Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΘ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 10-6-18

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ :

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΘ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 10.6.2018  ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Συγχαίρωμεν ἐκ μέσης καρδίας τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἡ ὁποία δὲν καταπογοητεύεται ἀλλὰ ἀπεναντίας πιστεύοντας ἀκραδάντως εἰς τὴν ἀνόθευτον ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν αἰώνιον ἑλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν, μάχεται ὑπέρ ἀληθείας, ἄχρι θανάτου πιστεύοντας ἀκραδάντως ὅτι καί ὁ Κύριος ὁ Θεός θά πολεμήσῃ μαζί των, ὅλους τοὺς τρισάθλιους μαρξιστάς, μασώνους-σιωνιστάς, ἀπάνθρωπους, Ἀντίχριστους καί ἀντεθνικούς ἐξωμότας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δαιμονισθῇ διαπασῶν καί θέλουν νά ἐφαρμόσουν τίς νοσταλγίες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ πολεμήσουν καὶ νὰ καταγκρεμίσουν τὰ ἱερά καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας, τοὺς συνεκτικοὺς πυλώνας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, πού εἶναι: τὸ ὄμαιμο, τό ὁμότροπον, τό ὁμόθρησκον, τό ὁμόγλωσσον καί χάριν σέ αὐτὰ διετηρήθημεν ἀνά τάς χιλιετίας.

Συνιστῶμεν ἐνθέρμως τήν ἡμερίδα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, τήν 10-6-18 καί ὥρα 18:00 μ.μ. εἰς τήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν.

Κατωτέρω σχετικήν πρόσκλησιν καὶ σχετικόν πρόγραμμα.

Τό σωματεῖον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καί ἄλλοι φορεῖς μας καθώς καί οἱ πνευματικοί σηματοφόροι τοῦ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ , τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ἀπόστολος Παῦλος», τοῦ περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τῆς ἰστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr , τῆς σελίδας μας στό facebook «Τάμα Ἔθνους (Φωτεινή Γραμμή)», πού ρίχνουν πάντοτε ἄπλετο φῶς κάθε στιγμήν μέ τήν ὠμή γλῶσσα τῆς ἀληθεῖας ἐπὶ δύο δεκαετίες πασχίζουν μόνοι των νά πραγματοποιηθῇ τό μεγαλεπήβολον ἔργον δοξολογίας , εὐχαριστίας καί λατρείας εἰς τόν ἐλευθερωτή μας Σωτήρα Χριστόν ποὺ εἶναι τό μόνον πού θά τονώσῃ καί θά ἀναζωωγονήσῃ τό κατατρωθέν ἐθνικόν καί ἠθικόν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἐάν πραγματοποιηθῇ μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί ἐπιστρέψουμεν εἰς τάς ρίζας μας καί ἐπικαλεσθῶμεν τό Θεῖον Ἔλεος γιά νά μᾶς σώσει, τότε ὄχι μόνον θά ρυσθῶμεν ἀπό τό βάραθρο τῆς ἀβύσσου πού μᾶς ὁδήγησαν οἱ κακοῦργοι πολιτικάντηδες καί οἱ κύριοι δήμαρχοι, ἀλλά ἀπεναντίας θά δυνηθῶμεν πάντοτε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ ὅπλα μας τήν ἀνόθευτον Ὀρθοδοξίαν μας, τήν αἰωνίαν ἑλληνικήν γλώσσαν μας καί τόν ἀθάνατον ἑλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν, ὄχι μόνον νά ἐπανευαγγελισθῶμεν ἀλλά καί νά ἐπανευαγγελίσουμε καί ἄλλους πού ἔχουν μετατραπῇ σέ παλιμβαρβάρους.

Τότε μόνον δέν θά παρίσταται ἀνάγκη νά ἐπαναλαμβάνουμε τόν τελευταῖο στίχο τοῦ ποιήματος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὤ Ἑλλάς Ἑλλήνων χώρα τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα»

ἀλλά νά πραγματοποιήσουμε τούς στίχους τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θά δώσης, θά ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θά γενῆς καί πάλι φώτων καί πολιτισμοῦ κοιτίς» !!!...

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

 

ΤΑΜΑ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΝ. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 6.6.18 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣΠΗΓΗ https://filonoi.gr/wp-content/uploads/2018/06/%E1%BD%99%CF%80%E1%BD%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%E1%BD%90%CF%84%CE%BF%E1%BD%B6-%CF%80%CE%BF%E1%BD%BA-%CE%B4%E1%BD%B2%CE%BD-%CE%B8%E1%BD%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%E1%BC%99%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B4-%CF%84%E1%BD%B4%CE%BD-%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%E1%BD%B7%CE%B1.jpg

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

ΑΚΡΩΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΝ.

ΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 6.6.18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

8.6.2018

ς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε, Θεός νά φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἀνανήψουν καί νὰ σταματήσουν νὰ πηγαίνουν κόντρα καὶ ἐνάντια εἰς τήν βούλησιν τοῦ μαρτυρικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νὰ μὴ ὑποκύψουν εἰς τοὺς ἐκβιασμούς τῶν τρισάθλιων ἑταίρων μας καὶ νὰ μὴ προβοῦν εἰς τὸ μέγιστον ἀνοσιούργημα νὰ ἀπεμπολίσουν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας ἔναντι πινακίου φακῆς.

Ἅς ζυγίσουν τὸν ἔνθερμον ζῆλον τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ βωμῶν, ἑστιῶν, ἱερῶν καί ὁσίων.

Ἅς σκεφθοῦν καλὰ τὸ: «φωνή λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ» διότι οἱ κάλπες πλησιάζουν καὶ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι θὰ τοὺς μαυρίσουν.

Θὰ μαυρίσουν ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐξωμότες ποὺ θὰ ἐνδώσουν.

Καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης δὲν θέλουμε νὰ παραλείψουμε νὰ συγχαρῶμεν τόσον τοὺς ποιμενάρχες, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπέκυψαν στοὺς αἰσχρότατους ἐκβιασμούς τῶν ἰθυνόντων, πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἀλλὰ ἐπρωτοστάτησαν τὴν 6η Ἰουνίου 2018 στὰ συλλαλητήρια τῶν 22 πόλεων  ὅσον καὶ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους ποὺ βροντοφώνησαν μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς τους ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο μία καὶ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ Ἑλληνικὴ.


ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ εἶναι μεμονωμένοι πολίτες ποὺ ὑψώνουν στεντορία τὴν φωνή κατὰ γενιτσάρων καὶ τῶν ἐξομωτῶν, παραδείγματος χάριν τὸ βλαατάρι 17 άρης μαθητὴς ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ἡ ψυχὴ τοῦ συλλαλητηρίου τῆς Λάρισσας τὴν 6.6.18, ὁ Καθηγητὴς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ καὶ κυρίως ἡ Ποινικολόγος κ.ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΟΥΠΑ, ἡ ὁποία σὰν σύγχρονη Μπουμπουλίνα θηριομαχεῖ ἐναντίον τῶν ἐξωμοτῶν καὶ τῶν δοτῶν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις φρικτῶν γενιτσάρων τοῦ πνεύματος, εἴτε κυβερνῶντες εἶναι αὐτοὶ εἴτε στὰ λοιπὰ κόμματα. Λυπούμεθα δὲ βαθύτατα γιὰ τὴν τρισάθλια και ἀνέντιμη ἀντιμετώπιση ποὺ τῆς κάνουν μερικοὶ δικτακτορίσκοι. Ἔχουν ἕνα μικρόφωνο στὸ χέρι καὶ ταπεινώνουν βάναυσα τέτοιους Ἑλληνόψυχος σὰν τὴν ποινικολόγο κ. Εἰρήνη Μαρούπα.


Παρόλο ποὺ οἱ κάπηλοι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων πασχίζουν τὰ τελευταῖα 60-70 χρόνια νὰ ἐξαχρειώσουν καὶ ἐξαθλιώσουν παντοιοτρόπως τοὺς Ἕλληνας, ἐν τούτοις στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς των ὑπάρχουν τὰ κατάλοιπα (residuen), ποὺ παρέμειναν καὶ πρέπει νὰ παραμείνουν ἀναλλοίωτα καὶ δὲν γίνονται ἐξωμότες ὅπως οἱ ἐπικίνδυνοι σιωνιστὲς εἰς τοὺς ὁποίους ἐδώσαμε χριστιανικὰ ὀνόματα διὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ γερμαναράδες «σαπούνια». Αὐτοί οἱ ἐπικίνδυνοι σιωνιστὲς μετετράπησαν σὲ ἀνυπόφορους δυνάστες στὸ σβέρκο τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἐξωμοτοῦν προσφέροντας γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις.

Καὶ ὁ μὲν παπποὺς προσπαθοῦσε παντοιοτρόπως νὰ μᾶς κάνῃ πλύση ἐγκεφάλου ὅτι μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια κανεὶς δὲν θὰ θυμᾶται τὸ μακεδονικὸ πρόβλημα , ὁ δὲ ἐγγονὸς μεταβαίνει στὴ στοά Βίνλτεμπεργκ διὰ νὰ λάβει ὁδηγίες πῶς θὰ κυβερνήσῃ τὴν Ἑλλάδα.

Ὅπως ἔχουμε ἀναγράψει πολλὲς φορὲς, οἱ φίλοι μας-τὰ φίδια μας τὰ κολοβὰ ἀντὶ νὰ μᾶς δώσουν τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρο μας, τὴν βόρεια Ἤπειρον, τὴν Ἀνατολικήν Ρωμυλίαν καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη, μᾶς  ὑπνώτιζαν παντοιοτρόπως ὅτι ἐμεῖς συμβάλαμε ἀφαντάστως εἰς τὴν συντριβὴν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ χιτλερισμοῦ. Καί ὅτι οἱ ἀγῶνες μας θὰ ἀμειφθοῦν καὶ ἐμεῖς οἱ «χαζοχαρούμενοι» ἐβαυκαλιζόμεθα ἀπὸ τὸ 1944 καὶ ἀνεχόμεθα τὴν Νότιον Σλαβίαν ὡς δῆθεν Σοσιαλιστική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας, βασιλεῖς δὲ, στρατηγοὶ καὶ ἐν γένει κάπηλοι τοῦ πατριωτισμοῦ διέθεταν τεράστια ποσὰ νὰ ἐκτυπώνονται καὶ βιβλία καὶ νὰ ἀφιονίζονται τὰ ἑλληνόπουλα, μαθαίνοντας εἰς τὸ σχολεῖο ὅτι πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει τὸ κρατίδιον «Μακεδονία».

 

Ἔτσι ἐγαλουχοῦντο καὶ τὰ παιδάκια τῶν Σκοπίων ὅτι οἱ κάτοικοι στὰ μορφώματα τῶν ἐδαφικῶν περιοχῶν γύρω ἀπὸ τὰ Σκόπια ἤσαν Μακεδόνες-ἀπόγονοί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων ὁ κ. Κίρο Γκλυγκόρωφ ἐδήλωνε κατηγορηματικῶς ὅτι εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ ὅτι ἐνεμφανίστησαν ἐσχάτως, ἰδιοποιούμενοι τὸ «ἀπόγονοί του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου».

Τοιουτοτρόπως ἐρίζωσε καὶ τὸ μόρφωμα τῆς δῆθεν μακεδονικῆς γλώσσης,  ἐνῶ οὐσιαστικὰ αὐτὸ τὸ κρᾶμα εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σλαβικὸν ἀπὸ ἑλληνικὲς λέξεις μὲ βουλγαρικὲς καταλήξεις.

Ἐμεῖς δὲ οἱ Ἕλληνες ἐπιπόλαιοι μὲ περικεφαλαία, ἐπιστέψαμε τοὺς ἀπατεῶνες ,,φίλους μας,, νατοϊκούς καὶ ἄλλους ὅτι ὀφείλομεν νὰ εἴμαστε καλὰ καὶ ὑπάκουα παιδιὰ γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουμε τὸν Τίτο ποὺ ἦταν ἡγετική φυσιογνωμία τοῦ τρίτου κόσμου καὶ νὰ τὸν προσελκύσομεν εἰς τὴν Δύσιν ἐναντίον τοῦ κουμμουνισμοῦ.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχουμε ἐκτενέστατα καὶ ἐπανειλλημένως ἀναπτύξει στὸ περιοδικὸ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr , στό facebook «Οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους, Φωτεινή Γραμμή», τὸ ὁποῖο εἶναι μπλοκαρισμένο καὶ οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀπὸ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου τοῦ 2017, διαβεβαιώνοντάς μας οἱ ἀπατεῶνες ὅτι δῆθεν πασχίζουν νὰ μᾶς τὸ ἀπελευθερώσουν.

Ἀγωνιζόμαστε παντα νὰ ἐνημερώνουμε τοὺς χιλιάδες φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν φορέων μας καὶ πρὸς τοῦτο κάνουμε ἔκκλησιν νὰ μᾶς συναντιληφθοῦν καὶ νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν γράφοντάς μας ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὰ ἀποστελλόμενα ἐνημερωτικὰ μας δελτία.

Ἐμεῖς ὑπερτονίζομεν ὄχι μόνον θεωρητικῶς ἀλλά καί ἐμπράκτως ὅτι ὅλοι  οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καί ἐθνικά σκεφτόμενοι Ἕλληνες ὀφείλομεν νά ἔχομεν τήν ἀπαιτουμένην ἀλληλεγγύην μεταξύ μας, διά νά δυνάμεθα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά ἀντιμετωπίζουμε ριζικά  τὸ ὀργανωμένον πολυώνυμον κακόν, τό ὁποῖον προοδεύει μέ γεωμετρικήν πρόοδον καί ἀντιθέτως τό καλόν συρρικνοῦται μέ ἀριθμητική τοιαύτην. Μόνο ἄν συνδυάζονται τά πυρά ἀπό ξηρᾶς, θαλάσσης καί ἀέρος εἶναι δυνατόν τἀ κάστρα νά καταλαμβάνονται. Διαφορετικά, «ζήτω πού καήκαμε».

 

Εμπρός λοιπόν, ἄς ἀνασυνταχθοῦμε καὶ ἄς ἀντισταθοῦμε ὅλοι μαζί!!!!!

Πολλοὶ διερωτῶνται:

Γιατὶ πολλοί δήμαρχοι προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν εὐκαιρία καὶ μεταβαίνουν καὶ σὲ ἄλλες πόλεις γιὰ νὰ τοὺς ἀκούσουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀκροατὲς;

Μήπως καὶ οἱ κύριοι δήμαρχοι δὲν εἶναι πολιτικάντηδες; Μήπως ἀπὸ τὶς δημαρχίες δὲν ἀναδείχθηκαν πάρα πολλοὶ σὲ βουλευτὰς, ὑπουργοὺς καὶ πρωθυπουργοὺς ;;;

 

Ἐπανερχόμεθα καὶ τονίζουμε ὅτι ἐὰν μιὰ φορὰ μὴ πολιτευόμενοι ἐπιβάλλεται νὰ τηροῦν τὸν λόγο των καὶ νὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμοὺς μόνο τῶν δύο λεπτῶν, πολλῷ μᾶλλον οἱ πολιτευόμενοι καὶ μάλιστα δήμαρχοι ἄλλων περιοχῶν ἐπ΄ οὐδενί λόγῳ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερβαίνουν τὰ δύο λεπτὰ τῆς ὥρας. Δὲν ντρέπονται καθόλου οἱ ἀφιλότιμοι καὶ δὲν βλέπουν τὶς ἄπειρες χιλιάδες λακοῦβες ποὺ ἔχουν τὰ πεζοδόμια καὶ οἱ ἄσφαλτοι ποὺ ἀποτελοῦν βραδυφλεγεῖς βόμβες ἐναντίον τῶν ὀχημάτων καὶ τῶν πεζῶν ποὺ δὲν ἔχουν καθαρὲς πόλεις.

 

Ὅμως ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἐψήφισεν τὸν κ. Μπουτάρη καὶ Σία νοοτροπίας Σοδόμων, Γομόρρων καὶ Πομπηῖας νὰ παίρνουν τοὺς ἀρρώστους ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ χεράκι καὶ νὰ τοὺς πηγαίνουν μέχρι τὸ Σύνταγμα καὶ τὴ Βουλή καὶ ὁ μεγάλος σοσιαλ-ηστὴς πρόεδρος τῆς Βουλῆς τὴ Βουλὴ νὰ φωταγωγίσει τὴ Βουλή στὰ χρώματα τοῦ «Gay Pride» ἀντὶ νὰ φτιάξουν νοσοκομεῖα καὶ ἀναμορφωτήρια διὰ νὰ λυτρωθοῦν αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι ἄρρωστοί τῆς κοινωνίας μας. Ὁποία ἀνηθικότητας;;;;;.....

 

Οἱ φορεῖς μας ἔχουν τυπώσει σὲ 250.000 ἀντίτυπα τὸ πόνημα «Βαλκάνια 1996» τοῦ πρώην πρωτοεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου (Νικολοπούλου) καθὼς καὶ 150.000 ἀντίτυπα τοῦ πονήματος «Ἡ Μακεδονία μας» τοῦ πρώην ἀστυνομικοῦ διευθυντοῦ Φλωρίνης κυρίου Ἠλία Μάρκου καὶ τὰ ἔχουμε ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιο δωρεὰν, γιὰ νὰ ἐνημερώνουμε τοὺς πὰντες γιὰ τὴν Μακεδονίαν μας.

 

Ἔχουμε ἐπανέλθει ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὴν ὠμὴν γλώσσαν τῆς ἀληθείας κακίζομεν τὶς συμπεριφορὲς τῶν διαφόρων.

 

Πολλοὶ διερωτῶνται: Μήπως καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο οἱ διάφοροι ποὺ τὸ παίζουν ὀργανωτὲς ἔχουν πάρει ἐντολὴ νὰ μᾶς ἀγνοοῦν καὶ δὲν συμπεριλαμβάνουν καὶ ἐμᾶς, ἐκμεταλλευόμενοι τὶς παλλαϊκὲς αὐθόρμητες διαμαρτυρίες τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν ἑλληνοψύχων;;;;;

Καὶ αὐτὸ εὑρίσκουν οἱ ἀντικειμενικοὶ παρατηρητὲς ὡς ἀνήθικον.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ,ΤΡΑΧΥΣ-ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 16.6.18

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ

ΚΑΙ

ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

(8 / 8)

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !

16.6.2018

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς

τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν

ὅλων τῶν φορέων μας

θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας

καὶ ἐκφράζουμε

τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018

τῆς Μακεδονίας μας

καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.

Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων

τῆς Κωνσταντινουπόλεως

(συνέχεια)

32. Ὁ Θεὸς διέψευσε τὸν παπποῦ ποὺ ἔσπευδε νὰ «προφητεύῃ» ὅτι «οὐδεὶς μετὰ δέκα (10) χρόνια θὰ θυμᾶται τὸ μακεδονικόν».

 

Διότι οἱ Ἕλληνες εἶναι διατεθειμένοι μέχρι τελευταίας ῥανίδος τοῦ αἵματος των νὰ ἀγωνίζωνται καὶ νὰ μάχωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Τὸ ἀπέδειξαν εἰς τὰ συλλαλητήρια κυρίως Θεσσαλονίκης καὶ μὲ τεράστια κοσμοσυρροὴ ἄνω τῶν 3.000.000. στὴν Ἀθήνα.

Βέβαια ὁ κύριος Καμίνης δὲν ἐπέτρεψε τὴν σύνδεσιν ὅλων τῶν μεγαφωνικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ἦσαν μὲν παρόντες πλὴν ὅμως δὲν ἄκουγαν τίποτε.

 

33. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἂς σταθῆ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἂς μὴ ἐκμεταλλεύεται καὶ αὐτὸς τὸν δύσμοιρο ἑλληνικὸν λαόν.

Δὲν τὸν διδάσκει οὔτε ἡ συμπεριφορὰ τοῦ σλάβου Προέδρου τῶν Σκοπίων ποὺ τό «παίζει» καὶ ὅτι δῆθεν ἀδικοῦνται οἱ σκοπιανοί καὶ ὅτι θὰ τοὺς προστατεύσῃ τὰ δικαιώματά των καὶ ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψῃ τὴν συμφωνία;;;;;

Ἂς λάβουν ὑπ΄ὄψιν τους σοβαρὰ ὅλοι οἱ ἰθύνοντες τὴν λαικὴ ῥήση:

«Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ».

34. Ξαναεπαναλαμβάνομεν ὅτι ἄν εἶναι οἱ πολιτικοὶ μία φορὰ ὑπαίτιοι νὰ μὴ σέβωνται τόν «ναόν» τῆς Δημοκρατίας καὶ νὰ τοῦ συμπεριφέρωνται σὰν οἶκο ἀνοχῆς, φταῖμε ἐμεῖς ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ πολὺ ποὺ δὲν σεβόμαστε τὸν τίμιον Σταυρὸν θέτοντας τον πρὸ τοῦ ὀνόματος φαύλων, ἐφιαλτῶν, ἀπανθρώπων, ἀντίχριστων καὶ ἀνθελλήνων καὶ ἀπάτριδων, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ὑπερήφανοι νὰ ψηφίζουν ἀντικοινωνικούς, ἀνήθικους, αἰσχρούς, ἀντίχριστους καὶ ἀνθελληνικοὺς νόμους καὶ διατάξεις καὶ νὰ ὑπερηφανεύωνται καὶ νὰ καυχῶνται μερικὲς «κοκόνες-Μαγδάλω μὲ τὸ στόμα τὸ μεγάλο» διὰ τὴν ἀντίχριστη ἰδεολογία τους καὶ συμπεριφορά τους.

 

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξοστρακίζωνται καὶ νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπεται οὔτε κἄν μὲ ἑλληνικὸ διαβατήριο νὰ κυκλοφοροῦν εἰς τὴν Ὑφήλιο.

 

35. Συνιστοῦμε στοὺς διοργανωτὲς ἀντικειμενική, δίκαιη καὶ διορατικὴ διαχείρηση τοῦ θέματος καὶ νὰ μὴ διακατέχωνται ἀπὸ ἄμετρο ἐγωισμό, οἴηση, φαρισαϊσμὸ καὶ ἰσουητισμὸ καὶ νὰ μὴ εἶναι κοντόφθαλμοι ἀλλὰ διορατικοί.

36. Σὲ τέτοιους οὐραγοὺς ὁ ἑλληνικὸς λαὀς, ὁ ὁποῖος διψᾶ γιὰ δικαιοσύνη, νὰ μπορῇ νὰ ἀκουμπήσῃ μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ὅλοι μαζί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνουμε θαύματα μὲ συλλαλητήρια καὶ κάθε νόμιμη πίεση πρὸς τοὺς ἰθύνοντες γιὰ τὴν ἀπόρριψη τῆς συμφωνίας, συμφώνως πρὸς τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Συντάγματός μας.

37.Ἀπορροῦμε δὲ καὶ ἐξιστάμεθα πῶς μερικοὶ ποὺ φθάνουν στὸ κατακόρυφο τοῦ τομέως των, ὅταν εἶναι στὴν ἐξουσία, δὲν τὰ βροντᾶν στὰ μοῦτρα τῶν ἰθυνόντων καὶ δὲν καταγγέλουν εἰς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὶς ἐπικρατοῦσες ἀθλιότητες τῶν ἰθυνόντων, καθ’ ὅτι δὲν ἔχουν νὰ χάσουν ἀπολύτως τίποτε.

Ἀλλὰ καιροσκοποῦν καὶ ἀναμένουν μέχρι καὶ τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς συνταξιοδοτήσεως των καὶ τότε θυμοῦνται τὸ Σύνταγμα, ὄχι προφανῶς ἀπὸ ἁγνὸ πατριωτισμὸ ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀπὸ ἰδιοτέλεια γιὰ δόξα καὶ θησαυρισμό.

 

38. Τέλος δὲ ἐπαναλαβάνουμε αὐτὰ ποὺ γράψαμε εἰς τὸ ἄρθρο μας τὴν 24.5.2018 :

ΤΕΡΑΣΤΙΑ  ΠΟΣΑ  ΔΙΑ  ΤΟ  ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ  ΤΕΜΕΝΟΣ

ΣΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΣΤΟ  ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΟΥΤΕ  ΣΠΙΘΑΜΗ  ΓΗΣ  ΔΙΑ  ΤΟΥΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΑΛΛΟΥΣ  ΗΡΩΕΣ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

 

ὅτι δηλαδὴ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔσωσε πολλὰ διαμερίσματα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὸν ἀλυτρωτισμὸ τῶν σλάβων τῶν Σκοπίων.

Πρὸς τοῦτο προτίναμε, καὶ ἐπανερχόμεθα, στὶς περιοχὲς ποὺ ἦτο ἐντονώτατη σλαβικὴ προπαγάνδα, νὰ τοῦ στήσουν ἀνδριάντες, δηλαδὴ στοὺς κυριότερους κόμβους συγκοινωνιῶν ποὺ ὁδηγοῦν πρὸς τὴν Φλώρινα καὶ τὶς γύρω σλαβοτρομοκρατούμενες περιοχές, ὡς π.χ. : Ἡγουμενίτσα, Φιλιάτες, Ἅγ. Ἀχίλλειος Πτολεμαΐδα, Ἀμύνταιο, Ἄρνισσα.

Νὰ στηθοῦν ἀνδριάντες τοῦ Αὐγουστίνου μὲ τὴν ἐπιγραφή :

« τελευταῖος ΜΕΓΑΛΟΣ Μακεδονομάχος ποὺ ἔσωσε ἑλληνικὰ τμήματα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὸν Πανσλαβισμὸ καὶ ὅλη Ἑλλάδα τὸν ἀναγνωρίζει ὡς σύγχρονο σωτῆρα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὴν σλαβικὴ προπαγάνδα»!!!...

39.Ὄχι μόνον σήμερα 16.6.18, ὅλοι οι ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ καὶ Ἑλληνόψυχοι ὀφείλομε νὰ μεταβῶμε στὸ Σύνταγμα καὶ αὔριο 17.6.18 στὶς Πρέσπες ἀλλὰ καὶ γενικὰ σὲ ὅλα τὰ ἀνιδειοτελῆ καὶ πατριωτικὰ συλλαλητήρια, καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ καθένας μας ἀπὸ τὴν θέση του ὀφείλει νὰ ὑπερμάχεται τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων τοῦ καταπροδομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ στοὺς ἐφιάλτες, προδότες καὶ ἐξωμότες γενίτσαρους νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας.

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.gr

 

   

6.7.15- Ψήφισμα Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος στην Γενικὴ Συνέλευσι 22.6.2015

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

INTERORTHODOX ASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»

Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978,

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA

ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

6.7.2015

 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 64, σελ. 57-59)

 

Zητώντας συγνώμην γιὰ τὴν παράλειψι κοινοποιήσεως τοῦ Ψηφίσματος τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ,,Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,, τῆς 22.6.2015 (λόγῳ τῆς δείνης τῶν τελευταίων γεγονότων), τὸ ἀναρτοῦμε κατωτέρω, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν παλαιῶν καὶ νέων φἰλων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

-         Ὁ Ἀγώνας συνεχίζεται

-         Ζητοῦμε συμπαραστάτες βοηθούς – χορηγούς – συνδημιουργούς - ἐθελοντές.

-         Ἀγωνιζόμαστε νυχθημερόν. Κανένας Ἀγώνας δὲν χάνεται.

-         Ἡ Πολιτεία ἀγνοεῖ πολλά καὶ δὲν θεσμοθετεῖ τὰ δέοντα βάσει ἀναγκῶν. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ εἰσπράτῃ ἡ Πολιτεία Φ Π.Α. ἀπὸ τὰ προσφερόμενα εἴδη τοῦ «ὅλοι μαζί μποροῦμε».

-         Πῶς νὰ ἐπιστρέφῃ τὰ εἰσπραχθέντα στὴν κοινωνία ; Μὲ πολλοὺς τρόπους, ὡς π.χ. :

1. Μὲ ἄτοκα μικρὰ δάνεια σὲ νέες μικρὲς ἐπιχειρήσεις ἀγροτουρισμοῦ διαδρομῶν Ε4 – διαδρομῶν κρασιῶν – διαδρομῶν τυριῶν – καθὼς καὶ σὲ μικρὲς ἐπιχειρήσεις Ἑλλήνων, ποὺ διαδίδουν / προσφέρουν Ἑλληνικὲς γεύσεις καὶ Ἑλληνικὴ Φιλοξενία σὲ πόλεις τοῦ κόσμου προωθώντας τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν γλῶσσα της.

2. Μὲ δωρεὰν Σχολὲς Μαγείρων – Οἰνοχόων – Ζαχαροπλαστῶν - Ἀμπελουργῶν – Οἰνοποιῶν - Ἐλαιοκαλλιεργητῶν - Ἀνθοκόμων σὲ κάθε περιφέρεια τῆς χώρας.

3.  Μὲ δωρεὰν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης ὅσων δημιουργοῦν κοινωνικὲς συνεταιριστικὲς ἐπιχειρήσεις.

4. Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι νὰ θεσμοθετήσῃ στρατηγικὴ προστασίας τροφίμων, ὥστε καθένας, ποὺ ἔχει τρόφιμα, ποὺ λήγουν σὲ 30 ἡμέρες, ὀφείλει νὰ τὰ ἀποστείλῃ βάσει εἰδικοῦ σχεδίου εἰς κέντρο διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων, τὸ ὁποῖο ἐφοδιάζει ἐπιπρόσθετα καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ κάθε φορέα κοινωνικό-ἐκκλησιαστικό-ἰδιωτικό, ποὺ προσφέρει δωρεὰν φαγητό, ἔστω καὶ γιὰ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο μόνο, μὲ ἐλάχιστο τὸ δίμηνο.

Οἱ Νέοι Δήμαρχοι Μαδρίτης – Βαρκελώνης ξεκινοῦν μαθητικὰ συσσίτια καὶ τὸ καλοκαίρι.

5. Τὴν θέσι τοῦ ἑνὸς κέντρου διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων μποροῦν νὰ πάρουν καὶ ἄλλα διαπιστευμένα κέντρα κοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν ἢ ἄλλων φορέων ἀκόμα καὶ ἐπιχειρήσεων, ποὺ ἡ φύσι τοῦ ἔργου τους ἐξυπηρετεῖ ἢ ἡ ἑταιρικὴ ἠθική τους ἐπιθυμεῖ, βάσει σχεδίου.

Ἂς μὴ τὸ ξεχνᾶ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ ὁ ΟΑΕΔ.

Ἡ Γαλλία ἑτοιμάζει ἀνάλογη Νομοθεσία. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτείνει στὰ Κράτη – μέλη ἐθνικὲς στρατηγικές, γιὰ νὰ μὴ σπαταλῶνται, γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τρόφιμα.

6. Ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας ἀνακοινώνει πὼς 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων φθάνουν στὰ σκουπίδια. Γιατί; Ἡ ἀξία τους σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ ἀνέρχεται σὲ 570 δὶς δολλάρια ἐτησίως. Ἡ πεῖνα στὸν κόσμο θὰ ἐξαλειφθῇ μόνο ὅταν δὲν θὰ πετᾶμε τίποτα, ἀλλὰ θὰ ἀξιοποιοῦμε ὅλα τὰ ἀγαθά.

7. Ἕνα παγκόσμιο σχέδιο, γιὰ νὰ ἔχουν ὅλοι τρόφιμα καὶ καθαρὸ νερὸ εἶναι πρώτης προτεραιότητας μὲ εὐθύνη τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO) – (Food and Agriculture Organisation).

8. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος δικαιώνεται μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Τρόφιμα ὑπάρχουν. Πολιτικὲς γιὰ κατάλληλα φαγητὰ πρὸς ὅλους λείπουν.

Δικαιώνεται ξανὰ καὶ ξανὰ ὁ Μέγας Οἰκονομολόγος Καθηγητὴς Θ. Βέμπλεν, ποὺ εἶπε: «Ἡ πεῖνα δὲν εἶναι μόνο πρόβλημα παραγωγῆς, ἀλλὰ κυρίως μεταφορῶν καὶ διανομῆς στοὺς τόπους ἀναγκῶν».

9. Προχωρεῖστε σὲ χιονομαστεύσεις καὶ προώθησι νεροῦ χιόνων καὶ πηγῶν μὲ ἀγωγούς, ὅπου λείπει. Τὸ σχῆμα τοῦ πλανήτη καὶ οἱ ὑψομετρικὲς διαφορὲς τὸ πηγαίνουν μὲ φυσικὴ ροή.

10. Παιδιὰ - ἄνθρωποι καὶ γαλακτοφόρα ζῶα πεθαίνουν καθημερινά, λόγῳ ἐλλείψεως καθαροῦ νεροῦ.

11. Ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρέπει νὰ προωθηθοῦν ἐξαγωγὲς καὶ ἀνταλλαγὲς τροφίμων μὲ δαπάνες μεταφορᾶς ΟΗΕ.

12. Λυπούμαστε ἀφαντάστως γιὰ τὶς παρελάσεις τῶν ἀσθενῶν ὁμοφυλοφίλων  μετὰ τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχόντων. Συμμετέχουμε στὶς ἀγρυπνίες ἀλλὰ «οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Πρέπει, πάσῃ δυνάμει νὰ σταματήσουμε τὴν ψήφισι τοῦ ἀναίσχυντου σοδομήτικου Νομοσχεδίου γιὰ τὸ ,,σύμφωνο συμβίωσης,, καὶ στὰ ὁμοφυλόφιλα  ζυεγάρια.

13. Εἶναι Ὑπερεπεῖγον:

ΟΑΕΔ– Μητροπόλεις - Ἐνορίες – Δῆμοι – Φορεῖς - Ἐθελοντές μὲ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ ΟΑΕΔ νὰ συνδημιουργοῦν γεύματα ἀπὸ ἀγαθὰ ὅσων τὰ προσφέρουν, ὅσων τὰ δημιουργοῦν καὶ ὅσων ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Κοινὴ τράπεζα, ἀδελφοί μου, ὅπου καὶ ὅταν εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε Μοναστήρι καὶ κάθε Ἐνορία.

Τὸ φαγητὸ τῶν πέντε χορταίνει καὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτώ σὺν Θεῷ… καὶ ἐξ αὐτῶν «πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας» εἶπεν καὶ ἔδειξεν ὁ Ἰησούς.

Ὁ δὲ Ἕλλην Ἱπποκράτης εἶπεν:  «τὸ φάρμακό μας, ἡ τροφή μας».

Ξεκινᾶμε πάλι.

Θέτουμε προτεραιότητα  τὴν συνδημιουργία καὶ συνυποστήριξι ἐθελοντῶν – χορηγῶν γιὰ ἀναστύλωσι - ἀναβίωσι ἐπαναλειτουργία ἱστορικῶν καὶ παλαίφατων Ὀρθοδόξων Μονῶν, ποὺ εἶναι κιβωτοὶ φωτός Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ.

14. Ἂς διαφυλλάξουμε ἀδελφοί μας ἀλώβητον τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν ἁγνὴν οἰκογένειαν, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν Πολιτισμόν.

Πρὸς τοῦτο ἂς προσευχόμαστε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας  εἰς τὸν Μέγα Δημιουργὸν τὴν Ἁγίαν Τριάδα τῶν Ὀρθοδόξων  Χριστιανῶν.

 

Παρ’ ὅλον ότι ὁ ὰγῶνας εἶναι σκληρὸς καὶ ἐπίπονος, πρέπει ὅλοι μας νὰ ἐνημερώνουμε συνεχῶς ἁρμοδίους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ φορεῖς, ζώντας χριστιανικῶς καὶ ὀρθοδόξως.

Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστό, τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Φιλέλληνες, γιατὶ ὅλοι μαζὶ μεγαλουργοῦμε.

 

1.11.16-Η Φωτεινή Γραμμή ανα την Υφήλιο. Μαθήματα στην Εταιρεία Φίλων του Λαού

 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

«Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»

(Ρωμ. 1, 14)


...........................


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 

1.11.2016

1. Στὴν προσπάθειά μας νὰ διαφωτίσουμε τὶς πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς σχεδὸν ἀνὰ ἤπειρο, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡς πρόβατα ἀπολωλότα, ἐγκαταλελειμμένα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, μάλιστα δὲ καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτική ἡγεσία, συναντᾶμε ὄχι μόνο Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ κρατήσουν τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν, ἀκεραία καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Οἱ ἠθικοὶ πυλῶνες καὶ ἀξίες τῆς φυλῆς μας διετήρησαν ἀνὰ τὶς χιλιετίες τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ δὲν κατώρθωσαν νὰ μᾶς κάνουν «κιμά» καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.


2. Ἐπίσης συναντᾶμε πολλοὺς Φιλέλληνες, ὅπως τὸν κ. Sam Chekwas, ὁ ὁποῖος τὴν 10.5.2014 στὸν σύντομο χαιρετισμό του ἀπηύθυνε ἔκκλησι πρὸς πολλὲς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας Καλαβρύτων: «κρατήσατε τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα ἀναλοίωτα».


Ἐπίσης ἐσχάτως στὴν ἱστοσελίδα του ἀνήρτησε :


Ο Sam Chekwas πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες — μαζί με Manolis Christodoulakis.

16 Ιουνίου ·

Για μένα η Ελλάδα παραμένει το φώς, το κέντρο της ανθρώπινης ψυχής. Επισκεφτείτε το υιοθετημένο μου χωριό, το Σωποτό στη Αροανια, να απολαύσετε τη ομορφη φύση και τις ιστορικές εκκλησίες του χωρίου. Και οταν ειστε εκει ελπίζω ότι θα απολαύσετε τον καλύτερο καφέ με τον ιδιοκτήτη.

https://www.facebook.com/sam.chekwas.1


3. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε καὶ ὁ ὁμόδοξος καὶ ὅμαιμος Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ τὴν 14.5.2016 στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Ἴδετε σύντομο χαιρετισμό του http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516


4. Πρὸ ἡμερῶν ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Ἰνδονήσιο Ὀρθόδοξο ἱερέα π. Χρυσόστομο τὸ ἑξῆς λίαν συγκινητικὸ καὶ ἐνθαρρυντικὸ κείμενο:

«Χαίρετε έν Κυρίω,

Έλαβα το περιοδικό Σας, και σας ευχαριστώ πολύ δια την αγάπη Σας διότι από το περιοδικό αυτό μαθαίνω τα πράγματα τι έγιναν στην Ελλάδα. Ο  Θεός να ευλογήσει τα ευχάριστα σας έργα.

Pater Chrysostmos Manalu, Indonesia.»


5. Μακάρι νὰ εἴχαμε συμπαραστάτες καὶ πολλοὺς ἰδεολόγους ἐθελοντές νὰ «ὀργώνουμε» τὴν ὑφήλιο μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα μέσα μας ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, καὶ νὰ τοὺς διαφωτίζουμε καταλλήλως, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε συνεχῶς Φιλέλληνες καὶ νὰ ἀφυπνίζουμε καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.


6. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα καὶ ἐν γένει ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἀποτελοῦν ἀνεκμετάλλευτες δυνάμεις, τὶς ὁποῖες ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιήσουμε, ἐὰν θέλουμε ὄχι μόνο νὰ μὴ καταποντιστοῦμε στὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγηγαν ἀνάξιοι καὶ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε καὶ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι.


7. Ἐπαναλαμβάνουμε, ἐὰν πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λαττρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ δυνηθῇ νὰ ἀναπτερωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζες μας, ὁπότε κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου καὶ τότε θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».


8. Τότε θὰ ἔχουμε θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἀναφωνοῦμε, ὅπως ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής :

Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».


9. Διαφορετικὰ θὰ ἐπαναλαμβάνεται ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα ! ».


10. Τέτοιοι Φιλέλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ βραβεύωνται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ἐὰν δὲν ἐφηρμόζετο ἡ βιβλικὴ ρῆσι: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


11. Παρακαλοῦμεν, διαδώδατε τὶς ἐν λόγῳ ἰδέες παντοῦ, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ τοῦ ποιητοῦ μας Κωστῆ Παλαμᾶ :

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί του Εικοσιένα.»


12. Ἐπ᾿ εὐκαιρία ταύτῃ ἐνημερώνουμε τοὺς φίλους ἐπισκέπτες μας νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὶς δωρεὰν ὁμιλίες τοῦ Ὁμότ. Καθηγητοῦ Λαυρέντιου Γ. Δελλασούδα, ὡς τὸ κατωτέρω πρόγραμμα. Σημειωτέρον ὅτι οἱ δηλώσεις παρατείνονται μέχρι 4.11.2016.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

σελίδα 3 απο 104

Developed by © mpistiries.com