Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΠΑΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΡΙΣΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 21-5-2017 ΠΑΝΕΛ.ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 15.5.17

ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

Παρ᾽ὅλον ποὺ ἐπανειλημμένως ἔχουμε ἀναφέρει - ὑπερτονίσει ὅτι οἱ κοινωνικές, οἰκονομικές, πνευματικές, ἐθνικὲς κρίσεις, ποὺ διερχόμεθα τὰ τελευταῖα 70 ἔτη, εἶναι ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, ἐν τούτοις ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐπαναλάβουμε : ὅλες αὐτὲς οἱ κρίσεις εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ἠθικῆς σήψεως καὶ καταπτώσεως, ποὺ μᾶς καλλιεργοῦν ντόπιοι καὶ ξένοι ἰθύνοντες ἀμέσως ἢ ἐμμέσως! ! ! . . .

Ὁ ἄνθρωπος δυστυχῶς ἔχει μεγάλη ἀδυναμία νὰ ἀσχολῆται μὲ κάτι, μὲ κεντρομόλο δύναμι « ἄρτο καὶ θεάματα ». Οἱ ἰθύνοντες τὸ διέγνωσαν καὶ τοῦ τὸ ἀποθέωσαν αὐτὸ τὸ αἴτημα : τοῦ προσφέρουν ἀφθονότατα αἰσχρότατα θεάματα καὶ προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ τὸν ναρκώσουν διὰ νὰ τὸν ἐκμεταλλευθοῦν καὶ νὰ τὸν χειραγωγήσουν – ποδηγετήσουν! ! ! . . .

Ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν ἀφθονότατο ἄρτο γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ νὰ τὸν ἐκμαυλίσουν καὶ νὰ τὸν μετατρέψουν σὲ ἠθικὸν ῥάκος διὰ τῶν ἀφθονοτάτων αἰσχροτάτων θεαμάτων, ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν ἀκόμη καὶ αὐτὸν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι αἰσχροκερδοῦν μέχρι ἀηδίας ἀπομυζώντας σὰν ἀδηφάγες βδέλλες τὴν τελευταία ἰκμάδα τοῦ αἵματος τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων! ! ! . . .

Ἐπακόλουθο τῶν ὡς ἄνω περὶ τῆς ἠθικῆς κρίσεως εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρίσι, τὴν ὁποία καλλιεργοῦν τεχνηέντως ντόπιοι καὶ ξένοι «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ αἰσχρότατοι ἐκμεταλλευτές.

ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Εἶναι :

Α) Οἱ πολιτικάντηδες ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν προστασία τῶν λαϊκῶν μαζῶν ἀλλὰ ἀπεναντίας, δυστυχῶς εἶναι δοτοί. Πασχίζουν νὰ «ἐξοφλοῦν γραμμάτια» εἰς τοὺς ἐντολεῖς τους – τὶς καταχθόνιες  σκοτεινὲς δυνάμεις. Κόπτονται γιὰ τὴν ὑλοποίησι τῶν ἐντολῶν των! ! ! . . .

Β) Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία ποὺ πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας εἰς βάρος τῶν ἐντίμων, τῶν ἱκανῶν, εὐσυνειδήτων, μὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα καὶ εὐποιία συνανθρώπων των καὶ εἶναι ὑποχρεωμένη καὶ αὐτὴ νὰ ἐξοφλήσῃ ὅλα τὰ γραμμάτια, ποὺ ὑπέγραψε στοὺς διεθνεῖς καὶ ντόπιους καταχθονίους, σκοτεινοὺς κύκλους! ! ! . . .

Γ) Τὸ ἄκρως ἀπογοητευτικὸ καὶ μὴ ἀναστρέψιμο εἶναι ὅτι δυστυχῶς καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον  πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται ὄχι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων! ! ! . . .

Παραδείγματος χάριν, ἐπικρατεῖ δυστυχῶς ἕνα εἶδος «σιμωνίας»: Φατρίες συνέρχονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ σὰν  «τσέλιγκες»  καὶ προαποφασίζουν στὶς ζυμώσεις, ποὺ κάνουν, ποιὸς θὰ ἐκλεγῇ διὰ τὴν ἑκάστη Μητρόπολι. Τοιουτοτρόπως δὲν ἐκλέγονται οἱ ταπεινοί, οἱ εὐλαβεῖς, οἱ ἠθικοί, οἱ ἐνάρετοι, οἱ ἱκανοί, οἱ ἄξιοι μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,  δυστυχῶς μετριότητες, οἱ μὲ λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας καὶ τῆς εὐποιίας! ! ! . . . Διὰ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται το : «τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, ὑμεῖς ἄδετε...»

Δ) Οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις εἶναι τόσο πολὺ κοινωνικὰ ἀνάλγητες, ποὺ ὄχι μόνον σὰν πραγματικοὶ πατέρες τοῦ ἔθνους δὲν συμπεριφέρονται, ἀλλὰ ἀπεναντίας σὰν βάρβαροι κατακτητὲς τῆς ἐξουσίας ποὺ καταλαμβάνουν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξουθενώσουν πλήρως τὸν Λαό, ἐφαρμόζοντες τὸν σκληρότατο νόμο τῆς δημοσιονομίας :

« ΑΠΑΞ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ, ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΑΓΡΙΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΛΙ ».

Τοιουτοτρόπως ἔχει ἐφαρμογὴ  τὸ γραφικὸ : « καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (Ψαλμ. 48, 21). Αὐτὸ σημαίνει : ὁ ἄνθρωπος ποὺ πλάσθηκε  κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσι δεν στάθηκε στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὸν ἐγωισμὸ παρασύρθηκε – ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη ! ! !...

Μάλιστα δὲ θὰ μποροῦσε κανένας νὰ πῇ ὅτι καὶ σήμερα κατάντησε ὁ ἄνθρωπος πολὺ χειρότερος ἀπὸ μερικὰ κτήνη.

Τὰ ἀφθονότατα, αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ἔχουν παρὰ πολλοὺς ἀνθρώπους τόσο πολὺ ἐκμαυλίσει καὶ καταλήξει τόσο πολὺ σὲ ἠθικὰ ῥάκη, ὥστε ἔχουν χειρότερη συμπεριφορὰ καὶ ἀπὸ τὰ κτήνη.

 

Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων δὲν πιστεύουν εἰς τὸν Πατέρα, Υἱὸ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα - τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέρα τριάδα:

α) ἄμετρον ἐγωισμό, οἴησι, ἀλλαζονεία καὶ ἀναισχυντία,

β) γαστέρα: «ὧν  Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιππησίους 3,19) ἢ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ εἶναι ὑψίστη ἡδονὴ – θεωρία τῶν ἐπικουρείων – « φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθανοῦμεν ». Μάλιστα δὲ οἱ Λουκούλειοι ἐπεξέτειναν χυδαῖα τὴν ἐν λόγῳ θεωρία μέχρι ποὺ λέγουν : «Δὲν χωραέι ἄλλο τὸ στομάχι σου, προσπάθησε νὰ ἐμέσῃς, γιὰ νὰ συνεχίσῃς ἀκαταπαύστως τὸ φαγοπότι »

γ ) ἐνῷ ὅλα τὰ ἄλλα ζῷα συνέρχονται μόνο γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ σὲ ὡρισμένες ἐποχὲς τοῦ ἔτους, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἡδονῆς ἔχει θεοποιήσει τὸ ὑπογάστριο καὶ τὸ ἔχει κεντρομόλο δύναμι ἀναδείξει ὄχι μόνο σὲ κάποια ὡρισμένη ἐποχὴ ἀλλὰ καί τὶς τέσσερις ἐποχὲς τοῦ ἔτους καὶ τοὺς δώδεκα μῆνες καί τὶς 365 ἡμέρες τὸ ἔτος – ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νοσταλγεῖ καὶ κάνει τὸ πᾶν νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν «ἐφάμαρτον ἡδονή». Καὶ τοῦτο κάθε ἄλλο παρὰ τὴν ἀναπαραγωγή, ἀπεναντίας λαμβάνει – προφυλάσσεται παντοιοτρόπως, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ σύλληψι, ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα συμβῇ, τότε τρέχει νὰ καταστρέψῃ ἢ σφαγιάσῃ  τὰ ἀθῷα καὶ ἀνήμπορα νὰ ἀμυνθοῦν ἔμβρυα - οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες ! ! !

Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρουμε χιλιάδες παραδείγματα ζῴων διὰ εὐπρεπέστερη συμπεριφορὰ ἀπὸ τὴν τοῦ ἀνθρώπου ...

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΟΥ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΑΝ

95 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

στὴν Deutsche Bank

 

Στὴν προκειμένη περίπτωσι συνιστοῦμε τὸ κείμενο  τῶν 95 Γερμανῶν εἰδημόνων - προσωπικοτήτων - εἰδικῶν περὶ τὴν οἰκονομία καί τὶς κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις, τὶς ὁποῖες ὑφίστανται οἱ μικροὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι ἄνθρωποι εἰς τὶς κοινωνίες. Οἱ γνῶστες τῶν αἰτιῶν τῶν κρίσεων κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου σὲ ἕνα κείμενο  ὑπὸ τὸν τίτλο :

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

http://attikanea.blogspot.gr/2017/04/95-deutsche-bank.html

ΠΙΚΡΟΤΑΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Τὸ κατωτέρω κείμενο, τὸ ἀπέστειλε ὁ συντάσσων τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο τὴν 28ην Ἀπριλίου εἰς ὅλα τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος μὲ κείμενο, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε :

«...... 1.Ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν μὲ πιστεύετε, ὅταν σᾶς ἀναπτύσσω διεξοδικώτατα ὅτι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι τροχοπέδη εἰς τὴν πρόοδο καὶ εὐημερία τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καθὼς καὶ στὴν καθόλου δημοκρατίαν, σᾶς ἀποστέλλω συννημένως τὸ συμπέρασμα τῶν εἰδημόνων τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας. Ἐκεῖ θὰ δεῖτε τὰ σπουδαιότερα πορίσματα τῶν μεγαλυτέρων εἰδημόνων! ! ! . . .

2.Ἄρχισαν καὶ οἱ γερμανικὲς τράπεζες νὰ δημιουργοῦν φτώχεια καὶ νὰ κάνουν τὴν ζωὴν δύσκολη στοὺς χαμηλὰ ἀμειβομένους Γερμανούς. Ὡς γνωστὸν ὅσα κερδίζουν οἱ γαιοκτήμονες, οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ οἱ ἔμποροι ἀπὸ τὴν παραγωγὴ καὶ πώλησι προιόντων, σχεδὸν ὅλα τα ἀπομυζοῦν οἱ λαίμαργες βδέλλες, πού λέγονται τ ρ ά π ε ζ ε ς ! ! !  . . .

Εἶναι ἡ ὑπεραξία, πού λέγουν ὁ Μὰρξ καὶ ὁ Ἔγκελς στὸ κεφάλαιον «Ὑπεραξία ».

3.Ὅμως αὐτὰ εἶναι κλοπιμαία, διότι ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τὰ εἶχε προείπει σχεδὸν 1900 χρόνια ἐνωρίτερα, στὸ πέμπτον κεφάλαιον τῆς ἐπιστολῆς του, χωρία 1 - 6,   διατυπώνοντάς το στὴν τότε ἁπλοϊκὴν γλώσσαν περιληπτικῶς ( ἴδ. χωρίο 4 & 6, ὅπου ρητῶς λέγει : «  ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα τοῦ Κυρίου σαβαὼθ εἰσεληθύσασιν ») Ἰάκωβ. (5, 4), πράγμα ποὺ σημαίνει : « καὶ ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν ποὺ καλλιέργησαν - θέρισαν τὰ χωράφια σας τὸν ὁποῖον ἐσεῖς παρακρατήσατε καὶ αὐτὸ εἶναι σαφέστατο καὶ οἱ φωνὲς τῶν ἐργατῶν ἔφθασαν μέχρι τὰ αὐτιὰ τοῦ παντοδυνάμου Κυρίου ! ! ! . . . Καὶ στὸ χωρίον 6 δὲν ἀποκαλεῖ τοὺς πλουσίους ὡς ἐκμεταλλευτάς - ὅπως ὁ μαρξισμός - ἀλλὰ ὡς φονιάδες « κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τόν δίκαιον· οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν » .

 

 

Η ΠΙΚΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δυστυχῶς ὅμως ἀγράμματοι  παπάδες καὶ γραμματιζούμενοι δεσποτάδες ἔφτιαξαν ἕναν τέτοιο χριστιανισμὸ κατὰ τὸν ὁποῖο οἱ πάντες δύνανται νὰ εἶναι χριστιανοὶ ἐκτός τοῦ ἰδρυτοῦ Θεανθρώπου καὶ ἀφήνουν τοὺς ἀδαεῖς, νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύωνται οἱ ἰνστρούκτορες καὶ οἱ θύτες κομμουνιστὲς διαστρεβλώνοντας τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία! ! ! . . .

 

 

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΠΡΟ 50 ΕΤΩΝ

1.Πρὸ πενήντα ἐτῶν εἶχα φέρει εἰς τὴν Ἀθῆνα Γερμανοὺς ἐμπειρογνώμονες καὶ ἐκάναμε μία μυστικὴ ἔκθεσι γιὰ τὴν τότε κυβέρνησι τῆς Νέας Δημοκρατίας, γιὰ τὴν βιωσιμότητα καὶ τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῶν ἑλληνικῶν προιόντων.

Εἰς αὐτὴν τὴν μυστικὴ ἔκθεσι ἀναφέρεται ὅτι  λόγῳ τοῦ ἀθέμιτου ἀνταγωνισμοῦ μὲ τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα τῆς Ἑλλάδος (οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις τότε ἐπλήρωναν 24 % τόκους,  ἐνῷ οἱ ἀνταγωνιστὲς εἰς Γερμανία, Ἀγγλία καὶ λοιπὲς χῶρες μόνον 2 % τόκους,  δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες ἐπλήρωναν 10 -12 φορὲς παραπάνω τόκους στοὺς τραπεζίτες καὶ στοὺς ντόπιους ἢ ξένους τοκογλύφους πολὺ περισσότερον ( ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ ἔχει 5 δισεκατομμύρια Εὐρὼ τὴν ἡμέρα κέρδη μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους !!!!!!......) καὶ λόγῳ τῆς μικρῆς παραγωγικότητος τῶν ἑλληνικῶν βιομηχανιῶνβιοτεχνιῶν – ἐργαστηρίων – ἐμπόρων ἦταν καταδικασμένη ἡ ἑλληνικὴ παραγωγὴ σύντομα νὰ σβήσῃ! ! ! . . .

2. Ἔτσι ὅλες οἱ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ ἐλέγξαμε ὡς π.χ. : ΒΟΜΒΥΞ, ΕΛΑΤΕΞ, ΑΙΓΑΙΟΝ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΛΑΝΑΡΑΣ, ΕΛΑΙΦ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΡΟΚΑ ΑΕ καὶ λοιπὰ κλωστήρια, ὑφαντήρια, ταπητουργίες, καὶ λοιπὲς ἐπιχειρήσεις ἔκλεισαν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη εἰς τὰ χρονικὰ διαστήματα, ποὺ ὑπολογίζονται εἰς αὐτὴ τὴν ἀπόρρητη ἔκθεσιν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια! ! ! . . .

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καὶ σήμερα ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ ὅ,τι ἐδῶ καὶ 50 χρόνια καὶ τὸ ἀναθεματισμένον capital control ἔβαλε χαριστικὴ βολὴ ἀκόμη καὶ σὲ ὑγιεῖς ἐπιχειρήσεις! ! ! . . .

1.Παρ ὅλον ποὺ οἱ μετοχὲς τῶν συστημικῶν τραπεζῶν καὶ τινῶν ἄλλων ἔχουν καταντήσει κουρελόχαρτα καὶ εἶναι τελείως στὸν ἀέρα,  ἐν τούτοις δίνοντας ἀφθονότατα θαλασσοδάνεια οἱ τράπεζες στὰ κόμματα, τοὺς βοηθοῦν τὰ κόμματα σκαναδαλωδέστατα, νὰ δημιουργήσουν καρτέλ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύεται καὶ τιμωρεῖται στὶς  πολιτισμένες δημοκρατίες! ! ! . . .

2.Μὲ τὶς σκανδαλώδεις  ὑπερεξουσίες, ποὺ ἔχουν ἐκχωρήσει οἱ ἀσυνείδητοι ἰθύνοντες, οἱ τράπεζες ἀποθρασύνονται ἀφαντάστως καὶ συμπεριφέρονται χειρότερα ἀπὸ τὴν «γκεστάπο»! ! ! . . .

3.Εἰσερχόμενος ὁ πελάτης μέσα, τὸν περιλαμβάνει μιὰ νεαρὰ ὑπάλληλος καὶ προσπαθεῖ νὰ τοῦ ἐκμαιεύσῃ τὰ πάντα : «ποῦ τὰ βρήκατε τὰ χρήματα», «ποῦ θὰ τὰ πᾶτε», «ποῦ θὰ τὰ τοποθετήσετε» ; Ὅταν δὲν δύναται ἡ πρώτη νὰ τοῦ ἐκμαιεύσῃ τὰ πάντα, τὸν περιλαμβάνει ἄλλη ὑπάλληλος καὶ ὅταν καὶ αὐτὴ δεν εἶναι σὲ θέσι νὰ τοῦ ἐκμαιεύςῃ τὰ πάντα, τότε ἡ « γκεσταπό » τὸν προωθεῖ στὸν διευθυντή.

4.Ὦ, τι φρικτότατον εἶναι αὐτὸ γιὰ τοὺς  φουκαράδες, ποὺ στερήθηκαν καὶ τὸ τελευταῖο κουλούρι γιὰ νὰ σχηματίσουν μία μαγιὰ γιὰ τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὔριον ! ! ! . . .

Εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα, οἱ νοικοκυραῖοι, οἱ ἔντιμοι, οἱ οἰκογενειάρχες νὰ ὑφίστανται τὰ πάνδεινα καὶ οἱ ἀνεπρόκοποι καὶ οἱ γλεντζέδες νὰ μὴ ὑφίστανται κανέναν ἔλεγχο! !  ! . . .

5. Οἱ δυνατοὶ καὶ οἱ ἰσχυροὶ νὰ βγάζουν ἑκατομμύρια στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μὲ τὶς περιβόητες λεγόμενες λίστες δηλαδὴ καταστάσεις Λαγκὰρντ καὶ λοιπὲς νὰ μὴ συλλαμβάνεται καὶ νὰ μὴ πληρώνῃ κανένας ὄχι μόνον πρόστιμα, ἀλλὰ οὔτε κἄν τοὺς φόρους..

6.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κομπιναδόροι, οἱ ἀετονύχηδες, οἱ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς » ὄχι μόνον δὲν διώκονται, ἀλλὰ ἀπεναντίας καθίστανται καὶ ἀποφασίζοντες καὶ διατάσσοντες γιὰ νὰ διευκολύνωνται νὰ δραπετεύσουν καὶ μετὰ κόπτωνται ἀστυνομίες καὶ λοιποὶ δικαστικοὶ καὶ ἰθύνοντες, νὰ τοὺς καταζητοῦν καὶ νὰ ζητοῦν τὴν ἔκδοσι των. Στὴν προκειμένη περίπτωσι, ἐφαρμόζεται ἀπολύτως ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως , φίλου καὶ μαθητὴ τοῦ Σόλωνος, ἕκτη ἑκατονταετία π.Χ. : «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίχτυα ἀράχνης, ποὺ πιάνουν ὅλα τὰ μικρὰ ζουζουνάκια  καὶ ὅλα τὰ μεγάλα, τὰ ἀφήνουν καὶ διέρχονται ἐλευθέρως ».

7. Οἱ σπατάλες καὶ τὰ ὄργια συνεχίζονται :

α) Οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις νὰ περικόπτωνται καὶ κυρίως στὸν ἰδιωτικὸ τομὲα.

β) Νὰ μὴ γίνωνται προσλήψεις σὲ νοσοκομεῖα καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ ἀπεναντίας στὴν ΕΡΤ, τὸ δημόσιο καὶ στὶς ΔΕΚΟ, νὰ δημιουργοῦνται συνεχῶς ὀργανικὲς θέσεις γιὰ νὰ προσλαμβάνεται ὁ συρφετὸς τῆς κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ βολεύωνται πάντοτε οἱ «ἡμέτεροι», οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον δὲν ἀποδίδουν, ἀντιθέτως παιδεύουν τοὺς πολίτες καὶ συμπεριφέρονται ἀναιδῶς καὶ ἀναισχύντως στοὺς πολίτες, ἐπειδὴ ἔχουν «μπάρμπα στὴν Κορώνη» καὶ ἔχουν « δεμένο τὸν γάϊδαρο τους »! ! ! . . .

γ) Τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν, λευκῆς σαρκὸς καὶ ὅπλων πολλαπλασσιάζονται ἀκόμη καὶ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, διότι δὲν ὑπάρχει πολιτικὴ βούλησι νὰ παταχθοῦν οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λευκῆς σαρκός! ! ! . . .

δ )Περίπου μισὸ ἑκατομμύριο ἀθῶες ψυχές - μία μεσαία μεγαλούπολι δολοφονεῖται κάθε ἔτος ἀπὸ τὰ νυστέρια τῶν ἐκτρώσεων καὶ μάλιστα δημοσίᾳ δαπάνῃ καὶ ἕνας φουκαρὰς νὰ μὴ δικαιοῦται οὔτε γενόσημα, φθηνὰ φάρμακα καί σιγοπεθαίνει σὰν τὸ «σκυλὶ στὸ ἀμπέλι»..

ε) Ἐνῷ στὴν Εὐρώπη οἱ γεννήσεις διὰ καισαρικῆς τομῆς εἶναι γύρω στὸ 7,5 %, ὦ τοῦ θαύματος, Ἕλληνες σκιτζῆδες μαιευτῆρες καλλιεργοῦν τὴν φοβία στὶς κακομαθημένες καὶ φυγόπονες Ἑλληνίδες καὶ μετὰ τὶς καθησυχάζουν, ὅτι κάνοντας τους νάρκωσι, δὲν θὰ αἰσθανθοῦν τὸ παραμικρὸ. Καὶ ἔχουμε δεκαπλάσιες λίαν κοστοβόρες γέννες διὰ καισαρικῆς τομῆς...

Ὅσοι δὲ μαιευτῆρες πηγαίνουν μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ δεκαπλάσιο χρόνο ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται ὁ «σκίντζης» μαιευτήρας καὶ αὐτὸ συμβάλλει τὰ μέγιστα στὸ λίαν δυσεπίλυτο, μακροχρόνιο δημογραφικὸ πρόβλημα μαζὶ μὲ τὸ εἰδεχθέστατο ἔγκλημα τοῦ σφαγιασμοῦ τῶν ἐμβρύων.

στ) Ἀντὶ οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφουγκράζωνται τὸν τεράστιο αὐτὸ κίνδυνο τῆς ὑπογεννητικότητας μᾶς τονίζουν ὅτι δὲν χρειάζονται γεννήσεις. Ἔρχονται ἕτοιμοι ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι εἰσβολεῖς ἀλλοφύλων! ! ! . . .

ζ) Ψεύδονται ἀσυστόλως οἱ ἰθύνοντες τονίζοντες δῆθεν ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν πολλὲς δεκάδες χιλιάδες λαθρομεταναστῶν ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔχουμε πολλὰ ἑκατομμύρια ἀλλοεθνεῖς, λίαν ἐπικίνδυνο, νὰ μᾶς δημιουργήσουν τεράστια ἀδιανόητα προβλήματα αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ εἰσβολεῖς ἀλλοφύλων! ! ! . . .

η) Οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς θὰ ἀναθεματίζουν τὶς σημερινὲς γενεὲς ὡς ἄφρονες, ποὺ οὐδεμία μέριμνα λαμβάνουν...

θ) Τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων βάλθηκαν νὰ καταργήσουν καὶ τὴν διεθνῆ σύμβασι Λωζάνης, δημιουργῶντας μωαμεθανικὰ τεμένη χωρὶς ἀνταλλάγματα ὡς π.χ. παντοτινὰ νὰ λειτουργῇ ἡ Ἁγία Σοφία ὡς ὀρθόδοξος ναὸς χωρὶς τὴν παραμικρὴ ὄχλησι καὶ ἐμπόδιο καὶ τὴν προστασία νὰ ἀναλάβουν Ῥῶσσοι, Οὐκρανοί, Σέρβοι, Κυπριῶτες Ὀρθόδοξοι στρατιῶτες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν! ! ! . . .

Τοιουτοτρόπως de facto ἀναγνωρίζουν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, μουσουλμανικὴ  μειονότητα, σὲ ὁλοκλήρη τὴν Ἑλλάδα ἐνῷ ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μόνον στὴν Κομοτινὴ καὶ τὴν Ξάνθη μας.

ι) Μάλιστα οἱ ἀναίσχυντοι ψεύδονται ἀσυστόλως ὅτι δῆθεν τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος θὰ κοστίσῃ μόνο 850.000  εὐρὼ, ἐνῷ ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὸ εἶχε ὁρίσει σὲ 80.000.000  εὐρὼ. Τὸ δὲ ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ Ναυτικοῦ  Ἐπιτελείου λέει ὅτι θὰ κοστίσῃ 130.000.000  εὐρὼ καὶ αὐτὴ τὴ διαφορὰ τῶν 129.000.000  εὐρὼ θὰ τὴν  πληρώσῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἢ τοῦ   Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης !!!...

ια) Καὶ γιὰ τὰ μωαμεθανικὰ τεμένη κόπτονται ὄχι μόνο οἱ πολιτικάντηδες καὶ οἱ τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς καὶ Μητροπολίτες τινές! ! ! . . .

ιβ) Ἀπεναντίας  γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδίστρια καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ περισσότεροι ἰθύνοντες δὲν θέλουν οὔτε κἄν νὰ ἀκούσουν! ! ! . . . Καὶ ὅταν μερικοὶ εὐσυνείδητοι βουλευτὲς θέτουν ἐρώτησι, ἀναγκάζονται ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων νὰ πάρουν πίσω τὶς ὑπογραφὲς τους. Τόσο βάναυσα τοὺς ἐπιτέθηκαν γιὰ αὐτὸ τὸ «εἰδεχθέστατο κακούργημά τους», ποὺ ὁ ἕνας βουλευτής, ὁ πρῴην ὑπουργὸς Μπασιάκος, ἔπαθε ἀνακοπὴ καρδίας καὶ ἀπῆλθε στὰς αἰωνίους μονάς. Ἄλλους δὲ τοὺς ξήλωσε ἀπὸ τὰ πόστα, ποὺ εἴχαν! ! ! . . .

ιγ) Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις δαιμονίζονται τόσο πολὺ καὶ ὁ πρῶτος μάρτυρας ἦταν ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς, ἀνεπανάληπτος ἐθνάρχης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος τὸ πλήρωσε μὲ τὸ πανάγιο αἷμα του, ἐπειδὴ ἔβγαλε τὴν αὐθεντικὴ ἀπόρρητο «ἐγκύκλιο τοῦ Καποδίστρια»,  ἐναντίον μασόνων καὶ  μασονικῶν στοῶν, τὴν ὁποία κατωτέρω δημοσιεύουμε.

http://salpisma.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8.html

 

ιδ) Ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδίστρια καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, συνεχίζουν δυστυχῶς νὰ δαιμονίζονται ὄχι μόνο λαϊκοί, ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς  κληρικοὶ καὶ μὲ προφάσεις «ἐν ἁμαρτίαις» ἐπὶ 188 συναπτὰ ἔτη δὲν πραγματοποιήθηκε καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὴν 21η Μαρτίου 2021..

Ἑλληνόψυχοι πατριῶτες φίλοι καὶ Φιλλέληνες μᾶς ἐρωτοῦν : « Τὶ σόι πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις θὰ κάνουμε τὴν 21η Μαρτίου 2021, ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους» ; ; ; . . .

ιε) Παρ ὅλο ποὺ ἔχουμε γράψει ἑκατοντάδες σελίδες στὸ περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή καὶ ἔχουμε καταρρίψει τὰ σατανικὰ φληναφήματα, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῇ στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἴγινα ἢ στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν ἢ μὲ τὸν τεράστιο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Δήλεσι, ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀκόμη ὄχι μόνο λαϊκοὶ ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς κληρικοί, ποὺ ἀκόμη καὶ αὐτές τις ἡμέρες ἐπαναλαμβάνουν τὰ σατανικὰ αὐτὰ φληναφήματα!!!!...

ιστ) Ὄντως ὁ εὐλαβέστατος καὶ εὐσεβέστατος Ἰωάννης Καποδίστριας, ἔφτιαξε καὶ ναΰδριο στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἰγίνης τὸ 1828 στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐὰν δὲν τὸν σκότωναν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, θὰ ἔφτιαχνε χιλιάδες ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, « στέγες ἀγάπης » καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ ἐπειδὴ δὲν ἤτανε ἀντίχριστος θὰ ἔβαζε καὶ ναΰδρια μέσα! ! ! . . .

Ὄντως αὐτός, ὁ ἔχων μυαλὸ ποὺ δὲν ἤταν ἀνεγκέφαλος σὰν καὶ ἐμᾶς, τὴν 31η Ἰουλίου 1829 φρόντισε νὰ ἐκδοθῇ ὁμοφώνως τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως.

Ἕλληνα μου, ἰθύνοντες καὶ εὐλαβεῖς Μητροπολίτες καὶ ἱερεῖς, πρέπει νὰ μᾶς κόβῃ τὸ μυαλό, ὅτι ἐὰν ὁ Καποδίστριας εἶχε φτιάξει τὸ ἐκκλησάκι στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἰγίνης, σὲ ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνο δὲν θὰ πάσχιζε νὰ ἐκδοθῇ ὁμόφωνο ψήφισμα, ἀλλὰ θὰ ἔκανε τὸ πᾶν νὰ τὸ ἀποτρέψῃ.»

Ἐπίσης ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν εἶναι ὁ δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν. Ἐπειδὴ ὑπῆρχαν διχόνοιες γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τότε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀποφάσισε νὰ κάνῃ τὸν δημοτικὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ του, χωρὶς νὰ τὸν ὀνομάσῃ τῆς  «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος» .

Καὶ ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἔντιμος ὤν, δὲν καταχρᾶτο τὰ τεράστια ποσά, ποὺ τοῦ ἔδιδαν διάφοροι εὐλαβεῖς καὶ τὰ ἐπένδυσε σὲ ναὸ καὶ αἴθουσες χωρὶς νὰ διανοηθῇ νὰ εἶναι εἰς ἀντικατάστασι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ! ! ! . . .

ιζ) Κραυγαλαῖες καὶ λίαν προκλητικὲς ἀντιθέσεις «... καὶ ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει» (ια Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21), πρᾶγμα ποὺ σημαίνει «ἄλλοι λιμοκτονοῦν καὶ ἄλλοι λυσσομαχοῦν».

Γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανεὶς καὶ αὐτὸ τὸ Κεφάλαιο, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψῃ διδακτορικὲς διατριβές, ὑφηγεσίες καὶ καθηγεσίες, πλὴν ὅμως οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε χῶρος, καὶ προπαντὸς οὔτε καὶ οἱ γνώσεις μας εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ ἀναπτύξουμε τέτοια σπουδαιότατα συγγράματα καὶ νὰ κρούσωμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρὸς ἀποτροπὴ τῶν κραυγαλαίων αὐτῶν κοινωνικῶν προκλήσεων καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν κοινωνικὲς ἀναστατώσεις καὶ ἀλληλοεξοντώσεις.

Ὅμως θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικὼς μερικὲς τέτοιες λίαν ἐπικίνδυνες προκλήσεις πρὸς ἀποφυγὴ κοινωνικῶν ἀναστατώσεων :

Ἐνῷ στὶς προηγμένες Δημοκρατίες ἀποφεύγονται κραυγαλαῖες προκλήσεις καὶ οἱ ἰθύνοντες δίδουν τὸ καλὸ παράδειγμα στοὺς ὑπηκόους τῶν Δημοκρατιῶν των, χορηγώντας κάποιους λογικοὺς μισθούς, ἀποζημιώσεις στοὺς Βασιλεῖς, Προέδρους Δημοκρατίας καὶ λοιποὺς πολιτειακοὺς ἄρχοντες, πολιτικούς, συμβουλοὺς ὑπουργῶν, προέδρους ΔΕΚΟ, προέδρους ἀνωτάτων δικαστηρίων, στοὺς συμμετέχοντες σὲ ἐπιτροπές, ἀρχαιολόγους καὶ λοιπούς, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «κομπιναδόροι», στυλοβάτες τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου, «ἑξαπτέρυγα» καὶ «δεκανίκια» ἀπὸ τὸ συρφετὸ τῶν συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων. Μὲ ξένα κόλυβα, δηλαδὴ  μὲ τὸν ἁλμυρότατο ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ ἰθύνοντες τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα στοὺς ὀπαδοὺς των .

Ἐνῷ τὰ νοσοκομεῖα μας δὲν ἔχουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὄχι μόνο τὰ σωστὰ καὶ ἐνδεικνυόμενα φάρμακα ἢ ὄργανα, ὡς π.χ. τομογράφους, ἀκτινολογικά, αἱματολογικὰ ὄργανα καὶ ἐργαστήρια ἀλλὰ οὔτε κἄν γάζες καὶ λοιπὰ παραφαρμακευτικὰ ὑλικά, σεντόνια, μαξιλαροθῆκες, κουβέρτες κ.τ.λ. διότι ἄλλα ἔχουν φθαρῇ καὶ ἄλλα ἔχουν κλαπῇ ἢ στὰ ἀφοδευτήρια τῶν δικαστηρίων, μετὰ τὴν 9η πρωινὴ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἔνα χαρτὶ ὑγείας ... συνεχίζουν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφιονίζουν  τὶς λαϊκὲς μάζες μὲ EUROVISION, μὲ ποδοσφαῖρες καὶ λοιπὰ ἐκμαυλιστικὰ καὶ δαπανηρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ! ! !

Αὐτὴ ἡ ὑποβόσκουσα πρόκλησι εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη καὶ πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ ἀποτραπῇ ἐμφύλιος σπαραγμὸς καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε  γιὰ τὴν εὐημερία, πρόοδο καὶ εὐτυχία τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνο τῶν ἰσχυρῶν, τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, προτοῦ αὔριο εἶναι ἀργά.

Μόνο ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζοωγονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατροθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἄν κάνουμε ἔργα μετανοίας καὶ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, τὸτε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὁδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἤ δοτοὶ ἰθύνοντες.

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί.

Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει.

Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια ἐρχόταν ἡ καταστροφή.

Δυστυχῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν θέλουν νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες μονοιασμένοι. Ἐφαρμόζοντες τὴν σατανικὴ πολιτική τους «Διαίρει καὶ βασίλευε», κατορθώνουν μέςῳ τῶν ἐξομωτῶν πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευιτικὴς ἡγεσίας νὰ καταντήσουμε ὄχι μόνον διαιρεμένοι ἀλλὰ νὰ εἴμαστε καὶ ὑπόδουλοι.

Ἐνῷ οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγνεεσίας ἔκαναν τὸ κορμί τους κόσκινο γιὰ νὰ ἀποτινάξουν τὸν μωαμεθανικὸ ζυγὸ διώχνοντας μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους, οἱ ἀνεγκέφαλοι μᾶς ἔφεραν τὰ τελευταῖα χρόνια πολλὰ ἑκατομμύρια μουσουλμάνους καὶ μᾶς σκλάβωσαν στὴν φραγκιὰ καὶ σὲ λίγο πάλι εἰς τὸν μωαμεθανικὸ ζυγό.

Δυστυχῶς ὅμως σχεδὸν οὐδεὶς θέλει νὰ καταλάβῃ τὰ πτωχὰ ἑλληνικά μας, διότι «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτοὺς» (Ἰωάννης 12, 40).

Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ, νὰ μᾶς  ἑνώσῃ, νὰ ὁμονοήσουμε, νὰ ἀγαπηθοῦμε γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη : «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!..

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υ.Γ.

Παρ’ὅλον ὅτι τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 21.5.2017 γιορτάζει ἡ μισὴ Ἑλλάδα, ἐν τούτοις σνιστοῦμε ἐνθέρμως νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαἰρως ὅλοι στὶς 17.00 ὥρα στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου  (καὶ ὄχι ἄλλοι νωρίτερα καὶ ἄλλοι ἀργότερα),  γιὰ νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας νὰ βροντοφωνίσουμε ὄχι στὶς ἀντίχριστες μεθοδίες τοῦ ἀρχιμεθοδίου διαβόλου, ἐναντίον τῆς Νέας τάξεως πραγμάτων, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, τῶν ἀντιχρίστων ἀλλαγῶν τοῦ Συντάγματος κλπ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΗΛ:210-3254321
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – Η διακήρυξη που θυροκόλλησαν 95 διανοούμενοι στη Deutsche Bank

Πεντακόσια χρόνια μετά τη θυροκόλληση των θέσεων του Λούθηρου κατά του παπισμού (το 1517 στον καθεδρικό ναό της Βιρτεμβέργης), θυροκολλήθηκαν την Κυριακή στην Deutsche Bank, αυτή τη φορά -αλλά στην ίδια πόλη- oι 95 θέσεις για την οικονομική μεταρρύθμιση.Ο συμβολισμός και της επίσημης παρουσίασής τους πάλι στη Βιρτεμβέργη είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Τις θέσεις συνέταξαν, με πρωτοβουλία του Γερμανού διανοουμένου και πολιτικού Αντρέ Μπρι, επίσης 95 επικριτές του νεοφιλελεύθερου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού από το χώρο της επιστήμης, της οικονομίας, της θεολογίας και της τέχνης και ζητούν με αυτές να τεθεί υπό δημοκρατικό έλεγχο. Σύνθημά τους: «Οι τράπεζες να γίνουν άροτρα. Μαζί κατά της κυριαρχίας του αγορών», το οποίο παραπέμπει στο ανάλογο σύνθημα του κινήματος ειρήνης και την προφητεία του Ησαΐα («…καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα… / …τα ξίφη τους θα τα σφυρηλατήσουν σε άροτρα…»).

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι χρειαζόμαστε ξανά μια μεταρρύθμιση. Αυτή τη φορά όχι κατά της κατάχρησης εξουσίας από την καθολική εκκλησία, αλλά κατά της κατάχρησής της από τη χρηματοπιστωτική οικονομία. Οι μεγάλες τράπεζες καθορίζουν το τι θα γίνει στον κόσμο. Η πολιτική προσαρμόζεται σε αυτές και αυτό γίνεται ολοένα και πιο ανυπόφορο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», είπε κατά την παρουσίασή τους ο Γκρέγκορ Γκίζι, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ένας εκ των συντακτών των θέσεων. Ένας άλλος, ο ευαγγελιστής θεολόγος Ούλριχ Ντούχροφ, από τους επιφανέστερους επικριτές της παγκοσμιοποίησης στη Γερμανία, διαβλέπει στον «αχαλίνωτο, παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό τον μεγαλύτερο καταστροφέα του ανθρώπου και της φύσης, την ατμομηχανή της ιμπεριαλιστικής καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, την οποία πρέπει επειγόντως να κατανικήσουμε».

Στις θέσεις διατυπώνεται ένα δριμύ «κατηγορώ» κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της αυστηρής πολιτικής της λιτότητας της γερμανικής κυβέρνησης η οποία παράγει φτώχεια και κρίσεις όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. «H δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο… Η πολιτική προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών», αναφέρει επίσης χαρακτηριστικά μια από τις θέσεις.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου Φρίντερ-Ότο Βολφ, βετεράνο του πράσινου κινήματος και προέδρου της Ανθρωπιστικής Ένωσης της Γερμανίας «εάν καταστεί σαφές -τόσο κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στη Γερμανία όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές εκλογές-, ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, τότε αυτό θα ήταν ένα μεγάλο βήμα».

Μεταξύ των συντακτών περιλαμβάνονται επίσης οι προτεστάντες ιερωμένοι Ρουτ και Χανς Μίσελβιτς, οι οποίοι ίδρυσαν αντικαθεστωτική οργάνωση για την ειρήνη στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Θουριγγίας Μπόντο Ράμελοφ, ο Όιγκεν Ντρέβερμαν, πρώην καθολικός θεολόγος και νυν διάσημος ψυχολόγος, ο Ρούντολφ Χίκελ, ένας από τους γνωστότερους οικονομολόγους της Γερμανίας, ο Ούβε-Κάρστεν Χάιε, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο Κρίστοφ Μπουτερβέγκε ερευνητής φτώχειας και υποψήφιος πρόεδρος της Γερμανίας, ο Πέτερ Βαλ, ιδρυτικό μέλος της Attac και ο Ζαν Τσιγκλέρ, ο σφοδρός Ελβετός επικριτής της παγκοσμιοποίησης.

Μεταξύ πολλών άλλων, στις 95 θέσεις (έχουν αναρτηθεί στα γερμανικά στην ιστοσελίδα www.perestroika.de) αναφέρονται και τα εξής :

«Οι 8 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν όσα κατέχουν 3,8 δισ. άνθρωποι, δηλαδή το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αντιστροφή της κατάστασης, η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία». (Θέση 1)

«Αν πριν από 500 χρόνια τα συγχωροχάρτια ήταν η έκφραση μιας μεγάλης κρίσης, σήμερα αυτή εκφράζεται με την υποταγή της πολιτικής στην οικονομία. Δημοκρατία ή χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, αυτό είναι το ερώτημα σήμερα». (Θέση 2)

«Η αυστηρή πολιτική της λιτότητας η οποία έχει επιβληθεί από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Άγγελα Μέρκελ και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει οδηγήσει στο να λάβει δραματικές διαστάσεις η ανεργία των νέων και η φτώχεια στον νότο της Ευωπαϊκής Ένωσης». (Θέση 3)

«Ο Πάπας Φραγκίσκος το διατυπώνει σωστά: «Οπως η εντολή «Ου φονεύσεις» θέτει ένα όριο για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, έτσι πρέπει και σήμερα να πούμε «όχι» σε μια οικονομία η οποία προκαλεί ανισότητες, διότι αυτή η οικονομία σκοτώνει». (Θέση 7)

«Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι εκτός ελέγχου και -εκτός από τις καταστρεπτικές συνέπειες του κραχ για το ίδιο- οδηγεί την πραγματική οικονομία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη στο νότο και την ειρήνη στο γκρεμό». (Θέση 8)

«Πολλές χώρες του νότου απειλούνται από την παγίδα το χρέους και την πτώχευση». (Θέση 11)

«Οι φτωχοί πληρώνουν τον πλουτισμό των ευπόρων. Η κρίση επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα». (Θέση 12)

«Ο κοινωνικός και δημοκρατικός καπιταλισμός της μεταπολεμικής εποχής θυσιάστηκε στο βωμό των αγορών». (Θέση 21)

«Η παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών οδήγησε στη διάβρωση της δημοκρατίας». (Θέση 22)

«Ο λαός πληρώνει το τίμημα της αυστηρής λιτότητας στις χώρες της Ευρώπης οι οποίες περνάνε κρίση». (Θέση 29)

«Η κινητήρια δύναμη της καταστρεπτικής κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της αυστηρής λιτότητας είναι εδώ και καιρό οι συντηρητικές κυβερνήσεις και ιδίως η καγκελάριος και ο υπουργός οικονομικών Σόιμπλε» οι οποίοι περιφέρουν την υπαγόρευση αυτή ως μάντρα. (Θέση 31)

«Πρέπει να μπει ένα τέλος στην επιβληθείσα εντός της ΕΕ από την Άγγελα Μέρκελ και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αυστηρή πολιτική λιτότητας». (Θέση 83)

«Αντί αυτής η ΕΕ, χρειάζεται μια ευρεία επενδυτική πολιτική για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για βιώσιμα συστήματα στέγασης, μεταφορών, εκπαίδευσης και πολιτισμού, υγείας και περίθαλψης». (Θέση 84)

«Το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα το οποίο είναι καταστρεπτικό για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναστραφεί προς την κατεύθυνση των εσωτερικών επενδύσεων. Παράλληλα, το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων». (Θέση 85)

«Η περαιτέρω άνοδος της λαϊκιστικής Δεξιάς μπορεί να σταματήσει με μιαν άλλη οικονομική, κοινωνική πολιτική και πολιτική ειρήνης». (Θέση 86)

«Ήδη η κρίση του 1929 απετέλεσε ένα από τα αίτια για την άνοδο του φασισμού». (Θέση 89)

«Δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο ή τίποτε περισσότερο από την υπεροχή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το απαραβίαστο της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου μέσω της αλληλέγγυας δράσης κατά των χρηματαγορών». (Θέση 93)

«Μόνο με την πίεση της κοινωνίας και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών θα καταστεί δυνατόν να ξεπεραστεί το μπλοκάρισμα του πολιτικής και κοινωνικού συστήματος».

«Αυτές είναι οι θέσεις μας για έναν διαφορετικό κόσμο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε σε αυτές!», καταλήγει το κείμενο.

 

 

 

 

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

...καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης· ὃ βλέπεις γράψον...

8.2.13

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός το Πανελλήνιον
Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει... τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.
Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.
Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας

http://salpisma.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8.html

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 29.5.17

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

29.5.17

Ἀπίστευτες καὶ ἀδιανόητες σατανικὲς ἀντιξοότητες εἴχαμε καὶ ἐφέτος. Ἐν τούτοις εἴχαμε μεγάλη ἐπιτυχία, διότι βοήθησε ὁ Πανάγιος Θεὸς διὰ μεσιτιῶν τοῦ φίλου του, Ἁγ. Παύλου, ποὺ εἶναι πάρα πολὺ θαυματουργικὸς ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ συνετίζῃ ὅλους ἐκείνους ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀναξιοπρεπέστατη νοοτροπία νὰ ἀδιαφοροῦν, νὰ λασπολογοῦν καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ σαμποτάρουν τὰ ἔργα. Μέχρι πού, ἐδῶ καὶ 20 χρόνια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ὅταν διαπίστωσε τὸν σατανικὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, ἔγραψε καὶ ἀπέστειλε παραινετικὴ ἐγκύκλιο, ἀνακαλῶν τοὺς παρεκτρεπομένους εἰς τὴν τάξιν, γράφων μεταξὺ πολλῶν ἄλλων :  «…Διερωτώμεθα μήπως σεῖς πλέον, οἱ νεώτεροι τῆς Ἀροανίας, ἀνασκολοπίζετε τὸν Νεομάρτυρα καὶ τὸν ὑποβάλλετε εἰς νέα μαρτύρια. Διότι, ἀληθῶς λέω, ὁσάκις σύρετε τὸν κ. Ἀναγνωστόπουλον εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ ὁσάκις ἐπίσης ἀντιδρᾶτε εἰς τὰ ὑπὸ ἐκείνου νομίμως καὶ καλῶς ἐνεργούμενα καὶ πραττόμενα εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου, τὸν ἅγιον Νεομάρτυρα Παῦλον διώκετε ! Καθίστασθε θεομάχοι καὶ ὅσοι ἀντιδρᾶτε καὶ ὅσοι ἀπαθῶς θεᾶσθε τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα ! Μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι δὲν ἔχετε συλλογισθῆ ἐπαρκῶς τὴν μεγάλην  εὐθύνην, τὴν ὁποίαν ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως ἀναλαμβάνετε καὶ τὴν μεγάλην τιμωρίαν, τὴν ὁποίαν ἐφελκύετε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὡδηγήθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ θέσωμεν ἕκαστον ἐξ ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του… »

Παρὰ ταῦτα συνεχίσθηκε περαιτέρω ὁ πόλεμος.

«Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».

Ὅμως ἐμεῖς συνεχίζομε, παρὰ τις τεράστιες ἀναστατώσεις ποὺ μᾶς ἔκαναν καὶ κάνουν ἀσυνέιδητοι πολιτικοὶ μηχανικοί, μηχανολόγοι-ἠλεκτρολόγοι μηχανικοὶ, ἐργολάβοι καὶ ἐργατοτεχνῖτες, ὅπως π.χ. ἀναγκασθήκαμε νὰ ξεσκεπάσουμε καὶ ξανασκεπάσουμε τὸν Ναό καὶ τὰ προσκτίσματά του γιὰ τρίτη φορά ! ! ! . . .

Ἤ π.χ. ὅλα τὰ φρεάτια ἀποβολῆς ὀμβρίων ὑδάτων νὰ ἔχουν πυθμένα καὶ τὸ κεντρικὸ φρεάτιο νὰ εἶναι χωρὶς πυθμένα! ! ! . .  .

Καὶ ἐργάζονται συνεχῶς συνεργεῖα γιὰ ἀποκαταστάσεις σατανικῶν ζημιῶν, ἐλλείψεων, παραλείψεων καὶ ἐλαττωμάτων καὶ νὰ ξοδεύωμε συνεχῶς ἀμύθητα ποσά.

Ἐν τούτοις, παρακαλοῦμε τὸν μέγιστο θαυματουργὸ Ἅγιο Παῦλο νὰ σταματήσῃ νὰ παίρνῃ τοιούτους ἀνεγκέφαλους καὶ ἀσυνείδητους, προσευχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιατέρως αὐτοὺς τοὺς κακοήθεις.

Γιὰ τὰ ἄπειρα καὶ ἀπίστευτα θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εὐελπιστοῦμε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τὰ καταγράψουμε σὲ εἰδικὸ λεύκωμα. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς Νεομάρυρες ἀπὸ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Καὶ ἐφέτος μᾶς ἀξίωσε νὰ τελέσωμε τὴν πανηγυρικὴ θεία λειτουργία μὲ ὅλη τὴν λαμπρότητα.

Παρὰ τὰ μετεωρολογικὰ δελτία ἑλληνικῶν καὶ ξένων σταθμῶν ὅτι θὰ εἴχαμε βροχές, καὶ πάλι ὁ Ἅγιός μας ἔκανε τὸ θαῦμα του καὶ μᾶς ἔκανε ἄριστο καιρὸ ἀποτρέπων τὶς βροχὲς στὴν Ἀροανία καὶ δροσιζόμεθα κάτω ἀπὸ μιὰ ἐλαφριὰ συννεφιά.

Ἀκόμη καὶ τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἀγωνιζόταν νὰ ἐνσπείρῃ τὸν πανικὸ μέσῳ λαϊκῶν καὶ κληρικῶν καὶ τῆς ἀστυνομίας ὅτι δῆθεν θὰ «κλείσουν οἱ δρόμοι» γιὰ τοὺς ραλλίστες ἀπὸ τὶς 15.00 ἡ ὥρα, ἀντὶ ἀπὸ 16.58 ὥρα, ὅπως ἦταν προγραμματισμένο, Ἐν τούτοις, ὁ Ἁγ, Παῦλος δὲν ἐπέτρεψε καὶ αὐτὸν τὸ πανικὸ τοῦ «ράδιο ἀρβύλα».

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ τῶν 4 λεωφορείων καὶ τῶν ἑκατοντάδων ἰδιωτικῶν ἐπιβατικῶν ὀχημάτων παρέμειναν στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ μέχρι τὴν 16.00 ὥρα.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἐπισκευθήκαμε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ ὅπως ἦταν τὸ πρόγραμμα, τὰ προσκυνήματα τῆς περιοχῆς, καὶ ἐφθάσαμε καὶ στὴν Ἀθήνα πολὺ ἐνωρίς.

 

Παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Παῦλο νὰ φωτίσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ποὺ ἐπέτρεψαν στὸν διάβολο νὰ καταπολεμᾶ τὴν πανήγυρι τοῦ Ἁγίου μας καὶ τοῦ χρόνου νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἱερὰ πανήγυρι σωφρονισμένα καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα.

 

Άναρτοῦμε ἀποσπάσματα τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν βραβεύσεων τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὶς προσωπικότητες ποὺ μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους. (εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ φίλου-εθελοντοῦ μας κ. Παναγιώτη Σαραντίδη).

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος παρέδωσε τὶς βραβεύσεις εἰς τὸν

 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον Μέσης Αἰγύπτου,

 

εἰς τὸν

Ἁγιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Γιωτάκη καὶ τὴν συνεργάτιδα του κ. Ἑλένη Δερβίσογλου.

 

 

καὶ εἰς τὴν

 

Καθηγήτριαν ἰατρὸν κ.Εἰρήνη Γράψα.

 

 

Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης παρέδωσε τὶς βραβεύσεις

εἰς τὸν Δρ. πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Ἰωάννη Κύρου,

τὶς συνεργάτριές του, ἀρχιτέκτονες μηχανικοὺς κυρίες

κ. Φοίβην Ματάνα  καὶ κ. Ἀλεξάνδρα Παναγιωτίδου

 

καὶ  εἰς τὸν πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Εὐστράτιον Λαζούρα.

 

Ὁ  ἐ. Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας παρέδωσε τὴν βράβευσι εἰς τὸν νομικὸν κ. Παναγιώτη  Πολάλη.

 

Ὁ παρουσιάζων τοὺς βραβευομένους, διεθνοῦς φήμης Ἕλληνας τενόρος κ. Κων/νος Παλιατσάρας παρέδωσε τὴν βράβευσι

εἰς τὸν τοπογράφο μηχανικὸ κ.Ἰωάννη Μπαρδάκη.

Στὴν θαυμάσια ἐκδήλωσι εἶχαν προσκληθῆ καὶ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους μετὰ τῶν συνοδειῶν αὐτῶν (ζητοῦμε συγνώμην ἄν κάποιοι διέφυγαν τῆς προσοχῆς μας – τοὺς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ τὴν παρουσία τους, γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε) :

 

Οἱ Σεβασμιώτατοι

Μητροπολίτες Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ

Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου,

Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Λαύρας παν/τος ἀρχ. πατὴρ Εὐσέβιος Σπανός,

Ὁ Γεν.Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μ. Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ  Ὠρωποῦ καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος,

Ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης,

ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Ζώης, Διοικητὴς τοῦ ΚΕΤΧ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γ.Ε.Σ & Γ.Ε.Ν.,

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας κ. Θεόδωρος Kalaidov,

Ὁ Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Τσιτίνης,

Οἱ δικαστικοὶ κος Ἀνδρέας Τσόλιας ἐ. Ἀρεοπαγίτης, ἡ Πρόεδρος Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν κ. Δήμητρα Ἀναστασοπούλου καὶ ἡ Πρόεδρος Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κ. Βασιλικὴ Καρβέλα,

 

Ὁ κ. Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, Ἀντιπεριφερειάρχης, Δυτ. Ἑλλάδος ΠΕ Ἀχαΐας,

Ὁ Δήμαρχος τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουρας,

Ἡ Ἀντιδήμαρχος Ἀχαΐας κ. Χαρὰ Γεωργακοπούλου,

Ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Ἀροανίας κ. Σπυρίδων Κουρής,

 

Ὁ Ἀντιδήμαχρος Δήμου Ἰλίου κ. Ἰωάννης Γκιώνης,

 

Ὁ Πρόεδρος καὶ μέλη τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, καθὼς καὶ τῶν τοπικῶν συλλόγων τῆς περιοχῆς,

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος κ. Χαρίλαος Ἑρμείδης.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σκακιστικοῦ-Ἐπιμορφωτικοῦ  Ὁμίλου Καλαβρύτων ἰατρὸς κ. Νικόλαος Ραζής.

 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱερολοχιτῶν κ. Γεώργιος Μονογιός,

Λέσχη Φιλίας Ρίου Πάτρας,

 

Ὁ Σύλλογος Ἀλληλεγγύης καὶ προσφορᾶς Ἀμαλιάδος,

 

Ἡ Δι/ντρια τοῦ ΚΕΠ Αἰγίου κ. Λιάνα Ματθαίου,

καὶ ὁ ὑπὲρ ἐννενηκονταπενταετὴς δάσκαλος ἀπὸ τὴ Μεσσηνία κ. Παναγιώτης Ρήγας,

καθὼς καὶ οἱ ἀνωτέρω προσωπικότητες, ποὺ ἀναφέρονται ὅτι ἐβραβεύθησαν ὡς Πρέσβεις Καλῆς θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ βιβλίο μὲ περιληπτικὴ ἱστορία περὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας (βίος, ἀκολουθία, ἐγκώμια, παρακλητικὸς κανόνας, ἱστορικὸ τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἱδρύματός μας)  καθὼς καὶ τὸ νέο ἑορτολόγο μας, ἄς μᾶς γράψουν εἰς τὸ φάξ : 210-3236978 ἤ στὸ email μας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἤ ἄς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321 – 2. Αὐτὰ καὶ Ἐπετηρίδες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμῆς» θὰ τὰ ἔχουν ἔναντι τῆς συμβολικῆς τιμῆς τῶν ἕξ (6) Εὐρὼ πρὸς κάλυψιν μέρους τῶν ἐξόδων μας.

Γιὰ ὅσους στεροῦνται καὶ αὐτὸ τὸ πενιχρὸ ποσό καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουμε καὶ τὴν διαδικασία τῆς ἀποστολῆς (ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν ἔχουμε πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς ἐθελοντὲς καὶ παρὰ τὴν ἄκρως ἐξαντλητικὴ θυσία μας ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος, ἐν τούτοις, ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι δυστυχῶς στενάζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Κάνομε ὑστάτη ἔκκλησιν γιὰ ἐθελοντές), ἄς τὰ μελετήσουν αὐτὰ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Τάμα καὶ στὸ Twitter: @PANEL_TAMA.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ   ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210 - 3254321

 

 

 

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ, ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, 24.6.2017

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ-

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ»

Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας 24.6.2017, ὥρα 5 μ.μ.

Ἄς παύσωμεν ἐπιτέλους νὰ εἴμεθα, μόνον, ἀκροατὲς θεατὲςκριτὲς δριμύτατοι κατήγοροι τῶν φαύλων καὶ ἄς γίνωμεν καὶ ποιητές, συναγωνιστὲς καὶ  ἔμπρακτοι ὁμολογητὲς τῶν «πιστεύω» μας ὑπὲρ τῆς ἀδιάφθορης οἰκογένειας, τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεώς μας, τῆς ἀκεραίας καὶ ἀδεσμεύτου ἑλληνικῆς πατρίδος καὶ ἐν γένει ὑπὲρ τῶν συνεκτικῶν κρίκων τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι τὸ  ὁμότροπον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὅμαιμον ποὺ εἶναι οἱ πυλῶνες τοῦ Ἔθνους μας.

Χάριν αὐτῶν διατηρηθήκαμε ἀνὰ τὶς χιλιετηρίδες καὶ δὲν πολτοποιηθήκαμε.

Αὐτὰ στεναχωροῦν ἀφαντάστως τοὺς ἡγέτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ παντοιοτρόπως πασχίζουν νὰ καταρρακώνουν συστηματικὰ τὶς ἀξίες καὶ νὰ προβάλλουν ὡς πρότυπά τους φελλούς, τὶς παλλακίδες, τοὺς ἀνώμαλους, τοὺς ἐξωμότας καὶ ἐν γένει ὅλους αὐτούς, ποὺ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα. Ὅμως, ὅλοι αὐτοὶ εἶναι «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ «γενίτσαροι» εἶναι ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς «γενίτσαρους τῆς ξιφολόγχης». Οἱ «γενίτσαροι τῆς ξιφολόγχης» μπορεῖ νὰ ξεκοιλιάσουν μερικὲς χιλιάδες καὶ μετὰ νὰ ἀηδιάσουν, νὰ κουρασθοῦν καὶ νὰ σταματήσουν, ὅμως, οἱ «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» καὶ ἐν γένει τῆς ἐξουσίας μεθοῦν καὶ ναρκώνουν τὴν συνείδησίν των εἰς τὸ ἄκρον ἄωτον καὶ γίνονται «ὁδοστρωτῆρες» τῶν πάντων.

Ἔτσι εἰς τὴν πράξιν βλέπουμε τὸ κακὸ νὰ ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, ἀντιθέτως δὲ τὸ καλὸ νὰ συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ πρόοδο.

 

Ἄς παύσωμε, λοιπόν, νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ σατανικὸ δόγμα «διαίρει καὶ βασίλευε». Ἄς συμπτυχθοῦν, ἐπιτέλους, ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις καὶ ἄς ἀντιπαραταχθοῦμε μὲ σύνεσι καὶ σωστὴ στρατηγικὴ ἐναντίον τοῦ κακοῦ ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ ὄχι κατόπιν ἑορτῆς.

Ἐμπρός, λοιπόν, γιὰ νὰ δυνηθοῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχουμε λαμπρὲς ἐπιτυχίες καὶ νὰ σπεύδουμε ἀπὸ νίκη σὲ νίκη. Δόγμα μας πρέπει νὰ εἶναι ὄχι μόνον « ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» ἀλλὰ καὶ «καλύτερη θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψι».

Χαιρετίζουμε τὴν ἡμερίδα μὲ θέμα

«Κατάργηση τῶν μετρητῶν-τέλος τῆς ἐλευθερίας.

Ὁδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμό»,

ποὺ ὀργανώνουν ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς

 

Καταδικάζομε μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς τὴν σατανικῶς μεθοδευμένη ἐπιβολὴ τῆς κάρτας τοῦ ἀντιχρίστου.

 

Τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα εἶναι ἕτοιμο νὰ ἐπιστρατευθῇ. Μιὰ καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος βαυκαλίζεται σὲ θεατρινισμοὺς κατόπιν ἑορτῆς, ἄς προχωρήσουν «στρατηγοί, ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωματικοὶ»  καὶ μὴ ἀναμένουμε ἀπὸ τὸν ἀρχιστράτηγο νὰ ἐννοήσῃ αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια.

Δημοσιεύουμε τὴν πρόσκλησι μερικῶν «στρατηγῶν» καὶ «ἀξιωματικῶν».

Ἄς κινηθοῦμε ἀμέσως τώρα διὰ νὰ μὴ «χουχουλιώμαστε» αὔριο, ποὺ θὰ εἶναι κατόπιν ἑορτῆς , ἴσον «ζήτω, ποὺ καήκαμε»! ! ! . . .

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

   

Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑ Ο Κ. ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 1.7.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  1.7.2017  ΩΡΑ 21.00

29.6.2017

«Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται» (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 10, 22 - ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 13,13)

1. Ὁ σπουδαῖος καὶ περίφημος τενόρος Κωνσταντῖνος Παλιατσάρας ἐπειδὴ δὲν ἀκολουθεῖ τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ἀλλὰ ἐφαρμόζει τό: «ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Πέτρου 2,21)  καὶ κάνει βιοτὴν του τίς προσταγὲς τοῦ Θεανθρώπου, παραγκωνίζεται. Ἀμοραλιστές, ἄθεοι καὶ ἀντίχριστοι καλλιτέχνες τὸν θεωροῦν ὡς «ξένη κότα» μέσα στὸ  «κοτέτσι». . .

2.Τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο ἀναγνωρίζει, προβάλλει τὶς μετριότητες, τοὺς φελλούς, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν τὸ σθένος, τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία, καθὼς καὶ τὴν λεβεντιὰ νὰ πηγαίνουν κόντρα πρὸς τὸ ρεῦμα.

3.Ὁ σπουδαιότατος καλλιτέχνης Κωνσταντῖνος Παλιατσάρας δὲν ψυχοκτονεῖ ἀλλὰ ψυχαγωγεῖ, μεταρσιώνει τοὺς ποθοῦντας νὰ ἀνέλθουν εἰς πνευματικὲς ἐνατενίσεις καὶ νὰ πορεύωνται, νὰ ἀνέρχωνται ὑψηλά.

Κατωτέρω ἀναρτῶμεν τὴν ἀνακοίνωσίν του, ὅτι τὸ Σάββατον 1 Ἰουλίου 2017 καὶ ὥρα 21:00 στὴν ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  θὰ παρουσιάσῃ  τὸ λιμπρέττο τοῦ Γεωργίου Λεκάκη «Ἀλέξανδρος καὶ Ρωξάνη» σὲ πρώτη παγκόσμια παρουσίασι.

4. Ὁ ἀρχαῖος ἠμῶν πρόγονος Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, ὡς γνωστόν, ἀναφωνοῦσεν τὸ σπουδαιότατον ἀπόφθεγμά του: «εἰς μὲν τὸν πατέρα μου (αὐτονόητον ὅτι ἐννοοῦσε καὶ τὴν μητέρα του) ὠφείλω τὸ ζῆν, εἰς δὲ τὸ διδασκαλόν μου, τὸ εὐ ζῆν». Καὶ τοῦτο παρ᾽ ὅτι ὁ πατήρ του ὁ Φίλιππος Β’ διὰ τῆς ὅλης βιοτῆς του, ἐδίδασκεν τὰ ἴδια καὶ ἀνώτερα ἀπὸ τὰ πρακτικὰ διδάγματα τοῦ Ἀριστοτέλους.

5.Ὡς γνωστόν, ὁ Φίλιππος παρ᾽ ὅλον ποὺ εἶχε πολυτελέστατα παλάτια κατὰ τὴν ἐποχὴν ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι ζοῦσαν σὲ εὐτελέστατες καλύβες καὶ τρῶγλες καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ὀργιάζῃ καὶ θὰ ἠδύναντο νὰ ἔχῃ χιλιάδες «μανούλια», δυστυχισμένα πλάσματα νὰ τὸν χαϊδεύουν καὶ νὰ τὸν ἀναζωογονοῦν, ἐν τούτοις εἶχε ἕνα στρατιώτη, ποὺ τοῦ «χτυποῦσε» τὴν πόρτα κάθε πρωί, λέγοντάς του: «Φίλιππε, μέμνησο ὅτι θνητὸς εἶ». Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἐνεργοῦσε καὶ συμπεριφέρετο μέχρι τὸ ἑσπέρας καὶ ἀντὶ  νὰ κάνῃ χοροεσπερίδες με τὴν ἀριστοκρατία = κοπροκρατία καὶ νὰ εὐφραίνεται μὲ παλλακίδες καὶ μὲ «τρελοπουλακίδες» καὶ λοιπὰ δυστυχισμένα πλάσματα, ἀπεσύρετο εἰς τὰ ἴδια μὲ τὶς σκέψεις : «Τί δὲν ἔκανα σήμερα, τί θὰ μποροῦσα νὰ κάνω καὶ τί  δὲν μπόρεσα νὰ ὁλοκληρώσω» καὶ μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις παρέδιδε τὸ πνεῦμα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Μορφέως.

6.Αὐτὲς τὶς βιοτὲς δὲν τὶς διδάσκουν στὴν πράξι ἀκόμη καὶ  περισσότεροι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὰ παιδιά τους. Εἶναι στὴν πράξι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ» καὶ διδάσκουν τὸ: «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σὲ ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).

7.Μάλιστα δὲ μερικοὶ γονεῖς διὰ νὰ τρέφουν ψευδαισθήσεις  ὅτι ἀναθρέφουν τὰ τέκνα των «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» ἐπιβάλλουν στὰ τέκνα τους νὰ μεταβοῦν στὴν ἐκκλησία, ἐνῶ οἱ ἴδιοι στὴν πράξι διδάσκουν «ἀντίχριστη βιοτή». Ἔτσι τὰ τέκνα των γίνονται ἀντιδραστικά, ἀτίθασα, ἀνάγωγα, «γονεῦσιν ἀπειθῆ», ἄστοργα, ἀνήμερα, ἀφιλάγαθα, προδότες, προπετῆ, ἄνθρωποι «τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένη» , ὁπότε ἐπιτυγχάνουν τελείως τὸ ἀντίθετον.

8.Ὅμως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος κατώρθωσε διὰ τῆς ἐμπράκτου διδασκαλίας τῶν γονέων του καὶ τῆς θεωρητικῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἔγινε Μέγας καὶ Τρανὸς καὶ μέχρι τὰ 33 του ἔτη ἐκπολίτισε ὅλες τὶς βάρβαρες φυλὲς καὶ τὶς ἕνωσε νὰ διαβιοῦν εἰρηνικά, νὰ εἶναι ἀγαθοποιοὶ καὶ νὰ ἐργάζωνται διὰ τὴν εὐημερία καὶ πρόοδο τοῦ συνόλου.Ὅσοι θεωροῦμε καὶ ἐκτιμοῦμε τὸν Μεγάλο Ἀλέξανδρο ὡς πρόγονό μας, ἄς ἐφαρμόζωμεν τὴν διδασκαλία του καὶ τὸ ἀπόφθεγμά του: «ὅσα δὲν λύονται, κόπτονται»

9. Συνιστῶμε ἐνθέρμως στοὺς ὑγιῶς Ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένους Ἕλληνες νὰ παρευρεθοῦμε ὅλοι μαζί τὸ Σάββατον 1 Ἰουλίου 2017 καὶ ὥρα 21:00 στὴν ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ καθότι εἶναι καὶ δωρεὰν ἡ εἴσοδος.

10. Ἂν ταλαιπωρηθῆτε λιγάκι ἀπὸ τὴν ζέστη τοῦ θέρους, θὰ ἀνταμειφθῆτε καὶ θὰ δροσισθῆτε ἀπὸ τὴν ὑπέροχη παρουσίασι τοῦ λιμπρέττου «Ἀλέξανδρος Ρωξάνη» τοῦ κ. Γεωργίου Λεκάκη, μὲ τενόρο τὸν κ. Κωνσταντίνο Παλιατσάρα, σὲ πρώτη παγκόσμια προβολή.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ 2103254321

 

 

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ,ΘΕΛΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΑ Ή ΒΟΛΕΜΑ ΗΜΕΤΕΡΩΝ .4.8.17

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ     !

 

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                          4.8.17

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Ή ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΥΜΑ «ΗΜΕΤΕΡΩΝ» ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ ΚΑΙ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ, ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΟ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ, Ή ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ εἶναι συναντιλήπτωρ σας, διὰ νὰ δύνασθε νὰ ἐρευνᾶτε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐφαρμόζετε τὸ γραφικόν : «ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

 

1. Ὡς γνωστόν, πρόσφατα ἡ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Ρένα  Δούρου ζητάει ἐπιχειρηματίες, διὰ νὰ ἐπενδύσουν εἰς τὸ  Πεδίον τοῦ Ἄρεως.

 

2. Κοινοποιοῦμε ἀντίγραφον τοῦ  ὑπ᾽ ἀριθμ.  560/11.7.2017  ἐγγράφου μας, ποὺ ἔλαβε ἀριθμὸν πρωτοκόλλου εἰς τὴν Περιφέρειαν 150419/18.7.17,  μὲ τὸ ὁποῖο  δηλωνόμεθα καὶ προσφερόμεθα σὲ αὐτὸ τὸ κάλεσμα τῆς κ. Δούρου.

 

Ἐκεῖ προβάλλονται λεπτομερῶς σκοποὶ καὶ προοπτικές τῶν φορέων μας. Εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀναλωθῶμε καὶ νὰ ἐπενδύσωμε ὅλο τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης μόχθον τοῦ βίου μας, γιὰ τὸ κοινὸ καλό – γιὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ ! ! ! . . .

 

 

3. Συμβατικῶς, ἀναλαμβάνομε τὴν ὑποχρέωσιν νὰ μετατρέψωμε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἀπὸ ἄνδρο ἀκολασίας (ἐμπορίου λευκῆς σαρκός, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ φόβου καὶ τρόμου) σὲ ἐπίγειο παράδεισο.

 

 

4. Ἐπιθυμοῦμε, ἐκεῖ ποὺ ἔθεσαν τὸν θεμέλιο λίθο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καὶ ὁ ἀείμνηστος Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὴν 30ην Μαρτίου 1930, νὰ πραγματοποιηθῇ, σὲ αὐτὸ τὸ ἀποψιλωμένο (χωρὶς δένδρα καὶ θάμνους) σημεῖο τὸ ΜΝΗΜΕΙΟ δοξολογίας, εὐχαριστίας εὐγνωμοσύνης, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Κολοκοτρώνη, τοῦ Καποδιστρίου καὶ ὅλων των ἀειμνήστων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

(βλ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τ. 70)

http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1188----70----2017

5. Δεσμευόμεθα, ὅτι, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν 10 - 20  φυτά, θὰ φυτεύσουμε χιλιαπλάσια :

 

ἐντός τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως,

κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας εἰς τὸ μεσαῖον διάζωμα καὶ

τὰ πεζοδρόμια ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι Πατησίων,

τὴν πλατεῖα Αἰγύπτου - ὁδὸς Μαυροματαίων,

στὸ Ἐθνικὸν Μουσεῖον

 

 

καὶ

νὰ ποτίζωνται μὲ τὰ «θαμμένα» νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ Ἁγίας Φιλοθέης, Ἰλισσοῦ καὶ τῶν 700 παραποτάμων, πηγῶν, ρυακίων, ποὺ ἔθαψαν οἱ «κακοῦργοι» κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν καὶ ὁδῶν καὶ χύνονται εἰς τὴν θάλασσα.

 

Περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66, Πλατεῖα Συντάγματος

http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071----66----2016

 

6.Ὅλες οἱ πολλαπλὲς ἐπενδύσεις,  ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὸ ἔγγραφόν μας, πρὸς τὴν κυρίαν Περιφερειάρχη, θὰ προσφέρωνται τελείως δωρεάν, γιὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι νὰ ἀπολαμβάνουν.

 

7. Τὰ τεράστια ἐλαττώματά μας ποὺ ἐμποδίζουν τὴν πραγματοποίησι τοῦ ἔργου εἶναι :

 

α) ὅτι δὲν δίνομε μίζες καὶ λαδώματα,

β)  καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν διαχειρίζεται μία αὐστηροτάτη ἐπιτροπὴ μὲ ἄκρα διαφάνεια καὶ ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια,

 

γ) δὲν θέλομε οὔτε μία τρύπια δεκάρα ἀπὸ τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο καὶ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν ἀπαιτήσεις νὰ τοποθετοῦν «ἡμέτερα τρωκτικά», γιὰ νὰ κόπτωνται νὰ ἐξασφαλίζουν, μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά των, ὡς εἴθισται,

 

δ) ὄχι μόνον ἐν ζωῇ, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατο νὰ μὴ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείση τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης,

 

ε) τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα θὰ δημοσιεύωνται μηνιαίως εἰς τὸ διαδίκτυο,

 

στ) ἡ καταμέτρησις τῶν εἰσφορῶν – δωρεῶν θὰ γίνεται εἰς βιντεοσκοπούμενο χῶρο καὶ μέλη τῆς αὐστηροτάτης Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ ἐπαγρυπνοῦν γιὰ νὰ μὴ εἰσέλθουν εἰς πειρασμὸ μερικοὶ νὰ κάνουν «ταχυδακτυλουργίες» καὶ τοποθετοῦν τὰ χοντρὰ νομίσματα στὶς τσέπες τους,

 

ζ) ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι καὶ ἡ τελευταία δεκάρα πρέπει νὰ ἀξιοποιῆται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ ὄχι νὰ  ἰδιοποιοῦνται αὐτὰ τὰ ἔσοδα «τρωκτικά» καὶ «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς,  ποὺ ἔχουν συνηθίσει «μὲ ξένα κόλυβα νὰ κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα».

 

η) τό Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκη εἰς τὸ Ἑλληνικὸν κράτος, ἀλλὰ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξία, τοὺς Πανέλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τοὺς Φιλέλληνες.

 

8. Λόγω αὐτῶν τῶν αὐστηροτάτων προτύπων ἰδεῶν, οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον δὲν θέλησαν νὰ μᾶς συνδράμουν, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως μᾶς λασπολογοῦν, μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς ἐμποδίζουν παντοιοτρόπως.

 

 

9. Ἐὰν ἐγένετο δημοψήφισμα, ἐπὶ ἴσοις ὄροις (προσβάσεις εἰς τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ἐφημερίδες κ.τ.λ.), τὸ 80% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ ἐτάσσετο ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Μάλιστα δὲ τώρα  ποὺ πλησιάζει ἡ 200 ἢ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας διερωτῶνται ὅλοι οἱ σύγχρονοι ἔντιμοι Ἕλληνες: «Τί σόι πανυγηρισμοὺς θὰ τελέσωμεν τὴν 25 Μαρτίου 2021 ; ; ;» .

 

 

10. Οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας κόπτονται γιὰ τὸ μωμεθανικὸ τέμενος, τὸ ὁποῖο θὰ κοστίση δῆθεν γιὰ στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων 800.000 εὐρὼ, ἐνῶ ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τὸ εἶχε θεσμοθετήσει 80.000.000 εὐρὼ καὶ κατὰ μυστικὴ ἔκθεσι τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου θὰ κοστίση 130.000.000. Τὰ ὑπόλοιπα προτίθενται προφανῶς νὰ τὰ διαθέσουν ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἢ θὰ πάρουν πολλαπλάσια ἀπὸ τὰ ἐμιράτα καὶ τὴν Σαουδαβικὴ Ἀραβίαν ! ! ! ! . . . . .

 

 

11.Ἡ δὲ οἰκογένεια Ρότσιλδ,  ποὺ βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 εἰς τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸ 1927 εἰς τήν, κατ’ εὐφημισμόν, Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, οὐσιαστικά τῶν Ρότσιλδ καὶ ἀποφασίζει καὶ διατάσσει γιὰ τὴν καθόλου πολιτικὴ τοῦ καρτὲλ τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ Ρότσιλδ εἶναι καὶ ἐπίσημα ὁ σύμβουλος τῆς κυβερνήσεως καὶ ἀπὸ τοῦ Μαξίμου ἀποφασίζει καὶ διατάσσει, ἔχει 5.000.000.000 εὐρὼ ἡμερησίως κέρδος μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους. Αὐτὸς ὁ δῆθεν Φιλέλλην διαθέτει 11.000.000.000 εὐρὼ γιὰ νὰ ἔρχωνται λαθρομετανάστες, ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ ἐποικιστές, ἐξτρεμιστές, μουσουλμάνοι καὶ νὰ ἐγκαθίστανται εἰς τὴν Ἑλλάδα...

 

 

12. Τί ἔχουν νὰ δοῦν τὰ μάτια μας, διότι : «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὀδυνῶν».

Τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἐφαρμόζονται συστηματικὰ ἀπὸ τὶς ξενόδουλες πολιτικὲς ἡγεσίες, γιὰ δὲ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία,  ποὺ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀναρριχηθοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, ἐφαρμόζεται τό : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων, ἡμεῖς ἄδομεν», τὸ ὁποῖο σημαίνει «ἐνῷ καίγονται τὰ σπίτια μας καὶ καταστρεφόμεθα, ἐμεῖς χοροπηδᾶμε».

 

 

Ἄς ὀργανωθοῦμε, ἄς συμπτυχθοῦμε καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμε παντοιοτρόπως νὰ προλάβουμε τὸ κακόν, διότι διαφορετικὰ αὔριο θὰ εἶναι «ζήτω  ποὺ καήκαμε» καὶ θὰ εἴμεθα ἄκρως ἀνυπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

 

 

Φιλικώτατα

 

Ὁ Πρόεδρος                                 Ἡ Γεν. Γραμματεύς

 

 

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος                               Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΥΠ ΑΡ. 560/11.7.2017

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 70

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 66


 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ΑΥΣΤΗΡΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ἀξιότιμη Κυρία Ρένα Δούρου

Περιφερειάρχη Ἀττικῆς

Λεωφόρον Συγγροῦ 15-17, 11743 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 213-2063750     Φαξ 210-6984182   e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 560/11.7.2017 X.T.

 

Ἀξιότιμη κ. Περιφερειάρχη,

 

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλά, γιὰ νὰ δύνασθε νὰ συνεχίσετε τὸ θεάρεστο κοινωφελὲς ἔργο σας, ὄχι μόνο, στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς.

 

1.Ὡς γνωστόν, ἔχουμε ἐπικοινωνήσει μαζί σας παλαιότερα γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Εἴχαμε «ἐρωτευθῇ» τὸν λόφο Ἀγχεσμός - Ἀττικὸ Ἄλσος (πρώην Τουρκοβούνια) καὶ  τὰ πρώην ἀσβεστάδικα ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι καὶ πάνω ἀπὸ τὸ Ψυχικό. Ὁ προκάτοχός σας κ. Ἰωάννης Σγουρὸς μᾶς ἐρωτοῦσε, ἐὰν θέλουμε μόνο 50 στρέμματα ἢ ὅλον το Ἀττικὸ Ἄλσος, γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἡ Περιφέρεια ἀπὸ φροντίδες καὶ ἔξοδα.

 

2.Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιος ἰθύνων τορπίλλισε τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἐμεῖς πασχίζομε ἀνιδιοτελῶς νὰ οἰκοδομήσωμε τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους - τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μετὰ τῶν προσκτισμάτων τουἀναμνηστικῶν στηλῶν πεσόντων Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ συνέβαλαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ.

 

3.Πληροφορηθήκαμε, ὅτι τώρα  ζητᾶτε κατεπειγόντως ἐπενδυτὲς νὰ  ἐπενδύσουν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.

4.Σπεύδουμε καὶ προσφερόμαστε, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΦΕΚ 853Β/25.9.1997) νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, πραγματοποιώντας τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, περιβαλλόμενο ἀπὸ ἕνα ἐπίγειο Παράδεισο μὲ πνεύμονες πρασίνου, δωρεὰν χώρους ἀναψυχῆς, παιδικὲς χαρές, ἀθλοπαιδιές, βοτανικοὺς καὶ ζωολογικοὺς κήπους, αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, καὶ γενικὰ γιὰ δραστηριότητες γιὰ ὅλες τὶς ἠλικίες, σὲ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς χώρους τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ποὺ θὰ ἀνακουφίσουν τὸ πολύπαθο ἱστορικὸ Πάρκο ἀπὸ κάθε ἄποψι Ἰδιαίτερη μέριμνα θὰ δοθῆ στὴν ἀξιοποίησι τοῦ ὑπόγειου ὑδάτινου πλούτου τῆς Ἀττικῆς (βλ. σχ. 1).

5. Ἡ βαρυσήμαντη καὶ αὐταπόδεκτη σχετικὴ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διάφορα ΦΕΚ καὶ λοιπὰ σπουδαῖα συγγράμματα (ἀναλυτικῶς βλ. σχ. 2.)

 

6. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ  Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν θὰ ἀνήκῃ στὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ εἰς  τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Δὲν θὰ ἀνήκῃ στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες (βλ. σχ. 3).

 

7. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς παραχωρήσετε τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ποὺ ἀπὸ ἄντρον ἀκολασίας, ἐμπόρων λευκῆς σαρκός, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λοιπῶν ἁμαρτωλῶν παρανομιῶν, ποὺ ἔχει καταντήσει, θὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἐπίγειον παράδεισο δι᾽ ἐλευθέρη πρόσβασι Ελλήνων καί ξένων τελείως δωρεάν (ἀναλυτικώτερα γιὰ σκοποὺς καὶ προοπτικὲς τοῦ μεγαλεπιβόλου αὐτοῦ ἔργου βλ. σχ. 4).

Νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐκεῖ ποὺ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανρος Ζαΐμης ἔθεσαν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες  ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως.

8. Πέραν τῶν ἀνωτέρω, αὐτὴ καθ’αὐτὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ Μνημείου ἀποτελεῖ μἰα σοβαρότατη ἐπένδυσι, ὅπου θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, θὰ ἐνισχύεται ὁ Κρατικὸς Προϋπολογισμός, θὰ ἐπωφεληθοῦν τὰ Ὑπουργεῖα Ἐργασίας, Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Περιβάλλοντος, Τουρισμοῦ.

Πρόκειτια γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικό, φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητος.

9. Γι᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, οὔτε μία τρύπια δεκάρα. Ὅλα θὰ τὰ καταβάλλουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ ἀπὸ τὴν χρηστὴ διαχείρισι τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων.

Ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Ἐκκλησία ἀπαιτοῦμε νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

10.Πλὴν ὅμως δὲν εὑρήκαμε τὴν δέουσα κατανόησι μέχρι σήμερα οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἀλλὰ φεῦ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία.

11.Ὅμως τὸ πλῆθος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Μνημείου αὐτοῦ ἑνώνεται μὲ τὶς φωνὲς τῆς πλειοψηφίας τῶν σωφρόνων Μητροπολιτῶν, ὅπως τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου ποὺ ἐνθθαρρύνει μὲ τὰ λεγόμενά του (16.2.2015) : «...Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσί του».

12. Στὴν ἀτυχὴ περίπτωσι ποὺ συνεχίσει ἡ Διοίκησίς τῆς Ἐκκλησίας νὰ παρακωλύῃ, τότε θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ συνεργασθοῦμε μὲ ἕνα ἄλλο Πρεσβυγενὲς Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον, εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ ὅλων ὅσων ἐμποδίζουν ἐπὶ μία δεκαετία! ! ! . . .

 

13. Γιὰ νὰ σχηματίσετε μία περισσότερο ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ μᾶς, παρακαλοῦμε διαβάστεκαὶ τὸ συνημμένο σχ. 5 περὶ τῶν δραστηριοτήτων μας.

14. Ἐὰν ἔχετε πεισθῆ ὅτι ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια εἶναι ἐφικτά, τότε ἄς προχωρήσουμε ἀμέσως.

 

15. Καὶ στὴν ἑπομένη θητεία σας,  παρακαλοῦμε νὰ πρωτοστατήσετε, ὥστε νὰ μᾶς παραχωρηθῇ ὁ τοῦ «Κρανίου Τόπος» ἀπάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι, γιὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα ὡς συνημμένον σχ. 4, παράγραφος 4 ΙΙ ε.

 

Ὁ πρώην δήμαρχος τοῦ Γαλατσίου, κ. Κυριάκος Τσίρος ἔλεγε: «ἡ χούντα μᾶς πούλησε, ἡ ΝΔ μᾶς πούλησε, τὸ ΠΑΣΟΚ μᾶς πούλησε, «νῦν ἐγγύς ἐστιν ἡ ὥρα  ἀναδείξεως  τοῦ  Γαλατσίου !».

Ἐλπίζομε νὰ μὴ καταδικασθῇ τὸ Γαλάτσι, νὰ παραμείνῃ γιὰ ἄλλα 50 – 100 χρόνια «Κρανίου Τόπος».

 

16.Ὅποιος Περιφερειάρχηςκόμμα πρωτοστατήσει ὑπὲρ τοῦ Τάματος  τοῦ Ἔθνους εἶναι βέβαιον, ὅτι θὰ ἐκλεγῇ, διότι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τάσσεται ὁμοθυμαδὸν καὶ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μάλιστα δὲ ἐν ὄψει καὶ τῆς 200ῆς ἐπετείου 25.3.2021 τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας! ! ! . . .

 

17.Ὁ δωρητής, ὄχι μονον, δὲν θέλει νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά του πουθενά, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.

 

Μόνον ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἀρχιερεῖς ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Περιφερειάρχης, ὁ Δήμαρχος καὶ λοιποὶ ἁρμόδιοι, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Μνημεῖο, ἔστω καὶ 200 χρόνια μετά, θὰ μείνουν μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν ἱστορία.      Εὐχόμαστε νὰ γίνῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας !

 

Ὁποιαδήποτε ἀπορία καὶ ἂν ἔχετε εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τὴν συζητήσωμε μὲ ἐσᾶς  καὶ τοὺς ἁρμοδίους συνεργάτες σας.

 

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, ὅπως μᾶς κλείσετε ἡμερομηνία καί ὥρα συναντήσεως.

 

Διὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας καὶ ἄμεση θετικὴ ἀπάντησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.      Ἐν ἀναμονῇ…

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος           Ἡ Γεν. Γραμματεὺς

 

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος          Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ    1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

1.Συμβατικῶς ἀναλαμβάνομε :

 

α) ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ἂν παρασθῇ ἀνάγκη νὰ κόψουμε ἐλάχιστα δένδρα, θὰ φυτεύουμε χιλιαπλάσια ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ στὰ πεζοδρόμια κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ Πατησίων καὶ στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο καὶ στὴν ὁδὸ Μαυροματαίων καὶ τὴν πλατεία Αἰγύπτου, μέχρι καὶ Πατησίων καὶ ἀργότερα ἀλλοῦ. Αὐτὰ τὰ ἀλσύλλια δὲν θὰ ἀποθανατίζουν τὸ ὄνομά μας ἢ συγγενῶν μας, ὡς εἴθισται νὰ κάνουν. Οἱ ἐν λόγῳ πνεύμονες πρασίνου θὰ παραμένουν 20 ὧρες τὸ 24ωρον ἐλεύθεροι γιὰ τὸ κοινὸ δωρεάν.

 

β) ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συμβατικῶς, ἐπίσης, νὰ εἶναι δωρεὰν οἱ ἐπισκέψεις καὶ οἱ χρήσεις τῶν παιδικῶν χαρῶν, τῶν ἀθλοπαιδιῶν καὶ οἱ ἐπισκέψεις σὲ ἐνυδρεῖα μὲ θαλάσσια ζῶα, σὲ τεχνητὲς λίμνες μὲ ὑδρόβιους ὀργανισμούς, σὲ καταρράκτες σὲ ζωολογικοὺς καὶ βοτανικοὺς κήπους, σὲ αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις (ὁμιλίες, σεμινάρια, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις συλλόγων κλπ) καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους ἀπὸ τὴν Ἀνοιξι μέχρι καὶ τὸ Φθινόπωρον νὰ λαμβάνουν χώρα συναυλίες καὶ ἐκπολιτιστικὲς συναθροίσεις δωρεάν.

γ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὰ νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισσοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ ἐπὶ μέρους ἄλλων ἑπτακοσίων ποταμῶν, παραποτάμων, ρυακῶν, πηγῶν ποὺ ἔθαψαν κακοῦργοι ἰθύνοντες κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ χύνονται στὴν θάλασσα.

 

Ὅλα αὐτά, καθὼς καὶ τὸ πρότυπον ἀλσύλλιον τῆς ὑφηλίου-πνεύμονες πρασίνου, ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ, ποὺ θὰ ποτίζωνται  ἀπὸ τὰ θαμμένα νερὰ τοῦ  φρέατος Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ λοιπῶν πηγῶν, δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια πάρκα»  ἢ ἄλλα ὀνόματα συγγενῶν καὶ φίλων, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Ἐπίγειος Ἐδέμ».

 

Ὡς γνωστὸν, οἱ κακοῦργοι ἰθύνοντες ἐξαφάνισαν ὄχι μόνον τοὺς 3 μεγάλους ποταμούς, Κηφισό, Ἰλισὸ καὶ  Ἠριδανό, ἀλλὰ καὶ 700 ἄλλους παραποτάμους, ρύακες καὶ πηγές, θάβοντας τα κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, πλατειῶν καὶ ὁδῶν.

 

Δυστυχῶς, τοιουτοτρόπως  ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ποὺ δὲν ἔχει, ὄχι μόνον ποταμούς, ἀλλὰ οὔτε καὶ λίμνες, τουτέστιν ἐξαφανίζονται πολλὰ εἴδη χλωρίδος καὶ πανίδος.

(ἴδετε Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66 (http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071----66----2016).

 

2.Τοιουτοτρόπως, τό Πεδίο τοῦ Ἀρεως θὰ ἐξελιχθῇ στὴν πιὸ πολυσύχναστη καὶ πολυσυζητούμενη περιοχὴ τῆς ὑφηλίου. Τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες ἐτησίως θὰ μένουν ἔκπληκτοι ἀπὸ τὰ μαγευτικὰ καὶ πολυτιμότατα θεάματα, τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς μεταρσιώνουν.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια θὰ γίνουν οἱ ἄμισθοι, πολυτιμότατοι διαφημιστὲς πρὸς τὰ δισεκατομμύρια τῆς ὑφηλίου καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια θὰ νοσταλγοῦν νὰ βιώσουν καὶ αὐτοὶ τὰ ὅσα βίωσαν οἱ προηγούμενοι. Στὶς αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους θὰ καλλιεργεῖται τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα κάθε ἑλληνικῆς γωνιᾶς στὶς κυριώτερες γλῶσσες τῆς υφηλίου.

Θὰ ἀναγεννᾶται καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἐκπολιτιστικὸ πρόγραμμα τοῦ προγόνου μας, Μέγαλου Ἀλεξάνδρου καὶ θὰ ἐκπολιτίζεται ἐκ νέου ἡ παλιμβάρβαρος ἀνθρωπότης.

 

3.Εἶναι μέγιστον αἶσχος γιὰ τὸ τερατούργημα καὶ ἔγκλημα νὰ πεζοδρομηθῇ ἡ Λεωφόρος Πανεπιστημίου, χωρὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις, διὰ νὰ διοχετεύωνται 24 ὧρες τὸ 24ωρον, οἱ «ποταμοί» τῶν ὀχημάτων ἀπὸ νότον πρὸς βορειοδυτικὰ καὶ ἄπειρες φορὲς δημοσιογράφοι νὰ προβάλλουν συνεχῶς καὶ νὰ ἐπαινοῦν μία τέτοια ἰδέα. Τὸ δὲ μεγαλόπνοο σχέδιον τοῦ Ἱδρύματός μας νὰ καταφρονῆται καὶ νὰ κατασυκοφαντῆται ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν πνευματικὴν ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀναρριχᾶται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοπρέπειας ! ! ! . . .

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ἀφοῦ ἐμελετήσαμε ἐπισταμένως καὶ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διαπιστώσαμε ὅτι μερικοὶ ἀνιστόρητοι, ἀδαεῖς καὶ ἰδιοτελεῖς ἀρθρογράφοι καὶ δημοσιογραφίσκοι πασχίζουν νὰ συσκοτίζουν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ 1829 μέχρι τὸ 1968 καὶ τὴν διαστρεβλώνουν βάναυσα, παραβλέποντας ὅτι γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη ἐνδιαφέρθηκαν θερμὰ οἱ Βασιλεῖς Ὄθων, Γεώργιος Α’, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Θεμιστοκλὴς Σοφούλης, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, Πρωθυπουργοί, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Σπυρίδων Λάμπρου καὶ λοιπὲς προσωπικότητες τῆς Πολιτικῆς,  τῶν Γραμμάτων καί τῆς Τέχνης, ὡς π.χ. ὁ Δημήτριος Βικέλας, Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Εrnest Ziller, Ἰωάννης Δαμβέργης, Γεώργιος Μπονάνος μέχρι καὶ Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μνημείου καὶ λοιποί {ἴδετε λεπτομέρειες στὰ συνημμένα τεῦχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, τεῦχος 69, σχετικὸν 2Α (σελίδες 57-98) καὶ τεῦχος 70, σχετικὸν 2Β – (ἐξώφυλλον καὶ σελίδες 3-9 καὶ 13-17)}.

 

Ἰδιαιτέρως κάνουμε μνεία στὸ ἐμπεριστατωμένο σύγγραμμα τῆς Καθηγήτριας κ. Θεοδώρας Μαρκάτου  «Οἱ Προτάσεις γιὰ Πανελλήνιο Ἡρῶο τοῦ Εἰκοσιένα (1830-1930)» (ἴδ. σχ. 2 Α, σελ. 67 – 98).

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ  3

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Θὰ διοικῆται ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴν μὲ Πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ 6 Συνοδικούς Μητροπολῖτες, τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς παλαιὲς χῶρες καὶ τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς νέες χῶρες, ἐκπροσώπους ἀπὸ τὴν Περιφέρεια, τὸν Δῆμο Ἀθηναίων, τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ Ε.Μ.Π., τὴν Γεωπονικὴ Σχολή, τὴν Ἑνωσιν Δικαστικῶν καὶ Εἰσαγγελέων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προσωπικότητες μὲ ἔξωθεν ἀρίστη φήμη καὶ καλὴ μαρτυρία.

2.  Ὁ Ναός καὶ τὰ προσκτίσματα δὲν θὰ ἀνήκουν στὸν δωρητὴ ἤ στοὺς συγγενεῖς του οὔτε εὶς τὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Τυπικῶς – Νομικῶς θὰ ἀνήκουν στὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Αξιῶν καὶ οὐσιαστικῶς στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες, ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο ! ! !
ΣΧΕΤΙΚΟ  4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΟΡΩΝ -  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

 

 

Ἐπειδὴ καὶ τὴν τελευταία δεκάρα τοῦ Μνημείου δὲν θὰ τὴν σφετερίζωνται οἱ «ἡμέτεροι» Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, καὶ «τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας» ἐπιβάλλεται νὰ διατίθεται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα ὡς :

Ι.Ἀρχικῶς θὰ διατίθενται  100%  τῶν ἐξόδων διὰ τὶς κατωτέρω παραγράφους α, β, καὶ γ :

Γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ συντήρησι τοῦ Μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τῶν προσκτισμάτων του. Συγκεκριμένως :

 

α. Κατὰ προτεραιότητα, θὰ ἐξοφλῶνται : τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸ προσωπικό, προμηθευτές, ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, λογαριασμοὶ κοινωφελῶν ἐπιχειρήσεων, π.χ. ἠλεκτρικοῦ (μέχρι νὰ ἀποκτήσουμε δικές μας μονάδες ἠλεκτροπαραγωγῆς), ὑδρεύσεως, θερμάνσεως, τηλεφωνίας, συντηρήσεις μηχανημάτων, κτηρίων, ἀσφάλεια, ταχυδρομικά, καθαριότητα.

 

β. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξασφαλίζωνται οἱ ἐργολάβοι γιὰ τὶς πληρωμές τους μὲ γραπτὲς  διαβεβαιώσεις – ἐγγυήσεις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅτι θὰ πληρώνωνται τμηματικῶς κάθε μῆνα ἀναλόγως τῶν εἰσροῶν   εἰς τὸ παγκάρι καὶ τὰ  ἐμβάσματα καὶ λοιπὰ ἔσοδα.

 

γ. Θὰ κατασκευασθοῦν ἀμέσως πνεύμονες πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων βοτανικῶν καὶ ζωολογικῶν κήπων καὶ μουσείων, ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «ἐπίγειες ΕΔΕΜ – Παράδεισοι».

 

ΙΙ. Μὲ τὴν πορείαν – μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημείου, θὰ ἐκτιμῶνται καὶ θὰ διατίθενται σεβαστὰ ποσοστὰ καὶ γιὰ τοὺς λοιποὺς σκοπούς.

 

Συγκεκριμένως :  Tὸ  40% θὰ συνεχίσῃ νὰ διατίθεται γιὰ τὶς ἀνωτέρω παραγρ. α, β, καὶ γ.

Τὸ δὲ ὑπόλοιπον 60 % θὰ  διατίθεται γιὰ τοὺς κατωτέρω σκοποὺς καὶ μὲ τὶς περίπου κατωτέρω κατανομές :

δ.     Γι’ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἱ. Ναῶν εἰς ποσοστὸ 20 %.

ε.  Γιὰ οἰκοδόμησι καὶ δημιουργία – διατήρησι καὶ συντήρησι Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Στεγῶν ἀγάπης, Ἐκπαιδευτηρίων κλπ. κοινωφελῶν ἱδρυμάτων ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «Βασιλειάδες» καὶ διὰ ἐξοπλισμὸ σχολικῶν κτηρίων εἰς ποσοστὸ 35%.

στ. Γιὰ συσσίτια πολυτέκνων καὶ ἐν γένει ἀπόρων μαθητῶν, ἀρχικῶς τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν καὶ ἀργότερα τῆς ὑπολοίπου ὑπαίθρου καὶ τῶν ἀστικῶν περιοχῶν εἰς ποσοστὸ 5%.

 

ΙΙΙ. Ἀναλόγως μὲ τὴν πορεία τῶν ἐσόδων θὰ ἀποφασίζουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιον, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ποῖα νέα κοινωφελῆ ἔργα θὰ ἀρχίζουν.

 

Βασικὸν δόγμα τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι νὰ μὴ λιμνάζουν μεγάλα ποσὰ εἰς τὸ παγκάριον καὶ εἰς τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

 

IV. Τὸ λεπτότατο σημεῖο τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τοῦ Μνημείου θὰ ἀντιμετωπισθῆ μὲ πολλὲς ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες, ὡς π.χ. :

 

Ἡ καταμέτρησις τοῦ παγκαρίου θὰ γίνεται ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς διοικούσης Ἐπιτροπῆς σὲ αἴθουσα, ποὺ θὰ βιντεοσκοπῆται, νὰ μὴ τοποθετοῦνται τὰ χοντρὰ νομίσματα εἰς τοὺς «θύλακες μεγάλων μανικιῶν». Ἡ αὐστηρότατη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ ἀξιοποιῆται.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 5

 

ΣΚΟΠΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 

 

1.Στὴν 25 χρονη πορεία μας ἔχουμε ἀποστείλει σιωπηρῶς, ἄνευ καυχησιολογιῶν καὶ πομπωδῶν διατυμπανισμῶν,  μέσῳ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν εἰς βαλκανικές, παρευξείνιες, ἀφρικανικὲς καὶ λοιπὲς χῶρες, γι᾽ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.

 

2. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχει πλῆθος πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων :

 

α) Στὶς ἐκδηλώσεις μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, τὸ γήπεδο Sporting, τὸ Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός» γίγνονται ἀφυπνιστικὲς ὁμιλίες - διαλέξεις, ἐκπολιτιστικά προγράμματα, ὅπου ἔχομε τὴν εὐτυχία νὰ συγκεντρώνωνται χιλιάδες φίλοι καὶ θιασῶτες.

 

β) Ἐκδίδομε τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή»  εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ ἀποστέλλομε δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.

 

γ) Προσπαθοῦμε νὰ ἀφυπνίσουμε τὰ  120.000.000 Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ὑπὸ τῶν πάντων.

 

δ) Στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, γενέτειρα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως, ἔχουμε ἐπενδύσει εἰς μνήμην αὐτοῦ, ἔργα 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμῶν. Τὰ ἔργα προορίζονται γι᾽ ἐκδηλώσεις παγκοσμίου ἀκτινοβολίας.

 

Χιλιάδες προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, ὅπως ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωστῆς Στεφανόπουλος καὶ λοιποὶ διερωτῶνται  : «ἀνθρώπινον  ἤ θεῖον χέρι τά κατεσκεύασε ὅλα αὐτά ; ».

 

 

 

   

σελίδα 4 απο 93

Developed by © mpistiries.com