Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

1.11.16-Η Φωτεινή Γραμμή ανα την Υφήλιο. Μαθήματα στην Εταιρεία Φίλων του Λαού

 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

«Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»

(Ρωμ. 1, 14)


...........................


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 

1.11.2016

1. Στὴν προσπάθειά μας νὰ διαφωτίσουμε τὶς πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς σχεδὸν ἀνὰ ἤπειρο, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡς πρόβατα ἀπολωλότα, ἐγκαταλελειμμένα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, μάλιστα δὲ καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτική ἡγεσία, συναντᾶμε ὄχι μόνο Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ κρατήσουν τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν, ἀκεραία καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Οἱ ἠθικοὶ πυλῶνες καὶ ἀξίες τῆς φυλῆς μας διετήρησαν ἀνὰ τὶς χιλιετίες τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ δὲν κατώρθωσαν νὰ μᾶς κάνουν «κιμά» καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.


2. Ἐπίσης συναντᾶμε πολλοὺς Φιλέλληνες, ὅπως τὸν κ. Sam Chekwas, ὁ ὁποῖος τὴν 10.5.2014 στὸν σύντομο χαιρετισμό του ἀπηύθυνε ἔκκλησι πρὸς πολλὲς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας Καλαβρύτων: «κρατήσατε τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα ἀναλοίωτα».


Ἐπίσης ἐσχάτως στὴν ἱστοσελίδα του ἀνήρτησε :


Ο Sam Chekwas πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες — μαζί με Manolis Christodoulakis.

16 Ιουνίου ·

Για μένα η Ελλάδα παραμένει το φώς, το κέντρο της ανθρώπινης ψυχής. Επισκεφτείτε το υιοθετημένο μου χωριό, το Σωποτό στη Αροανια, να απολαύσετε τη ομορφη φύση και τις ιστορικές εκκλησίες του χωρίου. Και οταν ειστε εκει ελπίζω ότι θα απολαύσετε τον καλύτερο καφέ με τον ιδιοκτήτη.

https://www.facebook.com/sam.chekwas.1


3. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε καὶ ὁ ὁμόδοξος καὶ ὅμαιμος Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ τὴν 14.5.2016 στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Ἴδετε σύντομο χαιρετισμό του http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516


4. Πρὸ ἡμερῶν ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Ἰνδονήσιο Ὀρθόδοξο ἱερέα π. Χρυσόστομο τὸ ἑξῆς λίαν συγκινητικὸ καὶ ἐνθαρρυντικὸ κείμενο:

«Χαίρετε έν Κυρίω,

Έλαβα το περιοδικό Σας, και σας ευχαριστώ πολύ δια την αγάπη Σας διότι από το περιοδικό αυτό μαθαίνω τα πράγματα τι έγιναν στην Ελλάδα. Ο  Θεός να ευλογήσει τα ευχάριστα σας έργα.

Pater Chrysostmos Manalu, Indonesia.»


5. Μακάρι νὰ εἴχαμε συμπαραστάτες καὶ πολλοὺς ἰδεολόγους ἐθελοντές νὰ «ὀργώνουμε» τὴν ὑφήλιο μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα μέσα μας ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, καὶ νὰ τοὺς διαφωτίζουμε καταλλήλως, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε συνεχῶς Φιλέλληνες καὶ νὰ ἀφυπνίζουμε καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.


6. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα καὶ ἐν γένει ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἀποτελοῦν ἀνεκμετάλλευτες δυνάμεις, τὶς ὁποῖες ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιήσουμε, ἐὰν θέλουμε ὄχι μόνο νὰ μὴ καταποντιστοῦμε στὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγηγαν ἀνάξιοι καὶ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε καὶ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι.


7. Ἐπαναλαμβάνουμε, ἐὰν πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λαττρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ δυνηθῇ νὰ ἀναπτερωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζες μας, ὁπότε κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου καὶ τότε θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».


8. Τότε θὰ ἔχουμε θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἀναφωνοῦμε, ὅπως ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής :

Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».


9. Διαφορετικὰ θὰ ἐπαναλαμβάνεται ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα ! ».


10. Τέτοιοι Φιλέλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ βραβεύωνται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ἐὰν δὲν ἐφηρμόζετο ἡ βιβλικὴ ρῆσι: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


11. Παρακαλοῦμεν, διαδώδατε τὶς ἐν λόγῳ ἰδέες παντοῦ, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ τοῦ ποιητοῦ μας Κωστῆ Παλαμᾶ :

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί του Εικοσιένα.»


12. Ἐπ᾿ εὐκαιρία ταύτῃ ἐνημερώνουμε τοὺς φίλους ἐπισκέπτες μας νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὶς δωρεὰν ὁμιλίες τοῦ Ὁμότ. Καθηγητοῦ Λαυρέντιου Γ. Δελλασούδα, ὡς τὸ κατωτέρω πρόγραμμα. Σημειωτέρον ὅτι οἱ δηλώσεις παρατείνονται μέχρι 4.11.2016.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 29.5.17

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

29.5.17

Ἀπίστευτες καὶ ἀδιανόητες σατανικὲς ἀντιξοότητες εἴχαμε καὶ ἐφέτος. Ἐν τούτοις εἴχαμε μεγάλη ἐπιτυχία, διότι βοήθησε ὁ Πανάγιος Θεὸς διὰ μεσιτιῶν τοῦ φίλου του, Ἁγ. Παύλου, ποὺ εἶναι πάρα πολὺ θαυματουργικὸς ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ συνετίζῃ ὅλους ἐκείνους ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀναξιοπρεπέστατη νοοτροπία νὰ ἀδιαφοροῦν, νὰ λασπολογοῦν καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ σαμποτάρουν τὰ ἔργα. Μέχρι πού, ἐδῶ καὶ 20 χρόνια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ὅταν διαπίστωσε τὸν σατανικὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, ἔγραψε καὶ ἀπέστειλε παραινετικὴ ἐγκύκλιο, ἀνακαλῶν τοὺς παρεκτρεπομένους εἰς τὴν τάξιν, γράφων μεταξὺ πολλῶν ἄλλων :  «…Διερωτώμεθα μήπως σεῖς πλέον, οἱ νεώτεροι τῆς Ἀροανίας, ἀνασκολοπίζετε τὸν Νεομάρτυρα καὶ τὸν ὑποβάλλετε εἰς νέα μαρτύρια. Διότι, ἀληθῶς λέω, ὁσάκις σύρετε τὸν κ. Ἀναγνωστόπουλον εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ ὁσάκις ἐπίσης ἀντιδρᾶτε εἰς τὰ ὑπὸ ἐκείνου νομίμως καὶ καλῶς ἐνεργούμενα καὶ πραττόμενα εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου, τὸν ἅγιον Νεομάρτυρα Παῦλον διώκετε ! Καθίστασθε θεομάχοι καὶ ὅσοι ἀντιδρᾶτε καὶ ὅσοι ἀπαθῶς θεᾶσθε τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα ! Μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι δὲν ἔχετε συλλογισθῆ ἐπαρκῶς τὴν μεγάλην  εὐθύνην, τὴν ὁποίαν ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως ἀναλαμβάνετε καὶ τὴν μεγάλην τιμωρίαν, τὴν ὁποίαν ἐφελκύετε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὡδηγήθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ θέσωμεν ἕκαστον ἐξ ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του… »

Παρὰ ταῦτα συνεχίσθηκε περαιτέρω ὁ πόλεμος.

«Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».

Ὅμως ἐμεῖς συνεχίζομε, παρὰ τις τεράστιες ἀναστατώσεις ποὺ μᾶς ἔκαναν καὶ κάνουν ἀσυνέιδητοι πολιτικοὶ μηχανικοί, μηχανολόγοι-ἠλεκτρολόγοι μηχανικοὶ, ἐργολάβοι καὶ ἐργατοτεχνῖτες, ὅπως π.χ. ἀναγκασθήκαμε νὰ ξεσκεπάσουμε καὶ ξανασκεπάσουμε τὸν Ναό καὶ τὰ προσκτίσματά του γιὰ τρίτη φορά ! ! ! . . .

Ἤ π.χ. ὅλα τὰ φρεάτια ἀποβολῆς ὀμβρίων ὑδάτων νὰ ἔχουν πυθμένα καὶ τὸ κεντρικὸ φρεάτιο νὰ εἶναι χωρὶς πυθμένα! ! ! . .  .

Καὶ ἐργάζονται συνεχῶς συνεργεῖα γιὰ ἀποκαταστάσεις σατανικῶν ζημιῶν, ἐλλείψεων, παραλείψεων καὶ ἐλαττωμάτων καὶ νὰ ξοδεύωμε συνεχῶς ἀμύθητα ποσά.

Ἐν τούτοις, παρακαλοῦμε τὸν μέγιστο θαυματουργὸ Ἅγιο Παῦλο νὰ σταματήσῃ νὰ παίρνῃ τοιούτους ἀνεγκέφαλους καὶ ἀσυνείδητους, προσευχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιατέρως αὐτοὺς τοὺς κακοήθεις.

Γιὰ τὰ ἄπειρα καὶ ἀπίστευτα θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εὐελπιστοῦμε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τὰ καταγράψουμε σὲ εἰδικὸ λεύκωμα. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς Νεομάρυρες ἀπὸ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Καὶ ἐφέτος μᾶς ἀξίωσε νὰ τελέσωμε τὴν πανηγυρικὴ θεία λειτουργία μὲ ὅλη τὴν λαμπρότητα.

Παρὰ τὰ μετεωρολογικὰ δελτία ἑλληνικῶν καὶ ξένων σταθμῶν ὅτι θὰ εἴχαμε βροχές, καὶ πάλι ὁ Ἅγιός μας ἔκανε τὸ θαῦμα του καὶ μᾶς ἔκανε ἄριστο καιρὸ ἀποτρέπων τὶς βροχὲς στὴν Ἀροανία καὶ δροσιζόμεθα κάτω ἀπὸ μιὰ ἐλαφριὰ συννεφιά.

Ἀκόμη καὶ τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἀγωνιζόταν νὰ ἐνσπείρῃ τὸν πανικὸ μέσῳ λαϊκῶν καὶ κληρικῶν καὶ τῆς ἀστυνομίας ὅτι δῆθεν θὰ «κλείσουν οἱ δρόμοι» γιὰ τοὺς ραλλίστες ἀπὸ τὶς 15.00 ἡ ὥρα, ἀντὶ ἀπὸ 16.58 ὥρα, ὅπως ἦταν προγραμματισμένο, Ἐν τούτοις, ὁ Ἁγ, Παῦλος δὲν ἐπέτρεψε καὶ αὐτὸν τὸ πανικὸ τοῦ «ράδιο ἀρβύλα».

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ τῶν 4 λεωφορείων καὶ τῶν ἑκατοντάδων ἰδιωτικῶν ἐπιβατικῶν ὀχημάτων παρέμειναν στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ μέχρι τὴν 16.00 ὥρα.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἐπισκευθήκαμε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ ὅπως ἦταν τὸ πρόγραμμα, τὰ προσκυνήματα τῆς περιοχῆς, καὶ ἐφθάσαμε καὶ στὴν Ἀθήνα πολὺ ἐνωρίς.

 

Παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Παῦλο νὰ φωτίσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ποὺ ἐπέτρεψαν στὸν διάβολο νὰ καταπολεμᾶ τὴν πανήγυρι τοῦ Ἁγίου μας καὶ τοῦ χρόνου νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἱερὰ πανήγυρι σωφρονισμένα καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα.

 

Άναρτοῦμε ἀποσπάσματα τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν βραβεύσεων τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὶς προσωπικότητες ποὺ μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους. (εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ φίλου-εθελοντοῦ μας κ. Παναγιώτη Σαραντίδη).

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος παρέδωσε τὶς βραβεύσεις εἰς τὸν

 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον Μέσης Αἰγύπτου,

 

εἰς τὸν

Ἁγιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Γιωτάκη καὶ τὴν συνεργάτιδα του κ. Ἑλένη Δερβίσογλου.

 

 

καὶ εἰς τὴν

 

Καθηγήτριαν ἰατρὸν κ.Εἰρήνη Γράψα.

 

 

Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης παρέδωσε τὶς βραβεύσεις

εἰς τὸν Δρ. πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Ἰωάννη Κύρου,

τὶς συνεργάτριές του, ἀρχιτέκτονες μηχανικοὺς κυρίες

κ. Φοίβην Ματάνα  καὶ κ. Ἀλεξάνδρα Παναγιωτίδου

 

καὶ  εἰς τὸν πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Εὐστράτιον Λαζούρα.

 

Ὁ  ἐ. Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας παρέδωσε τὴν βράβευσι εἰς τὸν νομικὸν κ. Παναγιώτη  Πολάλη.

 

Ὁ παρουσιάζων τοὺς βραβευομένους, διεθνοῦς φήμης Ἕλληνας τενόρος κ. Κων/νος Παλιατσάρας παρέδωσε τὴν βράβευσι

εἰς τὸν τοπογράφο μηχανικὸ κ.Ἰωάννη Μπαρδάκη.

Στὴν θαυμάσια ἐκδήλωσι εἶχαν προσκληθῆ καὶ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους μετὰ τῶν συνοδειῶν αὐτῶν (ζητοῦμε συγνώμην ἄν κάποιοι διέφυγαν τῆς προσοχῆς μας – τοὺς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ τὴν παρουσία τους, γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε) :

 

Οἱ Σεβασμιώτατοι

Μητροπολίτες Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ

Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου,

Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Λαύρας παν/τος ἀρχ. πατὴρ Εὐσέβιος Σπανός,

Ὁ Γεν.Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μ. Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ  Ὠρωποῦ καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος,

Ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης,

ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Ζώης, Διοικητὴς τοῦ ΚΕΤΧ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γ.Ε.Σ & Γ.Ε.Ν.,

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας κ. Θεόδωρος Kalaidov,

Ὁ Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Τσιτίνης,

Οἱ δικαστικοὶ κος Ἀνδρέας Τσόλιας ἐ. Ἀρεοπαγίτης, ἡ Πρόεδρος Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν κ. Δήμητρα Ἀναστασοπούλου καὶ ἡ Πρόεδρος Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κ. Βασιλικὴ Καρβέλα,

 

Ὁ κ. Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, Ἀντιπεριφερειάρχης, Δυτ. Ἑλλάδος ΠΕ Ἀχαΐας,

Ὁ Δήμαρχος τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουρας,

Ἡ Ἀντιδήμαρχος Ἀχαΐας κ. Χαρὰ Γεωργακοπούλου,

Ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Ἀροανίας κ. Σπυρίδων Κουρής,

 

Ὁ Ἀντιδήμαχρος Δήμου Ἰλίου κ. Ἰωάννης Γκιώνης,

 

Ὁ Πρόεδρος καὶ μέλη τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, καθὼς καὶ τῶν τοπικῶν συλλόγων τῆς περιοχῆς,

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος κ. Χαρίλαος Ἑρμείδης.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σκακιστικοῦ-Ἐπιμορφωτικοῦ  Ὁμίλου Καλαβρύτων ἰατρὸς κ. Νικόλαος Ραζής.

 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱερολοχιτῶν κ. Γεώργιος Μονογιός,

Λέσχη Φιλίας Ρίου Πάτρας,

 

Ὁ Σύλλογος Ἀλληλεγγύης καὶ προσφορᾶς Ἀμαλιάδος,

 

Ἡ Δι/ντρια τοῦ ΚΕΠ Αἰγίου κ. Λιάνα Ματθαίου,

καὶ ὁ ὑπὲρ ἐννενηκονταπενταετὴς δάσκαλος ἀπὸ τὴ Μεσσηνία κ. Παναγιώτης Ρήγας,

καθὼς καὶ οἱ ἀνωτέρω προσωπικότητες, ποὺ ἀναφέρονται ὅτι ἐβραβεύθησαν ὡς Πρέσβεις Καλῆς θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ βιβλίο μὲ περιληπτικὴ ἱστορία περὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας (βίος, ἀκολουθία, ἐγκώμια, παρακλητικὸς κανόνας, ἱστορικὸ τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἱδρύματός μας)  καθὼς καὶ τὸ νέο ἑορτολόγο μας, ἄς μᾶς γράψουν εἰς τὸ φάξ : 210-3236978 ἤ στὸ email μας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἤ ἄς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321 – 2. Αὐτὰ καὶ Ἐπετηρίδες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμῆς» θὰ τὰ ἔχουν ἔναντι τῆς συμβολικῆς τιμῆς τῶν ἕξ (6) Εὐρὼ πρὸς κάλυψιν μέρους τῶν ἐξόδων μας.

Γιὰ ὅσους στεροῦνται καὶ αὐτὸ τὸ πενιχρὸ ποσό καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουμε καὶ τὴν διαδικασία τῆς ἀποστολῆς (ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν ἔχουμε πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς ἐθελοντὲς καὶ παρὰ τὴν ἄκρως ἐξαντλητικὴ θυσία μας ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος, ἐν τούτοις, ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι δυστυχῶς στενάζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Κάνομε ὑστάτη ἔκκλησιν γιὰ ἐθελοντές), ἄς τὰ μελετήσουν αὐτὰ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Τάμα καὶ στὸ Twitter: @PANEL_TAMA.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ   ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210 - 3254321

 

 

 

ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α 12.6.17 ΩΡΑ 19.00 ΙΠΗΠΑ

ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ  ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ

ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ἄνθρωπος καὶ Ἐπιστήμων, ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Ἑθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν λίαν προσφιλής, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Δαΐκος ἐπὶ τέλους λαμβάνει  τὸν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τὴν Δευτέρα 12 Ἰουνίου 2017 καὶ ὥρα 19.00 στὴν Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 

 

Ἕλληνες Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν Διασπορὰ καθὼς καὶ Φιλέλληνες ποὺ ἔχουν γνωρίσει τὴν Ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν Ἐπιστήμη τοῦ μεγίστου Καλοῦ Σαμαρείτου Γεωργίου Δαΐκου δοξάζουν τὸν Θεό, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα ὑπάρχουν φιλεύσπλαχνοι καὶ φιλάνθρωποι ἐπιστήμονες ὡσὰν τὸν διεθνοῦς φήμης ἀνάργυρο Καθηγητὴ Ἰατρικῆς κύριον Γεώργιον Δαΐκον.

 

Μετὰ λόγου γνώσεως καταθέτουμε τὴν ταπεινή μας μαρτυρία.

 

Πρὸ 30 ἐτῶν ἐγνωρίσαμε τὸν σοφόν, εὐσυνείδητον, ἀκάματον καὶ πρὸ παντὸς μὲ ἀκέραιον χαρακτήρα, ἀνάργυρον Ἐπιστήμονα καὶ κυρίως Ἄνθρωπον, Καθηγητὴν κ. Γεώργιον Δαΐκον.

 

Ὅταν διεπίστωσε τὸ μέγιστον κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον μας, ὄχι μόνον ὡς ἰατρὸς δὲν ἠθέλησε ποτὲ νὰ λάβῃ χρήματα ἀπὸ ἐμᾶς ὅλους ἀλλὰ καὶ συστρατεύθηκε μὲ πολλοὺς ἄλλους.

Ὅλοι μαζὶ ἀποστείλαμε ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν εἰς Βαλκανικὲς, Παρευξείνιες, Ἀφρικανικὲς κλπ χῶρες. Ἀπὸ τὰ θυλάκια του προσέφερε σὲ πάρα πολλὲς ἀνθρωπιστικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις σπουδαῖα ποσά (καὶ σὲ ἐμᾶς ἔδωσε σεβαστὰ ποσά).

 

Πάντα ὑπήρξε στενώτατος συνεργάτης καὶ πολυτιμότατος σύμβουλος γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

 

Γιὰ αὐτές του τὶς ἠθικὲς καὶ ὑλικὲς ἀνιδιοτελέστατες συμπαραστάσεις του ἐβραβεύσαμε αὐτὸν τὴν 14.1.2006 εἰς τὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός», μαζὶ μὲ τὸν Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλον Τούτουζαν, ἐπίσης πολύτιμον συνεργάτην μας.

 

 

 

Εἶναι ὄνειδος γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ τὸ Ἀνώτατον Πνευματικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, διότι τέτοιοι «ἀετοί» τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Ἀνθρωπιᾶς  καὶ τῆς Προσφορᾶς καὶ τῆς Ἀνιδιοτέλειας δὲν ἀξιοποιοῦνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καί, δυστυχῶς, ἐπιπλέουν οἱ φελλοί, οἱ δίψυχοι, οἱ πονηροί, οἱ γόητες καὶ οἱ ἀριβίστες καὶ παραγκωνίζονται οἱ ἄξιοι.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321

   

Ο ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Π.ΒΑΣ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΑ (23.5.15), 1.9.2017

Ο ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

ΕΥΛΑΒΗΣ, ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΙΑ

ΤΟΥ ΘΕΑΡΕΣΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

1.9.2017

 

1.Εἶναι ὁ μικρότερος υἱὸς τοῦ τριτέκνου ἐργάτου Βασιλείου Σπηλιοπούλου, ὁ ὁποῖος ἀδυνατοῦσε νὰ βοηθήσῃ τὸν τρίτο υἱό του νὰ κάνῃ ἀνώτατες σπουδές, παρ’ὅ,τι εἶχε μεγάλη ἔφεση στὰ γράμματα καὶ στὶς ἐπιστῆμες.

Μετὰ τὸ Λύκειο ἐσπούδασε στὴν Ἀνωτέρα Ἱερατικὴ Σχολὴ καὶ διετέλεσε ἱερεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, ὅπου πρωτοστατοῦσε στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνος, ὡς ἄριστος ὁμολογητὴς καὶ ἀπολογητὴς τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καὶ πίστεως. Παρ’ὅλον ὅτι εἶναι πτωχός, ἀποποιεῖται τὰ «φακελάκια» στὰ μυστήρια καὶ στὶς διακονίες στὰ Νοσοκομεῖα, ὅπου ἔτρεχε καὶ ἐξομολογοῦσε καὶ τόνωνε ψυχικὰ ἀσθενεῖς καὶ συγγενεῖς.

2.Τὸ ἔτος 2014 ἐγκατέλειψε πλουσιώτατες ἐνορίες  Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ τὶς ἀνέσεις τῆς μεγάλης «χαβούζας» τῆς Ἀττικῆς, ὅπου διαβιοῖ ἄνω τοῦ 55 % τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Μετέβη στὰ «κατσικοχώρια» τῆς Ἐπαρχίας Καλαβρύτων.

 

3.Ἀποφεύγει νὰ εἶναι θαμὼν καφενείων καὶ καπηλείων, ὅπου ἀκούγονται ἀπὸ κουτσομπολιά,  μέχρις αἰσχρότατες ἐκφράσεις καὶ καπηλικότατες βλασφημίες.

 

4. Πρὶν ξημερώσῃ, μεταβαίνει εἰς τοὺς Ναούς, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, ἀνάβει τὰ κανδήλια, καθαρίζει τὴν σόμπα καὶ προθερμαίνει τὸν Ναό, γιὰ νὰ τὰ βρίσκουν ὅλα πανέτοιμα οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες χωρικοί.

 

5. Μεταβαίνει στὶς Ἱερὲς Μονὲς καὶ λειτουργεῖ.

 

6. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία μαζεύει τὰ ἐλάχιστα παιδάκια ἀπὸ τὰ διάφορα χωριά, τοὺς κάνει κατηχητικό, ἐκπαιδευτικὲς ἐκδρομὲς καὶ ἰδιαίτερα μαθήματα δωρεὰν καὶ τοὺς ἐμπνέει τὴν ἀγάπη στὰ γράμματα καὶ τὶς ἐπιστῆμες, καθὼς ἐπίσης τὰ διδάσκει πῶς θὰ παραμείνουν ἁγνά, καὶ νὰ δημιουργήσουν πρότυπα χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, ἀγαθὸν ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ.

7. Ἐπειδὴ  ἄλλοι δὲν ἔχουν τὸ σθένος, τὶς ἱκανότητες καὶ μεράκι ἱεραποστολῆς, τὸν μισοῦν καὶ τὸν κατασυκοφαντοῦν, ἐφαρμοζομένων τῶν γραφικῶν :

 

Α) «…κινδύνοις ...., κινδύνοις ...., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26),

Β) «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. » (Ματθ. 23, 14),

Γ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης ἰλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄Κορινθ. 9, 7),

Δ) «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· …». ( Ἰωά. 15, 20),

Ε) «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·» (Ρωμαίους, 1),

ΣΤ) «οὐαὶ δὲ μοὶ ἐστιν, ἐάν μὴ εὐαγγελίζωμαι (Α΄Κορινθ. 9, 16),

Ζ) «...οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

8. Δι’ αὐτὸν τὸν ἱεραποστολικόν του ζῆλον, ὁ θαρραλέος, ἀκριβοδίκαιος καὶ ἀντικειμενικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τὸν ἐτίμησε κατὰ τὴν πανήγυρη μας εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων τὴν 23.5.2015, χειροτονήσας αὐτὸν εἰς Οἰκονόμον.

Αὐτὸς ὁ τίτλος παραχωρεῖται εἰς ἱκανώτατα καὶ ἄξια στελέχη τῆς Ἐκκλησίας.

 

9. Τὴν ἰδίαν ἡμέρα οἱ φορεῖς μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού, ὡς γνωστὸν κάθε ἔτος βραβεύουν ἥρωας…., ἐβράβευσαν τὸν π. Βασίλειον καὶ τὴν Πρεσβυτέρα του Μαρίαν ὄχι μόνον γιὰ τὸ σπάνιο καὶ σπουδαιότατο ἱεραποστολικό του εργο, ἀλλὰ, κυρίως καὶ γιὰ τὴν ἔμπρακτον διδασκαλία του εἰς τὴν λύσιν τοῦ μακροχρονίου δημογραφικοῦ προβλήματος.

Λεπτομέρειες :

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/945-25515-2352015


Ὡς γνωστόν, γεννήσεις εἶναι πολὺ ὀλιγώτερες τῶν θανάτων.

Καὶ ἔτσι καταντήσαμε χώρα γερόντων. Δὲν ὑπάρχουν νέοι νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν παραγωγικὴ διαδικασία, διότι ἁπλούστατα τὸ τρισάθλιο, ἀπάνθρωπο καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο δὲν ἐνδιαφέρεται οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν δημιουργία παραγωγικῶν θέσεων ἐργασίας. Ὁ ἰδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ἐξακολουθοῦν νὰ σπαταλῶνται γιὰ διορισμοὺς παρασίτων στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, μὲ κύρια προσόντα τοῦ «ἀφισοκολλητή», τοῦ συνδικαλιστὴ καὶ τοῦ μετέχοντος σὲ κάθε κυβερνῶσα κλίκα. Δὲν προλαμβάνουν νὰ διορισθοῦν αὐτοὶ οἱ «λεβέντες » καί «λεβέντισσες» καὶ ἀμέσως κηρύττουν τὴν «λευκὴ ἀπεργία» : κάθονται στους ὑπολογιστές καὶ «μορφώνονται, παραμορφώνονται», διαφθείρονται μὲ ὅ,τι κυκλοφορεῖ, μὴ καταδεχόμενοι, οὔτε κἄν νὰ σηκώσουν τηλέφωνα.

Αὐτὸς ὁ συρφετὸς τῶν παρασίτων, ἀντὶ νὰ ἐξυπηρετῇ, κατατυραννεῖ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως τὸν Ἕλληνα φορολογούμενο.

Θὰ μᾶς συνέφερε, ἄν ὅλοι αὐτοὶ ἔπαιρναν τὶς ἐπιταγὲς τους στὴν ἀμμουδιὰ γιὰ νὰ μὴ καταναλώνουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα γιὰ τὰ κλιματιστικὰ μὲ ἀνοικτὰ παράθυρα, νὰ μὴ ὑπερκαταναλώνουν τὸ πολυτιμότατο νεράκι, τὰ ἀπορρυπαντικὰ γιὰ καθαρισμούς, τηλεφωνικὲς μονάδες γιὰ προσωπικά τους τηλεφωνήματα, φθορὲς ἐπίπλων, κουφωμάτων κλπ. κλπ.

 

8. Δεκατέσσερα συναπτὰ ἔτη περίμενε ὁ π. Βασίλειος τὴν μεταγραφή του ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο στὴν Ἀθήνα καὶ παρ’ὅλον ὅτι ἦταν ὑπερπολύτεκνος, ἐν τούτοις  ἀνεγκέφαλοι, ἀπάνθρωποι, σαδιστὲς καὶ ἀντίχριστοι ὑπηρετοῦντες στὶς διάφορες σχολὲς καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας, δὲν «ἐπαρκοῦν» νὰ ἐξυπηρετοῦν  τοὺς κοινοὺς θνητοὺς, εἰ μὴ μόνον τὴν κλίκα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ μὴ μένουν ἄδεια τὰ καταλύματα ἄσημων πόλεων μὲ ἄσημες Σχολές.

 

9. Ἐπειδὴ δὲν ἐγκρίθηκε δεκατέσσαρα χρόνια ἡ μεταγραφή του, καὶ ἐπειδὴ τὸν ἔκαιγε ἡ φλόγα τῆς μαθήσεως, ἀναγκάσθηκε νὰ τολμήσῃ νὰ δώσῃ ἐφέτος εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις καί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πατρό - Κοσμᾶ , ὅπως διακηρύττει ὁ ἴδιος, εἰσήχθη μὲ πολλὴ καλὴ σειρὰ στὴν Φιλολογικὴ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

 

10. Δέον νὰ σημειωθῆ ὅτι στὸ ἐξωτερικὸ γεννῶνται διὰ καισαρικῆς τομῆς μόνον τὸ περίπου 7 %. Εἰς τὴν Ἑλλάδα  σκιντζῆδες μαιευτήρες (χασάπηδες) πείθουν τὴν κάθε χαζὴ γυναῖκα νὰ τῆς κάνουν καισαρικὴ τομὴ, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη, γιὰ νὰ προγραμματίζουν 5 - 10 γέννες τὴν ἡμεῤα, καὶ νὰ τὰ «οἰκονομᾶν» αὐτοὶ ο|ἱ ἀπάνθρωποι, ἐνῷ εὐσυνείδητοι καὶ σωστοὶ μαιευτῆρες πρέπει νὰ ἀναμένουν σκλαβωμένοι τὶς φυσιολογικὲς γεννήσεις γιὰ νὰ λάβουν ψιχία.

Ἄν ὑπῆρχε χρηστὸν κράτος δικαίου, θὰ ἔπρεπε γιὰ τὶς γεννήσεις μὲ καισαρικὴ τομή, ὅταν δὲν συντρέχουν ἀποχρῶντες λόγοι ὑγείας - κίνδυνος, νὰ μὴ πληρώνουν τίποτε οἱ ἀσφάλειες καὶ νὰ πληρώνουν πολλὰ χρήματα, γιὰ τὶς φυσιολογικὲς γεννήσεις.

Αὐτοὶ οἱ μαιευτῆρες ποὺ κάνουν καισαρικὲς τομὲς γιὰ ψύλλου πήδημα δημιουργοῦν τὴν ὑπογενητικότητα, δηλαδὴ πολλαπλασιάζουν τὸ πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ.

 

11. Αὐτοὶ οἱ σκιτζῆδες – χασάπηδες μαιευτῆρες ἔχουν γλυκαθῆ μὲ τὶς ἐκτρώσεις ποὺ γίνονται μὲ δημόσια δαπάνη καὶ γι’ αὐτὸ δολοφονεῖται ἐτησίως μία μεγαλούπολις περίπου 600.000 ψυχῶν μὲ ἀνήμπορα νὰ ἀντιδράσουν ἀγγελούδια.

Σὲ ἕνα χρηστὸ κράτος δικαίου δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται οὔτε μία ἔκτρωσις δημοσίᾳ δαπάνῃ, ἄν δὲν τὴν ἔχῃ ἐγκρίνει ἐπιτροπὴ καθηγητῶν μαιευτήρων καὶ νὰ λαμβάνωνται στατιστικὰ καὶ νὰ ἐλέγχωνται ἀπὸ δικαστικοὺς καὶ ἐγνωσμένου ἤθους καὶ χαρακτῆρος καθηγητὰς χειρουργικῆς μαιευτικῆς.

12. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ παραδεχθοῦν τὸ τεράστιο δημογραφικὸ πρόβλημα μὲ ἄκρως ἀντεθνικὰ ἐπιχειρήματα, ὡς π.χ. «δὲν χρειάζεται νὰ γεννοῦν οἱ Ἑλληνίδες. Ἤδη ἔρχονται στρατιὲς ἕτοιμων».

13. Ἐνῷ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ πληθώρα κακῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων «ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων», αὐτοὶ οἱ πανοῦργοι ἰθύνοντες καλλιεργοῦν αὐτὲς τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων.

Βάσει τῶν διεθνῶν συμβάσεων, οἱ κεντρικὲς καὶ βόρειες χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιστρέφουν ὅλους τοὺς ἐπικίνδυνους   τζιχαντιστές καὶ ἐν γένει μωαμεθανικὰ ἀκραῖα στοχιεῖα στὶς χῶρες πρώτης εἰσδοχῆς, δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα.

Μάλιστα δὲ καὶ ὁ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας Ρότσιλντ, ὁ ὁποῖος ἔχει κέρδη, μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους, πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) Εὐρὼ ἡμερησίως, δώρισε εἰς τὴν Ἑλλάδα ἕνδεκα δισεκατομμύρια εὑρώ (11.000.000.000), δηλαδὴ τὰ κέρδη 50 ὡρῶν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ νὰ γίνωναι ἔποικοι εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Ἔτσι στὴν πράξη ἐφαρμόζονται τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμων Illuminati & Co γιὰ νὰ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ τοὺς περιθάλπῃ χωρὶς νὰ κάνῃ τὴν παραμικρὰ προσπάθεια, γιὰ τὴν ἐξοικείωση αὐτῶν τῶν μωαμεθανῶν ἐπιδρομέων. Μάλιστα δὲ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ βγάζῃ τὸν σταυρό του, ὅταν ἐπισκέπτεται τοὺς Μωαμεθανούς.

14. Τοιουτοτρόπως, διδάσκει ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ ἀποθρασύνωνται γύναια, στελέχη Ὑπουργείων καὶ διαφόρων ἄλλων ὑπηρεσιῶν, ὅπως ἡ κ. Ἑλένη Γιαννακοπούλου τοῦ Ὑπουργείου Α Παιδείας νὰ κατατρέχουν τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ ἔχουν εἰκόνες τῆς Θεομήτορος ἤ τίμιους σταυρούς κλπ. καὶ νὰ πανικοβάλλῃ ὅλους καὶ ὅλες νὰ κρύβουν τοὺς σταυρούς, εἰκόνες κλπ…

Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ Διαβόλου τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστᾷ καὶ θάνατον κατήργησε. Διὰ τοῦτο προσκυνοῦμεν τὴν ταφήν σου καὶ τὴν Ἔγερσιν.

15. Ποῦ καταντήσαμε. O tempora o mores !

Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχαὶ ὀδυνῶν.

Ὅπως στρώνουμε κοιμούμεθα καὶ ὅ,τι σπέρνουμε θὰ

θερίσουμε.

Ἀδιαφορία σπέρνουμε σήμερα, περίδρομο θὰ θερίσουμε

αὔριο.

Ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

16. Ἄς ἀφυπνισθοῦμε ἀπὸ τὰ παράδειγμα τοῦ π. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ τὸ 9ο παιδί του νὰ γεννηθῇ διὰ καισαρικῆς τομῆς, ὅπως καὶ ὅλα τὰ προηγούμενα, λόγῳ πραγματικῶν προβλημάτων κατὰ τὴν γέννα.

Ἄς συμπαριστάμεθα σὲ τέτοιους ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἄς προσευχώμεθα ὁ Θεὸς νὰ ἀναδεικνύῃ  τέτοια ἱεραποστολικὰ μὲ αὐτοθυσία ἄτομα, νὰ ἐργάζωνται γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, μήπως συνειδητοποιήσουμε τὸ κακόν, ἀνακρούσουμε πρύμναν καὶ ποιήσουμε καρποὺς μετανοίας γιὰ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἄφρονες καὶ ἀντίχριστοι ποδηγέτες, πρὶν αὔριο εἶναι ἀργά.

17. Εἰς τὸν πατέρα Βασίλειο νὰ εὐχηθοῦμε νὰ ἀριστεύῃ πάντοτε καὶ νὰ ἀναδειχθῆ ἕνας λαμπρὸς Φιλόλογος, διότι κινδυνεύουμε.

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀποφοιτοῦν ἀκόμη καὶ Φιλόλογοι τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσολογίας, οἱ ὁποῖο ἔχουν μεσάνυκτα  ἀπὸ γνώσεις γραμματικῆς, συντακτικοῦ, πολυτονικοῦ, καθαρευούσης καὶ παρουσίαση ἐγγράφων.

Σὲ μερικὲς δεκαετίες θὰ παρίσταται ἀνάγκη νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταναλούς, Γερμανούς, Ἄγγλους, Γάλλους Ἑλληνιστὰς γιὰ νὰ διδάσκουν τοὺς Ἑλληνόπαιδες ….

Ἀπευθυνόμενοι εἰς φίλο κληρικό, γιὰ τὴν ἐξεύρεση προσωπικοῦ ποὺ νὰ χειρίζεται σωστὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, μᾶς ἀπήντησε περίλυπος : «Ἄν θέλατε μὲ καλὰ ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά ἀκόμη καὶ κινέζικα εὐχαρίστως. Μὲ σωστὰ ἑλληνικὰ δὲν μπορῶ νὰ βρῶ…»…

18. Ζητοῦμε κατεπειγόντως ἱκανούς, φιλότιμους, εὐσυνείδητους, μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ μὲ ἄριστες γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης γιὰ νὰ ἐργάζωνται μὲ ὑψηλὲς ἀποδοχές, καὶ δυστυχῶς προσέρχονται ἡμιμαθέστατα δυστυχισμένα παιδιά.

Ἄν κατὰ τύχη, ὑπάρχουν μερικοί, ποὺ εἶχαν καὶ ἔχουν ἔφεση, ὑπερηφάνεια γιὰ τὴν ὀρθὴ γλῶσσα μας (πολυτονικό, καθαρεύουσα) καὶ ὡς ἑλληνόψυχοι θέλουν νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἀνεκτίμητων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορο Οἰκογένεια, ἀλὠβητο Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἀκεραία Πατρίδα, ἄς προσέλθουν νὰ συναγωνιζώμεθα τὸν ἀγῶνα τὸν καλό.

Ἐμεῖς θὰ πληρώνουμε, αὐτοὶ θὰ πληρώνωνται.

Παρακαλοῦμε ἀναδημοσιεύσατε τὰ ἀνωτέρω κείμενα μας εἰς τὸ διαδίκτυο, ἔντυπα κλπ κλπ πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ           ΤΗΛ. 210-3254321

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ 23.10.17,17.00 ΔΗΜΑΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

23.10.2017 ΩΡΑ 17.00  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

22.10.17

1.Πιστεύοντας πάντοτε ὅτι τὰ κάστρα πέφτουν, μὲ τὴν βοήθεια  τοῦ Θεοῦ, μόνον ἄν συνδιασθοῦν πυρὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἀέρος καὶ ξηρᾶς καὶ ἄν συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ πιστεύουν στοὺς ἀνεκτίμητους πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητο  Οἰκογένεια καὶ ἀκεραία Πατρίδα, κοινοποιοῦμε τὴν πρόσκλησι τῶν φορέων «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»,  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» & «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ποὺ διοργάνωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτῶν.


ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.10.2017 ΩΡΑ 5 μ.μ.

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

 

2. Ἄς ὄψονται ὁ Μακαριώτατος  καὶ ἄλλοι.

 

3. Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι, δυστυχῶς, κατόπιν ἑορτῆς, σκέτη ματαιοπονία γιὰ ψευδαισθήσεις.

 

4.Ἄς διαφωτισθῆ κατάλληλα ὁ Λαός τὴν ἡμέρα τῆς κάλπης νὰ μὴ ψηφίζῃ τοὺς ἀμοραλιστές, τοὺς ἀντίχριστους, τοὺς ἔχοντας λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴ στὴλη τῆς ἠθικῆς, ἀλλὰ ἐπιλεκτικῶς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἑλληνόψυχους καὶ εὐλαβεῖς ἀνθρώπους ποὺ εὶναι μέσα στὰ διάφορα κόμματα.

 

Καὶ ἄς ἀπαιτήσουν ἀλλαγὴ τρόπου ἐκλογῶν – κατάσταση ὅλων τῶν ὑποψηφίων εἰς τὴν κομματική των παράταξη καὶ νὰ ψηφίζουν ὑποψηφίους ποὺ δὲν εἶναι ἀντίχριστοι καὶ ἀνθέλληνες. Καὶ νὰ σχηματίζεται Κυβέρνησις ἀπὸ ἐκείνους τοὺς βουλευτὲς ὅλων τῶν παρατάξεων ποὺ ἔχουν ἀναλογικῶς τοὺς περισσοτέρους σταυροὺς ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια.

 

5. Ἄς σεβαστοῦμε ἐπί τέλους τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ νὰ μὴ τὸν ἀτιμάζουν βάζοντάς τον σὲ ἀμοραλιστές, ἀντίχριστους καὶ ἀνθέλληνες ποὺ ψηφίζουν τοὺς ἀπάθρωπους, ἀντικοινωνικούς, ἀντίχριστους καὶ ἀνθεληνικοὺς νόμους.

 

6.Αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ καλλιεργηθῇ ἀπὸ τώρα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες καὶ ὅλες τὶς γειτονιὲς τῆς Ἑλλάδος.

Διαφορετικά, ὅπως στρώνουμε θὰ κοιμόμαστε, ὅ,τι σπέρνουμε θὰ θερίζουμε.

Ἀδιαφορία σπέρνουμε, θὰ θερίζουμε ὄλεθρο καὶ συμφορά.

Ἄς προσγειωθοῦμε καὶ μὴ ἐφαρμόζουμε τὴν πολιτικὴ τῆς στρουθοκαμήλου.

Διαφορετικά, θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι, ὅτι καταντήσουμε εἰς τὸ Ζήτω ποὺ καήκαμε !


7. Στῶμεν καλῶς καὶ μὴ ἐνισχύουμε περαιτέρω τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, τοὺς σκοταδιστές, τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

 

   

σελίδα 4 απο 100

Developed by © mpistiries.com