Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (συνέχεια) ΨΕΥΔΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 14.2.18

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ -  ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΥΣ 14.2.2018

1.Δυστυχῶς τό « Τάμα τοῦ Ἔθνους » καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν εἴμεθα καταδικασμένοι νὰ ἐπανέλθωμε καὶ νὰ τονίσωμε  μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας ὅτι εἶναι  ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης καὶ ἀσυγχώρητος θρασύτης καὶ ἀναίδεια μερικὰ  θρασύτατα γύναια καὶ μερικὰ ἐλεεινότατα «παπαγαλάκια», κρατώντας ἕνα μικροφωνάκι στὸ χέρι νὰ  ὑποδαυλίζουν καὶ νὰ προτρέπουν τοὺς πάντας, μικροὺς καὶ μεγάλους, εἰς τὴν λατρεία τοῦ ὑπογαστρίου καὶ νὰ τὸ ἔχουν ὥς κεντρομόλο δύναμι εἰς τὸν βίον τους. Ἐπιμένουν νὰ ἀμαυρώνουν καὶ νὰ βλασφημοῦν καπηλικότατα ἕνα Ἅγιο καὶ μάλιστα Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ποὺ ἐμαρτύρησε  εἰς τὴν Ρώμη τὸ 268 ἢ 269 μ.Χ.

2.Ὅπως γράψαμε εἰς τὶς ἀναρτήσεις μας :

1. ΟΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ;;;

ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ! ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ. (6.2.2012)

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-22/599-6212-lr-

2. ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΩΣ « ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟ » ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΦΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ, ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΑΥΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ;;; (11.2.2013)

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=712:11213----------lr-&catid=29:2009-07-31-01-42-16

3. ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/918-11215---- (11.2.15)

 

ἀλλὰ καὶ στὸ περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμή » τεῦχος 50

( Ἰανουάριος,Φεβρουάριος, Μάρτιος 2012) (σελ.27-33) :

«Λίαν ἐπίκαιρον: Ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος = Πορνοβοσκός;;»

 

ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος, πέραν τῶν ἐντατικότατων πνευματικῶν του δραστηριοτήτων, ἐφήρμοζε καὶ τὸ Παύλειον:

« ἀλλ᾽ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ  δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι....» ( Α’ Κορίνθ. θ, 27).

 

3. Καλλιεργοῦσε λοιπὸν καὶ ἕνα χωράφι του, γιὰ νὰ δαμάζῃ τὸ σῶμα του καὶ νὰ μὴ εἶναι ἀχαλίνωτο πρὸς τὴν ἐφάμαρτο  ἡδονὴ καὶ ἔκανε καὶ μὲ τὰ ὀπωροκηπευτικό του ἐλεημοσύνες.

 

4. Ἕνα ἀνδρόγυνο, ὅταμ περνοῦσε μπροστὰ στὸ χωράφι του, διαπληκτιζόταν, ὁ ἕνας κτυποῦσε τὸν ἄλλο καὶ τὸν ἔβριζε.

Ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ τοὺς εἰρηνεύσῃ, τοὺς προσέφερε ἀπὸ ἕνα τριαντάφυλλο καὶ ἐπέτυχε νὰ τοὺς μονοιάσῃ καὶ νὰ τοὺς κάνῃ ἀγαπημένους.

 

5. Αὐτὸν τὸν πανάξιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μάρτυρα ἐφεύραν οἱ ἄπληστοι ἔμποροι, ἐν μέσῳ τοῦ καρναβαλιοῦ, γιὰ νὰ τὰ οἰκονομοῦν, νὰ διαδίδουν τὴν αἰσχροτάτη αὐτὴ διαστροφὴ τῆς ἀληθείας, ὅτι εὐλόγησε τὴν κεντρομόλο δύναμη τοὺ ὑπογαστρίου, ὅπως καὶ πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, Ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες καὶ σήμερον υἱοθετοῦν καὶ χαριεντίζονται μεταξὺ αὐτῶν τῶν φαύλων καὶ λάγνων διαστροφέων τῆς ἀληθείας.

 

6. Βέβαια καὶ ὁ Χριστὸς ἦτο φίλος τῶν πορνῶν, τελωνῶν καὶ ληστῶν. Ὅμως, ὄχι μόνον δὲν τοὺς παραπλανοῦσε μὲ σατανικὰ φιλήματα τοῦ Ἰοῦδα, τῶν Ἰησουητῶν, τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὑποκριτῶν, ἀλλὰ ἀπεναντίας μὲ γλυκύτητα καὶ μὲ ἁγνή - ἰδανικὴ ἀγάπη τοὺς ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς τό :

«οὐδεὶς σε κατέκρινεν, οὐδὲ ἐγὼ σὲ κατακρίνω˙ πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωάν. η, 10 -11).

7.Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα φρίττει καὶ λυπεῖται θανάσιμα, ὅταν ἀκούει, ὄχι μόνο γιὰ τούς «πορνοβοσκούς», δημοσιογραφίσκους καὶ ἄλλους ἀμοραλιστὲς μεγίστου βεληνεκοῦς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ κυρίως, ὅταν κληρικοὶ  τῆς ἀνωτάτης βαθμίδος χαριεντίζονται μὲ πρόστυχα γύναια, τὰ ὁποῖα δὲν τὰ προτρέπουν εἰς μετάνοια, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὰ ἐπαινοῦν καὶ τὰ χειροκροτοῦν, δηλαδὴ τὰ προτρέπουν νὰ συνεχίσουν τὸν κολασμένο βίο τους, μάλιστα ἀκόμη καὶ ἀν ὁμιλοῦν καὶ πράττουν τοιαῦτα ἀνοσιουργήματα, ἐνώπιον ἐνίων δεσποτάδων. Δὲν θέλομε νὰ ἀναφέρωμε ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰ ὀνόματα τέτοιων τρισάθλιων κληρικῶν. Ὁ κόσμος – τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ἐνῷ «τὸ ἔχει τούμπανο», αὐτοί, δυστυχῶς, βαυκαλίζονται ὅτι τὸ «ἔχουν κρυφὸ καμάρι!!!!!.....».

«Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι». (Ρωμ. β, 24).

 

8. Παρακαλοῦμε τοὺς σεβαστούς, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου νὰ διαφωτίσουν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ νὰ ἀντιστέκωνται ἐναντίον τοῦ αἰσχροτάτου αὐτοῦ ἐθίμου.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ «ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΑΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ»

ΕΘΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ

ΜΑΛΩΝΑΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ»

 

 

21.2.2018

Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους εὔχεται ἐκ μέσης καρδίας εἰς ὅλους τοὺς Πανέλληνας – Ἑλληνόψυχους καὶ μὴ εὐλογημένη, χαρούμενη, εἰρηνική καὶ Ἁγία Τεσσαρακοστή.

 

Ἐπαναλαμβάνουμε :

1.Ἐάν τὸ τρισάθλιο κατεστημένο δὲν ὀργάνωνε καὶ καλλιεργοῦσε τόν πανικό εἰς τούς Ἑλληνόψυχους πολίτες, ὅτι θὰ λάβουν χώρα καὶ ἀντισυλλαλητήρια καὶ ὅτι θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ 5 στρατηγικά σημεῖα νὰ ἐπιτεθοῦν εἰς αὐτούς ποὺ κάνουν χρήση τοῦ συνταγματικοῦ τους δικαιώματος καὶ ὅτι θὰ χυθῇ αἷμα, θὰ προσήρχοντο στὶς 4.2.2018 στὸ συλλαλητήριο ἄλλα 2.000.000 ἀπὸ τήν Ἀττική.

 

2. Παρόλα ταῦτα, ὅπως λέγουν καὶ τὰ σοβαρὰ καί ἔγκυρα ἀντικειμενικὰ διεθνῆ πρακτορεῖα εἰδήσεων, οἱ συγκεντρωθέντες ἦσαν ἄνω τωῶν 3.000.000.

 

3.Αὐτό εἶναι ἕνα δυνατό « χαστούκι » ἐναντίον τῶν ἀνεγκέφαλων ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι  τὰ τελευταῖα 40 χρόνια κυβερνοῦν φασιστικῶς σάν σατράπες, διορίζοντας τὴν στρατιὰ τῶν ἀφισοκολλητῶν των καὶ τόν συμφερτό τῶν συνδικαλιστῶν, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων οὐδέποτε ἠργάσθησαν, ἀλλά  μὲ τίς ἀπεργίες καὶ τίς πορεῖες ποὺ δημιουργοῦν κάθε τόσο καὶ λιγάκι, ἀναστατώνουν καὶ «ξεχαρβαλώνουν» τὴν κοινωνία, ὅταν εἶναι στὴν ἀντιπολίτευση. Ὅταν ὅμως ἔρχονται στὴ Κυβέρνηση, ὁ ἴδιος ὁ κ. Χρῆστος Πρωτόπαππας εἰς μάτην ἐφώναζε «παράνομος καὶ καταχρηστικὴ ἡ ἀπεργία».

 

4. Ἄν ὑπῆρχε χρηστό κράτος Δικαίου καὶ ὄχι ἀντίχρηστο καὶ σιωνιστικό, ὅπως καταντήσαμε, ὄχι μόνον δὲν θὰ καταργοῦσαν τὰ θρησκευτικά, τὴν ἀριστεία καὶ δὲν θὰ ἦσαν τὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς Ἑλλάδος ἐκμαυλεῖα καὶ βιομηχανίες ἀναρχικῶν καὶ ἡμιμαθῶν, ἀλλὰ τουναντίον θὰ ἦσαν τὰ ἑλληνόπουλα πρωταθλητὲς τοὺ πνεύματος καὶ ἄριστοι οἰκογενειάρχες, ἐπιχειρηματίες καὶ ἐν γένει ἐποικοδομητικὰ μέλη τῆς κοινωνίας. Θὰ ἐνστερνούμενα ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο πρόγονό μας Μέγα Ἀλέξανδρο, τὸν ὁποῖον ἐμεῖς περιφρονοῦμε, ἐνῷ οἱ σλάβοι σκοπιανοὶ τὸν ἀποθεώνουν.

Θὰ μπορούσαμε νὰ εἴχαμε ἐνθαρύνει καὶ ἀναζωογονήσει τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος μας καὶ θὰ ἐπιστρέφαμε στὶς ρίζες μας μιμούμενοι τὸν ἀρχαῖο πρόγονό μας Μέγα Ἀλέξανδρο.

Μὲ τὴν ἀθάνατη Έλληνικὴ γλῶσσα, τὸ αἰώνιο ἑλληνοχριστιανικὸ πνεῦμα καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη (ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΓΕΙΣΘΩ ΕΝ ΠΑΣΙ, ἀπὸ τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη), ὄχι μόνον θὰ εἴχαμε ἐπανευαγγελισθῆ ἀλλὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπανευαγγελίζαμε ὅλην τὴν παλιμβάρβαρο ἀνθρωπότητα.

Ἔτσι θὰ ἐφηρμόζοντο οἱ στίχοι τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη :

«ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητῆς, θὰ γενῆς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

5. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἐδίδασκαν εἰς ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδεύσεως τὴν Καινὴν Διαθήκη ὡς π.χ. τὸ 13ο Κεφάλαιο πρὸς Ρωμαίους γιά:

Α) Τὰ καθήκοντα τοῦ χριστιανοῦ πρὸς τὸ Κράτος.

Β)  Ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη ὡς κοινωνικὸ καθῆκον.

Γ) διὰ τὴν χριστιανικὴ τελειότητα ἔξοχο κίνητρον ἡ τελικὴ σωτηρία, κλπ. κλπ.

Καὶ ἐν γένει τὸ Εὐαγγέλιο ἀπ’ἀρχῆς μέχρι τέλους τελειοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο, τὸν ψυχαγωγεῖ καὶ δὲν τὸν ψυχοκτονεῖ ὅπως σήμερα γίνεται.

6.Γιὰ ὅλα αὐτὰ πταίει ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πού, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει νὰ ἀναρτιχᾶται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, φαυλοκρατίας καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὁμνύουσα γῆ καὶ ὕδωρ.

 

7.Ἰδιαιτέρως δὲ πταίει ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ εὐλογοῦσα τῆς ὅλης αἰσχρᾶς καταστάσεως καὶ προκαταβολικῶς ἀφήνει νὰ ἐννοηθῆ διὰ τῶν στηλοβατῶν της, τῶν «δεκανικιῶν» της καὶ μὲ τὸν συρφετὸ τῶν κολάκων της, ὅτι κανένας κληρικὸς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀντιτίθεται στοὺς αἰσχρότατους, ἀπάνθρωπους, ἀντεθνικοὺς καὶ ἀντίχριστους νόμους. Ὅταν δὲ ὑφίσταται κάποιες πιέσεις, τότε ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, κατόπιν ἑορτῆς, προσποιεῖται τὸν «κάργα», ἀφοῦ ἔχουν «τσιμεντώσει» τὰ πάντα, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίζει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα καὶ νὰ δείχνῃ ὅτι δῆθεν πρωτοστατεῖ γιὰ τὴν κάθαρισν πολιτείας καὶ κοινωνίας!!!!!....

 

8. Ὅταν ὁρίζετο γιὰ πρώτη φορά ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὁ κ. Κάρολος Παπούλιας (ποὺ δὲν εἶχε νὰ πληρώσει οὔτε τὸ νοίκι τοῦ σπιτιοῦ του καὶ ἐδάνεισε καὶ τὸν μεγάλο Ἀνδρέα νὰ ἀγοράσει τὸ βρωμόσπιτο) καὶ τοῦ  ἔλεγε ἡ τὸτε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη αὐτὲς τὶς ἄκρως προαποφασισθεῖσες ἐντολές, θὰ ἔπρεπε, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὄχι μόνον νὰ μὴ ὁρκίσουν ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξορκίσουν τὸν κ. Παπούλια, τὴν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς καὶ ὅλους τοὺς 300, βροντοφωνώντας τους :

 

«Οὐκ ἔξεστι τοῖς ἐθνοπατράσι πιστεύειν, λατρεύειν, ἐφαμόζειν, ψηφίζειν καὶ ἐπιβάλειν ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστινιακούς, ἐντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους. Ὅποιος τολμήσει καὶ προσφέρει, ὄχι μόνον περιοχὲς, ὡς π.χ. τὴν Μακεδονία μας, τὴν Θράκη μας, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, παράλια Τουρκίας, τὴν Β. Ἤπειρό μας, τὶς ἑλληνικὲς μειονότητες εἰς Τουρκία, Κατεχόμενα κλ.π. (σύμφωνα μὲ τὸ ἀπάνθρωπο δόγμα των δὲν διεκδικοῦμε ἀπολύτως τίποτε, προσφέρουμε ἔναντι πινακίου φακῆς τὰ πάντα), θὰ ἐπαναλάβουμε τὴν προσταγὴ τοῦ μεγίστου στρατηλάτη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη :

 

ΦΩΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ

 

διότι

 

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ».

 

Ἀλλά, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν οὔτε ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἔχει φόβον Θεοῦ καὶ χωρὶς φόβο Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται.

Καὶ γιατὶ ὄχι ; ; ;

9. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ κάνουν συγκεντρώσεις τῶν σωματείων στὴν αἰχμή τῶν ἐργασιῶν καὶ νὰ κατατυραννοῦν τοὺς μή ἔχοντας καὶ κατέχοντας Ι.Χ. καὶ εἶναι καταδικασμένοι νὰ μεταφέρονται μὲ τήν ἀνύπαρκτο ἤ μή σωστὰ – ὑποτυπώδη ὀργάνωση τῶν συγκοινωνιῶν.

 

Ἄν δὲν εἶχε καταντήσει ἡ περίφημη Ἑλλάδα μας « μπανανία », θὰ τούς ἐμάζευε καὶ θὰ τοὺς ἐπέβαλε νὰ συνεδριάζουν αὐτοί ποὺ θὰ ἔπιαναν δουλειά ἀργότερα καὶ νὰ συνεχίζῃ ἡ συνεδρίασις, γιὰ νὰ δύνανται νὰ συμμετέχουν καὶ αὐτοί ποὺ ἐσχόλασαν καὶ ἀντὶ νὰ πᾶνε νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦνε, νὰ πήγαιναν 2-3 ὧρες ἀργότερα, ὅπως κάνουν καὶ εἰς τήν ἰδιωτική πρωτοβουλία καὶ σὲ ἄλλα χρηστὰ, σοσιαλιστικὰ κράτη δικαίου.

 

10.Γιὰ νὰ ἐξασφαλίζουν τήν διαιώνισή των ἤ τήν ἐπανεκλογή των,  οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶσες κλίκες, χρησιμοποιοῦν καὶ τήν στρατιά τῶν 500 γνωστῶν – ἀγνώστων ἐντοπίων καί ξένων μισθοφόρων. Αὐτοί δροῦν ἀναλόγως τῶν ἐντολῶν ποὺ δίνουν οἱ θῶκοι  (Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, Δικαιοσύνης, Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ λοιπά) καὶ οἱ ἀναίσχυντοι σαράντα τόσα χρόνια διατείνονται μὲ σχεδόν 100.000 ἀστυνομικούς μὲ χιλιάδες Εἰσαγγελεῖς καὶ Δικαστές, χιλιάδες πυροσβέστες καὶ τοῦ κόσμου τίς Ὑπηρεσίες, ὅτι δῆθεν δὲν εἶναι εἰς θέση νὰ τούς ἐντοπίσουν καὶ ἐκτοπίσουν.

 

11.Ὅμως, σὲ χρηστά κράτη Δικαίου, χαρακτηριζόμενα ὡς σοσιαλιστικά – δημοκρατικά ἤ φασιστικά – χουντικά, αὐτές οἱ κατάπτυστες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις δὲ πιάνουν.

Θὰ μποροῦσαν, ἄν ἤθελαν πραγματικά νὰ εἶναι ὄντως ἐξουσία γιὰ τοὺς ἀτακτοῦντες καὶ ὄχι σατράπηδες γιὰ τοὺς τίμιους καὶ φιλήσυχους δημοκρατικοὺς ἀνθρώπους, σὲ μερικές ὧρες νὰ ξεκαθαρίσουν τήν ὑπόθεση.

Ἐδῶ στὴν «μπανανία» ἡ Ἑλλὰς κάποτε κάποτε τοὺς πιάνουν, προσαγάγουν μερικοὺς πρὸς ἀναγνώρισιν στοιχείων καὶ τοὺς διώχνουν. Ἄν δέ, προσαχθοῦν κάποιοι στὸ Δικαστήριο, τρέμουν οἱ Εἰσαγγελεῖς καὶ οἱ Δικαστὲς μήπως τοὺς φάει κάποια σφαίρα ἤ ἀνατιναχθοῦν τὰ σπίτια τους καὶ οἱ οἰκογένειες τους στὸν ἀέρα καὶ ὑποφέρουν πῶς νὰ βροῦν τρόπο νὰ τοὺς ἐλευθερώσουν, γιὰ δῆθεν «λόγους ἀμφιβολιῶν».

 

12. Τό 2008  ἐκαίγετο ἡ Ἀθήνα μὲ νεκρούς καὶ τραυματίες καὶ  ὁ ἴδιος, ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν – Δημοσίας Τάξεως, κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἐτόνιζε :

 

« Ἐδώσαμε ἐντολή εἰς τήν Ἀστυνομία νὰ μὴ χτυπάει τούς νεαρούς ».

 

Δηλαδή μετέτρεπε τά ἀστυνομικά ὄργανα σὲ φιγοῦρες γιὰ σκοποβολή ! ! ! . . .

 

Ἀντιθέτως ἡ « σύντροφος » κ. Ἀλέκα Παπαρήγα ἐτόνιζε:

 

« Μὴ χαϊδεύετε τά αὐτιά τῶν κουκουλοφόρων».

 

Οἱ Ἑλληνόψυχοι, φιλήσυχοι καὶ εἰρηνικοί οἰκογενειάρχες, μισοῦντες τά ἐξτρεμιστικά ἄκρα διερωτοῦντο καὶ διερωτῶνται :

 

« Ποιός ὁμιλοῦσε πιό κοινωνικά, πιό προοδευτικά καὶ πιό ἐθνικά ;

Ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἤ ἡ « σύντροφος » κ. Ἀλέκα Παπαρήγα;;;;;»

 

13.Γιὰ ἕνα ζωηρό παιδί ποὺ καθύβριζε καὶ εἰρωνεύετο τό ὄργανο τῆς τάξεως (οἱ ἴδιοι ἔχουμε γίνει μάρτυρες τοιούτων τρισαθλίων καταστάσεων, νὰ καταπατῶνται καὶ νὰ ἀτιμάζωνται τά Ἱερά καὶ Ὅσια τῆς φυλῆς μας, νὰ καθυβρίζονται οἱ Φορεῖς καὶ οἱ Θεσμοί τῆς Δημοκρατίας μας, ἀλλὰ ἐκεῖ οἱ ἀστυνομικοί, δόξα τῷ Θεῷ, κάνουν «γαϊδουρινή ὑπομονή»), ἕνα ἀστυνομικό ὄργανο δὲν ἄντεξε δυστυχῶς τόν εὐτελισμό  καὶ τόν ὀχετό τοῦ νεαροῦ καὶ ἐνσυνειδήτως ἤ ἀσυνειδήτως ἐν βρασμῷ ψυχῇς ἐσκότωσε τό παρασυρθέν παιδί.

 

14.Γιὰ αὐτὸν γίνονται κάθε χρόνο, ὄχι μόνο μνημόσυνα καὶ πορεῖες, ἀλλά καὶ « μπάχαλο », καταστρέφονται τά καταστήματα, γραφεῖα καὶ ἐπιχειρήσεις, καθώς καὶ τά ὀχήματα βιοπαλαιστῶν ἤ ἀκόμη καὶ τά εὐτελέστατα ὀχήματα μεταφορᾶς ἀνθρώπων, ποὺ κοστίζουν πολλά ἑκατομμύρια καὶ τὰ πληρώνει « ὁ μουζίκος » – βαρύτατα φορολογούμενος πτωχός  Ἑλληνικός λαός ἤ μὲ τὰ θαλασσοδάνεια ποὺ λαμβάνουν συνεχῶς.

 

15.Ἐάν εἶχαν ἴχνος Χριστιανικῆς ἀνατροφῆς καὶ δέν ἐπικρατοῦσε τό:

« Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. Καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τάς οἰκίας καὶ  αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις,  ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα... ,οὔτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν ».   (Β ΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ , ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ, 1-8),

 

θὰ ἔκαναν ἔστω καὶ ὑποκριτικά κάποιο μνημόσυνο καὶ γιὰ τὰ θύματα τοῦ 2010, ἀλλά δυστυχῶς ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκή ρῆσις τοῦ θυμόσοφου Ἑλληνικοῦ λαοῦ :

 

« ἀπό τότε ποὺ βγῆκε τό ἀσυνείδητο συγνώμη, ἐχάθηκε τὸ φιλότιμο....».

 

16.Ὅλα αὐτὰ ὑπῆρξαν καταστρεπτικά, ὡς παράδειγματος χάριν :

 

α. κατάργησις  τῆς μαθητικῆς ποδιᾶς,

 

β.  ἀποποινικοποίησις μοιχείας, πορνείας,

 

γ. κατάργησις τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου μέχρι ποὺ νὰ παντρεύονται « οἱ ἄρρωστοι » - δυστυχισμένοι ὁμοφυλόφιλοι, νὰ δύνανται νὰ υἱοθετοῦν ἀκόμη καὶ δυστυχισμένα παιδάκια καὶ νὰ τὰ ἐκμαυλίζουν παιδιόθεν, ἀντὶ νὰ θηλάζονται  καὶ νὰ χαϊδεύονται ἀπὸ στοργικές μητέρες ποὺ τά γεννοῦν, νὰ τὰ ἔχει « ὁ γονεύς α ἤ ὁ γονεύς β » καὶ νὰ τὰ προαγάγει.

 

δ.  ὄχι μόνο νὰ μὴ ἀπαγορεύονται οἱ ἐκτρώσεις, ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ γίνονται δημοσίᾳ δαπάνῃ μὲ τόν φόρο τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

 

17.Ἀπεναντίας δέ, ὅταν οἱ βιοπαλαιστές καμιά φορὰ ἀρρωστήσουν, δὲν δύνανται νὰ κάνουν εὐκαίρως καὶ ἐγκαίρως ἐξετάσεις καὶ νὰ προλαμβάνεται « τό κακό » καὶ καταταλαιπωροῦνται νὰ καταγράφονται στίς καταστάσεις  ἑβδομάδων, μηνῶν, ἴσως καὶ ἐτῶν ἤ ὅταν πᾶνε σὲ νοσοκομεῖα, νὰ μὴ ἐξετάζονται πλήρως καὶ σωστά καὶ νὰ διώχνονται γρήγορα. Ἄν δὲν εἶναι πολύ βαριά μερικοί ἀσθενεῖς, τότε κολλᾶνε καὶ μερικές ἄλλες ἀσθένειες ἀκόμη καὶ φεύγουνε κατάκοιτοι, εἴτε γιὰ τὸ φτωχικό τους, εἴτε γιὰ τάς αἰωνίους μονάς.

 

18. Δὲν ὑπάρχουν φάρμακα, παραφαρμακευτικὸ ὑλικὸ καὶ μηχανήματα, διότι « οἱ λήσταρχοι » κυβερνῶντες, ὑπηρετοῦντες σὲ θέσεις κλειδιά γιὰ στρατιωτικές καὶ κρατικές προμήθειες, χρησιμοποιοῦν τίς ἀπίθανες μεθοδίες των καὶ κατακλέβουν «τήν μερίδα τοῦ λέοντος»  σὲ ἐλεεινές ποιότητες – ἄχρηστα ὑλικά και ἐφαρμόζοντές το:

« Θὰ σὲ λέω μάστρο- Γιῶργο , θὰ μὲ λές μάστρο- Κώστα, θὰ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπάει ὁ κόσμος ὅλος ».

 

19.Κουκουλώνονται ὅλα τά εἰδεχθέστατα  σκάνδαλα, ἀφοῦ προηγουμένως « οἱ κατεργάρηδες », κοινῇ συμπαιγνίᾳ, ἔχουν φροντίσει μὲ αἰσχρότατους καὶ ἐγκληματικούς νόμους, ὡς παραδείγματος χάριν: « περί  εὐθύνης Ὑπουργῶν καὶ λοιπά καὶ λοιπά » νὰ ἔχουν διαγραφεῖ τά εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα. Ὅμως ὅταν στριμώχνονται οἱ μέν ἀπό τούς δέ, βγάζουν τίς βραδυφλεγεῖς βόμβες καὶ τίς ἐνεργοποιοῦν σὰν  ἀτομικές καὶ ὑδρογονικές βόμβες ἤ διηπειρωτικούς πυραύλους ὀλέθρου καὶ συμφορᾶς.

 

20.Γιὰ νὰ γλιτώσουν ἀπό τήν γενική κατακραυγή τοῦ λαοῦ, ἔβγαλαν  τό σκάνδαλο Novartis, γιά νά ἀποπροσανατολίσουν τήν παλλαϊκή καταγανάκτηση τοῦ συλλαλητηρίου  τῆς 4.2.2018.

 

21.Καί βέβαια οὐδείς θά διωχθεῖ, ἀλλά διά τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ ἐπέτυχαν τόν σκοπό των μέ τήν διαστροφή τῆς ἀληθείας ὅτι ἡ λαϊκή καταγανάκτησι τοῦ συλλαλητηρίου τῆς 4.2.18 ἦταν δῆθεν ἀπό μερικές χιλιάδες ἕως 140.000 Ἑλληνόψυχων, τούς ὁποίους τολμοῦν οἱ ἀχαρακτήριστοι φασίστες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων  νά τούς χαρακτηρίζουν ὡς δῆθεν χουντικούς- φασίστες.

 

22.Στήν προκειμένη περίπτωση πρέπει νά ἐπαναλάβουμέ τό:

 

« Εἶπε ὁ γάιδαρος τόν πετεινό κεφάλα »

 

Σάν τήν φρικτότατη Γκεστάπο τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, θά συνεχίσουν δυστυχῶς αὐτοί οἱ φρικτότατοι φασίστες νά ἀπαιτοῦν ἀπό τούς Ἑλληνόψυχους νὰ λένε :

 

« ὄχι μόνον πετάει ὁ γάιδαρος, ἀλλά ὅποιος ἰσχυρισθεῖ ὅτι δέν πετάει εἶναι ἕνας γαίδαρος ».

 

23.Ὅλα τα ἀνωτέρω, ἀλλά καί πληθώρα ἄλλων εἶναι ἐντολές τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων γιά τήν ἐσωτερική κατάσταση, οὕτως  ὥστε νά ἀποπροσανατολίζουν τόν λαό καί νά μή ἐπιμένει εἰς τὶς αἰώνιες ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, πού εἶναι:

1.τό ὄμαιμον,

2.ἡ ἠθική οἰκογένεια

3.τό ὁμόγλωσσο

4.τό ὁμόθρησκον, ἀκραιφνής Ὀρθοδοξία.

 

24.Ὡς γνωστό, βάσει αὐτῶν τῶν ἀξιῶν κατορθώσαμε ἀνά χιλιετηρίδες  νά διατηρηθοῦν οἱ πυλῶνες τοῦ Ἔθνους μας, τούς ὁποίους μέ κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτο μέσο πασχίζουν ἄρον-ἄρον νά τούς κατακρημνίζουν.

 

Οἱ «ἀθῶοι» μέ τά τερτίπια τῶν Ἐθνοπατέρων καί Διοικούντων εἰς τήν συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ παραμένουν ὡς «παραγραφάκηδες » καί ὄχι ὡς ἀθῶοι.

 

25.Τοιουτοτρόπως κατορθώνουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις νά διαιωνίζουν τό δόγμα τῶν αἰσχροτάτων φίλων μας πού πρῶτος το υἱοθέτησεν « ὁ μέγας Ἐθνάρχης »:

 

« Ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν»

 

καί τό συνεχίζουν οἱ ἄλλοι, ἀπό τούς ὁποίους οἱ σιωνιστές ἐπέτυχον πολλαπλάσια κατορθώματα ἀπό τήν δεξιάν, οἱ ὀπαδοὶ τῆς ὁποίας κατατρέχονται ὡς φασίστες, χουντικοί καί τά τοιαῦτα.

 

26.Τρισάθλιοι δεξιοί κυβερνῆτες, ἀλλά καί στρατηγοί εἶχαν ἀπομονώσει τελείως τούς Ἕλληνες Πομάκους καί εἶχαν βάλει ἐνδιαμέσως  περιφράξεις καί μπάρες, νά μή δύνανται οἱ Πομάκοι νά κατέβουν κάτω εἰς τήν Κομοτηνή μας, εἰς τήν Ξάνθη μας καί λοιπά.

 

Ἐπί σοσιαλιστῶν ὁδηγήθησαν εἰς τήν Τουρκία νά διδάσκονται τήν Τουρκική γλώσσα, ἀντί νά τούς διαθέσουμε σχολεῖα, λεξικά, δασκάλους καί νά  τούς ποῦμε:

« Μάθετε καί ἐπιστημονικῶς τήν γλώσσα σας ».

 

Τώρα ἔφτασαν νά εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ τουρκικῆς συνειδήσεως ἐπάνω ἀπό 50%.

Ἡ ἱστορία πρέπει νά γραφθῇ μέ τά μελανότερα γράμματα, τόσο  τῆς δεξιᾶς - ἐθνοκαπήλων, ὅσο καί τῶν σοσιαλ(η)στῶν.

 

27.Στήν προκειμένη περίπτωση πρέπει οἱ Ἑλληνόψυχοι  νά «ξυπνήσουν» καί νά ἀπαιτοῦν, ὄχι μόνο συλλαλητήρια, ἀλλά ἐλεύθερα Δημοψηφίσματα καί ὄχι καθοδηγούμενα Δημοψηφίσματα, ὅπως καί τήν τελευταία φορά πού κάνεις δέν κατάλαβε τί ἐψήφισε ( εἴτε τοῦ ναί, εἴτε τοῦ ὄχι ).

 

Γιατί ὁ Ἑλληνικός λαός ἐξαπατήθηκε σφόδρα.

 

28.Ἐπιβάλλεται δέ νά γίνονται καί συλλαλητήρια ὄχι μόνον γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας καὶ γιὰ τοὺς θεσμοὺς τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Εἰρήνη στὴν περιοχή. Συλλαλητήρια προστατευόμενα καί ὄχι κατατρομοκρατούμενα καί  κατατρεχόμενα, μέ ἀντισυλλαλητήρια, ἐπιθέσεις καί χύσιμο ἀθρόου καί ἀθώου αἵματος.

 

29.Γιά νά μὴ κλέβουμε τόν ἐλαχιστότατο καί πολυτιμότατον χρόνο τῶν φίλων – παραπέμπουμε στὴν ἱστοσελίδα μας  «Φωτεινή Γραμμή», facebook: Τάμα του Ἐθνους (Φωτεινη Γραμμή), διότι τά δύο ἄλλα, λίαν προσφιλῆ facebook πού εἴχαμε μᾶς τά κατέστρεψαν ἀπό τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο 2017.

 

30.Σάν ἐπισφράγισμα ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων καί μή ἀναφερθέντων, νομίζουμε ὅτι ὀφείλουμε νά ἐπαναλάβουμε τό ἀκροτελεύτιο στίχο τοῦ Ἕλληνος ποιητοῦ Γεωργίου Σουρῆ ἀπό ἐδῶ καί 130 χρόνια:

 

Ὤ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα ; ; ;

Εὐχόμεθα νὰ συνεχίσῃ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὴν ἴδια θέρμη νὰ ἀγωνίζεται, ἀλλά καὶ κυρίως, νὰ ἀποδώσῃ ὁ ἀγώνας του.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321
 

6.7.15- Ψήφισμα Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος στην Γενικὴ Συνέλευσι 22.6.2015

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

INTERORTHODOX ASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»

Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978,

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA

ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

6.7.2015

 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 64, σελ. 57-59)

 

Zητώντας συγνώμην γιὰ τὴν παράλειψι κοινοποιήσεως τοῦ Ψηφίσματος τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ,,Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,, τῆς 22.6.2015 (λόγῳ τῆς δείνης τῶν τελευταίων γεγονότων), τὸ ἀναρτοῦμε κατωτέρω, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν παλαιῶν καὶ νέων φἰλων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

-         Ὁ Ἀγώνας συνεχίζεται

-         Ζητοῦμε συμπαραστάτες βοηθούς – χορηγούς – συνδημιουργούς - ἐθελοντές.

-         Ἀγωνιζόμαστε νυχθημερόν. Κανένας Ἀγώνας δὲν χάνεται.

-         Ἡ Πολιτεία ἀγνοεῖ πολλά καὶ δὲν θεσμοθετεῖ τὰ δέοντα βάσει ἀναγκῶν. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ εἰσπράτῃ ἡ Πολιτεία Φ Π.Α. ἀπὸ τὰ προσφερόμενα εἴδη τοῦ «ὅλοι μαζί μποροῦμε».

-         Πῶς νὰ ἐπιστρέφῃ τὰ εἰσπραχθέντα στὴν κοινωνία ; Μὲ πολλοὺς τρόπους, ὡς π.χ. :

1. Μὲ ἄτοκα μικρὰ δάνεια σὲ νέες μικρὲς ἐπιχειρήσεις ἀγροτουρισμοῦ διαδρομῶν Ε4 – διαδρομῶν κρασιῶν – διαδρομῶν τυριῶν – καθὼς καὶ σὲ μικρὲς ἐπιχειρήσεις Ἑλλήνων, ποὺ διαδίδουν / προσφέρουν Ἑλληνικὲς γεύσεις καὶ Ἑλληνικὴ Φιλοξενία σὲ πόλεις τοῦ κόσμου προωθώντας τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν γλῶσσα της.

2. Μὲ δωρεὰν Σχολὲς Μαγείρων – Οἰνοχόων – Ζαχαροπλαστῶν - Ἀμπελουργῶν – Οἰνοποιῶν - Ἐλαιοκαλλιεργητῶν - Ἀνθοκόμων σὲ κάθε περιφέρεια τῆς χώρας.

3.  Μὲ δωρεὰν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης ὅσων δημιουργοῦν κοινωνικὲς συνεταιριστικὲς ἐπιχειρήσεις.

4. Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι νὰ θεσμοθετήσῃ στρατηγικὴ προστασίας τροφίμων, ὥστε καθένας, ποὺ ἔχει τρόφιμα, ποὺ λήγουν σὲ 30 ἡμέρες, ὀφείλει νὰ τὰ ἀποστείλῃ βάσει εἰδικοῦ σχεδίου εἰς κέντρο διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων, τὸ ὁποῖο ἐφοδιάζει ἐπιπρόσθετα καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ κάθε φορέα κοινωνικό-ἐκκλησιαστικό-ἰδιωτικό, ποὺ προσφέρει δωρεὰν φαγητό, ἔστω καὶ γιὰ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο μόνο, μὲ ἐλάχιστο τὸ δίμηνο.

Οἱ Νέοι Δήμαρχοι Μαδρίτης – Βαρκελώνης ξεκινοῦν μαθητικὰ συσσίτια καὶ τὸ καλοκαίρι.

5. Τὴν θέσι τοῦ ἑνὸς κέντρου διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων μποροῦν νὰ πάρουν καὶ ἄλλα διαπιστευμένα κέντρα κοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν ἢ ἄλλων φορέων ἀκόμα καὶ ἐπιχειρήσεων, ποὺ ἡ φύσι τοῦ ἔργου τους ἐξυπηρετεῖ ἢ ἡ ἑταιρικὴ ἠθική τους ἐπιθυμεῖ, βάσει σχεδίου.

Ἂς μὴ τὸ ξεχνᾶ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ ὁ ΟΑΕΔ.

Ἡ Γαλλία ἑτοιμάζει ἀνάλογη Νομοθεσία. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτείνει στὰ Κράτη – μέλη ἐθνικὲς στρατηγικές, γιὰ νὰ μὴ σπαταλῶνται, γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τρόφιμα.

6. Ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας ἀνακοινώνει πὼς 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων φθάνουν στὰ σκουπίδια. Γιατί; Ἡ ἀξία τους σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ ἀνέρχεται σὲ 570 δὶς δολλάρια ἐτησίως. Ἡ πεῖνα στὸν κόσμο θὰ ἐξαλειφθῇ μόνο ὅταν δὲν θὰ πετᾶμε τίποτα, ἀλλὰ θὰ ἀξιοποιοῦμε ὅλα τὰ ἀγαθά.

7. Ἕνα παγκόσμιο σχέδιο, γιὰ νὰ ἔχουν ὅλοι τρόφιμα καὶ καθαρὸ νερὸ εἶναι πρώτης προτεραιότητας μὲ εὐθύνη τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO) – (Food and Agriculture Organisation).

8. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος δικαιώνεται μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Τρόφιμα ὑπάρχουν. Πολιτικὲς γιὰ κατάλληλα φαγητὰ πρὸς ὅλους λείπουν.

Δικαιώνεται ξανὰ καὶ ξανὰ ὁ Μέγας Οἰκονομολόγος Καθηγητὴς Θ. Βέμπλεν, ποὺ εἶπε: «Ἡ πεῖνα δὲν εἶναι μόνο πρόβλημα παραγωγῆς, ἀλλὰ κυρίως μεταφορῶν καὶ διανομῆς στοὺς τόπους ἀναγκῶν».

9. Προχωρεῖστε σὲ χιονομαστεύσεις καὶ προώθησι νεροῦ χιόνων καὶ πηγῶν μὲ ἀγωγούς, ὅπου λείπει. Τὸ σχῆμα τοῦ πλανήτη καὶ οἱ ὑψομετρικὲς διαφορὲς τὸ πηγαίνουν μὲ φυσικὴ ροή.

10. Παιδιὰ - ἄνθρωποι καὶ γαλακτοφόρα ζῶα πεθαίνουν καθημερινά, λόγῳ ἐλλείψεως καθαροῦ νεροῦ.

11. Ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρέπει νὰ προωθηθοῦν ἐξαγωγὲς καὶ ἀνταλλαγὲς τροφίμων μὲ δαπάνες μεταφορᾶς ΟΗΕ.

12. Λυπούμαστε ἀφαντάστως γιὰ τὶς παρελάσεις τῶν ἀσθενῶν ὁμοφυλοφίλων  μετὰ τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχόντων. Συμμετέχουμε στὶς ἀγρυπνίες ἀλλὰ «οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Πρέπει, πάσῃ δυνάμει νὰ σταματήσουμε τὴν ψήφισι τοῦ ἀναίσχυντου σοδομήτικου Νομοσχεδίου γιὰ τὸ ,,σύμφωνο συμβίωσης,, καὶ στὰ ὁμοφυλόφιλα  ζυεγάρια.

13. Εἶναι Ὑπερεπεῖγον:

ΟΑΕΔ– Μητροπόλεις - Ἐνορίες – Δῆμοι – Φορεῖς - Ἐθελοντές μὲ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ ΟΑΕΔ νὰ συνδημιουργοῦν γεύματα ἀπὸ ἀγαθὰ ὅσων τὰ προσφέρουν, ὅσων τὰ δημιουργοῦν καὶ ὅσων ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Κοινὴ τράπεζα, ἀδελφοί μου, ὅπου καὶ ὅταν εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε Μοναστήρι καὶ κάθε Ἐνορία.

Τὸ φαγητὸ τῶν πέντε χορταίνει καὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτώ σὺν Θεῷ… καὶ ἐξ αὐτῶν «πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας» εἶπεν καὶ ἔδειξεν ὁ Ἰησούς.

Ὁ δὲ Ἕλλην Ἱπποκράτης εἶπεν:  «τὸ φάρμακό μας, ἡ τροφή μας».

Ξεκινᾶμε πάλι.

Θέτουμε προτεραιότητα  τὴν συνδημιουργία καὶ συνυποστήριξι ἐθελοντῶν – χορηγῶν γιὰ ἀναστύλωσι - ἀναβίωσι ἐπαναλειτουργία ἱστορικῶν καὶ παλαίφατων Ὀρθοδόξων Μονῶν, ποὺ εἶναι κιβωτοὶ φωτός Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ.

14. Ἂς διαφυλλάξουμε ἀδελφοί μας ἀλώβητον τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν ἁγνὴν οἰκογένειαν, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν Πολιτισμόν.

Πρὸς τοῦτο ἂς προσευχόμαστε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας  εἰς τὸν Μέγα Δημιουργὸν τὴν Ἁγίαν Τριάδα τῶν Ὀρθοδόξων  Χριστιανῶν.

 

Παρ’ ὅλον ότι ὁ ὰγῶνας εἶναι σκληρὸς καὶ ἐπίπονος, πρέπει ὅλοι μας νὰ ἐνημερώνουμε συνεχῶς ἁρμοδίους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ φορεῖς, ζώντας χριστιανικῶς καὶ ὀρθοδόξως.

Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστό, τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Φιλέλληνες, γιατὶ ὅλοι μαζὶ μεγαλουργοῦμε.

   

1.11.16-Η Φωτεινή Γραμμή ανα την Υφήλιο. Μαθήματα στην Εταιρεία Φίλων του Λαού

 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

«Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»

(Ρωμ. 1, 14)


...........................


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 

1.11.2016

1. Στὴν προσπάθειά μας νὰ διαφωτίσουμε τὶς πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς σχεδὸν ἀνὰ ἤπειρο, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡς πρόβατα ἀπολωλότα, ἐγκαταλελειμμένα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, μάλιστα δὲ καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτική ἡγεσία, συναντᾶμε ὄχι μόνο Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ κρατήσουν τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν, ἀκεραία καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Οἱ ἠθικοὶ πυλῶνες καὶ ἀξίες τῆς φυλῆς μας διετήρησαν ἀνὰ τὶς χιλιετίες τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ δὲν κατώρθωσαν νὰ μᾶς κάνουν «κιμά» καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.


2. Ἐπίσης συναντᾶμε πολλοὺς Φιλέλληνες, ὅπως τὸν κ. Sam Chekwas, ὁ ὁποῖος τὴν 10.5.2014 στὸν σύντομο χαιρετισμό του ἀπηύθυνε ἔκκλησι πρὸς πολλὲς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας Καλαβρύτων: «κρατήσατε τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα ἀναλοίωτα».


Ἐπίσης ἐσχάτως στὴν ἱστοσελίδα του ἀνήρτησε :


Ο Sam Chekwas πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες — μαζί με Manolis Christodoulakis.

16 Ιουνίου ·

Για μένα η Ελλάδα παραμένει το φώς, το κέντρο της ανθρώπινης ψυχής. Επισκεφτείτε το υιοθετημένο μου χωριό, το Σωποτό στη Αροανια, να απολαύσετε τη ομορφη φύση και τις ιστορικές εκκλησίες του χωρίου. Και οταν ειστε εκει ελπίζω ότι θα απολαύσετε τον καλύτερο καφέ με τον ιδιοκτήτη.

https://www.facebook.com/sam.chekwas.1


3. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε καὶ ὁ ὁμόδοξος καὶ ὅμαιμος Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ τὴν 14.5.2016 στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Ἴδετε σύντομο χαιρετισμό του http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516


4. Πρὸ ἡμερῶν ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Ἰνδονήσιο Ὀρθόδοξο ἱερέα π. Χρυσόστομο τὸ ἑξῆς λίαν συγκινητικὸ καὶ ἐνθαρρυντικὸ κείμενο:

«Χαίρετε έν Κυρίω,

Έλαβα το περιοδικό Σας, και σας ευχαριστώ πολύ δια την αγάπη Σας διότι από το περιοδικό αυτό μαθαίνω τα πράγματα τι έγιναν στην Ελλάδα. Ο  Θεός να ευλογήσει τα ευχάριστα σας έργα.

Pater Chrysostmos Manalu, Indonesia.»


5. Μακάρι νὰ εἴχαμε συμπαραστάτες καὶ πολλοὺς ἰδεολόγους ἐθελοντές νὰ «ὀργώνουμε» τὴν ὑφήλιο μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα μέσα μας ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, καὶ νὰ τοὺς διαφωτίζουμε καταλλήλως, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε συνεχῶς Φιλέλληνες καὶ νὰ ἀφυπνίζουμε καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.


6. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα καὶ ἐν γένει ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἀποτελοῦν ἀνεκμετάλλευτες δυνάμεις, τὶς ὁποῖες ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιήσουμε, ἐὰν θέλουμε ὄχι μόνο νὰ μὴ καταποντιστοῦμε στὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγηγαν ἀνάξιοι καὶ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε καὶ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι.


7. Ἐπαναλαμβάνουμε, ἐὰν πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λαττρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ δυνηθῇ νὰ ἀναπτερωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζες μας, ὁπότε κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου καὶ τότε θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».


8. Τότε θὰ ἔχουμε θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἀναφωνοῦμε, ὅπως ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής :

Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».


9. Διαφορετικὰ θὰ ἐπαναλαμβάνεται ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα ! ».


10. Τέτοιοι Φιλέλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ βραβεύωνται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ἐὰν δὲν ἐφηρμόζετο ἡ βιβλικὴ ρῆσι: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


11. Παρακαλοῦμεν, διαδώδατε τὶς ἐν λόγῳ ἰδέες παντοῦ, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ τοῦ ποιητοῦ μας Κωστῆ Παλαμᾶ :

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί του Εικοσιένα.»


12. Ἐπ᾿ εὐκαιρία ταύτῃ ἐνημερώνουμε τοὺς φίλους ἐπισκέπτες μας νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὶς δωρεὰν ὁμιλίες τοῦ Ὁμότ. Καθηγητοῦ Λαυρέντιου Γ. Δελλασούδα, ὡς τὸ κατωτέρω πρόγραμμα. Σημειωτέρον ὅτι οἱ δηλώσεις παρατείνονται μέχρι 4.11.2016.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ : χειριστή υπολογιστών, τυφλό σύστημα, πολυτονικό και ορθογραφία, γνώση γερμανικής, μεγάλη αντίληψη, αφοσίωση, ήθος εργασίας, μη καπνιστή, αυτοκίνητο επιθυμητό, εσωτερικές & εξωτερικές εργασίες, ανθρωπιστικές & κοινωνικές δραστηριότητες, εκδόσεις, φιλικό περιβάλλον.

e-mail :    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

τηλ.         210-3254321

   

σελίδα 3 απο 98

Developed by © mpistiries.com