Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ,ΘΕΛΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΑ Ή ΒΟΛΕΜΑ ΗΜΕΤΕΡΩΝ .4.8.17

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ     !

 

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                          4.8.17

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Ή ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΥΜΑ «ΗΜΕΤΕΡΩΝ» ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ ΚΑΙ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ, ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΟ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ, Ή ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ εἶναι συναντιλήπτωρ σας, διὰ νὰ δύνασθε νὰ ἐρευνᾶτε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐφαρμόζετε τὸ γραφικόν : «ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

 

1. Ὡς γνωστόν, πρόσφατα ἡ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Ρένα  Δούρου ζητάει ἐπιχειρηματίες, διὰ νὰ ἐπενδύσουν εἰς τὸ  Πεδίον τοῦ Ἄρεως.

 

2. Κοινοποιοῦμε ἀντίγραφον τοῦ  ὑπ᾽ ἀριθμ.  560/11.7.2017  ἐγγράφου μας, ποὺ ἔλαβε ἀριθμὸν πρωτοκόλλου εἰς τὴν Περιφέρειαν 150419/18.7.17,  μὲ τὸ ὁποῖο  δηλωνόμεθα καὶ προσφερόμεθα σὲ αὐτὸ τὸ κάλεσμα τῆς κ. Δούρου.

 

Ἐκεῖ προβάλλονται λεπτομερῶς σκοποὶ καὶ προοπτικές τῶν φορέων μας. Εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀναλωθῶμε καὶ νὰ ἐπενδύσωμε ὅλο τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης μόχθον τοῦ βίου μας, γιὰ τὸ κοινὸ καλό – γιὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ ! ! ! . . .

 

 

3. Συμβατικῶς, ἀναλαμβάνομε τὴν ὑποχρέωσιν νὰ μετατρέψωμε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἀπὸ ἄνδρο ἀκολασίας (ἐμπορίου λευκῆς σαρκός, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ φόβου καὶ τρόμου) σὲ ἐπίγειο παράδεισο.

 

 

4. Ἐπιθυμοῦμε, ἐκεῖ ποὺ ἔθεσαν τὸν θεμέλιο λίθο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καὶ ὁ ἀείμνηστος Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὴν 30ην Μαρτίου 1930, νὰ πραγματοποιηθῇ, σὲ αὐτὸ τὸ ἀποψιλωμένο (χωρὶς δένδρα καὶ θάμνους) σημεῖο τὸ ΜΝΗΜΕΙΟ δοξολογίας, εὐχαριστίας εὐγνωμοσύνης, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Κολοκοτρώνη, τοῦ Καποδιστρίου καὶ ὅλων των ἀειμνήστων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

(βλ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τ. 70)

http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1188----70----2017

5. Δεσμευόμεθα, ὅτι, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν 10 - 20  φυτά, θὰ φυτεύσουμε χιλιαπλάσια :

 

ἐντός τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως,

κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας εἰς τὸ μεσαῖον διάζωμα καὶ

τὰ πεζοδρόμια ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι Πατησίων,

τὴν πλατεῖα Αἰγύπτου - ὁδὸς Μαυροματαίων,

στὸ Ἐθνικὸν Μουσεῖον

 

 

καὶ

νὰ ποτίζωνται μὲ τὰ «θαμμένα» νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ Ἁγίας Φιλοθέης, Ἰλισσοῦ καὶ τῶν 700 παραποτάμων, πηγῶν, ρυακίων, ποὺ ἔθαψαν οἱ «κακοῦργοι» κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν καὶ ὁδῶν καὶ χύνονται εἰς τὴν θάλασσα.

 

Περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66, Πλατεῖα Συντάγματος

http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071----66----2016

 

6.Ὅλες οἱ πολλαπλὲς ἐπενδύσεις,  ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὸ ἔγγραφόν μας, πρὸς τὴν κυρίαν Περιφερειάρχη, θὰ προσφέρωνται τελείως δωρεάν, γιὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι νὰ ἀπολαμβάνουν.

 

7. Τὰ τεράστια ἐλαττώματά μας ποὺ ἐμποδίζουν τὴν πραγματοποίησι τοῦ ἔργου εἶναι :

 

α) ὅτι δὲν δίνομε μίζες καὶ λαδώματα,

β)  καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν διαχειρίζεται μία αὐστηροτάτη ἐπιτροπὴ μὲ ἄκρα διαφάνεια καὶ ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια,

 

γ) δὲν θέλομε οὔτε μία τρύπια δεκάρα ἀπὸ τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο καὶ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν ἀπαιτήσεις νὰ τοποθετοῦν «ἡμέτερα τρωκτικά», γιὰ νὰ κόπτωνται νὰ ἐξασφαλίζουν, μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά των, ὡς εἴθισται,

 

δ) ὄχι μόνον ἐν ζωῇ, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατο νὰ μὴ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείση τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης,

 

ε) τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα θὰ δημοσιεύωνται μηνιαίως εἰς τὸ διαδίκτυο,

 

στ) ἡ καταμέτρησις τῶν εἰσφορῶν – δωρεῶν θὰ γίνεται εἰς βιντεοσκοπούμενο χῶρο καὶ μέλη τῆς αὐστηροτάτης Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ ἐπαγρυπνοῦν γιὰ νὰ μὴ εἰσέλθουν εἰς πειρασμὸ μερικοὶ νὰ κάνουν «ταχυδακτυλουργίες» καὶ τοποθετοῦν τὰ χοντρὰ νομίσματα στὶς τσέπες τους,

 

ζ) ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι καὶ ἡ τελευταία δεκάρα πρέπει νὰ ἀξιοποιῆται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ ὄχι νὰ  ἰδιοποιοῦνται αὐτὰ τὰ ἔσοδα «τρωκτικά» καὶ «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς,  ποὺ ἔχουν συνηθίσει «μὲ ξένα κόλυβα νὰ κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα».

 

η) τό Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκη εἰς τὸ Ἑλληνικὸν κράτος, ἀλλὰ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξία, τοὺς Πανέλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τοὺς Φιλέλληνες.

 

8. Λόγω αὐτῶν τῶν αὐστηροτάτων προτύπων ἰδεῶν, οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον δὲν θέλησαν νὰ μᾶς συνδράμουν, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως μᾶς λασπολογοῦν, μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς ἐμποδίζουν παντοιοτρόπως.

 

 

9. Ἐὰν ἐγένετο δημοψήφισμα, ἐπὶ ἴσοις ὄροις (προσβάσεις εἰς τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ἐφημερίδες κ.τ.λ.), τὸ 80% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ ἐτάσσετο ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Μάλιστα δὲ τώρα  ποὺ πλησιάζει ἡ 200 ἢ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας διερωτῶνται ὅλοι οἱ σύγχρονοι ἔντιμοι Ἕλληνες: «Τί σόι πανυγηρισμοὺς θὰ τελέσωμεν τὴν 25 Μαρτίου 2021 ; ; ;» .

 

 

10. Οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας κόπτονται γιὰ τὸ μωμεθανικὸ τέμενος, τὸ ὁποῖο θὰ κοστίση δῆθεν γιὰ στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων 800.000 εὐρὼ, ἐνῶ ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τὸ εἶχε θεσμοθετήσει 80.000.000 εὐρὼ καὶ κατὰ μυστικὴ ἔκθεσι τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου θὰ κοστίση 130.000.000. Τὰ ὑπόλοιπα προτίθενται προφανῶς νὰ τὰ διαθέσουν ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἢ θὰ πάρουν πολλαπλάσια ἀπὸ τὰ ἐμιράτα καὶ τὴν Σαουδαβικὴ Ἀραβίαν ! ! ! ! . . . . .

 

 

11.Ἡ δὲ οἰκογένεια Ρότσιλδ,  ποὺ βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 εἰς τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸ 1927 εἰς τήν, κατ’ εὐφημισμόν, Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, οὐσιαστικά τῶν Ρότσιλδ καὶ ἀποφασίζει καὶ διατάσσει γιὰ τὴν καθόλου πολιτικὴ τοῦ καρτὲλ τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ Ρότσιλδ εἶναι καὶ ἐπίσημα ὁ σύμβουλος τῆς κυβερνήσεως καὶ ἀπὸ τοῦ Μαξίμου ἀποφασίζει καὶ διατάσσει, ἔχει 5.000.000.000 εὐρὼ ἡμερησίως κέρδος μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους. Αὐτὸς ὁ δῆθεν Φιλέλλην διαθέτει 11.000.000.000 εὐρὼ γιὰ νὰ ἔρχωνται λαθρομετανάστες, ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ ἐποικιστές, ἐξτρεμιστές, μουσουλμάνοι καὶ νὰ ἐγκαθίστανται εἰς τὴν Ἑλλάδα...

 

 

12. Τί ἔχουν νὰ δοῦν τὰ μάτια μας, διότι : «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὀδυνῶν».

Τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἐφαρμόζονται συστηματικὰ ἀπὸ τὶς ξενόδουλες πολιτικὲς ἡγεσίες, γιὰ δὲ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία,  ποὺ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀναρριχηθοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, ἐφαρμόζεται τό : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων, ἡμεῖς ἄδομεν», τὸ ὁποῖο σημαίνει «ἐνῷ καίγονται τὰ σπίτια μας καὶ καταστρεφόμεθα, ἐμεῖς χοροπηδᾶμε».

 

 

Ἄς ὀργανωθοῦμε, ἄς συμπτυχθοῦμε καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμε παντοιοτρόπως νὰ προλάβουμε τὸ κακόν, διότι διαφορετικὰ αὔριο θὰ εἶναι «ζήτω  ποὺ καήκαμε» καὶ θὰ εἴμεθα ἄκρως ἀνυπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

 

 

Φιλικώτατα

 

Ὁ Πρόεδρος                                 Ἡ Γεν. Γραμματεύς

 

 

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος                               Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΥΠ ΑΡ. 560/11.7.2017

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 70

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 66


 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ΑΥΣΤΗΡΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ἀξιότιμη Κυρία Ρένα Δούρου

Περιφερειάρχη Ἀττικῆς

Λεωφόρον Συγγροῦ 15-17, 11743 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 213-2063750     Φαξ 210-6984182   e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 560/11.7.2017 X.T.

 

Ἀξιότιμη κ. Περιφερειάρχη,

 

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλά, γιὰ νὰ δύνασθε νὰ συνεχίσετε τὸ θεάρεστο κοινωφελὲς ἔργο σας, ὄχι μόνο, στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς.

 

1.Ὡς γνωστόν, ἔχουμε ἐπικοινωνήσει μαζί σας παλαιότερα γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Εἴχαμε «ἐρωτευθῇ» τὸν λόφο Ἀγχεσμός - Ἀττικὸ Ἄλσος (πρώην Τουρκοβούνια) καὶ  τὰ πρώην ἀσβεστάδικα ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι καὶ πάνω ἀπὸ τὸ Ψυχικό. Ὁ προκάτοχός σας κ. Ἰωάννης Σγουρὸς μᾶς ἐρωτοῦσε, ἐὰν θέλουμε μόνο 50 στρέμματα ἢ ὅλον το Ἀττικὸ Ἄλσος, γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἡ Περιφέρεια ἀπὸ φροντίδες καὶ ἔξοδα.

 

2.Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιος ἰθύνων τορπίλλισε τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἐμεῖς πασχίζομε ἀνιδιοτελῶς νὰ οἰκοδομήσωμε τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους - τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μετὰ τῶν προσκτισμάτων τουἀναμνηστικῶν στηλῶν πεσόντων Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ συνέβαλαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ.

 

3.Πληροφορηθήκαμε, ὅτι τώρα  ζητᾶτε κατεπειγόντως ἐπενδυτὲς νὰ  ἐπενδύσουν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.

4.Σπεύδουμε καὶ προσφερόμαστε, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΦΕΚ 853Β/25.9.1997) νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, πραγματοποιώντας τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, περιβαλλόμενο ἀπὸ ἕνα ἐπίγειο Παράδεισο μὲ πνεύμονες πρασίνου, δωρεὰν χώρους ἀναψυχῆς, παιδικὲς χαρές, ἀθλοπαιδιές, βοτανικοὺς καὶ ζωολογικοὺς κήπους, αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, καὶ γενικὰ γιὰ δραστηριότητες γιὰ ὅλες τὶς ἠλικίες, σὲ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς χώρους τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ποὺ θὰ ἀνακουφίσουν τὸ πολύπαθο ἱστορικὸ Πάρκο ἀπὸ κάθε ἄποψι Ἰδιαίτερη μέριμνα θὰ δοθῆ στὴν ἀξιοποίησι τοῦ ὑπόγειου ὑδάτινου πλούτου τῆς Ἀττικῆς (βλ. σχ. 1).

5. Ἡ βαρυσήμαντη καὶ αὐταπόδεκτη σχετικὴ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διάφορα ΦΕΚ καὶ λοιπὰ σπουδαῖα συγγράμματα (ἀναλυτικῶς βλ. σχ. 2.)

 

6. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ  Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν θὰ ἀνήκῃ στὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ εἰς  τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Δὲν θὰ ἀνήκῃ στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες (βλ. σχ. 3).

 

7. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς παραχωρήσετε τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ποὺ ἀπὸ ἄντρον ἀκολασίας, ἐμπόρων λευκῆς σαρκός, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λοιπῶν ἁμαρτωλῶν παρανομιῶν, ποὺ ἔχει καταντήσει, θὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἐπίγειον παράδεισο δι᾽ ἐλευθέρη πρόσβασι Ελλήνων καί ξένων τελείως δωρεάν (ἀναλυτικώτερα γιὰ σκοποὺς καὶ προοπτικὲς τοῦ μεγαλεπιβόλου αὐτοῦ ἔργου βλ. σχ. 4).

Νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐκεῖ ποὺ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανρος Ζαΐμης ἔθεσαν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες  ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως.

8. Πέραν τῶν ἀνωτέρω, αὐτὴ καθ’αὐτὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ Μνημείου ἀποτελεῖ μἰα σοβαρότατη ἐπένδυσι, ὅπου θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, θὰ ἐνισχύεται ὁ Κρατικὸς Προϋπολογισμός, θὰ ἐπωφεληθοῦν τὰ Ὑπουργεῖα Ἐργασίας, Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Περιβάλλοντος, Τουρισμοῦ.

Πρόκειτια γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικό, φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητος.

9. Γι᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, οὔτε μία τρύπια δεκάρα. Ὅλα θὰ τὰ καταβάλλουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ ἀπὸ τὴν χρηστὴ διαχείρισι τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων.

Ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Ἐκκλησία ἀπαιτοῦμε νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

10.Πλὴν ὅμως δὲν εὑρήκαμε τὴν δέουσα κατανόησι μέχρι σήμερα οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἀλλὰ φεῦ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία.

11.Ὅμως τὸ πλῆθος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Μνημείου αὐτοῦ ἑνώνεται μὲ τὶς φωνὲς τῆς πλειοψηφίας τῶν σωφρόνων Μητροπολιτῶν, ὅπως τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου ποὺ ἐνθθαρρύνει μὲ τὰ λεγόμενά του (16.2.2015) : «...Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσί του».

12. Στὴν ἀτυχὴ περίπτωσι ποὺ συνεχίσει ἡ Διοίκησίς τῆς Ἐκκλησίας νὰ παρακωλύῃ, τότε θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ συνεργασθοῦμε μὲ ἕνα ἄλλο Πρεσβυγενὲς Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον, εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ ὅλων ὅσων ἐμποδίζουν ἐπὶ μία δεκαετία! ! ! . . .

 

13. Γιὰ νὰ σχηματίσετε μία περισσότερο ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ μᾶς, παρακαλοῦμε διαβάστεκαὶ τὸ συνημμένο σχ. 5 περὶ τῶν δραστηριοτήτων μας.

14. Ἐὰν ἔχετε πεισθῆ ὅτι ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια εἶναι ἐφικτά, τότε ἄς προχωρήσουμε ἀμέσως.

 

15. Καὶ στὴν ἑπομένη θητεία σας,  παρακαλοῦμε νὰ πρωτοστατήσετε, ὥστε νὰ μᾶς παραχωρηθῇ ὁ τοῦ «Κρανίου Τόπος» ἀπάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι, γιὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα ὡς συνημμένον σχ. 4, παράγραφος 4 ΙΙ ε.

 

Ὁ πρώην δήμαρχος τοῦ Γαλατσίου, κ. Κυριάκος Τσίρος ἔλεγε: «ἡ χούντα μᾶς πούλησε, ἡ ΝΔ μᾶς πούλησε, τὸ ΠΑΣΟΚ μᾶς πούλησε, «νῦν ἐγγύς ἐστιν ἡ ὥρα  ἀναδείξεως  τοῦ  Γαλατσίου !».

Ἐλπίζομε νὰ μὴ καταδικασθῇ τὸ Γαλάτσι, νὰ παραμείνῃ γιὰ ἄλλα 50 – 100 χρόνια «Κρανίου Τόπος».

 

16.Ὅποιος Περιφερειάρχηςκόμμα πρωτοστατήσει ὑπὲρ τοῦ Τάματος  τοῦ Ἔθνους εἶναι βέβαιον, ὅτι θὰ ἐκλεγῇ, διότι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τάσσεται ὁμοθυμαδὸν καὶ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μάλιστα δὲ ἐν ὄψει καὶ τῆς 200ῆς ἐπετείου 25.3.2021 τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας! ! ! . . .

 

17.Ὁ δωρητής, ὄχι μονον, δὲν θέλει νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά του πουθενά, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.

 

Μόνον ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἀρχιερεῖς ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Περιφερειάρχης, ὁ Δήμαρχος καὶ λοιποὶ ἁρμόδιοι, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Μνημεῖο, ἔστω καὶ 200 χρόνια μετά, θὰ μείνουν μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν ἱστορία.      Εὐχόμαστε νὰ γίνῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας !

 

Ὁποιαδήποτε ἀπορία καὶ ἂν ἔχετε εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τὴν συζητήσωμε μὲ ἐσᾶς  καὶ τοὺς ἁρμοδίους συνεργάτες σας.

 

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, ὅπως μᾶς κλείσετε ἡμερομηνία καί ὥρα συναντήσεως.

 

Διὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας καὶ ἄμεση θετικὴ ἀπάντησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.      Ἐν ἀναμονῇ…

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος           Ἡ Γεν. Γραμματεὺς

 

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος          Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ    1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

1.Συμβατικῶς ἀναλαμβάνομε :

 

α) ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ἂν παρασθῇ ἀνάγκη νὰ κόψουμε ἐλάχιστα δένδρα, θὰ φυτεύουμε χιλιαπλάσια ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ στὰ πεζοδρόμια κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ Πατησίων καὶ στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο καὶ στὴν ὁδὸ Μαυροματαίων καὶ τὴν πλατεία Αἰγύπτου, μέχρι καὶ Πατησίων καὶ ἀργότερα ἀλλοῦ. Αὐτὰ τὰ ἀλσύλλια δὲν θὰ ἀποθανατίζουν τὸ ὄνομά μας ἢ συγγενῶν μας, ὡς εἴθισται νὰ κάνουν. Οἱ ἐν λόγῳ πνεύμονες πρασίνου θὰ παραμένουν 20 ὧρες τὸ 24ωρον ἐλεύθεροι γιὰ τὸ κοινὸ δωρεάν.

 

β) ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συμβατικῶς, ἐπίσης, νὰ εἶναι δωρεὰν οἱ ἐπισκέψεις καὶ οἱ χρήσεις τῶν παιδικῶν χαρῶν, τῶν ἀθλοπαιδιῶν καὶ οἱ ἐπισκέψεις σὲ ἐνυδρεῖα μὲ θαλάσσια ζῶα, σὲ τεχνητὲς λίμνες μὲ ὑδρόβιους ὀργανισμούς, σὲ καταρράκτες σὲ ζωολογικοὺς καὶ βοτανικοὺς κήπους, σὲ αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις (ὁμιλίες, σεμινάρια, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις συλλόγων κλπ) καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους ἀπὸ τὴν Ἀνοιξι μέχρι καὶ τὸ Φθινόπωρον νὰ λαμβάνουν χώρα συναυλίες καὶ ἐκπολιτιστικὲς συναθροίσεις δωρεάν.

γ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὰ νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισσοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ ἐπὶ μέρους ἄλλων ἑπτακοσίων ποταμῶν, παραποτάμων, ρυακῶν, πηγῶν ποὺ ἔθαψαν κακοῦργοι ἰθύνοντες κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ χύνονται στὴν θάλασσα.

 

Ὅλα αὐτά, καθὼς καὶ τὸ πρότυπον ἀλσύλλιον τῆς ὑφηλίου-πνεύμονες πρασίνου, ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ, ποὺ θὰ ποτίζωνται  ἀπὸ τὰ θαμμένα νερὰ τοῦ  φρέατος Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ λοιπῶν πηγῶν, δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια πάρκα»  ἢ ἄλλα ὀνόματα συγγενῶν καὶ φίλων, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Ἐπίγειος Ἐδέμ».

 

Ὡς γνωστὸν, οἱ κακοῦργοι ἰθύνοντες ἐξαφάνισαν ὄχι μόνον τοὺς 3 μεγάλους ποταμούς, Κηφισό, Ἰλισὸ καὶ  Ἠριδανό, ἀλλὰ καὶ 700 ἄλλους παραποτάμους, ρύακες καὶ πηγές, θάβοντας τα κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, πλατειῶν καὶ ὁδῶν.

 

Δυστυχῶς, τοιουτοτρόπως  ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ποὺ δὲν ἔχει, ὄχι μόνον ποταμούς, ἀλλὰ οὔτε καὶ λίμνες, τουτέστιν ἐξαφανίζονται πολλὰ εἴδη χλωρίδος καὶ πανίδος.

(ἴδετε Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66 (http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071----66----2016).

 

2.Τοιουτοτρόπως, τό Πεδίο τοῦ Ἀρεως θὰ ἐξελιχθῇ στὴν πιὸ πολυσύχναστη καὶ πολυσυζητούμενη περιοχὴ τῆς ὑφηλίου. Τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες ἐτησίως θὰ μένουν ἔκπληκτοι ἀπὸ τὰ μαγευτικὰ καὶ πολυτιμότατα θεάματα, τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς μεταρσιώνουν.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια θὰ γίνουν οἱ ἄμισθοι, πολυτιμότατοι διαφημιστὲς πρὸς τὰ δισεκατομμύρια τῆς ὑφηλίου καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια θὰ νοσταλγοῦν νὰ βιώσουν καὶ αὐτοὶ τὰ ὅσα βίωσαν οἱ προηγούμενοι. Στὶς αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους θὰ καλλιεργεῖται τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα κάθε ἑλληνικῆς γωνιᾶς στὶς κυριώτερες γλῶσσες τῆς υφηλίου.

Θὰ ἀναγεννᾶται καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἐκπολιτιστικὸ πρόγραμμα τοῦ προγόνου μας, Μέγαλου Ἀλεξάνδρου καὶ θὰ ἐκπολιτίζεται ἐκ νέου ἡ παλιμβάρβαρος ἀνθρωπότης.

 

3.Εἶναι μέγιστον αἶσχος γιὰ τὸ τερατούργημα καὶ ἔγκλημα νὰ πεζοδρομηθῇ ἡ Λεωφόρος Πανεπιστημίου, χωρὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις, διὰ νὰ διοχετεύωνται 24 ὧρες τὸ 24ωρον, οἱ «ποταμοί» τῶν ὀχημάτων ἀπὸ νότον πρὸς βορειοδυτικὰ καὶ ἄπειρες φορὲς δημοσιογράφοι νὰ προβάλλουν συνεχῶς καὶ νὰ ἐπαινοῦν μία τέτοια ἰδέα. Τὸ δὲ μεγαλόπνοο σχέδιον τοῦ Ἱδρύματός μας νὰ καταφρονῆται καὶ νὰ κατασυκοφαντῆται ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν πνευματικὴν ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀναρριχᾶται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοπρέπειας ! ! ! . . .

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ἀφοῦ ἐμελετήσαμε ἐπισταμένως καὶ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διαπιστώσαμε ὅτι μερικοὶ ἀνιστόρητοι, ἀδαεῖς καὶ ἰδιοτελεῖς ἀρθρογράφοι καὶ δημοσιογραφίσκοι πασχίζουν νὰ συσκοτίζουν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ 1829 μέχρι τὸ 1968 καὶ τὴν διαστρεβλώνουν βάναυσα, παραβλέποντας ὅτι γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη ἐνδιαφέρθηκαν θερμὰ οἱ Βασιλεῖς Ὄθων, Γεώργιος Α’, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Θεμιστοκλὴς Σοφούλης, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, Πρωθυπουργοί, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Σπυρίδων Λάμπρου καὶ λοιπὲς προσωπικότητες τῆς Πολιτικῆς,  τῶν Γραμμάτων καί τῆς Τέχνης, ὡς π.χ. ὁ Δημήτριος Βικέλας, Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Εrnest Ziller, Ἰωάννης Δαμβέργης, Γεώργιος Μπονάνος μέχρι καὶ Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μνημείου καὶ λοιποί {ἴδετε λεπτομέρειες στὰ συνημμένα τεῦχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, τεῦχος 69, σχετικὸν 2Α (σελίδες 57-98) καὶ τεῦχος 70, σχετικὸν 2Β – (ἐξώφυλλον καὶ σελίδες 3-9 καὶ 13-17)}.

 

Ἰδιαιτέρως κάνουμε μνεία στὸ ἐμπεριστατωμένο σύγγραμμα τῆς Καθηγήτριας κ. Θεοδώρας Μαρκάτου  «Οἱ Προτάσεις γιὰ Πανελλήνιο Ἡρῶο τοῦ Εἰκοσιένα (1830-1930)» (ἴδ. σχ. 2 Α, σελ. 67 – 98).

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ  3

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Θὰ διοικῆται ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴν μὲ Πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ 6 Συνοδικούς Μητροπολῖτες, τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς παλαιὲς χῶρες καὶ τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς νέες χῶρες, ἐκπροσώπους ἀπὸ τὴν Περιφέρεια, τὸν Δῆμο Ἀθηναίων, τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ Ε.Μ.Π., τὴν Γεωπονικὴ Σχολή, τὴν Ἑνωσιν Δικαστικῶν καὶ Εἰσαγγελέων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προσωπικότητες μὲ ἔξωθεν ἀρίστη φήμη καὶ καλὴ μαρτυρία.

2.  Ὁ Ναός καὶ τὰ προσκτίσματα δὲν θὰ ἀνήκουν στὸν δωρητὴ ἤ στοὺς συγγενεῖς του οὔτε εὶς τὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Τυπικῶς – Νομικῶς θὰ ἀνήκουν στὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Αξιῶν καὶ οὐσιαστικῶς στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες, ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο ! ! !
ΣΧΕΤΙΚΟ  4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΟΡΩΝ -  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

 

 

Ἐπειδὴ καὶ τὴν τελευταία δεκάρα τοῦ Μνημείου δὲν θὰ τὴν σφετερίζωνται οἱ «ἡμέτεροι» Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, καὶ «τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας» ἐπιβάλλεται νὰ διατίθεται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα ὡς :

Ι.Ἀρχικῶς θὰ διατίθενται  100%  τῶν ἐξόδων διὰ τὶς κατωτέρω παραγράφους α, β, καὶ γ :

Γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ συντήρησι τοῦ Μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τῶν προσκτισμάτων του. Συγκεκριμένως :

 

α. Κατὰ προτεραιότητα, θὰ ἐξοφλῶνται : τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸ προσωπικό, προμηθευτές, ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, λογαριασμοὶ κοινωφελῶν ἐπιχειρήσεων, π.χ. ἠλεκτρικοῦ (μέχρι νὰ ἀποκτήσουμε δικές μας μονάδες ἠλεκτροπαραγωγῆς), ὑδρεύσεως, θερμάνσεως, τηλεφωνίας, συντηρήσεις μηχανημάτων, κτηρίων, ἀσφάλεια, ταχυδρομικά, καθαριότητα.

 

β. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξασφαλίζωνται οἱ ἐργολάβοι γιὰ τὶς πληρωμές τους μὲ γραπτὲς  διαβεβαιώσεις – ἐγγυήσεις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅτι θὰ πληρώνωνται τμηματικῶς κάθε μῆνα ἀναλόγως τῶν εἰσροῶν   εἰς τὸ παγκάρι καὶ τὰ  ἐμβάσματα καὶ λοιπὰ ἔσοδα.

 

γ. Θὰ κατασκευασθοῦν ἀμέσως πνεύμονες πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων βοτανικῶν καὶ ζωολογικῶν κήπων καὶ μουσείων, ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «ἐπίγειες ΕΔΕΜ – Παράδεισοι».

 

ΙΙ. Μὲ τὴν πορείαν – μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημείου, θὰ ἐκτιμῶνται καὶ θὰ διατίθενται σεβαστὰ ποσοστὰ καὶ γιὰ τοὺς λοιποὺς σκοπούς.

 

Συγκεκριμένως :  Tὸ  40% θὰ συνεχίσῃ νὰ διατίθεται γιὰ τὶς ἀνωτέρω παραγρ. α, β, καὶ γ.

Τὸ δὲ ὑπόλοιπον 60 % θὰ  διατίθεται γιὰ τοὺς κατωτέρω σκοποὺς καὶ μὲ τὶς περίπου κατωτέρω κατανομές :

δ.     Γι’ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἱ. Ναῶν εἰς ποσοστὸ 20 %.

ε.  Γιὰ οἰκοδόμησι καὶ δημιουργία – διατήρησι καὶ συντήρησι Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Στεγῶν ἀγάπης, Ἐκπαιδευτηρίων κλπ. κοινωφελῶν ἱδρυμάτων ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «Βασιλειάδες» καὶ διὰ ἐξοπλισμὸ σχολικῶν κτηρίων εἰς ποσοστὸ 35%.

στ. Γιὰ συσσίτια πολυτέκνων καὶ ἐν γένει ἀπόρων μαθητῶν, ἀρχικῶς τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν καὶ ἀργότερα τῆς ὑπολοίπου ὑπαίθρου καὶ τῶν ἀστικῶν περιοχῶν εἰς ποσοστὸ 5%.

 

ΙΙΙ. Ἀναλόγως μὲ τὴν πορεία τῶν ἐσόδων θὰ ἀποφασίζουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιον, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ποῖα νέα κοινωφελῆ ἔργα θὰ ἀρχίζουν.

 

Βασικὸν δόγμα τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι νὰ μὴ λιμνάζουν μεγάλα ποσὰ εἰς τὸ παγκάριον καὶ εἰς τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

 

IV. Τὸ λεπτότατο σημεῖο τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τοῦ Μνημείου θὰ ἀντιμετωπισθῆ μὲ πολλὲς ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες, ὡς π.χ. :

 

Ἡ καταμέτρησις τοῦ παγκαρίου θὰ γίνεται ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς διοικούσης Ἐπιτροπῆς σὲ αἴθουσα, ποὺ θὰ βιντεοσκοπῆται, νὰ μὴ τοποθετοῦνται τὰ χοντρὰ νομίσματα εἰς τοὺς «θύλακες μεγάλων μανικιῶν». Ἡ αὐστηρότατη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ ἀξιοποιῆται.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 5

 

ΣΚΟΠΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 

 

1.Στὴν 25 χρονη πορεία μας ἔχουμε ἀποστείλει σιωπηρῶς, ἄνευ καυχησιολογιῶν καὶ πομπωδῶν διατυμπανισμῶν,  μέσῳ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν εἰς βαλκανικές, παρευξείνιες, ἀφρικανικὲς καὶ λοιπὲς χῶρες, γι᾽ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.

 

2. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχει πλῆθος πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων :

 

α) Στὶς ἐκδηλώσεις μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, τὸ γήπεδο Sporting, τὸ Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός» γίγνονται ἀφυπνιστικὲς ὁμιλίες - διαλέξεις, ἐκπολιτιστικά προγράμματα, ὅπου ἔχομε τὴν εὐτυχία νὰ συγκεντρώνωνται χιλιάδες φίλοι καὶ θιασῶτες.

 

β) Ἐκδίδομε τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή»  εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ ἀποστέλλομε δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.

 

γ) Προσπαθοῦμε νὰ ἀφυπνίσουμε τὰ  120.000.000 Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ὑπὸ τῶν πάντων.

 

δ) Στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, γενέτειρα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως, ἔχουμε ἐπενδύσει εἰς μνήμην αὐτοῦ, ἔργα 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμῶν. Τὰ ἔργα προορίζονται γι᾽ ἐκδηλώσεις παγκοσμίου ἀκτινοβολίας.

 

Χιλιάδες προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, ὅπως ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωστῆς Στεφανόπουλος καὶ λοιποὶ διερωτῶνται  : «ἀνθρώπινον  ἤ θεῖον χέρι τά κατεσκεύασε ὅλα αὐτά ; ».

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 25.8.17

ΚΑΙ ΠΑΛΙ

«ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΑΙ ΟΔΥΝΩΝ»

«ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

 

Περιληπτικῶς περὶ διαφθορᾰς ἀνθρώπου καὶ φύσεως

quo vadis ?

25.8.2017

 

1.Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῑος, ὡς γνωστόν, ἐπλάσθη κατ' εἰκόνα Θεοῡ καὶ καθ’ὁμοίωσιν, δὲν παρέμεινε - ἐστάθη στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ζῶα τὰ ἀνόητα.

Διότι πάρα πολλὰ ζῶα, συγκρινόμενα, ὡς πρὸς τὸν ἄνθρωπο, εἶναι περισσότερο τίμια, εὐπρεπῆ, ἔντιμα, πιστὰ καὶ προπαντὸς ἐνάρετα :

α) Ἄν βάλουμε τὸ ἄλογο νὰ συνευρεθῇ μὲ φοράδα καὶ μετὰ τοῡ ἀνοίξουν τὰ μάτια, διαπιστώνοντας αὐτό ἐνστικτωδῶς, ὅτι εἶναι ἡ μάννα του, ψοφᾷ  ἀκαριαίως ! ! ! . . .

β) Τὸ λιοντάρι δὲν συνέρχεται μετὰ τῆς ἀδελφῆς του ! ! ! . . .

 

Ὑπάρχει καὶ πλῆθος ἄλλων παρομοίων παραδειγμάτων.

 

2.Μὲ αὐτὸν τὸν ξεπεσμό του ὁ ἄνθρωπος ἐκληρονόμησε μία εὐχή, τήν :

«ἐν τῷ ἱδρῶτι τοῡ προσώπου σου φαγεῑν τὸν ἄρτον σου».

 

3.Ὅμως ὁ ἄνθρωπος καὶ πάλι δὲν συνετίσθη, ἀλλὰ προσπαθεῑ ἀνέντιμα νὰ κερδίζῃ τὸν ἄρτον του, διὰ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν οἰκογένεια του, μὲ τὸν ἱδρῶτα του ἀναμεμειγμένο μὲ ἄγχος, ἀβεβαιότητα, μὲ κουτοπονηριές, ραδιουργίες, τρικλοποδιές, ἐξαπατήσεις, ἀθετήσεις ὑποχρεώσεων, καθηκόντων καὶ ἀπαιτήσεων, νὰ πατήσῃ ἐπὶ πτωμάτων, γιὰ νὰ μεγαλουργῇ καὶ εὐημερῇ αὐτὸς εἰς βάρος τῶν ἀδυνάτων, τῶν πτωχῶν καὶ ἀνυπεράσπιστων, ταπεινῶν συνανθρώπων του, ἐφαρμοζομένου τοῡ γραφικοῡ «ὁ ἄδικος ἄς ἀδικῇ πιὸ πολὺ καὶ ὁ δίκαιος ἄς ὑπομένῃ μέχρι τέλους» ! ! ! . . .

 

4. Μέχρι ποὺ ἔρχεται ὁ Μαρξισμὸς καὶ καταδικάζει στὸ «Κεφάλαιο» τοὺς ἀδίκους καὶ τοὺς πλουσίους, ὡς παρακρατοῡντες τὴν ὑπεραξία τῆς παραχθείσης ποσότητος ἀγαθῶν καὶ ὡς ἐκμεταλλευτές.

 

5. Ὅμως ὁ Χριστιανισμὸς πιὸ ὠμὰ καὶ πιὸ βαρειὰ γιὰ τοὺς ἀδικοῡντας, μὲ τὴν ὑστέρησιν ποὺ κάνουν εἰς τοὺς ἐργαζομένους των, τοὺς χαρακτηρίζει 1.800 χρόνια πρὶν τοὺς μαρξιστὲς ξεκάθαρα, ὄχι μόνον ἁπλῶς ἐκμεταλλευτὲς ἀλλά καὶ φονιάδες (ἀναλυτικ. Ἰάκωβος, Κεφ.5, 1-20).

 

6.Μὲ τὴν σωματικὴ καὶ ψυχική του διαφθορὰ ὁ ἄνθρωπος διέφθειρε καὶ τὴν φύση, τὴν ἀτμόσφαιρα καὶ ἐπέφερε μεγάλες ἀναστατώσεις καὶ στὶς θερμοκρασίες καὶ λοιπὲς κλιματολογικὲς συνθῆκες. Ἐκεῑ ποὺ παλαιὰ ἔκανε κρύο, ἐξίσωσε τὶς συνθῆκες μὲ τὶς ὅμορες περιοχές.

 

7. Γενικὰ ὁ ἄνθρωπος, ἀντὶ νὰ συναισθάνεται τὴν μεγίστη του συμβολή στὶς ἐπελθοῡσες κλιματικὲς ἀλλαγές, στενάζοντας ἀναφωνεῑ : «ἄχ ἐσαπίσαμε στὶς βροχές» «βρέχει, ἄχ δὲν βρέχει..» «φυσάει, ἄχ δεν φυσάει..» «κρύο, ἄχ ζέστη..» κλπ ! ! !

 

8.Τὸ ἲδιο ἐπαναλαμβάνει καὶ μὲ τὰ χιόνια, τοὺς ἀέρηδες καὶ λοιπὲς κλιματολογικὲς καταστάσεις.

 

9. Ὁ ἄνθρωπος κατήντησε τὸ μέγιστο ἀχάριστο ζῶο καὶ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν Ἕλληνα ἰσχύει τὸ γραφικό : «οὐκ οἲδατε τί αἰτεῑσθαι», καὶ γιὰ αὐτὸ γράφηκε καὶ τὸ λαϊκὸ τραγοῡδι «ἐσὺ δὲν ξέρεις τί ζητᾰς, δὲν ξέρεις τί γυρεύεις» ! ! ! . . .

 

10. Ἡ ἀνάπτυξη τοῡ ὑλικοῡ πολιτισμοῡ ἀπέβη δυστυχῶς εἰς βάρος τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας, τῆς εὐποιΐας, τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου, τῆς ἀνακουφίσεως τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, τῶν ἀδυνάτων, ὑπὲρ τῆς ὑποδουλώσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ ἀγαθά, καὶ ἐν γένει τῆς δυστυχίας τῶν πολλῶν, ἐφαρμοζομένων τῶν ρήσεων τοῦ Σωκράτους  «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερα πρὸς τὸ Θεῖόν ἐστι, τὸ γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστι» ! ! ! . . .

 

11. Καὶ ὄντως ὅσες περισσότερες ἀνάγκες δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀπὸ ἀπληστία ἐφαρμόζει τό « τὰ ἐμὰ ἐμὰ καὶ τὰ ἐσὰ ἐμά » καὶ γίνεται ἄπληστος καὶ πατᾶ ἐπὶ πτωμάτων στερῶν μὲ αὐτὰ τό «κουλούρι» καὶ ἀπὸ τὸ τελευταῖο ὀρφανό. Ἐφαρμόζεται ἔτσι τὸ γραφικό «ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία», διότι οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων σήμερα, δυστυχῶς, δὲν πιστεύουν Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον, ἀλλὰ ἑτέρα Τριάδα :

α) ἄμετρο ἐγωισμό, οἴησι καὶ φιλαυτία,

β) γαστέρα,

γ) ὑπογάστριο.

 

Τόσον ἀναίσχυντη κατήντησε ἡ πλειοψηφία τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων.

 

12. Δημοσιογραφίσκος – διαστροφεὺς τῆς ἀληθείας, ἐπιθυμῶν νὰ ἔχουν μονοπώλειο μόνον τὰ «χαζοκούτια» τῶν μεγάλων καναλαρχῶν, διότι δῆθεν μόνον αὐτὰ λέγουν τὴν ἀλήθεια (ὁ κόσμος ὅμως τὸ ἔχει «τούμπανο» ὅτι μόνον σπανίως λέγουν τὴν ἀλήθεια), ἐτόνιζε σήμερα τὸ πρωὶ ἀπὸ τὴν ἐκπομπή του, νὰ μὴ παρακαλουθοῦν καὶ νὰ μὴ πιστεύουν οἱ πολίτες τὸ διαδίκτυο (ἀπὸ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μάθῃς ἀρκετὲς ἀλήθειες). Συγκεκριμένα κατωνώμασε τὶς ἱστοσελίδες    https://sputniknews.com καὶ www.rt.com.

13.Οἱ βραχυκυκλωμένοι ἀπὸ τὰ μεγάλα κανάλια καὶ συγκροτήματα δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες διερωτῶνται, μὲ πόσα ἔχει ἐξαγορασθῆ καὶ αὐτὸς ὁ δημοσιογραφίσκος ἀπὸ τὸν Georg Sorros καὶ σια. Συναντᾶται καὶ αὐτὸς μὲ τὸν Geoρg Sorros στὸ ζαχαροπλαστεῖο τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως, πόσα λαμβάνει προκαταβολικῶς καὶ πόσα μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐντολῶν ποὺ λαμβάνει ; ; ; ...

Γιὰ νὰ διαστραυλώνῃ τόσον πολὺ βαναύσως τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ὑπερτονίζῃ, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παρακολουθοῦμε τίποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συστημικὰ χαμαιτυπεῖα ! ! ! . . .

 

14. Ἐμεῖς διευκρινίζουμε κατηγορηματικῶς, ὅτι δὲν τασσόμεθα  ὑπὲρ οὐδεμιᾶς διαστροφῆς τῆς ἀληθείας – προπαγάνδας, οὔτε ἀπὸ τοὺς ἀριστερίζοντες οὔτε ἀπὸ τοὺς ἐθνικίζοντες ἐξαγορασμένους διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας ! ! ! . . . Συνιστῶμε διὰ τοῦ παραδείγματός μας τὰ γραφικά :

 

α) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάννης 8, 32),

 

β) «Ἑως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28),

γ) πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηρίας ἀπέχετε (Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Α΄, 5, 21-22).

 

Μὲ λίγα λόγια θέλουμε νὰ ὁμολογοῦμε πάντοτε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴ τὴν διαστρευλώνουμε. Νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ χωρὶς εἰρωνίες καὶ διαπομπές. Θέλουμε καὶ πρέπει νὰ ἀνακαλοῦμε στὴ τάξη ὅλους αὐτοὺς τοὺς μαύρους ἤ κόκκινους φασίστες, οἱ ὁποῖοι μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσον πασχίζουν νὰ κάνουν πλύση ἐγκεφάλου καὶ νὰ ἀπαιτοῦν νὰ ἀναφωνοῦμε : «ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι δὲν πετᾶ, εἶναι ἕνας γάϊδαρος»! ! ! . . .

 

15. Ἡ ἀπάντησις στὸ quo vadis εἶναι ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν: Βαδίζουμε τὴν ὁδὸ τῆς Πομπηίας καὶ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων. Ἡ μισὴ Ἑλλάδα νὰ κατακαίγεται, διότι κατακλέβουν οἱ ἰθύνοντες τὰ θαλασσοδάνεια καὶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μὲ τὴν συνέχεια διορισμῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ στοὺς ἔχοντες συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα δὲν περισσεύουν νὰ ἀγοράζουν χωρὶς μίζες καὶ λαδώματα κατάλληλα ἑλικόπτερα καὶ ἀεροπλάνα καὶ ἡ ἄλλη μισὴ Ἑλλάδα νὰ γλεντοκοπάει τρικούβερτα ! ! ! . . .

 

Τὸ σωστὸ εἶναι «χαίρετε μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίετε μετὰ κλαιόντων».

Δόξα τῷ Θεῷ, ὁ ὁποῖος μᾶς κρατᾶ ἀκόμη μὲ τὴν μακροθυμία του καὶ δὲν ἔσκισε τὴν γῆ ἀκόμα νὰ μᾶς καταπιῇ! ! ! . . .

 

16. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε ἄπειρα παραδείγματα ἐκτροχιασμοῦ μας.

Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπεκταθοῦμε.

 

17. Ἔχουμε τεράστια προβλήματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀντιξοοτήτων καὶ ἐμποδίων ποὺ μᾶς δημιουργοῦν «θεοὶ καὶ δαίμονες» εἰς τὴν πραγματοποιήση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ λοιπῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας, μὲ τὴν ἔλλειψη προσωπικοῦ μὲ σωστὲς γνώσεις καὶ χρήσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ φίλοι μᾶς τονίζουν ὅτι μὲ ἄριστα ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ἰταλικά, ρωσσικὰ καὶ κινέζικα μποροῦν νὰ μᾶς συστήσουν προσωπικό, μὲ ἄριστα ἑλληνικὰ ὅμως ὄχι !!!).

Ποῦ καταντήσαμε !!! Ἀκόμη καὶ οἱ γλωσσολόγοι μας νὰ ἔχουν μετατραπεῖ σὲ βιομηχανίες ἡμιμαθῶν !!!

 

18. Ἐν τούτοις συνεχίζουμε νὰ ἀναλωνώμεθα ἀπὸ βαθύτατα χαράματα μέχρι τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες.

 

Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις ἀποστείλαμε μία μικρὴ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κυθήρων γιὰ τοὺς πυρόπληκτους τῶν πρόσφατων πυρκαγιῶν.

 

Εἴμαστε πολὺ δυστυχεῖς, διότι δὲν ἔχουμε μεγάλες ποσότητες νὰ στείλουμε καὶ σὲ ἄλλες πυρόπληκτες περιοχὲς τῆς πατρίδας μας καὶ σὲ ἄγνωστα καὶ ἄσημα γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, στέγες ἀγάπης κλπ κλπ ποὺ ὑποφέρουν, διότι δὲν διαθέτουν «ἀετονύχηδες» καὶ «ἀχυράνθρωπους» γιὰ νὰ ἑλίσσωνται καὶ ἐπιδεικνύωνται, νοσφιζόμενοι ἀνεξελέγκτως τὰ «φιλέτα», χωρὶς οὐσιαστικὸ ἔργο.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ. 210-3254321

 

 

 

 

 

 

21.10.2011-Κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων, φιλοξενία παιδιών απο την Γεωργία & την Αμπχαζία

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
INTERORTHODOXASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Ἕδρα:  Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , στοσελίς: www.fotgrammi.gr
ΑΦΜ 090208446 Ε΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
 
Ἐπιστολὴ 163/21.10.2011
 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2011
 
Ὅπως κάθε ἔτος, ἔτσι καὶ ἐφέτος ἐπρογραμματίσαμε τὶς Κατασκηνώσεις ὀρφανῶν καὶ πτωχῶν παιδιῶν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.
 
Ἀπευθυνθήκαμε εἰς τοὺς φορεῖς ποὺ ἔχουν κατασκηνώσεις, Ὑπουργεῖο Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΛ.ΑΣ., Δῆμο Ἀθηναίων κ.λπ. Ἀπ’ὅλους τελικῶς μόνο ὁ Δῆμος Ἀθηναίων εἶχε θέσεις, ἐνῷ οἱ λοιποἰ δὲν εἶχαν, λειτουργήσαντες ἐφέτος λόγῳ τῆς κρίσεως, λίαν περιωρισμένως.
 
Κατόπιν τούτου περιωρισθήκαμε εἰς τὰ 50 παιδιά, ποὺ μᾶς ἔδωσε θέσεις ὁ Δῆμος Ἀθηναίων.
 
Σημειωτέον ὅτι καὶ τοῦτο ἐπετεύχθη μὲ πολὺ μεγάλη δυσκολία. Διότι μὲ τὴν ἐγκατάστασι τῆς νέας Δημαρχίας, ἀπεμακρύνθησαν τὰ παλαιὰ στελέχη τῶν κατασκηνώσεων, ποὺ μᾶς ἐγνώριζαν καὶ ἐκτιμοῦντες τὸ ἔργο μας, μᾶς ἐξυπηρετοῦσαν, διότι τὰ παιδιά, ποὺ φέρνουμε ἐμεῖς, εἶναι κόσμια καὶ πειθαρχημένα καὶ τὰ εἶχαν ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησι. Τώρα ἀποκτήσαμε νέες φιλίες στὶς Κατασκηνώσεις καὶ εὐελπιστοῦμε τοῦ χρόνου νὰ βελτιωθῆ ἡ ὅλη κατάστασις τῆς Πατρίδος μας, ὁπότε θὰ μᾶς προτιμοῦν.
 
Ἐπειδὴ ὁ Δῆμος Ἀθηναίων παίρνει μόνο μικρὰ παιδιά μέχρι 12 ἐτῶν, ἐφέραμε παιδιὰ μόνο ἀπὸ τὴν Γεωργία, ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν Ἀμπχαζίας, Τιφλίδα καὶ τὴν Σχολὴ Μουσικῆς Θεάτρου StreetDanseKutaisiκαὶ, ποὺ εἶχαν μικρὰ παιδιά.
 
Πολὺ μεγάλη δυσκολία ἀντιμετωπίσαμε στὶς γραφειοκρατικὲς διαδικασίες γιὰ τὴν ἐξασφάλισι τῆς βίζας, μεταφορικοῦ μέσου κ.λπ. Ἐπιπλέον τὰ λεωφορεῖα τους χάλασαν εἰς τὴν Τουρκία καὶ  διὰ τοῦτο μᾶς προέκυψαν καὶ ἄλλα προβλήματα καὶ πολλὲς στενοχώριες.
 
Εὐτυχῶς, τὶς λίγες ἡμέρες ποὺ ἔμειναν τὰ παιδιὰ, ἐπέρασαν πολὺ ὡραῖα στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα, ἀπήλαυσαν τὰ θαλάσσια λουτρά τους, ἐπισκέφθησαν τὰ σπουδαιότερα ἀξιοθέατα, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πατρίδα τους μὲ τὶς καλύτερες ἀναμνήσεις.
 
Get Adobe Flash player

Ἀπὸ τὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα

 
 
Ἡ Γεωργιανὴ Ἐφημερίδαἀνέφερε γιὰ τὴν προσπάθειά μας


 
 

   

2.3.12-Εμπόδιο στις ανθρωπιστικές βοήθειες η επιβολή Φ.Π.Α. στα προς λήξιν τρόφιμα.


 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΕΔ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Η ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣ ΛΗΞΙΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
 
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 169/2.3.2012
 
1. Ὡς γνωστὸν ἐμεῖς κατηντήσαμε ἄκρως ἀνεπιθύμητοι καὶ μᾶς ἀπεχθάνονται θανασίμως ὅλοι οἱ ἰθύνοντες, διότι τολμῶμε νὰ λέγωμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, καὶ μὲ τὴν ὠμὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας νὰ ἀποκαλοῦμε τοὺς ἰθύνοντες-ἁρμοδίους καὶ ὑπευθύνους ὡς κοινωνικῶς ἀνάλγητους.
 
2. Μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ διότι τοὺς ἔβαλε ὁ διάβολος νὰ ἐπιβάλλουν 23 % Φ.Π.Α. ἀκόμη καὶ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ τῶν πολυκαταστημάτων καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων-ἐργοστασίων, νομίζοντες οἱ ἰθύνοντες ὅτι τοιουτοτρόπως θὰ γεμίσουν τὰ ταμεῖα των, τὰ ὁποῖα ἄδειασαν, σπαταλῶντες καὶ ἰδιοποιούμενοι τοὺς ἐθνικοὺς πόρους μὲ τὶς τεράστιες «μίζες» καὶ τὰ «λαδώματα» οἱ διασπαθίζοντες τοὺς φόρους τῶν βαρύτατα φορολογουμένων πτωχῶν Ἑλλήνων.
 
Ὅμως ἐπιτυγχάνουν τὸ ἀντίθετον, διότι οἱ ἑταιρεῖες προτιμοῦν νὰ καταστρέφουν τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, ὁπότε ὅμως ἡ ὑγειονομικὴ ταφὴ εἶναι πανάκριβη. Αὐτὰ δὲ τὰ ἔξοδά των τὰ ἀφαιροῦν οἱ ἑταιρεῖες ἀπὸ τὰ κέρδη των καὶ τοιουτοτρόπως τὸ Κράτος εἰσπράττει τελικῶς μικρότερα ποσά...
 
3. Ἐπὶ πλέον εἰς τὰ ἄρθρα μας καὶ τὶς ὁμιλίες μας τονίζομε ὅτι ψεύδονται ἀσυστόλως, ὅταν ἰσχυρίζωνται ὅτι δῆθεν ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τοὺς ἐπέβαλε νὰ τεθῇ Φ.Π.Α. καὶ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά. Ὅμως ἡ Η.Ε. δὲν ἐπέβαλε τοῦτο, ἀλλὰ τοὺς τονίζει νὰ νοικοκυρέψουν τὰ οἰκονομικὰ καὶ νὰ μὴ εἶναι ἄσωτοι καὶ σπάταλοι.
 
4. Δικαιούμεθα ὅμως καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀγωνιζώμεθα τοιουτοτρόπως διὰ θέματα ὅπου «μιλᾶ ἡ πεῖρα μας». Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀναφέρωμε ὅτι δὲν εἴμαστε «χθεσινοί». Ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 65.000 τόννων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες χωρὶς τὴν συμπαράστασιν οὐδενός, παρὰ μόνον τοῦ Θεοῦ καὶ μερικῶν ἀνιδιοτελῶν καὶ φιλοτίμων ἐθελοντῶν μας.  
 
5. Ἀπευθύνθημεν καὶ εἰς πολιτικοὺς ὅλων τῶν παρατάξεων τονίζοντες εἰς αὐτοὺς ὅτι εἶναι ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ νὰ ἐπιβάλλουν Φ.Π.Α. εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, καθ’ ἥν στιγμήν ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄδεια στομάχια, καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας.
 
Ἐνῷ μᾶς διαβεβαιοῦν οἱ ἁρμόδιοι ἐπὶ δύο ἔτη ὅτι θὰ καταργήσουν τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Φ.Π.Α. εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, ἐν τούτοις μέχρι σήμερον παρεμείναμεν εἰς τὰ «θά».
Ὅμως τὰ «θὰ» καὶ τὰ «μπορεῖ», κατὰ τὴν λαϊκὴν ρῆσιν, τὰ ἔσπειραν καὶ δὲν ἐφύτρωσαν.  
 
6. Πρὸς τοῦτο δυστυχῶς δὲν εὑρήκαμε τὴν παραμικρὰ συνηγορία οὐδὲ καὶ ἀπὸ τὴν Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ ἡγεσία. Θέλουν νὰ παρουσιάζωνται ὅλοι αὐτοὶ ὡς εὐπρεπεῖς, ὡς πράοι, ὡς εὐγενεῖς, ὡς ὑπομονετικοί, ὡς ὑπάκουοι, ὡς σεβόμενοι τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς θεσμούς, ὡς «εὐάρεστοι» διὰ νὰ φαινώμεθα μόνον ἐμεῖς ὡς κακοί...
 
7. Ἐὰν τελικῶς δὲ ἐπιτύχωμεν νὰ μὴ καταστρέφωνται τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, τότε ὅλοι αὐτοὶ οἱ «εὐάρεστοι» θὰ σπεύσουν νὰ καρπωθοῦν τοῦ ἀποτελέσματος τῶν μακροχρονίων καὶ λίαν ἐπιπόνων προσπαθειῶν μας καὶ θὰ θερίζουν, ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔσπειραν καὶ δὲν ἐκοπίασαν. Ἐμεῖς, ὅμως, ποὺ πρωτοστατοῦμεν καὶ δημιουργοῦμεν ἔχθρες μὲ τοὺς ἰθύνοντες, φοβούμεθα ὅτι θὰ παραγκωνισθῶμε καὶ πάλι πλήρως καὶ θὰ εἰσπράξωμε τὸ παράσημο «τῆς ἀνοικτῆς παλάμης»...
 
8. Γιὰ ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὴν ἄποψίν μας ἀντιπαραθέτομε ἐπιπροσθέτως τὴν μαθηματικὴ ἀπόδειξιν, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται εἰς τὴν καμπύλη Laffer, βάσε τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἕν σημεῖον Τ εἰς κάθε οἰκονομία κλίμακος, τὸ ὁποῖον, ἄν τὸ ὑπερβῶμεν εἰς ποσοστὰ φόρων, τότε τὰ τελικὰ ἔσοδα ἀπὸ φόρους μειώνονται.
 
Ἑπομένως, ἠμποροῦν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἔχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις ἀλλὰ εἰς καμία περίπτωσιν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀγνοοῦν τὴν Ἐπιστήμη, ἡ ὁποία εἰς τὴν περίπτωσίν των τοὺς βοηθᾶ νὰ χαμηλώσουν τὰ ποσοστὰ παντὸς φόρου, διὰ νὰ αὐξήσουν τὰ ἐπιδιωκόμενα ἔσοδα καὶ νὰ μὴ ἐπιμένουν ἐπ’οὐδενὶ εἰς τὴν ἐπιβολὴ ΦΠΑ καὶ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά. Ἡ ἐπιμονή των ἰσοδυναμεῖ, κατὰ τὸν Νόμον τοῦ Laffer, εἰς φόρον 100%, ὁ ὁποῖος δίδει μηδενικὰ ἔσοδα.
Ὡς ἀπεδείξαμε ἀνωτέρω, οἱ ἐπιχειρήσεις τὰ καταστρέφουν, συνεπῶς τὸ Κράτος ἔχει μηδενικὰ ἔσοδα, ἀνεξαρτήτως συντελεστοῦ ΦΠΑ.
 
9. Ἑπομένως, πρέπει νὰ θεσμοθετηθῇ ὁ τρόπος διαχειρίσεως τῶν πρὸς λῆξιν ἀγαθῶν καθὼς καὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἐντάσσονται πλέον εἰς τὸ σύστημα «ὅλοι μαζί μποροῦμε» εἰς τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ ἐπιβάλλεται Φ.Π.Α., ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ πωλῶνται εἰς τὴν τιμὴ ποὺ προκύπτει, ἐὰν ἀφαιρεθῇ ὁ Φ.Π.Α. Μόνον μὲ μικροτέραν τιμὴ συμμετέχομε ὅλοι εἰς τὸ «ὅλοι μαζί μποροῦμε». Διαφορετικῶς οἱ ἰσχυροὶ δὲν ἐντάσσονται εἰς τὸ «ὅλοι μαζί μποροῦμε» καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ μεταφέρουν ὅλα τὰ βάρη εἰς τοὺς ἀδυνάτους...
 
10. Ἐὰν τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν συναισθάνεται τὶς εὐθύνες του, ἄς μᾶς συμβουλευθῇ χωρὶς νὰ καθυστερήσῃ περαιτέρω, διότι ἐξ αὐτῆς τῆς αἰτίας χιλιάδες τόννοι τροφίμων ἔχουν καταστραφῆ τὰ τελευταῖα ἔτη.
 
Τὶ πολιτικὴ εἶναι αὐτὴ, ποὺ ὅλους τοὺς ζημιώνει, Κράτος καὶ κοινωνία! ! ! !
 
Ἀπὸ  ὅλα τὰ ἀνωτέρω συμπεραίνεται ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν εἶναι δυστυχῶς κατώτερον τῆς ἀποστολῆς του καὶ ἔχει ἄμεση ὑποχρέωσιν νὰ ἀλλάξῃ κατεύθυνσιν καὶ νὰ θεσμοθετήσῃ ὅ,τι συμφέρει καὶ τὸ Κράτος καὶ τὴν Κοινωνίαν, μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἀπόλυτον εὐθύνην.
 
Ἐὰν τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν καὶ πάλιν ἀδρανήσῃ, τὴν εὐθύνη τὴν ἔχομε ὅλοι, ὡς φορεῖς τῆς Κοινωνίας - Δῆμοι, Σύλλογοι καὶ Ἐνοριακὰ Συμβούλια.
 
 
 

 

14.4.2014-Συνέχεια διασυρμού Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος ΠαύλοςΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
INTERORTHODOXASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978, e-mail: fot_gram@otenet.gr, στοσελίς: www.fotgrammi.gr
ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
14.4.2014
 
 
«Ο ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΟΥΚ ΗΒΟΥΛΗΘΗ ΣΥΝΙΕΝΑΙ»…
 
ΟΡΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ» ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ …
 
Ἐπειδὴ ὁ δημοσιογράφος Ἰωάννης Πρετεντέρης καὶ τὸ μεγάλο κανάλι «MEGACHANNEL» ἐπιμένουν σατανικῶς νὰ μὴ ἀποκαταστήσουν τὴν ἀλήθεια, ἀναγκαζόμαστε νὰ δημοσιεύσουμε τὸ δεύτερο ἐξώδικό μας.
 
 
 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
 ΕΞΩΔΙΚH ΔΗΛΩΣΗ, ΟΧΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
(με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος)
 
1) Του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 23Β και επροσωπείται νόμιμα.
2) Του Ιωάννη Αναγνωστοπούλου, επιχειρηματία, Βόννη Γερμανίας, Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω υπό τον αριθμό 1) μη κερδοσκοπικού οργανισμού, διαμένοντος στο Π. Ψυχικό ττικής, επί της οδού Μουσών αρ. 14.
 
 
 
Π Ρ Ο Σ
1] Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ" ("MEGA CHANNEL"), η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και της Λεωφόρου  Μεσογείων (Αμπελόκηποι), νόμιμα εκπροσωπούμενη.
2] Τον Ιωάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφο, με επαγγελματική κατοικία, στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων (Αμπελόκηποι).
 
 
         Σε συνέχεια της νομίμως επιδοθείσας από 14-03-2014 Εξώδικης Δήλωσης, Όχλησης, Πρόσκλησης και Διαμαρτυρίας μας και σε απάντηση στην προδήλως «επιδερμική» από 21-03-2014 εξώδικη απάντηση σας επ’ αυτής, με την παρούσα επαγόμαστε τα ακόλουθα.
 
1ον] Ως οφείλατε αμφότεροι να γνωρίζετε, λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας σας  και των απορρεουσών από την κείμενη νομοθεσία οικείων υποχρεώσεων εκάστου εξ υμών, εσείς  είστε εκείνοι, οι οποίοι οφείλατε όπως έχετε διενεργήσει ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα, πριν εξαπολυθούν εναντίον μας οι όλως προσβλητικοί και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι μεταδόθηκαν την24η Φεβρουαρίου του έτους 2014, από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaChannelιδιοκτησίας της α΄ εξ υμών - Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»και συγκεκριμένα από την εκπομπή - «Ανατροπή» του προστηθέντος από την α΄ εξ υμών, β΄ εξ υμών   Δημοσιογράφου, Ιωάννη Πρετεντέρη, αντί να μετακυλίετε ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ σε εμάς, τους παθόντες εκ της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς σας, το βάρος προσκόμισης των συναφών με το οικείο «ρεπορτάζ» σας αληθών στοιχείων,   ως αποπειράσθε ανεπιτυχώς, δια της ανωτέρω από 21-03-2014 εξώδικης δήλωσής σας, να πράξετε.
 
2ον] Και δια της παρούσης ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως μας παραδώσετε το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, αντίγραφο των αναφερόμενων στην ανωτέρω από 21-03-2014 εξώδικη απάντησή σας«στοιχείων της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών {Πίνακας Αναλυτικής Κατάστασης Πληρωμών της Υ.Δ.Α.Σ. για χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) για τα έτη 2000-2010}»∙
 
3ον] Και δια της παρούσης ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε κάθε περίπτωση και υπό οιαδήποτε εκδοχή δεν αναιρείται το χλευαστικό, ειρωνικό και προσβλητικό ύφος: α) το οποίο εκδήλως συνειδητά υιοθέτησε ο β΄ εξ υμών σε βάρος του α΄ εξ ημών, θίγοντας παράλληλα μεταξύ άλλων και τον β΄ εξ ημών∙ και β) δια του οποίου εκδήλωσε σαφή και αδιαμφισβήτητη πρόθεση προσβολής και διασυρμού μας.
 
4ον] ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΩΣ  και αύθις να ασκήσουμε  ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός κατά νόμον υπευθύνου όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, τα οποία απορρέουν από την πρόδηλα άκρως κακόπιστη, αδικοπρακτική, παράνομη, υπαίτια και ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά που εκδηλώθηκε σε βάρος μας και να αξιώσουμε νομίμως την πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και της ζημίας, την οποία υπέστημεν εκ της περιγραφόμενης και στην ανωτέρω από 14-03-2014 Εξώδικη Δήλωση, Όχληση, Πρόσκληση και Διαμαρτυρία μας αιτίας.
 
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς έκαστο εκ των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται, προς γνώση εκάστου εξ αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στην οικεία έκθεση επιδόσεως.                     

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

1) Για τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με την επωνυμία  
   «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 
       2) Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

   

σελίδα 5 απο 93

Developed by © mpistiries.com