Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Χαρά Νικοπούλου - Η ηρωική δασκάλα απο το Μέγα Δέρειο Διδυμοτείχου

ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΗΡΩΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΙΝ ΤΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (14.4.2010)
 
1. Ὡς γνωστὸν ἡ νεαρὰ διδασκάλισσα Χαρὰ Νικοπούλου διακατέχεται ἀπὸ ὑψηλότατον ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίας τοῦ λειτουργήματός της καὶ ἀκέραιον χαρακτῆρα καὶ μοχθεῖ νυχθημερὸν εἰς τὴν πλέον ἀκριτικὴν περιοχὴν τῆς Ἑλλάδος, τὰ Πομακοχώρια τοῦ Διδυμοτείχου, νὰ διδάσκῃ τοὺς Ἑλληνόπαιδας, τέκνα τῶν Ἑλλήνων Πομάκων τὴν φιλοπατρίαν καὶ ἐν γένει τὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν. Τὸ ἔργον της εἶναι λίαν δυσχερές, διότι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀνεκτίμητες ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν, χάριν τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσωμε τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ δὲν «ἐπολτοποιήθημεν» ἀκόμη.
 
 
2. Οἱ ἀνεγκέφαλοι αὐτοὶ ἰθύνοντες γίνονται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ ὑπερθεματίζουν τὶς προτροπὲς τῶν ἐντολέων των, νὰ ἀφελληνισθοῦν καὶ νὰ ἀποχριστιανοποιηθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ τοιουτοτρόπως, λοιπόν, ὥρισαν αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες πολιτικοί μας, ὅτι οἱ Πομάκοι εἶναι Τοῦρκοι καὶ τοὺς ὤθησαν εἰς τὴν διαστροφὴν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τοὺς «φίλους μας» Τούρκους, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν καὶ αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους ἐξισλαμισθέντες Πομάκους ὡς Τούρκους, ὅπως καὶ τοὺς ἄλλους ἐξισλαμισθέντες Ἕλληνες ὡς Τούρκους καὶ ὀργιάζει ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα.
 
3. Ἐὰν εἶχον αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἴχνος φιλοτίμου, ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ ἀξιοπρεπείας καὶ δὲν ὄμνυον τὰ πάντα εἰς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, διὰ νὰ δυνηθοῦν τοιουτοτρόπως νὰ ἀναρριχηθοῦν καὶ νὰ διατηρηθοῦν εἰς τὰ ὕπατα ἀξιώματα, θὰ ἀνέπτυσσον τὴν γλῶσσαν τῶν Πομάκων, θὰ τοὺς ἐτύπωνον δωρεὰν βιβλία καὶ θὰ ἐπεστράτευον ἰδεολόγους διδασκάλους μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἱκανούς, ἐντίμους, μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ θὰ τοὺς ἀπέστελναν εἰς τὰ πομακοχώρια νὰ διδάσκουν τὰ ἑλληνόπουλα, ποὺ κατάγονται ἀπὸ Πομάκους, τὴν πομακικὴν γλῶσσαν. Μάλιστα δὲ ὅλοι οἱ διδάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι κ.λπ. θὰ ἠδύναντο (ἀντὶ νὰ ὑφίστανται «καψόνια» εἰς τοὺς στρατῶνες) νὰ μετεκπαιδεύοντο εἰς τὴν πομάκικην γλῶσσαν καὶ νὰ διδάσκουν μικροὺς καὶ μεγάλους ἀντὶ τῆς στρατιωτικῆς των θητείας. Μετὰ τὴν ἀπόλυσίν των ἀπὸ στρατιῶτες-ἐκπαιδευταί θὰ ἠμποροῦσαν νὰ συνεχίζουν τὴν ἱεραποστολήν των ἀμειβόμενοι ἐπὶ πενταετίαν καὶ μετὰ νὰ διορίζοντο κατ᾿ ἐπιλογήν των καὶ εἰς ἄλλα σχολεῖα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.
 
4. Οἱ ἄθλιοι αὐτοὶ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον δὲν ἐνεργοῦν κατ᾿ ἐπιταγὴν τῆς ἑλληνικῆς συνεδήσεως, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ὡς «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» κατατρέχουν ἀκόμη καὶ ἐλαχίστους ἰδεολόγους καὶ ἀνιδιοτελεῖς διαδασκάλους, ὅπως τὴν  ἡρωίδα σύγχρονην «Μπουμπουλίνα» Χαρὰ Νικοπούλου νὰ μὴ ἔχῃ εὐσυνειδησίαν-συνείδησιν πρὸς τὸ λειτούργημά της, ἀλλὰ νὰ εἶναι μὲ τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴν νοοτροπίαν, ὅπως οἱ περισσότεροι τῶν διδασκάλων καὶ ἐν γένει τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ κ. Χαρὰ Νικοπούλου εἶναι θυγατέρα τοῦ ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Νικοπούλου, ἐν τούτοις ὄχι μόνον δὲν ἐζήτησεν εὐνοϊκὴν τοποθέτησιν, ὅπως εἴθισται νὰ κάμνουν οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμη καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοί, μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, ἀλλὰ ἐζήτησε ἀντιθέτως νὰ διορισθῆ εἰς χωριὰ, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ μειονοτικοί, ἀπομονωμένη οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὸν ὑπόλοπον κόσμον.. 
 
5. Εὖγε εἰς τὴν ἡρωικὴν δασκάλα Χαρά Νικοπούλου !
 
Μακάρι, μυριάκις εἴθε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ της καὶ νὰ φωτίσῃ καὶ ἄλλες δασκάλες καὶ ἄλλους δασκάλους νὰ τὴν μιμηθοῦν καὶ μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ ὑπεραμύνωνται τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων καὶ νὰ γραφοῦν καὶ δι’ αὐτοὺς χρυσές σελίδες διὰ τὴν ἄκαμπτον φιλοπατρίαν των καὶ νὰ εἶναι παραδείγματα πρὸς μίμησιν τόσον εἰς τοὺς συγχρόνους των – εἰς τοὺς λίαν κρίσιμους χρόνους ποὺ διερχόμεθα -- καθὼς καὶ εἰς τὶς ἐπερχόμενες γενεές.  

Πηγή: teachers-limnou.blogspot.com

Ἡ  ἀπομαγνητοφώνησις τῆς ὁμιλίας τῆς ἡρωϊκῆς δασκάλας κ. Χαρᾶς Νικοπούλου:

 
Χριστὸς ἀνέστη, Χρόνια Πολλὰ σὲ ὅλους. Εἶναι ἰδιαίτερη ἡ συγκίνησίς μου σήμερα νὰ βραβεύωμαι στὴ γῆ ποὺ μὲ γέννησε καὶ μὲ μεγάλωσε, στὴ Μακεδονία! Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν νομάρχην τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδην, καθὼς καὶ τὸν πρόεδρον τοῦ συμβουλίου ἀποδήμου ἑλληνισμοῦ κ. Ταμβάκη, ὄχι μόνο γιὰ τὴν τιμητικὴ διάκρισιν πού μου ἀποδίδουν στὴ σημερινὴ ἐκδήλωσιν, ἀλλὰ κυρίως γιατί ἀναγνωρίζουν μέσα ἀπὸ τὴν πορεία μου στὰ πομακοχώρια, τὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει στὴν Θράκη, μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, ποὺ συντελεῖ στὴν πολιτιστικὴ γενοκτονία τῶν Πομάκων καὶ τῶν Ρωμᾶ τῆς Θράκης. Τὰ ἑπόμενα λόγια ποὺ θὰ ἀκούσετε εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ στέλνουν μέσα ἀπὸ ἐμένα οἱ Πομάκοι τῆς Θράκης.
Ὅπως ἴσως γνωρίζετε, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπέλεξα νὰἐγκατασταθῶ μόνιμα καὶ νὰ διδάξω στὸἀκριτικὸ πομακοχώρι τοῦἜβρου στὸ Μεγάλο Δέρειο, ἔχοντας δίπλα μου ἀκούραστο συμπαραστάτη τὸν σύζυγόν μου Ἠλία καὶ τὴν εὐχὴν τῶν γονέων μου! Ἔζησα ἀπίστευτες στιγμὲς μὲ τοὺς μαθητές μου, ποὺ διψοῦσαν νὰ μάθουν "τί εἶναι ἡ πατρίδα μας". Ταξιδέψαμε μαζὶ στὰ μονοπάτια τῆς Ἑλλάδος καὶ συγκροτήσαμε τὴν χορωδίαν τοῦ Μεγάλου Δερείου, ποὺ μὲ περηφάνια ἑρμηνεύει τὰ τραγούδια τοῦ Θεοδωράκη, τοῦ Χατζιδάκη, τοῦ Τσιτσάνη, καὶἐθνικὰ κομμάτια στὶς ἑορτές. Τὰἀπογεύματα μαζὶ μὲ τὶς μητέρες τῶν Πομάκων παιδιῶν μου, μαθαίναμε Ἑλληνικὰἤθη καὶἔθιμα τῶν Πομάκων καὶ τῶν Ἀλεβητῶν. Τὰ χρόνια κύλησαν δημιουργώντας ἀνάμεσά μας σχέσεις ἀγάπης, ἐμπιστοσύνης καὶ σεβασμοῦ.
Δυστυχῶς πολλὲς φορὲς εὑρέθηκα ἀντιμέτωπη μὲ τοὺς ἐγκάθετούς του Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἀντιδροῦσαν στὴν παρουσία μου στὸ Δέρειο, μιὰ καὶ προκλητικὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰἐκτουρκίσουν τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ρωμὰ καὶ εὐτυχῶς ἀπετέλεσα ἐν μέρει τροχοπέδη στὰ σχέδια τους.
Ἀφενὸς θέλω λοιπὸν νὰ στείλω ἕν μήνυμα στὸ Σάρνιτς στὸν Πρόξενον τῆς Κομοτηνῆς: Ἡ μειονότητα στὴν Θράκην εἶναι ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Τουρκική. Ἂν καὶ μαζὶ μὲ τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ἀλεβῆτες τοῦ Δερείου ἀντιμετωπίσαμε πολλὰ προβλήματα, ἐντούτοις ἀντέξαμε, γιατί ὁ Θεός μας ἔστειλε ὡς ὁδηγοὺς στὸ δύσκολο ἀγῶνα μας, τὰ παιδιά, τοὺς μαθητές μου, τοὺς πιὸἀξιοπρεπεῖς ΕΛΛΗΝΕΣ τῆς Θράκης. Τὰ "δικά μου πομακόπουλα" ὡς γνήσια Ἑλληνόπουλα μὲ κάθε τρόπο στέλνουν ἕν ἠχηρὸν ράπισμα σὲὅσους ἀναρωτιοῦνται σήμερα μέσα ἀπὸἐγχειρίδια ντροπῆς "Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας;"
Ὁ κάθε ΕΛΛΗΝΑΣ τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα ΦΩΝΑΖΕΙ "τί εἶναι ἡ Πατρίδα μας": Μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων τὸ θρυλικὸ "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ" τοῦ Λεωνίδα καὶ τῶν 300 ὁρίζει τί εἶναι ἡἙλλάδα.... Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εἶναι ἡ ΕΛΛΑΣ τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα , ἔτσι ὅπως θὰ θέλαμε ὅλοι νὰ εἶναι, "Πατρίδα μας" εἶναι ὁ Σωκράτης, ὁ Περικλῆς, οἱἀρχαῖοι φιλόσοφοι, οἱ ρήτορες... Πατρίδα μας εἶναι οἱ βυζαντινοὶ Αὐτοκράτορες, ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ὁ δάσκαλος τοῦ γένους Εὐγένιος Βούλγαρης... ὁἝλλην φιλόσοφος Μιχαὴλ Ψελλός, ὁ φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστὸς ἤ Πλύθων, ἡἌννα Κομνηνή. ΟΙ ΕΠΙ 400 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΜΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, οἱ Φιλικοί, Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ποὺ διαχρονικὰ κήρυττε: " τὰ σχολειὰ χτίστε , ἐκεῖὁ Θεὸς μένει τῆς ἐλευθερίας"...Ἑλλάδα εἶναι ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Μακρυγιάννης, ὁ Μιαούλης, ἡ Μπουμπουλίνα, ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ διατήρησαν στοὺς αἰῶνες ΤΟ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ , ὅπως ἀπ' τὴν ἀρχαία ἀκόμη Ἑλλάδα ὅριζε ὁἩρόδοτος ΕΛΛΑΔΑ, Πατρίδα μας εἶναι ὁ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ποὺἀγωνίστηκε γιὰ νὰἀπελευθερώσῃ αὐτὴνἐδῶ τὴν ἱερὴ γῆ τῶν Μακεδόνων, ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης ποὺ θυσιάστηκε γιὰ τὴν Κύπρο, ὁ Διγενής, ὁὉπλαρχηγὸς στὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Βορείου Ἠπείρου ὁ προπάππους μου θρυλικὸς Ἀθανάσιος Φαρμάκης, ἀλλὰ μέχρι καὶ σήμερα "πατρίδα μας ΕΛΛΑΔΑ" εἶναι οἱἭρωες τῶν Ἰμίων... o Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης... ὁ Παναγιώτης Βλαχάκος, μὰ καὶ κάθε ἐν ζωῇἝλληνας πιλότος ποὺ καθημερινὰἀναχαιτίζει στὸ Αἰγαῖο τὰ τουρκικὰἀεροσκάφη. ΕΛΛΑΔΑ, Πατρίδα μου δικιά μου καὶ δικιά σας, εἶναι ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ" ΠΟΥ ΙΔΙΟ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙ ΠΩΣ ΗΜΑΣΤΑΝ - ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ..."Πατρίδα μας" εἶναι κάθε ξεριζωμένος Ἕλλην τοῦ Πόντου, κάθε ξενιτεμένος Ἠπειρώτης, κάθε ἀγέρωχος Μακεδόνας, κάθε Θεσσαλός, κάθε Στερεοελλαδίτης, Πελοποννήσιος, νησιώτης, κάθε Ἕλλην τῆς Διασπορᾶς. Μὰ πάνω ἀπὸὅλα γιὰἐμένα τὴ δασκάλα τοῦ Δερείου: ΕΛΛΑΔΑ εἶναι κάθε Πομάκος μαθητής μου ποὺ φωνάζει μέσα ἀπὸ σχολικὲς ἐφημερίδες ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ εἶναι ΕΛΛΗΝΑΣ, μὰ κάποιοι τόσο ἄκριτα καὶἀνεύθυνα τὸν ρίχνουν στὰ δίχτυα τῆς Τουρκίας, δημιουργώντας δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα καὶἀρνούμενοι πεισματικὰ τὴν ἵδρυσιν δημοσίων σχολείων στὰ πομακοχώρια. Μπορεῖ κάποιοι νὰἀπαγόρευσαν στοὺς Πομάκους μαθητές μου νὰ φορέσουν μὲὑπερηφάνεια, λίγες μέρες πρίν, στὶς 25 Μαρτίου τὴν Ἐθνικὴ φορεσιὰ τοῦ Τσολιὰ ποὺ τόσο ἐπιθυμοῦσαν μὰὁ Χασάν, ὁ Ρετζέπ, ὁὈκτάϊ, ἡ Γελής, ἡ Νουράν, ἡ Μελίσα ὁ Σαμπρί, ὁ Σαλή, ἡ Νουρτζᾶν, ὁἘρτζᾶν ,ὁ Μπαρής, ἡἘτζέ, ἡ Φατμέ, ἡ Γκιζέμ, ὁ Σαμπρί, ὁ Τζελάλ, ἡ Ντιλάρα, ὁ Σετσκήν, ὁἈλή, ὁ Γιουνούς, οἱ δικοί μου μαθητὲς ἀλλὰ καὶἐμεῖς οἱ δασκάλες τοῦἑλληνόγλωσσου προγράμματος τοῦ Μειονοτικοῦ σχολείου Μεγάλου Δερείου Ἔβρου ἡ κυρία Σουμάκα Ζαφείρω, ἡ κυρία Ἐλπίδα Τζώρτζη καὶἐγὼ δὲν πτοηθήκαμε. Ἀντίθετα ΣΕ ΚΑΘΕ ΞΕΝΟ Ή ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, στὸν Ἀλβανὸ ποὺἐγείρει θέμα Τσάμηδων, στὸν σκοπιανὸ ποὺ προκλητικὰ οἰκειοποιεῖται τὴ ΓΗ τῶν Μακεδόνων, καὶ στὸν Τοῦρκο ποὺ καταδυναστεύει τὴν Κύπρο καὶἐπιβουλεύεται τὴ Θράκη καὶ τὸ Αἰγαῖο ἀφιερώνουμε μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ μας τὸ τραγούδι ποὺἀκούστηκε στὴ φετινὴἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου: ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΟΙΡΑ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΥΠΟΤΑΓΗ. ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΩΣΩ, ΑΠ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΗ ΜΙΑ ΣΠΙΘΑΜΗ!
                                 Ἡἀπομαγνητοφώνησις ἔγινε ἀπὸ τὸἹστολόγιο τῆς Ἀντιπαρακμῆς

 

31.10.13 - Μεγάλη συμμετοχή για το Τάμα του Έθνους στην Ι.Μ.Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης (video)

9

 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ
 

 

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΙΝΕ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ


(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, VIDEO)

 

31.10.2013

Πολὺ μεγάλη ἀπήχησι εἶχε ἡ συγκέντρωσίς μας τὴν 19.10.2013 εἰς τὴν Ἱ. Μονὴ Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης.
Χιλιάδες φίλοι μας ἐστεναχωρήθηκαν, ποὺ δὲν τὸ ἐγνώριζαν, γιὰ νὰ προσέλθουν ἤ νὰ παρακολουθήσουν τὴν μετάδοσιν τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ TV μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας του.

        Γιὰ αὐτὸ ἀναρτῶμε τὴν ὅλη ἐκδήλωσι ὡς ἀκολούθως γιὰ νὰ παρηγορηθοῦν οἱ φίλοι ἔστω μεταγενεστέρως, ἀπὸ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, Γέροντος Φιλοθέου, ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους. Ἐπίσης νὰ διαφωτισθοῦν ἀπὸ τὴν μεστὴ νοημάτων ὁμιλία του καὶ τὶς λοιπὲς ὁμιλίες. 
Ἡ  λήψις τοῦ Ἀχελῶος TV ἔχει διαιρεθῆ, γιὰ πρακτικοὺς λόγους, εἰς 6 ἐπιλογές (ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὸ ἐπάνω μέρος ὅταν προβάλλεται στὸ you tube).

             Ἐπ'εὐκαιρίᾳ ἀνακοινώνουμε ὅτι εἰς τὸν Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ KONTRA CHANEL τὴν Κυριακὴ 3.11.2013 καὶ ὥρα 21.00 ἕως 22.00 εἰς τὴν ἐκπομπὴ ΚΟΝΤΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ θὰ γίνῃ ἀναλυτικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα ἀναφορὰ καὶ εἰς τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. 


 


 


 


 


 


 

 

 

21.2.14- Φιλανθρωπία του «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»


ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
INTERORTHODOXASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , στοσελίς: www.fotgrammi.gr
ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ
«ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΚΑΙ ΤΟΥ
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΑΙΣΧΡΟΤΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΩΝ
                     
                28.2.2014
(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 58, σελ. 7-38)

Επειδή διάφοροι δημοσιογράφοι, όπως π.χ. ο κ. Πρετεντέρης (τηλεοπτική εκπομπή «ΑΝΑΤΡΟΠΗ»-MEGACHANNEL 24.2.2014), είναι ημιμαθείς ή κακοήθεις και ενδιαφέρονται μόνο για θεαματικότητα, κακοποιώντας βάναυσα την αλήθεια, και σπιλώνουν την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα, την αρίστη φήμη ανιδιοτελών ιδεολόγων που πασχίζουν να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και να αξιοποιείται και η τελευταία δεκάρα – ο οβολός της χήρας για τους δεινοπαθούντες συνανθρώπους μας, προς δόξα Θεού,
αναγκαζόμαστε να παρουσιάσουμε την όλη αλήθεια και να καταρρίψουμε τις αισχρότατες διαστρεβλώσεις αυτών των δοκησίσοφων διαβολέων μας.
Προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε την όλη ιστορία για να την μελετήσουν οι αγαθοπροαίρετοι και να μη κλονίζωνται από τις σατανικές αυτές διαδόσεις.
 
Παρακαλούμε διαδώστε την ιστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr
 παντού, για να διαφωτισθούν ακόμη και οι παρασυρθέντες και να συμβάλλουν εμμέσως να αποκατασταθούν οι άριστες φήμες των φορέων μας «Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ο Απόστολος Παύλος» «Σωματείο Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» και «Ιδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών»
  
 
 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΔΙΣΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
 
ΠΟΥ ΗΔΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΘΟΡΥΒΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΥΝ ΕΤΣΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΙΝΑΔΟΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ ΚΑΙ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
ΟΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΑΥΤΟΙ «ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ «ΗΡΑΚΛΗΔΕΙΣ», ΔΡΟΥΝ ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ Η ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΑΙ ΡΙΠΤΟΥΝ «ΣΤΗ ΠΥΡΑ» ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΑ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ.
 
28.2.2014 Γ.Ι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ     ΠΡΟΣΟΧΗ
 
Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας μᾶς «κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου» μὲ τό: «μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστι ἡ διάκρισις» καθὼς καὶ ὁ Φωκυλίδης (5ος αἰώνας π.Χ., Ἀρχαῖος Ἕλληνας ποιητὴς ἀπὸ τὴν Μίλητο) μὲ τό : «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν μύθον ἀκούσῃς», δηλαδή «ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ βγάζῃ κάποιος συμπεράσματα γιὰ κάτι, ἐὰν προηγουμένως δὲν ἔχει ἐξετάσει τὴν ὑπόθεσι ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές».
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
 
Ἐπειδὴ μερικὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ἄθελά τους ἢ σκοπίμως γίνονται ὁδοστρωτῆρες καὶ ἐμμέσως βλάπτουν τὴν κοινωνία ἀντὶ νὰ τὴν ὠφελοῦν, ἀναγκαζόμαστε νὰ ξεκαθαρίσουμε καὶ πάλι τὴν θέσι μας ἐπαναλαμβάνοντας παρακάτω περιληπτικῶς σύντομο ἱστορικὸ τοῦ «Ἑλληνογιουγκοσλαβικοῦ Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος» καὶ μετέπειτα «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»:
 
1. Βλέποντας ἀπὸ τὴν Βόννη Γερμανίας, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς ἐπιχειρήσεώς μας, ὅτι οἱ παπικοὶ καὶ οἱ προτεστάντες βοηθοῦσαν μαζικὰ τοὺς Κροάτες καὶ τοὺς μωαμεθανοὺς καὶ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι οὐδεμιᾶς βοήθειας ἐτύγχαναν, ἀπεστείλαμε ἀπὸ τὸ κεντρικὸ γραφεῖο μας Βόννη Γερμανίας στὸ Πατριαρχεῖο Βελιγραδίου ἀμεταχείριστα κουστουμάκια, γιὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια.
 
2. Τὰ δείγματά μας, 10 μεγάλα πακέτα, μᾶς τὰ ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὰ σύνορα πίσω, λόγῳ τοῦ ὅτι ὑπῆρχε ἐμπάργκο πρὸς τὴν Σερβία. Ἐμεῖς τὰ ἀποστέλλαμε πάλι δηλώνοντας ὅτι εἶναι καθαρὴ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια γιὰ τὰ ὀρφανὰ παιδιά. Μὴ ἀνεχόμενοι αὐτὴ τὴν ἐλεεινὴ συμπεριφορὰ τῶν συνοριακῶν Γερμανῶν, ἀναγκάσθηκα καὶ ἀπέστειλα τέλεξ στὸν Γερμανὸ Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν μὲ τὸ ἑξῆς κείμενο: «ποα φασιστικ κατάλοιπα δν πιτρέπουν σνα λληνα δημοκράτη (κα μάλιστα π τ Καλάβρυτα, που τν 13.12.1943 λοι ορενες π 13 τν κανω σφαγιάσθησαν καλα τ οκήματα μέχρι κα οκκλησίες γιναν στάκτη), καθ᾿ν στιγμν ο πάντες ξοπλίζουν τος πάντες, δι νλληλοσπαραχθον ;; ; ».
 
3. Τελικῶς συμφώνησε ὁ Γερμανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν μαζί μας ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Βελιγραδίου δὲν εἶναι κράτος, γιὰ νὰ ἰσχύῃ τὸ ἐμπάργκο ἐναντίον τῆς Σερβίας, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἀνώτατο πνευματικὸ καθίδρυμα, τὸ ὁποῖο εὑρίσκετο ἐν διωγμῷ ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές. Τὰ πακέτα μας ἔφθασαν τελικὰ στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, εἶδαν ὅτι πρόκειται περὶ καινούριων κουστουμιῶν μεγάλης ἀξίας καὶ «κρεμάστηκαν» ἐπάνω μας καὶ μᾶς ἐζητοῦσαν πανάκριβα φάρμακα διὰ καρκίνο, λευχαιμία καὶ λοιπὰ ἀγαθά.
 
4. Ὅταν διαπιστώσαμε ὅτι οἱ ποσότητες αὐτῶν ποὺ μᾶς ζητοῦσαν πολλαπλασιάζονταν, σκεφθήκαμε ὅτι μόνοι μας δὲν θὰ τὰ «βγάζαμε πέρα» καὶ ἀναγκασθήκαμε νὰ ἔλθουμε στὴν Ἀθήνα νὰ ἐπιστρατεύσουμε ὅλους τοὺς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς, ὡς π.χ. τὸν τέως Πρόεδρο Ἀκαδημίας καὶ τέως Ὑπουργὸ ἀείμνηστο ἰατρὸ Γεώργιο Μερίκα, τὸν τέως Πρόεδρο Ἀκαδημίας ἀείμνηστο Καθηγητὴ ΕΜΠ Σόλωνα Κυδωνιάτη, τὸν ταπεινὸ καὶ εὐλαβῆ διεθνοῦς φήμης Καθηγητὴ Γεώργιο Δαΐκο, τὸν Καθηγητὴ τῆς καρδιολογίας κ. Παῦλο Τούτουζα καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες προσωπικότητες καὶ ἐζητήσαμε τὴν ἔγκρισι τοῦ Ἑλληνογιουγκοσλαβικοῦ Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, ἡ ὁποία μᾶς ἐδόθη
μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3585 / 1994  
ἀπόφασιν τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
 
Ἔτσι κατορθώναμε, ὀργανωμένοι, νὰ ἀποστέλουμε νταλίκες καὶ βαγόνια ὁλόκληρα μὲ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες στὴν Κράϊνα, Βοσνία, Ἑρζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κοσσυφοπέδιο, Σερβία κ.λπ.
 
1. Σὰν Διορθόδοξος Σύνδεσμος μὲ δικά μας ἔξοδα καὶ τὴν βοήθεια φιλεύσπλαχνων Ἑλλήνων, ποὺ ἐκτίμησαν τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια μας καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια μας, ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένα ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας στὴν Σερβία, Ρουμανία, Ρωσσία, Γεωργία, Οὐκρανία, ἱεραποστολὲς στὴν Ἀφρικὴ καὶ τὰ τελευταῖα ἔτη στην Ἑλλάδα μας, πρᾶγμα ποὺ βεβαιοῦν πολλὲς δεκάδες ὀγκωδέστατοι φάκελλοι καὶ χιλιάδες εὐχαριστήριες ἐπιστολές, χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιδότησι πολιτείας, ἐκκλησίας καὶ ΔΕΚΟ.
 
2. Ὑπήρξαμε ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις Μὴ Κερδοσκοπικοῦ Χαρακτῆρος, καταχωρισμένη στὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, ὅπως τὸ συνημμένο ἔγγραφο ὑπ᾿ ἀριθμ. 278281/24.6.2010 τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, πρὶν ξεφυτρώσουν τὰ λαμόγια = ἀπατεῶνες τῶν ΜΚΟ τοῦ Ρόντου, Γεωργίου Ἀνδρέα Παπανδρέου, Κων/νου Σημίτη καὶ λοιπῶν.
 
3. Ἀρχικῶς ἐλάβαμε πορτοκάλια, ποὺ ἦταν γιὰ τὶς χωματερές, καὶ τὰ ἀποστέλλαμε στὴν Βοσνία, Ἑρζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο καὶ Σερβία. Τὴν ἀξία αὐτῶν τὴν ἐπλήρωναν οἱ Βρυξέλλες μέσῳ τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, χωρὶς νὰ ἔχουμε οὐδεμία ἀνάμειξι στὰ οἰκονομικά.
 
ΟΙ Μ.Κ.Ο. ΞΕΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΣΑΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ ΚΑΙ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
1.Ἐν τῷ μεταξὺ τὰ λαμόγια, οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἔχοντες κομματικὴ ταυτότητα ἢ συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα, παροτρύνονταν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες Ὑπουργείων, Δημοσίων Ὀργανισμῶν καὶ λοιποὺς παράγοντες νὰ ἐπιστρατεύσουν συγγενεῖς καὶ φίλους τους καὶ νὰ συστήσουν Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ λαμβάνουν τεράστια ποσὰ ἀπὸ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν, Γεωργίας, Πολιτισμοῦ, ΠΡΟΠΟ κ.λπ., κ.λπ., γιὰ νὰ βολεύωνται ὄχι μόνον γιὰ τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ μέλλον.
 
2. Τόση πολύ «φιλανθρωπία» εἶχαν τὰ διάφορα «λαμόγια», οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς διαφόρων κομματικῶν παρατάξεων, ποὺ ἔπεσαν σὰν «κοράκια» νὰ κατασπαράσουν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διατεινόμενοι ὅτι θὰ ἔσωζαν δῆθεν τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀνίσχυρους λαοὺς μὲ τὰ πλέον ἀπίθανα φανταστικὰ καὶ ἀπατηλά τους προγράμματα σὲ κάθε εἴδους τομέα . . .
 
3. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κομπιναδόροι» καὶ οἱ «λαίμαργες βδέλλες» «ἔστησαν» φαγοπότι γιὰ τὸ συγγενολόι τους καὶ ὅλη τήν «κλίκα» τους καὶ οὔτε 1% τῶν τεραστίων ποσῶν, ποὺ ἐλάμβαναν, δὲν διατίθεντο γιὰ τὸν σκοπό, ποὺ δίνονταν, καὶ δὲν προωθοῦνταν στοὺς τόπους προορισμοῦ. . . 
 
4. Πέραν τῶν τεραστίων ποσῶν, ποὺ ἐλάμβαναν αὐτὰ τὰ «λαίμαργα» ὄρνεα, ἐλάμβαναν καὶ διατηρημένα πρὸς βρῶσιν ἀγαθά, ὡς π.χ. τυριά, ἐλαιόλαδο, ἐλιές, κονσέρβες φρούτων, ἀλλαντικά, ρύζι, ὄσπρια, κοτόπουλα κατεψυγμένα κ.λπ., κ.λπ.
 
5. Γιὰ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ἔλαβε καὶ ἡ Ἀλληλεγγύη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (78.000.000 € εἰς εἶδος) καὶ πολλὲς ἄλλες ὀργανώσεις ἀλλὰ δὲν τὰ προωθοῦσαν πραγματικὰ στοὺς τόπους προορισμοῦ τους, ὅπως ἐπανειλημμένως καταγγέλαμε στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ ἀλλοῦ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐτυγχάναμε τῆς δεούσης κατανοήσεως, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλὰ φεὺ καὶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι τῆς Νέας Δημοκρατίας.
 
6.Κατὰ τὴν ἄποψί μας δὲν εἶναι μόνο οἱ ἔχοντες κομματικὴ ταυτότητα ἢ συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα, ποὺ ὑπέβαλαν αἰτήσεις νὰ ἀναγνωρισθοῦν ὡς Μ.Κ.Ο. καὶ ἐλάμβαναν τὰ τεράστια ποσὰ γιὰ δῆθεν προγράμματα ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν καὶ νοσφίζονταν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ (βάσει ὁδηγίας τῶν Βρυξελλῶν κάθε μέλος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ὄφειλε νὰ διαθέτῃ τουλάχιστον τὸ 0,21 % τοῦ ἀνώτατου ἐθνικοῦ προϊόντος γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες), ἀλλὰ ἦταν καὶ συνεργάτες καὶ σύμβουλοι τῶν Ὑπουργῶν, τῶν ἁρμοδίων τῆς ΥΔΑΣ κ.λπ., μέχρι καὶ οἱ Ὑπουργοὶ προφανῶς θὰ εἶχαν τὸ μερίδιό τους σὲ αὐτὸ τόν «χορό» τῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ. . .
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ (ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ) ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ 180172/10.8.2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 14.9.2000 ΚΑΙ ΑΠΟ 15.9.2000 ΕΝΑΡΞΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2.900 ΤΟΝΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ 460.000.000 ΔΡΧ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 383153/14.9.2000 και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Φ.1354-2234.7/6ΑΣ360/14.9.2000)
 
1.Τὸ ἔτος 2000 οἱ παραγωγοὶ ροδακίνων εἶχαν ὑπερπαραγωγὴ καὶ πέραν τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας μὲ ἐπιδότησι τῶν Βρυξελλῶν, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν διέθεσε 460.000.000 δρχ. γιὰ ἀποστολὴ 2.900 τόννων ροδακίνων (γιὰ τὶς ὀκτὼ ὁμάδες παραγωγῶν Νομοῦ Πέλλας 1.040 τόννοι, γιὰ τὶς 6 ὁμάδες παραγωγῶν Νομοῦ Ἠμαθείας 1.640 τόννοι καὶ γιὰ τὶς 2 ὁμάδες παραγωγῶν Νομοῦ Κοζάνης 220 τόννοι) ὡς ἐπισιτιστικὴ βοήθεια.
 
2. Κανένας «ἀετονύχης» καί «λαμόγιο» τῶν Μ.Κ.Ο. δὲν ἤθελε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ πολὺ εὐαίσθητα ροδάκινα, ἐπειδὴ σὲ 1-2 μέρες «ἀνάβουν», ἐὰν δὲν λειτουργεῖ τὸ φορτηγό/ψυγεῖο μέρα καὶ νύχτα καὶ πρὸς τοῦτο τὰ ἔδωσαν σὲ μᾶς, στὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Οἱ ἀποστολὲς τῶν νωπῶν ροδακίνων ἐκτελέσθηκαν μὲ ἀπερίγραπτες δυσχέρειες, ποὺ περιγράφονται στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 4/5 Ἰούλιος-Ὀκτώβριος 2000, σελ. 22-29.
       
3. Καὶ γιὰ τὰ ροδάκινα, ὅπως καὶ γιὰ τὰ πορτοκάλια φροντίζαμε νὰ γίνεται δικαία κατανομὴ καὶ νὰ φθάνουν σὲ ὅλους τοὺς τόπους τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ἀκόμη καὶ στὶς πλέον ἀπομακρυσμένες κωμοπόλεις καὶ πόλεις, μέχρι καὶ τὰ σερβοβουλγαρικὰ καὶ σερβοουγγρικὰ σύνορα καὶ φροντίζαμε νὰ εἶναι ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς κάθε περιοχῆς ἐκεῖ, ὅπου θὰ ξεφόρτωναν τὰ φορτηγά, γιὰ νὰ λαμβάνουν δωρεάν, ἀπὸ 1-2 καφάσια καὶ νὰ καταναλώνωνται ἀμέσως, διότι ἐὰν ἀποθηκεύονταν κάπου, θὰ σάπιζαν.
 
4. Στὶς σελίδες 24 καὶ 25 τοῦ τεύχους 4/5 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἔχουμε ἀναρτήσει τὸν συνημμένο χάρτη τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας πόσα φορτηγὰ πορτοκαλιῶν καὶ πόσα ροδακίνων ἔφθασαν σὲ κάθε ἐπαρχία Κοσσυφοπεδίου καὶ ὁλόκληρης τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, τὰ ὁποῖα ἀποστέλλαμε καὶ ἐπαγρυπνούσαμε νὰ φθάνουν πραγματικὰ ὅλα τὰ φορτία στοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ νὰ παραλαμβάνωνται ἀπὸ τοὺς σωστοὺς παραλῆπτες καὶ ὄχι ἀπὸ «ἀετονύχηδες» ….
 
5. Ὑπῆρξε ἡμέρα, ποὺ φορτώνονταν καὶ ἐκτελωνίζονταν μέχρι καὶ 18 φορτηγὰ ἡμερησίως. Τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας, Δ/ντὴς κ. Ἀντώνιος Κουντούρης ἔστελνε ὑπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ὡς π.χ. τὴν κ. Μαρία Ἀγγελάκη καὶ πολλοὺς ἄλλους γεωπόνους ἀπὸ τὶς διάφορες περιφέρειες τῆς Ἑλλάδος καὶ διαπίστωναν ὅτι ὅλα «λειτουργοῦσαν ρολόι» καὶ τίποτε ἀπολύτως στραβὸ καὶ ἀνάποδο δὲν συνέβη ἀπὸ τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. 
 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
 
1. Στὸ τέλος τῶν ἀποστολῶν διαπιστώσαμε ὅτι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου Ἐπίσκοπος Vranje κ. Παχώμιος προσπαθοῦσε νὰ κάνῃ ἀτασθαλίες καὶ νὰ κρατάῃ καὶ φορτηγά, ποὺ ἦταν γιὰ νὰ φθάσουν μέχρι τὰ σύνορα μὲ τὴν Οὐγγαρία καὶ Βουλγαρία, στὸ Vranje, διότι δίπλα ἀπὸ τὸ Vranje ὑπάρχει τὸ VladizinHanμὲ τὸ χυμοποιεῖο-κονσερβοποιεῖο Han, γιὰ νὰ γίνωνται πρώτη ὕλη τοῦ ἐργοστασίου.
Ἄμέσως σταματήσαμε νὰ ἀποστέλλωμε νωπὰ στὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου Ἐπίσκοπο Vranje κ. Παχώμιο καὶ τὸ γνωστοποιήσαμε ἀμέσως στὸν Δ/ντὴ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας κ. Ἀντώνιο Κουντούρη καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ στὸν Πρέσβυ τῆς Ἑλλάδος στὸ Βελιγράδι κ. Μιχαὴλ Σπινέλλη, ὡς π.χ. τὰ συνημμένα ἔγγραφά μας ὑπ’ἀριθμ. 160/16.2.2001, 232/27.3.2001, 237/22.3.2005, 457/16.6.2005. Μάλιστα δὲ ἐκάναμε καὶ ἐπίσημη καταγγελία στὸ Πατριαρχεῖο Βελιγραδίου. Ἐπειδὴ δὲ ἄνθρωποι τοῦ Παχώμιου θὰ ἐξαφάνιζαν τὶς καταγγελίες μας καὶ ὁ ὑπέργηρος Πατριάρχης δὲν ἦταν σὲ θέσι νὰ ἀντιληφθῇ αὐτὲς τὶς ἀτασθαλίες, ἀναγκασθήκαμε καὶ ἀποστείλαμε τὶς ἐν λόγῳ καταγγελίες μας σὲ ἕνα ἕκαστο Μητροπολίτη - Ἐπίσκοπο τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου τόσον στὰ ἑλληνικά, ὅσο καὶ στὴν ἀγγλική, γερμανικὴ καὶ σερβικὴ γλῶσσα. Ἐπειδὴ δὲν ἐτύχαμε οὐδεμιᾶς κατανοήσεως καὶ ἀπαντήσεως ἐκ μέρους τῶν ἐπισκόπων τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου, ἐδώσαμε ὁλόκληρο φάκελλο διαμαρτυρίας στὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλο μὲ θερμὴ παράκλησι, ὅπως φέρει τὸ θέμα στὸ Πατριαρχεῖο. Μὲ τὴν ἐπιστροφή του ὁ ἀείμνηστος Χριστόδουλος μᾶς ἔφερε χαιρετισμὸ τοῦ Πατριάρχου Βελιγραδίου καὶ τὴν διαβεβαίωσί του ὅτι θὰ ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Πατριάρχου ὅλα «κουκουλώθηκαν» - ἐσταμάτησαν.
 
2. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Μιχαὴλ Σπινέλλης ὄχι μόνο δὲν θέλησε νὰ συνεργασθῇ μαζί μας, γιὰ νὰ ξεσκεπασθῇ ὅλη αὐτὴ ἡ βρωμιά, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐχολώθη σφόδρα, ἐπειδὴ ἐμεῖς ἐπανερχόμασταν καὶ τοῦ ὑπενθυμίζαμε τὶς ἀτασταλίες. Ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ βγάλῃ τὸ «ἄχτι» του καὶ νὰ μᾶς διασύρῃ ὅτι δῆθεν ἐμεῖς στέλναμε τὸ 2001 πορτοκάλια, τὰ ὁποῖα τὰ ἔστελνε ὁ Vranje Παχώμιος στὸ χυμοποιεῖο Hanκαὶ εἰσηγήθηκε στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ μὴ μᾶς ἐγκρίνουν τὰ προγράμματα ἐνισχύσεως τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Κοσσυφοπεδίου φιλέλληνος κ. Ἀρτεμίου, γνησίου μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, γιὰ νὰ μᾶς ἐκτοπίσῃ ἅπαξ διὰ παντός, ὡς π.χ. τὰ συνημμένα ἔγγραφα του ἀπὸ 10.3.2005 & 23.3.2005.
Γιὰ νὰ ἀποδείξουμε ὅτι οἱ προσβολὲς τοῦ κ. Σπινέλη κατὰ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ἀνυπόστατες καὶ σκέτη λασπολογία ἀπὸ ἐμπάθεια ἤ ἀπὸ ἰδιοτέλεια, ἐπισυνάπτομε συνημμένως τὸ ὑπ’ἀριθμ. 42562/9.6.2005 ἔγγραφον τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος τὸ ἔτος 2001 δὲν ἐπῆρε οὔτε ἕνα κιλὸ πορτοκάλια. 
 
3. Χάσαμε κάθε ἰδέα γιὰ τὴν ἐλεεινότατη συμπεριφορὰ τοῦ κ. Πρέσβεως ἔναντι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοσσυφοπεδίου φιλέλληνος κ. Ἀρτεμίου καὶ ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθα, γιατὶ εἰσηγήθηκε νὰ ἀπορρίψουν τὸ πρόγραμμά μας νὰ βοηθήσουμε τὸν φιλέλληνα Ἐπίσκοπο Ἀρτέμιο, ποὺ εἶχε στείλει καὶ πλήρη προγράμματα γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουμε νὰ κτίσῃ Σχολεῖα καὶ νὰ ἐξοπλισθοῦν μὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς καὶ νὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ καὶ ἀγγλικὰ καὶ χειρισμὸ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν.
 
4. Πολλοὶ συνεργάτες καὶ φίλοι τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διερωτῶνται μήπως ὁ κ. Πρέσβυς εἶχε ἀναλάβει ἄλλες ὑποχρεώσεις νὰ βοηθάῃ «λαμόγια» καὶ «ἀετονύχηδες» ἄλλων «φιλανθρωπικῶν» ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες, ὡς τὰ γεγονότα βεβαιοῦν καὶ βοοῦν, οἱ περισσότερες ἐξ αὐτῶν ἦταν ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις, δηλαδὴ ἦταν κλέπτες καὶ ἀπατεῶνες. Τὸ νὰ κλέβῃς πλούσιους, ἔχοντες καὶ κατέχοντες ἢ νὰ ληστεύῃς τοὺς τραπεζίτες («ληστὲς μὲ τὸ νόμο») εἶναι μικρὴ ἁμαρτία. Τὸ νὰ συμβάλῃς ὅμως νὰ κλέπτωνται καὶ σφετερίζωνται χρήματα καὶ ἀγαθά, ποὺ προορίζονται γιὰ ἀνακούφισι τοῦ δεινοπαθοῦντος πλησίον, εἶναι εἰδεχθέστατο ἔγκλημα καὶ θὰ ἔπρεπε αὐτοὶ οἱ «ἀθεόφοβοι» καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς αὐτῶν νὰ καταδικάζωνται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες σὲ διαρκῆ κάτεργα καὶ ὄχι νὰ ἐπιχορηγοῦνται γενναίως χωρὶς τὸν παραμικρὸ ἔλεγχο, ἀλλὰ καὶ νὰ καλύπτωνται ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους φύλακες, ἐλεγκτὲς καὶ ἐπιθεωρητές. Γιὰ τοῦτο ἐπιβάλλεται ἀκόμη καὶ τοὺς ἔντιμους νὰ τοὺς ἐλέγχουμε.

Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομεν μία ἀπὸ τὶς πάρα πολλὲς ἐπιστολὲς πρὸς τὸν συνεργάτη ἐπὶ τῶν ἀπορρήτων τοῦ τότε Ὑπουργοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου, (τὸν ἀποφασίζοντα καὶ διατάσοντα) κ. Ἀ. Ρόντο τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 499/6.9.2000, ὅπου τονίζουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὅτι ἐλέγχουμε καὶ διασταυρώνουμε πληροφορίες, ὥστε ὅλα τὰ φορτία μας νὰ καταλήγουν στοὺς τόπους προορισμοῦ τους.
 
5. Ἡ ἀβελτηρία καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν ὑπευθύνων ὁδηγεῖ τὸν κάθε ἕνα νὰ σκέπτεται ὅτι οἱ φύλακες, οἱ χωροφύλακες, οἱ ἐλεγκτὲς καὶ οἱ ἐπιθεωρητές, ποὺ ἀδιαφοροῦν, σημαίνει ὅτι καὶ αὐτοὶ εἶναι μέσα στὸ κόλπο τῶν σφετεριστῶν τοῦ ἱεροῦ χρήματος, τῶν βαρύτατα φορολογουμένων Ἑλλήνων…
 
6. Ἐπίσης εἴχαμε καὶ τὴν πληροφορία ὅτι καὶ οἱ γεωργικοὶ συνεταιρισμοὶ ἤθελαν νὰ συνεργάζωνται μόνο μὲ μερικὲς ἄλλες «φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις», γιὰ νὰ μὴ φορτώνουν ὅλην τὴν ποσότητα, ἀλλὰ μόνο ἐπὶ μέρους, νὰ «πηγαίνουν βόλτα» ἀπὸ τὸ ἕνα σύνορο τῶν Σκοπίων καὶ νὰ ἐπιστρέφουν ἀπὸ ἄλλο σύνορο τῶν Σκοπίων τὶς ποσότητες τῶν πορτοκαλιῶν καὶ νὰ τὶς πωλοῦν σὲ πλανόδιους μανάβηδες ὅσο κι ὅσο, γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπιστρέφουν ἀμέσως γιὰ νὰ ξαναφορτώσουν τὰ φορτηγὰ μερικῶν «ἀετονύχηδων» ἢ νὰ μὴ τὰ πηγαίνουν μέχρι τὰ σύνορα μὲ τὴν Οὐγγαρίαν κ.λπ., ἀλλὰ μόνον μέχρι τὸ Vranje, γιὰ νὰ τὰ οἰκονομοῦν μαζὶ μὲ τὸν Ἐπίσκοπον Vranje. Γι᾿ αὐτὸ σταματήσαμε παντελῶς νὰ ἀποστέλλουμε πορτοκάλια καὶ ὁ Πρέσβυς κ. Μιχαὴλ Σπινέλλης ἦταν τρισευτυχισμένος, ποὺ σταματήσαμε νὰ τὸν ὀχλοῦμε…
 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΛΩΝ
 
1. Πέραν αὐτῶν μᾶς ἔδωσαν νὰ διαχειρισθοῦμε τὴν ἀποστολὴ ἐπισιτιστικῆς βοήθειας ἀπὸ μῆλα τῶν Ἀγροτικῶν Συνεταιρισμῶν ΕΑΣ Λαρίσης, ΑΣΕΠΟ Ἁγιᾶς καὶ ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντοῦ ἀξίας 85.000.000 δρχ. ἀλλὰ αὐτὰ τὰ 85.000.000 δρχ. εὐτυχῶς δὲν δώθηκαν στὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ ἀπευθείας στοὺς ἀγροτικοὺς συνεταιρισμοὺς καὶ ἐμεῖς εἴχαμε μόνον τὸ «χαμαλίκι» (Συνημμένως δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λαρίσης).
 
2. Καὶ στὴ περιπτωσι τῶν μήλων, ἐμοχθήσαμε νὰ φθάσουν σ’ ὅλους τοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀνὰ τὴν Σερβία καὶ ἐντὸς τοῦ Κοσσυφοπεδίου.
Αὐτὸ μποροῦν νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν καὶ οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑπηρετοῦσαν τότε στὸ Κοσσυφοπέδιο.
 
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 
1.Ἐπειδὴ τόσο ὁ Πρέσβυς κ. Μιχαὴλ Σπινέλλης καὶ ὁ ἐμπορικός του Σύμβουλος κ. Φαρμάκης, καθὼς καὶ συνεργάτες τῶν διαφόρων δῆθεν φιλανθρωπικῶν ὀργανώσεων ἤθελαν «νὰ μᾶς βγάλουν ἐμᾶς ἀπὸ τὴν μέση», γιὰ νὰ δύνανται ἀνενόχλητοι νὰ ὀργιάζουν, ἦλθε ἀνώνυμο «κάρφωμα» στὸ Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος καὶ μᾶς ἔκαναν δύο φορὲς ἐξωνυχιστικὸ ἔλεγχο. Τὸ Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος νόμιζε ὅτι γιὰ τὶς ἴδιες ποσότητες ροδακίνων πληρώνονταν οἱ Ἀγροτικοὶ Συνεταιρισμοὶ δύο φορές : μία φορὰ ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εύρώπη καὶ δεύτερη φορὰ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Πλὴν ὅμως μὲ τὸν ἐξονυχιστικὸ ἔλεγχο ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν τελείως ἄλλες ποσότητες οἱ 2.900 τόννοι ὡς ἐπισιστιστικὴ βοήθεια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πρὸς τοὺς πτωχοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ ἄλλο αὐτά ποὺ ἦταν νὰ πᾶνε στὶς χωματερὲς καὶ ἐπιδοτούνταν ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη μέσω τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἀπ’εὐθείας στὶς ὁμάδες τῶν παραγωγῶν καὶ εὐτυχῶς ὄχι μέσῳ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου.
 
2. Ἡ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια ροδακίνων ἦταν 2.900 τόννοι καὶ συνολικῶς ἐξήχθησαν 2.887.738 κιλά.
Μὲ τὸ πέρας τῆς ἀποστολῆς τῶν 2.887.738 κιλῶν κωλυσιεργοῦσαν οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν νὰ ἀποστείλουν τὰ χρήματα πρὸς τοὺς παραγωγούς, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦσαν νὰ ἔρθουν ἀπὸ τὴν Βέροια, Νάουσα, Βελβεντὸ κ.λπ. μὲ τὰ τρακτέρ τους καὶ νὰ γκρεμίσουν τὴν Βουλὴ καὶ τὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, ἐὰν δὲν ἔπαιρναν ἀμέσως τὰ χρήματά τους. 
Οἱ τεμπέληδες ἐπιφόρτισαν τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ ἀναλάβουμε καὶ τὴν διανομὴ τῶν κονδυλίων τῆς ἀξίας τῶν ροδακίνων, σὲ κάθε ὁμάδα παραγωγῶν, ἐπειδὴ ἐμεῖς γνωρίζαμε πόσα ροδάκινα εἶχε ἀποστείλει ὁ καθένας. «Μουζίκοι» ὄντες – πιστεύοντες ἀπολύτως στὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, ἀναγκασθήκαμε νὰ δεχθοῦμε καὶ αὐτὴ τὴν ἀγγαρία καὶ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὴν κατάστασι.
Ἐπειδὴ τὸ καταστατικό μας δὲν ἀνέφερε τὶς τριχοτομίες τοῦ Νόμου ΥΔΑΣ τὶ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρῃ τὸ καταστατικὸ τῶν Μ.Κ.Ο. γιὰ νὰ ἀναγνωρίζωνται τὰ «λαμόγια» ὡς δῆθεν ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις, μᾶς ἀνάγκασαν νὰ κάνουμε ἔκτακτη Γενικὴ Συνέλευσι τὴν 15.11.2000 καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὸ καταστατικό μας γράφοντας τὶς «τριχοτομίες» τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, ποὺ μᾶς ὑπαγόρευσε ὁ ἁρμόδιος Δ/ντὴς ΥΔΑΣ κ. Γεώργιος Φιλιππαῖος (Συνημμένως ἡ ἐπιστολή μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 665/24.10.2000 πρὸς τὴν ΥΔΑΣ, κ. Φιλιππαῖο). Μέχρι καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ δὲν μᾶς ἐξυπηρετοῦσαν καὶ τὴν τελευταία ἡμέρα πρὸ τῆς παραγραφῆς τοῦ ποσοῦ μὲ τὴν σφοδροτάτη καταιγίδα ἀναγκάσθηκε ἡ Γεν. Γραμματεὺς νὰ «κολυμπάῃ» μέχρι τὰ γόνατα καὶ νὰ μεταβῇ στὴν Ε΄ ΔΟΥ στὴν Καλλιθέα γιὰ τὶς διαδικασίες παραλαβῆς τῶν χρημάτων.  
 
Παρ᾿ ὅτι διακινδυνεύομε ἀκόμη καὶ τὴν ζωή μας, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὴν ὅλη κατάστασι, ἔρχονται μερικοὶ δημοσιογράφοι καί, ἀντὶ νὰ ἐπαινοῦν καὶ νὰ βραβεύουν τὴν ἡρωικὴ προσπάθεια-ἀλτρουισμὸ τῆς Γεν. Γραμματέως καὶ λοιπῶν ἐθελοντῶν μας, νὰ διασύρουν καὶ νὰ λασπολογοῦν τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατατάσσοντας καὶ ἐμᾶς, τοὺς ἀνιδιοτελεῖς καὶ μὲ ἄκρα διαφάνεια φιλανθρώπους, μεταξὺ τῶν «ἀετονύχηδων» καὶ τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς ὡς ἀπατεῶνες.
 
Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ1.944.998 δρχ, ΑΞΙΑ ΤΩΝ 12.262 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΙΛΩΝ
 
1.Ἐπειδὴ οἱ παραγωγοὶ δὲν εἶχαν ἀρκετὴ ποσότητα, ἐστάλησαν δυστυχῶς μόνον 2.887.738 κιλά. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα 12.262 κιλά, ποὺ τελικῶς δὲν ἔφυγαν, περίσσευσαν 1.944.998 δρχ. Ἀναφέραμε τοῦτο εἰς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, διὰ νὰ τοὺς ἐπιστρέψουμε τὶς 1.944.998 δρχ. καὶ μᾶς ἀπήντησαν ὅτι ἔκλεισαν τοὺς ἰσολογισμούς τους τοῦ ἔτους 2000 καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ τὰ βροῦμε μὲ τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας. Ἀναγκασθήκαμε νὰ ἐπιστρέψουμε αὐτὸ τὸ ποσὸ με ἐπιταγή μας εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας, τὸ ὁποῖον μᾶς τὴν ἐπέστρεψε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ συνημμένον ἔγγραφο του 334252/20.3.2001, μὲ τὴν ἀπάντησί του ὅτι τὰ χρήματα ἦταν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἀπευθυνθήκαμε πάλι στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο μᾶς εἶπε ὅτι εἶχε κλείσει πρὸ πολλοῦ τὸν λογαριασμὸ μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας καὶ εἶχε κλείσει πρὸ πολλοῦ καὶ τὸν ἰσολογισμό του καὶ δὲν ἤθελαν νὰ ἀναστατώνουν τὰ βιβλία τους καὶ νὰ δεχθοῦν τὸ 1.944.998 δρχ. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλουμε τὰ ἔγγραφά μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 165/6.3.2001, 242/28.3.01 καὶ 417/18.6.2001 μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιμέναμε νὰ ἐπιστρέψουμε τὸ περίσσευμα τῶν 1.944.998 δρχ.
 
2. Ὅλα αὐτὰ τὰ διεπίστωσε τὸ Σ.Δ.Ο.Ε. καὶ τὸ ἐρωτήσαμε τι τελικῶς πρέπει νὰ κάνουμε μὲ τὸ ποσὸ τοῦ 1.944.998 δρχ. καὶ ὁ κ. Χαράλαμπος Πασχάλης τοῦ Σ.Δ.Ο.Ε. μᾶς τόνισε νὰ τὰ κρατήσουμε γιὰ τὰ ἔξοδά μας, ἴδετε συνημμένη ὑπ᾿ ἀριθμ. 490/18.7.2001 ἐπιστολή μας πρὸς Σ.Δ.Ο.Ε.
 
3. Τὸ ἐν λόγῳ ποσὸν τὸ καταχωρήσαμε σὰν ἔσοδο στὸ ταμεῖο μας μὲ τὸν αὔξοντα  ἀριθμὸ 2854Α/25.6.2001 καὶ στοὺς ἰσολογισμούς μας καὶ τόσο ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή, ὅσο καὶ τὸ κυρίαρχο σῶμα «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τὰ ἐνέκριναν ὁμοφώνως χωρὶς τὴν παραμικρὰ ἐπιφύλαξι.
 
4. Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας ἔκαναν αὐστηροτάτους ἐλέγχους στὰ δικαιολογητικά καὶ παραστατικά μας. Ὁ Γεν. Δ/ντὴς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας κ. Ἀντώνιος Κουντούρης (τηλ. 6977002940) δύναται νὰ ἐπιβεβαιώσῃ αὐτοὺς τοὺς αὐστηρότατους ἐλέγχους, τὴν ἀπόλυτη διαφάνειά μας καὶ ἀνιδιοτέλειά μας.
 
5. Ἐὰν λοιπὸν φρονοῦν οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ ἰθύνοντες τώρα, ὅτι αὐτὸ τὸ ποσὸ πρέπει νὰ τὸ ἐπιστρέψουμε κάπου, εὐχαρίστως νὰ τὸ πράξουμε.
Ἐπαναλαμβάνουμε: Ἐμεῖς δὲν ἀποδώσαμε γιὰ κανένα ἄλλο κονδύλι λογαριασμό, διότι ἁπλούσατα δὲν ἐλάβαμε κανένα ἄλλο ποσόν, ἀλλά, μόνον διαχειριστήκαμε τὶς 460.000.000 δρχ. ἐπισιτιστικὴ βοήθεια τῶν ροδακίνων μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ 12.262 κιλὰ ροδάκινα ἐπιστρέψαμε τὸ ποσὸ τῶν 1.944.998 δρχ., ὅπως ἀπὸ τὸ συνημμένο ἔγγραφο 334252/20.3.2001 καὶ δεκάδες ἄλλα ἔγγραφα σαφέστατα ἀποδεικνύεται.
 
 Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΝΙΔΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΑΣ ΑΜΕΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟ ΜΑΣ.
ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υ.Δ.Α.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
1. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἔλαβε ποτὲ τὴν παραμικρὰ δεκάρα ἀπὸ κανένα Ὑπουργεῖο ἢ κρατικὸ φορέα.
 
2. Ὄχι μόνο οἱ Ὑπουργοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ συνεργάτες αὐτῶν, ὡς π.χ. ὁ κ. Ἄλεξ Ρόντος, ἁρμόδιοι Διευθυντές τῆς ΥΔΑΣ ὡς π.χ. ὁ κ. Γεώργιος Φιλιππαῖος ὄχι μόνο δὲν μᾶς ἐνέκριναν τὰ ἐμπεριστατωμένα οἰκονομοτεχνικῶς προγράμματά μας, ποὺ θὰ διετίθεντο πραγματικὰ γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξα Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ μᾶς εἰρωνεύονταν, ὅταν ἐμεῖς ἐτονίζαμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας ὅτι : «σημασία δὲν ἔχει ἐὰν δίδωνται ποσὰ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, ἀλλὰ ἐὰν πραγματικὰ διατίθενται γιὰ αὐτὸ τὸν σκοπὸ καὶ προπαντὸς ποῦ καταλήγουν». . .
Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἔγγραφά μας, μὲ τὰ ὁποῖα διαμαρτυρόμαστε, διότι δὲν μᾶς συμπεριελάμβαναν στὰ προγράμματα, εἶναι καὶ τὸ συνημμένο ὑπ’ἀριθμ. 248/12.7.2002.
 
3. Γιὰ τὸν σκανδαλώδη παραγκωνισμό μας ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἔχουμε διαμαρτυρηθῆ πάρα πολλὲς φορές, ὄχι μόνο στοὺς κυβερνητικοὺς τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλὰ καὶ τῆς Ν.Δ., ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν συνημμένη ἐπιστολήν μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 750/29.8.2005 πρὸς τὸν τότε Ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδη, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν» τεῦχος 27, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2006, σελ. 42-43.
 
4. Ἔχουμε ἀναφερθῆ σχετικῶς γιὰ τὴν χειρίστη διαχείρισι τῶν κονδυλίων γιὰ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ὑπὸ τῶν ἐπιτηδείων καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ὡς π.χ.
τεῦχος 4/5 Ἰούλιος - Ὀκτώβριος 2000,
τεῦχος 35 Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2008,
τεῦχος 36 Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2008,
τεῦχος 37 Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2008,
τεῦχος 42 Ἰανουάριος-Μάρτιος 2010,
τεῦχος 43 Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2010,
τεῦχος 45 Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2010,
τεῦχος 46 Ἰανουάριος-Μάρτιος 2011 κ.λπ.
 
Καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν Διεύθυνσι Κληροδοτημάτων ἔχουμε ἀποστείλει ἐπανειλημμένως ἔγγραφα, (τὰ ὁποῖα ἔχουν δημοσιευθῆ στὴν Φωτεινὴ Γραμμή) ὡς π.χ. τὸ 2123/14.10.2009 κ.λπ., ὅπου ὑπερτονίζουμε, ὅτι, ἐὰν γίνουν ἐξωνυχιστικοὶ ἔλεγχοι σὲ ὅλα τὰ ἱδρύματα, ὅλες τὶς ἀδελφότητες, ὅλα τὰ σωματεῖα, ὅλους τοὺς συνδέσμους, ὅλες τὶς ὀργανώσεις (κοινωνικές, πολιτικές, ἐξωραϊστικές, ἀθλητικές, ἀνθρωπιστικὲς κ.λπ.), τότε θὰ διεπιστώνονταν ἄπειρες χιλιάδες λαθροχειρίες, παραποιήσεις, ψευδεῖς ἰσολογισμοί-προϋπολογισμοὶ κ.λπ., μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύναντο ὄχι μόνο νὰ καλυφθῇ ὁ ἐλλειπὴς προϋπολογισμός, νὰ ἐξοφληθοῦν ὅλα τὰ θαλασσοδάνεια τῶν «ἀνεγκέφαλων», ἀχρείων καὶ διεστραμένων πολιτικῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνονταν τεράστιες ἐπενδύσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεισδυτικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, διὰ νὰ ἐφαρμόζοντο οἱ στίχοι τοῦ ποιητή: «ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
 
 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΙΜΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ, ΕΝΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ
 
1. Μὲ  τιμητικὴ μεμβράνη τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας μᾶς βράβευσε μὲ τὸ ἀνώτατο παράσιμο τοῦ Ἁγ. Σάββα (συνημμένον) γιὰ τὶς τεράστιες ποσότητες ἀγαθῶν, ποὺ τοὺς ἔχουμε ἀποστείλει …
 
2. Τέτοιες τιμητικὲς διακρίσεις, μᾶς ἔχουν ἀποστείλει πάρα πολλὲς χῶρες, Πατριαρχεῖα, Μητροπολίτες, ἀρχηγοὶ Κρατῶν.
 
3. Π.χ. ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Λεωνίδ Κούτσμαν στὸ Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τὸ 2003 ἀνέφερε:
«Εὐχαριστοῦμε τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ μᾶς ἔστειλε 7.000.000 Εὐαγγέλια, γιὰ νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά».
 
4. Θὰ μπορούσαμε νὰ σταχυολογήσουμε ἑκατοντάδες ἐπιστολὲς Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν, Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολῶν καὶ λοιπῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐγκωμιάζουν καὶ συγχαίρουν γιὰ τὸ κολοσσιαῖο ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο μας, τόσον γιὰ τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅσον καὶ γιὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καὶ γιὰ τὸ Σωματεῖο Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ πράττουμε μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, πλὴν ὅμως φειδόμενοι τοῦ πολυτιμοτάτου χρόνου τῶν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀπαριθμήσουμε καὶ ἀποστείλουμε χιλιάδες ἐπὶ πλέον σελίδες.
 
5. Εἰδικὰ εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν στεροῦν 16 ὁλόκληρα χρόνια τὰ συνταγματικά του δικαιώματα, δηλαδὴ τοῦ στεροῦν τὴν ἰσονομία, ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ σὲ κάθε κράτος δικαίου, δηλαδὴ σὲ κάθε συντεταγμένη κοινωνία, γιὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ καθόλου δημοκρατία σὲ «μπανανία». Γράφοντας αὐτὰ στοὺς ἰθύνοντες «μουλαρώνουν» καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπανορθώσουν τὸ κακό, ἀλλὰ ἀπεναντίας μᾶς παραγκωνίζουν ὅλως ἀχαρακτήριστα καὶ ἀπαράδεκτα (ἀναλυτικότερα ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 56, σελ. 64-66)
 
6. Ἐμεῖς δέ, ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε «μπάρμπα στὴ Κορώνη» καὶ δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ μετατραποῦμε σὲ μιζαδόρους, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀετονύχηδες, καὶ ἀποφεύγουμε νὰ γινόμεθα ἐπιδειξίες, ἀλλὰ ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀφανῶς καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνεια πασχίζουμε νὰ πραγματοποιήσουμε καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (χωρὶς νὰ ἐπιβαρυνθῇ ὁ κρατικὸς προϋπολογισμὸς οὔτε ἡ ἐκκλησία με μία τρύπια δεκάρα), χρόνια ὁλόκληρα δὲν τυγχάνουμε ὄχι μόνο γραπτῆς ἀπαντήσεως ἀλλὰ οὔτε κὰν προφορικῆς ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες γιὰ τὸ κολοσσιαῖο καὶ μεγαλεπήβολο ἔργο τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Ταματος τοῦ Ἔθνους (ἀναλυτικότερα ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 57 σελ 1-13).
 
4. Ἐμεῖς ὅμως ξοδεύουμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου μας. Ἐμεῖς δὲν εἴμεθα ἀπὸ την «Πάρο» ἀλλὰ ἀπὸ τήν «Τῆνο». Ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν βάζουμε τὴν παραμικρὰ δεκάρα στὶς τσέπες μας, ἀλλὰ ἀπεναντίας βάζουμε τὰ χέρια μας πολὺ βαθιὰ στὰ θυλάκιά μας, γιὰ νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὰ δικά μας χρήματα καὶ νὰ ξοδευόμεθα γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
 
5. Ὅσοι δὲ νομίζουν ὅτι θέλουν καὶ ἄλλες ἀποδείξεις, δύνανται νὰ βροῦν στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (ποὺ διανέμεται δωρεάν) ἀτράνταχτα στοιχεῖα, ποὺ μαρτυροῦν γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἀνιδιοτελῆ ἰδεολογία μας καὶ τὴν διαφάνεια ὄχι μόνο τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ Μ.Μ.Ε.
 
1.Παρακαλοῦμε τὰ Μ.Μ.Ε. νὰ μὴ μᾶς κατατάσσουν μεταξὺ τῶν ἀγυρτῶν ἀπατεώνων, τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀετονύχηδων, ἀλλὰ νὰ ἐλέγξουν αὐστηρότατα ὅλα αὐτὰ τὰ «μπουμπούκια», ποὺ σὰν «φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις» ἔλαβαν τοῦ κόσμου τὰ ἑκατομμύρια καὶ τὰ ἐσφετερίσθηκαν, ἄλλοι μὲν τὴν μερίδα τοῦ λέοντος καὶ ἄλλοι δὲ τὸ 100%.
 
2. Γιατί δὲν εἶχαν φιλότιμο, ἴχνος ὑπηρεσιακοῦ καθήκοντος καὶ ντροπὴ οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐλέγξουν τὶς Μ.Κ.Ο., ὅλα αὐτὰ τὰ «μαργαριτάρια» καὶ «μπουμπούκια», ἐὰν ἔχουν στείλει ἐξ ἰδίων ἔστω καὶ ἕνα κουτὶ ἀσπιρίνες ἢ ἕνα κιλὸ ζυμαρικὰ ἢ ὄσπρια ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο στοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας; ; ;
 
3. Ἐμεῖς ἀποδεδειγμένως ἔχουμε ἀποστείλει τὶς ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσες δεκάδες χιλιάδες τόννους ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ εἶναι μέγιστο αἶσχος καὶ ἀνοσιούργημα νὰ μᾶς κατατάσσουν μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν». Ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸν κάθε πλησίον. Ἀπευθυνθήκαμε καὶ πρὸς  τὸν τότε Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Γεώργιο Παπανδρέου μὲ τὴν συνημμένη ἐπιστολή μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 833/29.12.03 καὶ ζητούσαμε νὰ μᾶς διαθέσῃ ἕνα C 130 γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀποστείλουμε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στοὺς σεισμόπληκτους τῆς πόλεως Ἰμπάμπ/ Ἰράν. 
 
 Κατατάσσοντες καὶ ἐμᾶς μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν» τὰ Μ.Μ.Ε. ἀμνηστεύουν αὐτὰ τά «λαμόγια», αὐτοὺς τοὺς εἰδεχθέστατους σφετεριστὲς τοῦ ἱδρῶτος τοῦ πάμπτωχου ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀμνηστεύωνται τοιουτοτρόπως τὰ κακουργήματα τόσον αὐτῶν, ὅσον καὶ τῶν ἰθυνόντων προστατῶν τους ἢ συνεταίρων τους. . .
 
4. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν λεπτεμερέστερα στοιχεῖα, εἴμεθα διατεθιμένοι νὰ σᾶς τὰ παραδώσουμε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ὄχι μόνο γιὰ τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους φορεῖς μας, ὡς π.χ. τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Παρ᾿ ὅλη τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγεία μας καὶ τὸ προκεχωρημένο τῆς ἡλικίας μας, ἐν τούτοις δὲν τὸ βάζουμε κάτω, ἀλλὰ συνεχίζουμε νὰ θηριομαχοῦμε μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια ἀπὸ βαθύτατα χαράματα μέχρι καὶ μετὰ τὸ μεσονύκτιον συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξα Θεοῦ.   
 
Πλῆθος φωτογραφιῶν καὶ video μαρτυροῦν τὶς δραστηριότητές μας καὶ εἶναι στὴν διάθεσι κάθε ἐνδιαφερομένου.
 
 
Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης
 
        Ὁ Πρόεδρος           Ἡ Γεν. Γραμματεύς
 
                Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος          Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Ἔγγραφο ὑπ᾿ ἀριθμ. 278281/24.6.2010 τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ὅτι ὑπήρξαμε ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις Μὴ Κερδοσκοπικοῦ Χαρακτῆρος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων.
2. Ἔγγραφο ὑπ᾿ ἀριθμ.383153/14.9.2000 Ὑπουργείου Γεωργίας περὶ ροδακίνων.
3. Ἔγγραφο ὑπ᾿ ἀριθμ.Φ.1354-2234.7/6ΑΣ360/14.9.2000 Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
4. Χάρτης τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ποὺ δείχνει πόσα φορτηγὰ πορτοκαλιῶν καὶ πόσα ροδακίνων ἔφθασαν σὲ κάθε ἐπαρχία Κοσσυφοπεδίου καὶ ὁλόκληρης τῆς Σερβίας.
5. Ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 160/16.2.2001
6. Ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 232/27.3.2001
7. Ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 237/22.3.2005
8. Ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 457/16.6.2005,
μὲ τὰ ὁποῖα ἐγνωστοποιούσαμε ἀτασθαλίες, ποὺ ἀνακαλύψαμε καὶ γιὰ αὐτὸ εἴχαμε σταματήσει τὶς ἀποστολὲς νωπῶν.
 9. Ἐπιστολὴ Πρέσβεως κ. Σπινέλλη ἀπὸ 10.3.05
10. Ἐπιστολὴ Πρέσβεως κ. Σπινέλλη ἀπὸ 23.3.05
μὲ τὶς ὁποῖες μᾶς διέσυρε ἀντὶ νὰ ἐνδιαφερθῇ νὰ ξεσκεπασθοῦν οἱ ἀτασθαλίες, ποὺ τοὺς εἴχαμε ἐπισημάνει.
11. Ἔγγραφον τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοὺ Ὑπ. Γεωργίας ὑπ’ἀριθμ. 42562/9.6.2005, τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος τὸ ἔτος 2001 δὲν ἐπῆρε οὔτε ἕνα κιλὸ πορτοκάλια. 
12. Ἐπιστολή πρὸς τὸν συνεργάτη ἐπὶ τῶν ἀπορήτων τοῦ τότε Ὑπουργοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου, κ. Ἀ. Ρόντο ὑπ᾿ ἀριθμ. 499/6.9.2000, ὅπου ἐνημερώνουμε ὅτι ἐλέγχουμε τὴν ἀποστολὴ τῶν φορτίων.
13. Δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λαρίσης.
14. Ἐπιστολή μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 665/24.10.2000 πρὸς τὴν ΥΔΑΣ, κ. Φιλιππαῖο, ὁ ὁποῖος μᾶς ζήτησε νὰ ἀλλάξουμε τὸ καταστατικό μας, γιὰ νὰ μᾶς συμπεριλάβῃ στὶς Μ.Κ.Ο.
15. Ἔγγραφον Ὑπουργείου Γεωργίας ὑπ᾿ ἀριθμ. 334252/20.3.2001 μὲ τὸ ὁποῖον μᾶς ἐπεστράφη ἡ ἐπιταγή 1.944.998 δρχ.
16 -17-18. Ἔγγραφά μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 165/6.3.2001,242/28.3.01 καὶ 417/18.6.2001 μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιμέναμε νὰ ἐπιστρέψουμε τὸ περίσσευμα τῶν 1.944.998 δρχ.
19. Σχετικὴ ἐπιστολή μας πρὸς τὸ Σ.Δ.Ο.Ε. ὑπ᾿ ἀριθμ. 490/18.7.2001.
20. Ἔγγραφό μας 248/12.7.2002 μὲ το ὁποῖο διαμαρτυρόμαστε διότι δὲν μᾶς συμπεριελάμβαναν στὰ προγράμματα ΥΔΑΣ.
21. Ἐπιστολή μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 750/29.8.2005 πρὸς τὸν τότε Ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδη.
22. Ἀνώτατο παράσημο τοῦ Ἁγ. Σάββα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας γιὰ τὶς τεράστιες ποσότητες ἀγαθῶν, ποὺ τοὺς ἔχει ἀποστείλει ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος.
23. Ἐπιστολή μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 833/29.12.03 πρὸς τὸν τότε Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Γεώργιο Παπανδρέου.
 
 
*********************************

*****************
**********************
**************************************************

******************


*******************


************************************************
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
ΛΑΡΙΣΑΣ


*****************
*****************************************


*********************************************************

********************
**********************
*********************


********************************

   

Προσκυνηματική εκδρομή 10.5.2014 στα έργα εις μνήμη Αγ. Νέου Οσ. Παύλου του εξ Αροανίας Καλαβρύτων


ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
 
γίου Νέου σιομάρτυρος Παύλου
τοῦ ἐξ ροανίας Καλαβρύτων
 (εἰς ροανία Καλαβρύτων)
 
10.5.2014
 
Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὸ ἀναλυτικὸ τελικὸ πρόγραμμα πρὸς ἐνημέρωσι ὅλων τῶν μελῶν, φίλων, συνεργατῶν καὶ θαυμαστῶν τῶν φορέων μας :
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ
 
1. Ἐκτς το Σεβασμιωτάτου μας κ. μβροσίου θὰ συλλειτουργήσῃ κα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος καὶ δεκάδες κληρικοί, στε ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις ν λάβ θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ λαμπρότητα.
 
2. Ἔχουν προσκληθῆ νὰ προσέλθουν ὄχι μόνο οἱ ἰθύνοντες τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ προσωπικότητες ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.
 
3.  Μετ τν Θεία Λειτουργία, ο προσερχόμενοι γιὰ πρώτη φορὰ καὶ οἱ δυνάμενοι ν βαδίσουν 250 μέτρα, μπορον ν συμμετάσχουν εἰς μικρ λιτανεία τν γίων Λειψάνων κα τς εκόνος τοῦ Ἁγίου Παύλου ως τ Γενέθλιο ατο οκημα.
 
4. Ἐλπίζομε νὰ προσέλθῃ ὁ Πρόεδρος τῆς Γουατεμάλα κ. OttoPeresMolina, ὁ ὁποῖος τὸ προηγουμένο ἔτος, ἐνώπιον τῆς συγκεντρώσεως τῶν ἡγετῶν τῶν Νοτιοαμερικανικῶν χωρῶν, ποὺ εἶχαν προσέλθει εἰς τὴν Γουατεμάλα, διὰ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ ἐνώπιον ὅλων τῶν ἰθυνόντων τῆς Γουατεμάλα, ἀνεκήρυξε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς ἀρχηγὸ τοῦ Κράτους τῆς Γουατεμάλα (γιὰ τὸν ὁποῖο ἐγράψαμε ἐκτενῶς εἰς τὴν Πανηγυρικὴ Ἔκδοσι τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 57, σελ. 27). Τοῦτον θὰ βραβεύσωμε τὴν 10.5.2014 εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων καὶ τοὺς λόγους του θὰ τοὺς ἀναρτήσωμε εἰς μαρμαρίνη στήλη.
 
Μαρμαρίνη στήλη θὰ ἀναρτήσωμε καὶ μὲ τοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀποδεικνύουν τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν λιτότητα, ποὺ ἐστόλιζαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀρετῶν, τὸν ἀνεπανάληπτο Ἐθνάρχη – Κυβερνήτη, ἀείμνηστο Ἰωάννη Καποδίστρια, πρότυπο Χριστιανοῦ ἀνθρώπου καὶ πολιτικοῦ. Αὐτὸν «ἐφρόντισαν» οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἔθνους νὰ τὸν δολοφονήσουν ὀλίγο καιρὸ μετὰ τὴν ἐγκύκλιό του ὅτι ἡ συμμετοχὴ δημοσίων ὑπαλλήλων εἰς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις εἶναι ἀσυμβίβαστο. Ὁ φάκελλος τοῦ Κυβερνήτου δὲν ἄνοιξε ἀκόμη καί, ὅπως ἀναφέραμε καὶ εἰς τὴν Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 57, εἰς τὸν ἀγγλικὸ φάκελλο εὑρίσκεται καὶ ὁ ἑλληνικός φάκελλος …
 
Ἐπίσης εἰς μνήμη τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλων τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τὸ αἷμα τους «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», θὰ ἀναρτήσωμε ἀκριβὲς ἀντίγραφο τῆς μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς, τὴν ὁποία ἀνηρτήσαμε τὴν 18.5.2013 κάτωθεν τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τὴν Ἁγία Λαύρα.
 
5. Θὰ προσέλθῃ Dr. SamCheckwas, ὁ ὁποῖος ἐσπούδασε ὀδοντιατρικὴ εἰς τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ ἐδῶ καὶ 24 ἔτη εἶναι ἀνὰ τὴν ὑφήλιο πρέσβυς καὶ ἀπόστολος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων, τὸν ὁποῖο καὶ θὰ βραβεύσωμε.
 
6. Κύριος ὁμιλητὴς πρὸ τοῦ γεύματος θὰ εἶναι ὁ μεγάλος Φιλέλλην Dr. SamCheckwas εἰς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ μὲ θέμα τό «Ἀθάνατο Ἑλληνικὸ Πνεῦμα».
 
7. Οἱ βραβεύσεις καὶ τὰ ἀποκαλυπτήρια ἀναμνηστικῶν στηλῶν θὰ λάβουν χώρα μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν μικρὰ λιτανεία καὶ πρὸ τοῦ «σπαρτιάτικου γεύματος», ὅπου παντες, κλρος κα λαός, ρχοντες καὶ ἀρχόμενοι εἶναι λίαν επρόσδεκτοι.
 
8. Κατὰ τὴν ἐκδήλωσι θὰ λάβουν χώρα δύο σημαντικὲς ἐθνικές – κοινωνικὲς ἀνακοινώσεις:
α. Ἀνακήρυξις ἕδρας Παγκοσμίου Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης «ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος» εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων.
β. Ἐτήσια ἔκκλησις γιὰ θεσμοθέτησι ὑποτροφιῶν Ἀναργύρων Ἰατρῶν ὁμιλούντων τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.
Λεπτομέρειες θὰ ἀναφερθοῦν σὲ προσεχῆ τεύχη μας.
 
9. Καφέτος Σεβασμιώτατός μας κ. Ἀμβρόσιος πέστειλε σχετικγγραφο εἰς τν ερ Σύνοδο τς κκλησίας τς λλάδος, γι νγκρίν τν ζωνταν μετάδοσι τς ορτς μας π τν Δημόσια Τηλεόρασι, καθς πίσης κα πρς τν Ρ.Σ. τς κκλησίας τς λλάδος, γι ν μεταδώσουν τὴνλη ορτή μας ζωντανά. Ἐλπίζουμε νὰ πραγματοποιηθοῦν.
 
10. Ἡ ἐπιστροφὴ πρὸς Ἀθήνα θὰ λάβῃ χώρα ὥρα 15.45 μέσῳ τῶν μνημείων – προσκυνηματικῶν τόπων τῆς περιοχῆς τῶν Καλαβρύτων.  
 
11. Ὅσοι δὲν θὰ δυνηθοῦν νὰ προσέλθουν, δύνανται νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ δοῦν τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ὅλη τελετὴ ζωντανὰ ἀπὸ τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία 91,2 FMκαὶ τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ T.V. καθὼς καὶ μέσῳ μέσῳ τοῦ διαδικτύου www.pe912fm.com καwww.acheloostv.gr.
 
 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Δυστυχῶς οἱ θέσεις στὰ κλιματιζόμενα λεωφορεῖα ἔχουν ὑπερκαλυφθῆ.
 
Ὅσοι ὅμως ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ προσέλθουν μὲ δικό τους ὄχημα, συμβουλεύουμε τὴν διαδρομὴ Ἐθνικὴ Ὁδὸς Ἀθηνῶν – Τριπόλεως, μέσῳ Σήραγγος Ἀρτεμισίου πρὸς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.
 
500 μέτρα μετὰ τὰ τελευταῖα διόδια στρίβουμε δεξιὰ πρὸς Βυτίνα – Λεβίδι – Πάτρα κ.λπ.
 
Στὴν διασταύρωσι Βυτίνα καὶ Πάτρα, ποὺ εἶναι 10 χιλιόμετρα πρὸ τῆς Βυτίνας, στρίβουμε δεξιὰ πρὸς Πάτρα καὶ ὄχι πρὸς Βυτίνα.
 
Στὴν διασταύρωσι Πάτρας δὲν στρίβουμε δεξιὰ πρὸς Κλειτορία – Σπήλαια Λιμνῶν ἀλλὰ πρὸς Πάτρα κατευθείαν τὴν ὁδὸ 111.
 
58 χιλιόμετρα μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ συναντᾶμε μία μεγάλη διασταύρωσι ἀριστερὰ πρὸς Δάφνη – Λάδωνα καὶ δεξιὰ πρὸς Χόβολη - Ἀροανία. Στρίβουμε ἐκεῖ δεξιά, ἀνεβαίνουμε ἐπάνω ἀπὸ τὸ βουνὸ καὶ κατεβαίνοντας κάτω βλέπουμε τὴν Ἀροανία.
 
Στὴν μέση τοῦ χωριοῦ εἶναι ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Παύλου.
 
Γιὰ φαγητὸ θὰ φροντίσουμε νὰ μὴ μείνῃ κανένας χωρὶς μεσημερινὸ γεῦμα.
 
Ὁποιανδήποτε ἀπορία καὶ ἐὰν ἔχετε, πάντοτε στὴν διάθεσί σας.
 

 

29.5.2014 ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΘΟΥΣ

 

 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ
 
 
ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΘΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
 
                                                                                                 29.5.2014
 
 
Γιὰ τὴν σημερινὴ ἐπέτειο θρήνου τῶν Ἑλλήνων καὶ Ὀρθοδόξων ἀναρτῶμε στὴν ἱστοσελίδα μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τὰ σπουδαιότατα καὶ πολὺ ἐπίκαιρα παρακάτω ἄρθρα τῶν σοβαρῶν ἀρθρογράφων :

Νικολάου Χειλαδάκη Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου
«Κωνσταντινούπολη 1453,Ἑλλάδα 2014»,
 
Δρ. Κων/νου Βαρδάκα
«Μέρες πολιτικῆς ἅλωσης, μέρες ἀλλοτρίωσης, μέρες ὀργῆς… »
 
Ἐπ’εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὑπενθυμίζουμε στοὺς φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν μεγάλη συνάντησί μας
 

τῆς Δευτέρας 2.6.2014 καὶ ὥρα 18.30 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο.
 

                                                  Ἐλᾶτε ὅλοι στὴν εἰρηνικὴ ἐπανάστασι..
 
                                                             Καλὴ ἀντάμωσι !
 
                    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
 

 
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1453, ΕΛΛΑΔΑ 2014
http://1.bp.blogspot.com/-chrAnP6jHH4/U4Zp253V6LI/AAAAAAAAlp8/q3i_aBq9bc8/s1600/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7+44.jpg
Γράϕει ο Νίκος Χειλαδάκης 
Δημοσιογράϕος - Συγγραϕέας - Τουρκολόγος 
 
Η Κωνσταντινούπολη έπεσε το 1453 από διπλή προδοσία. Από την μια την πολέμησαν οι Έλληνες εξωμότες που είχαν προσχωρήσει στο Ισλάμ και στελέχωσαν τον στρατό του Μωάμεθ του Πορθητή και από την άλλη είχαμε την προδοσία της δυτικόϕιλης παράταξης που υπέσκαπτε το μέλλον της αυτοκρατορίας καθώς ήθελε να την παραδώσει στην εξουσία του Πάπα. Προηγουμένως οι παπικοί είχαν καταϕέρει το πρώτο μεγάλο χτύπημα για την κατάλυση της ανατολικής αυτοκρατορίας με τις Σταυροϕορίες και την άγρια λεηλασία της Κωνσταντινούπολης όταν την κατέλαβαν το 1204.
 
Σήμερα βρισκόμαστε σε μια παρόμοια με άλλα βέβαια δεδομένα κατάσταση. Ένα προδοτικό πολιτικό κατεστημένο έχει παραδώσει την χώρα στην κυριαρχία της Δύσης και έχει καταρρακώσει τον ελληνικό λαό στέλνοντας χιλιάδες στην αυτοκτονία, διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό και καταστρέϕοντας την εθνική οικονομία. 
Από την άλλη ο εξ’ ανατολών κίνδυνος συνεχώς μεγαλώνει και η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται συνεχώς στον αέρα, στην θάλασσα, αλλά και στην στεριά, καθώς ολόκληρες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως η δυτική Θράκη αλλά και τα Δωδεκάνησα και ιδίως το Καστελόριζο, βρίσκονται πλέον υπό καθαρή αμϕισβήτηση της ελληνικής τους κυριαρχίας.
 
Είναι χαρακτηριστικό πως η πολιτική ηγεσία έχει ουσιαστικά συμπλεύσει με την θρησκευτική ηγεσία για να διαλύσουν και να λεηλατήσουν ότι έχει απομείνει όρθιο από τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. 
Τα τελευταία κατορθώματα της εκκλησιαστικής ηγεσίας είναι πλέον μια ϕανερή θρησκευτική αποστασία, παραβίαση όλων των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων με αποκορύϕωμα την τελευταία σκανδαλώδη συμπροσευχή του Πατριάρχη με τον αιρετικό νεοταξικό Πάπα της Ρώμης, που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα μασονικά συμϕέροντα μιας ληστρικής και διεστραμμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Οι τελευταίες εκλογές δυστυχώς έδειξαν πως συνεχίζεται ο   συνεχιζόμενος θανατηϕόρος κατήϕορος αυτής της χώρας. 
Από την μια είχαμε ένα δεδηλωμένο άθεο με νεοταξικές ιδέες που αντιδρά ακόμα και στην σκέψη ότι θα πρέπει, αν αύριο κληθεί να κυβερνήσει, να ορκιστεί στο σύνταγμα της ομοούσιας Αγίας Τριάδας. 
Από την άλλη είχαμε ένα τρομερό θεομπαίχτη, παλιό στέλεχος της λέσχης Μπίλεντεμπεργκ που δεν δίστασε να «πουλήσει» θρησκεία και Ορθοδοξία για να πλανέψει τους ψήϕους του «αγαθού» ποιμνίου με σκοπό να διαιωνίσει την ληστρική του εξουσία υπηρετώντας τα συμϕέροντα των ξένων μασονικών ευρωπαϊκών αϕεντάδων του. 
 
Πέραν από αυτούς τους δυο πρωταγωνιστές, είχαμε ένα κυκεώνα πολλών πολιτικών κομμάτων που το μόνο που εξέϕραζαν ήταν οι εγωιστικές ϕιλοδοξίες των διαϕόρων αρχηγών τους σύμϕωνα με το δόγμα, κάθε Έλληνας και ένα κόμμα. Έντεχνα δηλαδή, διαιρεί και βασίλευε!
 
Μέσα σε όλη αυτή την ζοϕερή κατάσταση αναρωτιέται, όποιος ακόμα κατάϕερε να έχει σώας τας ϕρένας και συνείδηση της πραγματικότητας, πως θα μπορέσει να σωθεί μια χώρα ξεπουλημένη, ένας λαός προδομένος και μια κοινωνία πλανεμένη στις σειρήνες της Νέας Τάξης Πραγμάτων, (με το χαρακτηριστικό σλόγκαν, "Ωχ αδερϕέ τι με νοιάζει εμένα!"). 
Η πολιτική(οί), απέτυχε(αν) και πρόδωσε(αν). 
Η ιεραρχία προσχώρησε στην αποστασία. 
Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποίμνιο που έχει τρομερή, αλλά σε ύπνωση δύναμη και αυτό το είχαν καταλάβει όσοι εξόντωσαν τον μακαριστό Χριστόδουλο. Είχαν τρομοκρατηθεί από την κινητικότητα του και την δύναμη του να ξεσηκώνει τον λαό.
 
Είναι γνωστό από την ιστορία μας, (που τώρα θα πρέπει να την ξεχάσουμε), πως πολλοί ιεράρχες στάθηκαν στις επάλξεις και έδωσαν ζωή στον ελληνισμό. 
Σήμερα ποιοι είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος της σεβασμιότητας τους;
Ποιοι θα σηκωθούν και θα σταθούν  στο ύψος τους να σταματήσει η νέα πτώση της Κωνσταντινούπολης; 
Γιατί αυτή την ϕορά η άλωση θα είναι οριστική, καθώς δεν θα είναι μόνο υλική, αλλά το πιο χειρότερο, θα είναι και πνευματική άλωση των σωμάτων και των καρδίων ημών των Ελλήνων! 
Αν υπάρχουν, καιρός να μας δείξουν πως είναι αληθινοί ποιμενάρχες και όχι υποκριτές ρασοϕόροι που κρύβονται πίσω από τους σύγχρονους εϕιάλτες του Ελληνισμού!
 
 

Μέρες πολιτικής άλωσης…
              Μέρες αλλοτρίωσης…
                     Μέρες Οργής…
τη ΥΠΕΡΜΑΧΩ.jpg
Κάνει η ιστορία κύκλους;
Kαι κάνει…
και διδάσκει και νουθετεί αυτούς που καλοπροαίρετα ξεδιψούν από τα νάματα της.
Η σημειολογία των παραμονών της άλωσης της ΠΟΛΗΣ δείχνει να αναβιώνει στο σημερινό πολιτικο-κοινωνικό υπόστρωμα μας , με αποτέλεσμα το παρακάτω παρατιθέμενο κείμενο που γράφηκε λίγο πριν το 1431 να μοιάζει προφητικό στην ευρεία διάσταση του όρου.
(Σχετικά με τις συμφορές που έπεσαν πάνω μας και ποιος είναι ο σκοπός τους.)
 

 
 
Οι δυστυχίες που βρήκαν το γένος μας, όπως βλέπομε, είναι εν συντομία οι εξής.
 Οι καιροί είναι από κάθε εποχή οι πιο δύσκολοι.
Πονηρές οι ημέρες, το τέλος του χρόνου, τα γηρατειά του κόσμου, το ξεψύχισμα του σύμπαντος. Η ζωή μας αυτή είναι σύντομη, λανθασμένη και γεμάτη από πικρίες, και τα κακά εκτενέστερα από τις θάλασσες.
 Και να, οι γείτονές μας είναι εχθροί, όσοι δείχνουν φίλοι είναι άπιστοι, οι συγκάτοικοι μας κλέφτες, οι υιοί μας ανυπάκουοι και οι απλοί συγγενείς χωρίς στοργή.
Αυτοί που καραδοκούν να επωφεληθούν από τις δυσκολίες μας είναι πολλοί, μα περισσότεροι αυτοί που μας επιβουλεύονται.
Αυτοί που μας διώκουν και μας πληγώνουν είναι πολλοί και από πολλά μέρη.
Κανείς και από πουθενά, τολμώ να πω, δεν υπάρχει που να μας συνοδεύσει στη φυγή και να συμπονέσει μαζί μας. Διασκορπισθήκαμε χωρισμένοι σε όλες τις βασιλείες της γης.
Μας εξουσιάζουν και δεν εξουσιάζομε.
Τη χώρα μας ξένοι την κατατρώγουν, και δεν υπάρχει κανείς να μας βοηθήσει.
Οι νέες και οι νέοι του γένους μας δόθηκαν σε άλλα έθνη.
Όλη την ημέρα τα μάτια μας αυτά βλέπουν και το δικό μας χέρι δεν μπορεί να βοηθήσει.
Σε μας έμεινε μόνο καρδιά θλιμμένη, μάτια που σβήνουν και ψυχή που λιώνει, προβλήματα πάνω στα προβλήματα, φροντίδες πάνω στις φροντίδες, και αίματα πάνω στα αίματα παντού.
Χάθηκε ο ευλαβής πάνω στη γη, λείπει ο στοχαστής, δεν βρίσκεται ο φρόνιμος.
Στα παλαιά παρουσιαζόταν ο σοφός, τώρα δεν υπάρχει αυτός που θα κατανοήσει, αυτός που θα διορθώσει, αυτός που θα μας φέρει πίσω.
Η πληγή είναι ολόσωμη, η αρρώστια γενικευμένη, φοβερό το τραύμα, η συμφορά απαρηγόρητη και μεγαλύτερη από κάθε παρακλητικό λόγο.
 Καταφρονήθηκαν τα εκκλησιαστικά πράγματα, σάπισαν τα κρατικά, ανακατεύονται τα μακρινά, συγχέονται τα κοντινά.
Τα πάνω γίνονται κάτω και τα κάτω πάνω.
Οι Χριστιανοί διώκονται, οι ασεβείς ευνοούνται.
 Από εδώ μας καταδιώκουν οι Αγαρηνοί, από εκεί μας λεηλατούν οι Σκύθες, από τα δυτικά οι Ισμαηλίτες θερίζουν τους καρπούς μας, και από τα ανατολικά οι Πέρσες μας εκριζώνουν.
Ξεφεύγομε από το δράκοντα και συναντούμε το βασιλίσκο, διαφεύγομε από το λιοντάρι και πέφτομε πάνω στην αρκούδα.
Όποιος γλυτώνει από το θάνατο, οδηγείται στη δουλεία, και όποιος απαλλαγή από τη δουλεία παραδίδεται στη σφαγή.
 Όπου και όποτε γίνονται ναυμαχίες στη θάλασσα ή μάχες στη στεριά, λεηλασίες ή μετοικεσίες, πάντως ακούεται ότι ένα μέρος από εμάς χάνεται.
Ό,τι συγκεντρώθηκε σε οικίες, το σκορπίζει ο φθόνος, και ό,τι διατίθεται για να βγάλει κέρδος, το αρπάζει ο ληστής.
 Ό,τι μπόρεσε να περάσει από τον κλοιό της πολιορκίας βούλιαξε στη θάλασσα. Και ό,τι γλύτωσε από το βυθό έπεσε στα χέρια ληστών.
 Επί πλέον επάγωσαν τα καλά και εφύτρωσαν τα λυπηρά, παρήλθαν τα δικά μας και ήλθαν τα αλλότρια.
Φαγωθήκαμε, χαθήκαμε, διαφωνήσαμε και ως τραυματίες πια και παράφρονες γίναμε εκτός εαυτών.
Επιταχύνεται διαρκώς η πορεία των πραγμάτων μας όλο και προς το χειρότερο.
Από τα μέχρι χθες και πρόσφατα άριστα έθη και γνωρίσματά μας, σήμερα ούτε ίχνος δεν αναγνωρίζεται.
 Και τα μέχρι πέρυσι καλύτερα από τα ήθη, φέτος δεν τα διακρίνομε πουθενά.
Με αυτό και με εκείνο τόσο άλλαξαν αυτά, που δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει.
Και όσο μπορούμε να συμπεράνουμε από τα πράγματα περπατάμε σε αγκάθια, στεκόμαστε πάνω σε γκρεμό, βαδίζομε ανάμεσα σε φίδια, πορευόμαστε μέσα από παγίδες και περπατάμε πάνω σε επάλξεις πόλεων.
Κάθε ώρα πόλεμοι, σφαγές, πείνες, πνιγμοί, αβάσταχτες στενοχώριες. Μυριάδες από γύρω μας οι απώλειες, και από παντού φθάνει η οργή του Θεού.
Και εμείς σαν να μη γίνεται κάτι καινούργιο, παραμένομε άπονοι και σκληροί.
Αλήθεια ποιος σοφός θα μπορούσε να διεκτραγωδήσει τα δικά μας, όπως πρέπει, αφού ξεπέρασαν κάθε θρήνο, και είναι πέρα από κάθε κλάμα;
Αυτά λοιπόν και τα παρόμοια τους, συμβαίνουν σε μας, ένεκα των σχηματισμών των αστερισμών, θα μας πη ο αστρολόγος.
 Ο φυσικός θα πη ότι τα υπομένομε αυτά, ως φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, εξ αιτίας της θέσεως μας ανάμεσα στους Άραβες και τους Σαρακηνούς, τους Ισμαηλίτες και τους Σκύθες.
Ο άθεος θα υποστηρίξει, ότι όλα από μόνα τους τυχαία συμβαίνουν «χύδην και φύρδην».
 Ο ειδωλολάτρης θα υποστηρίξει ότι οφείλονται όλα στην τύχη και στο γραμμένο.
Και ακόμα ο Αγαρηνός θα πη ότι αιτία τούτων είναι ότι δεν αποδεχθήκαμε τον Μωάμεθ*,
ενώ ο Εβραίος, επειδή πιστεύσαμε στο Χριστό.
 Και ο καθένας από τους αιρετικούς, επειδή δεν υποκύψαμε στην αίρεση του.
Και ο όχλος των Ιταλών θα υποστηρίξει ότι μας συμβαίνουν αυτά, επειδή δεν υποταχθήκαμε στον πάπα.
 Εγώ όλους αυτούς τους απορρίπτω, και είμαι απόλυτα πεπεισμένος και το ομολογώ ευθέως, ότι δεν θα τα παθαίναμε αυτά, εάν είμασθαν δυσσεβείς και τελείως απομακρυσμένοι από το Θεό.
Επειδή όμως είμαστε το ευσεβέστατο γένος από όλους τους ανθρώπους, στραμμένο κατ’ εξοχήν στο Θεό, και θέλομε βέβαια και ενδιαφερόμαστε να σωθούμε, και αυτό είναι για μας η ύπαρξη και η ζωή μας, και ο λόγος που ήλθαμε σ' αυτή τη ζωή.
Θέλομε όμως αυτό να γίνει με καλοπέραση, με πλούτο και πρόσκαιρη δόξα;
Γι' αυτό ο Κύριος που με κάθε τρόπο προετοιμάζει τη σωτηρία μας, μας παρέδωσε να ντροπιασθούμε σε όλα τα έθνη,
και την πρόσκαιρη αυτή ζωή μας, τη ρευστή και περαστική, την περιέβαλε με μύρια κακά, μήπως και έτσι, ακόμα και παρά τη θέληση μας, οδηγηθούμε τελικά από αυτόν στη σωτηρία με κατάλληλο τρόπο.
Τα πνευματικά αίτια της άλωσης της Πόλης.ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ  http://www.impantokratoros.gr/ Κεφάλαια επτάκις επτά, κεφ. ΜΣΤ', εν Μοναχού Ιωσήφ Βρυεννίου, Τα Παραλειπόμενα, εκδ. Βασιλείου Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 126-129 Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
Ποιος ήταν ο Ιωσήφ Βρυέννιος ο συγγραφέας αυτού του κειμένου;
Ο Ιωσήφ Βρυέννιος ήταν λόγιος μοναχός του 15ου αιώνα. Μόνασε στην Μονή Στουδίου. Υπήρξε διδάσκαλος της εκκλησίας. Διέπρεψε στον βίο και στον λόγο του. Έγραψε πολλά σημαντικά συγγράμματα και αγωνίστηκε για την ορθοδοξία. Πέθανε μεταξύ του έτους 1431 και 1438. Διετέλεσε διδάσκαλος τον γίοις μεγάλου πατρς μν γίου Μάρκου το Εγενικο, στς ρχς το 15ου α.
 (π. Νικόλαος Ιωαννίδης, ωσφ Βρυέννιος - Βίος, ργα, διδασκαλία, 1985).
Τελικά αυτός ο εκκλησιαστικός άνδρας δίχως να το καταλάβει έγγραφε για τις ημέρες που διέρχεται το Έθνος του εν έτη 2014.
Μέρες πολιτικής άλωσης και αδιεξόδων, μέρες πονηρές, μέρες αδικίας και οργής
και για να μας στηρίξει μας λέει …
«Ο ασεβής ( άρπαγας-άδικος) φυλάσσεται διά να τιμωρηθεί κατά την ωρισμένην φοβεράν ημέραν» (Παροιμ. 16,9)
 Και εάν κάποιος απορεί και αγανακτεί λέγοντας, πώς δεν τα παθαίνουν αυτά και .. ¨οι αδιάφοροι με τα κοινά-αμετανόητοι¨..που αμαρτάνουν, ας καταλάβει το εξής: «Ο θάνατός τους δεν είναι βασανιστικός ούτε διαρκούν οι δοκιμασίες τους, δεν κοπιάζουν όπως οι άλλοι άνθρωποι, λοιπόν δεν θα μαστιγωθούν με τους ανθρώπους, αλλά με τους δαίμονες» (Ψαλμ. 72, 4-5).

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

ΥΓ. ¨ευχαριστούμε¨ τον κ. Έρτνογάν που με τις βέβηλες προθέσεις του μας κάνει να ανασύρουμε από την ιστορία αληθινά λόγια και πράξεις μεγάλων ανδρών.
Επίσης τον ¨ευχαριστούμε¨ γιατί από το κακό που πάει να μας κάνει θα βγει μεγάλο καλό… και ουσιαστικά θα γίνει δίχως να το καταλάβει ο καταλύτης για την ομοψυχία του ΕΛΛΗΝΑ.
Και ο νοών νοείτω…
 

   

σελίδα 8 απο 85

Developed by © mpistiries.com