Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

5.9.16-Αγία & Μεγάλη Σύνοδος. Μία απάντησις σε όλα τα ερωτήματα: Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ

«ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

 

5.9.2016


1. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους μαχητὲς ὑπέρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος εἶναι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, αὐτὸς ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πνευματικὸ τέκνο τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης.


2..Στὸ Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμά του τὴν Κυριακὴ 28.8.2016 ἀνέπτυξε ἐκλαϊκευμένα  «Τί εἶναι ἡ ἐκκλησία καὶ ποῖοι εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησίας».


3. Ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι λίαν ἐπίκαιρο καὶ οἱ περισσότεροι ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ἔγιναν «ἀφωνότεροι ἰχθύος», διότι φοβοῦνται τοὺς ἰθύνοντες πολιτείας καὶ ἐκκλησίας καὶ τῆς καθεστηκυίας τάξεως, καὶ δὲν τοὺς ἒπιτρέπεται νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ προσφάτως συνελθοῦσα σύνοδος στὸ Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης ἦταν ἀνεπιτυχής, ἀναρτοῦμε τὸ κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως, γιὰ νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν οἱ περισσότεροι ἁπλοϊκοὶ Χριστιανοὶ καὶ γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ σχίσμα.


4. Οἱ ἑννέα Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι συνήρχοντο γιὰ νὰ καταδικάσουν αἱρέσεις. Ἡ τελευταία κατ΄ εὐφημισμό «μεγάλη σύνοδος» συνῆλθε γιὰ νὰ ἀμνηστεύσῃ ἀποσχισθεῖσες ἀπὸ τὴν Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ νὰ τὶς ἀνακηρύξῃ ὡς ἰσότιμες ἀδερφές ἐκκλησίες. . .


5. Ἀπ΄ ὅ,τι ἐφοβοῦντο οἱ παλαίμαχοι τῆς ὀρθοδοξίας, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, ὁ ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Δριυνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός, ὁ πρώην Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης καὶ Ἐρμιόνης κυρὸς Ἱερόθεος, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνειος Θεοδωρόπουλος καὶ λοιπὰ μεγάλα ἀναστήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες, ἀκολουθοῦντες τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξη γραμμὴ τοῦ Ἐθνομάρτυρα καὶ Ἁγιομάρτυρα Πατροκοσμᾶ, ποὺ μᾶς διδάσκει  «τὸν Πάπα νὰ καταριέστε», δὲν ἐγλύτωσαν.


Προέβλεψαν ὅτι αὐτὴ ἡ «μεγάλη σύνοδος», ποὺ νοσταλγοῦσαν ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες οἱ ταγοὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐὰν δὲν καταδικάσῃ τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ τὶς «χαϊδεύει», τὶς ἀμνηστεύει  καὶ ἐρωτοτροπεῖ μετὰ τῶν αἱρετικῶν, δὲν θὰ εἶναι μεγάλη καὶ οἰκουμενική σύνοδος.


6. Ἂς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀποθαρρυνθοῦμε καὶ νὰ μὴ ἀποκάμνουμε καὶ κατασκανδαλιστοῦμε.

Ἀπεναντίας ἂς ἐλπίσουμε ὁ δομήτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἀναδείξῃ ἀκραιφνεῖς, ὀρθοδόξους ἡγέτες καὶ νὰ ποιμένουν ὀρθοδόξως καὶ αὐτὲς τὶς ἐκκλησίες, τῶν ὁποίων οἱ προϊστάμενοι τους συμμετεῖχαν στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο.


7.Κακῶς δὲν προσῆλθαν διάφοροι λόγιοι Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες, γιὰ νὰ βροντοφωνήσουν : «οὐκ ἔξεστι εἰς ὑμᾶς, συμμετέχειν καὶ ‘’χαϊδεύειν’’ τοὺς αἱρετικούς».


Τοὺς αἱρετικοὺς πρέπει νὰ τοὺς ἀνακαλοῦμε στὴν τάξι ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά :

α) « αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδῶς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος » (Τίτ. 3, 10-11).


β) «βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατανομήν» (Φιλ. 3, 2).


γ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ἀυτῶν αἰσχρὸν ἔστι καὶ λέγειν...» (Ἐφ. 5, 11-13).


δ) « Ἐὰν δ μαρτήσ ες σ δελφός σου, παγε καὶ λεγξον ατν μεταξ σο κα ατο μόνου. άν σου κούσ, κέρδησας τν δελφόν σου· ἐὰν δ μ κούσ, παράλαβε μετ σο τι να δύο, να π στόματος δύο μαρτύρων τριν σταθ πν ῥῆμα· ἐὰν δ παρακούσ ατν, επ τ κκλησί· ἐὰν δ κα τς κκλησίας παρακούσ, στω σοι σπερ θνικς κα τελώνης. μν λέγω μν, σα ἐὰν δήσητε π τς γς, σται δεδεμένα ν τῷ ορανῷ, κα σα ἐὰν λύσητε π τς γς, σται λελυμένα ν τῷ οραν.» (Ματθ. 18, 15-18).

ε) «δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. (Α΄ Κορ. 11,19).

Καὶ πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς ὀρθοτομούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας –τῶν Ἁγίων Πετέρων.


Ἄν δὲν συμμετεῖχε ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Φεράρα, θὰ εἴχαμε γίνει ὅλοι παπικοί.

Καὶ ὁ Πάπας ἐστέναζε : «Μάρκος οὐκ ὑπέγραψε, οὐδὲν ἐπετύχαμε»


8. Ὅλα αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι μελετημένα μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, γιὰ νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα μας σὲ χώρα Πομπηίας καὶ Σοδόμων καὶ Γομόρων.


9. Μερικὰ πράγματα πρέπει νὰ λέγωνται μὲ τὸ ὄνομὰ τους.


Π.χ.  νὰ λέγεται  ὅτι :


στοὺς μετανάστες ὑπάρχουν καὶ λαθρομετανάστες, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι «καμουφλαρισμένοι» πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἀκόμη καὶ τζιχαντιστές,


ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος εἶναι «φίμωτρο»  (γιὰ τὸν ὁποῖο, δυστυχῶς, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας κ. Κονιδιάρης ἐτόνιζεν : «οὐδὲν τρωτὸν βρίσκει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἀντιρατσιστικό νόμο»,


γιὰ τὴν μάστιγα ἀποδημίας Ἐλλήνων ἐπιστημόνων,


ὅτι ὁ βαρύτατα φορολογούμενος φτωχὸς Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποθηκεύσει-ἐπιβαρύνει καὶ τὰ δισέγγονὰ του γιὰ τὰ τρισκατάρατα μνημόνια καὶ ὑφίσταται μία ἄγρια φορολογία.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

www.fotgrammi.gr
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΤΗΧΗΣΗ


Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 28 Αὐγούστου 2016

Χριστιανοί μου,


1. Ἐμεῖς ὅλοι πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι οἱ χωριανοί μας, πού γιά κάποιο λόγο δέν ἦλθαν, εἴμαστε «ἀδελφοί» καί ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια. Ἡ οἰκογένειά μας αὐτή λέγεται «Ἐκκλησία». Ναί! Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Καί γιά νά τό πῶ πιό ἁπλᾶ, Ἐκκλησία εἶναι «ἡ Ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ», στήν ὁποία χωρᾶμε ὅλοι. Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἅγιο καί πανάγιο πράγμα, γιατί εἶναι θεῖο κατασκεύασμα. Δέν τήν ἔφτιαξαν οἱ παπάδες, ὅπως λένε μερικοί ἀκατήχητοι καί ἀσεβεῖς, ἀλλά τήν Ἐκκλησία τήν δημιούργησε ὁ Χριστός, γι᾽ αὐτό δέν πρόκειται ποτέ νά καταλυθεῖ. Πολλοί πολέμησαν καί πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μένει καί θά μένει αἰώνια, γιατί ἔχει Ἱδρυτή τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό!

2. Ἡ θύρα, ἡ πόρτα, ἀπό τήν ὁποία περνᾶμε γιά νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία εἶναι τό βάπτισμα. Ὅλοι ἐμεῖς λοιπόν ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, γιατί εἴμαστε βαπτισμένοι ἀπό κανονικό, ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα καί γεννηθήκαμε χριστιανοί, μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν Ἐκκλησία μας αὐτή ξέφυγαν μερικοί, ἀποκόπηκαν ἀπ᾽ αὐτήν, γιατί ἔκαναν ἄλλο «πιστεύω» καί φαντάστηκαν ἄλλες διδασκαλίες, διαφορετικές ἀπ᾽ αὐτές πού διατύπωσαν οἱ θεόπνευστοι ἅγιοι Πατέρες. Αὐτοί εἶναι οἱ Παπικοί πρῶτα καί οἱ Προτεστάντες ἔπειτα.


3. Αὐτοί, λοιπόν, οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες, ἀφοῦ ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, πού ἔχει τήν σωστή διδασκαλία, δέν μποροῦν νά λένε ὅτι ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Αὐτοί βέβαια ἔτσι τό λένε, ἀλλά καί ἡ κοινή λογική δέν μπορεῖ νά τό δεχθεῖ αὐτό. ᾽Αφοῦ διαφοροποιήθηκαν ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία. Οἱ Παπικοί καί Προτεστάντες θά εἶναι καί θά γίνουν πάλι Ἐκκλησία, ὅταν μετανοήσουν γιά τίς πλάνες τους καί ἔτσι μετανοημένοι ζητήσουν νά ξαναγυρίσουν στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία ἀποκόπηκαν. Καί αὐτό βέβαια, τό νά μετανοήσουν, δηλαδή, οἱ Παπικοί (τούς λένε καί «Καθολικούς») καί οἱ Προτεστάντες καί νά ἐπανέλθουν πάλι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία κόπηκαν, αὐτό, λέω, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πολύ τό θέλουμε καί τό ἐπιθυμοῦμε καί προσευχόμαστε ὁλόθερμα γι᾽ αὐτό. Τώρα ὅμως, ἀμετανόητοι ὅπως εἶναι αὐτοί μέ τίς πλάνες τους, εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία.


4. Τό κακό ὅμως, χριστιανοί μου, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μερικοί δικοί μας, καί μάλιστα ρασοφόροι καί μάλιστα ὑψηλοί ρασοφόροι, πού λέγουν τόν ἐντελῶς ἀθεολόγητο λόγο ὅτι καί οἱ Παπικοί εἶναι «Ἐκκλησία». Μή χειρότερα Χριστέ καί Παναγιά!... Ὄχι, δέν εἶναι οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες καί γενικά ὅλοι οἱ αἱρετικοί, ὄχι δέν εἶναι Ἐκκλησία. Σεῖς, χριστιανοί μου, πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, σεῖς λέγω, ἀντίθετα ἀπό αὐτούς τούς φιλοπαπικούς καί μεταπατερικούς κληρικούς, ἐπιθυμῶ νά πιστεύετε σταθερά αὐτό πού βλέπω καί ἀκούω ὅτι πιστεύετε. Ὅτι, δηλαδή, ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Αὐτή εἶναι ἡ «ΜΙΑ, γία καί Καθολική κκλησία», γιά τήν Ὁποία μιλᾶμε στό «Πιστεύω» μας. Οἱ Καθολικοί καί οἱ Προτεστάντες εἶναι αἱρετικοί, ἀποτελοῦν μία κοινότητα, μία δική τους συναγωγή, ἀλλά δέν εἶναι Ἐκκλησία, μέ τήν ἔννοια πού τό ζήσαμε σήμερα ἐμεῖς ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία. Γιατί τό τί εἶναι Ἐκκλησία τό γευόμαστε στήν θεία Λειτουργία. Ὅτι δέ αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό τό 11ο κεφάλ. τῆς Α´ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του ὅπου μιλάει γιά τήν σύναξη, τήν συγκέντρωση τῶν πιστῶν γιά τήν Θεία Εὐχαριστία. Καί γιά τήν σύναξη αὐτή λέει «συνερχομένων ὑμῶν ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (στίχ. 18). Ἀφοῦ μέ τούς Παπικούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τήν Θεία Λειτουργία, ἄρα αὐτοί δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία.


Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 

12.10.16-Η Ηγουμ. της Ι.Μ. Αγ. Θέκλας-Μααλούλα Συρίας, αδελφή Πελαγία, επεσκέφθη το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ


Ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θέκλας

στὴν  Μααλούλα/Ἀρχαία Σελεύκεια Συρίας,

ἀδελφὴ Πελαγία,

ποὺ τώρα εὑρίσκεται στὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Πύργου Συρίας

ἐπισκέφθηκε ἐχθὲς τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
12.10.2016


Ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θέκλας στὴν  Μααλούλα/Ἀρχαία Σελεύκεια Συρίας, ἀδελφὴ Πελαγία, ποὺ εἶχε ἀπαχθῆ μὲ 27 μοναχὲς καὶ ὡς ἐκ θαύματος ἐπέζησαν  καὶ ἐγκαταστάθησαν πρὸς τὸ παρὸν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Πύργου Συρίας, μᾶς ἔκανε τὴν μεγάλη εὐλογία καὶ τιμὴ νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆ γιὰ νὰ μᾶς γνωρίσῃ ἀπὸ κοντὰ καὶ νὰ μᾶς εὐχαριστήσῃ.

 


انا الموقعة ادناه "الأم بيلاجيا سياف رئيسة دير القديسة تقلا البطريركي في معلولا سورية ، أصرّح اني استلمت من السيد رودريك الخوري الدرع الذي ارسلتموه اليّ والكتب الخ... وما في المغلف .

وهذا كرم منكم ، وانا ممنونة لأنكم ذكرتموني  بهذه الهدية الرفيعة. صلواتي لكم وابتهالاتي الى الرب الإله ان يحفظكم من كل شر وأذى ويعطيكم الصحة والعافية والتوفيق آمين ويكافئكم عني .

الأم بيلاجيا سياف

رئيسة دير القديسة تقلا البطريركي

معلولا سوريا

30-9-2014


Ἐγὼ  ἡ ὑπογεγραμμένη Πελαγία Σαϊάφ Μητέρα - ἡγουμένη τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Ἁγίας Θέκλας στὴν πόλι MALOULA  τῆς Συρίας  δηλώνω ὅτι παρέλαβα ἀπὸ τὸν κ. Ροντρίκ  Αλ-Χούρη τὴν ἀναμνηστικὴ πλακέτα τὴν ὁποία μοῦ ἀποστείλατε, μαζὶ μὲ τὰ βιβλία καὶ ἄλλα ἐντὸς τοῦ φακέλου.

Ὡς ἐκ τούτου σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὰ πολύτιμα ἀναμνηστικά σας δῶρα.  Τοῦτο ἀποδεικνύει τὴν πλούσια εὐεργετική σας πρόθεσι γιὰ τὴν ὁποία σᾶς εὐχαριστῶ καθότι μὲ ἐνθυμηθήκατε.

Παρακαλῶ τὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς φυλάσσει ἀπὸ κάθε κακό. Νὰ σᾶς χαρίσει ὑγεία, εὐτυχία καὶ κάθε ἐπιτυχία στὸ ἔργο σας καὶ νὰ σᾶς ἀνταποδώσει τὰ μέγιστα γιὰ τὴν προσφορά σας .

Ἡγουμένη τῆς Πατριαρχικῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Θέκλας

Μητέρα Πελαγία Σαϊάφ      30.9.2014

 

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/878-11014--------

 

 

Ἡ ἐκεῖ κατάστασις ὑπῆρξε ἀφόρητος, διότι οἱ παλιμβάρβαροι Νατοϊκοὶ διεξάγουν τὸν βρώμικο ἰσοπεδωτικὸ καὶ ἐξολοθρευτικὸ πόλεμο ἐξοπλίζοντας ἐπὶ 5 συνεχῆ ἔτη τοὺς ἐξτρεμιστὲς σουνίτες, οἱ ὁποῖοι μετατρέπονται καὶ σὲ τζιχαντιστὲς ἢ συμμάχους τῶν τζιχαντιστῶν.


Ἀπόρροια τῶν παραπάνω εἶναι νὰ καταλαμβάνωνται προπύργια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἀκραίους μωαμεθανοὺς καὶ τοὺς συμμάχους τους τζιχαντιστές.


Ἑκατομμύρια δυστυχισμένα πλάσματα ἀλαουΐτες καὶ ἄλλων ἤπιων μωαμεθανικῶν δογμάτων καθὼς καὶ Χριστιανοὶ ἐγκαταλείπουν τὰ πάντα καὶ φεύγουν στὸ «ἄγνωστο μὲ βάρκα τὴν ἐλπίδα», προτιμώντας νὰ ἀφήσουν τὴν τελευταία τους πνοὴ στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου, ποὺ θὰ γίνουν ταφόπλακά τους, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν κόλασι τῶν ἐξτρεμιστῶν σουνιτῶν καὶ τῶν τζιχαντιστῶν.


Οἱ δουλέμποροι τῆς Τουρκίας κ.λπ ὀργιάζουν. Μεταφέρουν συστηματικῶς μὲ τὰ σαπιοκάραβά τους καὶ τὰ ἄχρηστα φουσκωτὰ σὰν «σαρδέλες» τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τῶν Συρίων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ «καμουφλαρισμένους» τζιχαντιστὲς καὶ δολιοφθορεῖς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ποὺ κατακλύζουν τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Διατείνονται ψευδόμενοι ἀσυστόλως, ἀκόμη καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ὅτι δῆθεν εὑρίσκονται στὴν Ἑλλάδα μόνον 60.000 πρόσφυγες.

Μήπως σκοπίμως διαγράφουν οἱ ἰθύνοντες μερικὰ μηδενικὰ ἤ ἐννοοῦν ὅτι ὅλη ἡ ἄλλη συντριπτικὴ πλειοψηφία δὲν εἶναι μετανάστες ἀλλὰ τζιχαντιστὲς καὶ δολιοφθορεῖς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ νὰ καταστρέφουν κυρίως τὴν Ἑλλάδα μας ;

Μήπως ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν λαθρομεταναστῶν ἐπιδρομέων καὶ ἐποίκων ἔχουν μεθοδικῶς διασκορπισθῆ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μας, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα μας κατήντησε ξέφραγο ἀμπέλι καὶ οἱ ντόπιοι ἐξομῶτες καὶ πράκτορες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων τοὺς κρύβουν ;


Ἐνῷ οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ἀκόμη καὶ ἐξτρεμιστικὰ μωαμεθανικὰ στοιχεῖα ἀπὸ Ἀλγερία, Μαρόκο καὶ ἀπὸ τὶς νοτιοανατολικὲς ἀραβικὲς χῶρες ἔρχονται ἀεροπορικῶς μὲ 40 Εὐρὼ στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μέσῳ Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ Βουλγαρίας εἰσέρχονται ὡς ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς στὴν ὡραία μας Ἑλλάδα, Ἕλληνες καὶ Εὐρωπαῖοι κάνουν πρὸς τοῦτο «στραβὰ μάτια» καὶ ἀδιαφοροῦν.


Μετὰ τὴν δυναμικὴ ἐπέμβασι τῶν Ρώσσων βελτιώθηκε κάπως ἡ κατάστασι στὴν Συρία. Θὰ μποροῦσαν δὲ ὅλοι νὰ συμβάλλουν παύοντες νὰ ἐνισχύουν τὰ ἐξτρεμιστικὰ μωαμεθανικὰ στοιχεῖα καὶ τοὺς συμμάχους τους τζιχαντιστές, ὁπότε μέσα σὲ λίγους μῆνες θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς ἐκδιώξουν καὶ ἀπό τὸ Χαλέπι καὶ ἄλλους θύλακες γιὰ νὰ σταματήσουν ἐπὶ τέλους οἱ βρώμικοι πόλεμοι καὶ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιστρέψουν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, ποὺ σὰν «περιπλανώμενοι Ἰουδαῖοι» περιφρονοῦνται καὶ ὑποφέρουν στὴν Τουρκία, Ἑλλάδα κλπ. χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὥστε νὰ ἀρχίσουν καὶ πάλι τὴν ἐπανοικοδόμησι τῆς χώρας τους.


Ἄν εἶχαν ἴχνος ἀνθρωπισμοῦ, ἠθικῆς καὶ δικαιοσύνης οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοί, ἀντὶ νὰ ξοδεύουν τὰ ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια δολλάρια γιὰ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορά, ὡς ἔμπρακτη μετάνοια τους, θὰ ἔπρεπε νὰ δίδουν αὐτὰ δισεκατομμύρια γιὰ τὴν ἐπανοικοδόμησι τῆς Συρίας.


Ὡς γνωστὸν ἡ Μααλούλα καὶ ἰδίως ἡ Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Θέκλας ἔχουν καταστραφῆ καὶ ὁ Ἄσσαντ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ρώσσων τὴν ἀναστυλώνει. Μέχρι νὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ ἀναστύλωσι, ἡ ἡγουμένη Πελαγία καὶ οἱ 27 μοναχὲς διαβιοῦν προσωρινὰ στὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Γεωργίου στὸν Πύργο τῆς Συρίας, τὰ δὲ ὀρφανά, ποὺ εἶχε ἡ ἡγουμένη Πελαγία καὶ οἱ μοναχὲς στὴ Μααλούλα, ζοῦν ὑπὸ ἀσφάλεια στὴ Δαμασκό.


Ἄπειρα εἶναι τὰ θαύματα ποὺ λαμβάνουν χώρα καὶ στὶς μέρες μας στὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Συρίας.


Στὴν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγ. Θέκλας, ποὺ ἔχει κτισθῆ στὸ χῶρο μαρτυρίου τῆς Ἁγίας, τυφλοὶ ἔχουν ἀναβλέψει, μουγγοὶ ἔχουν μιλήσει, παράλυτοι ἔχουν περπατήσει.


Στὴν Ἱ.Μ. Παναγίας Δέσποινας (Σεϊδανάγια ἑορτὰζει 8 Σεπτεμβρίου), ποὺ ἔχει κτισθῆ ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα τοῦ παρόντος αἰώνα, τὸ ἔτος 2003, ποὺ ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὸν Ἕλληνα ἡγούμενο τῆς Μονῆς τῶν Ποιμένων Μπετζαχούρ [Βηθλεέμ], π. Ἰγνάτιο, τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.


Ἕνας πάμπλουτος Σαουδάραβας εἶχε πάει μαζὶ μὲ τὴν στείρα σύζυγό του ταξίδι στὴ Συρία καὶ ἐκεῖ ἔμαθε ἀπὸ τὸν ξεναγό - ὁδηγό τους, γιὰ τὰ μεγάλα θαύματα ποὺ κάνει ἡ Παναγία Σεϊδανάγια (27 χλμ. Β. τῆς Δαμασκοῦ). Ἄν καὶ μουσουλμάνος, ἔσπευσε μὲ τὴν γυναίκα του στὴν Παναγία, τάζοντας 20.000 δολλάρια στὸν ὁδηγὸ καὶ 80.000 δολλάρια στὸ Μοναστήρι, ἐάν ἔκανε παιδί. Πράγματι ἡ γυναίκα του ἔμεινε ἔγγυος. Μόλις ἐκείνη γέννησε, ὁ ὑπερευτυχισμένος πάμπλουτος Σαουδάραβας τηλεφώνησε στὸν Σύριο ὁδηγὸ καὶ κανόνισε νὰ τὸν περιμένει στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Δαμασκοῦ, γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸ τάμα του. ὁδηγὸς τὸν περίμενε, ἀλλὰ εἶχε ὀργανώσει τὴν δολοφονία καὶ ληστεία του μὲ μία συμμορία. Ἀπήγαγαν καὶ κατέσφαξαν, τὸν Σαουδάραβα, διαμελίζοντας τὸ πτῶμα καὶ τὸ ἔβαλαν κομματιασμένο στὸ πορτ-μπαγκάζ. Στὸν αὐτοκινητόδρομο ἀνεξήγητα ἡ μηχανὴ τοῦ αὐτοκινήτου χάλασε καὶ σταμάτησαν. Ἕνας περαστικὸς εἶδε τὰ αἵματα ποὺ ἔσταζαν ἀπὸ τὸ πορτ μπαγκάζ καὶ εἰδοποίησε τὴν Ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἀνοίγοντας τὸ πορτ μπαγκάζ εὑρέθη πρὸ ἑνὸς θαυμαστοῦ θαύματος : πετάχτηκε ὁλοζώνταντος ὁ διαμελισμένος νεκρὸς Σαουδάραβας, δείχνοντας τὰ ράμματα σὲ ὅλο του τὸ σῶμα καὶ λέγοντας πὼς ἡ Παναγία τὸν ἀνέστησε καὶ τὸν ἔρραψε. Οἱ ἐγκληματίες ἔχασαν τὰ λογικά τους. Ὁ Σαουδάραβας ἔγινε πρῶτο θέμα στὸν ἀραβικὸ τύπο. Προσέφερε δὲ στὴν Μονὴ τῆς Παναγίας 800.000 δολλάρια.


Πρόσφατα τὸ Μοναστήρι τῆς Σεϊδανάγια στὴ Συρία ἐπισκέφθηκε ἕνα ἄτομο μὲ μία μεγάλη λαμπάδα καὶ τὴν παρέδωσε σὰν τάμα του στὴν μοναχὴ Μαρίνα Maalouf καὶ βιαστικὰ τὴν παρακάλεσε νὰ τὴν ἀνάψει στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἡ μοναχὴ ἐπανειλημμένα ἐπιχείρησε νὰ τὴν ἀνάψει ἀλλὰ δὲν ἄναβε. Σὲ ὀλίγο ἀκούσθηκαν κραυγὲς ἔξω. Ἔσπευσαν οἱ μοναχὲς καὶ ἀντίκρυσαν τὸν ἐπισκέπτη νεκρό.

Κατέφθασε ἡ Ἀστυνομία καὶ ἐπάνω στὴν ἔρευνα ἀνακάλυψαν ὅτι ἡ λαμπάδα περιεῖχε μεγάλη ἐκρηκτικὴ ὕλη, ἱκανὴ νὰ ἀνατινάξῃ τὴν Μονή.


Σὲ πολλὲς Μονὲς καὶ Ναοὺς στὸν συνεχιζόμενο πόλεμο στὴ Συρία ἐκτοξεύονται ρουκέτες, ποὺ εὐτυχῶς τὴν τελευταία στιγμὴ κατ’ἀνεξήγητο τρόπο, σύμφωνα μὲ πολλὲς μαρτυρίες, «ἀλλάζουν πορεία» καὶ πέφτουν μακρυά αὐτῶν.


Στὴν σχεδὸν κατοικουμένη ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Ὀρθοδόξους συριακὴ πόλι Μχάρντε (Περιοχὴ Ἐπιφάνειας Χαμά), κοντὰ στὴν ἐμπόλεμη περιοχή, ἡ ὁποία πολὺ συχνὰ γίνεται στόχαστρο τζιχαντιστῶν, κατὰ μία λυσσαλέα ἐπίθεσι, ὅπου ἔπεσαν σὲ ἀκτίνα 4 χιλιομέτρων 2.000 ρουκέτες, ὄλμοι καὶ βόμβες, κατά περίεργο τρόπο αὐτὰ ἔπεφταν χωρίς να σκᾶνε. Οἱ χριστιανοὶ πολιτοφύλακες ὑπέκλεψαν συνομιλία τζιχαντιστῶν στὸν ἀσύρματο, ὅπου παραπονοῦντο ὅτι «κάποιος δαίμονας (τζίνι) προστατεύει τὴν πόλι καὶ δὲν ἀφήνει τὶς ρουκέτες νὰ σκᾶνε. Πρώτη φορά μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε».


Παρόμοια θαύματα ἔχουν γίνει καὶ ἀλλοῦ.Ἂς δοξάσουμε τὸν Θεὸ μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη, παρὰ τὴν ὑλιστικὴ καὶ ἀντίχριστη κοινωνία ποὺ ζοῦμε (ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; - Ματθ. ιζ,17), συνεχίζει νὰ κάνῃ ἀπίστευτα καὶ ἀδιανόητα θαύματα.

Ἂς προσευχηθοῦμε ἐπίσης μὲ ὅλην τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντες τῶν μεγάλων χωρῶν καὶ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς – νατοϊκοὺς καὶ ΣΙΑ νὰ παύσουν νὰ δημιουργοῦν ἐμφυλίους πολέμους, διὰ νὰ ἀλληλοεξολοθρεύωνται οἱ διάφορες φυλὲς τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν δογμάτων καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ ἐπὶ τέλους παντοῦ ἡ εἰρήνη, νὰ εὐημεροῦν ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ ὄχι μόνο οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροί, ἐφαρμόζοντας τὸ «ὁ θάνατός σας ἡ ζωή μας καὶ ἡ δυστυχία σας εὐτυχία μας».


Νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνεται τὸ «Homo homini lupus est» = «ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἕνας λύκος», ἀλλὰ νὰ ἐπιβιώνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀξιοπρεπῶς καὶ εἰρηνικῶς. Εἶναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης καὶ ὁ χείριστος παλιμβαρβαρισμὸς διὰ νὰ ἀποκτήσουν οἱ ἄπληστοι τὸν «μαῦρο χρυσό» τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, νὰ τοὺς ἐξολοθρεύουν παντοιοτρόπως.


Καλλίτερον λοιπὸν νὰ προσευχώμεθα νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντες καὶ κατεξοχὴν τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς («δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» - Ἠσ. 26,9) καὶ ἂς ἀποφύγουμε ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ κάνωμε περαιτέρω τὴν ἀρνητικὴ προσευχή : «...πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» Ἠσ. 26,15.


Γιὰ ἀνάρτησι σὲ φίλες ἱστοσελίδες, facebook καὶ twitter καὶ web t.v. καὶ ἀναδημοσίευσι σὲ φίλα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, καθὼς καὶ γιὰ τὴν προώθησι σὲ συγγενεῖς, φίλους, γνωστοὺς τοῦ καθενός μας (τὰ πράγματα πρέπει νὰ λέγωνται ἐπὶ τέλους μὲ τὸ ὄνομά τους - «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, 8, 32) καὶ «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)») σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα γιὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΣ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 17.02.2017

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΣ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

17.02.2017

1.Η  διαστρέβλωση ή η παράληψη ορθής διαφωτίσεως εις τον αιώνα των ταχυτήτων και της βασιλείας των ΜΜΕ είναι ειδεχθέστατο έγκλημα και θεοκτονία. Μόνον η αποκατάσταση της αληθείας σώζει.

Μιας και μερικοί διευθυντές - ανταποκριτές ειδήσεων έχουν τόσον παρασυρθεί από ανιστόρητους ιστορικούς και ιδιοτελείς κύκλους «πατριαρχών» διαπλοκής, αετονύχηδων, καταφερτζήδων και μεθοδίων, οι οποίοι με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο επιδιώκουν την διαστρέβλωση της αληθείας και δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν την ηθική εντολή «γνώσατε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθέρωση ημάς», τότε ας ακούσουν την ρήση του αρχαίου προγόνου μας  Πλάτωνος «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς» (ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ).

Έχουμε τονίσει ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ότι : εμείς δεν επιθυμούμε ούτε μια τρύπα δεκάρα από την πολιτεία και την εκκλησία όχι μόνο δια την κατασκευή του Πανελληνίου Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους του Κολοκοτρώνη και Καποδίστρια – αλλά ΖΗΤΟΥΜΕ  η μεν εκκλησία να πρωτοστατεί ευλογούσα εμπράκτως, ή δε πολιτεία να νομοθετεί διευκολύνουσα.

2. Αλλά και την συντήρηση του Ιερού Πανελληνίου Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους, τις αναμνηστικές στήλες για τους Έλληνες και Φιλέλληνες που πρόσφεραν τα πάντα στον Αγώνα, και την μισθοδοσία του αναγκαίου προσωπικού και του περιβάλλοντος χώρου τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς (Εάν παραστεί ανάγκη να κοπούν μερικά δέντρα, αναλαμβάνουμε συμβατικώς  την ευθύνη –υποχρέωση να φυτέψουμε χιλιαπλάσια).

 

3. Χιλιάδες ελληνικές οικογένειες θα τρώνε τον άρτο το επιούσιο με τον ιδρώτα τους, δουλεύοντας για αυτό το έργο.

4. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα γεμίζουν με εισφορές.

5. Τα οφέλη για την Ελλάδα και την Ελληνική κοινωνία θα είναι εις βάθος χρόνου αμύθητα.

6. Πρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Αντιπρόεδρος ο οικείος Μητροπολίτης και 3 άλλοι Μητροπολίτες, τους οποίους θα ορίζει το διευρυμένο Δ.Σ. του Ι.Π.Η.Π.Α., 5 μέλη του Ι.Π.Η.Π.Α. με 8 Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως του Τάματος του Έθνους, 5 μέλη από την εξουσιοδοτημένη υπό της Ιεράς Συνόδου 9μελή Επιτροπή. Εάν συμβάλλουν στη πραγματοποίηση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και της Περιφέρειας, τότε θα μειωθούν οι Πρέσβεις Καλής Θελήσεως του Τάματος του Έθνους κατά δύο και θα αντικασταθούν από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και ένα μέλος της Περιφέρεια, όπου θα ανεγερθεί το Τάμα του Έθνους (Αθήνα/Αττική ή αλλού).

7. Ιδιοκτησιακώς και οικονομικώς δεν θα ανήκει ούτε στον Αναγνωστόπουλον, ούτε στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών ούτε στο Σωματείο Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους, ούτε στο Ελληνικό Κράτος αλλά στο Ελληνικό Γένος - Ελληνικό Έθνος - τους Πανέλληνες και την Παγκόσμια Ορθοδοξία.

Εκκλησιαστικώς θα ανήκει στον τοπικό Μητροπολίτη.

Οικονομικώς και ιδιοκτησιακώς θα ανήκει στο Ελληνικό Έθνος, στους απανταχού Έλληνες της διασποράς και την παγκόσμια Ορθοδοξια.

8. Με μελέτη των στοιχείων του Γενικού Αρχείου του Κράτους και άλλων έγκυρων πηγών έχουμε απόδειξη ότι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν Πρόεδρος για το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. ο Θρασύβουλος Ζαΐμης, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, ο Σπυρίδων Λάμπρος και λοιποί , λαμπροί Πρωθυπουργοί και σοβαροί  Έλληνόψυχοι πατριώτες έχουν ταχθεί να ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ το Τάμα του Έθνους.

Μάλιστα ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Αλέξανδρος Ζαΐμης σαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας την 3 Μαρτίου 1930 έθεσαν το θεμέλιο λίθο στο Πεδίο του Άρεως.

Γιατί δεν υπάρχει η στοιχειώδης ευσυνειδησία των δημοσιογράφων και διευθυντών ειδήσεων να λέγουν την όλη αλήθεια και γιατί κόλλησε η βελόνα και πιπιλίζουν την καραμέλα : «το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ είναι χουντικό, χουντικό … είναι κατάλοιπα της χούντας , κατάλοιπα της χούντας..» ! ! ! ...

Μήπως όλοι αυτοί που σιωπούν ή διαστρεβλώνουν την αλήθεια είναι βαλτοί προς τούτο να την παραποιούν βαναύσως και να λέγουν τέτοια ξεράσματα δια να καλύπτουν το ειδεχθέστατο σκάνδαλο του αιώνος,  που είναι το κουκούλωμα των χρημάτων του Τάματος του Έθνους που συγκεντρώθηκαν επί εποχής των Συνταγματαρχών !

Και γαρ η λαλιά τους, δηλαδή η διαστροφή της αλήθειας επιβεβαιώνει τις πράξεις αυτών των πανούργων που καταχράστηκαν το ιερό χρήμα και περιορίζουν σκοπίμως ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ήταν μόνο 450.000.000 δραχμές. Όμως πρέπει να είναι υπερδιπλάσια.

Είναι η κατεξοχήν ανηθικότητα  εκ μέρους της πολιτείας και της εκκλησίας που δεν ενδιαφέρονταν να μάθουν :

α. Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν επί Συνταγματαρχών,

β. Σε ποια πιστωτικά ιδρύματα και

γ.τι απέγιναν τα χρήματα αυτά που με τους τόκους πρέπει να είναι σήμερα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ .

 

9. Βλέποντας την αβελτηρία και την πλήρη αδιαφορία τους, αναγκαστήκαμε να κινήσουμε εμείς την διαδικασία των ανακρίσεων και απαιτούμε να μην κουκουλωθεί αυτή η υπόθεση ως είθισται.

Αλλά επειδή τα πιστωτικά ιδρύματα συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να αρνηθούν ότι υπήρξαν λογαριασμοί και καταθέσεις και επειδή πετύχαμε το συμβούλιο των πλημμελειοδικών να άρει το απόρρητο των τραπεζών, αιτούμε εν ονόματι της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας:

 

να κληρωθούν ορκωτοί λογιστές , αστυνομικοί και δικαστικοί της διώξεως οικονομικού εγκλήματος, συνταξιούχοι διευθυντές τραπεζών και λοιποί με καθαρά χέρια να ερευνήσουν σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.

Να ελέγξουν όλα τα καταθετήρια  και εντάλματα πληρωμών όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την περίοδο 1969  μέχρι τώρα..

Όσοι έχουν στοιχειώδη ασυνειδησία και θέλουν να αποκαταστήσουν την αλήθεια ας μας ζητήσουν γραπτώς και να μάθουν τι θα φτιάξουμε με τα χρήματα δημιουργία του Τάματος (εκατοντάδες στρέμματα πράσινων πνευμόνων, εξοπλισμό σχολείων, αναστυλώσεις Ιστορικών Ναών και Μονών, Γηροκομεία , Στέγες Αγάπης κλπ ευαγή Ιδρύματα).

Αμέσως θα έχουν  όλα τα στοιχεία που επιθυμούν , για να τους βοηθήσουμε.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

τις οποίες  συνιστούμε  ανεπιφυλάκτως σε όλους τους φίλους και συνεργάτες μας – θαυμαστές των σκοπών και δραστηριοτήτων των φορέων μας να τις συνιστούν παντού.

και όσα ΜΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

E mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

   

Χαρά Νικοπούλου - Η ηρωική δασκάλα απο το Μέγα Δέρειο Διδυμοτείχου

ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΗΡΩΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΙΝ ΤΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (14.4.2010)
 
1. Ὡς γνωστὸν ἡ νεαρὰ διδασκάλισσα Χαρὰ Νικοπούλου διακατέχεται ἀπὸ ὑψηλότατον ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίας τοῦ λειτουργήματός της καὶ ἀκέραιον χαρακτῆρα καὶ μοχθεῖ νυχθημερὸν εἰς τὴν πλέον ἀκριτικὴν περιοχὴν τῆς Ἑλλάδος, τὰ Πομακοχώρια τοῦ Διδυμοτείχου, νὰ διδάσκῃ τοὺς Ἑλληνόπαιδας, τέκνα τῶν Ἑλλήνων Πομάκων τὴν φιλοπατρίαν καὶ ἐν γένει τὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν. Τὸ ἔργον της εἶναι λίαν δυσχερές, διότι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀνεκτίμητες ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν, χάριν τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσωμε τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ δὲν «ἐπολτοποιήθημεν» ἀκόμη.
 
 
2. Οἱ ἀνεγκέφαλοι αὐτοὶ ἰθύνοντες γίνονται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ ὑπερθεματίζουν τὶς προτροπὲς τῶν ἐντολέων των, νὰ ἀφελληνισθοῦν καὶ νὰ ἀποχριστιανοποιηθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ τοιουτοτρόπως, λοιπόν, ὥρισαν αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες πολιτικοί μας, ὅτι οἱ Πομάκοι εἶναι Τοῦρκοι καὶ τοὺς ὤθησαν εἰς τὴν διαστροφὴν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τοὺς «φίλους μας» Τούρκους, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν καὶ αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους ἐξισλαμισθέντες Πομάκους ὡς Τούρκους, ὅπως καὶ τοὺς ἄλλους ἐξισλαμισθέντες Ἕλληνες ὡς Τούρκους καὶ ὀργιάζει ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα.
 
3. Ἐὰν εἶχον αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἴχνος φιλοτίμου, ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ ἀξιοπρεπείας καὶ δὲν ὄμνυον τὰ πάντα εἰς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, διὰ νὰ δυνηθοῦν τοιουτοτρόπως νὰ ἀναρριχηθοῦν καὶ νὰ διατηρηθοῦν εἰς τὰ ὕπατα ἀξιώματα, θὰ ἀνέπτυσσον τὴν γλῶσσαν τῶν Πομάκων, θὰ τοὺς ἐτύπωνον δωρεὰν βιβλία καὶ θὰ ἐπεστράτευον ἰδεολόγους διδασκάλους μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἱκανούς, ἐντίμους, μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ θὰ τοὺς ἀπέστελναν εἰς τὰ πομακοχώρια νὰ διδάσκουν τὰ ἑλληνόπουλα, ποὺ κατάγονται ἀπὸ Πομάκους, τὴν πομακικὴν γλῶσσαν. Μάλιστα δὲ ὅλοι οἱ διδάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι κ.λπ. θὰ ἠδύναντο (ἀντὶ νὰ ὑφίστανται «καψόνια» εἰς τοὺς στρατῶνες) νὰ μετεκπαιδεύοντο εἰς τὴν πομάκικην γλῶσσαν καὶ νὰ διδάσκουν μικροὺς καὶ μεγάλους ἀντὶ τῆς στρατιωτικῆς των θητείας. Μετὰ τὴν ἀπόλυσίν των ἀπὸ στρατιῶτες-ἐκπαιδευταί θὰ ἠμποροῦσαν νὰ συνεχίζουν τὴν ἱεραποστολήν των ἀμειβόμενοι ἐπὶ πενταετίαν καὶ μετὰ νὰ διορίζοντο κατ᾿ ἐπιλογήν των καὶ εἰς ἄλλα σχολεῖα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.
 
4. Οἱ ἄθλιοι αὐτοὶ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον δὲν ἐνεργοῦν κατ᾿ ἐπιταγὴν τῆς ἑλληνικῆς συνεδήσεως, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ὡς «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» κατατρέχουν ἀκόμη καὶ ἐλαχίστους ἰδεολόγους καὶ ἀνιδιοτελεῖς διαδασκάλους, ὅπως τὴν  ἡρωίδα σύγχρονην «Μπουμπουλίνα» Χαρὰ Νικοπούλου νὰ μὴ ἔχῃ εὐσυνειδησίαν-συνείδησιν πρὸς τὸ λειτούργημά της, ἀλλὰ νὰ εἶναι μὲ τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴν νοοτροπίαν, ὅπως οἱ περισσότεροι τῶν διδασκάλων καὶ ἐν γένει τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ κ. Χαρὰ Νικοπούλου εἶναι θυγατέρα τοῦ ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Νικοπούλου, ἐν τούτοις ὄχι μόνον δὲν ἐζήτησεν εὐνοϊκὴν τοποθέτησιν, ὅπως εἴθισται νὰ κάμνουν οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμη καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοί, μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, ἀλλὰ ἐζήτησε ἀντιθέτως νὰ διορισθῆ εἰς χωριὰ, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ μειονοτικοί, ἀπομονωμένη οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὸν ὑπόλοπον κόσμον.. 
 
5. Εὖγε εἰς τὴν ἡρωικὴν δασκάλα Χαρά Νικοπούλου !
 
Μακάρι, μυριάκις εἴθε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ της καὶ νὰ φωτίσῃ καὶ ἄλλες δασκάλες καὶ ἄλλους δασκάλους νὰ τὴν μιμηθοῦν καὶ μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ ὑπεραμύνωνται τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων καὶ νὰ γραφοῦν καὶ δι’ αὐτοὺς χρυσές σελίδες διὰ τὴν ἄκαμπτον φιλοπατρίαν των καὶ νὰ εἶναι παραδείγματα πρὸς μίμησιν τόσον εἰς τοὺς συγχρόνους των – εἰς τοὺς λίαν κρίσιμους χρόνους ποὺ διερχόμεθα -- καθὼς καὶ εἰς τὶς ἐπερχόμενες γενεές.  

Πηγή: teachers-limnou.blogspot.com

Ἡ  ἀπομαγνητοφώνησις τῆς ὁμιλίας τῆς ἡρωϊκῆς δασκάλας κ. Χαρᾶς Νικοπούλου:

 
Χριστὸς ἀνέστη, Χρόνια Πολλὰ σὲ ὅλους. Εἶναι ἰδιαίτερη ἡ συγκίνησίς μου σήμερα νὰ βραβεύωμαι στὴ γῆ ποὺ μὲ γέννησε καὶ μὲ μεγάλωσε, στὴ Μακεδονία! Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν νομάρχην τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδην, καθὼς καὶ τὸν πρόεδρον τοῦ συμβουλίου ἀποδήμου ἑλληνισμοῦ κ. Ταμβάκη, ὄχι μόνο γιὰ τὴν τιμητικὴ διάκρισιν πού μου ἀποδίδουν στὴ σημερινὴ ἐκδήλωσιν, ἀλλὰ κυρίως γιατί ἀναγνωρίζουν μέσα ἀπὸ τὴν πορεία μου στὰ πομακοχώρια, τὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει στὴν Θράκη, μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, ποὺ συντελεῖ στὴν πολιτιστικὴ γενοκτονία τῶν Πομάκων καὶ τῶν Ρωμᾶ τῆς Θράκης. Τὰ ἑπόμενα λόγια ποὺ θὰ ἀκούσετε εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ στέλνουν μέσα ἀπὸ ἐμένα οἱ Πομάκοι τῆς Θράκης.
Ὅπως ἴσως γνωρίζετε, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπέλεξα νὰἐγκατασταθῶ μόνιμα καὶ νὰ διδάξω στὸἀκριτικὸ πομακοχώρι τοῦἜβρου στὸ Μεγάλο Δέρειο, ἔχοντας δίπλα μου ἀκούραστο συμπαραστάτη τὸν σύζυγόν μου Ἠλία καὶ τὴν εὐχὴν τῶν γονέων μου! Ἔζησα ἀπίστευτες στιγμὲς μὲ τοὺς μαθητές μου, ποὺ διψοῦσαν νὰ μάθουν "τί εἶναι ἡ πατρίδα μας". Ταξιδέψαμε μαζὶ στὰ μονοπάτια τῆς Ἑλλάδος καὶ συγκροτήσαμε τὴν χορωδίαν τοῦ Μεγάλου Δερείου, ποὺ μὲ περηφάνια ἑρμηνεύει τὰ τραγούδια τοῦ Θεοδωράκη, τοῦ Χατζιδάκη, τοῦ Τσιτσάνη, καὶἐθνικὰ κομμάτια στὶς ἑορτές. Τὰἀπογεύματα μαζὶ μὲ τὶς μητέρες τῶν Πομάκων παιδιῶν μου, μαθαίναμε Ἑλληνικὰἤθη καὶἔθιμα τῶν Πομάκων καὶ τῶν Ἀλεβητῶν. Τὰ χρόνια κύλησαν δημιουργώντας ἀνάμεσά μας σχέσεις ἀγάπης, ἐμπιστοσύνης καὶ σεβασμοῦ.
Δυστυχῶς πολλὲς φορὲς εὑρέθηκα ἀντιμέτωπη μὲ τοὺς ἐγκάθετούς του Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἀντιδροῦσαν στὴν παρουσία μου στὸ Δέρειο, μιὰ καὶ προκλητικὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰἐκτουρκίσουν τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ρωμὰ καὶ εὐτυχῶς ἀπετέλεσα ἐν μέρει τροχοπέδη στὰ σχέδια τους.
Ἀφενὸς θέλω λοιπὸν νὰ στείλω ἕν μήνυμα στὸ Σάρνιτς στὸν Πρόξενον τῆς Κομοτηνῆς: Ἡ μειονότητα στὴν Θράκην εἶναι ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Τουρκική. Ἂν καὶ μαζὶ μὲ τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ἀλεβῆτες τοῦ Δερείου ἀντιμετωπίσαμε πολλὰ προβλήματα, ἐντούτοις ἀντέξαμε, γιατί ὁ Θεός μας ἔστειλε ὡς ὁδηγοὺς στὸ δύσκολο ἀγῶνα μας, τὰ παιδιά, τοὺς μαθητές μου, τοὺς πιὸἀξιοπρεπεῖς ΕΛΛΗΝΕΣ τῆς Θράκης. Τὰ "δικά μου πομακόπουλα" ὡς γνήσια Ἑλληνόπουλα μὲ κάθε τρόπο στέλνουν ἕν ἠχηρὸν ράπισμα σὲὅσους ἀναρωτιοῦνται σήμερα μέσα ἀπὸἐγχειρίδια ντροπῆς "Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας;"
Ὁ κάθε ΕΛΛΗΝΑΣ τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα ΦΩΝΑΖΕΙ "τί εἶναι ἡ Πατρίδα μας": Μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων τὸ θρυλικὸ "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ" τοῦ Λεωνίδα καὶ τῶν 300 ὁρίζει τί εἶναι ἡἙλλάδα.... Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εἶναι ἡ ΕΛΛΑΣ τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα , ἔτσι ὅπως θὰ θέλαμε ὅλοι νὰ εἶναι, "Πατρίδα μας" εἶναι ὁ Σωκράτης, ὁ Περικλῆς, οἱἀρχαῖοι φιλόσοφοι, οἱ ρήτορες... Πατρίδα μας εἶναι οἱ βυζαντινοὶ Αὐτοκράτορες, ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ὁ δάσκαλος τοῦ γένους Εὐγένιος Βούλγαρης... ὁἝλλην φιλόσοφος Μιχαὴλ Ψελλός, ὁ φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστὸς ἤ Πλύθων, ἡἌννα Κομνηνή. ΟΙ ΕΠΙ 400 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΜΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, οἱ Φιλικοί, Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ποὺ διαχρονικὰ κήρυττε: " τὰ σχολειὰ χτίστε , ἐκεῖὁ Θεὸς μένει τῆς ἐλευθερίας"...Ἑλλάδα εἶναι ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Μακρυγιάννης, ὁ Μιαούλης, ἡ Μπουμπουλίνα, ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ διατήρησαν στοὺς αἰῶνες ΤΟ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ , ὅπως ἀπ' τὴν ἀρχαία ἀκόμη Ἑλλάδα ὅριζε ὁἩρόδοτος ΕΛΛΑΔΑ, Πατρίδα μας εἶναι ὁ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ποὺἀγωνίστηκε γιὰ νὰἀπελευθερώσῃ αὐτὴνἐδῶ τὴν ἱερὴ γῆ τῶν Μακεδόνων, ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης ποὺ θυσιάστηκε γιὰ τὴν Κύπρο, ὁ Διγενής, ὁὉπλαρχηγὸς στὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Βορείου Ἠπείρου ὁ προπάππους μου θρυλικὸς Ἀθανάσιος Φαρμάκης, ἀλλὰ μέχρι καὶ σήμερα "πατρίδα μας ΕΛΛΑΔΑ" εἶναι οἱἭρωες τῶν Ἰμίων... o Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης... ὁ Παναγιώτης Βλαχάκος, μὰ καὶ κάθε ἐν ζωῇἝλληνας πιλότος ποὺ καθημερινὰἀναχαιτίζει στὸ Αἰγαῖο τὰ τουρκικὰἀεροσκάφη. ΕΛΛΑΔΑ, Πατρίδα μου δικιά μου καὶ δικιά σας, εἶναι ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ" ΠΟΥ ΙΔΙΟ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙ ΠΩΣ ΗΜΑΣΤΑΝ - ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ..."Πατρίδα μας" εἶναι κάθε ξεριζωμένος Ἕλλην τοῦ Πόντου, κάθε ξενιτεμένος Ἠπειρώτης, κάθε ἀγέρωχος Μακεδόνας, κάθε Θεσσαλός, κάθε Στερεοελλαδίτης, Πελοποννήσιος, νησιώτης, κάθε Ἕλλην τῆς Διασπορᾶς. Μὰ πάνω ἀπὸὅλα γιὰἐμένα τὴ δασκάλα τοῦ Δερείου: ΕΛΛΑΔΑ εἶναι κάθε Πομάκος μαθητής μου ποὺ φωνάζει μέσα ἀπὸ σχολικὲς ἐφημερίδες ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ εἶναι ΕΛΛΗΝΑΣ, μὰ κάποιοι τόσο ἄκριτα καὶἀνεύθυνα τὸν ρίχνουν στὰ δίχτυα τῆς Τουρκίας, δημιουργώντας δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα καὶἀρνούμενοι πεισματικὰ τὴν ἵδρυσιν δημοσίων σχολείων στὰ πομακοχώρια. Μπορεῖ κάποιοι νὰἀπαγόρευσαν στοὺς Πομάκους μαθητές μου νὰ φορέσουν μὲὑπερηφάνεια, λίγες μέρες πρίν, στὶς 25 Μαρτίου τὴν Ἐθνικὴ φορεσιὰ τοῦ Τσολιὰ ποὺ τόσο ἐπιθυμοῦσαν μὰὁ Χασάν, ὁ Ρετζέπ, ὁὈκτάϊ, ἡ Γελής, ἡ Νουράν, ἡ Μελίσα ὁ Σαμπρί, ὁ Σαλή, ἡ Νουρτζᾶν, ὁἘρτζᾶν ,ὁ Μπαρής, ἡἘτζέ, ἡ Φατμέ, ἡ Γκιζέμ, ὁ Σαμπρί, ὁ Τζελάλ, ἡ Ντιλάρα, ὁ Σετσκήν, ὁἈλή, ὁ Γιουνούς, οἱ δικοί μου μαθητὲς ἀλλὰ καὶἐμεῖς οἱ δασκάλες τοῦἑλληνόγλωσσου προγράμματος τοῦ Μειονοτικοῦ σχολείου Μεγάλου Δερείου Ἔβρου ἡ κυρία Σουμάκα Ζαφείρω, ἡ κυρία Ἐλπίδα Τζώρτζη καὶἐγὼ δὲν πτοηθήκαμε. Ἀντίθετα ΣΕ ΚΑΘΕ ΞΕΝΟ Ή ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, στὸν Ἀλβανὸ ποὺἐγείρει θέμα Τσάμηδων, στὸν σκοπιανὸ ποὺ προκλητικὰ οἰκειοποιεῖται τὴ ΓΗ τῶν Μακεδόνων, καὶ στὸν Τοῦρκο ποὺ καταδυναστεύει τὴν Κύπρο καὶἐπιβουλεύεται τὴ Θράκη καὶ τὸ Αἰγαῖο ἀφιερώνουμε μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ μας τὸ τραγούδι ποὺἀκούστηκε στὴ φετινὴἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου: ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΟΙΡΑ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΥΠΟΤΑΓΗ. ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΩΣΩ, ΑΠ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΗ ΜΙΑ ΣΠΙΘΑΜΗ!
                                 Ἡἀπομαγνητοφώνησις ἔγινε ἀπὸ τὸἹστολόγιο τῆς Ἀντιπαρακμῆς

 

23.5.2011 Άγιος Νέος Οσιομάρτυς Παύλος ο εξ Αροανίας Καλαβρύτων, Περιγραφή Εορτής

   


 
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 47, σελ. 1)


 
1. Διὰ πρώτη φορὰ ἐτελέσθη ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀρονίας στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων ἡμέρα Κυριακή.
 
2. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἦταν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ πολλοὶ φίλοι μας, ποὺ μᾶς τιμοῦν πάντοτε διὰ τῆς παρουσίας τους, ἠναγκάσθησαν νὰ μεταβοῦν ἀλλοῦ καὶ παρ᾿ ὅλον ποὺ ἐφέτος συνέπεσεν καὶ ἡ ἐπέτειος τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν καὶ πληθώρα παραδοσιακῶν ἐπιστηθίων φίλων ἔπρεπε νὰ συμμετάσχουν στὴν σπουδαιοτάτη αὐτή ἐπέτειο, στὴν ὁποία ἐμεῖς δυστυχῶς δὲν ἠδυνήθημεν νὰ παραστῶμεν σωματικῶς, ἀλλὰ μόνο πνευματικῶς, ἐν τούτοις ἑκατοντάδες εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐλάμπρυναν διὰ τῆς παρουσίας τους τὴν ἑορτήν μας.
 
3. Μᾶς ηὐλόγησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος,
Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καὶ ἐχοροστάτησε καὶ
Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὁ ὁποῖος καὶ ὡμίλησε.
 
4. Πολλοὶ ἄλλοι Σεβασμιώτατοι ἤθελαν νὰ συλλειτουργήσουν, πλὴν ὅμως, ἀποφεύγοντες νὰ ἔχωμε πομπώδεις πανηγύρεις, κρατοῦμε τοὺς ἄλλους Σεβασμιωτάτους σὲ «ἐφεδρεία» γιὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη.
 
5. Εὐτυχῶς ὁ καιρὸς ἦταν ἄριστος καὶ ἐδόθη εὐκαιρία στὸ Μουσικοχορευτικὸ Συγκρότημα τῶν Καστελοριζίων νὰ μᾶς μαγεύσῃ μὲ τοὺς παραδοσιακούς του χοροὺς καὶ τραγούδια στὸ προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ.
 
6. Ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ἐνήργησε μὲν ἀπὸ τὸν παρελθόντα Ἰανουάριο νὰ μεταδώσουν ζωντανὰ ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ΕΡΤ τὴν ἑορτήν μας· πλὴν ὅμως ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ ἀπὸ πολύμηνες ὀχλήσεις ἠρνήθη τὴ μετάδοσι, ἡ δὲ ΕΡΤ ἐπὶ πεντάμηνο μᾶς ἐνέπαιζε ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως καὶ τελικῶς μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὅτι δῆθεν πρέπει νὰ κάνουν οἰκονομίες καὶ ὅτι δὲν ἔχουν προσωπικό, δὲν ἦλθε.
 
Ὅλοι μας ἔχουμε γίνει μάρτυρες, ὅτι ἡ ΕΡΤ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ καὶ λοιπὲς ΔΕΚΟ, γιὰ μία ἐργασία, ποὺ δύναται νὰ τὴν κάνῃ ἕνα ἤ δύο ἄτομα, ἀπασχολοῦν πολλαπλάσια, καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄτομα ἕνας ἤ δύο ἐργάζονται καὶ πολλαπλάσιοι παρατηροῦν πολιτικολογοῦντες, ποδοσφαιρολογοῦντες, ἐρωτοτροποῦντες καὶ ἐν γένει ἀμπελοφιλοσοφοῦντες, νοσφιζόμενοι τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
 
Διότι ἀνεγκέφαλοι, ἀνευθυνοϋπεύθυνοι, ἀσυνείδητοι καὶ φαῦλοι πολιτικοὶ ἐδημιουργοῦσαν συνεχῶς ὀργανικὲς θέσεις γιὰ νὰ διορίζουν τὸν συρφετὸ τῶν ψηφοφόρων καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τους χάριν ἄγρας ψήφων. Ἀφοῦ κατασπατάλησαν τὰ ἀμύθητα ποσὰ ἀπὸ τὰ σχέδια ΜΑΡΣΑΛ καὶ ΕΟΚ-Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἄρχισαν νὰ δανείζωνται ἀθρόως, γιὰ νὰ πληρώνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις σὲ αὐτὰ τὰ «παράσιτα» καὶ κατὰ τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως «κοπρίτες». Καὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα, ἔχουν ἐξαθλιώσει καὶ ἐκμαυλίσει τὸν δύσμοιρον ἑλληνικὸν λαὸν ἀφαντάστως καὶ τὸν ἔχουν ὁδηγήσει στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ἐφαρμόζοντες οἱ τρισάθλιοι αὐτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων…
 
7. Αὐτὰ τὰ τρισάθλια ἀνθρωπάκια, ἀντὶ νὰ καταδικασθοῦν ἀπὸ ἔκτακτο λαϊκὸ Δικαστήριο καὶ νὰ ἀπαγχονισθοῦν καὶ νὰ παραμείνουν στὴν κρεμάλα στὴν πλατεία Συντάγματος, ἐν τούτοις λαμβάνουν καὶ κρατικὲς χορηγίες, γιὰ νὰ συντηροῦν τὰ ἱδρυματάκια τους καὶ νὰ καλλιεργοῦν τὴν ἀνύπαρκτη ὑστεροφημία τους.
 
Γιὰ νὰ καλύψουν δὲ αὐτὰ τὰ τεράστια ἔξοδα, ποὺ συνεχίζουν νὰ δημιουργοῦν, συνεχίζουν νὰ ὑποθηκεύουν καὶ νὰ ἐκποιοῦν τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο καὶ νὰ αὐξάνουν τὴν ἄγρια φορολογία.
 
8. Ὅπως, ὅταν ἄσωτοι υἱοὶ καὶ ξέφρενα γύναια κάνουν ἔναντι ,,πινακίου φακῆς,, ἀνεμοσκορπίσματα τὶς περιουσίες, ποὺ τοὺς ἄφησαν γονεῖς καὶ συγγενεῖς τους, ἀναγκάζονται νὰ δανείζωνται ὅσο-ὅσο καὶ ὅταν πλέον δὲν τοὺς δίδουν ἄλλα δάνεια, ἐκποιοῦν καὶ τὰ τιμαλφῆ τους καὶ μετὰ αὐτό, ποὺ τοὺς ἀπομένει, εἶναι νὰ πουλᾶν καὶ τὸ σῶμα τους σὲ ὁποιονδήποτε σὲ ὁποιαδήποτε, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴ μεγάλη οἰκογένεια, τὴ Πατρίδα μας …
 
9. Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, ἐπειδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἔχει γίνει «ἀφωνότερη ἰχθύος» καὶ ἀπαθῶς θεᾶται τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα…
 
10. Εὐελπιστοῦμεν νὰ κάμνωμε «νινευιτικὴ μετάνοια», νὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ «βάλῃ ὁ Θεὸς τὸ χέρι του» καὶ νὰ μὴ βυθισθοῦμε στὴν ἄβυσσο, ὥστε νὰ δυνηθῶμεν καὶ τοῦ χρόνου νὰ ἑορτάσωμε μὲ μεγαλύτερη πνευματικὴ κατάνυξι καὶ ψυχικὴ ἠρεμία…
 
 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες ἀπὸ ἀριστερά, Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας μὲ τὸ «ἀηδόνι» τοῦ Καστελόριζου κ. Εὐαγγελία Ξενοπούλου καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ της συγκρότημα. Διακρίνονται ἐπίσης ὁ τ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ρωμύλος Κεδίκογλου, ὁ Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας, ὁ Πρόεδρος τῶν «Βετεράνων Κύπρου 1974-ἀεὶ μάχιμοι» κ. Νικόλαος Ἀργυρόπουλος καὶ ἄλλοι προσκυνηταί».
Ἐπειδὴ προφανῶς ἡ φωνή μας δὲν ἀρέσει στὸ κατεστημένο, δυστυχῶς, μέχρι πρὸ ὀλίγου ἡ ἱστοσελίδα μας, εἶχε πέσει γιὰ πολλὲς ἡμέρες θύμα ἀγρίας ἐπιθέσεως , γιὰ νὰ μᾶς ,,σαμποτάρουν,, καὶ δὲν ἠδυνάμεθα νὰ ἀναρτοῦμε τίποτε. Γι’αὐτὸ παρακαλέσαμε φiλες ἱστοσελίδες νὰ τὸ ἀνακοινώνουν τὰ περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων.


Ἀπὸ τὴν ἀρτοκλασία

Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες ἀπὸ ἀριστερά, Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας μὲ τὸ «ἀηδόνι» τοῦ Καστελόριζου κ. Εὐαγγελία Ξενοπούλου καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ της συγκρότημα. Διακρίνονται ἐπίσης ὁ τ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ρωμύλος Κεδίκογλου, ὁ Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας, ὁ Πρόεδρος τῶν «Βετεράνων Κύπρου 1974-ἀεὶ μάχιμοι» κ. Νικόλαος Ἀργυρόπουλος καὶ ἄλλοι προσκυνηταί».
 


   

σελίδα 8 απο 87

Developed by © mpistiries.com