν, μπορεῖ:
α) νὰ ἐκδώσῃ μετατρέψιμο ὁμολογιακὸ δάνειο, πολυετοῦς (ἐνδεικτικά, τεσσαρακονταετοῦς) διάρκειας, μὲ ἐπιτόκιο διπλάσιο τοῦ οἱουδήποτε ἰσχύοντος, δωδεκάμηνης, διατραπεζικῆς (ΕΚΤ ἢ Τ.τ.Ε. ἢ ἄλλης) ἑλληνικῆς ἀναφορᾶς. Τὸ ὁμόλογο αὐτό, ὕψους ἑκατὸ (100) δίς, ἐπιτρέπεται νὰ καλυφθῇ μόνον ἀπὸ ἑλληνικῆς ἐθνικότητας ἐπενδυτὲς (Ἕλληνες ἢ ὁμογενεῖς).
β) νὰ ἱδρύσῃ ἀνώνυμη ἑταιρεία, εἰδικοῦ σκοποῦ, ἀξιοποιήσεως καὶ διαχειρίσεως τοῦ ὑποθαλασσίου ὀρυκτοῦ ἀποθέματος τῆς ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ., ἡ ὁποία ἀναθέτει μὲ διεθνῆ διαγωνισμό, σὲ διαφόρων ἐθνικοτήτων ἑταιρεῖες, τὶς σχετικὲς ἔρευνες ἐντοπισμοῦ κοιτασμάτων. Σημ.: Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ οὐδέποτε θὰ εἰσαχθῇ σὲ χρηματιστηριακὴ διαπραγμάτευσι, παραμένουσα, ἀποκλειστικά, ἐθνικῆς ἰδιοκτησίας. κ.λπ… Καί,
γ) προχωρεῖ σὲ ἀναθέσεις-παραχωρήσεις ἐκμεταλλεύσεως, τῶν ὅποιων κοιτασμάτων ἐντοπισθοῦν,
δ) Οἱ δὲ Ἕλληνες καὶ ὁμογενεῖς ὁμολογιοῦχοι, ὅποια στιγμὴ ἐπιθυμοῦν, μετατρέπουν τὶς ὁμολογίες τους σὲ μετοχὲς τῶν διασυνδεμένων ἑταιρειῶν,
ε) Τὸ κεφάλαιο τῶν 100 δὶς κατέχεται ἀπὸ Τράπεζα κρατική, ποὺ εὐκολώτατα καὶ ἀσφαλέστατα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιῇ τὴν μόχλευσι, ὥστε μὲ δανεισμούς, νὰ ἱδρύῃ ἑταιρεῖες συνεργασίας μὲ συμμετοχὴ ἀλλοδαπῶν θεσμικῶν ἢ ἰδιωτῶν ἐπενδυτῶν. Ἡ Τράπεζα αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἱδρυθῇ μὲ συγχώνευσι τῶν ἠμιπτωχευμένων ἰδιωτικῶν, ποὺ σήμερα ἐναγωνίως καὶ ἀφειδῶς, χρηματοδοτοῦν οἱ Τροϊκανοὶ Τσολάκογλου, ἐπιβαρύνοντες τὸ ἀβάσταχτο δημόσιο χρέος καί τοὺς φορολογουμένους!
 
Τί ἐπιτυγχάνουμε, μὲ αὐτὲς τὶς κινήσεις; I) ἀποκαθιστοῦμε τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπειά μας στὸ Αἰγαῖο, μὲ τρόπο καθολικὰ ἀποδεκτῆς νομιμότητος καὶ οἰκονομικὰ ἐπωφελέστατο, εἰρηνικά. Μὲ διεθνικὴ συνεργασία καὶ κάλυψι-στήριξι, ἀπαλείφοντας τὴ διαμάχη περὶ ὑφαλοκρηπίδος μὲ τὴν Τουρκία. II) Προστατεύουμε τὶς καταθέσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν εἴτε σὲ ἔξοδό μας ἀπὸ τὸ εὐρὼ εἴτε σὲ κατάρρευσί του-κι ἐνδεχομένως ἐπαναπατρίζονται κεφάλαια- ἀφοῦ θὰ ἔχουν τιτλοποιηθῆ μὲ ἐνέχυρο τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο μας. III) Ἀποτρέπουμε τὴν ληστεία τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τοὺς ἐγκληματίες τοκογλύφους. IV) Κινητοποιοῦμε παγκόσμια τὸν ἑλληνισμό. V) Ἐλάχιστο σκοπούμενο καὶ ἐπιδιωκόμενο εἰσοδηματικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ χρηματοδότησις τῶν ἐθνικῶν ὑποδομῶν καὶ τῶν συστημάτων Παιδείας, Ὑγείας καὶ Ἄμυνας (ἀθροιστικὰ 10-15 δὶς εὐρώ, τρέχουσα κατάστασις καὶ τιμές). VI) Ταυτόχρονα, μικρές, ἁπλές, ἡμερήσιες, ἀσφαλεῖς πράξεις, τοκοφόρες (repos) ἢ ἀνταλλαγῆς νομισμάτων (swaps), ἱκανοποιοῦν τὴν ὅποια χρηματοδότησι τοῦ ἀπομένοντος ὁμολογιακοῦ δανείου καὶ τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τῆς ἑταιρείας, μὲ αὐτάρκεια. VII) Ἀκόμη, ἡ πολυμερὴς-διεθνικὴ συνεργασία, θὰ προσφέρῃ τὴν ποιοτικώτερη καὶ ἀσφαλέστερη ἐφαρμοσμένη τεχνογνωσία περιβαλλοντικῆς προστασίας, ἀπαραίτητης λόγω ὑψηλῆς ἐπικινδυνότητος, τῆς σεισμογενοῦς περιοχῆς μας.
 
β' 1 β. Μακροχρόνια μισθωμένη παραχώρησι καὶ ἐπανάκτησι, λιμένων καὶ
ναυπηγείων.
Ὅπως ὅλοι θυμούμαστε, ἐπὶ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, "μισθώνονταν" στὸν τότε σοβιετικὸ στόλο, τὸ ναυπηγεῖο Νεώριο Σύρου, γιὰ τὶς ἐπισκευαστικές του ἀνάγκες στὴ Μεσόγειο. Παρόμοια ἐπιβάλλεται νὰ πράξῃ ἡ Ἑλλάδα καὶ σήμερα, καθὼς ὄχι μόνον ἀποκτᾶ ἔσοδο σὲ χαλεποὺς καιροὺς τῆς οἰκονομίας της ἀλλὰ καὶ τὴν ρωσικὴ γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ "προσοχή".
 
Ἐπίσης, γνωρίζοντας τὸ κινεζικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς καὶ (ἐξ αἰτίας του) τῶν ἑλληνικῶν λιμανιῶν, μποροῦμε νὰ παραχωρήσωμε μακροχρόνια τὴν χρῆσι τους, μὲ ἀπαραίτητη προϋπόθεσι τὴν πλειοψηφικὴ ἀπασχόλησι Ἑλλήνων. Παρομοίως ἐπίσης, θὰ στραφῇ καὶ ἡ κινεζικὴ "προσοχὴ" στὴν χώρα μας.
Οἱ ἀνωτέρω συμβάσεις, δύνανται νὰ ἀποφέρουν σὲ ἕνα βάθος 30-40 ἐτῶν στὴν πατρίδα μας, εὐθέως 100-120 δὶς εὐρώ, μὲ συνέργειες ἐπιπλέον τόσα καὶ ἐπιπλέον ἀκόμα, μὲ τὴν τιτλοποίησί τους (ὁμολογιακὲς ἐκδόσεις).
 
β' 1 γ. Ἄμεση ἐνεργειακὴ ἀπεξάρτηση!
Γνωρίζουμε πὼς ἡ χώρα μας εἶναι ἀπόλυτα ἐνεργειακὰ ἐξαρτημένη καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐξουθενωτικὰ ὑπαγόμενη στὶς πληθωριστικὲς πιέσεις τῶν ἰλιγγιωδῶν κερδοσκοπικῶν χρηματιστηριακῶν αὐξομειώσεων.
 
Προφανῶς, ἐπιβάλλεται νὰ προχωρήσουμε στὴ κατασκευὴ ἐθνικοῦ πανελλαδικοῦ δικτύου φωτοβολταϊκῶν, μὲ δανειακὴ χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν κρατικὴ Τράπεζα "ΑΟΖ". Τότε, μὲ τὴν ἐνοικίασι - παραχώρησί του σὲ χῶρες μὲ μεγάλη περιβαλλοντικὴ ἐπιβάρυνσι ἀπὸ ἐνεργειακοὺς ρύπους, θὰ ἐνθαρρυνθῇ ἡ σχετικὴ ἐγχώρια κατασκευὴ-ἐπισκευὴ-ἔρευνα-τεχνολογία, ὥστε νὰ μειωθῇ τὸ κόστος ἐγκαταστάσεων Ἐπίσης, ἡ πολυμερὴς συνεργασία μὲ ἰσπανικές, κινεζικές, ἰσραηλινές, ἀμερικάνικες καὶ γερμανικὲς ἑταιρεῖες, θὰ ἀναδείξῃ τὰ ποιοτικώτερα καὶ οἰκονομικώτερα, χαρακτηριστικά. Τέλος, ἡ ἀποδέσμευσι τῆς μικρῆς-οἰκιακῆς παραγωγῆς γιὰ ἰδιοκατανάλωσι, θὰ κατακτήσῃ τὴν κοινωνικὴ συνείδησι, βοηθοῦσα περαιτέρω στὸν περιορισμὸ ρύπων καὶ τὴν πετρελαϊκὴ ἀπεξάρτησι.
 
β' 1 δ. Ἀποπληρωμὴ τῶν γερμανικῶν πολεμικῶν ὀφειλῶν.
Ὅπως στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρουν, οἱ γερμανικὲς πολεμικὲς ὀφειλὲς κατὰ τὴ ναζιστικὴ κατοχή, ἀνέρχονται στὰ ἑκατὸν ἑξήντα δύο (162) δίς, ἄτοκα! Ἐξ αὐτῶν, τὰ πενήντα ὀκτὼ (58), ἄτοκα, ἀφοροῦν σὲ ὑπόλοιπο χρέους ἀναγκαστικοῦ δανείου, τοῦ ὁποίου δύο δόσεις ἐξοφλήθηκαν ἐπὶ Χίτλερ. Εἰδικὰ δὲ αὐτὸ τὸ χρέος-δάνειο, ἀναγνωρίζεται καὶ ἀπὸ τὸν γερμανικὸ Τύπο, ἀναγόμενο σὲ 77 ἢ 92 δὶς εὐρώ, κατὰ περίπτωσι.
 
Ἡ ἀποπληρωμὴ αὐτῶν τῶν ὀφειλῶν, σὲ πολυετεῖς (π.χ. 40) ἐτήσιες δόσεις, εἶναι ἐφικτὴ ἀπὸ τὴν πανίσχυρη γερμανικὴ οἰκονομία, εἶναι ἠθικά, ἀνθρωπιστικὰ καὶ πολιτισμικὰ ἐπιβεβλημένη καὶ λειτουργεῖ συνεκτικὰ στὴν πανευρωπαϊκὴ κοινωνία. Μπορεῖ δὲ νὰ "συμψηφισθῇ", ἀκόμη καὶ μονομερῶς ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μὲ τὸ ὅποιο ἐπιμέρους πρὸς τὴ Γερμανία ἢ τὶς τράπεζές της, χρέος προσδιορισθῆ, πιθανότατα μηδενίζοντάς το. Ὅπως μάλιστα καὶ πρόσφατα προτάθηκε, τὸ χρέος αὐτὸ μπορεῖ καὶ νὰ τιτλοποιηθῇ, συνεπῶς νὰ προεισπραχθῇ τμῆμα του! Κυρίως, μπορεῖ νὰ χρηματοδοτήσῃ ἐθνικὸ πρόγραμμα ΑΠΕ ἀμοιβαία ἐπωφελὲς γιὰ τὴν Γερμανία στὸ χρηματιστήριο ρύπων.
Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ παραλείψωμε καὶ πὼς μελέτες Γάλλων ἐπιστημόνων, ἀποτιμοῦν τὸ σύνολο τῶν γερμανικῶν ὀφειλῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα σὲ 500 δὶς εὐρώ, ἔντοκα...
 
β' 1 ε. Tράπεζα εὐρωπαϊκοῦ Νότου, Μεσογείου, Βαλκανίων...
Ὅλα τὰ ἐκτεθέντα θὰ διευκολύνονταν ἐὰν συμπτύσσονταν, ἐνδοευρωπαϊκά, μέτωπο τῶν περιφερειακῶν ἢ/καὶ νότιων ἄμεσα πληττόμενων ἀπὸ τὴν κρίσι χωρῶν, ποὺ θὰ διαχειρίζετο ἀνάλογες προσπάθειες, ἐθνικῶν διεξόδων. Θὰ ἦταν ἐφικτὸ ἐπίσης, στὰ πρότυπά τῆς "εὐρωπαϊκῆς τράπεζας ἐπενδύσεων" ἢ τῆς παρεμφεροῦς "παρευξείνιας Τράπεζας", νὰ χρηματοδοτηθοῦν ἐπεκτατικὰ αὐτὲς οἱ πρωτοβουλίες, μὲ συγκέντρωσι πόρων καὶ τεχνογνωσίας. Ἡ «Τράπεζα Αἰγαίου», θὰ ἦταν ἴσως ἕνας πρόσφορος θεσμικὸς φορέας.
 
Ἡ Ἑλλάδα, ἀκόμη, μπορεῖ νὰ ἀναλάβῃ πρωτοβουλία σὲ ἐπίπεδο βαλκανικῶν, εὐρωπαϊκῶν ἢ/καὶ μή, χωρῶν, γιὰ τὴ σύστασι ἀναλόγων χρηματοδοτικῶν προσπαθειῶν καὶ "ἐργαλείων", συνεισφέρουσα στὴν ἀνακούφισι καὶ σταθερότητα τῆς περιοχῆς, ἐνισχύοντας καὶ τὴ δική της ἡγετικὴ θέσι, μὲ ἀσφάλεια.
 
β' 2. Ἀντίμετρα οἰκονομικῆς αἱμορραγίας.
Ἡ χώρα μας ὅπως εἶναι πλέον εὐρέως ἀντιληπτό, ὡδηγήθηκε στὴν δημοσιονομικὴ κατάρρευσι ἐξ αἰτίας τῶν ἀνεξέλεγκτων καὶ ἀπρογραμμάτιστων δανεισμῶν, ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὴν διαπλοκὴ πολιτικῶν-ἐπιχειρηματιῶν-τραπεζιτῶν-δημοσιογράφων καὶ κομματαρχῶν. Ἡ διαπλοκὴ αὐτὴ ἐπεκτάθηκε καὶ κυριάρχησε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὡς διαφθορὰ στοὺς θεσμοὺς καὶ στὴν οἰκονομικὴ ζωή. Ὑπονόμευσε δὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία μὲ τρεῖς μοχλούς: τὴν φοροδιαφυγὴ καὶ εἰσφοροδιαφυγή, τοὺς ὑπέρογκους ἐξοπλισμοὺς καὶ τὸν ἐνεργειακὸ πληθωρισμό. Οἱ ἀντιαναπτυξιακοὶ αὐτοὶ παράγοντες πρέπει ἐπειγόντως νὰ ἐξαλειφθοῦν. Ἡ καθιέρωσις χαμηλῶν φορολογικῶν συντελεστῶν στὸ εἰσόδημα, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀφαίρεσι ὅλων τῶν οἰκογενειακῶν ἢ λειτουργικῶν δαπανῶν, μπορεῖ νὰ παροτρύνῃ καὶ ἐπιβραβεύςῃ τὴν πάταξι τῆς φοροδιαφυγῆς. Ἡ τιμωρία τῆς ἀντικοινωνικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἀνασφάλιστης ἐργασίας πρέπει νὰ γίνει κοινὴ συνείδησις.
 
Ἐπίσης, ἡ ἀνασύνθεσις τοῦ ἀμυντικοῦ δόγματος τῆς χώρας, μὲ τὴν ἐνεργοποίησι τῆς παλλαϊκῆς ἄμυνας κατὰ τὰ πρότυπα μικρῶν χωρῶν μὲ ὑψηλὴ ἀποτρεπτικὴ ἱκανότητα καὶ πατριωτικὸ σθένος. Μὲ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα ἑστιασμένα σὲ ἀτομικὰ φορητὰ ὅπλα καὶ ἀντιαεροπορικὰ κι ἀντιαρματικὰ συστήματα εὐρείας διασπορᾶς καὶ ἄλλα μέσα, διαπνεόμενα ἀπὸ τὶς ἀρχές: α) πὼς εἴμαστε ἀμυνόμενοι κι ὄχι ἐπιτιθέμενοι καὶ β) πὼς χρειαζόμαστε εὐελιξία καὶ διασπορὰ γιὰ νὰ ἐκμεταλλευόμαστε τὶς γεωφυσικὲς ἰδιομορφίες τῶν βουνῶν καὶ τῶν νησιῶν μας. Μποροῦμε νὰ περικόψουμε δραστικά, χωρὶς ἐπιπτώσεις ἀμυντικὲς ἀλλὰ μόνον ταμειακές, τὶς ἐξοπλιστικὲς δαπάνες.
 
Καὶ τὸ σπουδαιότερο: ἡ ἐνεργειακὴ ἀπεξάρτησις μὲ τὴν ἐκμετάλλευσι τῶν κοιτασμάτων τῆς Α.Ο.Ζ. ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμεσότερα ἐφαρμόσιμη τῶν Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας (Α. Π. Ε.), θὰ μᾶς ἀνακουφίσῃ ταμειακὰ καὶ θὰ ἀποκλείσῃ τὸν σημαντικότερο πληθωριστικὸ παράγοντα στὴν ἀπόλυτα ἐνεργειακὰ ἐξαρτημένη ἑλληνικὴ οἰκονομία, ποὺ εἶναι οἱ τιμὲς τοῦ εἰσαγόμενου πετρελαίου.
 
β ' 3. Προοπτικὲς ἀναπτυξιακῆς ἀνασυντάξεως.
 «Νὰ ἀναδειχθῇ τὸ οἰκονομικὸ πρότυπο σεβασμοῦ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ περιβάλλον, ἀρνήσεως τοῦ καταναλωτισμοῦ, τῆς ρύπανσης, τῆς κερδοσκοπικῆς ἀπληστίας, τοῦ παρασιτισμοῦ καὶ τῆς πλεονεκτικῆς ἐκμεταλλεύσεως μισθωτῶν καὶ πόρων. Μὲ γνώμονα τὶς πλουτοπαραγωγικὲς δυνατότητες καὶ μοναδικότητες τῆς χώρας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας (κλίμα, φυσικὸ κάλλος καὶ ὑπέδαφος, ἱστορία, ἰατρική, καλλιέργειες, πληροφορικὴ κ. ἄ.).».
Τὸ ἀνωτέρω, εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς «ἀρχὲς καὶ σκοποὺς» τῆς Ὁμάδος Ἀνεξάρτητων Πολιτῶν Σαρωνικοῦ, ποὺ ὑπῆρξα ἱδρυτής της, τὸν Μάρτιο τοῦ 2011…
 
Ἀποτελεῖ εὐρύτατη ἀντίληψι πὼς τὸ οἰκονομικὸ πρότυπο ποὺ ἀκολούθησε ἡ χώρα μας, πλέον ἔχει ἐκπνεύσει. Ἀφ᾿ ἑνὸς ἡ εἰκονικὴ εὐημερία τῆς πιστωτικῆς ἐπεκτάσεως ἔχει καταρρεύσει ἀφοῦ κανεὶς δὲν ἐμπιστεύεται κανένα νὰ δανείσῃ (σὲ ὁλόκληρη τὴν Δύσι, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα) καὶ προπάντων οἱ Τράπεζες μεταξύ τους. Ἀφ᾿ ἑτέρου ἡ ἰδιοκτησία κατοικίας στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ πιὸ ἐκτεταμένη στὴν Εὐρώπη (88% τῶν οἰκογενειῶν). Καὶ τρίτον, ἡ διακοπὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν εἰσροῶν, διακόπτει τὴν «ἀνάπτυξι» μέσω δανείων καὶ εἰσαγόμενης καταναλώσεως.
 
Ὁπότε ἀπαιτεῖται ἀναπροσανατολισμὸς καὶ ἀνασχεδιασμός. Ἡ ἀνάπτυξι ἔρευνας καὶ τεχνολογίας καλλιεργειῶν, ὅπως καὶ ἐγκαταστάσεως καὶ ἐξοπλισμοῦ Α.Π.Ε. καὶ γεωτρήσεων καὶ συντηρήσεως ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων. Ὁ ἰατρικός, ὁ ἀγροτικός, ὁ θαλάσσιος καὶ ὁ ὑποθαλάσσιος τουρισμός. Ἡ ἔμφασι στὴν ἐγχώρια παραγωγὴ καὶ κατανάλωσι. Εἶναι ὁρισμένοι προσανατολισμοὶ ποὺ μᾶλλον ὑποχρεωτικὰ πρέπει νὰ ἀνιχνεύσωμε καὶ ἀκολουθήσωμε.
 
Μὲ τὶς ἐκτεθεῖσες ἀνωτέρω μεθοδεύσεις, ἡ Ἑλλάδα, ἀποκτᾶ ἄμεση ρευστότητα πλέον τῶν 100 δίς, τὴν ἐπενδύει στὴν ἡλιόλουστη πελαγίσια κληρονομιά της καὶ τὴν κεφαλαιοποιεῖ στὴν ἀναγέννησί της. Ἀξιοποιώντας τὶς μοναδικότητες καὶ ἰδιαιτερότητές της, τὴν πολύτιμη "ἀσημαντότητα" τοῦ μικροῦ μεγέθους της, τὴν θέσι της στὸ μεταίχμιο Δύσεως-Ἀνατολῆς, γεωπολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς. Βέβαια εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παρουσίασις στοιχείων καὶ μεγεθῶν ποὺ προσδιορίζουν τοὺς περιγραφόμενους ἀναπτυξιακοὺς προσανατολισμούς. Ἡ μικρὴ χρονικὴ περίοδος ὅμως μέχρι τὶς ἐκλογὲς τῆς 6ης Μαΐου, μεταθέτει καὶ ἀναβάλλει αὐτὴ τὴν ἐπεξεργασία., στὸ προσεχὲς διάστημα.
 
Γ'.
Ἡ εὐθύνη σὲ ὅλους μας!
Οἱ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, σήμερα, ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ ζόφου καὶ τῆς δυσπραγίας, συλλογῶνται καὶ μάλιστα πλησιάζουν καὶ στὴν αὐτοκριτικὴ ἀναθεώρησι. Ἀπότοκος τῶν συζητήσεων καὶ γραπτῶν ποὺ διακινοῦνται σχετικά, εἶναι καὶ ὅσα ἐντοπίζονται ἀνωτέρω. Ἀναντίρρητα καὶ πανθομολογημένα, ὁ τόπος χρειάζεται κατεπειγόντως ἀλλαγὴ πλεύσεως, γιὰ νὰ διασωθῇ. Κι ὅπως ἀποτελεῖ κοινὴ συνείδησι, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ συμβῇ μὲ θαῦμα ἢ ἀπὸ κάποιο σωτῆρα. Χρειάζεται ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν πολιτῶν! Δηλαδὴ νὰ ἀποτελέσῃ κριτήριο ἐπιλογῆς, ἕνα δεσμευτικὸ πρόγραμμα ἀμέσου ἐξόδου τῆς χώρας ἀπὸ τὴν κρίσι! Μὲ γνωστὲς καὶ καταμετρημένες τὶς συνέπειες, ἀπὸ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Καὶ μὲ τὸ ἀνιδιοτελὲς ψυχικὸ σθένος τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων. Γιὰ νὰ διασωθῇ τὸ ἔθνος μας!
 
Πρέπει ἐπίσης νὰ ἐπιδιώξουμε τὴν ἐπαναφορὰ τῶν ἀξιῶν ποὺ ἔχουμε χάσει, ἐκείνων ποὺ προτάσσουν τὸν ἄνθρωπο στὸ κέρδος, τὸ πνεῦμα στὴν κατανάλωση, τὴν σύνεση στὴν ἀλαζονεία. Νὰ ἐγκαταστήσουμε στὴν κοινωνία μας τὸ συλλογικὸ ἐμεῖς, τὸ κοινωνικὸ ἐμεῖς, τὸ πατριωτικὸ ἐμεῖς. Νὰ ἀναστηλώσουμε τὴν ἰδεολογία τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς διαλεκτικῆς, τῆς οἰκουμενικότητος. Νὰ ζωντανέψουμε τὸν ἑλληνισμὸ ὡς ὁδηγὸ ἐπιλύσεως τῶν σημερινῶν ἀδιεξόδων τῆς ἀντικοινωνικῆς, ἀπάνθρωπης, κυνικῆς καὶ ἄναρχης παγκοσμιοποίησης. Καί, νὰ ἐπανακτήσουμε τὸ ἦθος στὴν πολιτική!
 

 

6.2.14-Καθαρές εξηγήσεις για τα Μ.Κ.Ο. & την πραγματική φιλανθρωπία του Διορθοδόξου Συνδέσμου


 
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
INTERORTHODOXASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978, e-mail: fot_gram@otenet.gr, στοσελίς: www.fotgrammi.gr
ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
ΤΑ Μ.Κ.Ο. ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ
 
«ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 
 «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν μύθον ἀκούσῃς» (ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ βγάζῃ κάποιος συμπεράσματα γιὰ κάτι, ἐὰν προηγουμένως δὲν ἔχει ἐξετάσει ἐπισταμένως τὴν ὑπόθεσι ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, Φωκυλίδης 5ος αἰώνας π.Χ., Ἀρχαῖος Ἕλληνας ποιητὴς ἀπὸ τὴν Μίλητο).
                                                                                               6.3.2014
 
Το σύντομο αυτό σημείωμα προωθούμε σε σας που είσθε μία σοβαρή πηγή ενημερώσεων και αγωνίζεσθε για την αλήθεια, προς δημοσίευση, χάρη των ανθρώπων που αγαπούν τη δικαιοσύνη.
 


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
Φόρτωση παλετών για ανθρωπιστικές βοήθειες (χωρίς ανυψωτικά μηχανήματα αλλά με τα χέρια !) από εθελοντές του Διορθοδόξου Συνδέσμου…
 
Το θέμα των ,,Μ.Κ.Ο.,, είναι πολύ επίκαιρο και σπουδαίο.
 
Όμως μερικοί δημοσιογράφοι, που ενδιαφέρονται μόνο για τη θεαματικότητα, από ημιμάθεια ή κακοήθεια γίνονται οδοστρωτήρες, ισοπεδώνουν τα πάντα και, σκόπιμα ή από ιδιοτέλεια, αμνηστεύουν τα μεγάλα «λαμόγια», τους απατεώνες, τους «αετονύχηδες» και τους «πατριάρχες» της διαπλοκής.
Ταυτόχρονα σπιλώνουν την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα και την αρίστη φήμη ανιδιοτελών ιδεολόγων, πραγματικών εθελοντών, που πασχίζουν με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη ανιδιοτέλεια να αξιοποιούν και τη τελευταία δεκάρα τους για βοήθεια για τους δεινοπαθούντες συνανθρώπους μας, προς δόξα Θεού.
 
Υποχρεωνόμαστε να κάνουμε μία σύντομη αναφορά και παρακαλούμε θερμά για την ευρεία διάδοση του παρόντος.
 
 
1. Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ λειτουργώντας συνεχώς από το 1994 (δηλαδή 6 χρόνια πριν αρχίσουν να φυτρώνουν τα Μ.Κ.Ο. - «λαμόγια» σαν μανιτάρια), έχει στείλει αποδεδειγμένα επάνω από 75.000 τόννους ανθρωπιστικές βοήθειες χωρίς την παραμικρή επιδότηση μας από πολιτεία, εκκλησία ή ΔΕΚΟ σε Σερβία, Ρουμανία, Ρωσσία, Γεωργία, Ουκρανία, ιεραποστολές στὴν Αφρική και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μας, με δικές του δαπάνες και με την αξιοποίηση του «δίλεπτου της χήρας» που μας εμπιστεύονται φιλάνθρωποι, λόγω της απόλυτης διαφάνειας μας.
Τις δραστηριότητές μας επιβεβαιούν πολλές δεκάδες ογκωδέστατοι φάκελλοι και χιλιάδες ευχαριστήριες επιστολές, φωτογραφίες και video (τα περισσότερα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr) .
 
2. Μετά από δικές μας εισηγήσεις, μας ανέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας, πορτοκάλια, αντί εγκληματικώς να πετάγονται στις χωματερές, να τα στέλνουμε στην Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο και Σερβία. Την αξία τους την πλήρωναν οι Βρυξέλλες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Υπουργείου Γεωργίας χωρίς να έχουμε καμία ανάμειξη στα οικονομικά.
 
3. Εν τω μεταξύ «λαμόγια» και «αετονύχηδες», έχοντας κομματική ταυτότητα ή συνδικαλιστική ιδιότητα, παροτρύνονταν από τους ιθύνοντες Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών και λοιπούς παράγοντες να επιστρατεύσουν συγγενείς και φίλους τους και να συστήσουν Μ.Κ.Ο., για να λαμβάνουν τεράστια ποσά από τα διάφορα Υπουργεία κ.λπ., κ.λπ., για να βολεύονται όχι μόνο για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον, κατασπαταλώντας αδιάντροπα τον ιδρώτα του βαρύτατα φορολογουμένου πτωχού ελληνικού λαού (βάσει οδηγίας των Βρυξελλών κάθε μέλος της Ενωμένης Ευρώπης όφειλε να διαθέτει τουλάχιστον το 0,21 % του ανώτατου εθνικού προϊόντος για ανθρωπιστικές βοήθειες), διατεινόμενοι ότι θα έσωζαν δήθεν τους πτωχούς και ανίσχυρους λαούς με τα πλέον απίθανα φανταστικά και απατηλά τους προγράμματα σε κάθε είδους απίθανο τομέα . . .
 
               4. Αυτά ήταν τά περιβόητα προγράμματα του Υπουργείου Εξωτερικών/    
     Διεύθυνση ΥΔΑΣ.
 
           5. Πως συνδέθηκε ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος με τα προγράμματα του  
    Υπουργείου Εξωτερικών.
Α) Το έτος 2000 οι παραγωγοί ροδάκινων είχαν υπερπαραγωγή και πέραν της ανθρωπιστικής βοήθειας με επιδότηση των Βρυξελλών (αρ. αποφ. 180172/10.8.2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.), το Υπουργείο Εξωτερικών διέθεσε (αρ. αποφ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 383153/14.9.2000 και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Φ.1354-2234.7/6ΑΣ360/14.9.2000)  460.000.000 δρχ. για αποστολή 2.900 τόννων ροδάκινων για τους πρόσφυγες του Κοσσυφοπεδίου ως επισιτιστική βοήθεια.
 
Κανένας «αετονύχης» και «λαμόγιο» των Μ.Κ.Ο. δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα πολύ ευαίσθητα ροδάκινα, επειδή σε 1-2 μέρες «ανάβουν», εάν δεν λειτουργεί το φορτηγό/ψυγείο μέρα-νύχτα και έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών την όλη ποσότητα των 2.900 τόννων σε μας, στον «Διορθόδοξο Σύνδεσμο Ο Απόστολος Παύλος». Αφού τελείωσαν οι αποστολές, μας έδωσαν και την διαχείριση των 460.000.000 δρχ, επειδή εμείς γνωρίζαμε πόσες ακριβώς ποσότητες έστειλε η κάθε ομάδα ως επισιτιστική βοήθεια, πόσα φορτηγά από την κάθε εταιρεία κ.λπ .κλ.π. Δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών μας έδωσε τα 460.000.000 και πληρώσαμε τους παραγωγούς, τις μεταφορές, τους εκτελωνισμούς, τις συσκευασίες κ.λπ. μέχρι τελευταία δεκάρα (με επίσημα παραστατικά κατατεθειμένα στο Υπουργείο Εξωτερικών και καταχωρημένα στα βιβλία μας από 2000).
 
Οι αποστολές των νωπών ροδάκινων εκτελέσθηκαν με απερίγραπτες δυσχέρειες, πού περιγράφονται στο περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 4/5 Ιούλιος-Οκτώβριος 2000, σελ. 22-29. Είχαν ευτυχώς μεγάλη επιτυχία. Κατορθώσαμε και μοιράσθηκαν και στις πιο απομακρυσμένες κωμοπόλεις της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι διανομές έγιναν με επιτόπια επίβλεψη των γεωπόνων του Υπουργείου Γεωργίας.
Όταν προς το τέλος ανακαλύψαμε κάποιες ατασθαλίες εκ μέρους του σέρβου παραλήπτη (του εκπροσώπου του Πατριαρχείου του Βελιγραδίου Επισκόπου Vranje Παχώμιου), αμέσως ενημερώσαμε εγγράφως το Πατριαρχείο Σερβίας, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Πρέσβυ της Ελλάδος στο Βελιγράδι κ. Μιχαήλ Σπινέλλη.
           Προς μεγάλη μας απογοήτευσή μας, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να
   ερευνήσει το θέμα. Ο μακαριστός Πατριάρχης της Σερβίας Παύλος ήταν ήδη
   υπέργηρος και ασθενής…
 
Β) Η επισιτιστική βοήθεια ροδάκινων ήταν 2.900 τόννοι αλλά τελικώς εξήχθησαν 2.887.738 κιλά, λόγω ελλείψεως ποσοτήτων. Αναφέραμε τούτο στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επιστρέψουμε την αξία των 2.887.738 κιλών, δηλαδή 1.944.998 δρχ. Τὸ Υπουργείο Εξωτερικών μας παρέπεμψε στο Υπουργείο Γεωργίας το οποίο με το έγγραφο του υπ᾿ αριθμ. 334252/20.3.2001 μας επέστρεψε τα χρήματα. Όλα τα σχετικά είναι στην ιστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr
     Το εν λόγω ποσό το καταχωρήσαμε σαν έσοδο στο ταμείο μας και τούς
     ισολογισμούς μας.
     Μακάρι και σήμερα να δεχθεί τα χρήματα το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο
     Υπουργείο, για να τα δώσουμε αμέσως. 
 
Για όσους θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες, υπάρχουν αναλυτικότατα στοιχεία και έγγραφα στην ιστοσελίδα μας :     www.fotgrammi.gr
 
στο άρθρο :
 
 
 


ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
Διανομή φρέσκου βούτυρου με φορτηγά ψυγεία
σε φτωχές πολύτεκνες οικογένειες 


*******************


******************


****************************************
 

   

σελίδα 9 απο 93

Developed by © mpistiries.com