Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 4.3.18 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ

ΕΙΤΕ ΕΘΝΟΚΑΠΗΛΩΝ ΕΙΤΕ «ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΩΝ»

ΠΟΥ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΔΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

«ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ, ΔΙΑΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ

28.2.2018

1.Χάριν αὐτῶν τῶν ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, διακηρύσσομε τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμότροπον καὶ διετηρήθημεν σὰν Ἔθνος – Φυλὴ ἀνὰ τὶς χιλιετίες.

2.Τὴν ἐρχομένην Κυριακὴν 4 Μαρτίου 2018, δὲν πρέπει νὰ λείψῃ οὔτε ἕνας εὐλαβής, ταπεινὸς χριστιανὸς καὶ ἑλληνόψυχος ἀπὸ τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλητήριον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) καὶ ἄλλων χριστιανικῶν σωματείων, ὅπου θὰ μιλήσῃ ὁ Πρόεδρος  της Π.Ε.Θ.,  Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  κύριος Ἡρακλῆς Ρεράκης.

3.Μέχρι τώρα ὅλοι οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες οὐσιαστικὰ ὅμως κάπηλοι τῆς δεξιᾶς καὶ ἀριστερίζοντες, μᾶς πρόδωσαν φοβερὰ καὶ μᾶς ἔσπασαν τῆς ἐλπίδος τὰ φτερά μὲ τὶς φροῦδες διαβεβαιώσεις τους καὶ ὑποσχέσεις τους.

4.Ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ διὰ τῆς τεθλασμένης γίνεται ἀφωνότερη ἰχθύος καὶ ἀποφεύγει νὰ θηριομαχῇ, ἐναντίον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ Ἡγεσία τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως δυστυχῶς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἔχει ὁμώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ. Πραγματοποιεῖ ὅλες τὶς «ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ» γενόμενες συμφωνίες καὶ ὄχι μόνον προηγουμένως δὲν ἀνθίσταται, ἀλλὰ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐνεργεῖ παντοιοτρόπως νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ ὅσους κληρικοὺς καὶ εὐλαβεῖς τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τολμοῦν νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά τους, διευκολύνοντας τοιουτοτρόπως νὰ τσιμεντωθοῦν ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι, ἀπάνθρωποι, ἀντικοινωνικοὶ καὶ ἀντεθνικοὶ φρικτοὶ  νόμοι καὶ διατάξεις. Στὴν συνέχεια, θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, παίζοντας, κατόπιν ἑορτῆς, τοὺς Ἡρακλειδεῖς ὡρύονται ὅτι εἶναι καὶ αὐτοὶ ἐναντίον τῶν ἀντιχρίστων νόμων.

Ἀν ὁ Μακαριώτατός μας εἶχε θάρρος παρρησίας, ἡρωισμοῦ καὶ αὐτοθυσίας Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου - ποὺ εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ μέσα εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ Ἡρώδη - Ἰωάννου Χρυσοστόμου - ποὺ ἐτόλμησε καὶ τὰ ἔβαλε ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν κῆπον μιᾶς πτωχιᾶς χήρας καὶ τὴν ἀποκαλοῦσεν Ἀδοξίαν βροντοφωνῶντας:

«Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται,πάλιν ταράττεται,πάλιν ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι». (Δοξαστικὸν Αἴνων τῆς ἑορτῆς) καὶ εἶχε ὡς δόγμα του:

« Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»

καὶ εἶχε τὴν αὐτοθυσία χάριν τῶν μικρῶν, τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος ὅπως νέφος Ἁγιομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων καὶ καθὼς ὁ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης θὰ βροντοφωνοῦσεν:

«Ἔστω τὸ ἐλεγκτὲς ναί, ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματιστές»,

θὰ ἐπρολάβαινε τὸ κακόν.

Οὐδεὶς θὰ ἐτολμοῦσε νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰν ἀντίρρησι πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὸ ρᾶσον ὅταν ἵσταται στὸ ὕψος του ἔχει καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ ἀνεξάντλητον δύναμι, διότι ἔχει τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα μαζί του.

5.Οἱ αὐταρχικοὶ ἰθύνοντες, ἀς μὴ πιστεύουν, γνωρίζουν ὅτι:

α. φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ.

β.«ἐὰν ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ᾽ ἡμῶν». (Ἡ πρώτη φράσι τῆς ὁμιλίας τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, Αἴγινα 1928).

γ. Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή˙ οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ (Ἰωάν. ιδ, 6)

δ. «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η, 32)

ε.«ἕως θανάτου ἀγώνισαιπερὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ». (Σοφ. Σειρ., Δ, 28).

6.Τὰ στυγνότατα μαρξιστικὰ καθεστῶτα χρησιμοποιοῦσαν κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον γιὰ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν τοὺς χριστιανοὺς καὶ νὰ τοὺς ἐμφυτεύσουν τὴν ἀθεΐαν καὶ τὸν ὑλισμόν ὡς παραδείγματος χάριν:

α. εἰς τὰ σχολεῖα ἔλεγαν στὰ παιδάκια νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν Κυριακὴν Προσευχὴν τῶν Χριστιανῶν: «Πάτερ ἡμῶν...» καὶ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοὺς στείλῃ καραμέλες καὶ σοκολάτες. Τὰ παιδάκια ἔβλεπαν ὅτι δὲν τοὺς ἔκανε τὸ χατήρι νὰ ρίξῃ διάφορα ἀγαθά. Μετὰ τοὺς ἔλεγαν νὰ ἐπικαλεσθοῦν τοὺς ἀντίχριστους Κυβερνῆτες τους, παραδείγματος χάριν τὸν Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ τὸν «πατερούλη» Στάλιν  καὶ νὰ τοὺς ζητήσουν τὰ ἴδια. Αὐτοὶ οἱ ἰνστρούκτορες ἔριχναν τότε ἀπὸ τὸ ταβάνι εἰς τὶς αἴθουσες σοκολάτες καὶ καραμέλες γιὰ νὰ πιστέψουν τὰ παιδιὰ  ὅτι ὁ Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ ὁ πατερούλης Στάλιν εἶναι πιὸ ἰσχυροὶ ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι ὁ Θεὸς τῶν χριστιανόπουλων.

β. Ὅταν οἱ ἰνστρούκτορες συνεκέντρωναν στὶς μεγαλουπόλεις ἢ ἀκόμη καὶ στὰ κεφαλαιοχώρια καὶ ἔκαναν προπαγάνδαν ἐναντίον τῆς Διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀθεΐας κατέληγαν καὶ προκαλοῦσαν τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς νὰ ἀντικρούσουν τοὺς προπαγανδιστές. Οἱ διανοούμενοι διὰ νὰ μὴ πέσουν σὲ δυσμένειαν, συνήθως δὲν ἐτολμοῦσαν νὰ ἀντιδράσουν. Ἕνας ἁπλοϊκὸς χωρικὸς ὅμως - ἀγράμματος, ἐτόνισεν: «Ἀδελφοί μου, ἐγὼ εἶμαι ἀγράμματος καὶ δὲν δύναμαι νὰ σᾶς ἀναπτύξω θεωρίες. Ἕνα μονάχα θὰ σᾶς πῶ: “Χριστὸς Ἀνέστη„»! Τότε ἐγγράμματοι καὶ ἀγράμματοι ἀντεφώνησαν: «Ἀληθῶς Ἀνέστη»! Οἱ ἰνστρούκτορες ἀποχωροῦσαν ἀπὸ τὶς πλατεῖες καὶ τὶς τεράστιες αἴθουσες καταντροπιασμένοι καὶ καταξεφτιλισμένοι, διότι καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν οὐσιαστικὰ δὲν τὰ ἐπίστευαν.

Ἀντιθέτως γιὰ τοὺς ἁπλοὺς χριστιανοὺς ἐφηρμόζοντο τὰ Παύλεια:

α. «Ἐὰν ταῖς γλῶσσαις τῶν ἀνθρώπων  λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,ἀγἀπην δὲ μὴ ἔχω,γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, ιγ, 1).

β. «ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (Κορινθ. Α, η,2).

 

καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ποίημα τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:

«Μὴν φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε

τὴν πίστι ἐπάνω στὴν ἐλπίδα

τὸν εἶδα στὴν ζωὴν νὰ μάχεται,

μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα».

καὶ τὸ:

«Ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά,

μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆς μας τὰ φτερὰ.

Ἕνα  μονάχα μᾶς μένει πιά

ἐλπίδα καὶ χαρά».

 

7.Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιβεβαιοῦν τὰ ἄπειρα νέφη τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων Μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι ἐνίκησαν ὅλα τὰ φρικτότατα μαρτύρια τῶν ἀντιχρίστων καὶ βαρβάρων.

8.Οἱ ἐνσυνείδητοι χριστιανοὶ εἴμεθα καὶ πάλιν ἕτοιμοι νὰ παλαίψουμε γιὰ τὴν ἐσωτερικὴν κάθαρσι καὶ τὸν ἐπανευαγγελισμόν μας, ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ δυνηθῶμε νὰ ἀγωνισθῶμε μὲ ἐργαλεῖον τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸν αἰώνιον ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσωμεν ὁλόκληρον τὴν παλιμβάρβαρον ἀνθρωπότητα, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ τὰ ἄλλα λόγια τοῦ  χριστιανοῦ μας ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!...

9.Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομε τὴν πρόσκλησι γιὰ τὴν συγκέντρωσι τῆς Κυριακῆς 4 Μαρτίου 2018 στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὥρα 13μ.μ., μὲ θέμα: «Λέμε ὄχι στὰ νέα Θρησκευτικά».

10. Στὶς ἐνέργειες τῶν χριστιανικῶν Ὀργανώσεων ἐμεῖς ὄχι μόνον μὲ λόγια, ἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως ἀποδεικνύομεν πάντοτε τὴν ἀγάπην μας, τὴν ἀμέριστον συμπάθειάν μας, ἀλλὰ καὶ σεβασμὸν καὶ ὑποκύπτομεν πάντοτε πρὸς διευκόλυνσί των.

11.Παραδείγματος χάριν, ἐνῷ  ἔχωμεν ἄνω τῆς εἰκοσαετίας συμφωνήσει μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριον Ἀμβρόσιον, ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νέου Όσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, νὰ τελῆται τὸ πλησιέστερον Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτήν του (22 Μαΐου), διότι τὴν παραμονὴν πρὸς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς του ἡ μισὴ Ἑλλάδα εἶναι σὲ τραπέζια – ξενύχτια  γιὰ τὸ τριπλὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος, Κωνσταντίνα καὶ Ἑλένη, ἐμεῖς οἱ τοῦ Ἁγίου Παύλου σεμνυνόμεθα μπροστὰ στὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον καὶ τὴν μητέραν αὐτοῦ Ἑλένην. Δὲν τὸ κάνωμεν οὔτε τὸ  πρῶτον Σάββατον πρὸ τῆν ἑορτῆν του (19 Μαΐου), διότι οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι ἔχουν τὶς ἑορταστικές τους ἐκδηλώσεις καὶ πρέπει ἐμπράκτως νὰ τοὺς συνδράμωμεν καὶ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴ εἴμεθα θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπὲρχορτάτη ἡ κοινωνία μας.

Πρέπει νὰ εἴμεθα εἰς τὴν πρᾶξι ἀλληλέγγυοι καὶ νὰ βλέπωμεν καὶ νὰ θυσιαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ, ἀκολουθῶντας τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πρᾶξι τοὺ μεγίστου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ὅστις βροντοφωνεῖ:

«Τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν  τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς χριστιανοῖς».

12.Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ τελέσωμεν τόσον τὴν Ἱερὰν Πανήγυρι ὅσον καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν 12ην Μαΐου 2018.

13.Ὅλοι οἱ ἔχοντες πίστι εἰς τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθοδοξίαν καὶ ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτόμενοι – οἱ ἑλληνόψυχοι πρέπει νὰ προσέλθωμεν εἰς τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλλητήριον εἰς τὶς 4 Μαρτίου 2018 καὶ νὰ μὴ λείψῃ κανένας.

Διότι ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, οὐ τῶν φωνασκούντων ἀκαίρως ἀλλὰ τῶν συστηματικότατα μετὰ πάσης συνέσεως ἀγωνιζομένων. Τότε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχωμεν λίαν ἐπιτυχεῖς καὶ λαμπρὰς νίκας. Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχει ἀκόμη τὸ Σύνταγμά μας καὶ τὸ ἄρθρον 120, παράγραφος 4 ἐπιβάλλουν: «Ἡ τήρησι τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκωνται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσῃ μὲ τὴ βία.», ἐὰν ἡ Πολιτειακή, ἡ Πολιτική, ἡ Διοικητική, ἡ Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ Ἡγεσία σιωπήσουν καὶ μᾶς προδώσουν.

14.Παρακαλοῦνται ὄχι μόνον οἱ φίλες ἱστοσελίδες καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ περιοδικοῦ Φωτεινὴ Γραμμή,  νὰ τὸ διαδώσουν παντοῦ, γιὰ νὰ προσέλθουν ἄπειρες χιλιάδες καὶ νὰ συναγωνισθῶμεν ἐπαναλαμβάνοντες τὸν Θούριον τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας:

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Γι᾽ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ κι ἀν δὲν τ᾽ ἀποκτήσω τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω»;;;...

15.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἁγνοὶ πρόγονοί μας καὶ ἥρωες τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἔκαναν τὸ κορμί τους κόσκινο, ἔχυσαν τὸ πανάγιον αἷμα τους γιὰ τὶς πολύτιμες ἀξίες τῆς φυλῆς μας καὶ ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ τὰ ἀπεμπολίσωμεν καὶ νὰ ἀφήσωμεν ἐλεύθερους τοὺς ἀμοραλιστές, τοὺς ἄθεους, τοὺς ἀντίχριστους καὶ τὰ δοτὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μᾶς τὰ γκρεμίσουν.

16.Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ ἀναζωογονήσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ πνευματικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ μᾶς παροτρύνῃ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζας μας, νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος διὰ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν δοτοὶ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Μόνον ἔτσι θὰ μᾶς εὐσπλαχνισθῇ ὁ Θεὸς καὶ θὰ κάνῃ κανένα θαῦμα διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διαφορετικά, θὰ παραμείνη καὶ αὐτὸ σὰν ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διότι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τὸ πολεμοῦν Θεοὶ καὶ Δαίμονες.

17.Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ  κατέληξε καὶ ὁ συντομώτατος χαρετισμός μας ἀπὸ τὴν ἐξέδραν τῆς Πλατείας Συντάγματος εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας καὶ τῶν ἄλλων τμημάτων τῆς χώρας μας ποὺ κινδυνεύουν ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν.

18.Ἄπειρες δὲ χιλιάδες εὐλαβῶν χριστιανῶν καὶ ἑλληνόψυχων μᾶς μέμφονται καὶ ἀγνοῶντας τὴν ἀλήθειαν – νομίζοντες ὅτι ἐμεῖς καθυστερῶμεν – μᾶς ἐρωτοῦν: «Διατὶ δὲν ἀρχίζομεν; Τὶ σόι πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμεν; Με Μωαμεθανικὰ τεμένη, μὲ μποῦργκες καὶ φερεντζέδες, μὲ αὐτομαστιγώματα τῶν ἐξτρεμιστικῶν μωαμεθανικῶν στοιχείων καὶ νὰ μᾶς θερίζουν κατὰ τὶς περιφορὲς Ἐπιταφίων, Ἀναστάσεις, Παρελάσεις καὶ λοιπὲς Θρησκευτικὲς καὶ Ἐθνικὲς ἑορτὲς τῆς πίστεώς μας καὶ τῶν παραδόσεών μας; Καὶ ἀκόμη καὶ οἱ Ἀστυνομικοί μας θὰ νομίζουν ὅτι πρόκειται περὶ βαρελώτων; Κύριε ἐλέησον»!!!...

 

 

Φωτεινὴ Γραμμὴ: 2103254321

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΡΚΑΔΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ 29.4.2018

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

29.4.2018

4.5.2018

1.Παρὰ τὴν σατανικὴν διαιώνισι τῶν τεχνικῶν ἐργασιῶν εἰς τὰ ἔργα Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ἐν τούτοις κατορθώσαμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐξυπηρετήσωμε τὴν 29ην Ἀπριλίου 2018, δέκα (10) πούλμαν καὶ πλῆθος ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων  μὲ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία καὶ τὸ πούλμαν τοῦ κυρίου ΚΟΤΣΙΡΑ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (πλατεία Κολιάτσου).

 

2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος Ἀλέξανδρος ἐπρότεινε τὴν Ἀδελφοποίησιν, τῆς γενέτειρας τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Ἀροανίας Καλαβρύτων μετὰ τῆς Τριπόλεως, ὅπου ἐμαρτύρησε ὁ Ἅγιός μας.

 

3. Θὰ ἔπρεπε οἱ δύο Περιφερειάρχες νὰ ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι διακατέχονται ἀπὸ φιλοπατρία καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσχύνωνται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν καταχθονίων σχεδίων τῆς Ἀλβιῶνος ποὺ ἔχουν ὡς δόγμα των νὰ  βάζουν φράγματα καὶ οἱ περιοχὲς νὰ μὴ ἔχουν θάλασσα ἀπὸ τὴν μιὰ ἄκρη ὡς τὴν ἄλλη καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι Πολιτικοί μας ἐφαρμόζουν αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν «φίλων» Ἄγγλων καὶ νὰ δέχωνται αὐτὲς τὶς συμφορὲς ποὺ προτείνουν οἱ Ἄγγλοι, καὶ νὰ κόβουν ἀπὸ τὴν ἑνιαίαν Πελοπόννησον τὴν Ἀχαΐα καὶ τὴν Ἠλεία, γιὰ νὰ σχηματίσουν μαζὶ μὲ τὴν Αἰτωλοακαρνανία, τὴν Περιφέρειαν Δυτικῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ μὴ εἶναι καὶ ἡ Στερεὰ Ἑλλὰς ἑνωμένη ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸ μέχρι καὶ τὸν Εὐβοϊκὸ κόλπον. Ὁποία μικροπρέπεια καὶ ἐλεϊνοτάτη ἰδιοτέλεια χάριν ἐλαχιστοτάτων ψήφων, νὰ δέχωνται οἱ πολιτικοί μας αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια.

 

4.Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀλέξανδρος, παρὰ τὴν ἡλικίαν Του, δὲν ὑπέκυψε στὶς προτροπὲς «περιεργαζομένων» νὰ μὴ μεταβῇ εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα καὶ νὰ καθίσῃ μετὰ τῶν ἱερέων νὰ πάρουν τὸ κολατσιό των. Πρὸς τιμήν Του καὶ ἄξιος ἑκατομμυρίων ἐπαίνων, ἐτήρησε τὸν λόγον Του, προπορεύθη τῆς μικρᾶς Λιτανείας, ἐπροσκύνησε εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἐξεφώνησε λόγον μεστὸ πνευματικῶν νοημάτων.

 

Ἐπίσης δὲν ἀπεσύρθη, ὅπως ἤθελαν μερικοὶ κληρικοί, εἰς τὴν βεράντα, ἀλλὰ ἀπεδέχθη ἀσμένως τὴν πρότασίν μας : «Ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαὸς νὰ καθίσουν εἰς τὴν πλατείαν καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιόν μας».

 

5. Εὐελπισθοῦμε ὁ Ἅγιος Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος Ἀλέξανδρος καὶ οἱ  Προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας νὰ μὴ παρεξήγησαν τὸ χάος καὶ τὴν τρισάθλια κατάστασιν ποὺ μᾶς ἐδημιούργησαν Μηχανικοί, Ἐργολάβοι καὶ μαστοράντζα. Τοὺς ζητοῦμε συγγνώμη πρὸς τοῦτο καὶ εὐελπισθοῦμε νὰ τύχωμε κατανοήσεως καὶ τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων καὶ νὰ συνεργασθῶμε πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας καὶ τῶν νεφῶν Νεομαρτύρτων, πρὸς τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ εἴμεθα ἀπειράκις εὐγνώμονες, ποὺ ἐγαλούχησαν μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας τοὺς ὑπόδουλους Χριστιανοὺς καὶ τοιουτοτρόπως εἴχαμε καὶ τὴν Ἐθνεγερσία τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ Μακρυγιάννη καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Διαφορετικὰ θὰ εἴχαμε ἀκολουθήσει καὶ ἐμεῖς τὸν σχιζοφρενῆ σύγχρονο Χίτλερ, τὸν ὅμαιμόν μας Σουλτᾶνον Ἐρντογὰν καὶ σὰν λυσσασμένα σκυλιὰ Γενίτσαροι θὰ βροντοφωνούσαμε: «Μήπως ὑπάρχῃ κανένας ὑπόλοιπος Ρωμιὸς εἰς τὴν Ὑφήλιον, νὰ καθαρίσωμεν καὶ αὐτόν;;;»

 

6. Κατωτέρω δημοσιεύομε φωτογραφίες καὶ ἀποσπάσματα βιντεοσκοπήσεως τοῦ φίλου κυρίου Ἀντωνίου Τζατζάνη :

https://www.youtube.com/watch?v=uj1UFlhZNCU&feature=youtu.be

προσφορὰ ἀπὸ τὴν ὅλην Τελετὴν ποὺ ἐγένετο γιὰ τοὺς Ἀρκάδες καὶ τοὺς λοιποὺς ὑψηλοὺς ἐπισκέπτες μας.

 

7. Ἐπίσης τὴν ἐκδήλωση (καθὼς καὶ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν ἔτος 2018 πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου) ἐκάλυψε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστοσελίδα ΑΡΧΩΝ διὰ τοῦ συνεργάτη της κ. Ἐπαμεινώνδα Μανδρώνη :

http://arxon.gr/?s=%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τ. 210-3254321

 

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΑΤΑΝΙΚΟ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ 16.6.18

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΑΤΑΝΙΚΟ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

(6 / 8)

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !

16.6.2018

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς

τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν

ὅλων τῶν φορέων μας

θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας

καὶ ἐκφράζουμε

τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018

τῆς Μακεδονίας μας

καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.

Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων

τῆς Κωνσταντινουπόλεως

(συνέχεια)

27. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ τὸν φωτίσῃ καὶ ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς του νὰ παραδεχθῇ ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνεχίζῃ τὴν λασπολογία του καὶ νὰ ἀνακοινώνῃ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι δῆθεν μᾶς προσφέρει ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα γιὰ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅτι δῆθεν ἐμεῖς τὰ ἀρνούμεθα.

 

Βαβαὶ τῆς βαναύσου καὶ βλαστήμου καπηλικότατης διαστροφῆς τῆς ἀληθείας!!!

 

28. Περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συνημμένως ἡ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ 1.5.2015.

 

καὶ

 

ἡ ΑΠΑΙΤΗΣΗ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ τοῦ κάνουμε ΔΙΑΘΗΚΗ τὸν μόχθο τοῦ βίου μας

(ἴδ.  https://www.youtube.com/watch?v=BlHs-MA-Wos).

 

29. Ἄν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὑποστηρίξῃ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, θὰ παραμείνῃ στὴν ἱστορία ὡς θετικὰ ἐνεργὸς καὶ ὄχι ὡς σαμποτέρ.

Ἂς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τὸν Μακαριώτατόν μας καὶ ὅλους μας ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς.

Ὅλοι οἱ σώφρονες διατυμπανίζουν ὅτι ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ μᾶς σώσῃ.

(συνεχίζεται)

 

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr

 

   

24.3.14-Αισχρή δυσφήμησι-λασπολογία του Τ.Σ. Mega Channel & I. Πρετεντέρη-Αποκατάστασι αληθείαςΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
INTERORTHODOXASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , στοσελίς: www.fotgrammi.gr
ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
           ΑΙΣΧΡΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ     
ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ MEGA CHANΝEL
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Ι. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

                                                                                           24.3.2014    
    
ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΛΩΝ
Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ

κατὰ  τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
καὶ ἐμμέσως ἐναντίον τῶν ἄλλων φορέων μας

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»
ΚΑΙ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ

 ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟ 17.3.2014 ΠΡΟΣ ΤΟΝ Τ.Σ. MEGACHANEL

                     ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ Ι. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
GreekAmericanNewsAgency

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 58, σελ. 39-51)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ
Αυτή είναι η αλήθεια για τον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος!**********************
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
 ΕΞΩΔΙΚH ΔΗΛΩΣΗ, ΟΧΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
(με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος)
 
1) Του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 23Β και επροσωπείται νόμιμα.
2) Του Ιωάννη Αναγνωστοπούλου, επιχειρηματία, Βόννη Γερμανίας, Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω υπό τον αριθμό 1) μη κερδοσκοπικού οργανισμού, διαμένοντος προσωρινά στο Π. Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Μουσών αρ. 14.
 
Π Ρ Ο Σ
1] Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ" ("MEGA CHANNEL"), η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και της Λεωφόρου  Μεσογείων (Αμπελόκηποι), νόμιμα εκπροσωπούμενη.
2] Τον Ιωάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφο, με επαγγελματική κατοικία, στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων (Αμπελόκηποι).
 
 
Ι.       1.1. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε:
α)την 24η Φεβρουαρίου του έτους 2014, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaChannelιδιοκτησίας της α΄ εξ υμών - Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (εφεξής καλούμενης «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.») και συγκεκριμένα από την εκπομπή - «Ανατροπή» του προστηθέντος από την α΄ εξ υμών, β΄ εξ υμών   Δημοσιογράφου, Ιωάννη Πρετεντέρη, ρεπορτάζ σε σχέση με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην άνω εκπομπή ως καταχραστές επιδοτήσεων δοθεισών από το Ελληνικό Δημόσιο∙
β) μεταξύ των άνω υπό την περίπτωση α) μη κερδοσκοπικών Οργανισμών, περιλήφθηκε παρανόμως και ο πρώτος εξ ημών - μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», του οποίου Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνω ο δεύτερος εξ ημών
γ) ειδικότερα στην ανωτέρω εκπομπή ο πρώτος εξ ημών παρουσιάστηκα από τον δεύτερο εξ υμών ψευδώς και απατηλώς ως ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος δεν επιτέλεσα δήθεν τον ρόλο, για τον οποίο συνεστήθην και ο οποίος δήθεν καταχράστηκα σημαντικό ποσό επιδοτήσεων και συγκεκριμένα ποσό 1.600.000 ευρώ. Ειδικότερα, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων ελέχθη:
 
«Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος ΟΑπόστολος Παύλος, πως λέμε Δήμητρα, έχουμε και τον Παύλο, πήρε 1.600.000 διότι έχει αποστείλει στο εξωτερικό υλική βοήθεια άνω των 6.000 τόνων φάρμακα, τρόφιμα κ.λπ. και μέχρι εδώ λες καλά ρε παιδί μου έστειλαν φάρμακα τρόφιμα, αλλά και πνευματική τροφή πολλές δεκάδες εκατομμύρια σταυρουδάκια, εικόνες, προσευχητάρια σε διάφορα χρόνια και Ευαγγέλια εις τα σερβικά, ρουμανικά, γεωργιανά, ρωσικά, κουχούγια και σουαχίλι. Πέστε μου που μιλάνε τα κουχούγια, εαν μου πείτε που μιλάνε τα κουχούγια είμαι διατεθειμένος... Με ενημερώνει η Μυρτώ Λοβέρδου ότι Ο Απόστολος Παύλος τα πήρε αυτά το 2001-2002 δια τα κουχούγια και σουαχίλι.»
 
«Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος επίσης Ο Απόστολος Παύλος, οίδιος είναι, πήρε άλλες 40.000 για να κάνει χοιροτροφείο στο χωριό Nadaselu της Ρουμανίας. Δεν φτάνει που τους έστειλε στα Σουαχίλι τα Ευαγγέλια θέλησε να κάνει και χοιροτροφείο στη Ρουμανία. Δηλαδή μιλάμε για πολυσχιδέστατο…»
 
 
1.2.Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όπως σε κάθε περίπτωση οφείλατε όπως γνωρίζετε, αν ο β΄ εξ υμών – προστηθείς της α΄ εξ υμών εκτελούσατε προσηκόντως τις υποχρεώσεις σας ως δημοσιογράφου για ακριβή, πλήρη και ορθή ενημέρωση των θεατών της άνω τηλεοπτικής εκπομπής σας:
α)ο πρώτος εξ ημών δεν έλαβα οιαδήποτε κρατική επιχορήγηση (επιδότηση), αλλά τουναντίον απορρίφθηκαν όλες οι υποβληθείσες από μέρους μου εμπεριστατωμένες προτάσεις και μελέτες, με αποτέλεσμα συνεπεία της εν λόγω ολιγωρίας του Ελληνικού Δημοσίου να παρέχω και επιτελώ επί σχεδόν δύο δεκαετίες ανεκτίμητης αξίας ανθρωπιστικό έργο εξ ιδίων πόρων, έχοντας συνδράμει πληθώρα ανθρώπων, όπως αντίστοιχη πληθώρα ευχαριστήριων επιστολών αλλά και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων πλήρως και δίχως αμφιβολία πιστοποιεί∙
β) ο πρώτος εξ ημών ουδέποτε καταχράστηκα οιοδήποτε ποσό, αλλά τουναντίον επιτέλεσα και ανέκαθεν επιτελώ τον υψηλό σκοπό, για τον οποίο συνεστήθην∙ και
γ) συνεπεία των ανωτέρω, άπαντα τα αποδοθέντα σε βάρος του πρώτου εξ ημών στο πλαίσιο της άνω εκπομπής σας – «Ανατροπή» της 24ης Φεβρουαρίου 2014 είναι όλως ανακριβή, συκοφαντικά και όλως προσβλητικά για ημάς και για την άριστη και υποδειγματική δράση μας, η οποία ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπων.  
 
1.3.Επιπροσθέτως, όπως ομοίως πολύ καλά γνωρίζετε, αντιδρώντας άμεσα στην ανωτέρω αδικοπρακτική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά σας, η οποία έπληξε βαρύτατα την άριστη φήμη και τιμή μας, αποστείλαμε στον β΄ εξ υμών την υπ’ αριθμόν πρωτ. 36/2014 επιστολή μας, στην οποία και παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων και με την οποία μεταξύ άλλων: α) θέσαμε στη διάθεσή σας όλα τα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία οφείλατε όπως έχετε διερευνήσει πριν την εκδήλωση της άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς σας σε βάρος μας∙ και β) σας καλέσαμε όπως μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε άμεσα στην άνω εκπομπή σας «Ανατροπή» προς αποκατάσταση της αλήθειας και της από υπαιτιότητά σας σφοδρότατα πληγείσας εικόνας, τιμής και υπόληψής μας. Ωστόσο, υμείς ενεργώντας όλως προκλητικώς και πρόδηλα μεθοδευμένα, κωφεύσατε και σε αυτήν την κατατείνουσα στην ανάδειξη της αλήθειας πρόσκλησή μας.
 
ΙΙ.    Επειδή το περιεχόμενο της ανωτέρω εκπομπής σας – «Ανατροπή» της 24.02.2014 είναι όλως προσβλητικό και συκοφαντικό για ημάς, και διαλαμβάνει όλως περιπαικτικό και προσβλητικό ύφος του β΄ εξ υμών σε βάρος του α΄ εξ ημών, ως επίσης και όλως  αναληθείς δηλώσεις του β΄ εξ υμών, στις οποίες προέβητε δολίως και οι οποίες είναι ικανές να βλάψουν - και πράγματι έβλαψαν - σοβαρά την τιμή και την υπόληψή μας.
Επειδή η προσβολή της προσωπικότητάς μας είναι παράνομη και υπαίτια, δια της άνω δε εκπομπής σας παραβιάσατε σφόδρα το καθήκον αληθείας και τις απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις σας για αντικειμενική, αμερόληπτη και ακριβή ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού και για αποχή από την προσβολή της προσωπικότητας μας.
Επειδή για τους λόγους αυτούς, ο δεύτερος από εσάς ευθύνεται κατά νόμον απέναντί μας.
Επειδή, επιπλέον του δεύτερου από εσάς, ευθύνεται κατά νόμον απέναντί μας αντικειμενικά και η πρώτη από εσάς, λόγω της υποκειμενικής ευθύνης του δεύτερου από εσάς.
Επειδή από την ανωτέρω εκπομπή σας και τους περιεχόμενους σε αυτήν όλως ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς υπέστημεν τεράστια ηθική βλάβη.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1ον] ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕεντόνως για την ως άνω παράνομη, υπαίτια, άκρως κακόπιστη και μεθοδευμένη συμπεριφορά σας και για τα κίνητρα και τους λόγους που   υποκίνησαν την εκδήλωση αυτής.
2ον] ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ και δια του παρόντος όπως συμμετάσχουμε άμεσα στην άνω μεταδιδόμενη από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaChannelιδιοκτησίας της α΄ εξ υμών εκπομπή του β΄εξ υμών– «Ανατροπή», για την ισότητα των όπλων, ήτοι προκειμένου να αναδείξουμε στο πλαίσιο αυτής ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ σε σχέση με τα όσα όλως ανακριβώς και συκοφαντικώς προσάψατε σε βάρος μας και να θέσουμε υπόψιν κάθε ενδιαφερόμενου όλα τα έγγραφα και στοιχεία που πιστοποιούν  και  αποδεικνύουν αυτήν.
3ον] ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΩΣ να ασκήσουμε  ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός κατά νόμον υπευθύνου όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, στρεφόμενοι και κατά παντός άλλου πλέον των ανωτέρω, υπεύθυνου κατά τον νόμον και ίδιως Ν.1178/1981 και Ν.2328/1995 προσώπου, τα οποία απορρέουν από την ως άνω πρόδηλα άκρως κακόπιστη, αδικοπρακτική, παράνομη, υπαίτια και ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά που εκδηλώθηκε σε βάρος μας και να αξιώσουμε νομίμως την πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και της ζημίας, την οποία υπέστημεν εκ της ως   άνω αιτίας.
 
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς έκαστο εκ των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται, προς γνώση εκάστου εξ αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στην οικεία έκθεση επιδόσεως.
 Οι εξωδίκως δηλούντες, καλούντες & διαμαρτυρόμενοι
 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014
1) Για τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με την επωνυμία  
   «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
 
 
       2) Ιωάννης Αναγνωστόπουλος


*********************


Αυτή είναι η αλήθεια για τον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος!

Καταχωρήθηκε από τον/την Δέσποινα Συριοπούλου on 23 Μαρτίου 2014. Δημοσιεύθηκε στο Εκκλησια

Σκληρή απάντηση –καταγγελία εναντίον του Γιάννη Πρετεντέρη και του MEGA!
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014, και ενώ τα Ελληνικά ΜΜΕ κινούνταν στην σφαίρα και τον απόηχο των «αποκαλύψεων»  για την δράση ανύπαρκτου έργου και των μεγάλων σκανδάλων  των ΜΚΟ στην Ελλάδα, ο «πολύς» και γνωστός  δημοσιογράφος του MEGA  κ. Γιάννης  Πρετενέτης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε  -υποτιμητικά  με ειρωνεία, χωρίς να γνωρίζει ή να έχει ερευνήσει, πολύ περισσότερο να έχει διασταυρώσει κάθε τι που λέει και πάντως με λόγο που απάδει  ενός σοβαρού και υπεύθυνου δημοσιογράφου  του επιπέδου που θέλει να βρίσκεται ο ίδιος , στον   Διορθόδοξο Σύνδεσμο Απόστολος Παύλος.   Οι υπεύθυνοι του συνδέσμου αντέδρασαν άμεσα με επιστολή και με εξώδικο διαμαρτυρία στην προσπάθεια τους να αποκαταστήσουν την αλήθεια και τα ακριβή γεγονότα. Ζήτησαν να επικοινωνήσουν μαζί του αλλά οι πολλές ασχολίες του κυρίου Πρετεντέρη δεν του το επέτρεψαν…    
Τον λόγο τώρα έχει η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία προσφεύγουν οι υπεύθυνοι του συνδέσμου Απόστολος Παύλος.    Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, και ας δούμε πριν δώσουμε τον λόγο με μια συνέντευξη που λάβαμε από την εκπρόσωπο του Διορθόδοξου Συνδέσμου Απόστολος Παύλος κυρία Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου,  την «αιτία» και την ρίζα της υπόθεσης πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο.  1992.  Η Γιουγκοσλαβία συγκλονίζεται από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Παιδιά πεθαίνουν αβοήθητα και από τις δυο  πλευρές. Σφαγές. Αίμα. Ανθρωπιστική καταστροφή.  Την ίδια περίοδο στην  Βόνη της Γερμανίας ένα ζευγάρι Ελλήνων που  έχει πετύχει στην ζωή του οικονομικά μέσα από την δουλειά και τους κόπους του αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία και ιδίοις εξόδοις αναλαμβάνει μια αποστολή.  Καθημερινά χωρίς την διαμεσολάβηση κανενός στέλνει ρούχα παιδικά. Τρόφιμα. Παπούτσια. Φάρμακα.  Οι νταλίκες φεύγουν κάθε ημέρα από Βόνη μέσω Ελλάδος για να φορτώσουν και πάνε στην διαλυμένη και αιματοβαμένη Γιουγκοσλαβία.  Η δράση των δυο Ελλήνων γιγαντώνεται και έτσι με την επιστροφή στην Ελλάδα και ενώ ο πόλεμος μαίνεται ακόμα και το αίμα τρέχει ποτάμι το ζευγάρι ιδρύει για καθαρά τυπικούς λόγους νομιμότητας τον ελληνογιουγκοσλαβικό σύνδεσμο φιλίας.  Η  πολυεπίπεδη δράση συνεχίζεται. Μοναστήρια. Ιδρύματα. Ορφανοτροφεία. Παιδικοί σταθμοί νοσοκομεία όλοι τροφοδοτούνται από τον ελληνογιγκοσλαβικό σύνδεσμο φιλίας.  Τα χρόνια περνούν όμως οι ανάγκες της ανθρωπότητας που δοκιμάζεται  μόνιμα  σε διάφορα σημεία του πλανήτη συνεχίζεται. Πόνος και αίμα. Πείνα και λιμός. Αρρώστιες και παιδιά που πεθαίνουν παντού. Στην Αφρική. Στην Μέση Ανατολή. Το ζευγάρι όμως για το οποίο ο ελληνικός τύπος γράφει ύμνους και διθυράμβους για το έργο και την δράση του  συνεχίζει το ίδιο αθόρυβα στοχεύοντας στο έργο και  την ουσία και όχι στους τύπους και την αυτοπροβολή.  Έτσι ο ελληνογιουγκοσλαβικός σύνδεσμος  φιλίας μετονομάζεται σε  διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος και συνεχίζει την πολύπλευρη δράση του. Όλοι προστρέχουν σε αυτό τον πρώτο και πολύ πριν γίνει ο περίφημος  νόμος για τις ΜΚΟ το 1999 από τον Γιώργο Παπανδρέου. Φορείς, υπουργεία ο ΟΗΕ και άλλοι οργανισμοί, πατριαρχεία αλλά και η Ελλαδική Εκκλησία προστρέχει στον διορθόδοξο  σύνδεσμο ο Απόστολος Παύλος.  Ο οργανισμός   γίνεται σήμα κατατεθέν στην Ελλάδα για το φιλανθρωπικό του έργο. 
Το ένα υπουργείο(αγροτικής ανάπτυξης) , συστήνει στο άλλο υπουργείο(εξωτερικών)  τον οργανισμό διορθόδοξος σύνδεσμος  προκειμένου να έρθουν εις πέρας ανθρωπιστικές αποστολές.   Μεγάλες αποστολές αναθέτει στον Διορθόδοξο Σύνδεσμο και η διοικούσα Εκκλησία, επί Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και   πολύ πριν ιδρυθεί η «αμαρτωλή ΜΚΟ Αλληλεγγύη η οποία κόστισε τον Έλληνα πολίτη περισσότερα από 23.000.000 ευρώ χωρίς παραστατικά ένα σκάνδαλο για το οποίο ουδείς μιλά και η εισαγγελική έρευνα με εντολές άνωθεν έχει βαλτώσει…  
Ο Γιάννης και Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου και οι 100αδες πλέον συνεργάτες τους εθελοντές από όλη την Ελλάδα και όχι  μόνον, κάθε ηλικίας νέοι και νέες,  έχουν απλωθεί σε όλο τον πλανήτη και συνεχίζουν αθόρυβα το έργο τους. Βρίσκονται όπου υπάρχει πόνος. Όπου υπάρχει ανάγκη. Βοηθούν, συντρέχουν και απαλύνουν καθημερινά τον πόνο 100αδων ανθρώπων στην Ελλάδα.   Σήμερα η ανθρωπιστική δράση του Διορθόδοξου συνδέσμου Απόστολος Παύλος έχει επικεντρωθεί στην Ελλάδα που πεινά και πονά. Καθημερινά 10αδες άνθρωποι , μεταξύ αυτών και 10αδες που χρόνια πριν έδιναν από το περίσσευμα τους σήμερα που δεν έχουν τους συντρέχει το ίδιο αθόρυβα το ζευγάρι Αναγνωστόπουλου είτε με  προσωπικές δωρεές είτε μέσω του συνδέσμου.  Συνεχίζουν και σήμερα  άοκνα, αθόρυβα και προ πάντων  αδιαμαρτύρητα, που το ίδιο το υπουργείο των εξωτερικών που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε προστρέξει προς βοήθεια στον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος    απορρίπτει την μια μετά την άλλη τις μελέτες και τις προτάσεις του Διορθόδοξου συνδέσμου για συμμετοχή σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας.  Την ίδια στιγμή από το 1999 μέχρι και το 2010 που ο Σπύρος Κουβέλης, ο τότε υφυπουργός δηλαδή του ΠΑΣΟΚ κάτι που όλοι επιμελώς αποκρύπτουν  έστειλε τον  φάκελο των ΜΚΟ στον εισαγγελέα. Ο θόρυβος όμως για τις ΜΚΟ παρόλο που νωρίτερα –και ειδικά το greekamericasnnewsagency.com αναφέρει σε έρευνες και ρεπορτάζ του για το τεράστιο αυτό  σκάνδαλο  ξεσπά τον Φεβρουάριο του 2014!  Τα υπόλοιπα μας τα εξηγεί η ίδια η κυρία Αναγνωστοπούλου στην συνέντευξη που μας έδωσε.  Τα στοιχεία που αφορούν ειδικά στην συγκεκριμένη περίπτωση ήδη έχουν δημοσιευθεί την επομένη κιόλας της κακοηθέστατης και ανεπίστρεπτης επίθεσης που ο διορθόδοξος σύνδεσμος και τα μέλη του δέχθηκαν από τον κύριο Γιάννη Πρετενέρη.
Αλέξανδρος Στεφανόπουλος  
 
Συγκεκριμένα στὴν συνέντευξη ὁ κ. Στεφανόπουλος ἀκούγεται νὰ κάνῃ τὰ ἑξῆς σχόλια:
«Ὅλα ἀπὸ δικά σας χρήματα… γιὰ νὰ τὰ ἀκούῃ ὁ κ. Πρετεντέρης … στὴ λάσπη, ποὺ ἔριξε ὁ κ. Πρετεντέρης … εἶναι ὁ δικός σας Σύλλογος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ κ. Πρετεντέρης τὸν εἰρωνεύτηκε χωρὶς νὰ κάνῃ ρεπορτάζ, χωρὶς νὰ ἔχῃ κάνῃ ἔρευνα, χωρὶς νὰ ρωτήσῃ, χωρὶς νὰ ἔχῃ κάνῃ αὐτό, ποὺ ἐπιβάλλει ἡ δημοσιογραφικὴ δεοντολογία …
 Νὰ σᾶς τσουβαλιάζῃ μὲ ὅλους τοὺς πραγματικοὺς ἀπατεῶνες, μὲ αὐτούς, ποὺ ἦταν λωποδύτες καὶ ἁγιογδύτες, νὰ σᾶς βάζῃ μαζί …
Ὁ κόσμος θὰ ἀηδιάσῃ… δὲν ζητάει συγγνώμη κ. Πρετεντέρης… ἐσεῖς ζητᾶτε ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ ἕνα δημοσιογράφο σὰν τὸν Πρετεντέρη, τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει. Χρειάζεται ἀνδρεία, τόλμη, θάρρος καὶ διάκρισι, τὰ ὁποῖα αὐτὰ σήμερα στὴν δημοσιογραφία εἶναι προσόντα ποὺ δὲν ὑπάρχουν… καμία ρετσινιὰ δὲν ἔμεινε στὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο, διότι τὸ συγκεκριμένο ἄτομο καὶ τὸ συγκεκριμένο κανάλι κανεὶς δὲν τὸ πιστεύει καὶ τὴν εὐθύνη τῶν ὅσων λέω τὴν ὑπογράφω …
Ἐγὼ κ. Ἀναγνωστοπούλου θέλω εἰλικρινὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν γηγενῶν καὶ τῶν ὁμογενῶν, διότι τὸ ἔργο σας εἶναι τεράστιο ἀπὸ τὸ 1992 καὶ τὸ γνωρίζουν αὐτοί ποὺ πρέπει.
Μόνο θεσμικὰ ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔπρεπε σὲ μία σεμνὴ καὶ λιτὴ ἀπάντησι, μὲ ἕνα δελτίο τύπου, ὅπως σπεύδει νὰ κάνῃ γιὰ ἄλλα πράγματα, νὰ βγῇ καὶ νὰ ἀπαντήσῃ, ὥστε νὰ διαχωρίζωνται τὰ χλωρὰ ἀπὸ τὰ ξερὰ καὶ νὰ τσουβαλιάζωνται, διότι ἔτσι χάνει ὁ κόσμος τὴν ἀξιοπιστία του».
Εἰς παρατήρησι τῆς κ. Ἀναγνωστοπούλου «΄Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ μᾶς δώσῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος παράσημο, ὅπως μᾶς ἔδωσε τὸ σερβικό. Ἀλλὰ τουλάχιστον νὰ μὴ μᾶς κατηγορῇ κιόλας ἄδικα»,
ἀπήντησε ὁ κ. Στεφανόπουλος: 
«τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναγνωρίζῃ τοὺς πραγματικοὺς καὶ ἀληθινοὺς ἥρωες ποτέ του, νὰ ἀναγνωρίζῃ τὴν ἱστορική τους καὶ κοινωνική τους ἀξία, τοὺς καταχωρεῖ σὲ διάφορους ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες. Καὶ νὰ σᾶς ἔδιδε τὸ ἑλληνικὸ κράτος μία τέτοιου εἴδους ἀναγνώρισι, θὰ ἐτίθεσθο ὑπὸ ἀμφισβήτησι ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό, διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν πιστεύει στὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐδῶ καὶ 20ετίες».

Ὅλη ἡ συνέντευξι εὑρίσκεται:
 

 

 

16.5.14-Αποκαλυπτήρια αναμνηστικών στηλών-Άγ. Νέο Οσ. Παύλο Αροανίας Καλαβρ.-Τάμα του Έθνους 10.5.14 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr


16.5.2014
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
 
Ἡ 10η Μαῒου 2014 ἐπεφύλασσε τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη εὐχάριστες καὶ συγκινητικὲς ἐκπλήξεις.
 
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία καὶ τὸ προσκύνημα εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου, καὶ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν συναρπαστικὴ ὁμιλία τοῦ μεγάλου Φιλέλληνα, Νιγηριανοῦ ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη, ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν φράσι: «Εἶμαι πάρα πάρα πολὺ ὑπερἠφανος ποὺ δηλώνω σήμερα ὅτι εἶμαι ἀπὸ τὴν Ἀροανία καὶ ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα…», ἔγιναν τὰ ἀναγγελθέντα ἀποκαλυπτήρια τῶν τριῶν ἀναμνηστικῶν στηλῶν:
 


Α) Γιὰ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας :
θάνατοι μάρτυρες,ρωες το ’21.
Τ τάμα σας εναι κα δικό μας:
«Δι το Χριστο τν πίστιν τν γίαν
κα τς Πατρίδος τν λευθερίαν».
(πιστντίγραφο ναμνηστικς στήλης κατατεθείσης ες τν γία Λαύρα τν 18.5.2013 κάτωθεν τοστορικο Λαβάρου τς παναστάσεως το 1821)
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο,
 
 


             Β) Γιὰ τὸν ἀείμνηστο καὶ ἀνεπανάληπτο Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἀπήντησε πρς τν ατρό του, πο το ὑπεδείκνυε ν αξήσ τν τροφή του γι λόγους γείας :
«Οδέποτε θπιτρέψω
ες τν αυτόν μου
ν βελτιώσω τν τροφήν μου,
λλ μόνον τότε, ταν θ εμαι βέβαιος,
τι δν πάρχει οτε ν λληνόπουλον, πο ν πειν...»
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἄρτης κ. Ἰγνάτιο,
 
 
 Γ) Γιὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Γουατεμάλα κ. OttoPeresMolina, ὁ ὁποῖος πέρισυ, ἐνώπιοντν ἡγετῶν τῶν Νοτιοαμερικανικῶν χωρῶν, ἀνεκήρυξε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους τῆς Γουατεμάλα μὲ τὰ κατωτέρω λόγια:
«Σήμερα ὀνομάζομεν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν
ὡς τὸν ἀνώτατον ἄρχοντα τῆς Γουατεμάλα καὶ κηρύσσομεν
εἰς τὸ ὄνομά Του ὅτι κάθε μία
ἀπὸ τὰς γενεὰς τοῦ μέλλοντός μας
θὰ εἶναι γενεαί, ποὺ θὰ κατοικοῦν
εἰς μίαν εὐημεροῦσαν Γουατεμάλα».
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελεστίνου κ. Δαμασκηνό.

 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 210-3254321

   

σελίδα 8 απο 104

Developed by © mpistiries.com