Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 4.3.18 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ

ΕΙΤΕ ΕΘΝΟΚΑΠΗΛΩΝ ΕΙΤΕ «ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΩΝ»

ΠΟΥ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΔΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

«ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ, ΔΙΑΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ

28.2.2018

1.Χάριν αὐτῶν τῶν ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, διακηρύσσομε τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμότροπον καὶ διετηρήθημεν σὰν Ἔθνος – Φυλὴ ἀνὰ τὶς χιλιετίες.

2.Τὴν ἐρχομένην Κυριακὴν 4 Μαρτίου 2018, δὲν πρέπει νὰ λείψῃ οὔτε ἕνας εὐλαβής, ταπεινὸς χριστιανὸς καὶ ἑλληνόψυχος ἀπὸ τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλητήριον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) καὶ ἄλλων χριστιανικῶν σωματείων, ὅπου θὰ μιλήσῃ ὁ Πρόεδρος  της Π.Ε.Θ.,  Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  κύριος Ἡρακλῆς Ρεράκης.

3.Μέχρι τώρα ὅλοι οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες οὐσιαστικὰ ὅμως κάπηλοι τῆς δεξιᾶς καὶ ἀριστερίζοντες, μᾶς πρόδωσαν φοβερὰ καὶ μᾶς ἔσπασαν τῆς ἐλπίδος τὰ φτερά μὲ τὶς φροῦδες διαβεβαιώσεις τους καὶ ὑποσχέσεις τους.

4.Ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ διὰ τῆς τεθλασμένης γίνεται ἀφωνότερη ἰχθύος καὶ ἀποφεύγει νὰ θηριομαχῇ, ἐναντίον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ Ἡγεσία τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως δυστυχῶς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἔχει ὁμώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ. Πραγματοποιεῖ ὅλες τὶς «ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ» γενόμενες συμφωνίες καὶ ὄχι μόνον προηγουμένως δὲν ἀνθίσταται, ἀλλὰ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐνεργεῖ παντοιοτρόπως νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ ὅσους κληρικοὺς καὶ εὐλαβεῖς τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τολμοῦν νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά τους, διευκολύνοντας τοιουτοτρόπως νὰ τσιμεντωθοῦν ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι, ἀπάνθρωποι, ἀντικοινωνικοὶ καὶ ἀντεθνικοὶ φρικτοὶ  νόμοι καὶ διατάξεις. Στὴν συνέχεια, θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, παίζοντας, κατόπιν ἑορτῆς, τοὺς Ἡρακλειδεῖς ὡρύονται ὅτι εἶναι καὶ αὐτοὶ ἐναντίον τῶν ἀντιχρίστων νόμων.

Ἀν ὁ Μακαριώτατός μας εἶχε θάρρος παρρησίας, ἡρωισμοῦ καὶ αὐτοθυσίας Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου - ποὺ εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ μέσα εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ Ἡρώδη - Ἰωάννου Χρυσοστόμου - ποὺ ἐτόλμησε καὶ τὰ ἔβαλε ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν κῆπον μιᾶς πτωχιᾶς χήρας καὶ τὴν ἀποκαλοῦσεν Ἀδοξίαν βροντοφωνῶντας:

«Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται,πάλιν ταράττεται,πάλιν ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι». (Δοξαστικὸν Αἴνων τῆς ἑορτῆς) καὶ εἶχε ὡς δόγμα του:

« Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»

καὶ εἶχε τὴν αὐτοθυσία χάριν τῶν μικρῶν, τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος ὅπως νέφος Ἁγιομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων καὶ καθὼς ὁ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης θὰ βροντοφωνοῦσεν:

«Ἔστω τὸ ἐλεγκτὲς ναί, ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματιστές»,

θὰ ἐπρολάβαινε τὸ κακόν.

Οὐδεὶς θὰ ἐτολμοῦσε νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰν ἀντίρρησι πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὸ ρᾶσον ὅταν ἵσταται στὸ ὕψος του ἔχει καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ ἀνεξάντλητον δύναμι, διότι ἔχει τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα μαζί του.

5.Οἱ αὐταρχικοὶ ἰθύνοντες, ἀς μὴ πιστεύουν, γνωρίζουν ὅτι:

α. φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ.

β.«ἐὰν ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ᾽ ἡμῶν». (Ἡ πρώτη φράσι τῆς ὁμιλίας τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, Αἴγινα 1928).

γ. Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή˙ οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ (Ἰωάν. ιδ, 6)

δ. «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η, 32)

ε.«ἕως θανάτου ἀγώνισαιπερὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ». (Σοφ. Σειρ., Δ, 28).

6.Τὰ στυγνότατα μαρξιστικὰ καθεστῶτα χρησιμοποιοῦσαν κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον γιὰ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν τοὺς χριστιανοὺς καὶ νὰ τοὺς ἐμφυτεύσουν τὴν ἀθεΐαν καὶ τὸν ὑλισμόν ὡς παραδείγματος χάριν:

α. εἰς τὰ σχολεῖα ἔλεγαν στὰ παιδάκια νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν Κυριακὴν Προσευχὴν τῶν Χριστιανῶν: «Πάτερ ἡμῶν...» καὶ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοὺς στείλῃ καραμέλες καὶ σοκολάτες. Τὰ παιδάκια ἔβλεπαν ὅτι δὲν τοὺς ἔκανε τὸ χατήρι νὰ ρίξῃ διάφορα ἀγαθά. Μετὰ τοὺς ἔλεγαν νὰ ἐπικαλεσθοῦν τοὺς ἀντίχριστους Κυβερνῆτες τους, παραδείγματος χάριν τὸν Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ τὸν «πατερούλη» Στάλιν  καὶ νὰ τοὺς ζητήσουν τὰ ἴδια. Αὐτοὶ οἱ ἰνστρούκτορες ἔριχναν τότε ἀπὸ τὸ ταβάνι εἰς τὶς αἴθουσες σοκολάτες καὶ καραμέλες γιὰ νὰ πιστέψουν τὰ παιδιὰ  ὅτι ὁ Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ ὁ πατερούλης Στάλιν εἶναι πιὸ ἰσχυροὶ ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι ὁ Θεὸς τῶν χριστιανόπουλων.

β. Ὅταν οἱ ἰνστρούκτορες συνεκέντρωναν στὶς μεγαλουπόλεις ἢ ἀκόμη καὶ στὰ κεφαλαιοχώρια καὶ ἔκαναν προπαγάνδαν ἐναντίον τῆς Διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀθεΐας κατέληγαν καὶ προκαλοῦσαν τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς νὰ ἀντικρούσουν τοὺς προπαγανδιστές. Οἱ διανοούμενοι διὰ νὰ μὴ πέσουν σὲ δυσμένειαν, συνήθως δὲν ἐτολμοῦσαν νὰ ἀντιδράσουν. Ἕνας ἁπλοϊκὸς χωρικὸς ὅμως - ἀγράμματος, ἐτόνισεν: «Ἀδελφοί μου, ἐγὼ εἶμαι ἀγράμματος καὶ δὲν δύναμαι νὰ σᾶς ἀναπτύξω θεωρίες. Ἕνα μονάχα θὰ σᾶς πῶ: “Χριστὸς Ἀνέστη„»! Τότε ἐγγράμματοι καὶ ἀγράμματοι ἀντεφώνησαν: «Ἀληθῶς Ἀνέστη»! Οἱ ἰνστρούκτορες ἀποχωροῦσαν ἀπὸ τὶς πλατεῖες καὶ τὶς τεράστιες αἴθουσες καταντροπιασμένοι καὶ καταξεφτιλισμένοι, διότι καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν οὐσιαστικὰ δὲν τὰ ἐπίστευαν.

Ἀντιθέτως γιὰ τοὺς ἁπλοὺς χριστιανοὺς ἐφηρμόζοντο τὰ Παύλεια:

α. «Ἐὰν ταῖς γλῶσσαις τῶν ἀνθρώπων  λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,ἀγἀπην δὲ μὴ ἔχω,γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, ιγ, 1).

β. «ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (Κορινθ. Α, η,2).

 

καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ποίημα τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:

«Μὴν φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε

τὴν πίστι ἐπάνω στὴν ἐλπίδα

τὸν εἶδα στὴν ζωὴν νὰ μάχεται,

μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα».

καὶ τὸ:

«Ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά,

μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆς μας τὰ φτερὰ.

Ἕνα  μονάχα μᾶς μένει πιά

ἐλπίδα καὶ χαρά».

 

7.Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιβεβαιοῦν τὰ ἄπειρα νέφη τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων Μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι ἐνίκησαν ὅλα τὰ φρικτότατα μαρτύρια τῶν ἀντιχρίστων καὶ βαρβάρων.

8.Οἱ ἐνσυνείδητοι χριστιανοὶ εἴμεθα καὶ πάλιν ἕτοιμοι νὰ παλαίψουμε γιὰ τὴν ἐσωτερικὴν κάθαρσι καὶ τὸν ἐπανευαγγελισμόν μας, ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ δυνηθῶμε νὰ ἀγωνισθῶμε μὲ ἐργαλεῖον τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸν αἰώνιον ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσωμεν ὁλόκληρον τὴν παλιμβάρβαρον ἀνθρωπότητα, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ τὰ ἄλλα λόγια τοῦ  χριστιανοῦ μας ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!...

9.Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομε τὴν πρόσκλησι γιὰ τὴν συγκέντρωσι τῆς Κυριακῆς 4 Μαρτίου 2018 στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὥρα 13μ.μ., μὲ θέμα: «Λέμε ὄχι στὰ νέα Θρησκευτικά».

10. Στὶς ἐνέργειες τῶν χριστιανικῶν Ὀργανώσεων ἐμεῖς ὄχι μόνον μὲ λόγια, ἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως ἀποδεικνύομεν πάντοτε τὴν ἀγάπην μας, τὴν ἀμέριστον συμπάθειάν μας, ἀλλὰ καὶ σεβασμὸν καὶ ὑποκύπτομεν πάντοτε πρὸς διευκόλυνσί των.

11.Παραδείγματος χάριν, ἐνῷ  ἔχωμεν ἄνω τῆς εἰκοσαετίας συμφωνήσει μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριον Ἀμβρόσιον, ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νέου Όσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, νὰ τελῆται τὸ πλησιέστερον Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτήν του (22 Μαΐου), διότι τὴν παραμονὴν πρὸς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς του ἡ μισὴ Ἑλλάδα εἶναι σὲ τραπέζια – ξενύχτια  γιὰ τὸ τριπλὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος, Κωνσταντίνα καὶ Ἑλένη, ἐμεῖς οἱ τοῦ Ἁγίου Παύλου σεμνυνόμεθα μπροστὰ στὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον καὶ τὴν μητέραν αὐτοῦ Ἑλένην. Δὲν τὸ κάνωμεν οὔτε τὸ  πρῶτον Σάββατον πρὸ τῆν ἑορτῆν του (19 Μαΐου), διότι οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι ἔχουν τὶς ἑορταστικές τους ἐκδηλώσεις καὶ πρέπει ἐμπράκτως νὰ τοὺς συνδράμωμεν καὶ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴ εἴμεθα θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπὲρχορτάτη ἡ κοινωνία μας.

Πρέπει νὰ εἴμεθα εἰς τὴν πρᾶξι ἀλληλέγγυοι καὶ νὰ βλέπωμεν καὶ νὰ θυσιαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ, ἀκολουθῶντας τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πρᾶξι τοὺ μεγίστου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ὅστις βροντοφωνεῖ:

«Τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν  τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς χριστιανοῖς».

12.Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ τελέσωμεν τόσον τὴν Ἱερὰν Πανήγυρι ὅσον καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν 12ην Μαΐου 2018.

13.Ὅλοι οἱ ἔχοντες πίστι εἰς τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθοδοξίαν καὶ ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτόμενοι – οἱ ἑλληνόψυχοι πρέπει νὰ προσέλθωμεν εἰς τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλλητήριον εἰς τὶς 4 Μαρτίου 2018 καὶ νὰ μὴ λείψῃ κανένας.

Διότι ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, οὐ τῶν φωνασκούντων ἀκαίρως ἀλλὰ τῶν συστηματικότατα μετὰ πάσης συνέσεως ἀγωνιζομένων. Τότε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχωμεν λίαν ἐπιτυχεῖς καὶ λαμπρὰς νίκας. Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχει ἀκόμη τὸ Σύνταγμά μας καὶ τὸ ἄρθρον 120, παράγραφος 4 ἐπιβάλλουν: «Ἡ τήρησι τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκωνται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσῃ μὲ τὴ βία.», ἐὰν ἡ Πολιτειακή, ἡ Πολιτική, ἡ Διοικητική, ἡ Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ Ἡγεσία σιωπήσουν καὶ μᾶς προδώσουν.

14.Παρακαλοῦνται ὄχι μόνον οἱ φίλες ἱστοσελίδες καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ περιοδικοῦ Φωτεινὴ Γραμμή,  νὰ τὸ διαδώσουν παντοῦ, γιὰ νὰ προσέλθουν ἄπειρες χιλιάδες καὶ νὰ συναγωνισθῶμεν ἐπαναλαμβάνοντες τὸν Θούριον τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας:

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Γι᾽ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ κι ἀν δὲν τ᾽ ἀποκτήσω τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω»;;;...

15.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἁγνοὶ πρόγονοί μας καὶ ἥρωες τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἔκαναν τὸ κορμί τους κόσκινο, ἔχυσαν τὸ πανάγιον αἷμα τους γιὰ τὶς πολύτιμες ἀξίες τῆς φυλῆς μας καὶ ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ τὰ ἀπεμπολίσωμεν καὶ νὰ ἀφήσωμεν ἐλεύθερους τοὺς ἀμοραλιστές, τοὺς ἄθεους, τοὺς ἀντίχριστους καὶ τὰ δοτὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μᾶς τὰ γκρεμίσουν.

16.Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ ἀναζωογονήσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ πνευματικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ μᾶς παροτρύνῃ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζας μας, νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος διὰ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν δοτοὶ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Μόνον ἔτσι θὰ μᾶς εὐσπλαχνισθῇ ὁ Θεὸς καὶ θὰ κάνῃ κανένα θαῦμα διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διαφορετικά, θὰ παραμείνη καὶ αὐτὸ σὰν ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διότι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τὸ πολεμοῦν Θεοὶ καὶ Δαίμονες.

17.Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ  κατέληξε καὶ ὁ συντομώτατος χαρετισμός μας ἀπὸ τὴν ἐξέδραν τῆς Πλατείας Συντάγματος εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας καὶ τῶν ἄλλων τμημάτων τῆς χώρας μας ποὺ κινδυνεύουν ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν.

18.Ἄπειρες δὲ χιλιάδες εὐλαβῶν χριστιανῶν καὶ ἑλληνόψυχων μᾶς μέμφονται καὶ ἀγνοῶντας τὴν ἀλήθειαν – νομίζοντες ὅτι ἐμεῖς καθυστερῶμεν – μᾶς ἐρωτοῦν: «Διατὶ δὲν ἀρχίζομεν; Τὶ σόι πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμεν; Με Μωαμεθανικὰ τεμένη, μὲ μποῦργκες καὶ φερεντζέδες, μὲ αὐτομαστιγώματα τῶν ἐξτρεμιστικῶν μωαμεθανικῶν στοιχείων καὶ νὰ μᾶς θερίζουν κατὰ τὶς περιφορὲς Ἐπιταφίων, Ἀναστάσεις, Παρελάσεις καὶ λοιπὲς Θρησκευτικὲς καὶ Ἐθνικὲς ἑορτὲς τῆς πίστεώς μας καὶ τῶν παραδόσεών μας; Καὶ ἀκόμη καὶ οἱ Ἀστυνομικοί μας θὰ νομίζουν ὅτι πρόκειται περὶ βαρελώτων; Κύριε ἐλέησον»!!!...

 

 

Φωτεινὴ Γραμμὴ: 2103254321

 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 19.3.18

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ :

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821»

«ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΟΥΚ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ, ΟΥΔΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΦΙΕΤΑΙ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ

(Ματθ. 23, 14)

(ΑΠΟΔΟΣΗ : ΔΕΝ  ΦΘΑΝΕΙ  ΠΟΥ  ΣΕΙΣ  ΔΕΝ  ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ,   ΑΛΛΑ  ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ  ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΥΣ  ΠΟΥ  ΘΕΛΟΥΝ  ΝΑ  ΠΡΑΞΟΥΝ  ΚΑΤΙ)

19.3.2018

 

1.Τὸ ἄκρως ἀνησυχαστικό, ἀχαρακτήριστο καὶ ἀπαράδεκτο εἶναι ὅτι καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ταχθῆ ἀναφανδὸν κατὰ καιροὺς προφορικῶς, τηλεφωνικῶς καὶ γραπτῶς ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ καὶ τῶν ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ τὰ ποῦν εἰς τοὺς καθ’ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία  «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» :

Γιατὶ τὰσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά!!!!!!....

 

2.Βλέποντας, ἐμεῖς, ὅτι :

 

A)   Τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδες τρισεκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ εὐτελέστατα ἔργα ἀναθέτοντάς τα εἰς «ἡμετέρους», ἐκεῖ ὅπου οἱ μεγάλες «μίζες» καὶ τὸ χονδρὸ «λάδωμα» εἶναι σίγουρο, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζουν οἱ ἀετονύχηδες, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ τρισάθλιοι ἄνθρωποι τῶν παρασκηνίων μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά τους.

B) Καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ ἔχουν ἐξανεμίσει μία ἀμύθητο περιουσία γιὰ νὰ βολεύωνται συγγενεῖς καὶ φίλοι μὲ τεράστια ποσὰ καὶ ἔτσι Ἐκκλησία ἀδυνατεῖ νὰ μισθοδοτῇ ἀκόμη καὶ τὸν συρφετὸ ποὺ διόρισαν στὸν οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτο ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νοσφίζονταισφετερίζονται ὁποιαδήποτε ποσὰ τοὺς δωρίζουν εὐλαβεῖς χριστιανοὶ.

Συναισθανθήκαμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποδυθοῦμε εἰς τὸν δυσκολώτατο ἀγῶνα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ μεγαλεπηβόλου Μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ στὸ ΤΑΜΑ τῶν ἀνεπανάληπτων θρυλικοῦ γέρου τοῦ Μοριᾶ - τοῦ Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

3. ἱδρυτὴς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν νὰ διαθέσῃ τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξα Θεοῦ, δηλαδὴ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος, μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια καὶ μετὰ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστος στρατιώτης καὶ οὔτε τὸ ὄνομα του νὰ ἀκουσθῇ ἔστω καὶ μετὰ τὸν θάνατο.

Ὅλες τὶς τιμὲς καὶ δόξες τὶς ἀφήνει γιὰ τὸν ἀνώτατο ἄρχοντα, τὸν Πρωθυπουργό, τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς καὶ λοιποὺς τῆς Διοικήσεως καὶ τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, πρὸ παντὸς δὲ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο.

4.Ὅμως ἐκεῖνο τὸν ὁποῖο σαγηνεύει, συναρπάζει καὶ μαγνητίζει τὸν Μακαριώτατό μας εἶναι νὰ τοῦ κάνῃ ὁ δωρητὴς διαθήκη τὸν μόχθο τοῦ βίου του. Ὁ δωρητὴς ἔχει βιώσει ἄπειρους σφετερισμοὺς περιουσιῶν καὶ δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸ Μακαριώτατο οὔτε τὴν παραμικρὰ δεκάρα.

Ἐὰν τοῦ εἶχε κάνει τὴν διαθήκη, θὰ εἶχε ἁγιοποιήσει ὄχι μόνον τὸν δωρητή, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ συγγενεῖς καὶ φίλους του.

Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους παντοιοτρόπως σαμποτάρει οὐσιαστικὰ ἐπὶ σχεδὸν μία 10 ετία.

5.Ἐπειδὴ ὅλους τοὺς ἰθύνοντες δὲν τοὺς συγκινοῦν καὶ δὲν τοὺς θίγουν οὔτε«μπαζούκας» ἀπεθυνόμαστε πρὸς ὅλους τοὺς Μητροπολίτες, ἡγούμενους, ἡγούμενες, εὐλαβεῖς κληρικοὺς νὰ ἐξετάσουν τὴν συνείδησή τους καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ἄν πρέπει καὶ αὐτοὶ νὰ τὰ ποῦν ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια στὸν Μακαριώτατο καὶ νὰ μὴ ἀποφασίζῃ αὐταρχικῶς καὶ φιμώνει καὶ τοὺς ἄλλους εὐλαβεῖς Ἀρχιερεῖς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, γιὰ νὰ μὴ εἴμαστε ἀναπολόγητοι ἐν Ἐκείνῃ τῇ Ἡμέρᾳ.

6. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ποὺ εἶναι ποτισμένη μὲ τὰ νάματα τῶν αἰωνίων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, διερωτᾶται :

ΤΙ ΣΟΪ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ ΘΑ ΤΕΛEΣΟΥΜΕ ΤΗN 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ;

ΜΕ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΑ ΤΕΜΕΝΗ, ΜΑΝΔΗΛΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΣΤΙΓΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΗΣΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ,,ΤΡΙΧΑ,, ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ,,ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΘΑ ΛΙΑΝ ΕΞΩΜΟΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,, ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ;

7. Ἄς ἀφυπνισθοῦμε, ἄς πράξουμε κατὰ συνείδηση, διὰ νὰ μὴ ἔχουμε αἰώνιες τύψεις συνειδήσεως, ὅτι δὲν ἐπράξαμε τὸ χρέος μας.

8.Τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα στενάζει καί, παρ’ὅλους τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχουμε, ἀκόμη καὶ σήμερα εὐλαβεῖς χριστιανοί καὶ ταπεινοὶ κληρικοὶ ὅπως ὁ θαρραλέος ἀρθρογράφος τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ εἰς τὸ κατωτέρω ἀναδημοσιευόμενο ἄρθρο του, τονίζει.

http://xrestia.gr/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%83-200-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/

Παρακαλοῦμε ἀναδημοσιεῦστε το καὶ κοινοποιῆστε εἰς ὅλους τοὺς συγγενεῖς σας, φίλους καὶ γνωστούς σας τὸ παρόν.

Ἄς ἐκφρασθοῦμε ἐμπράκτως ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, διαφορετικὰ κινδυνεύουμε ὅπως οἱ μωρὲς παρθένες νὰ μείνουμε ἔξω τοῦ νυμφῶνος τοῦ Χριστοῦ.

9. Παρακαλοῦμε, καὶ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἀδελφότητες, Ὀργανώσεις, Σωματεῖα, στὰ ἔντυπά τους καὶ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως νὰ γράφουν ἄρθρα  ὅπως

ὁ κ. Παναγιώτης Τελεβάντος

http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2018/03/blog-post_137.html

ἡ Χριστιανικὴ Ἑστία Λαμίας http://xrestia.gr/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%83-200-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/

ἤ νὰ ἀναδημοσιεύουν δράσεις ἀγωνιζομένων ὑπὲρ βωμῶν καὶ Ἑστιῶν.Μαρ 17

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ : 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821

 

Στον 104ό ψαλμό γίνεται λόγος για την απελευθέρωση των Εβραίων από την δουλεία της Αιγύπτου μετά από 430 χρόνια («Βίοι παράλληλοι» με μας τους Έλληνες). Καλούνται λοιπόν όλοι οι Ιουδαίοι, με τον θεόπνευστο ψαλμικό λόγο, μικροί και μεγάλοι, να ενθυμούνται πάντοτε τα θαυμάσια του Θεού και να Τον ευγνωμονούν γι΄ αυτά και να τα διαλαλούν στα ειδωλολατρικά έθνη για να βλέπουν τι Μεγάλο και Αληθινό Θεό έχει ο Ισραηλιτικός λαός προστάτη και βοηθό στο πλευρό του. Μάλιστα να θυμούνται ότι την βραδιά της Εξόδου δεν υπήρχε ανάμεσα σε δύο εκατομμύρια περίπου κόσμο κανένας άρρωστος!

Ερώτηση πρώτη: – Δεν θα μπορούσε ο Θεός να τους σώσει επί τόπου; Εκεί στην Αίγυπτο; Τόσες πληγές έδωσε στον Φαραώ και τους Αιγυπτίους; Ασφαλώς και θα μπορούσε. Αλλά χρειαζόταν και οι Αιγύπτιοι τον τόπο τους και τη χώρα τους, αλλά και οι Εβραίοι έπρεπε να γυρίσουν επιτέλους στον τόπο τους να ζήσουν με τον τρόπο τους, τον ευσεβή μονοθεϊστικό τρόπο και τη ζωντανή σχέση με τον ζώντα και αληθινό Θεό στη Γη της Επαγγελίας και της αφετηρίας τους.

Ερώτηση δεύτερη: – Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Θεός καθόρισε τις οροθεσίες – οριοθεσίες των εθνών και τους χρόνους ζωής και παρακμής τους, όπως αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφ. ιζ΄ 26). Μάλιστα ο Ίδιος ο Θεός διέσπειρε μετά τη Βαβέλ  (Σύγχυση των γλωσσών) τα αρχικά ενωμένα σε ένα σύνολο φύλα και όρισε για κάθε έθνος και από ένα φύλακα άγγελο. Αυτό δεν αλλάζει λοιπόν «εις αιώνας αιώνων».

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη και διασφάλιση της πατρίδας και των συνόρων είναι αγιογραφικά κατοχυρωμένο, ιστορικά διαπιστωμένο, ψυχολογικά συμβατό με τον άνθρωπο και κοινωνικά αποδεκτό γεγονός σε παγκόσμια κλίμακα και μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Μέσα στην Εκκλησία βέβαια αναστέλλονται όλα αυτά και ενώπιον του Θεού σταματούν οι διακρίσεις, χωρίς όμως και να καταργούνται, όπως φαίνεται και από το αποστολικό ανάγνωσμα της Πεντηκοστής (Πράξ. β΄ 8-11).

Μας χρειάζονται λοιπόν τρία χρόνια μέχρι τη Μεγάλη Εθνική Επέτειο για τον διακοσιοστό εορτασμό από την Επανάσταση της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 (1821 – 2021) και πρώτη και καλύτερη η Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία, μετά προφανώς και η Πολιτεία, αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, ετοιμάζονται να τιμήσουν μεγαλόπρεπα με ό,τι καλύτερο μπορούν και διαθέτουν, αυτή την επέτειο. Πλήν όμως «σκορδαλιά χωρίς σκόρδο, δεν γίνεται». Δηλαδή;

Που είναι το Τάμα του Έθνους; Είναι δυνατόν να γιορτάσουμε αυτό το μεγαλειώδες γεγονός χωρίς να έχουμε εκπληρώσει το Τάμα των προγόνων μας; Το υπεσχημένο και «ταμένο» Τάμα; Το ίδιο θα ήταν αυτός ο Εορτασμός, αν είχαμε ένα μεγαλόπρεπο Ναό, όπως εξάλλου έφτιαξαν όλοι οι Ορθόδοξοι Λαοί των Βαλκανίων – Σλάβοι και μη, εκπληρώνοντας τα αντίστοιχα τάματά τους – και εκεί μέσα όλοι οι Ορθόδοξοι με κορυφαίους του χορού τους Έλληνες πρωταγωνιστές της αποτίναξης του οθωμανικού ζυγού αναπέμπαμε Ουράνια δοξολογία και προσφέραμε θεία Ευχαριστία στον Ελευθερωτή και Σωτήρα Χριστό; Το ίδιο θα ήταν αν μετά τους πανηγυρικούς κανονιοβολισμούς εκείνης της Ημέρας – όπως γίνεται σε κάθε εθνική επέτειο – αντηχούσαν για πρώτη φορά οι Μεγάλες Χαρμόσυνες Καμπάνες της Μεγάλη Ορθόδοξης Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού, μιας και η Αγιά – Σοφιά σιγεί θρηνούσα την αιχμαλωσία της μεγάλης Εκκλησίας; Δε θα ήταν εκείνη η εύσημος ημέρα μια Ημέρα Κυρίου, επιφανής και μεγάλη; Ημέρα του Λαού του Θεού;

Τον ίδιο συμβολισμό και την ίδια απήχηση θα είχε στις γενεές και στους αιώνες αυτό το γεγονός; Στις ψυχές ακόμη και των πιο σκεπτικιστών και αθέων; Κάτι καλό θα άφηνε  ένα τέτοιο λαμπρό συλλείτουργο και πανηγύρι στις ψυχές όλων. Ούτε στα πιο λαμπρά όνειρά μας δεν θα την είχαμε φανταστεί αυτή την Πανήγυρη των Ορθοδόξων Ελλήνων και δυστυχώς τώρα θα την στερηθούμε από την  αμέλεια και τη ραθυμία των ιθυνόντων. Των μέν απιστούντων των δε κωλυομένων και κωλυόντων με ελαφρά την καρδία, τη στιγμή που έχουν κτισθεί και κτίζονται τόσα άλλα κτίσματα φιλανθρωπικά και ιεραποστολικά, εκκλησιαστικά και μοναστηριακά.

Το Τάμα λοιπόν του Έθνους εκκρεμεί επικίνδυνα για την Ορθοδοξία και μάλιστα για τον Ελληνισμό. Η αθέτηση όμως ενός Τάματος δεν είναι απλό πράγμα. Ξανάρχονται ένα – ένα όσα διά του τάματος αποφύγαμε και γλυτώσαμε. Ξανάρχονται οι μουσουλμάνοι, οι δυνάμεις κατοχής, οι κεφαλικοί φόροι των μνημονίων, οι αλλότριοι νόμοι ξενικής προέλευσης, ο νόμος της σαρία, άλλο δίκαιο, το αγγλικό λένε, ορδές μεταναστών και προσφύγων και βιώνουμε μια νέα «τουρκοκρατία» στην ουσία του πράγματος. Μια νέα «αιχμαλωσία». Μια νέα καθημερινή απειλή κι έναν διαρκή ακρωτηριασμό της ακεραιότητας και μια απομείωση της ολοκληρίας και παράδοσης του Έθνους μας.

Το Τάμα του Έθνους δεν το προλαβαίνουμε με τίποτε. Δυστυχώς. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν άλλο να κάνουμε «εν εκείνη τη Ημέρα» στη θέση του. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει κάθε φορά να το φέρνουμε στο μυαλό μας και να αναμοχλεύουμε την εθνική μας συνείδηση, τις συνειδήσεις μας, «από το χρέος μη κινούντες». Ασφαλώς αυτό πρέπει να κάνουμε προσευχόμενοι συγχρόνως να αναδείξει ο Σωτήρας μας ένα άνθρωπο, που θα το πάρει πάνω του και μαζί με τους άρχοντες, τον κλήρο και το λαό, θα το φέρει εις πέρας και θα ξεπλύνει την ντροπή μας. Αυτό πρέπει να κάνει ένας λαός που σέβεται τον εαυτό του και αγαπά τον Θεό του.

Μέχρι τότε όμως, τουλάχιστο ας υψώνει την Ελληνική Σημαία, ας εκκλησιάζεται στις εθνικές επετείους, ας διδάσκει τα παιδιά του, ας παρακολουθεί τις κατά τόπους παρελάσεις, ας στοχάζεται και ας θυμάται, ας διαβάζει και ας διηγείται «τα θαυμάσια» του Θεού, για να ευχαριστεί τον Πανάγαθο Κύριο για όλα τα καλά που μας έδωσε.

Είναι όμως και κάτι άλλο. Ο απόστολος Παύλος συνιστά στους Χριστιανούς και λέγει: «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε διά λόγου ή δι΄ επιστολής». Σε ένα κατακλυσμό οπαδών του «προφήτη» που δέχεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, στοιχειώδης υποχρέωσή μας είναι να κρατάμε τις παραδόσεις μας, όχι μόνο για να επιβιώσουμε στην ελληνική «κοινωνία των εθνών», αλλά και για να μαθητεύσουμε – ει δυνατόν – «πάντα τα έθνη», που μέσα στο σχέδιο του Θεού ήλθαν κοντά μας.

Σε λίγα χρόνια πολλά πράγματα θα αλλάξουν στην πατρίδα μας, λόγω της πληθυσμιακής αλλαγής που υφίσταται η ελληνική κοινωνία. Πιθανόν θα είμαστε ακόμη η πλειοψηφία εμείς οι Ελληνορθόδοξοι, αλλά δεν θα είμαστε τίποτε, αν είμαστε σκιώδεις Έλληνες και εντελώς τυπικοί Ορθόδοξοι.

Ένα παράδειγμα: Τελευταία πληθαίνουν πολύ και παντού οι «μαντήλες». Οι μουσουλμανικοί γυναικείοι κεφαλόδεσμοι. Σε κάθε δρόμο της Αθήνας, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε μεγαλούπολη της Πατρίδας μας. Αυτές όμως οι μαντήλες στην απόλυτη πλειοψηφία τους συνοδεύονται. Από παιδιά. Μικρά παιδιά «αγκαλοφορούμενα» ή συρόμενα. Από ολόκληρες απαρτισμένες και διαρκώς αυξανόμενες οικογένειες σε πλήρη σύνθεση. Αντίθετα ο ακάλυπτος ντόπιος θηλυκός πληθυσμός ή οδεύει μόνος του ή σέρνει σκυλιά!

Αν δεν πάρουμε λοιπόν – από χθές, ει δυνατόν – την απόφαση ως Έλληνες και Ελληνίδες να αφήσουμε επιτέλους τη στείρα συναισθηματική επιπολαιότητα μιας παρατεταμένης μεσογειακής εφηβείας και δεν δούμε κατάματα την πραγματική ζωή, σε λίγο θα σέρνουν εμάς τα σκυλιά στους δρόμους, αδύναμους και άκαρπους ηλικιωμένους, απλούς και ανόητους παρατηρητές της ευδοκίμησης των επήλυδων μέσα στις ίδιες κοινωνικές συνθήκες της ευρωπαϊκής Ελλάδας μας και τον δικό μας γεροντικό μαρασμό και αφανισμό.

http://xrestia.gr/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%83-200-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/

 


 

24.3.14-Αισχρή δυσφήμησι-λασπολογία του Τ.Σ. Mega Channel & I. Πρετεντέρη-Αποκατάστασι αληθείαςΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
INTERORTHODOXASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , στοσελίς: www.fotgrammi.gr
ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
           ΑΙΣΧΡΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ     
ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ MEGA CHANΝEL
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Ι. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

                                                                                           24.3.2014    
    
ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΛΩΝ
Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ

κατὰ  τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
καὶ ἐμμέσως ἐναντίον τῶν ἄλλων φορέων μας

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»
ΚΑΙ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ

 ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟ 17.3.2014 ΠΡΟΣ ΤΟΝ Τ.Σ. MEGACHANEL

                     ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ Ι. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
GreekAmericanNewsAgency

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 58, σελ. 39-51)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ
Αυτή είναι η αλήθεια για τον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος!**********************
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
 ΕΞΩΔΙΚH ΔΗΛΩΣΗ, ΟΧΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
(με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος)
 
1) Του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 23Β και επροσωπείται νόμιμα.
2) Του Ιωάννη Αναγνωστοπούλου, επιχειρηματία, Βόννη Γερμανίας, Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω υπό τον αριθμό 1) μη κερδοσκοπικού οργανισμού, διαμένοντος προσωρινά στο Π. Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Μουσών αρ. 14.
 
Π Ρ Ο Σ
1] Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ" ("MEGA CHANNEL"), η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και της Λεωφόρου  Μεσογείων (Αμπελόκηποι), νόμιμα εκπροσωπούμενη.
2] Τον Ιωάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφο, με επαγγελματική κατοικία, στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων (Αμπελόκηποι).
 
 
Ι.       1.1. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε:
α)την 24η Φεβρουαρίου του έτους 2014, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaChannelιδιοκτησίας της α΄ εξ υμών - Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (εφεξής καλούμενης «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.») και συγκεκριμένα από την εκπομπή - «Ανατροπή» του προστηθέντος από την α΄ εξ υμών, β΄ εξ υμών   Δημοσιογράφου, Ιωάννη Πρετεντέρη, ρεπορτάζ σε σχέση με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην άνω εκπομπή ως καταχραστές επιδοτήσεων δοθεισών από το Ελληνικό Δημόσιο∙
β) μεταξύ των άνω υπό την περίπτωση α) μη κερδοσκοπικών Οργανισμών, περιλήφθηκε παρανόμως και ο πρώτος εξ ημών - μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», του οποίου Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνω ο δεύτερος εξ ημών
γ) ειδικότερα στην ανωτέρω εκπομπή ο πρώτος εξ ημών παρουσιάστηκα από τον δεύτερο εξ υμών ψευδώς και απατηλώς ως ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος δεν επιτέλεσα δήθεν τον ρόλο, για τον οποίο συνεστήθην και ο οποίος δήθεν καταχράστηκα σημαντικό ποσό επιδοτήσεων και συγκεκριμένα ποσό 1.600.000 ευρώ. Ειδικότερα, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων ελέχθη:
 
«Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος ΟΑπόστολος Παύλος, πως λέμε Δήμητρα, έχουμε και τον Παύλο, πήρε 1.600.000 διότι έχει αποστείλει στο εξωτερικό υλική βοήθεια άνω των 6.000 τόνων φάρμακα, τρόφιμα κ.λπ. και μέχρι εδώ λες καλά ρε παιδί μου έστειλαν φάρμακα τρόφιμα, αλλά και πνευματική τροφή πολλές δεκάδες εκατομμύρια σταυρουδάκια, εικόνες, προσευχητάρια σε διάφορα χρόνια και Ευαγγέλια εις τα σερβικά, ρουμανικά, γεωργιανά, ρωσικά, κουχούγια και σουαχίλι. Πέστε μου που μιλάνε τα κουχούγια, εαν μου πείτε που μιλάνε τα κουχούγια είμαι διατεθειμένος... Με ενημερώνει η Μυρτώ Λοβέρδου ότι Ο Απόστολος Παύλος τα πήρε αυτά το 2001-2002 δια τα κουχούγια και σουαχίλι.»
 
«Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος επίσης Ο Απόστολος Παύλος, οίδιος είναι, πήρε άλλες 40.000 για να κάνει χοιροτροφείο στο χωριό Nadaselu της Ρουμανίας. Δεν φτάνει που τους έστειλε στα Σουαχίλι τα Ευαγγέλια θέλησε να κάνει και χοιροτροφείο στη Ρουμανία. Δηλαδή μιλάμε για πολυσχιδέστατο…»
 
 
1.2.Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όπως σε κάθε περίπτωση οφείλατε όπως γνωρίζετε, αν ο β΄ εξ υμών – προστηθείς της α΄ εξ υμών εκτελούσατε προσηκόντως τις υποχρεώσεις σας ως δημοσιογράφου για ακριβή, πλήρη και ορθή ενημέρωση των θεατών της άνω τηλεοπτικής εκπομπής σας:
α)ο πρώτος εξ ημών δεν έλαβα οιαδήποτε κρατική επιχορήγηση (επιδότηση), αλλά τουναντίον απορρίφθηκαν όλες οι υποβληθείσες από μέρους μου εμπεριστατωμένες προτάσεις και μελέτες, με αποτέλεσμα συνεπεία της εν λόγω ολιγωρίας του Ελληνικού Δημοσίου να παρέχω και επιτελώ επί σχεδόν δύο δεκαετίες ανεκτίμητης αξίας ανθρωπιστικό έργο εξ ιδίων πόρων, έχοντας συνδράμει πληθώρα ανθρώπων, όπως αντίστοιχη πληθώρα ευχαριστήριων επιστολών αλλά και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων πλήρως και δίχως αμφιβολία πιστοποιεί∙
β) ο πρώτος εξ ημών ουδέποτε καταχράστηκα οιοδήποτε ποσό, αλλά τουναντίον επιτέλεσα και ανέκαθεν επιτελώ τον υψηλό σκοπό, για τον οποίο συνεστήθην∙ και
γ) συνεπεία των ανωτέρω, άπαντα τα αποδοθέντα σε βάρος του πρώτου εξ ημών στο πλαίσιο της άνω εκπομπής σας – «Ανατροπή» της 24ης Φεβρουαρίου 2014 είναι όλως ανακριβή, συκοφαντικά και όλως προσβλητικά για ημάς και για την άριστη και υποδειγματική δράση μας, η οποία ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπων.  
 
1.3.Επιπροσθέτως, όπως ομοίως πολύ καλά γνωρίζετε, αντιδρώντας άμεσα στην ανωτέρω αδικοπρακτική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά σας, η οποία έπληξε βαρύτατα την άριστη φήμη και τιμή μας, αποστείλαμε στον β΄ εξ υμών την υπ’ αριθμόν πρωτ. 36/2014 επιστολή μας, στην οποία και παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων και με την οποία μεταξύ άλλων: α) θέσαμε στη διάθεσή σας όλα τα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία οφείλατε όπως έχετε διερευνήσει πριν την εκδήλωση της άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς σας σε βάρος μας∙ και β) σας καλέσαμε όπως μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε άμεσα στην άνω εκπομπή σας «Ανατροπή» προς αποκατάσταση της αλήθειας και της από υπαιτιότητά σας σφοδρότατα πληγείσας εικόνας, τιμής και υπόληψής μας. Ωστόσο, υμείς ενεργώντας όλως προκλητικώς και πρόδηλα μεθοδευμένα, κωφεύσατε και σε αυτήν την κατατείνουσα στην ανάδειξη της αλήθειας πρόσκλησή μας.
 
ΙΙ.    Επειδή το περιεχόμενο της ανωτέρω εκπομπής σας – «Ανατροπή» της 24.02.2014 είναι όλως προσβλητικό και συκοφαντικό για ημάς, και διαλαμβάνει όλως περιπαικτικό και προσβλητικό ύφος του β΄ εξ υμών σε βάρος του α΄ εξ ημών, ως επίσης και όλως  αναληθείς δηλώσεις του β΄ εξ υμών, στις οποίες προέβητε δολίως και οι οποίες είναι ικανές να βλάψουν - και πράγματι έβλαψαν - σοβαρά την τιμή και την υπόληψή μας.
Επειδή η προσβολή της προσωπικότητάς μας είναι παράνομη και υπαίτια, δια της άνω δε εκπομπής σας παραβιάσατε σφόδρα το καθήκον αληθείας και τις απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις σας για αντικειμενική, αμερόληπτη και ακριβή ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού και για αποχή από την προσβολή της προσωπικότητας μας.
Επειδή για τους λόγους αυτούς, ο δεύτερος από εσάς ευθύνεται κατά νόμον απέναντί μας.
Επειδή, επιπλέον του δεύτερου από εσάς, ευθύνεται κατά νόμον απέναντί μας αντικειμενικά και η πρώτη από εσάς, λόγω της υποκειμενικής ευθύνης του δεύτερου από εσάς.
Επειδή από την ανωτέρω εκπομπή σας και τους περιεχόμενους σε αυτήν όλως ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς υπέστημεν τεράστια ηθική βλάβη.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1ον] ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕεντόνως για την ως άνω παράνομη, υπαίτια, άκρως κακόπιστη και μεθοδευμένη συμπεριφορά σας και για τα κίνητρα και τους λόγους που   υποκίνησαν την εκδήλωση αυτής.
2ον] ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ και δια του παρόντος όπως συμμετάσχουμε άμεσα στην άνω μεταδιδόμενη από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaChannelιδιοκτησίας της α΄ εξ υμών εκπομπή του β΄εξ υμών– «Ανατροπή», για την ισότητα των όπλων, ήτοι προκειμένου να αναδείξουμε στο πλαίσιο αυτής ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ σε σχέση με τα όσα όλως ανακριβώς και συκοφαντικώς προσάψατε σε βάρος μας και να θέσουμε υπόψιν κάθε ενδιαφερόμενου όλα τα έγγραφα και στοιχεία που πιστοποιούν  και  αποδεικνύουν αυτήν.
3ον] ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΩΣ να ασκήσουμε  ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός κατά νόμον υπευθύνου όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, στρεφόμενοι και κατά παντός άλλου πλέον των ανωτέρω, υπεύθυνου κατά τον νόμον και ίδιως Ν.1178/1981 και Ν.2328/1995 προσώπου, τα οποία απορρέουν από την ως άνω πρόδηλα άκρως κακόπιστη, αδικοπρακτική, παράνομη, υπαίτια και ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά που εκδηλώθηκε σε βάρος μας και να αξιώσουμε νομίμως την πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και της ζημίας, την οποία υπέστημεν εκ της ως   άνω αιτίας.
 
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς έκαστο εκ των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται, προς γνώση εκάστου εξ αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στην οικεία έκθεση επιδόσεως.
 Οι εξωδίκως δηλούντες, καλούντες & διαμαρτυρόμενοι
 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014
1) Για τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με την επωνυμία  
   «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
 
 
       2) Ιωάννης Αναγνωστόπουλος


*********************


Αυτή είναι η αλήθεια για τον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος!

Καταχωρήθηκε από τον/την Δέσποινα Συριοπούλου on 23 Μαρτίου 2014. Δημοσιεύθηκε στο Εκκλησια

Σκληρή απάντηση –καταγγελία εναντίον του Γιάννη Πρετεντέρη και του MEGA!
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014, και ενώ τα Ελληνικά ΜΜΕ κινούνταν στην σφαίρα και τον απόηχο των «αποκαλύψεων»  για την δράση ανύπαρκτου έργου και των μεγάλων σκανδάλων  των ΜΚΟ στην Ελλάδα, ο «πολύς» και γνωστός  δημοσιογράφος του MEGA  κ. Γιάννης  Πρετενέτης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε  -υποτιμητικά  με ειρωνεία, χωρίς να γνωρίζει ή να έχει ερευνήσει, πολύ περισσότερο να έχει διασταυρώσει κάθε τι που λέει και πάντως με λόγο που απάδει  ενός σοβαρού και υπεύθυνου δημοσιογράφου  του επιπέδου που θέλει να βρίσκεται ο ίδιος , στον   Διορθόδοξο Σύνδεσμο Απόστολος Παύλος.   Οι υπεύθυνοι του συνδέσμου αντέδρασαν άμεσα με επιστολή και με εξώδικο διαμαρτυρία στην προσπάθεια τους να αποκαταστήσουν την αλήθεια και τα ακριβή γεγονότα. Ζήτησαν να επικοινωνήσουν μαζί του αλλά οι πολλές ασχολίες του κυρίου Πρετεντέρη δεν του το επέτρεψαν…    
Τον λόγο τώρα έχει η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία προσφεύγουν οι υπεύθυνοι του συνδέσμου Απόστολος Παύλος.    Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, και ας δούμε πριν δώσουμε τον λόγο με μια συνέντευξη που λάβαμε από την εκπρόσωπο του Διορθόδοξου Συνδέσμου Απόστολος Παύλος κυρία Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου,  την «αιτία» και την ρίζα της υπόθεσης πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο.  1992.  Η Γιουγκοσλαβία συγκλονίζεται από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Παιδιά πεθαίνουν αβοήθητα και από τις δυο  πλευρές. Σφαγές. Αίμα. Ανθρωπιστική καταστροφή.  Την ίδια περίοδο στην  Βόνη της Γερμανίας ένα ζευγάρι Ελλήνων που  έχει πετύχει στην ζωή του οικονομικά μέσα από την δουλειά και τους κόπους του αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία και ιδίοις εξόδοις αναλαμβάνει μια αποστολή.  Καθημερινά χωρίς την διαμεσολάβηση κανενός στέλνει ρούχα παιδικά. Τρόφιμα. Παπούτσια. Φάρμακα.  Οι νταλίκες φεύγουν κάθε ημέρα από Βόνη μέσω Ελλάδος για να φορτώσουν και πάνε στην διαλυμένη και αιματοβαμένη Γιουγκοσλαβία.  Η δράση των δυο Ελλήνων γιγαντώνεται και έτσι με την επιστροφή στην Ελλάδα και ενώ ο πόλεμος μαίνεται ακόμα και το αίμα τρέχει ποτάμι το ζευγάρι ιδρύει για καθαρά τυπικούς λόγους νομιμότητας τον ελληνογιουγκοσλαβικό σύνδεσμο φιλίας.  Η  πολυεπίπεδη δράση συνεχίζεται. Μοναστήρια. Ιδρύματα. Ορφανοτροφεία. Παιδικοί σταθμοί νοσοκομεία όλοι τροφοδοτούνται από τον ελληνογιγκοσλαβικό σύνδεσμο φιλίας.  Τα χρόνια περνούν όμως οι ανάγκες της ανθρωπότητας που δοκιμάζεται  μόνιμα  σε διάφορα σημεία του πλανήτη συνεχίζεται. Πόνος και αίμα. Πείνα και λιμός. Αρρώστιες και παιδιά που πεθαίνουν παντού. Στην Αφρική. Στην Μέση Ανατολή. Το ζευγάρι όμως για το οποίο ο ελληνικός τύπος γράφει ύμνους και διθυράμβους για το έργο και την δράση του  συνεχίζει το ίδιο αθόρυβα στοχεύοντας στο έργο και  την ουσία και όχι στους τύπους και την αυτοπροβολή.  Έτσι ο ελληνογιουγκοσλαβικός σύνδεσμος  φιλίας μετονομάζεται σε  διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος και συνεχίζει την πολύπλευρη δράση του. Όλοι προστρέχουν σε αυτό τον πρώτο και πολύ πριν γίνει ο περίφημος  νόμος για τις ΜΚΟ το 1999 από τον Γιώργο Παπανδρέου. Φορείς, υπουργεία ο ΟΗΕ και άλλοι οργανισμοί, πατριαρχεία αλλά και η Ελλαδική Εκκλησία προστρέχει στον διορθόδοξο  σύνδεσμο ο Απόστολος Παύλος.  Ο οργανισμός   γίνεται σήμα κατατεθέν στην Ελλάδα για το φιλανθρωπικό του έργο. 
Το ένα υπουργείο(αγροτικής ανάπτυξης) , συστήνει στο άλλο υπουργείο(εξωτερικών)  τον οργανισμό διορθόδοξος σύνδεσμος  προκειμένου να έρθουν εις πέρας ανθρωπιστικές αποστολές.   Μεγάλες αποστολές αναθέτει στον Διορθόδοξο Σύνδεσμο και η διοικούσα Εκκλησία, επί Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και   πολύ πριν ιδρυθεί η «αμαρτωλή ΜΚΟ Αλληλεγγύη η οποία κόστισε τον Έλληνα πολίτη περισσότερα από 23.000.000 ευρώ χωρίς παραστατικά ένα σκάνδαλο για το οποίο ουδείς μιλά και η εισαγγελική έρευνα με εντολές άνωθεν έχει βαλτώσει…  
Ο Γιάννης και Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου και οι 100αδες πλέον συνεργάτες τους εθελοντές από όλη την Ελλάδα και όχι  μόνον, κάθε ηλικίας νέοι και νέες,  έχουν απλωθεί σε όλο τον πλανήτη και συνεχίζουν αθόρυβα το έργο τους. Βρίσκονται όπου υπάρχει πόνος. Όπου υπάρχει ανάγκη. Βοηθούν, συντρέχουν και απαλύνουν καθημερινά τον πόνο 100αδων ανθρώπων στην Ελλάδα.   Σήμερα η ανθρωπιστική δράση του Διορθόδοξου συνδέσμου Απόστολος Παύλος έχει επικεντρωθεί στην Ελλάδα που πεινά και πονά. Καθημερινά 10αδες άνθρωποι , μεταξύ αυτών και 10αδες που χρόνια πριν έδιναν από το περίσσευμα τους σήμερα που δεν έχουν τους συντρέχει το ίδιο αθόρυβα το ζευγάρι Αναγνωστόπουλου είτε με  προσωπικές δωρεές είτε μέσω του συνδέσμου.  Συνεχίζουν και σήμερα  άοκνα, αθόρυβα και προ πάντων  αδιαμαρτύρητα, που το ίδιο το υπουργείο των εξωτερικών που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε προστρέξει προς βοήθεια στον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος    απορρίπτει την μια μετά την άλλη τις μελέτες και τις προτάσεις του Διορθόδοξου συνδέσμου για συμμετοχή σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας.  Την ίδια στιγμή από το 1999 μέχρι και το 2010 που ο Σπύρος Κουβέλης, ο τότε υφυπουργός δηλαδή του ΠΑΣΟΚ κάτι που όλοι επιμελώς αποκρύπτουν  έστειλε τον  φάκελο των ΜΚΟ στον εισαγγελέα. Ο θόρυβος όμως για τις ΜΚΟ παρόλο που νωρίτερα –και ειδικά το greekamericasnnewsagency.com αναφέρει σε έρευνες και ρεπορτάζ του για το τεράστιο αυτό  σκάνδαλο  ξεσπά τον Φεβρουάριο του 2014!  Τα υπόλοιπα μας τα εξηγεί η ίδια η κυρία Αναγνωστοπούλου στην συνέντευξη που μας έδωσε.  Τα στοιχεία που αφορούν ειδικά στην συγκεκριμένη περίπτωση ήδη έχουν δημοσιευθεί την επομένη κιόλας της κακοηθέστατης και ανεπίστρεπτης επίθεσης που ο διορθόδοξος σύνδεσμος και τα μέλη του δέχθηκαν από τον κύριο Γιάννη Πρετενέρη.
Αλέξανδρος Στεφανόπουλος  
 
Συγκεκριμένα στὴν συνέντευξη ὁ κ. Στεφανόπουλος ἀκούγεται νὰ κάνῃ τὰ ἑξῆς σχόλια:
«Ὅλα ἀπὸ δικά σας χρήματα… γιὰ νὰ τὰ ἀκούῃ ὁ κ. Πρετεντέρης … στὴ λάσπη, ποὺ ἔριξε ὁ κ. Πρετεντέρης … εἶναι ὁ δικός σας Σύλλογος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ κ. Πρετεντέρης τὸν εἰρωνεύτηκε χωρὶς νὰ κάνῃ ρεπορτάζ, χωρὶς νὰ ἔχῃ κάνῃ ἔρευνα, χωρὶς νὰ ρωτήσῃ, χωρὶς νὰ ἔχῃ κάνῃ αὐτό, ποὺ ἐπιβάλλει ἡ δημοσιογραφικὴ δεοντολογία …
 Νὰ σᾶς τσουβαλιάζῃ μὲ ὅλους τοὺς πραγματικοὺς ἀπατεῶνες, μὲ αὐτούς, ποὺ ἦταν λωποδύτες καὶ ἁγιογδύτες, νὰ σᾶς βάζῃ μαζί …
Ὁ κόσμος θὰ ἀηδιάσῃ… δὲν ζητάει συγγνώμη κ. Πρετεντέρης… ἐσεῖς ζητᾶτε ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ ἕνα δημοσιογράφο σὰν τὸν Πρετεντέρη, τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει. Χρειάζεται ἀνδρεία, τόλμη, θάρρος καὶ διάκρισι, τὰ ὁποῖα αὐτὰ σήμερα στὴν δημοσιογραφία εἶναι προσόντα ποὺ δὲν ὑπάρχουν… καμία ρετσινιὰ δὲν ἔμεινε στὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο, διότι τὸ συγκεκριμένο ἄτομο καὶ τὸ συγκεκριμένο κανάλι κανεὶς δὲν τὸ πιστεύει καὶ τὴν εὐθύνη τῶν ὅσων λέω τὴν ὑπογράφω …
Ἐγὼ κ. Ἀναγνωστοπούλου θέλω εἰλικρινὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν γηγενῶν καὶ τῶν ὁμογενῶν, διότι τὸ ἔργο σας εἶναι τεράστιο ἀπὸ τὸ 1992 καὶ τὸ γνωρίζουν αὐτοί ποὺ πρέπει.
Μόνο θεσμικὰ ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔπρεπε σὲ μία σεμνὴ καὶ λιτὴ ἀπάντησι, μὲ ἕνα δελτίο τύπου, ὅπως σπεύδει νὰ κάνῃ γιὰ ἄλλα πράγματα, νὰ βγῇ καὶ νὰ ἀπαντήσῃ, ὥστε νὰ διαχωρίζωνται τὰ χλωρὰ ἀπὸ τὰ ξερὰ καὶ νὰ τσουβαλιάζωνται, διότι ἔτσι χάνει ὁ κόσμος τὴν ἀξιοπιστία του».
Εἰς παρατήρησι τῆς κ. Ἀναγνωστοπούλου «΄Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ μᾶς δώσῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος παράσημο, ὅπως μᾶς ἔδωσε τὸ σερβικό. Ἀλλὰ τουλάχιστον νὰ μὴ μᾶς κατηγορῇ κιόλας ἄδικα»,
ἀπήντησε ὁ κ. Στεφανόπουλος: 
«τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναγνωρίζῃ τοὺς πραγματικοὺς καὶ ἀληθινοὺς ἥρωες ποτέ του, νὰ ἀναγνωρίζῃ τὴν ἱστορική τους καὶ κοινωνική τους ἀξία, τοὺς καταχωρεῖ σὲ διάφορους ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες. Καὶ νὰ σᾶς ἔδιδε τὸ ἑλληνικὸ κράτος μία τέτοιου εἴδους ἀναγνώρισι, θὰ ἐτίθεσθο ὑπὸ ἀμφισβήτησι ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό, διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν πιστεύει στὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐδῶ καὶ 20ετίες».

Ὅλη ἡ συνέντευξι εὑρίσκεται:
 

 

   

16.5.14-Αποκαλυπτήρια αναμνηστικών στηλών-Άγ. Νέο Οσ. Παύλο Αροανίας Καλαβρ.-Τάμα του Έθνους 10.5.14 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr


16.5.2014
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
 
Ἡ 10η Μαῒου 2014 ἐπεφύλασσε τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη εὐχάριστες καὶ συγκινητικὲς ἐκπλήξεις.
 
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία καὶ τὸ προσκύνημα εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου, καὶ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν συναρπαστικὴ ὁμιλία τοῦ μεγάλου Φιλέλληνα, Νιγηριανοῦ ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη, ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν φράσι: «Εἶμαι πάρα πάρα πολὺ ὑπερἠφανος ποὺ δηλώνω σήμερα ὅτι εἶμαι ἀπὸ τὴν Ἀροανία καὶ ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα…», ἔγιναν τὰ ἀναγγελθέντα ἀποκαλυπτήρια τῶν τριῶν ἀναμνηστικῶν στηλῶν:
 


Α) Γιὰ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας :
θάνατοι μάρτυρες,ρωες το ’21.
Τ τάμα σας εναι κα δικό μας:
«Δι το Χριστο τν πίστιν τν γίαν
κα τς Πατρίδος τν λευθερίαν».
(πιστντίγραφο ναμνηστικς στήλης κατατεθείσης ες τν γία Λαύρα τν 18.5.2013 κάτωθεν τοστορικο Λαβάρου τς παναστάσεως το 1821)
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο,
 
 


             Β) Γιὰ τὸν ἀείμνηστο καὶ ἀνεπανάληπτο Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἀπήντησε πρς τν ατρό του, πο το ὑπεδείκνυε ν αξήσ τν τροφή του γι λόγους γείας :
«Οδέποτε θπιτρέψω
ες τν αυτόν μου
ν βελτιώσω τν τροφήν μου,
λλ μόνον τότε, ταν θ εμαι βέβαιος,
τι δν πάρχει οτε ν λληνόπουλον, πο ν πειν...»
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἄρτης κ. Ἰγνάτιο,
 
 
 Γ) Γιὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Γουατεμάλα κ. OttoPeresMolina, ὁ ὁποῖος πέρισυ, ἐνώπιοντν ἡγετῶν τῶν Νοτιοαμερικανικῶν χωρῶν, ἀνεκήρυξε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους τῆς Γουατεμάλα μὲ τὰ κατωτέρω λόγια:
«Σήμερα ὀνομάζομεν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν
ὡς τὸν ἀνώτατον ἄρχοντα τῆς Γουατεμάλα καὶ κηρύσσομεν
εἰς τὸ ὄνομά Του ὅτι κάθε μία
ἀπὸ τὰς γενεὰς τοῦ μέλλοντός μας
θὰ εἶναι γενεαί, ποὺ θὰ κατοικοῦν
εἰς μίαν εὐημεροῦσαν Γουατεμάλα».
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελεστίνου κ. Δαμασκηνό.

 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 210-3254321

 

Ἑορτολόγιον 2016-2017

Ἑορτολόγιον 2016-2017

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θρησκευτικὸν ἔτος 2016-2017

Ἡμέραι καὶ περίοδοι νηστείας

Πασχάλιον ἐτῶν 2017-2055

Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον

Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ψήφισμα Γεν. Συνελεύσεως 22.6.2016

Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Περίληψις, Ἀποσπάσματα)

Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός (Ψαλμὸς ΙΓ (ΙΔ) 13, 3)

 

 

 

 


Περισσότερα: Ἑορτολόγιον 2016-2017

   

σελίδα 8 απο 100

Developed by © mpistiries.com