Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

27.9.16-Και πάλι περι των αδειών μεγαλοκαναλαρχών «πατριαρχών» διαπλοκής και «αετονύχηδων»-Νεώτερα

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ -

«ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ»

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


27.9.20161. Αὐτὸ τὸ δημόσιο – λίαν περιζήτητο καὶ μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο δημόσιο ἀγαθὸ εἶναι τὸ μέγιστο σύγχρονο μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησία, φιλότιμο, εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα, ἐὰν εἶναι στὰ χέρια φιλεύσπλαγχνων ἀνθρωπιστῶν, ἀλτρουϊστῶν, ἰδεολόγων.


Εἰκόνα ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων (ἔργο Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευμαυτικῶν Ἀξιῶν)2. Ὁ μέγιστος φωστὴρ τῆς τρισηλίου Θεότητος, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, καὶ ὁ Ἱερομάρτυς καὶ Ἐθνομάρτυς, Ἰσαπόστολος Πατρο Κοσμὰς ὁ Αἰτωλός, ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἔνθεο ζῆλο καὶ διακατεχόμενοι ἀπὸ τὸν ζῆλο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ποὺ ἔλεγε : «οὐαί μοι ἐστιν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζομαι» (Α΄ Κορ. θ΄ 16), στενάζοντες ἐβροντοφωνοῦσαν:  εἴθε νὰ εἶχαν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀνέβαιναν σὲ πανύψηλο ὄρος καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ κηρύττουν τὸν Θεὸ τῆς Ἀγάπης, τὴν ἀνόθευτη Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἐκηρύχθηκε μὲ λόγια, βεβαιώθηκε μὲ θαύματα καὶ σφραγίσθηκε μὲ αἷμα.

3. Ὁ θρυλικὸς γέρων, ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Μητροπολίτης Πρώην Φλωρίνης ἀείμνηστος κυρὸς Αὐγουστῖνος, χαρακτηρίζει αὐτὴ τὴν τρισαθλία κατάστασι μὲ τὴν φράσι «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» καὶ ἔχει γράψει τὸ περισπούδαστο πόνημα «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι».
Τὸ πολυτιμότατο αὐτὸ βιβλίο τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου εἶναι προσιτὸ καὶ ἀξίζει τὸ κόπο νὰ τὸ ἀγοράζῃ κανεὶς καὶ νὰ τὸ δωρίζῃ σὲ προσφιλῆ του πρόσωπα κατὰ τὶς ἐπετείους ἀντὶ ἀνθέων καὶ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πάντες, ποῦ μᾶς κατήντησαν οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες.4. Ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὴν Ἀποκάλυψί του ἀλλὰ καὶ ὁ Πατρο Κοσμὰς χαρακτηριστικὰ λέγουν :

«Θὰ ἔρθει ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ διάβολος θὰ εἰσβάλῃ εἰς ὅλες τὶς οἰκίες καὶ τὰ κέρατάκια του (κεραῖες συμβατικῶν τηλεοράσεων) θὰ φαίνωνται στὶς σκεπὲς τῶν οἰκιῶν.
5. Πρὸς τοῦτο θηριομαχὼν ὁ θρυλικὸς Αὑγουστῖνος ἐγκατέλειπε τὴν φλογέρα καὶ ὑφάρπαζε τὴν σφενδόνη καὶ κατατρόπωνε τοὺς λυσσαλαίους αἱμοδιψεῖς λύκους, τοὺς ἐκμαυλιστὲς τῆς κοινωνίας, προτρέποντας τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς νὰ μὴ βάλουν τὸν Διάβολο στὶς οἰκίες τους ἤ νὰ τὸν πετοῦν στὸ κάλαθο τῶν ἀχρήστων.6. Ἐὰν ἀντιθέτως ἀνήκει τὸ ἀγαθὸ σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «φελλούς», «παλλακίδες», «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλλίσσονται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀκολουθοῦντες τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ὅπως τὰ πτώματα, τὰ περιττώματα, καὶ ἐν γένει οἱ ψόφιοι ὀργανισμοί, εἶναι συμφορὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ ἐν γένει τὴν ἀκεραία Πατρίδα.


7. Ὡς γνωστό, οἱ λαοὶ ἔχουν μία ἀδυναμία νὰ συναθροίζωνται καὶ  νὰ βοοῦν γιὰ ἄρτο καὶ θεάματα. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι, οἱ τραπεζίτες, ἐκμεταλλεύονται ἄγρια τὸν λαὸ ἀπομυζοῦντες τὸν ἱδρῶτα τῶν μοχθούντων. Οἱ «πολιτικάντηδες» προσφέρουν ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται καὶ ἀχρειοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν καὶ ἀρκετὸ ἄρτο, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ νὰ τὸν πολτοποιοῦν, νὰ τὸν κάνουν «κιμά», ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες ἢ στὸν ὑπόκοσμο.


8. Ἡ πνευματικὴ δὲ ἡγεσία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο νὰ ἀναρριχᾶται διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ ἀναξιοκρατίας.

Ἡ δὲ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζει τὸν ψαλμὸν «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


9. Ἡ ἑκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα διέθετε καὶ αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητο δημόσιο ἀγαθὸ στοὺς «ἡμέτερους» κομματικοὺς παράγοντες, συνδικαλιστὲς καὶ ἐν γένει «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς μὲ προσωρινὲς ἄδειες, γιὰ νὰ τοὺς ἔχουν πάντοτε ὁμήρους.


10. Σὲ ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε ὄχι μόνο τὸ μέγιστο ἐλάττωμα νὰ μὴ «λαδώνουμε», ἀλλὰ καὶ δὲν γονατίζουμε, καὶ μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ γινόμαστε «ἕρμαιοι κάλαμοι» τῶν ἑκάστοτε ἀνέμων, δὲν μᾶς ἐνέκριναν, ὡς γνωστό, συχνότητα καὶ «κανάλι» γιὰ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή». Εἴδαμε καὶ ἀποείδαμε καὶ ἀναγκασθήκαμε νὰ τοὺς τὰ λέμε «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια», ὡς π.χ. στὴν πρὶν ἀπὸ 26 ἔτη ἐπιστολή μας (14.8.1990), παραγράφους τῆς ὁποίας ἀναδημοσιεύουμε καὶ πάλι:


«Ἔχομεν νὰ κάνωμεν πραγματικῶς μὲ σοβαρὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας καὶ μὲ χρηστὸν κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ ἐλπίζῃ καὶ νὰ βασίζεται, ἢ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ κράτος ἀναξιόπιστον, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον πονηροὶ καὶ γόητες, Ἕρποντες, γλείφοντες καὶ μὲ τὰ κέρατά των, θὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησίν των, μὲ ἔμμεσον ἢ ἄμεσον συνεργὸν εἰς τοῦτο τὸ ἐπίσημον κράτος ; Ἐπευλογεῖ τὸ κράτος ἀδικίας καὶ ἀτιμίας ἐπισήμως ;

Εἶμαι ὁ μόνος, ποὺ θὰ είσαγάγῃ ἀρχικῶς 12 ἑκατομμύρια γερμανικὰ μάρκα - σχεδὸν 1,5 δις δρχ. διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐξαγάγῃ οὔτε μίαν δεκάραν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι σταθμοὶ ἐξάγουν πολύτιμον συνάλλαγμα.

Ἐνῷ συνήθως εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ τίποτε προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίας καὶ μὲ ΄΄λαδώματα΄΄ κατορθώνουν νὰ ὑπάγωνται εἰς ἀναπτυξαικοὺς νόμους  καὶ νὰ εἰσπράττουν πρίμ, ἐπιχορηγήσεις μέχρι καὶ 60 ἢ 70% κ.λπ. κ.λπ., ἐγὼ μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι παρακαλῶ, μὲ ἀπόλυτον ἐντιμότητα, νὰ μὴ μὲ παραγκωνίζουν, ἀλλὰ δυστυχῶς φαίνεται, ὅτι, ἐπειδὴζῶ ὑπὲρ τριακονταετίαν είς τὴν Γεμανίαν, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸν κράτος, ὅπου οἱ πάντες ἀξιοκρατικῶς έπιτυγχάνουν τὰ πάντα, ἐλησμόνησα ὅτι κατάγομαι ἀπὸ μίαν χώραν, εἰς τὴν ὁποίαν, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν, τὸν τελευταῖον λόγον ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ ΄΄κομπίνα΄΄, τὸ ΄΄λάδωμα΄΄, ἡ θρασύτης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποχρεώσεων. Ἐλησμόνησα, ὅτι πρόκειται διὰ μίαν χώραν, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τιμίων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, καὶ κατορθώνονται νὰ ριζώνουν καὶ νὰ ἐπιβάλλονται οἱ παρανομοῦντες καὶ οἱ πραξικοπηματικῶς ἐνεργοῦντες. Ἐλησμόνησα, ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ΄΄ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε ν᾿ ἄχῃς΄΄, καὶ τότε μόνον εἶσαι ἱκανός, ἐὰν ἠμπορῇς ὡς κλέπτης νὰ κρυφθῇς. Ἐλησμόνησα ὅτι ἡ Πατρίς μου εἶναι χώρα, ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι.

Ἐπὶ δεκαετίαν παραγκωνίζομαι συστηματικώτατα καὶ οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ μοῦ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου διὰ νὰ μὲ πείσουν, ὅτι κακῶς διαμαρτύρομαι. Ἐκπλήσσονται διότι δὲν εἶμαι μαζοχιστὴς διὰ νὰ ἐκλαμβάνω τὴν καταταλαιπώρησίν μου ὡς ἐξυπηρέτησιν καὶ τὸν σαδισμὸν ὡς εὐεργεσίαν. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τίποτε εἰς τὰ ἀνωτέρω. Αὐτὰ εἶναι ἀρκετά. Τὰ ἔξοδα, ἡ ταλαιπωρία, ἡ άγωνία καὶ οἱ ματαιούμεναι κάθε φορὰ ἐλπίδες. Ἀλλὰ καὶ ἡ μεγίστη ἀποθάρρυνσις νὰ διαθέσω ὅλον τὸν μόχθον τῆς ζωῆς μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν…»


Ἴδ.  48 σέλιδο ἐνημερωτικὸ τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἀπὸ Σεπτέμβριο 2015, σελίδες 5-7.

Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο ἔχει δημοσιευθῆ καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΦΟΡΟΣ

Παράγραφος Α) 1-3 καὶ ἐφεξής.

(http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/994--48#sthash.fRMZeI9o.dpuf) )


καθὼς ἐπίσης στὸ ἄρθρο μας

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΝ

ΥΓΙΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΥΣ, ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Εἰς τὴν ἐπιστολήν μας  ΠΡΟΣ τὸ Ἱστολόγιο -Ὀμάδα ἐκπαιδευτικῶν

«Ὁ Παιδαγωγός» ὑπ᾿ ἀριθμ. 89/21.1.2015 Γ.Ι.

Παράγραφος 3 καὶ ἐφεξῆς.

(- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/906-23115----------#sthash.gFDftIfr.dpuf)    στὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 23.1.2015


καὶ σὲ πληθώρα ἄλλα ἄρθρα μας εἴτε στὸ περιοδικό μας, εἴτε στὴν ἱστοσελίδα μας, facebook καὶ twitter, εἴτε ἀκόμη σὲ διάφορες συνεντεύξεις μας καὶ ὁμιλίες μας.


11. Καὶ σημερινὴ κυβέρνησι γιὰ νὰ «βολέψῃ ἡμετέρους» μεγαλοεπιχειρηματίεςμεγαλοεργολάβους καὶ μεγαλονακαλάρχες τῆς «διαπλοκῆς» προκήρυξε διαγωνισμό, ὁποῖος πάσχει ἐξ ἀπόψεως ἠθικῆς, κοινωνικῆς, νομικῆς πλευρᾶς καὶ δίδει ἀφορμὴ σὲ κόμματα ἐξουσίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως, νὰ τονίζουν ὅτι θὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὸν ἐν λόγῳ διαγωνισμό, γιὰ νὰ δύνανται νὰ «βολέψουν» αὐτοὶ ἄλλους δικούς τους «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς. Ἔτσι ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία «δυὸ γάϊδαροι μαλώνανε σὲ ξένο ἀχυρῶνα».


12. Ἀναγκαζόμαστε νὰ λέγουμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, γιὰ  νὰ λάμπῃ ἡ ἀλήθεια, ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά:

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, 8, 32)

καὶ

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).


13. Τοιουτοτρόπως ἐμφανίστηκαν στὸν ἀέρα «μύτες τῶν παγόβουνων» τῶν σκανδάλων, πλὴν ὅμως πολιτικοί μας ἐν τοῖς πράγμασι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἔχουν οὔτε θρησκεία, οὔτε πατρίδα καὶ τὸ δόγμα τους εἶναι «ὅσα λέγονται δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται». Οὐσιαστικὰ ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴ ρῆσι «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος». Ἀκόμη καὶ αὐτοί, ποὺ «σφαγιάζονται» στὴν Βουλὴ καὶ σὰν «κοκορόπουλα» κάνουν «κοκορομαχίες», τὶς κάνουν μόνο γιὰ «στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων», ὅπως οἱ δικηγόροι μαλώνουν στὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ ἐντυπωσιάζουν τοὺς πελάτες τους καὶ νὰ τοὺς «ξαφρίζουν» καὶ μετὰ πίνουν εἰς ὑγείαν τῶν «κορόϊδων».


14. Οἱ ἐκάστοτε ἰθύνοντες εἶναι  διατεθιμένοι νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ρῆσι τοῦ Μάρξ ὅτι δύνανται νὰ προσφέρουν σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» ἀκόμη καὶ τὸ σκοινί, μὲ τὸ ὁποῖο αὔριο θὰ τοὺς κρεμάσουν. Ἔχουμε ἄπειρα τέτοια παραδείγματα, ποὺ αὐτοὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες οὐσιαστικὰ «ἀνέβαζαν» καὶ «κατέβαζαν» Κυβερνήσεις καὶ Ὑπουργοὺς καὶ τυπικὰ ψήφιζε ὁ Λαὸς μὲ τὶς «πλύσεις ἐγκεφάλου», ποὺ ὑφίσταται.


15. Εὐφυεῖς ἐπιχειρηματίες ἀποφεύγουν νὰ ἀναμειγνύωνται μὲ Μ.Μ.Ε., γιὰ νὰ δύνανται  ἀθόρυβα καὶ ἀνεμποδίστως νὰ θριαμβεύουν σὲ ἄλλες οἰκονομικὲς δραστηριότητες. Διαφορετικὰ θὰ ἔμοιαζαν «σὰν ξένη κότα στὸ κοτέτσι». Βλέπε Κοσκοτάς, Καλογρίτσας καὶ ΣΙΑ.


16. Πέραν τῶν κρατικῶν διαφημίσεων τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο ἔχει ἐξασφαλίσει στοὺς μεγαλοκαναλάρχες καὶ 200.000.000 € ἐτησίως ἔσοδα ἀπὸ διαφημίσεις τῆς ἀγορᾶς. Τὸ δὲ ἀγγελιόσημο πηγαίνει στὸ ταμεῖο τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας δημοσιογράφων.


17. Σὰν νὰ μὴν ἔφθανε ὁ συρφετὸς τῶν 2.500 «παρατρεχάμενων», ποὺ ἀπασχολοῦνται στὴν ΕΡΤ καὶ νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διορίζονται ἄλλα 50 «συντρόφια», γιὰ νὰ παρουσιάζουν τὸ μαῦρο γιὰ ἄσπρο, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκό, τὸ σκότος γιὰ φῶς καὶ νὰ ἀποπροσανατολίζουν ἀκόμη καὶ τὶς λαϊκὲς μάζες ἀναλόγως τὶς ἐντολές, ποὺ παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο!!!...


18. Γιὰ τὶς χιλιάδες ἐπιχειρήσεις, ποὺ κλείνουν, καὶ χιλιάδες οἰκογένειες, ποὺ στεροῦνται τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιουσίου – γιὰ τὰ σχεδὸν 3.000.000 ἀνέργους, δὲν τοὺς «καίγεται καρφί» καὶ δὲν «ἱδρώνει κανενὸς τὸ αὐτί». «Κροκοδείλια δάκρυα» ξέρουν νὰ χύνουν μόνο γιὰ τοὺς πολλαπλάσιους δημοσίους ὑπαλλήλους, γιὰ τοὺς ὁποίους, γιὰ νὰ λαμβάνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἐκποιοῦνται τὰ πάντα πρὸς «λαμόγια» «ἡμετέρους» - στυλοβάτες τοῦ βρόμικου κατεστημένου ὅσο ὅσο μὲ τὸ ἀζημίωτο,


ὡς π.χ.  :

α) Τὰ τυχερὰ παιχνίδια ἔναντι εὐτελεστάτου ποσοῦ, ποὺ θὰ λάμβανε τὸ κράτος ἀπὸ φόρους 2-3 ἐτῶν


τὰ πανάκριβα «φιλέτα :

β) Τὸν Ἀστέρα Βουλιαγμένης στοὺς Τούρκους καὶ λοιποὺς μουσουλμάνους ἔναντι 390.000.000 €


γ) Τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔναντι 90.000.000 €, ἐνῷ μόνον τὸ κεντρικὸ κατάστημά της στὴν Πανεπιστημίου κοστίζει πιὸ πολλά. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα εἶναι ὑποθηκευμένες οἱ πιὸ εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος.


δ) Τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ἔναντι εὐτελεστάτου τιμήματος.


ε) Τὸ τεράστιο χρυσωρυχεῖο τῶν 15.500 στρεμμάτων τῶν παλαιῶν Ἀεροδρομίων καθὼς καὶ τὴν βάσι Ἀεροπορίας στὸ Ἑλληνικό σὲ «πανεπιστήμονες» «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔβγαλαν τὰ χρήματα ἔξω καὶ τὰ ἐπαναφέρουν γιὰ δῆθεν ἐπενδύσεις καὶ τὰ 700 ἑκατομμυριάκια θὰ τὰ πληρώνουν μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20-30 χρόνια.


Ὅταν ἐμεῖς ἐτονίζαμε ἐδῶ καὶ 10 χρόνια νὰ ἀξιοποιοῦντο τὰ 15.500 στρέμματα τῶν παλαιῶν Ἀεροδρομίων καὶ τῆς Βάσης τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔναντι πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ

(Ἴδατε

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37

τεῦχος 33 σελ. 79-88

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/426-24-9-2010-

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/835-2014-05-14-13-09-11

τεῦχος 58, σελ. 65-73

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/925-9315---------a-- )

καὶ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ ἔκαναν τεράστια ἔργα ὑποδομῶν ὄχι μόνο στὴν δυτικὴ Ἀττική, ἡ ὁποία κολυμπᾶ τὸ μὲν Χειμῶνα στὴν λάσπη, τὸ δὲ θέρος στὸν λίβα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ τὴν ΜΟΜΑ νὰ ἀναζωογονεῖτο ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ὅλος ὁ κίτρινος τύπος καὶ οἱ μεγαλοκαναλάρχες πάσχιζαν νὰ μὴ ἀξιοποιεῖτο τότε καὶ νὰ μὴ κάνουν ὑποδομὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ κάνουν αὐτοὶ εὐτελέστατα ἔργα μὲ πολλαπλάσια χρήματα. Ὄχι μόνο οἱ δεξιοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀριστεροὶ Δήμαρχοι, Νομάρχες κ.λπ., πρὸς τοὺς ὁποίους εἴχαμε ἀπευθυνθεῖ, δὲν ἔδειξαν τὸ παραμικρὸν ἐνδιαφέρον. Μερικοὶ δὲ ἀριστεροί, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν τότε τὴν ἐκποίησι αὐτοῦ τοῦ χρυσωρυχείου, τώρα πρωτοστάτησαν καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ὑπερθεμάτισαν γιὰ τὴν ἄμεση παραχώρησι.


Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸ κράτος δεσμεύθηκε νὰ κάνῃ ὑπόγειες διαβάσεις ὀχημάτων καθόλο τὸ μῆκος τοῦ Ἀεροδρομίου γιὰ νὰ ἑνοποιηθοῦν οἱ ἐκτάσεις μὲ τὶς ἐκτάσεις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ νὰ ἔχουν οἱ «ἀετονύχηδες» ὄχι μόνο ἀμύθητο «χρυσό», ἀλλὰ καὶ ἀμύθητα «διαμάντια».


Μεταξὺ ἐλαχίστων βουλευτῶν ἰδίως κατὰ τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες ψηφίζουν ἀκόμη καὶ τροπολογίες, ποὺ εἶναι κατάπτυστες «ντροπολογίες».


στ) Οἱ Ἑλληνικοὶ Σιδηρόδρομοι ἐκποιήθησαν σὲ Ἰταλούς, ὄπισθεν τῶν ὁποίων θὰ κρύπτωνται ἀσφαλῶς καὶ Ἕλληνες «ἀετονύχηδες», μόνο ἔναντι 35.000.000 €, διότι οἱ κυβερνῶντες μετὰ τὴν μεταπολίτευσι διόριζαν ἀφειδῶς ὅλο τὸν συρφετό τους καὶ οἱ συνδικαλιστὲς ἐνεργοῦσαν νὰ πέσουν ἔξω καὶ οἱ σιδηρόδρομοι, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν  «ἀετονύχηδες» ξένοι καὶ ντόπιοι (una faca una raca).


19. Διερωτόμεθα δὲ μήπως ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς δαπανήσει πιὸ πολλά ἀπ᾿ ὅ,τι θὰ εἰσπράξῃ μελλοντικῶς ἀπὸ τοὺς ἀετονύχηδες. Βέβαια ὅλα αὐτὰ εἶναι πλέον νόμιμα. Ὅμως, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε κατὰ κόρον τονίσει, «οὐχὶ κάθε νόμιμο εἶναι καὶ ἠθικό».


20. Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξουμε δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες χαριστικὲς ἐκποιήσεις τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ πολὺ φοβούμεθα καὶ τῶν ἑπομένων.


21. Γιὰ ὅλα εὑρίσκει ἐφαρμογὴ ὁ ἀκροστηθαῖος στίχος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ :

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»....


22. Ἀπογοητευθέντες ἐμεῖς ἀπὸ τὸ τρισάλθιο καὶ βρόμικο καθεστώς, σταματήσαμε νὰ διεκδικοῦμε τηλεοπτικές – ραδιοφωνικές ἄδειες καὶ ἀγωνιζόμαστε μὲ «νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ συνεχίσουμε νὰ ἀνεχόμαστε - ὑποφέρουμε τὴν μεγίστη οἰκονομικὴ αἱμορραγία καὶ νὰ διαθέτουμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξα Θεοῦ.


23. Ἐὰν εὐαισθητοποιηθοῦν καὶ ἄλλοι ἰδεολόγοι καὶ θελήσουν νὰ συμπτήξουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ συνεργαζόμαστε στενά, τότε θὰ ἀγωνισθοῦμε μήπως δημιουργήσουμε καὶ web t.v., γιὰ νὰ διαδίδωνται οἱ ἰδέες καὶ νὰ λέγωνται τὰ πράγματα μὲ τὸ «ὄνομά τους». Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.


24. Δὲν εἶναι μόνο οἱ ἰθύνοντες ὑπεύθυνοι, ἀλλὰ δυστυχῶς ἀνεύθυνος δὲν εἶναι καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκμαυλισμένος καὶ ἀφιονισμένος καὶ δὲν θέλει νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι «ὅπως στρώνει, κοιμᾶται καὶ ὅ,τι σπέρνει, θερίζει». Ἀδιαφορία σπέρνει, ἀνεμοθύελλες καὶ καταποντισμοὺς θὰ θερίζῃ.


25. Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους νὰ διαδίδουν παντοῦ τὰ ἄρθρα μας, ἰδίως στοὺς νέους ἀνθρώπους.


26. Νὰ μὴ διακατεχόμαστε ἀπὸ ἡττοπάθεια, διότι «ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συναίσεως ἀγωνιζομένων» καὶ «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».


27. Μὴ πατᾶμε τὴν «πεπονόφλουδα» τοῦ σατανᾶ καὶ μὴ καλλιεργοῦμε τὸν ἄμετρο ἐγωισμό, τὴν οἴησι καὶ τὸ ἀλάθητο. Ἐνῷ κατηγοροῦμε τὸν ἀντίχριστο πάπα, καὶ πολὺ καλὰ πράττουμε, διότι ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς - Ἱσαπόστολος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς λέγει «τὸν πάπα νὰ καταριέστε» καὶ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θὰ καταργηθῇ ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο», εἷς ἕκαστος ἐξ ἡμῶν μεταβάλλεται σὲ ἕνα μικρὸ ἢ μεγάλο πάπα.


28. Στῶμεν καλῶς καὶ ἂς ἐφαρμόσουμε τὸ :

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).


29. Ἀς ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μαζὶ νὰ γίνῃ ὁ κόσμος «ὄμορφος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος» (Διονύσιος Σολωμός) καὶ νὰ καταργηθῇ τὸ αἴσχιστο κατεστημένο.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

14.11.16-Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο απο 1.9.2016 έως 31.8.2017 Φωτεινής Γραμμής & Τάματος του Έθνους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟ 1.9.2016 ΕΩΣ 31.8.2017

ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

14.11.2016


 

1. Ὅσοι ἀναγνῶστες μελέτησαν τὸ τεῦχος 68 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», σελίδες 3-6, θὰ εἶδαν ὅτι πολὺ προβληματιστήκαμε, ἐὰν θὰ ἐκδόσωμε ἁπλὸ ἡμερολόγιο ἐλάχιστων σελίδων, τὸ ὁποῖο κοστίζει μέχρι 0,20€ ἢ τὸ Ἑορτολόγιό μας βιβλιοδετημένο ἐκ 228 σελίδων.


2. Παρ᾿ ὅλον ὅτι γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, ἐθεωρήσαμε καθῆκον μας νὰ τὸ ἐκδόσουμε σὲ βιβλιαράκι.


Ὅμως αὐτό, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λοιπῶν ἐπιβαρύνσεων :

α) 24% ΦΠΑ

β) ὑπέρογκα ταχυδρομικά

γ) χαρτί

δ) τυπογραφικὰ

κ.λπ., κ.λπ.,


κοστίζει τὸ τεμάχιο:

ἕως 10 τεμάχια πρὸς 2 €

ἀπὸ 11 ἕως 20 τεμάχια πρὸς 1,50 €

ἀπὸ 21 ἕως 50 τεμάχια πρὸς 1,20  €

ἀπὸ 51 τεμάχια καὶ ἄνω μόνον πρὸς 1€.

Ὅλα αὐτὰ μόλις καὶ μετὰ βίας καλύπτουν τὰ ἔξοδά μας.


3. Ἀδήριτος ἀνάγκη μᾶς ἐπέβαλε νὰ μὴ τὸ ἐκτυπώσωμε σὲ 60.000 ἀντίτυπα, ὅπως πέρυσι, ἀλλὰ μόνον σὲ 7.000.


4. Ἤδη τὰ περισσότερα ἀντίτυπα ἐξαντλήθηκαν καὶ δὲν μᾶς συμφέρει  νὰ κάνωμε ἐπανέκδοσι.


5. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λάβουν τὸ ἐν λόγῳ βιβλιαράκι μας - Ἑορτολόγιο, ποὺ περιλαμβάνει ὄχι μόνο ὅλους τοὺς ἑορτάζοντες Ἁγίου τῆς κάθε ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ :


τὶς Ἡμέρες καὶ περιόδους νηστείας,

τὸ Πασχάλιο ἐτῶν 2017-2055,

τὸν Μικρὸ Παρακλητικὸ Κανόνα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο,

τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο,

τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Θεοτόκου,


ἐνημέρωσι γιὰ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:

Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια, Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας,

Ψήφισμα Γεν. Συνελεύσεως 22.6.2016,

Κανονισμὸ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους


καὶ τὸ ἄρθρον μας :

Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός (Ψαλμὸς ΙΓ (ΙΔ) 13, 3).


6. Μαζὶ μὲ τὰ Ἑορτολόγιά μας θὰ λάβουν δωρεὰν καὶ διάφορες ἐπιτηρίδες – Πανηγυρικὲς ἐκδόσεις τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς καὶ βιβλίο γιὰ τὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας Καλαβρύτων.


7. Ὅσοι διευκολύνονται νὰ περάσουν οἱ ἴδοι ἢ νὰ ἀποστείλουν δικούς τους ἀνθρώπους στὰ γραφεῖα μας ΜΟΥΣΩΝ 14 – ΨΥΧΙΚΟ (Προέκτασι τῆς Κατεχάκη), θὰ ἦτο καὶ διὰ ἐμᾶς «βάλσαμο», διότι δυστυχῶς οἱ 95 ἐτῶν καὶ οἱ πλησιέστεροι πρὸ τὰ 95 ἔτη ἐθελοντές μας δὲν ἐπαρκοῦν.


Οἱ νεώτεροι δικαιολογοῦνται ὅτι ἔχουν «μιμί».http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1153--2016-2017Γιὰ ἔμπρακτη καὶ ἄμεση κατανόησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ

 

1.2.17

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΕΧΗ ΑΜΕΣΩΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ Ἤ ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΟΥΝ

ΜΕ ΣΑΤΑΝΙΚΗΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ;

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ :

ΑΙΔ/ΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡ.Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ»

Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΤΡΑ       1.2.2017  ΩΡΑ 18.00

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ»

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 29.1.2017 (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΙΣ)

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΧΥΡΑ 1941. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΧΙ»

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1.2.2017  ΩΡΑ 18.00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

1.Εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῆς πολυφωνίας ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς, ὅσοι σκέπτονται καὶ ἐνεργοῦν καὶ δραστηριοποιοῦνται σὲ ἀγαθὰ ἔργα ὑπὲρ ἀνακουφίσεως δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

2.Λυπούμεθα ἀφαντάστως, διότι οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ φιμώσουν τὶς φωνὲς ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομὰ τους καὶ νὰ ὁμολογοῦν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητη καὶ ἀδιάφθορη οἰκογένεια καὶ ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία πατρίδα.

 

3.Μέχρι πρό τινος τὰ ΕΛΤΑ εἶχαν τοὺς προπληρωμένους φακέλλους σὲ κάποια προσιτὴ τιμὴ καὶ ἠδύνατο κανεὶς νὰ ἀποστέλῃ τὰ  ἔντυπά του οἰκονομικὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, σχεδὸν 120.000.000 Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστκὰ εἶναι ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ τρισάθλιο καθεστὼς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, ἡ ὁποία συνήθως καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀναρριχᾶται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοκρατίας.  Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ποὺ δρᾶ καταλυτικῶς ἤ εὐπρεπῶς μὲν ἀλλὰ οὐσιαστικὰ μὲ ἐλάχιστα ἤ καθόλου ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἀποδεικνύουσα, δυστυχῶς, ἐμπράκτως ὅτι δὲν πιστεύει Χριστὸν ἀλλὰ χρυσὸν καὶ ὅτι δὲν ζεῖ γιὰ τὴν ἐκκλησία ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. . . ! ! ! . .

 

Τοιουτοτρόπως ἀναγκάσθηκαν οἱ περισσότεροι συντηρητικοὶ καὶ ὀρθά - ὀρθοδόξως σκεπτόμενοι Ἑλληνόψυχοι φορεῖς καὶ ὀργανώσεις νὰ ἀναστήλουν τὶς ἐκδόσεις τῶν περιοδικῶν γραπτῶν τύπων των.

 

4.Ὅλοι μας εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποβλέπουμε εἰς « ἄλαλα καὶ μπάλαλα» ποὺ ἔλεγε ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Πατροκοσμάς, μήπως δυνηθοῦμε νὰ ἀντιπαραταχθοῦμε πρὸς τὸ ἄριστα ὀργανωμένο κακὸ, τὸ ὁποῖο βραβεύει καὶ ἐπαινεῖ τοὺς νωθρούς, τοὺς ἀσυνειδήτους, τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τοὺς ἀετονύχηδες, τοὺς κομπιναδόρους, μιζαδόρους καὶ λαδιάρηδες, τοὺς θρασεῖς, τοὺς ἀνάγωγους, τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομία καὶ γενικὰ ὅλους τοὺς στερημένους ἀρετῆς καὶ εὐποιΐας.

Καὶ γιὰ νὰ πορώνῃ τὶς συνειδήσεις τους ἐκδίδει, κατόπιν ἐντολῆς καὶ ἐπιβολῆς τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀετονύχηδων, φαύλους, ἀνήθικους καὶ ἀντικοινωνικοὺς νόμους, καλυπρομένους μὲ «κερασάκια» τῆς εὐνομίας.

 

Ἀπεναντίας τιμωρεῖ ἐμμέσως καὶ παντοιοτρόπως ὅλους τοὺς τίμιους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους, τοὺς εὐσυνειδήτους, τοὺς εὐποιεῖς, τοὺς ἐργαζομένους τὴν εὐπρέπεια καὶ τὴν εὐποιΐα.

 

Ὅμως, ὅπως ἔχουμε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως διεξοδικότατα προφορικῶς καὶ γραπτῶς, οὐχὶ κάθε νόμιμο εἶναι καὶ ἠθικό.

 

5.Μπορεῖ οἱ ὀργανώσεις σήψεως καὶ διαφθορᾶς νὰ διαφωνοῦν καὶ νὰ ἀντιμάχονται μεταξὺ τους, πλὴν ὅμως, ὅταν τὸ καλὸ προσπαθεῖ νὰ ἀντεπιτεθῇ, ὅλοι σπεύδουν ὀργανωμένοι νὰ συντρίψουν τὸ καλὸ.

Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ἀστραπιαῖα νὰ ὑπάρχῃ μαζικὴ ἀλληλεγγύη καὶ συνεργασία πρὸς τὶς ὀργανώσεις τοῦ καλοῦ καὶ νὰ ἁμύνονται παντοιοτρόπως - ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.

6.Τέτοια παραδείγματα ἔχουμε ἀπὸ τὴν πατροπαράδοτη κυκλοφορία τοῦ Μεσσηνιακοῦ Λόγου Καλαμάτας, ἡ ὁποία μέχρι τώρα κυκλοφοροῦσε μόνο εἰς ἔντυπη μορφή.

 

 

Οἱ ἄριστοι κοινωνικοὶ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου κ. Σοφία Μπρεδήμα καὶ κ. Θεόδωρος Μπρεδήμας δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα δυστυχῶς νὰ ἀποκτήσουν γνώστη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων. Ἀπὸ τώρα εὐτυχῶς θὰ κυκλοφοροῦν τὸ ἔγκυρο καὶ σοβαρὸ φύλλο Μεσσηνιακὸς Λόγος καὶ ἠλεκτρονικῶς.

Καλοῦμε ὅλους τοὺς διαπνεομένους ἀπὸ ὑγιεῖς, ὀρθόδοξες καὶ ἐθνικὲς ἰδέες νὰ μὴ ἀδιαφορήσουν ἀλλὰ παντοιοτρόπως νὰ τοὺς συνδράμωμε.

 

7. Ἐφημερίδα Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸν ὁποῖο μοχθεῖ ἀπὸ χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ὁ ἀγαπητὸς θεολόγος - δημοσιογράφος κ. Διονύσιος Μακρὴς νὰ ὑπερασπίζεται θείους καὶ ἀνθρωπίνους νόμους, ὑπὲρ τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητον καὶ ἀδιάφθορον οἰκογένεια καὶ ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία πατρίδα.

 

 

 

Ἐπ’εὐκαιριᾳ ταύτῃ ἐπαινῶμε τὸν κ. Διονύσιο Μακρὴ καὶ γιὰ τὴν λίαν  διαφωτιστικὴ ἐκπομπὴ – ὁμιλία ποὺ ἔκανε τὴν Κυριακὴ 29.1.17 στὴν «Πειραϊκὴ ἐκκλησία» στὶς 15:30  γύρω ἀπὸ το Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα θέματα.

Ἀναμεταδίδουμε τὴν πολλὴ ἐνδιαφέρουσα ἐκπομπὴ « Γιὰ ποιὸν χτυπάει ἡ καμπάνα ;».

https://www.youtube.com/watch?v=6uVYSAAJmg8

 

8. Πέραν τῶν ἱστοσελίδων ὑπάρχουν πολλοὶ μάρτυρες συνειδήσεως, ὅπως ὁ ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας Αἰδ/τος Πρωτοπρ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ σήμερα τὴν 18.00 στὴν Πάτρα, στὸ Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Νικολάου μὲ θέμα «Ἐκκλησία Συνόδου ἔστιν ὄνομα».

Προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ ὑγιῶς, ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι νὰ πάρουν καὶ ἄλλους καὶ νὰ παρευρεθοῦν.

 

 

9. Ὀ γνωστὸς μαχητὴς ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν Παναγιώτης Σαββίδης, δημοσιογράφος τοῦ Πρώτου Θέματος, ὁ ὁποῖος ἔγραψε ὡς γνωστὸν πρὸ δύο ἑβδομάδων τὸ συνταρακτικὸν ἄρθρον «ἡ ὀδύσσεια ἑνὸς... τάματος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 » ποὺ ἀνερτήθη σὲ δεκάδες ἄλλες ἔγκυρες ἰστοσελίδες, σήμερα, 1.2.2017 συνδιοργανώνει μὲ τὸν Δῆμο Σιντικῆς & Κοιν.Σ.Ἐπ.Ἀγκίστρι στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο καὶ ὥρα 18:00 ἡμερίδα μὲ θέμα « Ὀχυρὰ 1941, τὸ δεύτερο ὄχι». Ὁ κ. Σαββίδης μαζὶ μὲ ἄλλους ἐκλεκτοὺς ὁμιλιτὲς θα ἀναπτύξουν τὸ θέμα.

Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ ἐραστὲς τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν νὰ εἰδοποιηθοὺν καὶ νὰ προσέλθουν. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

10. Ὁπότε, μέχρι ποὺ τὸ σατανοκρατούμενο κατεστημένο νὰ ἐφεύρῃ τρόπους νὰ φιμώσῃ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ Μ.Μ.Ε., θὰ δύνανται τὰ ὑγιῆ Μ.Μ.Ε. νὰ ἀνταγωνιστοῦν καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ τὸ καθηλώνουν μέχρι ποὺ νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ πάντες τὸ καθῆκον των νὰ τολμήσουν μέχρι ποὺ νὰ ἐξουθενὼσουν τὸ κακὸν καὶ νὰ σταματήσῃ  νὰ προοδεύῃ τὸ κακὸν μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο ἀλλὰ ἀντιθέτως τὸ καλὸν νὰ προελαύνῃ καὶ νά κατατροπώνῃ καθημερινῶς τὸ κακὸν.

 

11.Μέχρι τώρα «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, μεγαλοεκδότες ποὺ ἀνέβαζαν καὶ κατὲβαζαν ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, ἔφθαναν μέχρι νὰ στέλνουν 2 ἤ 3 ἤ 4 νταλίκες σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες παραλῆπτες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς ἐφημερίδες των καὶ τὰ περιοδικὰ των, μὲ κατάπτυστες σύμβασεις, τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ νὰ εἶναι στὰ χέρια τῶν παραληπτῶν. Αὐτὲς οἱ πολλὲς δεκάδες τόνων ἐντύπων ἐχρεώνοντο μόνο ἔναντι μερικῶν τόνων. . .

 

12. Ἐπειδὴ δὲ καὶ εἰς τὰ καθεστῶτα «μπανανίας» διεισδύει φῶς καὶ δὲν δύνανται τόσον χοντρὰ καὶ τόσο σκανδαλωδῶς νὰ δροῦν διηνεκῶς  αὐτοὶ οἱ «πατριάρχες»  τῆς διαπλοκῆς καὶ ἐπειδὴ δυστυχῶς σήμερον οἱ νέοι ἄνθρωποι δὲν διαβάζουν ἔντυπα ἀλλὰ ἠλεκτρονικὰ Μ.Μ.Ε, ἔχουν μετατραπεὶ αὐτοὶ οἱ μεγαλοκαναλάρχες καὶ σὲ μεγαλοϊστότοπους καὶ σὲ ῥαδιοφωνικοὺς σταθμοὺς. Ἔχοντες δὲ αὐτοὶ οἱ μεγαλοεκδότες καὶ οἱ μεγαλοκαναλάρχες ἀποκτήσει περιουσίες-ἐγκαταστάσεις καὶ ἀφθονία ἠλεκτρονικῶν μέσων προπαντὸς δὲ εἰς τὴν πολιτείαν, τὴν κυβέρνυση-διοίκησι καὶ ἐν γένει ἐκκλησίαν δύνανται μὲ κάθε ἀφορὴ νὰ ἐνεργοῦν ἀκωλύτως καὶ μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα  καὶ ἔτσι ὁ ἀγὼν καταντᾶ ἄκρως ἄνισος.

 

 

 

Οἱ φίλες ἰστοσελίδες  εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ ἀναρτήσουν καὶ τὸ παρὸν ἄρθρο μας καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων. Παρὰ τὸν φόρτο τῶν ἰδικῶν των θεμάτων καὶ τῶν γενικῶν καταστάσεων, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θὰ τὰ δημοσιεύσουν καὶ τὰ παρόντα, ὅπως πάντοτε τὰ ἀναδημοσιεύουν καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι ἐκ τῶν προτέρων .

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 210 3254321

   

Δεν θέλουμε να μάθουμε τουρκικά κ. πρωθυπουργέ


Δν θέλουμε ν μάθουμε τουρκικ κύριε πρωθυπουργ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΜΑΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Τν πιστολήνστειλαν (17.03.2010) εἰς τν πρωθυπουργὸν κα τν νναν Διαμαντοπούλου

ΠΗΓΗ: φημ. Κομοτινς « Χρόνος», 17.03.2010
http://www.xronos.gr


πιστολ διαμαρτυρίας πρς τν πρωθυπουργὸν Γιργον Παπανδρέου κα τν πουργὸν Παιδείας ννα Διαμαντοπούλου πέστειλαν τ μέλη το πολιτιστικο συλλόγου Πομάκων νομο Ξάνθης, τονίζοντες, πς τπίσημον λληνικὸν κράτος τος ποχρεώνει ν μάθουν τουρκικά, μία γλσσα, ποπως τονίζουν «δν θ χρησιμοποιήσωμε ποτέ».
Μεταξλλων εἰς τν πιστολήν τους τονίζουν:
«Τλληνικὸν κράτος, παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα, πο παρέχει τ Σύνταγμά του κα ο ερωπαϊκς συνθκες, λλ κα τρθρα 40 κα 45 τς συνθήκης τς Λωζάνης, τποῖα παρέχουν εἰς τς μουσουλμανικς μειονότητες τς λλάδος τ δικαίωμα «ν ποινται λευθέρως ν ατος χρσιν τς γλώσσης των», στερεπό μας κα τ παιδιά μας χι μόνον τ δικαίωμα τς κπαιδεύσεως εἰς τν μητρικήν μας γλσσαν, λλκόμη κα τ πλέον στοιχειδες δικαίωμα τς ποκλειστικς κπαιδεύσεως εἰς τν πίσημον γλσσαν του, τν λληνικήν, κα μς πιβάλλει τν ποχρεωτικὴνκπαίδευσιν σ μία ξένη γλσσα, τν ποίαν δν μιλομε κα δν πιθυμομε ν χρησιμοποιμε, δηλαδ τν τουρκικήν», τονίζουν τ μέλη το συλλόγου κα προσθέτουν: «δ κα πολλς δεκαετίες συντελεται ες βάρος μας μία μορφωτική, γλωσσικ κα πολιτισμικ γενοκτονία. Μία γενοκτονία ες βάρος ατν τν νθρώπων, μεταξ τν ποίων νήκουν κα τ μέλη το συλλόγου μας, ποχουμε τ θάρρος ν ατοπροσδιοριζόμαστε ς Πομάκοι τς λλάδος».
Κα συνεχίζουν λέγοντες, τι ζητον τ ατονόητον, δηλαδπως ναφέρουν ζητον «Τ δικαίωμα γις μας Μεχμτ ν μαθαίν,τι μαθαίνει γις σας Νίκος. Ζητμε κόρη μας Φατμέ, ταν θ δώσξετάσεις γι ν περάσ εἰς τλληνικὸν πανεπιστήμιον, νχ τς διες γνώσεις, δεξιότητες κα προοπτικς πο θχ κόρη σας ννα. Πς εναι δυνατν ν συμβαίνει ατ τώρα, ταν εἰς τ πι εαίσθητα κα κρίσιμα μαθησιακ χρόνια τους τ παιδιά μας διδάσκονται μία γλσσα, πο δν μιλον κα δν θ τν χρησιμοποιήσουν ποτ εἰς τ σπίτι κα εἰς τ πανεπιστήμιόν τους;».
Ολήθειες δι τ δημόσια σχολεα εἰς τ Πομακοχώρια μριθμος
Εἰς τν πιστολὴν του τ Δ.Σ. το συλλόγου θυμίζει τ παράδειγμα τν δημόσιων (μ μειονοτικν) γυμνασίων κα λυκείων εἰς τ Πομακοχώρια, δι τποα, πως ναφέρεται, «ν ἐξεκίνησαν μ 15 μαθητς κα πόλεμον π πολλς πλευρές, τ σχολεα ατ κατ τ σχολικὸν τος 2008-9 εχαν:
Γυμνάσιον Σμίνθης 145 μαθητές,
Γυμνάσιον Γλαύκης 140 μαθητές,
Λύκειον Γλαύκης 150 μαθητές,
Τεχνικὸν Λύκειον Γλαύκης 60 μαθητές,
Γυμνάσιον Θερμν 25 μαθητς
μποτέλεσμα ν μπαρκον ο κτιριακς γκαταστάσεις τους. σιωπηλ φανερή, σκόπιμη μ σκόπιμη, ρνησις δράνεια τοπουργείου Παιδείας, τν ρμοδίων φορέων τς Α/βάθμιας ἐκπαιδεύσεως καν τέλει τολληνικο κράτους τς στοιχειώδους δημοτικς κπαιδεύσεως τῶν παιδιν μας ποκλειστικῶς εἰς τν λληνικὴν γλσσα εἰς τν λληνικὴν κα τν πομακικὴν, ς μητρική τους, ποτελε εἰς τν πραγματικότητα ρνησιν το δικαιώματος ατοπροσδιορισμο τν Πομάκων, το δικαιώματός μας εἰς τν παιδείαν κα εἰς τν μόρφωσιν, τς ξιοπρέπειάς μας ς πολιτν ατς τς χώρας. Γι' ατ πρέπει λληνικ Πολιτεία ν εὕρῃ τν τρόπον κα τ μέσα νλλάξμεσα ατν τν κατάστασιν κα νκανοποιήσ τ δίκαια ατήματά μας.
Δν ρνούμαστε σ κανέναν π τος Πομάκους τς πατρίδος μας τ δικαίωμα ν στέλν τ παιδιά του εἰς τ μειονοτικ σχολεα δι ν μορφώνωνται κα εἰς τν τουρκικὴν γλσσαν, κόμη κα ἐὰν ατς δν τν μιλ εἰς τ σπίτι του, φ᾿ ὅσον φυσικπιθυμεκπαίδευσιν κα εἰς τν τουρκικὴν γλσσα. Ζητομε μως καμες π τλληνικὸν κράτος, λλ καπλους τοὺς συμπατριτες μας μουσουλμάνους κα μή, πομακόφωνους, τουρκόφωνους καλληνόφωνους, νεξάρτητα ν οδιοι ασθάνονται φυλετικλληνες, Τορκοι Πομάκοι, ν σεβασθον τ δικαίωμά μας ν μορφώνωνται τ παιδιά μας ποκλειστικ εἰς τν λληνικὴν γλῶσσα εἰς τν λληνικὴν κα εἰς τν μητρικήν μας γλσσα, τν πομακικήν. ποια δικαιώματα πολαμβάνουν κα ζητον ο τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι τς λλάδος δι τν γλῶσσαν κα παιδείαν τους, τδια δικαιώματα ζητομε καμες δι τος πομακόφωνους μουσουλμάνους τς λλάδος, μία μεγάλη μερίδα τν ποίων κπροσωπομε.
Τί ζητον ο Πομάκοι τς Ξάνθης
1. Τν δρυσιν δημόσιων, μ μειονοτικν, σχολείων εἰςλα τ πομακοχώρια κα τν παράλληλην λειτουργίαν τους μ τ μειονοτικά. Τελικς στόχος τς λληνικς Πολιτείας θ πρέπ ν εναι ν προσφέρ εἰς κάθε Πομάκο, νεξάρτητα τοῦ τί ασθάνεται φυλετικά, τ δικαίωμα νπιλέξ τν γλῶσσαν εἰς τν ποίαν θ μορφωθ τ παιδί του. τσι, σοι γονες πιθυμον ποκλειστικλληνικὴν Παιδείαν δι τ παιδιά τους, θμπορον ν τ στέλνουν εἰς τ δημόσιον σχολεον κασοι θέλουν ν μορφωθον τ παιδιά τους κα εἰς τ τουρκικά, ν τ στέλνουν εἰς τπάρχον μειονοτικόν.
2. Τν εσαγωγὴν εἰς τ δημόσια δημοτικ σχολεα τς Θράκης τς διδασκαλίας το Κορανίου δι τος μουσουλμάνους μαθητές.
3. Τν γενίκευσιν τς προσχολικς γωγς εἰς τν λληνικὴν γλσσαν, μ τν δρυσιν παιδικν βρεφονηπιακν σταθμν κα δημόσιων νηπιαγωγείων εἰς λα τ πομακοχώρια.
4. Τν μεσον λειτουργίαν τν τεσσάρων δημόσιων λληνόφωνων δημοτικν σχολείων, πορθς πραξε καδρυσε προκάτοχός σας εἰς τπουργεον Παιδείας εἰς τ τέσσερα πομακοχώρια τς ρεινς Ξάνθης. ναμένομεν πσς τν λοποίησιν τς λειτουργίας τν τεσσάρων ατν σχολείων ποχουν συσταθ.
5. Τν μεσον κανοποίησιν το ατήματος τν κατοίκων τς Μάνταινας, ποκκρεμεπ τ 2006, διδρυσιν δημόσιου (μ μειονοτικο) σχολείου.
6. Τν δημιουργίαν πιλοτικν σχολείων, που τ παιδι θ διδάσκωνται τν μητρικήν τους γλώσσα (πομακικήν) κα πολιτισμόν, παράλληλα μ τν λληνικήν. καταγραφ της χει δη προχωρήση εἰς κανοποιητικὸν βαθμόν, ν σήμερα πλέον πάρχουν κα Πομάκοι, λλ κα μ Πομάκοι (χριστιανοί) κπαιδευτικοί, μ γλωσσολογικ παιδεία καπαρκ γνώσιν τς πομακικς γλώσσας, οποοι ἠμπορον νναλάβουν τργον τς διδασκαλίας της εἰς τ σχολεα, στω κα μέσω πιλοτικν προγραμμάτων. Εἰς τδια σχολεα ν χρησιμοποιται πομακική, παράλληλα μ τν λληνικὴν κατ τν λοποίησιν κπαιδευτικν προγραμμάτων κα σχολικν δραστηριοτήτων.
7. Τν πίσημην κα συστηματικὴν καταγραφὴν τς πομακικς γλώσσας π τλληνικὸν κράτος, ππιτροππιστημόνων πο διαθέτουν τν σχετικὴν παιδείαν κα γνώσιν, μ τν πίσημην καθιέρωσιν εδικολφαβήτου, μ βάσιν τλληνικὸνλφάβητο, προκειμένου ν διδαχθ εἰς τ σχολεα, λλ κα ν χρησιμοποιται δημόσια παράλληλα μ τν λληνικήν, δι ν καλύψ τς νάγκες διγλωσσίας. Εἰς τν καταγραφὴν τς πομακικς μπορον κα πρέπει ν συμμετέχουν καρμόδια τμήματα πανεπιστημιακν δρυμάτων (Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ., ΕΠΑΘ).
8. Τν συνεργασίαν τς λληνικς Πολιτείας μ τν σύλλογόν μας δι τν πίσημην καταγραφὴν κα εσοδον τς πομακικς γλώσσας εἰς τ σχολεα κα εἰς τν δημόσιαν ζωὴν το τόπου, εἰς τν θέσιν τς τουρκικς γλώσσας. σύλλογός μας χει πόψιν του κατάλληλα κπαιδευμένα πρόσωπα καμπορε νποβάλ συγκεκριμένες προτάσεις εἰς τν λληνικὴν Πολιτείαν δι τν λοποίησιν το σκοπο ατο κα εναι τοιμος ν συνεργαστ μαζύ της, προσφέροντας κάθε δυνατ βοήθεια.
9. Τν σεβασμὸν τς Συνθήκης τς Λωζάνης π τλληνικὸν κράτος δι τν θρησκευτικ (καχι θνική) μουσουλμανικ μειονότητα τν Πομάκων τς λλάδος. Συγκεκριμένα τρθρον 40 τς συνθήκης προβλέπει: «Ο Τορκοι πήκοοι, ονήκοντες ες μ μουσουλμανικς μειονότητας, ... θχωσι δίως σον δικαίωμα ν συνιστσι, διευθύνωσι καποπτεύωσι ... σχολεα κα λοιπκπαιδευτήρια, μετ το δικαιώματος ν ποινται λευθέρως ν ατος χρσιν τς γλώσσης των...». ξάλλου τρθρον 45 τς δίας συνθήκης προβλέπει: «τναγνωρισθέντα δι τν διατάξεων το παρόντος τμήματος δικαιώματα ες τς ν Τουρκί μ μουσουλμανικς μειονότητας, ναγνωρίζονται π τς λλάδος ες τς ν τδάφει ατς ερισκομένας μουσουλμανικς μειονότητας». Μητρικ γλῶσσα εναι δι μς τ πομακικά, καχι τ τουρκικά, πού μᾶς χουν πιβληθ. Μέχρι νρχίσ διδασκαλία τς μητρικς μας γλώσσας, δν πιθυμομε ν τν ντικαταστήσ καμμία λλη γλώσσα κτς π τν λληνικήν.
Τπόμνημα ποπογράφουν δι τ διοικητικὸν συμβούλιον το πολιτιστικο συλλόγου Πομάκων Νομο Ξάνθης πρόεδρος Ταχρ Κόντε, γραμματέας λιφέντη κα ταμίας Χαμδφέντη, ἐκοινοποιήθη πίσης εἰς τος, ντιπρόεδρον τς Κυβερνήσεως Θεόδωρον Πάγκαλον, γενικὴν γραμματέα Περιφερείας ν. Μακεδονίας - Θράκης Θεοδώραν Κόκλα, πρόεδρον Ν.Δ. ντώνην Σαμαράν, γεν. γραμματέα ΚΚΕ λέκαν Παπαρήγα, πρόεδρον ΛΑ.Ο.Σ. Γιργον Καρατζαφέρην, πρόεδρον Συνασπισμολέξην Τσίπρα, πρόεδρον τς Βουλς τν λλήνων, Φίλιππον Πετσάλνικον, βουλευτὴν ΠΑΣΟΚ Ξάνθης Σωκράτην Ξυνίδην, βουλευτήν ΠΑΣΟΚ Ξάνθης Τσετν Μάντατζη, βουλευτὴν Ν.Δ. Ξάνθης λέξανδρον Κοντόν, Καπνεργατν.
 
 


 

7.6.13-Αντιρατσιστικός Νόμος.Ομιλίες 18.5.13 Πρ. Σωματείου Τάματος του Έθνους & Σεβ. Μητ. Καλαβρύτων
 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


«ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ (ΦΙΜΩΤΡΟ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ
 


 
ΟΜΙΛΙΕΣ
18.5.13 ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
 
                    7.6.2013
 
Ἡ συμπαιγνία δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν κομμάτων τῆς συμπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως συνεχίζεται. . .
 
Στὴν κατ᾿ εὐφημισμὸ δημοκρατία, ποὺ ἔχομε (στὴν πρᾶξι κυριαρχεῖ καὶ ἐπιβάλλεται μία μικρὴ μειοψηφία τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων, ποὺ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δοτὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων) εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, δηλαδὴ ἡ ἔκφρασι τῶν ἀπόψεων καὶ ἀντιλήψεων τῆς συνειδήσεως τῶν πολιτῶν, τὸ μοναδικὸ ἀγαθὸ ποὺ ἔχει ἀπομείνει οὐσιαστικά.
 
Σχεδὸν ὅλα τὰ ἄλλα ἔχουν ἰσοπεδωθῆ καὶ καταλυθῆ. Ἐὰν ψηφισθῆ καὶ ὁ κατ᾿ εὐφημισμὸ ἀντιρατιστικὸς νόμος-φίμωτρο, τότε θὰ ἔχωμε κατ᾿ οὐσίαν μία φασιστικὴ ὀλιγαρχία νὰ φιμώνῃ τὸν κάθε ἀνιδιοτελῆ ἰδεολόγο καὶ νὰ τιμωρῇ τὴν πλειοψηφία τῶν ὀρθῶς θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων Ἑλλήνων καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ τοὺς ψευδεῖς ἰσχυρισμοὺς τῶν ἄκρως καταλυτικῶς δρώντων μειονοτήτων, τοὺς ὁποίους θέλει νὰ προστετεύσῃ καὶ ἐπιβάλλει στὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Λαοῦ…
 
Ἄς παρακολουθήσωμε κατωτέρω τὶς περιληπτικὲς ὁμιλίες, ὅπου ἀναφέρονται μερικὰ παραδείγματα ἐλεεινῶν συμπεριφορῶν ἀντιχριστιανικῶν, ἀντικοινωνικῶν καὶ ἀπάνθρωπων σκοπιμοτήτων τῶν «γενίτσαρων» τοῦ πνεύματος, ἐνέργειές τους, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν διευρημένη κριτικὴ ἀπὸ ἐκδότες ἰδεολογικοῦ τύπου καὶ ἰδιοκτῆτες εὐπρεπῶν καὶ ἀντικειμενικῶν ἱστοσελίδων.
 
 
καί
 
 
                                                            


                                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ


   

σελίδα 7 απο 86

Developed by © mpistiries.com