Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 29.5.17

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

29.5.17

Ἀπίστευτες καὶ ἀδιανόητες σατανικὲς ἀντιξοότητες εἴχαμε καὶ ἐφέτος. Ἐν τούτοις εἴχαμε μεγάλη ἐπιτυχία, διότι βοήθησε ὁ Πανάγιος Θεὸς διὰ μεσιτιῶν τοῦ φίλου του, Ἁγ. Παύλου, ποὺ εἶναι πάρα πολὺ θαυματουργικὸς ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ συνετίζῃ ὅλους ἐκείνους ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀναξιοπρεπέστατη νοοτροπία νὰ ἀδιαφοροῦν, νὰ λασπολογοῦν καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ σαμποτάρουν τὰ ἔργα. Μέχρι πού, ἐδῶ καὶ 20 χρόνια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ὅταν διαπίστωσε τὸν σατανικὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, ἔγραψε καὶ ἀπέστειλε παραινετικὴ ἐγκύκλιο, ἀνακαλῶν τοὺς παρεκτρεπομένους εἰς τὴν τάξιν, γράφων μεταξὺ πολλῶν ἄλλων :  «…Διερωτώμεθα μήπως σεῖς πλέον, οἱ νεώτεροι τῆς Ἀροανίας, ἀνασκολοπίζετε τὸν Νεομάρτυρα καὶ τὸν ὑποβάλλετε εἰς νέα μαρτύρια. Διότι, ἀληθῶς λέω, ὁσάκις σύρετε τὸν κ. Ἀναγνωστόπουλον εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ ὁσάκις ἐπίσης ἀντιδρᾶτε εἰς τὰ ὑπὸ ἐκείνου νομίμως καὶ καλῶς ἐνεργούμενα καὶ πραττόμενα εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου, τὸν ἅγιον Νεομάρτυρα Παῦλον διώκετε ! Καθίστασθε θεομάχοι καὶ ὅσοι ἀντιδρᾶτε καὶ ὅσοι ἀπαθῶς θεᾶσθε τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα ! Μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι δὲν ἔχετε συλλογισθῆ ἐπαρκῶς τὴν μεγάλην  εὐθύνην, τὴν ὁποίαν ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως ἀναλαμβάνετε καὶ τὴν μεγάλην τιμωρίαν, τὴν ὁποίαν ἐφελκύετε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὡδηγήθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ θέσωμεν ἕκαστον ἐξ ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του… »

Παρὰ ταῦτα συνεχίσθηκε περαιτέρω ὁ πόλεμος.

«Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».

Ὅμως ἐμεῖς συνεχίζομε, παρὰ τις τεράστιες ἀναστατώσεις ποὺ μᾶς ἔκαναν καὶ κάνουν ἀσυνέιδητοι πολιτικοὶ μηχανικοί, μηχανολόγοι-ἠλεκτρολόγοι μηχανικοὶ, ἐργολάβοι καὶ ἐργατοτεχνῖτες, ὅπως π.χ. ἀναγκασθήκαμε νὰ ξεσκεπάσουμε καὶ ξανασκεπάσουμε τὸν Ναό καὶ τὰ προσκτίσματά του γιὰ τρίτη φορά ! ! ! . . .

Ἤ π.χ. ὅλα τὰ φρεάτια ἀποβολῆς ὀμβρίων ὑδάτων νὰ ἔχουν πυθμένα καὶ τὸ κεντρικὸ φρεάτιο νὰ εἶναι χωρὶς πυθμένα! ! ! . .  .

Καὶ ἐργάζονται συνεχῶς συνεργεῖα γιὰ ἀποκαταστάσεις σατανικῶν ζημιῶν, ἐλλείψεων, παραλείψεων καὶ ἐλαττωμάτων καὶ νὰ ξοδεύωμε συνεχῶς ἀμύθητα ποσά.

Ἐν τούτοις, παρακαλοῦμε τὸν μέγιστο θαυματουργὸ Ἅγιο Παῦλο νὰ σταματήσῃ νὰ παίρνῃ τοιούτους ἀνεγκέφαλους καὶ ἀσυνείδητους, προσευχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιατέρως αὐτοὺς τοὺς κακοήθεις.

Γιὰ τὰ ἄπειρα καὶ ἀπίστευτα θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εὐελπιστοῦμε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τὰ καταγράψουμε σὲ εἰδικὸ λεύκωμα. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς Νεομάρυρες ἀπὸ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Καὶ ἐφέτος μᾶς ἀξίωσε νὰ τελέσωμε τὴν πανηγυρικὴ θεία λειτουργία μὲ ὅλη τὴν λαμπρότητα.

Παρὰ τὰ μετεωρολογικὰ δελτία ἑλληνικῶν καὶ ξένων σταθμῶν ὅτι θὰ εἴχαμε βροχές, καὶ πάλι ὁ Ἅγιός μας ἔκανε τὸ θαῦμα του καὶ μᾶς ἔκανε ἄριστο καιρὸ ἀποτρέπων τὶς βροχὲς στὴν Ἀροανία καὶ δροσιζόμεθα κάτω ἀπὸ μιὰ ἐλαφριὰ συννεφιά.

Ἀκόμη καὶ τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἀγωνιζόταν νὰ ἐνσπείρῃ τὸν πανικὸ μέσῳ λαϊκῶν καὶ κληρικῶν καὶ τῆς ἀστυνομίας ὅτι δῆθεν θὰ «κλείσουν οἱ δρόμοι» γιὰ τοὺς ραλλίστες ἀπὸ τὶς 15.00 ἡ ὥρα, ἀντὶ ἀπὸ 16.58 ὥρα, ὅπως ἦταν προγραμματισμένο, Ἐν τούτοις, ὁ Ἁγ, Παῦλος δὲν ἐπέτρεψε καὶ αὐτὸν τὸ πανικὸ τοῦ «ράδιο ἀρβύλα».

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ τῶν 4 λεωφορείων καὶ τῶν ἑκατοντάδων ἰδιωτικῶν ἐπιβατικῶν ὀχημάτων παρέμειναν στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ μέχρι τὴν 16.00 ὥρα.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἐπισκευθήκαμε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ ὅπως ἦταν τὸ πρόγραμμα, τὰ προσκυνήματα τῆς περιοχῆς, καὶ ἐφθάσαμε καὶ στὴν Ἀθήνα πολὺ ἐνωρίς.

 

Παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Παῦλο νὰ φωτίσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ποὺ ἐπέτρεψαν στὸν διάβολο νὰ καταπολεμᾶ τὴν πανήγυρι τοῦ Ἁγίου μας καὶ τοῦ χρόνου νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἱερὰ πανήγυρι σωφρονισμένα καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα.

 

Άναρτοῦμε ἀποσπάσματα τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν βραβεύσεων τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὶς προσωπικότητες ποὺ μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους. (εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ φίλου-εθελοντοῦ μας κ. Παναγιώτη Σαραντίδη).

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος παρέδωσε τὶς βραβεύσεις εἰς τὸν

 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον Μέσης Αἰγύπτου,

 

εἰς τὸν

Ἁγιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Γιωτάκη καὶ τὴν συνεργάτιδα του κ. Ἑλένη Δερβίσογλου.

 

 

καὶ εἰς τὴν

 

Καθηγήτριαν ἰατρὸν κ.Εἰρήνη Γράψα.

 

 

Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης παρέδωσε τὶς βραβεύσεις

εἰς τὸν Δρ. πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Ἰωάννη Κύρου,

τὶς συνεργάτριές του, ἀρχιτέκτονες μηχανικοὺς κυρίες

κ. Φοίβην Ματάνα  καὶ κ. Ἀλεξάνδρα Παναγιωτίδου

 

καὶ  εἰς τὸν πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Εὐστράτιον Λαζούρα.

 

Ὁ  ἐ. Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας παρέδωσε τὴν βράβευσι εἰς τὸν νομικὸν κ. Παναγιώτη  Πολάλη.

 

Ὁ παρουσιάζων τοὺς βραβευομένους, διεθνοῦς φήμης Ἕλληνας τενόρος κ. Κων/νος Παλιατσάρας παρέδωσε τὴν βράβευσι

εἰς τὸν τοπογράφο μηχανικὸ κ.Ἰωάννη Μπαρδάκη.

Στὴν θαυμάσια ἐκδήλωσι εἶχαν προσκληθῆ καὶ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους μετὰ τῶν συνοδειῶν αὐτῶν (ζητοῦμε συγνώμην ἄν κάποιοι διέφυγαν τῆς προσοχῆς μας – τοὺς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ τὴν παρουσία τους, γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε) :

 

Οἱ Σεβασμιώτατοι

Μητροπολίτες Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ

Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου,

Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Λαύρας παν/τος ἀρχ. πατὴρ Εὐσέβιος Σπανός,

Ὁ Γεν.Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μ. Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ  Ὠρωποῦ καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος,

Ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης,

ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Ζώης, Διοικητὴς τοῦ ΚΕΤΧ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γ.Ε.Σ & Γ.Ε.Ν.,

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας κ. Θεόδωρος Kalaidov,

Ὁ Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Τσιτίνης,

Οἱ δικαστικοὶ κος Ἀνδρέας Τσόλιας ἐ. Ἀρεοπαγίτης, ἡ Πρόεδρος Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν κ. Δήμητρα Ἀναστασοπούλου καὶ ἡ Πρόεδρος Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κ. Βασιλικὴ Καρβέλα,

 

Ὁ κ. Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, Ἀντιπεριφερειάρχης, Δυτ. Ἑλλάδος ΠΕ Ἀχαΐας,

Ὁ Δήμαρχος τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουρας,

Ἡ Ἀντιδήμαρχος Ἀχαΐας κ. Χαρὰ Γεωργακοπούλου,

Ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Ἀροανίας κ. Σπυρίδων Κουρής,

 

Ὁ Ἀντιδήμαχρος Δήμου Ἰλίου κ. Ἰωάννης Γκιώνης,

 

Ὁ Πρόεδρος καὶ μέλη τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, καθὼς καὶ τῶν τοπικῶν συλλόγων τῆς περιοχῆς,

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος κ. Χαρίλαος Ἑρμείδης.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σκακιστικοῦ-Ἐπιμορφωτικοῦ  Ὁμίλου Καλαβρύτων ἰατρὸς κ. Νικόλαος Ραζής.

 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱερολοχιτῶν κ. Γεώργιος Μονογιός,

Λέσχη Φιλίας Ρίου Πάτρας,

 

Ὁ Σύλλογος Ἀλληλεγγύης καὶ προσφορᾶς Ἀμαλιάδος,

 

Ἡ Δι/ντρια τοῦ ΚΕΠ Αἰγίου κ. Λιάνα Ματθαίου,

καὶ ὁ ὑπὲρ ἐννενηκονταπενταετὴς δάσκαλος ἀπὸ τὴ Μεσσηνία κ. Παναγιώτης Ρήγας,

καθὼς καὶ οἱ ἀνωτέρω προσωπικότητες, ποὺ ἀναφέρονται ὅτι ἐβραβεύθησαν ὡς Πρέσβεις Καλῆς θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ βιβλίο μὲ περιληπτικὴ ἱστορία περὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας (βίος, ἀκολουθία, ἐγκώμια, παρακλητικὸς κανόνας, ἱστορικὸ τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἱδρύματός μας)  καθὼς καὶ τὸ νέο ἑορτολόγο μας, ἄς μᾶς γράψουν εἰς τὸ φάξ : 210-3236978 ἤ στὸ email μας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἤ ἄς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321 – 2. Αὐτὰ καὶ Ἐπετηρίδες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμῆς» θὰ τὰ ἔχουν ἔναντι τῆς συμβολικῆς τιμῆς τῶν ἕξ (6) Εὐρὼ πρὸς κάλυψιν μέρους τῶν ἐξόδων μας.

Γιὰ ὅσους στεροῦνται καὶ αὐτὸ τὸ πενιχρὸ ποσό καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουμε καὶ τὴν διαδικασία τῆς ἀποστολῆς (ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν ἔχουμε πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς ἐθελοντὲς καὶ παρὰ τὴν ἄκρως ἐξαντλητικὴ θυσία μας ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος, ἐν τούτοις, ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι δυστυχῶς στενάζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Κάνομε ὑστάτη ἔκκλησιν γιὰ ἐθελοντές), ἄς τὰ μελετήσουν αὐτὰ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Τάμα καὶ στὸ Twitter: @PANEL_TAMA.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ   ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210 - 3254321

 

 

 

ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α 12.6.17 ΩΡΑ 19.00 ΙΠΗΠΑ

ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ  ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ

ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ἄνθρωπος καὶ Ἐπιστήμων, ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Ἑθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν λίαν προσφιλής, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Δαΐκος ἐπὶ τέλους λαμβάνει  τὸν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τὴν Δευτέρα 12 Ἰουνίου 2017 καὶ ὥρα 19.00 στὴν Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 

 

Ἕλληνες Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν Διασπορὰ καθὼς καὶ Φιλέλληνες ποὺ ἔχουν γνωρίσει τὴν Ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν Ἐπιστήμη τοῦ μεγίστου Καλοῦ Σαμαρείτου Γεωργίου Δαΐκου δοξάζουν τὸν Θεό, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα ὑπάρχουν φιλεύσπλαχνοι καὶ φιλάνθρωποι ἐπιστήμονες ὡσὰν τὸν διεθνοῦς φήμης ἀνάργυρο Καθηγητὴ Ἰατρικῆς κύριον Γεώργιον Δαΐκον.

 

Μετὰ λόγου γνώσεως καταθέτουμε τὴν ταπεινή μας μαρτυρία.

 

Πρὸ 30 ἐτῶν ἐγνωρίσαμε τὸν σοφόν, εὐσυνείδητον, ἀκάματον καὶ πρὸ παντὸς μὲ ἀκέραιον χαρακτήρα, ἀνάργυρον Ἐπιστήμονα καὶ κυρίως Ἄνθρωπον, Καθηγητὴν κ. Γεώργιον Δαΐκον.

 

Ὅταν διεπίστωσε τὸ μέγιστον κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον μας, ὄχι μόνον ὡς ἰατρὸς δὲν ἠθέλησε ποτὲ νὰ λάβῃ χρήματα ἀπὸ ἐμᾶς ὅλους ἀλλὰ καὶ συστρατεύθηκε μὲ πολλοὺς ἄλλους.

Ὅλοι μαζὶ ἀποστείλαμε ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν εἰς Βαλκανικὲς, Παρευξείνιες, Ἀφρικανικὲς κλπ χῶρες. Ἀπὸ τὰ θυλάκια του προσέφερε σὲ πάρα πολλὲς ἀνθρωπιστικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις σπουδαῖα ποσά (καὶ σὲ ἐμᾶς ἔδωσε σεβαστὰ ποσά).

 

Πάντα ὑπήρξε στενώτατος συνεργάτης καὶ πολυτιμότατος σύμβουλος γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

 

Γιὰ αὐτές του τὶς ἠθικὲς καὶ ὑλικὲς ἀνιδιοτελέστατες συμπαραστάσεις του ἐβραβεύσαμε αὐτὸν τὴν 14.1.2006 εἰς τὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός», μαζὶ μὲ τὸν Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλον Τούτουζαν, ἐπίσης πολύτιμον συνεργάτην μας.

 

 

 

Εἶναι ὄνειδος γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ τὸ Ἀνώτατον Πνευματικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, διότι τέτοιοι «ἀετοί» τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Ἀνθρωπιᾶς  καὶ τῆς Προσφορᾶς καὶ τῆς Ἀνιδιοτέλειας δὲν ἀξιοποιοῦνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καί, δυστυχῶς, ἐπιπλέουν οἱ φελλοί, οἱ δίψυχοι, οἱ πονηροί, οἱ γόητες καὶ οἱ ἀριβίστες καὶ παραγκωνίζονται οἱ ἄξιοι.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ 23.10.17,17.00 ΔΗΜΑΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

23.10.2017 ΩΡΑ 17.00  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

22.10.17

1.Πιστεύοντας πάντοτε ὅτι τὰ κάστρα πέφτουν, μὲ τὴν βοήθεια  τοῦ Θεοῦ, μόνον ἄν συνδιασθοῦν πυρὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἀέρος καὶ ξηρᾶς καὶ ἄν συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ πιστεύουν στοὺς ἀνεκτίμητους πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητο  Οἰκογένεια καὶ ἀκεραία Πατρίδα, κοινοποιοῦμε τὴν πρόσκλησι τῶν φορέων «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»,  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» & «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ποὺ διοργάνωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτῶν.


ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.10.2017 ΩΡΑ 5 μ.μ.

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

 

2. Ἄς ὄψονται ὁ Μακαριώτατος  καὶ ἄλλοι.

 

3. Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι, δυστυχῶς, κατόπιν ἑορτῆς, σκέτη ματαιοπονία γιὰ ψευδαισθήσεις.

 

4.Ἄς διαφωτισθῆ κατάλληλα ὁ Λαός τὴν ἡμέρα τῆς κάλπης νὰ μὴ ψηφίζῃ τοὺς ἀμοραλιστές, τοὺς ἀντίχριστους, τοὺς ἔχοντας λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴ στὴλη τῆς ἠθικῆς, ἀλλὰ ἐπιλεκτικῶς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἑλληνόψυχους καὶ εὐλαβεῖς ἀνθρώπους ποὺ εὶναι μέσα στὰ διάφορα κόμματα.

 

Καὶ ἄς ἀπαιτήσουν ἀλλαγὴ τρόπου ἐκλογῶν – κατάσταση ὅλων τῶν ὑποψηφίων εἰς τὴν κομματική των παράταξη καὶ νὰ ψηφίζουν ὑποψηφίους ποὺ δὲν εἶναι ἀντίχριστοι καὶ ἀνθέλληνες. Καὶ νὰ σχηματίζεται Κυβέρνησις ἀπὸ ἐκείνους τοὺς βουλευτὲς ὅλων τῶν παρατάξεων ποὺ ἔχουν ἀναλογικῶς τοὺς περισσοτέρους σταυροὺς ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια.

 

5. Ἄς σεβαστοῦμε ἐπί τέλους τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ νὰ μὴ τὸν ἀτιμάζουν βάζοντάς τον σὲ ἀμοραλιστές, ἀντίχριστους καὶ ἀνθέλληνες ποὺ ψηφίζουν τοὺς ἀπάθρωπους, ἀντικοινωνικούς, ἀντίχριστους καὶ ἀνθεληνικοὺς νόμους.

 

6.Αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ καλλιεργηθῇ ἀπὸ τώρα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες καὶ ὅλες τὶς γειτονιὲς τῆς Ἑλλάδος.

Διαφορετικά, ὅπως στρώνουμε θὰ κοιμόμαστε, ὅ,τι σπέρνουμε θὰ θερίζουμε.

Ἀδιαφορία σπέρνουμε, θὰ θερίζουμε ὄλεθρο καὶ συμφορά.

Ἄς προσγειωθοῦμε καὶ μὴ ἐφαρμόζουμε τὴν πολιτικὴ τῆς στρουθοκαμήλου.

Διαφορετικά, θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι, ὅτι καταντήσουμε εἰς τὸ Ζήτω ποὺ καήκαμε !


7. Στῶμεν καλῶς καὶ μὴ ἐνισχύουμε περαιτέρω τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, τοὺς σκοταδιστές, τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

 

   

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΘΡΑΚΗ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 1.12.2017

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.12.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

2.12.2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ

ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

3.12.217 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΣΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ

ΝΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

ΜΕΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1.12.2017

Πιστεύουμε ἀκραδάντως ὅτι πρέπει νὰ παραμένουμε  σταθεροὶ ἰδεολόγοι καὶ νὰ συναγωνιζόμαστε καὶ μὲ πρωτοβουλίες ἄλλων ὁμάδων - ἄλλων ἀγωνιστῶν ποὺ μοχθοῦν γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας, τῆς ἀδιαφθόρου ἑλληνικῆς οἰκογενείας, τῆς καθαρῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἀκεραίας καὶ ἀδούλωτης Ἑλλάδος.

Ὅμως, δυστυχῶς, οἱ πτωχότατες δυνάμεις μας ἀλλὰ καὶ τὸ πεπερασμένο τῆς ἡλικίας μας καὶ ἡ ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ εἴμαστε πανταχοῦ παρόντες.

Θηριομαχοῦμε ἄνω τῶν 20 ὡρῶν, ἡμέρα καὶ νύκτα.

Ἄν εἴχαμε ἱκανὸ καὶ ἔμπειρο προσωπικό (γνῶστες καὶ χρῆστες τῆς καθομιλουμένης σωστῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν), μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ εἴχαμε ἐκπληρώσει χιλιάδες σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας.

Ὅμως ἐδῶ, μιμούμενοι τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο, ἀγωνιζόμεθα νὰ καταργήσουμε τὸ «ἐμὸν καὶ τὸ σόν, τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς».

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ διδάσκουμε πάντοτε διὰ τοῦ παραδείγματος καὶ νὰ φθάσουμε στὴν ἀνώτατη βαθμίδα, διαγράφοντες ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας καὶ τὸ βίο μας, ὄχι μόνον «τὸ δικό μου», «τὸ δικό σου», ἀλλὰ καὶ τὸ «δικό μας» καὶ νὰ βιώνουμε καὶ φρονοῦμε  : «τὸ δικό σας».

Εἶναι ντροπὴ καὶ μέγιστον αἶσχος ὁ καθένας μας νὰ κάνῃ «καπετανάτα» καὶ νὰ ἐναντιούμεθα στοὺς εὐγενεῖς ἀγῶνες ἐπειδὴ τοὺς ἐπρότινε κάποιος ἄλλος καὶ ὄχι ἐμεῖς.

Διότι ἔτσι τὸ καλὸν συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ πρόοδο καὶ ἀπεναντίας τὸ κάθε μορφῆς κακό, συνασπισμὸς ὅλων τῶν ἀντιορθοδόξων, ἀνθελληνικῶν, ἀπάνθρωπων, ἀντιχριστιανικῶν κινημάτων καὶ δραστηριοτήτων, θριαμβεύει μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.

Οἱ κοινὲς δράσεις ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ συμπτυσσόμεθα καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα εἶναι πάρα πολλές.

Συνιστοῦμε τὶς παρακάτω καὶ εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ παρεξηγηθοῦμε ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους.

 

1.12.2017 στὶς 8 μ.μ.
στὸ Polis Art Cafe, Στοὰ τοῦ Βιβλίου

Τὸ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ὀργανώνει τὴν ἐκδήλωση γιὰ τὸ περιοδικό ΕΝΔΟΧΩΡΑ

 

γιὰ τὴν Θράκη ποὺ ἀντιστέκεται, γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ ἐπιμένει (ἀκόμη ἐκεῖ)...

μὲ ὁμιλητὲς τοὺς

Γ. Λεκάκη, Κ. Ασημακόπουλο, Ν. Καρρά, Αθ. Κόρμαλη, Ιω. Γιαννάκενα

καὶ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Δ. Βαλασίδη γιὰ τὸν Ξενοφώντα

Πρέπει νὰ μαχόμεθα νὰ σταματήσουν οἱ ψευδοδιανοούμενοι νὰ διαστραυλώνουν τὴν προέλευσή μας - ἱστορία μας καὶ τὸ προορισμό μας.

 

2.12.2017

Ἐξομῶτες ἡγέτες - ἰθύνοντες ἀδιαφόρησαν γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ, ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀπάνθρωπου νέου βιβλίου τῶν θρησκευτικῶν καὶ τώρα προσποιοῦνται (ὅπως καὶ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ καὶ παρομοίων ἄλλων αἰσχροτάτων νόμων) ὅτι δῆθεν θηριομαχοῦν.

Ἴχνος Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἀνθρωπισμοῦ ἐπιβάλλουν ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ ἀντιδράσουμε παντοιοτρόπως. Νὰ ἀπαιτήσουν οἱ γονεῖς ἀπὸ τὰ παιδιά τους νὰ φέρουν τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν στὸ σπίτι (διότι ἀπὸ ὅ,τι πληροφορούμεθα, οἱ δάσκαλοι ἔχουν τὴν ἐντολὴ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν στοὺς μαθητὲς νὰ φέρνουν τὸ βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν στὸ σπίτι), γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς καὶ νὰ ἀντιδράσουν παντοιοτρόπως.

Διαφορετικὰ θὰ βαδίζουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χείριστο.

 

Ἤδη ὁ Ὑπουργὸς Ἀπαιδείας ἔχει ἐξωθήσει τὰ παιδιὰ ἐναντίον τῶν γονέων τους ποὺ τοὺς συνιστοῦν καὶ τὰ προτρέπουν νὰ μαθαίνουν καὶ νὰ ἀριστεύουν.

Μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Ἀπαιδείας «Τσάντα στὸ Σχολεῖο» (Ηappy Friday) οἱ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ θὰ μποροῦν νὰ ἀφήνουν τὴν τσάντα τους στὸ σχολεῖο μία Παρασκευὴ κάθε μήνα, ὥστε νὰ ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο μέσα στὸ Σαββατοκύριακο !

Αὐτὸ ἐφαρμόζεται τώρα πιλοτικὰ σὲ 5 δημόσια σχολεῖα, καὶ ἀπὸ τὸ 2018 θὰ ἐπεκταθεῖ στὰ περίπου 4.400 Δημοτικὰ τῆς χώρας.

 

Ἀξίζουν  συγχαρητήρια  σὲ ὅσους γονεῖς ἀντιδροῦν.

Παραδείγματος χάριν :


Ὁ Δῆμος Σκύδρας καὶ ἡ Ἕνωση Γονέων Δήμου Σκύδρας προσκαλοῦν, τὸ Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017, καὶ ὥρα 6:00μ.μ., στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Σκύδρας, στὴν ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση, μὲ θέμα:

Τὰ νέα «Βιβλία-Φάκελοι» τῶν Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Ὁμιλητές: π. Σάββας Ἁγιορείτης, Ιερομόναχος / Νατσιὸς Δημήτριος, Δάσκαλος-Θεολόγος / Σπαλιώρας Κωσταντίνος, Διδάκτωρ Θεολογίας, Μέλος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.).

 


3.12.2017

Εὐτυχῶς τὸ θρησκευτικὸ φρόνημα δὲν ἐξέλειπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, παρ’ ὅλες τὶς λυσσαλέες προσπάθειες τῶν ἀντιχρίστων.

 

Ὁ Σύλλογος ,,Φίλοι Οἰνουσσῶν,, προσκαλεῖ στὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτη τῶν ναυτιλλομένων καὶ πολιούχου Οἰνουσσῶν , τὴν Κυριακὴ 3.12.2017

Β΄Θεία Λειτουργία μετ’ἀρτοκλασίας στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Σώστη, Λ.Συγγροῦ στὶς 10.10

καὶ Πανηγυρικὴ ἐκδήλωση στὸν Πολυχῶρο Νέου Κόσμου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, Τιμοκρέοντος 6α (περιοχὴ Ἁγ. Σώστη) στὶς 12.00 μ.

 

Καὶ  μία σύντομη ἱστοριούλα :

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀντίχριστης καὶ παλιμβάρβαρης ἐποχῆς τοῦ σταλινισμοῦ οἱ ἰνστρούκτορες συγκέντρωναν τοὺς πολίτες καὶ ἔκαναν τὴν ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀπάνθρωπη προπαγάνδα τους.

Ἐπειδὴ ὅλοι οἱ δῆθεν μορφωμένοι πνευματικοὶ ἡγέτες εἶχαν πανικοβληθῆ καὶ μουγκαθῆ - «γιατὶ τὰ σκιαζε φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε σκλαβιά» οἱ ἀλαζῶνες καὶ ἀποθρασυνόμενοι ἰνστρούκτορες προκαλοῦσαν τοὺς συγκεντρωμένους νὰ τοὺς ἀντικρούσουν.

Τότε ἕνας ἀγράμματος χωριάτης ἔλαβε τὸν λόγο :

«Ἐγώ, ἀδελφοί μου, δὲν γνωρίζω γράμματα ἀλλὰ πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάνῃ τὸν ἄνθρωπο Θεό. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...

Ἡ συντιπτικὴ πλειοψηφία τῶν συγκεντρωμένων ἐπιβεβαίωσε μὲ παρατατεμένα χειροκροτήματα καὶ μὲ τὸ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο, νὰ πραγματοποιηθῆ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Εἶναι ἡ μοναδικὴ δύναμη νὰ μᾶς βγάλη ἔξω ἀπὸ κάθε κρίση (ἠθική, οἰκογενειακή, γλωσσική, ἡμιμάθειας, ἐθνικὴ καὶ οἰκονομική), νὰ ἀνορθώσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ μᾶς δώσῃ δύναμη νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οι τρισάθλιοι ἰθύνοντες καὶ νὰ κατωρθώσουμε νὰ ἐπανευγγελίσουμε τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ λόγια τοῦ χριστιανοῦ ποιητῆ Γεωργίου Βερίτη  :

Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενεῖς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

τηλ. 210-3254321

 

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2017 - 2018
Αποθήκευση Αρχείου Click

   

σελίδα 4 απο 98

Developed by © mpistiries.com