Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

29.6.16-Απολογισμός πεπραγμένων Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος (Γεν. Συνέλευσι 22.6.16)

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΛΕΙΝΕΙ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ !


29/6/2016

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12)

(ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε θὰ ἀποθαρρυθοῦν καὶ θὰ ἀποκάμουν οἱ περισσότεροι…).


Ὅμως « δ πομείνας ες τέλος, οτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)...


1. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως, οἱ περισσότεροι τῶν ἐθελοντῶν μας εἴτε ἔφυγαν ἀπὸ τὴ παροῦσα ζωἠ ἤ ἀσθένησαν ἤ ἐγέρασαν ἤ ἡ προκύψασα οἰκονομικὴ κρίση τοὺς ἀναγκάζει νὰ πασχίζουν γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν ἰδίων καὶ τῶν δικῶν τους.

Ὅσο καιρὸ ἦσαν νωπὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν σιωνιστῶν (Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία, Ἑρζεγοβίνη κλπ), ὅλοι μᾶς συνέδραμαν. Ἔβλεπαν τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια τοῦ Συνδέσμου μας καὶ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια ποὺ ἔχουμε πάντοτε ἐμεῖς, τὰ μέλη μας καὶ οἱ ἐθελοντές μας.

Διότι σημασία δὲν ἔχει ἄν δίδει κάποιος ἀλλὰ ἄν οἱ βοήθειες ἀποστέλλονται, ἄν φθάνουν στοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ πρὸ παντὸς ποῦ καταλήγουν.


2. Οἱ τρισάθλιοι κυβερνῶντες πάσχιζαν νὰ βολεύουν τὸν συρφετὸ τῆς κάθε φορὰ κυβερνώσας κλίκας καὶ τῶν συνδικαλιστικῶν τους παρατάξεων καὶ ἑκατοντάδες ἑκκατομύρια Εὐρὼ διεσπαθίσθησαν καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

Τώρα ὅμως ὁ βαρύτατα φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει τὰ φαγοπότια αὐτῶν τῶν «τρωκτικῶν», «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ φεμινιστικῶς ἐβαπτίσθηκαν ὡς «Μ.Κ.Ο.».

Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν εἰσαγγελεῖς καὶ δικαστὲς μὲ εὐσυνειδησία καθήκοντος νὰ ἐπέμβουν καὶ αὐτὲς οἱ ὑποθέσεις διαιωνίζονται μέχρι νὰ παραγραφοῦν. Στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, δὲν ἔχουμε ἀθώους οὔτε ἐγκλείστους ἀλλὰ «παραγραφάκηδες».


3. Τρισάθλιοι ὑπηρέτες τῆς τετάρτης ἐξουσίας προσπάθησαν νὰ μπλέξουν καὶ μᾶς ποὺ ὀκτὼ χρόνια πρὶν «φυτρώσουν» οἱ πρῶτες Μ.Κ.Ο. ὑπήρξαμε ἰδεολόγοι ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν μὲ πλουσιοτάτη δράση. Τόσο μὲ δικά μας ἔξοδα ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀξιοποίηση καὶ τοῦ τελευταίου «δίλεπτου τῆς χήρας» κατωρθώσαμε νὰ ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόνων φαρμάκων, τροφίμων, ἰματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν ἐπιβιὠσεως.

Ἔχουμε καὶ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Δ/νσης ΥΔΑΣ ὅτι ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἔλαβε οὔτε 1 Εὐρὼ ἀπὸ τὸ Κράτος.


4. Εἴμαστε ἡ μόνη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωση καταχωρημένη στὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαικῶν Κοινοτήτων. Τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια μας καὶ ἀνιδιοτέλεια μας μαρτυροῦν οἱ διασαφήσεις ἑλληνικῶν τελωνείων, ὅτι τὰ ἀγαθὰ ἐξήχθησαν, οἱ δασαφήσεις τελωνείων ἀφίξεως ὅτι τὰ αγαθὰ ἔφθασαν στοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ οἱ μαρτυρίες τῶν παραληπτῶν μας.

Τὰ περισσότερα «λαμόγια» τῶν Μ.Κ.Ο δὲν δύνανται νὰ ἀποδείξουν τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά, διότι ἁπλούστατα κατεχράσθηκαν τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ ποσά.

Παραδείγματος χάριν γιὰ κατεψυγμένα κοτόπουλα ποὺ προορίζονταν γιὰ νοσοκομεῖα τοῦ Βελιγραδίου ἐξέδιδαν στὰ Σκόπια ἄλλες φορτωτικὲς καὶ ξεφόρτωναν σὲ σαλαμάδικα τῆς Νοτ. Αλβανίας.


5. Ἐν τῷ μεταξὺ ἐπιβλήθηκε τὸ ΦΠΑ καὶ στὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ καὶ οἱ ἑταιρεῖες τροφίμων προτιμοῦσαν νὰ καταστρέφουν τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ ἀντὶ νὰ τὰ διανέμουν γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.


6. Σὲ μᾶς ποὺ εἴμαστε ἰδιεολόγοι δὲν ἐγκρίνουν τὴν λήψη ἀγαθῶν γιὰ νὰ προωθηθοῦν περαιτέρω σὲ ἄσυλα, ὀρφανοτροφεῖα, στέγες ἀγάπης καὶ ἐν γένει δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας πρὸς δόξα Θεοῦ. Εἶναι διατεθεμένοι νὰ μᾶς ἐγκρίνουν τὴν λήψη ἀγαθῶν γιὰ τὰ μέλη ας . παρ’ὅλον ποὺ εἶναι τὰ μἐελη μας, ὡς ἐπι τὸ πλεῖστον ἄνεργα, ἄρρωστα, καὶ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ἀνέχεια ποὺ ἐνέσκυψε, ἐν τούτοις ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ καταχρώμεθα οὔτε ἕνα γραμμάριο τῶν ἀγαθῶν, οὔτε μία δεκάρα τῶν ποςῶν, γιὰ νὰ εἶναι ἀπρόσκοπτο τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐμεῖς ὅ,τι κάνουμε, τὸ κάνουμε μὲ ἰλαρότητα καὶ ὄχι ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης (« μ κ λύπης ξ νάγκης· λαρν γρ δότην γαπ Θεός » - Β΄ Κορ. 9, 7).

Διότι : «Πᾶν τὸ μὴ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστί».


7. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πληθώρα ὑπαλλήλων, συνεργάζεται μὲ διαφόρους ραδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμούς, ποὺ προτρέπουν τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανούς, ποῦ νὰ ἀφήνουν τὰ διάφορα ἀγαθά, κατὰ γειτονιές..

Ἐμεῖς, δυστυχῶς, δὲν διαθέτουμε οὔτε ραδιοφωνικοὺς οὔτε τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς οὔτε μεγαλοεκδότες νὰ μᾶς προβάλλουν.

Ἐπίσης δὲν ἔχουμε στρατιὰ ὑπαλλήλων οὔτε ὀχημάτων  γιὰ νὰ μεταφέρουμε τὰ δωρούμενα.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τους λόγους συρρικνούμεθα.


8. Ἐλπίζουμε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τουλάχιστον τὸ προσωπικὸν ποὺ διαθέτουμε νὰ στρατολογήσῃ νέους ἐθελοντὲς καὶ νὰ ξαναγίνουμε πρώτη φιλανθρωπικὴ ὀργάνωσις ἰδεολόγων.


9. Παρ’ὅλον τὸ πεπερασμένο τῆς ἠλικίας μας καὶ τὸ ἄκρως βεβαρημένο τῆς ὑγείας μας, ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ γινόμεθα πρωταγωνιστὲς καὶ εἴμαστε στὴν διάθεση ὅλων τῶν ἰδεολόγων ἐθελοντῶν ἀπὸ τὰ βαθειὰ χαράματα μέχρι και μετὰ τὰ μεσάνυκτα, γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ συνδράμουμε τουλάχιστον δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες.

Διότι «εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων...» (Α΄ Τιμοθέου 5, 8).


10. Ἀκολουθοῦν ἀποσπάσματα ὁμιλίας ἀπὸ τὴν Γεν. Συνέλευση τῆς 22.6.2016.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ. 210-3254321


******************ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Δ.Σ. ΔΙΑ 2015

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΩΜΑ – ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22.6.2016

1. Λόγῳ τῆς καθημερινῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ διερχόμεθα, περιορίζονται συνεχῶς τὰ ἐσοδά μας σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀντέξουμε περαιτέρω.  Ἀπεναντίας, λόγῳ τῆς μεγίστης οἰκονομικῆς αὐτῆς κρίσεως, ποὺ διερχόμεθα, τὰ ἔξοδά μας πολλαπλασιάζονται. Ἐν τῷ μεταξὺ ὑπάρχουν ὀργανωμένα συμφέροντα, τὰ ὁποῖα ἐπιδοτοῦνται παντοιοτρόπως καὶ διατυμπανίζουν σὲ ποιοὺς Ναοὺς ἢ Πλατεῖες ἢ ὁδοὺς δύνανται οἱ εὐλαβεῖς καὶ φιλεύσπλαγχνοι Χριστιανοὶ νὰ δίδουν τὶς προσφορές τους...


2. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ φορεῖς συνεργάζονται μετὰ τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς τὴν ὁποία ἐξασκοῦν ὡσαύτως μεγίστη ἐπιρροὴ καὶ ὅλα γίνονται οὐσιαστικὰ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μὲ πατριωτικὰ αἰσθήματα!!!


3. Ἐνῷ ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε νὰ ὁδηγοῦμε τὸν κόσμου στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, αὐτοὶ οἱ «καμουφλαρισμένοι» «φιλάνθρωποι» ἀποτρέπουν τὸν κόσμο νὰ πηγαίνῃ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὸν καλοῦν σὲ ἐκδρομές, ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὰ τοιαῦτα. Ἐκμεταλλεύονται ἀγρίως κοινωνικὰ καὶ χριστιανικὰ συνθήματα, ὡς π.χ. :

«ὅλοι μαζὶ μποροῦμε»!!!...


4. Οἱ ἄλλοι διαθέτουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ὀχήματα, στρατιὰ ἀπὸ ἀμειβόμενο ἐργατοϋπαλληλικὸ προσωπικό, ἐνῷ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε οὔτε «πατίνι»...


5.῎Εχουμε μόνο ἐλαχίστους ἐθελοντὲς καί, παρὰ τὸ προκεχωρημένο τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγεία μας, θηριομαχοῦμε ἀπὸ τὶς 5 τὸ πρωὶ μέχρι τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος.

Ἤδη οἱ ἄτοκες ταμειακὲς διευκολύνσεις αὐξάνουν συνεχῶς καὶ εἶναι 479.600,75 Εὐρώ. Βέβαια ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχω ξαναγράψει. Διότι τὰ ἔσοδα δὲν ἐπαρκοῦν νὰ καλύπτουν τὰ τρέχοντα ἔξοδα!!!


6. Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμαστε, γιὰ κάλυψι ὑπερκατεπειγόντων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν νὰ συνεχίζουμε νὰ διαθέτωμε χρήματα ἀπὸ τὴν τσέπη μας καὶ ἀπὸ τὸ ΙΠΗΠΑ (ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ διαθέτουμε καὶ τὴν τελευταία δεκάρα γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους), γιὰ νὰ ἀγοράζουμε μερικὰ τρόφιμα καὶ νὰ συνδράμουμε ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ στέγες ἀγάπης ἢ ἀπ΄ευθείας σὲ πολύτεκνους καὶ ἐνδεεῖς ὀρθόδοξες οἰκογένειες, τὶς ὁποῖες ἡ συγκυρία ὁδήγησε σὲ ἀνεργία, ἀρρώστιες, καὶ στεροῦνται κυριολεκτικῶς τῶν πάντων!!!


7. Κατὰ συνέπεια οἱ δυνατότητές μας πρὸς ἐκπλήρωσι τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας περιορίζονται καθημερινῶς...


8. Ἐὰν συνειδητοποιήσουν ὅλα τὰ μέλη μας καὶ οἱ φίλοι μας νὰ μᾶς συνδράμουν παντοιοτρόπως, ἰδίως μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία, τότε θὰ μπορούσαμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπαναδραστηριοποιηθοῦμε καὶ νὰ συνεχίσουμε τὶς παλαιές μας ἐπιτυχίες, ποὺ ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἀνὰ τὴν ὑφήλιο!!!


Σᾶς ἀναμένουμε ὅλους μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας.

 

 
Get Adobe Flash player

 

18.11.16-Με ξένα κόλλυβα μνημόσυνο. Στύλος Ορθοδοξίας Νοεμβρίου 2016

ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΛΥΒΑ

ΚΑΝΟΥΝ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ»

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΡΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ


Ο ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ -

ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ


18.11.2016


1. Ὅπως ἐπανειλημμένως, στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, ἔχουμε ἀναφέρει, ἡ οἰκονομικὴ κρίσι, τὴν ὁποία διερχόμεθα, εἶναι ἀπόροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποία μᾶς ἔχουν δημιουργήσει οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ τῶν ἐνταῦθα πειθήνιων ὀργάνων τους καὶ ὀπαδῶν τους, τὴν ἠθικὴ σήψι. Καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ εἶναι εὐάλωτοι νὰ πολτοποιηθοῦν καὶ νὰ ἀποδέχωνται καὶ νὰ συμπλέουν πρὸς τὰ σατανικὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς (παγκοσμιοποίησι, νέα ἐποχή, νέα τάξι πραγμάτων, κ.λπ. ἀντίχριστα, ἀντικοινωνικά καὶ ἀντεθνικά!).


2. Τοῦτο τὸ διαπιστώναμε ὄχι μόνον πρὸ τῆς 7ετίας τῶν συνταγματαρχῶν, ὅπου ἐβασίλευε, διέτασσε καὶ ἀπεφάσιζε τὸ συγκρότημα Λαμπράκη, ἀλλὰ ἰδίως μετὰ τὴν μεταπολίτευσι, ὅπου ἀναδείχθηκαν καὶ ἄλλα «μπουμπούκια» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ὀργανωμένων συμφερόντων μεγαλοεκδοτῶν, μεγαλοκαναλαρχῶν καὶ λοιπῶν συγκροτημάτων. Ὅλοι αὐτοὶ μὲ τὶς κυβερνήσεις, ποὺ ἀνέβαζαν καὶ κατέβαζαν, κατήργησαν, ἀκόμη καὶ τὴν ΜΟΜΑ, ποὺ κατεσκεύαζε ἄριστα καὶ πάμφθηνα ἔργα ὁδοποιΐας καὶ ἐν γένει ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, διὰ νὰ φτιάχνουν αὐτοὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες» αὐτὰ τὰ ἔργα εὐτελοῦς κατασκευῆς σὲ πολλαπλάσια κόστη.


3. Αὐτοὶ ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν ὄχι μόνον παρατάξεις, ἀρχηγοὺς κομμάτων, Πρωθυπουργοὺς καὶ Ὑπουργούς, ἀλλὰ καὶ σπιλώνουν προσωπικότητες μὲ ἦθος, ἀκέραιο χαρακτῆρα, ἱκανότητες καὶ κάνουν «πλύσι» ἐγκεφάλου στὶς λαϊκὲς μάζες τόσο τεχνηέντως, συστηματικὰ καὶ ὕπουλα, οὕτως ὥστε αὐτοὶ οἱ ἀκέραιοι χαρακτῆρες καὶ ἱκανὲς προσωπικότητες νὰ μὴ ἔχουν ἐλπίδα ποτὲ νὰ ἀνέλθουν διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, παρὰ μόνον ὅταν προσκυνήσουν τὶς ἀντίχριστες διδασκαλίες καὶ ἀκολουθήσουν τὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς, τότε μπορεῖ νὰ ἀνέλθουν διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας καὶ νὰ διατηρηθοῦν ὅσο καιρὸ ὀμνύουν γῆ καὶ ὕδωρ...


4. Ὅσοι δὲν ἔχουν διάθεσι νὰ ἀκολουθοῦν τὰ ἑκάστοτε ρεύματα καὶ ὁ χαρακτήρ τους τοὺς ἐπιβάλλει νὰ πηγαίνουν ἐνάντια πρὸς τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, εἶναι καταδικασμένοι γιὰ πάντα νὰ παραγκωνίζωνται καὶ νὰ «σαμποτάρωνται, ὅπως π.χ. μὲ τὸν Ραδιοφωνικὸ καὶ Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ «Φωτεινὴ Γραμμή», ἴδετε :

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1149-2016-09-27-13-56-13

καὶ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1148-2016-09-23-14-01-28ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ Τ

ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Ὅλοι οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἔχουν εὐήοον οὒς πρὸς ὅλους τοὺς ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀντιορθοδόξους, ἀντεθνικῶς, ἀπάνθρωπα καὶ ἀντιχριστιανικὰ δρῶντες καὶ «σαμποτάρουν» συστηματικὰ ὅλες τὶς εὐγενεῖς προσπάθειες γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Διότι τὰ ἀφεντικά τῶν ἰθυνόντων, οἰκογένειες Ρότσιλντ, βασιλεύουν στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1841 καὶ στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1927 καὶ ἔχουν κέρδη 5 δὶς δολλάρια ἡμερησίως μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους.


Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, τὰ ὄργια μετὰ τὴν μεταπολίτευσι πολλαπλασιάζονται, ὄχι μόνον σὲ ἀριθμό, ἀλλὰ κυρίως καὶ σὲ ὄγκο. Ὅλα τὰ βάζουν στὸ «σφυρί». Ἀρκεῖ νὰ τηροῦνται οἱ συμφωνίες «κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι». Μιὰ φορὰ ἦταν τὸ «μπαλόσημο» 5%, σὺν τῷ χρόνῳ ὅμως τὰ ποσοστὰ τῶν «λαδωμάτων» καὶ τῶν «μιζῶν» ἔχουν πολλαπλασιασθῆ. Κόπτονται νὰ ξεπουλήσουν τὰ πάντα, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά τους. Καὶ τὸ περίεργο εἶναι ὅτι δὲν πουλᾶν μόνο ΔΕΚΟ, στὶς ὁποῖες οἱ ἀχρεῖοι πολιτικοὶ βόλευαν ὅλο τὸν συρφετό τους καὶ ὁ ἕνας ἐμπόδιζε τὸν ἄλλο καὶ εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦσαν, εἰ μὴ μόνον νὰ πολιτικολογοῦν, νὰ ποδοσφαιρολογοῦν, νὰ γκομενολογοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα.


Αὐτὰ τὰ «παράσιτα» τῶν συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν στρατιῶν ἐγένοντο ἡ αἰτία, ὄχι μόνο νὰ ὑπερκαταναλώνουν τοὺς φόρους τοῦ βαρύτατα πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἑκάστοτε κυβερνῆτες νὰ λαμβάνουν «θαλασσοδάνεια», ἐφαρμόζοντες τὸ «Τσοβόλα δώστα ὅλα» καὶ τὰ τοιαῦτα.


Ἔτσι ὑπερχρεωθήκαμε καὶ κατέστησαν αὐτοὺς τοὺς δημόσιους ὀργανισμοὺς ἄκρως ἀντιπαραγωγικοὺς καὶ λίαν ἐπιζήμιους γιὰ τὸ «σβέρκο» τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τότε ὁδηγοῦσαν τοὺς πάντες στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ τοὺς ἐκμαύλιζαν καὶ ἐξαχρείωναν μὲ τὰ ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως. Τώρα δὲ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ μὲ τὰ ἄκρως δυσβάστακτα βάρη, φόρους κ.λπ., ὁδηγοῦν τοὺς οἰκονομικὰ ἀνίσχυρους στὸ νὰ κλείνουν βιοτεχνίες, οἰκοτεχνίες, ἐργαστήρια, γραφεῖα καὶ καταστήματα καὶ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες.


Τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τοὺς «ἀετονύχηδες» καὶ τοὺς ρυθμιστὲς καὶ στηλοβάτες τῶν κυβερνώντων, τοὺς βόλευαν μὲ εἰδικὲς νομοθεσίες καὶ ρυθμίσεις μέχρι ποὺ νὰ μεταφέρουν τὶς ἕδρες τῶν ἐπιχειρήσεών τους ἢ ἀκόμη καὶ τῆς παραγωγῆς τους σὲ τρίτες χῶρες ἢ σὲ ἄλλες μὴ ἀναπτυγμένες ἢ ἀναπτυσσόμενες χῶρες, ὡς π.χ. τὴν Ἀλβανία, τὰ Σκόπια, τὴν Βουλγαρία κ.λπ., γιὰ νὰ γλυτώνουν τοὺς φόρους καὶ νὰ τρῶνε οἱ ἐργάτες τῶν ξένων χωρῶν ψωμὶ καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ «μαραίνωνται» ἀπὸ τὴν ἀνεργία, νὰ «σαπίζουν» στὶς καφετέριες καὶ τὰ καταγώγια ἢ νὰ παίρνουν τὰ «μάτια» τους καὶ νὰ μεταναστεύουν οἱ πιὸ εὐφυεῖς, οἱ πιὸ ἱκανοί, οἱ πιὸ μορφωμένοι στὶς ξένες χῶρες, γιὰ νὰ τρῶνε τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ δημιουργήσουν ἐκεῖ οἰκογένειες.


Ἡ δὲ κατεξοχὴν ἀνηθικότης ἦταν ἀνθρωπάκια κυβερνῆτες, ὡς π.χ. ὁ Σημίτης νὰ ἐπιδοτοῦν τὶς μεταναστεύσεις τῶν ἑδρῶν καὶ τῶν παραγωγῶν τῶν ἑλληνικῶν βιοτεχνιῶν καὶ νὰ φοροδιαφεύγουν μέσῳ ἑταιρειῶν offshore καὶ λοιπῶν σατανικῶν ἐφευρημάτων.


Δίδουν τεράστια δικαιώματα στοὺς «λήσταρχους» τραπεζίτες, γιὰ νὰ ἀφαιμάζουν τὴν ἰκμάδα τοῦ λαοῦ, νὰ βγάζουν ὄχι μόνο τὰ κεφάλαιά τους, ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα τῶν καταθετῶν τους ἔξω καὶ νὰ τὰ φέρνουν μέσῳ «ἀχυρανθρώπων» ὡς ἴδια κεφάλαια, γιὰ νὰ ἀνταγωνίζωνται τοὺς ξένους τοκογλύφους.


Ὅπως ἔχουμε τονίσει ἐπανειλημμένως «οὐχὶ κάθε νόμιμο εἶναι καὶ ἠθικό».


Τὸ περίεργον δὲ εἶναι ὅτι οἱ ἀνεγκέφαλοι ξεπουλᾶνε ὅσο ὅσο ἀκόμη καὶ λίαν κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις ἢ στρατηγικῆς σημασίας, ἀντὶ νὰ τὶς ἐξυγιάνουν καὶ νὰ ἔχουν τεράστιες πηγὲς ἐσόδων, ὅπως π.χ. :

α) Τυχερὰ παιγνίδια σὲ εὐτελὲς ποσό, οὔτε αὐτὰ ποὺ θὰ εἰσέπραττε τὸ κράτος ἀπὸ φόρους τυχερῶν παιγνιδίων σὲ τρία χρόνια.

β) Οἱ ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες ξεπούλησαν τὴν Ἀγροτικὴγ Τράπεζα ἔναντι 90.000.000 Εὐρώ.


Τὸ κεντρικὸ κτήριο τῆς Ἀγροτικῆς στὴν Ἀθήνα, μόνον του, κοστίζει ἄνω τῶν 90.000.000 Εὐρώ.

Δέον νὰ σημειωθῆ ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα εἶαι ὑποθηκευμένες ὅλες οἱ εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος ! ! !

γ) Τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευετήριο πουλήθηκε ἔναντι «πινακίου φακῆς» στὸν κ. Λάτση.

δ) Ὅλον τὸν ὄρμο Βουλιαγμένης στοὺς Τούρκους καὶ τὰ Ἐμιράτα.

Ε) μέχρι καὶ τοὺς Ἑλληνικοὺς Σιδηροδρόμους ἐτόλμησαν οἱ ἐθνικοὶ μειοδότες νὰ τοὺς πουλήσουν μὲ μόνον 35.000.000 Εὐρώ!!!


Γιὰ νὰ περιγράψει κανένας τὰ ἀνοσιουργήματα μόνον μετὰ τὴν μεταπολίευσι, θὰ χρειαζόταν ὁλόκληρους τόμους.


Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς, ἂνεθνικὺς καὶ απάνθρωπους νόμους ποὺ ψηφίζονται.


Μέρος αὐτῶν ἀναφέρονται στὸν ΣΤΥΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Νοεμβρίου 2016.


Σπεύσατε νὰ τὸν προμηθευθῆτε. Τὸν συνιστῶμε ἐνθέρμως


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τηλ. 210-3254321
Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ ἀπό τό Σάββατο 12 Νοεμβρίου

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ἔχουμε Ἀρχιεπίσκοπο!

(14/11/2016 12:31)

 • Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλυσε τήν πολύχρονη σιωπή του καί εἶπε ἀλήθειες πού τσουρούφλισαν τήν  κυβέρνηση καί  τό πολιτικό κατεστημένο
 • Μίλησε γιά μεθοδευμένη ἐπιχείρηση ἀφελληνισμοῦ καί ἀποχριστιανισμοῦ.
 • Ἐπεσήμανε τόν κίνδυνο ἰσλαμοποίησης τῆς χώρας καί ζήτησε νά ἀναβληθεῖ ἡ ἀνέγερση τοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα
 • «Ἔδιωξε» ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας τόν «προβληματικό καί ἀσυνεπή» Ν. Φίλη
 • Καί μία ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς Ἱεράρχες πού θα συζητηθεῖ...


ΔΙΕΘΝΗ

Ἀποφάσεις σέ ΗΠΑ, Γερμανία καί Ρωσία προμηνύουν κακά γιά τήν ἀνθρωπότητα

 • Τί λένε προφητεῖες ἁγίων καί συγχρόνων γερόντων γιά τήν ἐπικείμενη καταστροφή τῆς Ἀμερικῆς
 • Γιατί ὁ Ὀμπάμα μέ διάταγμα πού ἐξέδωσε ἑτοιμάζει τήν Ἀμερική γιά νά.... ἀντιμετωπίσει τίς ἡλιακές καταιγίδες (!!!).
 • Γιατί οἱ Γερμανοί μαζεύουν τρόφιμα καί οἱ Ρῶσοι ἀνοίγουν τά πυρηνικά καταφύγια...


ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Κακότεχνες, ἀσεβεῖς, βλάσφημες, καί ἀντιχριστιανικές εἰκονογραφήσεις σέ ὀρθόδοξο ναό

 • Ποιοί Μητροπολίτες τόν ἐγκαινίασαν...


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

«Ἐπιχείρηση κατευνασμοῦ καί ἐλέγχου» τῶν ἀντιδράσεων γιά τό Κολυμπάρι

 • Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κατάφερε ἐπί τοῦ παρόντος «νά ἐλέγξει» σέ μεγάλο βαθμό τίς Ἁγιορείτικες ἀντιδράσεις γιά ὅσα πρωτοφανῆ ἀποφασίστηκαν στή Σύνοδο τῆς Κρήτης


ΔΙΕΘΝΗ

Δέν ἔρχεται γιά καλό ὁ Ὀμπάμα στήν Ἀθήνα!


ΕΚΚΛΗΣΙΑ -ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Στόχος ὁ θρησκευτικός ἀποχρωματισμός τῶν Ἑλλήνων

 • Οἱ ρόλοι Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἶναι ἀπολύτως διακριτοί καί βρίσκονται στά ὅρια τῆς ἐκκοσμίκευσης


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Σύμβουλος τοῦ Ὀμπάμα προτείνει τή θανάτωση 5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων!


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοί καί γιατί πρέπει νά μηνυθοῦν γιά ἐσχάτη προδοσία

 • Ὁ μεγάλος ἐμπαιγμός τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί οἱ πολιτικοί θεατρινισμοί. Ποιοί καί γιατί μετέτρεψαν τήν Ἑλλάδα σέ ἀποικία καί προτεκτορᾶτο τῶν δανειστῶν. Τό πρῶτο νομικά κατοχυρωμένο κείμενο πού δείχνει ἐπακριβῶς τίς κατάφωρες παραβιάσεις τοῦ συντάγματος καί τήν πώληση τῆς χώρας μας στούς δανειστές.


Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιά τό ΔΝΤ καί γιά τά περί ἀπομείωσης τοῦ χρέους


ΠΑΙΔΕΙΑ

Νανούρισμα γιά... χταπόδια καί λοιπά μαλάκια


ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ζοῦσα ἄν καί οἰκογενειάρχης μέ τίς ψευδαισθήσεις τοῦ ἐφήβου!

 • Μπαμπά Αὐτόν τό Θεό πού μόλις ἐπικαλέστηκες πρέπει νά ξαναφέρουμε ὡς κέντρο στήν οἰκογένειά μας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅταν Τόν ἐγκαταλείπουν καί φεύγουν ἀπό κοντά Του πέφτουν σέ σφάλματα καί κάνουν λάθη. Ὅμως ὅλα αὐτά ἐξαλείφονται μέ τή μετάνοια.


Στό τεῦχος αὐτό γράφουν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ τέως γ. γ. Δημόσιας Περιουσίας κ. Δημ. Κλούρας, ὁ ἐπίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ε. α Νικ. Ταμουρίδης, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, κ. ά


Καί μαζί μέ τόν ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ πού κυκλοφορεῖ

Μία νέα μεγάλη προσφορά:

«-Γιατί παλικάρι μου τό ἔκανες αὐτό; Ἦταν ἀνάγκη νά πᾶς μέ τήν ἀλλόθρησκη;

-Νά τά πετάξεις αὐτά πού σοῦ ‘δωσε! Νά τά κάψεις... νά τά κάψεις, ἀκοῦς. Ὅλα τά κάψεις. Αὐτά ἐμποδίζουν τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ!»


«Ὁ Χριστιανός καί ἡ μουσουλμάνα». Μία συγκλονιστική ἀληθινή ἱστορία, ἕνα βιβλίο πού φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα τοῦ «Τρελογιάννη» Διονύση Μακρῆ. Μία νέα μεγάλη προσφορά μέ τό ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ πού κυκλοφορεῖ:


ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν


Ζητῆστε τον σήμερα σέ ὅλα τά περίπτερα


Καί μαζί ἕνα ἀκόμη βιβλίο δῶρο προσφορά τῶν ἐκδόσεων Ἀγαθός Λόγος


Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ 26.4.17 ΛΑΜΙΑ--ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ

ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ

24.4.2017

 

(Ἡ Φωτεινὴ Γραμμή, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν δὲν προβάλλουν τὶς ἐκδηλώσεις τους ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς σπουδαῖες καὶ ἄλλων φορέων - ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει)

 

Χριστὸς Ἀνέστη καὶ καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας,

τοὺς πλησίον μας,  τὴν Ὀρθοδοξία μaς τὴν Ἑλλάδα μaς

καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα !

 

Ἡ καλλικέλαδος ἀηδών, ὁ γνωστὸς εἰς ἄπειρες χιλιάδες μέλη, φίλους, συνεργάτες καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας, Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ  τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι  τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»  καὶ  τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισσιᾶς, Ἀμαρουσίου  καὶ Ὠρωποῦ, ὁ πατὴρ Χρῖστος Κυριακόπουλος θὰ συμπράξῃ εἰς τὴν ὠδὴ πρὸς τὸν Ἀθανάσιο Διάκο τὴν 26.4.2017 στὸ Ἀμφιθέατρο – πνευματικὸ κέντρο – διοικητικὸ κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ὅπως ἡ κατωτέρω πρόσκλησις.

Συνιστῶμε ἐνθέρμως τὴν ἐν λόγῳ τιμητικὴ ἐκδήλωση πρὸς τὸν ἥρωα τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ προτρέπομε ὅλους τοὺς φίλους τῆς Φθιώτιδος καὶ λοιπῶν περιοχῶν μὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς των νὰ παρακαλουθήσουν αὐτὴ τὴν σπουδαιοτάτη ἐκδήλωση.

 

Ἐπ᾽εὐκαιρίᾳ ταύτῃ παρακαλοῦμε τὶς ἄπειρες χιλιάδες φίλους καὶ  θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν τῶν φορέων μας, νὰ προσευχηθοῦν θερμὰ ὁ Ἀναστὰς Κύριος νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμο νὰ συναινέσῃ γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Θεοδωρῆ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια – Ἀθανασίου Διάκου καὶ ὅλων τῶν Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας,  γιὰ  τὸ ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος μᾶς ἔγραφε (16.2.2015) : «...Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους ἕλληνες καὶ πιστοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.

Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του.»!!!...

 

Ἄς ἐπαναλάβωμε ὅλον τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, κλῆρος καὶ λαός :

«Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».

 

Ὁ  διάθετών τὰ πάντα καὶ ἀπαλλάσσων τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία τρύπια δεκάρα, ἔγραψε στὸν Μακαριώτατο ὅτι εἶναι  διατεθειμένος ἀκόμη καὶ διάθηκη νὰ τοῦ κάνῃ ὅτι ἡ ὑπόλοιπος περιουσία τοῦ δωρητοῦ (ποὺ εἶναι ὁ μόχθος τοῦ βίου του μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις ἄνω τῶν ὀγδόντα ἐτῶν) νὰ διατεθῇ μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διάφανεια γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τῶν ἀναμνηστικῶν Στηλῶν,  τῶν προσκτισμάτων,  τὴν δημιουργία πνευμόνων πράσινου, τὴν ἀναστήλωση Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, τὴν οἰκοδόμηση  διάφορων εὐαγῶν ἱδρυμάτων, ποὺ δὲν θὰ εἶναι ἀφιερωμένα στὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ καὶ συγγενῶν  του ἀλλὰ στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες.

Ἡ ἄμισθη Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ πρόεδρον  τὸν Μακαριώτατο  Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος, κύριο Ἱερώνυμο, τέσσερις ἄλλους Μητροπολίτες καὶ προσωπικότητες μὲ ἀρίστη φήμη, ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία, νὰ  διαχειρίζωνται τόσο τὴν περιουσία τοῦ ἱδρυτοῦ ὅσον καὶ ὅλα τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος. Μία αὐστηροτάτη ἐξελεγκτικὴ ἐπιτροπὴ νὰ μεριμνᾷ, οὕτως ὥστε  καὶ  τὸ τελευταῖον δίλεπτον  τῆς χήρας νὰ μὴ πέφτῃ σὲ χέρια ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιεῖται  γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ὁ δωρητὴς νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς  του  καὶ  νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ  τὸν μάταιο  τοῦτο  κόσμο, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης  καὶ οὔτε  μετὰ θάνατον  νὰ ἀναφερθῇ πουθενὰ τὸ ὄνομά  του ..

Ματαιότης ματαιοτήτων  τὰ πάντα ματαιότης . . .

Ἐπειδή τὰ μάτια  τοῦ δωρητοῦ ἔχουν δεῖ ἄπειρα παρατράγουδα  τῶν συγχρόνων «Ἰούδων» θέλει  νὰ εἶναι ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι  τὰ πάντα  θὰ  διατείθενται μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια  καὶ ἀπόλυτο  διαφάνεια  διὰ εὐαγεῖς σκοποὺς καὶ ὄχι ἀναξελέγκτως  ! ! ! . . .

Πρέπει  ἐπὶ τέλους ὅλοι μας  νὰ διδάσκωμε διὰ τοῦ καλοῦ παραδείγματος, ἐφαρμόζοντες  τὸ ρητό  τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων «Ὦ ἐλεήμων αὐστηρότης ! », καὶ τά «βίος ἀβίωτος», « ἔλεγξον σοφὸν  καὶ ὁ σοφὸς  θὰ γίνῃ σοφώτερος  καὶ ὁ συνετὸς συνετώτερος, ὁ δὲ μιαρὸς θέλει σὲ μισήσει» καὶ δὲν βραβευθοῦν αὐτοὶ ποὺ διατείνονται ἤ βάζουν ἄλλους νὰ ὑπερτονίζουν  ὅτι εἶναι πεντακάθαροι», « ἡ σύζυγος  τοῦ αὐτοκράτορος δὲν ἀρκεῖ μόνο  νὰ εἶναι τιμία, πρέπει  καὶ  νὰ φαίνεται μὲ  τὴν ὅλην συμπεριφορά  της  καὶ μὲ  τὶς πράξεις  της, ὡς τιμία ! ! ! . . . » . Διότι ὁ Θεάνθρωπος μᾶς προτρέπει  : «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν  τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθ. Ε, 16).

Ἐπιβάλλεται νὰ ἀποφεύγωμε τὰ σκάνδαλα, τὰ ὁποῖα  εἶναι τελείως ἀναπόφευκτα :  «οὐαί τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἔστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται». (Ματθ. 18, 7 ).

 

Μόνον οἱ δίκαιοι,  μὲ τὴν βοήθεια  τοῦ Θεοῦ, μποροῦν  νὰ ἀποφεύγουν   τὸν πειρασμὸ  νὰ βολεύουν μέχρι  καὶ  τὰ τετρασέγγονά  τους  ! ! ! . . . Διότι «οἱ μισθωτοί, μισθωτοὶ εἰσὶν»  καὶ μετατρέπονται εὐκολώτατα σὲ τρωκτικά, σκανδαλοποιοὺς καὶ συγχρόνους Ἰοῦδες.

 

Τὸ πνεῦμα  τοῦ Θεοῦ ρητῶς λέγει  : «Μανθανέτωσαν δὲ  καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐσασθαι εἰς  τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι  » (Τίτον Γ, 14) , διότι ὅποιος νοσφισθῆ  ἔστω καὶ μία δεκάρα  τοῦ ἱεροῦ χρήματος, κυριαρχεῖται  νὰ βαστάζῃ ὅλα  τα μεγάλα ἀργυρᾶ  καὶ χρυσὰ νομίσματα  καὶ  νὰ ἀφήνῃ  μόνο  τὰ χάλκινα.

 

Ἄς ἐφαρμόζωμε ἀπὸ καίρου εἰς καιρὸν τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Θεανθρώπου : «…τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; » Ματθ. ΙΣΤ, 13),  ἀφήνοντας ὅμως τελείως ἐλεύθερους  τοὺς ἰδεολόγους  νὰ ἐκφράζουν ἐλεύθερα  τὴν γνώμην  τους καὶ ὄχι  νὰ βάζωμε ἑξαπτέρυγα, πουλημένες συνειδήσεις  νὰ μᾶς ἐγκωμιάζουν, τότε ποὺ ὅλοι οἱ ἀντικειμενικοὶ ἰδεολόγοι  θὰ μᾶς  τὰ ποῦν «ἔξω ἀπὸ  τὰ δόντια», ὅτι εἴμεθα, Ἰσουῆτες, ὑποκριτές, σύγχρονοι Ἰοῦδες, τρισάθλιοι πολιτικάντηδες  καὶ ἐλεεινότατοι διπλωμάτες, ὁπότε τὸ γουρουνάκι τοῦ ἐγωισμοῦ θὰ  διαμαρτυρηθῇ διότι ἔχει συνηθίσει εἰς  τὸν βοῦρκο  καὶ  τὰ περιττώματα  καὶ  θὰ ἐξαγοράσῃ  καὶ ἄλλα ἑξα γα  νὰ  τὸν λιβανίζουν μὲ  τὸν τόνο ! ! ! . . .

Ὁ σπουδαιότατος Γεώργιος Σεφέρης ἰδοῦ πῶς ἐκφράζεται γιὰ αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια :

 

Ἐπειδή, λοιπόν, ὅλοι οἱ ἰθύνοντες ἔχουν συνασπισθῆ ἐπὶ  τὸ αὐτὸ καὶ ἔχουν ὠμώσει γῆ  καὶ ὕδωρ εἰς  τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἑνωθοῦν οἱ Ἕλληνες γύρω ἀπὸ  τὴν Ἱερὰ Παρακαταθήκη  τῶν ἡρώων  τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ποὺ εἶναι  τὸ Τάμα  τοῦ Ἔθνους,  καὶ  νὰ μεγαλουργήσουν,  εἴθε νὰ ἐπιστρατευθοῦν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξα  καὶ Ἐθνικὰ σκεπτόμενες δυνάμεις  καὶ ἄς ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι εἶναι ἀπόγονοι  τῶν ἡρώων  τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἄς πράξουν  τὸ καθῆκον των ἀποβάλλοντας  τὸ δαιμόνιο  τῆς ἡττοπάθειας  γιὰ  νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν Ἐκείνῃ  τῇ Ἡμέρᾳ..

Ἐλᾶτε  νὰ συμπνευματισθῶμε καὶ  νὰ συναγωνισθῶμε, πρὶν αὔριο εἶανι πολὺ ἀργά.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ.  210 – 3254321

 

   

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 29.5.18

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ

ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

 

Ἀρχικὴ ἀποστολὴ 9.5.2018

Ἐπανάληψη  -   Ἀνάρτηση 29.5.2018

Ἀγαπητοὶ καὶ ταλαίπωροι συνάνθρωποί μας, γύρω ἀπὸ τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως,

Χαίρετε,

 

1. Καλὴ Ἀνάσταση στὶς ψυχές μας, τοὺς οἰκείους μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν Συρία μας (διότι ὁ πολυχαϊδεμένος μας Σουλτᾶνος, ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς Χίτλερ μετέβη καὶ εἰς τὸ Βατικανό, νὰ πάρῃ τὴν εὐλογία τοῦ ἀντίχριστου πάπα γιὰ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε ἴχνος πολιτισμοῦ αὐτῆς τῆς χώρας καὶ νὰ μὴ ἀφήσῃ οὔτε ἕνα Σύριο στὴ ζωή) καὶ πρὸ παντὸς εἰς τὴν καταταλαιπωρούμενη περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως.

 

2. Ἐν πρώτοις σᾶς ζητοῦμε ταπεινὰ συγγνώμη, διότι ἡ ὑπερεντατικότατη ἀπασχόλησή μας ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος δὲν μᾶς ἐπέτρεψε, δυστυχῶς, νὰ ἀπευθυνθοῦμε νωρίτερα καὶ σὲ σᾶς, τοὺς ταλαίπωρους συνανθρώπους μας ποὺ βιώνουν μὲ μεγίστη ἀγωνία καὶ ἄγχος γιὰ τὴν αὔριον. !!!...

 

3.Ἐμεῖς εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ὅπως θὰ δῆτε καὶ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὸ ὁποῖον ἐκτυπώνομε καὶ ἀποστέλομε δωρεὰν σὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, καθὼς καὶ εἰς τὸ Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ εἰς τὸ Twitter: @PANEL_TAMA. !!!...

 

4. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομε, τὸ ἀπόλυτα θεμελιωμένο μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ἐκτενέστατο ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 560/11.7.2017, πρὸς τὴν Περιφερειάρχη κυρία ΔΟΥΡΟΥ, ὅπου προσφερόμαστε ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ χωρὶς τὸ παραμικρὸ ὄφελος (οὔτε κἄν τὸ ὄνομὰ μας νὰ ἀναφερθῇ ὄχι μόνον σὲ αὐτὴ τὴν προσωρινὴ καὶ ἐπίγειο ζωὴν μας ἀλλὰ καὶ ὅταν κλείσουμε τὰ μάτια μας καὶ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες). Διότι πιστεύομε ἀπολύτως ὅτι τίποτα δὲν θὰ μείνει ἐδῶ, παρὰ μόνο ἡ ἀνύπαρκτη ἀρετή μας καὶ ἡ μεγίστη ψυχική μας ἀθλιότητα.

Μὲ ἄλλα λόγια, προτιθέμεθα νὰ μετατρέψουμε καὶ πάλι σὲ ἐπίγειο ΕΔΕΜ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ τὸν πνεύμονα πρασίνου, ποὺ εἶναι δίπλα σας, δηλαδὴ τὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ποὺ τὸ κατήντησαν σὲ ἄκρως ἐπικίνδυνο ἄνδρο ἀκολασίας, πεδίο ἕλξεως τῆς μάστιγας τοῦ αἰῶνα μας – τῶν ναρκωτικῶν, τῆς ἐμπορίας σαρκός (τὸ ἐπικερδέστατο ἐπάγγελμα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες), τοῦ ἐμπορίου ὅπλων καὶ ἐν γένει κάθε ἀσύλληπτης παρανομίας, ἐπικινδυνότητας καὶ φόβου καὶ τρόμου ὄχι μόνον γιὰ τὰ παιδιὰ καί τὶς γυναῖκες, τοὺς ἀναπήρους καὶ τοὺς ἀσθενεῖς ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς γεροὺς νέους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες.

5. Τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο ἔχει παραδώσει τὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ στήν «αὐτοκρατορία» τοῦ «Ἐξαρχειστάν», τοῦ ὁποίου τὰ ὅρια συνεχῶς ἐπεκτείνονται καὶ ἐξαπλώνονται σὰν κινούμενη ἄμμος μέχρι τὸ Πρωτοδικεῖο, τὴν Κυψέλη, τὴν Πλατεῖα Κολιάτσου, τὴν Πλατεῖα Ἀττικῆς, τὴν περιοχὴ σταθμοῦ Λαρίσης, τὴν Λένορμαν, τὰ ΚΤΕΛ Κηφισσοῦ, τὸν Κεραμικό, τὸ Θησεῖο, τὸ ἄγαλμα Κολοκοτρώνη, τὴν Νομικὴ Σχολή, τὸν Ἅγιο Νικόλαο Πευκακίων, τὸν λόφο Στρέφῃ, τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Γκύζη, τὸν Ἅγιο Στυλιανὸ Γκύζη.

6. Ὅμως τόσο πολύ ἐνδιαφέρεται ἡ κυρία Περιφερειάρχης καὶ οἱ συνεργάτες της γιὰ τὴν ζωή, τὴν ἀσφάλεια, καθὼς καὶ τὴν διαπαιδαγώγηση καὶ ἐπιμόρφωση καὶ σωστή ψυχαγωγία τοῦ λαοῦ,  ποὺ δὲν θέλουν τὴν δωρεὰν προσφορὰ ἰδεολόγων ἀλλὰ ἀφήνουν τοὺς ἐμπόρους τῆς παρανομίας ἀσύδοτους γιὰ νὰ τὰ οἰκονομᾶν καὶ προφανῶς νὰ τὰ μοιράζωνται κάτω ἀπό τὰ τραπέζια.

7. Ἔτσι λάβαμε τὴν συνημμένη ἀπάντηση τῆς Περιφέρειας 158975/286/31.7.2017,  τὴν ὁποία σᾶς ἐπισυνάπτουμε.

8. Ἐνῷ ἐμεῖς ὄχι μόνον καταγγελία δὲν κάναμε ἀλλά, ἀπεναντίας, ἰδεολόγοι ὄντες, κάναμε μία ἀνιδιοτελέστατη κοινωφελῆ προσφορὰ γι΄ἀνακούφιση τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀπαντοῦν οἱ τρισάθλιοι ἀναρμοδίως (τὸ γραφεῖο τοῦ «συμπαραστάτη» τοῦ πολίτη καὶ τῆς ἐπιχειρήσῃς ! ) γιὰ δῆθεν καταγγελίες καὶ «πράσινα ἄλογα».

Ἔτσι ἐφαρμόζονται τὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:

«ἀνέγνως, ἀλλ΄ οὐκ ἔγνως. εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέγνως»,

ποὺ σημαίνει «τὸ διάβασες ἀλλὰ δέν τὸ κατάλαβες. Ἐὰν τὸ ἐδιάβαζες ὀρθόδοξα δὲν θὰ τὸ ἀγνοοῦσες».

Αὐτὴ τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση πρέπει νὰ δίνουμε εἰς ὅλους τοὺς ψευδοδιανοουμένους, τοὺς ἀνιστόρητους «ἱστορικούς», τοὺς ἀδιίστκτους διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας, σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς σκοταδιστές, τοὺς πουλημένους κονδυλοφόρους, οἱ ὁποῖοι τολμοῦν βάναυσα νὰ ἀποκαλοῦν τὸ σκότος γιὰ φῶς, τὴν ἀλήθεια γιὰ ψεῦδος, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκό.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι «Ἰοῦδες» χάριν τοῦ «χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου» ποὺ εἰσπράττουν, αὐτοὶ οἱ πουλημένοι κονδυλοφόροι, ποὺ ἔχουν τόσο θράσος νὰ προκαλοῦν τοὺς ἰδεολόγους καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς εὐφυίας ὡς δῆθεν φασίστες, ὡς δῆθεν σκοταδιστές, αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι γκεσταμπίτες, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Γκέμπελς καὶ τῶν ἄλλων σχιζοφρενῶν, χιτλερικῶν ἀποβρασμάτων.

Δὲν ἔχουν ἱερὸν καὶ ὅσιον καὶ εἰς τὴν προκειμένη περίπτωση δὲν δύναται νὰ στηριχθῇ καὶ χρησιμοποιηθῇ οὔτε κἄν ἡ λαϊκὴ φράση «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα».

Γιὰ αὐτοὺς ἔχει ἐφαρμογὴ μόνον ὁ τελευταῖος στίχος ποιήματος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὢ Ἑλλὰς ἡρῴων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα!».

9. Ἐὰν οἱ κάτοικοι γύρω ἀπὸ τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως καὶ ἄλλων περιοχῶν τοῦ «Ἐξαρχειστὰν» ἐπιθυμοῦν νὰ λυτρωθοῦν, ἂς ξεσηκωθοῦν καὶ ἂς ἀπαιτήσουν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες νὰ παραχωρηθῇ τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως γιὰ νὰ ἐπενδυθοῦν πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ὄχι μόνον γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀλλὰ εὐεργετικὰ γιὰ τὴν ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀνάπτυξη τῆς ὅλης περιοχῆς.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπαναλαμβάνομε εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στὶς ῥίζες μας, ὁπότε θὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ Θεῖον Ἔλεος καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐπέμβῃ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἰθύνοντες ἀκολουθοῦντες τὴν τρισάθλια τακτικὴ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Τότε θὰ μπορέσουμε ἀναγεννημένοι ἐμεῖς πνευματικά, νὰ ἀναγεννήσουμε, μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἀθάνατης ἑλληνικῆς γλῶσσας, τοῦ αἰωνίου ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος, τῆς ἀλωβήτου Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσουμε τοὺς ἡμετέρους καὶ ξένους παλιμβαρβάρους καὶ νὰ ἐφαρμόσουμε τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«ὅπως ἔδωσες θὰ δώσεις θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς θὰ γενεῖς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Διαφορετικὰ θὰ εἶναι: «Ζήτω ποὺ καήκαμε».

10. Πέραν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως θὰ πραγματοποιήσουμε καὶ ἐπὶ πλέον ἀθλοπαιδειές, λίμνες μὲ ψαράκια, ζωολογικὸ κῆπο καὶ τελείως δωρεὰν νὰ παίρνῃ ὁ κάθε οἰκογενειάρχης τὰ παιδάκια του καὶ νὰ ἀναζωογονεῖται πνευματικὰ καὶ σωματικά !!!!.....

11. Συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε τὴν δέσμευση, ἂν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὲς δεκάδες θάμνων καὶ φυτῶν, νὰ τὰ ἀντικαταστήσουμε μὲ χιλιαπλάσιες δενδροφυτεύσεις καὶ φυτεύσεις θάμνων, κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ Πατησίων, Πλατεῖα Αἰγύπτου, Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο καὶ ἀλλοῦ.

12. Μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἔχουμε ἀποδείξει ἀκόμη ὅτι καὶ ἡ Πλατεῖα Συντάγματος ἦταν ἕλος (τεῦχος 66, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, σελίδες 41-50 –βλ. συνημμένη φωτογραφία ἐξωφύλλου).

Νὰ δημιουργοῦμε πνεύμονες πρασίνου καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ ποτίζωνται ἀπὸ τὰ ὑπόγεια νερὰ τῆς Ἀττικῆς, ἰδίως τὸ τεράστιο φρέαρ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, μὲ φυσικὴ ροή, ποὺ καὶ αὐτὰ τὰ νερὰ τὰ ἔθαψαν οἱ κακοῦργοι ἐθνάρχες μας καὶ ῥέουν κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, δρόμων καὶ πλατειῶν. Ἄν τύχουμε τῆς δεούσης κατανοήσεως τῆς Πειριφέρειας, τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος καὶ λοιπῶν ὑπευθύνων, εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ κατασκευάσουμε ρύακα διοχετεύσεως τῶν ὑδάτων τοῦ πηγαδιοῦ Ἁγ. Φιλοθέης μέσῳ Πανόρμου, Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, μέχρι Πλ. Αἰγύπτου, γιὰ νὰ ποτίζωνται δένδρα καὶ λοιπὰ φυτὰ καὶ νὰ ἔχῃ ἡ Ἀθήνα ἕνα ρύακα –κανάλι, ὅπως ἔχουν καὶ οἱ ἄλλες πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης καὶ ἄλλων πολιτισμένων κρατῶν.

Αὐτοὶ οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες ἔχουν θάψει τὰ νερὰ τριῶν ποταμῶν, τοῦ Κηφισοῦ, τοῦ Ἰλισσοῦ καὶ τοῦ Ἠριδανοῦ, καθὼς καὶ 700 παραποταμῶν, ῥυακῶν, πηγῶν καὶ τὰ ὁδηγοῦν ὑπογείως εἰς τὴν θάλασσα.

13.Δυστυχῶς τὰ «χαζοκούτια», μεγαλοεκδότες, οἱ μασονικοὶ-σιωνιστικοί, μαρξιστικοὶ κύκλοι καὶ ἐν γένει ὅλοι οἱ ἐξωμότες τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἔχουν ὁμόσει γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ δὲν ἐπιτρέπουν σὲ εὐσυνειδήτους δημοσιογράφους ποὺ πιστεύουν στὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς καὶ ἑλληνόψυχους νὰ προβάλλουν τέτοιες ἀτράνταχτες ἱστορικὲς ἀλήθειες. Τοιουτρόπως γίνεται δαμόκλειος σπάθη νἀ αἰωρεῖται ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τέτοιων δημοσιογράφων καὶ ἔτσι δυστυχῶς φιμώνονται καὶ φίλοι δημοσιογράφοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ ἀναμέναμε νὰ προβάλλουν τέτοιες ἀλήθειες.

14 Ἡ Ἀθῆνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων κρατῶν τῆς Ὑφηλίου, ποὺ δὲν διασχίζεται οὔτε ἀπὸ ποταμάκι καὶ δὲν διαθέτει καμία λίμνη.

Μόνον ὅταν βρέχῃ καταρρακτωδῶς, μετατρέπονται οἱ δρόμοι της σὲ ῥυάκια καὶ ποταμοὺς διότι ἡ Περιφέρεια καὶ οἱ Δήμαρχοι διορίζουν τεμπέληδες ἀπὸ τὸν συρφετὸ τῶν κομμάτων των καὶ τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων καὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία ὀρέξῃ γιὰ ἐργασία. Εἶναι «περιεργαζόμενοι» καὶ θέλουν νὰ λαμβάνουν ἀκόμη καὶ τὶς ἐπιταγὲς στὶς ἀμμουδιὲς δίπλα ἀπὸ τὶς συζύγους τους ἤ τὶς συντρόφισσες σήμερα.

Εἶναι οἱ ἀχαΐρευτοι ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ δημιουργοῦν οἰκογένειες, ἀλλά «νὰ τὸ παίζουν παντρεμένοι» ἢ δυστυχισμένοι ἀσθενεῖς σοδομίτες καὶ λεσβίες ποὺ «τὸ παίζουν γονεὺς α καὶ γονεὺς β» καὶ υἱοθετοῦν δυστυχισμένα ὀρφανὰ παιδάκια, γιὰ νὰ γαλουχοῦνται θεωρητικῶς καὶ ἐμπράκτως μὲ τὶς ἀηδιαστικὲς ἀνωμαλίες Σοδόμων – Γομόρων καὶ Πομπηΐας.

15. Τὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ δὲν ἔχει γίνει μόνον ἄνδρον ναρκωτικῶν, ἔχει γίνει καὶ ἄνδρο ὁμοφυλοφίλων. Εἶναι δὲ μέγιστο αἶσχος στοὺς πολιτειακούς, πολιτικοὺς, νομοθετικοὺς, διοικητικοὺς, πνευματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς κύκλους τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ προσφέρουν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη σὲ αὐτές τὶς δυστυχισμένες γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀλλὰ νὰ τοὺς προσφέρομε τὸ «σχοινὶ» τῆς συμβιώσεως ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, νοοτροπίας Πομπηίας, Σοδόμων καὶ Γομόρων, τοὺς ὁποίους ἀκόμη καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης βδελύσσεται καὶ τὸ τονίζει κατηγορηματικῶς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν Βασιλεία Του ἂν δὲν μετανοήσουν καὶ δὲν ἐπικαλεσθοῦν τὸ Θεῖον Ἔλεος:

« οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε∙ οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται. οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». (Α΄πρὸς Κορινθίους, 6, 9 -10).

16. Ἀκόμη καὶ τὸν λῃστὴ ἐπειδὴ εἶχε συντριβὴ καρδίας καὶ ἄκρα ταπείνωση, ὁ Θεὸς τὸν συγχώρησε καὶ τὸν κατέστησε πρῶτο κάτοικο τοῦ Παραδείσου.

17.Μάκαρι λοιπὸν καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα ἄρρωστα πλάσματα νὰ πάψουν νὰ διακατέχονται ἀπὸ τὶς τρισάθλιες νοοτροπίες Σοδόμων, Γομόρων καὶ Πομπηίας γιὰ νὰ ἐνσκήψῃ ἡ κοινωνία καὶ ἡ πολιτεία νὰ τοὺς βοηθήσῃ ψυχικὰ νὰ ἀναρρώσουν καὶ νὰ ὑποστοῦν συντριβὴ καρδίας γιὰ νὰ σωθοῦν καὶ αὐτοὶ, ὅπως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης τονίζει ξεκάθαρα ὅπως ἀναφέραμε καὶ παραπάνω γιὰ τὸν ληστή.

Ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα πολὺ δυνατὰ καὶ νὰ κὰνουμε χρέη καλοῦ Σαμαρείτου καὶ γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀρρώστους τῆς κοινωνίας, ὅμως ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ δὲν ἑλκύεται, ἂν οἱ ἴδιοι δὲν ἔχουν συντριβὴ καρδίας.

18.Θὰ καταστρώσουμε σχέδιο νὰ ἀγωνισθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ νὰ ξαναδεῖτε τὴν γειτονιά σας ἀνθρώπινη καὶ νὰ μεγαλώνετε τὰ παιδιά σας μὲ εἰρήνη καὶ ἠρεμία.

 

Πρὸς τοῦτο ἐμεῖς εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ διαθέσωμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες καὶ στερήσεις ἀλλὰ καὶ μόχθους μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, ἀποκτηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε. Παρακαλοῦμε διαδῶστε το παντοῦ.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

 

 

 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ΑΥΣΤΗΡΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ἀξιότιμη Κυρία Ρένα Δούρου

Περιφερειάρχη Ἀττικῆς

Λεωφόρον Συγγροῦ 15-17, 11743 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 213-2063750     Φαξ 210-6984182   e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 560/11.7.2017 X.T.

 

Ἀξιότιμη κ. Περιφερειάρχη,

 

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλά, γιὰ νὰ δύνασθε νὰ συνεχίσετε τὸ θεάρεστο κοινωφελὲς ἔργο σας, ὄχι μόνο, στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς.

 

1.Ὡς γνωστόν, ἔχουμε ἐπικοινωνήσει μαζί σας παλαιότερα γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Εἴχαμε «ἐρωτευθῇ» τὸν λόφο Ἀγχεσμός - Ἀττικὸ Ἄλσος (πρώην Τουρκοβούνια) καὶ  τὰ πρώην ἀσβεστάδικα ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι καὶ πάνω ἀπὸ τὸ Ψυχικό. Ὁ προκάτοχός σας κ. Ἰωάννης Σγουρὸς μᾶς ἐρωτοῦσε, ἐὰν θέλουμε μόνο 50 στρέμματα ἢ ὅλον το Ἀττικὸ Ἄλσος, γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἡ Περιφέρεια ἀπὸ φροντίδες καὶ ἔξοδα.

 

2.Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιος ἰθύνων τορπίλλισε τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἐμεῖς πασχίζομε ἀνιδιοτελῶς νὰ οἰκοδομήσωμε τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους - τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μετὰ τῶν προσκτισμάτων τουἀναμνηστικῶν στηλῶν πεσόντων Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ συνέβαλαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ.

 

3.Πληροφορηθήκαμε, ὅτι τώρα  ζητᾶτε κατεπειγόντως ἐπενδυτὲς νὰ  ἐπενδύσουν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.

4.Σπεύδουμε καὶ προσφερόμαστε, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΦΕΚ 853Β/25.9.1997) νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, πραγματοποιώντας τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, περιβαλλόμενο ἀπὸ ἕνα ἐπίγειο Παράδεισο μὲ πνεύμονες πρασίνου, δωρεὰν χώρους ἀναψυχῆς, παιδικὲς χαρές, ἀθλοπαιδιές, βοτανικοὺς καὶ ζωολογικοὺς κήπους, αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, καὶ γενικὰ γιὰ δραστηριότητες γιὰ ὅλες τὶς ἠλικίες, σὲ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς χώρους τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ποὺ θὰ ἀνακουφίσουν τὸ πολύπαθο ἱστορικὸ Πάρκο ἀπὸ κάθε ἄποψι Ἰδιαίτερη μέριμνα θὰ δοθῆ στὴν ἀξιοποίησι τοῦ ὑπόγειου ὑδάτινου πλούτου τῆς Ἀττικῆς (βλ. σχ. 1).

5. Ἡ βαρυσήμαντη καὶ αὐταπόδεκτη σχετικὴ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διάφορα ΦΕΚ καὶ λοιπὰ σπουδαῖα συγγράμματα (ἀναλυτικῶς βλ. σχ. 2.)

 

6. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ  Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν θὰ ἀνήκῃ στὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ εἰς  τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Δὲν θὰ ἀνήκῃ στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες (βλ. σχ. 3).

 

7. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς παραχωρήσετε τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ποὺ ἀπὸ ἄντρον ἀκολασίας, ἐμπόρων λευκῆς σαρκός, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λοιπῶν ἁμαρτωλῶν παρανομιῶν, ποὺ ἔχει καταντήσει, θὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἐπίγειον παράδεισο δι᾽ ἐλευθέρη πρόσβασι Ελλήνων καί ξένων τελείως δωρεάν (ἀναλυτικώτερα γιὰ σκοποὺς καὶ προοπτικὲς τοῦ μεγαλεπιβόλου αὐτοῦ ἔργου βλ. σχ. 4).

Νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐκεῖ ποὺ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανρος Ζαΐμης ἔθεσαν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες  ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως.

8. Πέραν τῶν ἀνωτέρω, αὐτὴ καθ’αὐτὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ Μνημείου ἀποτελεῖ μἰα σοβαρότατη ἐπένδυσι, ὅπου θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, θὰ ἐνισχύεται ὁ Κρατικὸς Προϋπολογισμός, θὰ ἐπωφεληθοῦν τὰ Ὑπουργεῖα Ἐργασίας, Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Περιβάλλοντος, Τουρισμοῦ.

Πρόκειτια γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικό, φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητος.

9. Γι᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, οὔτε μία τρύπια δεκάρα. Ὅλα θὰ τὰ καταβάλλουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ ἀπὸ τὴν χρηστὴ διαχείρισι τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων.

Ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Ἐκκλησία ἀπαιτοῦμε νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

10.Πλὴν ὅμως δὲν εὑρήκαμε τὴν δέουσα κατανόησι μέχρι σήμερα οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἀλλὰ φεῦ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία.

11.Ὅμως τὸ πλῆθος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Μνημείου αὐτοῦ ἑνώνεται μὲ τὶς φωνὲς τῆς πλειοψηφίας τῶν σωφρόνων Μητροπολιτῶν, ὅπως τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου ποὺ ἐνθθαρρύνει μὲ τὰ λεγόμενά του (16.2.2015) : «...Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσί του».

12. Στὴν ἀτυχὴ περίπτωσι ποὺ συνεχίσει ἡ Διοίκησίς τῆς Ἐκκλησίας νὰ παρακωλύῃ, τότε θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ συνεργασθοῦμε μὲ ἕνα ἄλλο Πρεσβυγενὲς Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον, εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ ὅλων ὅσων ἐμποδίζουν ἐπὶ μία δεκαετία! ! ! . . .

 

13. Γιὰ νὰ σχηματίσετε μία περισσότερο ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ μᾶς, παρακαλοῦμε διαβάστεκαὶ τὸ συνημμένο σχ. 5 περὶ τῶν δραστηριοτήτων μας.

14. Ἐὰν ἔχετε πεισθῆ ὅτι ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια εἶναι ἐφικτά, τότε ἄς προχωρήσουμε ἀμέσως.

 

15. Καὶ στὴν ἑπομένη θητεία σας,  παρακαλοῦμε νὰ πρωτοστατήσετε, ὥστε νὰ μᾶς παραχωρηθῇ ὁ τοῦ «Κρανίου Τόπος» ἀπάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι, γιὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα ὡς συνημμένον σχ. 4, παράγραφος 4 ΙΙ ε.

 

Ὁ πρώην δήμαρχος τοῦ Γαλατσίου, κ. Κυριάκος Τσίρος ἔλεγε: «ἡ χούντα μᾶς πούλησε, ἡ ΝΔ μᾶς πούλησε, τὸ ΠΑΣΟΚ μᾶς πούλησε, «νῦν ἐγγύς ἐστιν ἡ ὥρα  ἀναδείξεως  τοῦ  Γαλατσίου !».

Ἐλπίζομε νὰ μὴ καταδικασθῇ τὸ Γαλάτσι, νὰ παραμείνῃ γιὰ ἄλλα 50 – 100 χρόνια «Κρανίου Τόπος».

 

16.Ὅποιος Περιφερειάρχηςκόμμα πρωτοστατήσει ὑπὲρ τοῦ Τάματος  τοῦ Ἔθνους εἶναι βέβαιον, ὅτι θὰ ἐκλεγῇ, διότι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τάσσεται ὁμοθυμαδὸν καὶ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μάλιστα δὲ ἐν ὄψει καὶ τῆς 200ῆς ἐπετείου 25.3.2021 τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας! ! ! . . .

 

17.Ὁ δωρητής, ὄχι μονον, δὲν θέλει νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά του πουθενά, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.

 

Μόνον ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἀρχιερεῖς ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Περιφερειάρχης, ὁ Δήμαρχος καὶ λοιποὶ ἁρμόδιοι, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Μνημεῖο, ἔστω καὶ 200 χρόνια μετά, θὰ μείνουν μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν ἱστορία.      Εὐχόμαστε νὰ γίνῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας !

 

Ὁποιαδήποτε ἀπορία καὶ ἂν ἔχετε εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τὴν συζητήσωμε μὲ ἐσᾶς  καὶ τοὺς ἁρμοδίους συνεργάτες σας.

 

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, ὅπως μᾶς κλείσετε ἡμερομηνία καί ὥρα συναντήσεως.

 

Διὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας καὶ ἄμεση θετικὴ ἀπάντησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.      Ἐν ἀναμονῇ…

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος           Ἡ Γεν. Γραμματεὺς

 

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος          Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

ΣΧΕΤΙΚΟ    1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

1.Συμβατικῶς ἀναλαμβάνομε :

 

α) ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ἂν παρασθῇ ἀνάγκη νὰ κόψουμε ἐλάχιστα δένδρα, θὰ φυτεύουμε χιλιαπλάσια ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ στὰ πεζοδρόμια κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ Πατησίων καὶ στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο καὶ στὴν ὁδὸ Μαυροματαίων καὶ τὴν πλατεία Αἰγύπτου, μέχρι καὶ Πατησίων καὶ ἀργότερα ἀλλοῦ. Αὐτὰ τὰ ἀλσύλλια δὲν θὰ ἀποθανατίζουν τὸ ὄνομά μας ἢ συγγενῶν μας, ὡς εἴθισται νὰ κάνουν. Οἱ ἐν λόγῳ πνεύμονες πρασίνου θὰ παραμένουν 20 ὧρες τὸ 24ωρον ἐλεύθεροι γιὰ τὸ κοινὸ δωρεάν.

 

β) ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συμβατικῶς, ἐπίσης, νὰ εἶναι δωρεὰν οἱ ἐπισκέψεις καὶ οἱ χρήσεις τῶν παιδικῶν χαρῶν, τῶν ἀθλοπαιδιῶν καὶ οἱ ἐπισκέψεις σὲ ἐνυδρεῖα μὲ θαλάσσια ζῶα, σὲ τεχνητὲς λίμνες μὲ ὑδρόβιους ὀργανισμούς, σὲ καταρράκτες σὲ ζωολογικοὺς καὶ βοτανικοὺς κήπους, σὲ αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις (ὁμιλίες, σεμινάρια, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις συλλόγων κλπ) καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους ἀπὸ τὴν Ἀνοιξι μέχρι καὶ τὸ Φθινόπωρον νὰ λαμβάνουν χώρα συναυλίες καὶ ἐκπολιτιστικὲς συναθροίσεις δωρεάν.

γ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὰ νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισσοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ ἐπὶ μέρους ἄλλων ἑπτακοσίων ποταμῶν, παραποτάμων, ρυακῶν, πηγῶν ποὺ ἔθαψαν κακοῦργοι ἰθύνοντες κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ χύνονται στὴν θάλασσα.

 

Ὅλα αὐτά, καθὼς καὶ τὸ πρότυπον ἀλσύλλιον τῆς ὑφηλίου-πνεύμονες πρασίνου, ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ, ποὺ θὰ ποτίζωνται  ἀπὸ τὰ θαμμένα νερὰ τοῦ  φρέατος Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ λοιπῶν πηγῶν, δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια πάρκα»  ἢ ἄλλα ὀνόματα συγγενῶν καὶ φίλων, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Ἐπίγειος Ἐδέμ».

 

Ὡς γνωστὸν, οἱ κακοῦργοι ἰθύνοντες ἐξαφάνισαν ὄχι μόνον τοὺς 3 μεγάλους ποταμούς, Κηφισό, Ἰλισὸ καὶ  Ἠριδανό, ἀλλὰ καὶ 700 ἄλλους παραποτάμους, ρύακες καὶ πηγές, θάβοντας τα κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, πλατειῶν καὶ ὁδῶν.

 

Δυστυχῶς, τοιουτοτρόπως  ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ποὺ δὲν ἔχει, ὄχι μόνον ποταμούς, ἀλλὰ οὔτε καὶ λίμνες, τουτέστιν ἐξαφανίζονται πολλὰ εἴδη χλωρίδος καὶ πανίδος.

(ἴδετε Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66 (http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071----66----2016).

 

2.Τοιουτοτρόπως, τό Πεδίο τοῦ Ἀρεως θὰ ἐξελιχθῇ στὴν πιὸ πολυσύχναστη καὶ πολυσυζητούμενη περιοχὴ τῆς ὑφηλίου. Τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες ἐτησίως θὰ μένουν ἔκπληκτοι ἀπὸ τὰ μαγευτικὰ καὶ πολυτιμότατα θεάματα, τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς μεταρσιώνουν.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια θὰ γίνουν οἱ ἄμισθοι, πολυτιμότατοι διαφημιστὲς πρὸς τὰ δισεκατομμύρια τῆς ὑφηλίου καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια θὰ νοσταλγοῦν νὰ βιώσουν καὶ αὐτοὶ τὰ ὅσα βίωσαν οἱ προηγούμενοι. Στὶς αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους θὰ καλλιεργεῖται τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα κάθε ἑλληνικῆς γωνιᾶς στὶς κυριώτερες γλῶσσες τῆς υφηλίου.

Θὰ ἀναγεννᾶται καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἐκπολιτιστικὸ πρόγραμμα τοῦ προγόνου μας, Μέγαλου Ἀλεξάνδρου καὶ θὰ ἐκπολιτίζεται ἐκ νέου ἡ παλιμβάρβαρος ἀνθρωπότης.

 

3.Εἶναι μέγιστον αἶσχος γιὰ τὸ τερατούργημα καὶ ἔγκλημα νὰ πεζοδρομηθῇ ἡ Λεωφόρος Πανεπιστημίου, χωρὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις, διὰ νὰ διοχετεύωνται 24 ὧρες τὸ 24ωρον, οἱ «ποταμοί» τῶν ὀχημάτων ἀπὸ νότον πρὸς βορειοδυτικὰ καὶ ἄπειρες φορὲς δημοσιογράφοι νὰ προβάλλουν συνεχῶς καὶ νὰ ἐπαινοῦν μία τέτοια ἰδέα. Τὸ δὲ μεγαλόπνοο σχέδιον τοῦ Ἱδρύματός μας νὰ καταφρονῆται καὶ νὰ κατασυκοφαντῆται ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν πνευματικὴν ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀναρριχᾶται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοπρέπειας ! ! ! . . .

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ἀφοῦ ἐμελετήσαμε ἐπισταμένως καὶ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διαπιστώσαμε ὅτι μερικοὶ ἀνιστόρητοι, ἀδαεῖς καὶ ἰδιοτελεῖς ἀρθρογράφοι καὶ δημοσιογραφίσκοι πασχίζουν νὰ συσκοτίζουν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ 1829 μέχρι τὸ 1968 καὶ τὴν διαστρεβλώνουν βάναυσα, παραβλέποντας ὅτι γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη ἐνδιαφέρθηκαν θερμὰ οἱ Βασιλεῖς Ὄθων, Γεώργιος Α’, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Θεμιστοκλὴς Σοφούλης, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, Πρωθυπουργοί, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Σπυρίδων Λάμπρου καὶ λοιπὲς προσωπικότητες τῆς Πολιτικῆς,  τῶν Γραμμάτων καί τῆς Τέχνης, ὡς π.χ. ὁ Δημήτριος Βικέλας, Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Εrnest Ziller, Ἰωάννης Δαμβέργης, Γεώργιος Μπονάνος μέχρι καὶ Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μνημείου καὶ λοιποί {ἴδετε λεπτομέρειες στὰ συνημμένα τεῦχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, τεῦχος 69, σχετικὸν 2Α (σελίδες 57-98) καὶ τεῦχος 70, σχετικὸν 2Β – (ἐξώφυλλον καὶ σελίδες 3-9 καὶ 13-17)}.

 

Ἰδιαιτέρως κάνουμε μνεία στὸ ἐμπεριστατωμένο σύγγραμμα τῆς Καθηγήτριας κ. Θεοδώρας Μαρκάτου  «Οἱ Προτάσεις γιὰ Πανελλήνιο Ἡρῶο τοῦ Εἰκοσιένα (1830-1930)» (ἴδ. σχ. 2 Α, σελ. 67 – 98).

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ  3

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Θὰ διοικῆται ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴν μὲ Πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ 6 Συνοδικούς Μητροπολῖτες, τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς παλαιὲς χῶρες καὶ τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς νέες χῶρες, ἐκπροσώπους ἀπὸ τὴν Περιφέρεια, τὸν Δῆμο Ἀθηναίων, τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ Ε.Μ.Π., τὴν Γεωπονικὴ Σχολή, τὴν Ἑνωσιν Δικαστικῶν καὶ Εἰσαγγελέων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προσωπικότητες μὲ ἔξωθεν ἀρίστη φήμη καὶ καλὴ μαρτυρία.

2.  Ὁ Ναός καὶ τὰ προσκτίσματα δὲν θὰ ἀνήκουν στὸν δωρητὴ ἤ στοὺς συγγενεῖς του οὔτε εὶς τὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Τυπικῶς – Νομικῶς θὰ ἀνήκουν στὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Αξιῶν καὶ οὐσιαστικῶς στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες, ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο ! ! !ΣΧΕΤΙΚΟ  4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΟΡΩΝ -  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

 

 

Ἐπειδὴ καὶ τὴν τελευταία δεκάρα τοῦ Μνημείου δὲν θὰ τὴν σφετερίζωνται οἱ «ἡμέτεροι» Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, καὶ «τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας» ἐπιβάλλεται νὰ διατίθεται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα ὡς :

Ι.Ἀρχικῶς θὰ διατίθενται  100%  τῶν ἐξόδων διὰ τὶς κατωτέρω παραγράφους α, β, καὶ γ :

Γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ συντήρησι τοῦ Μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τῶν προσκτισμάτων του. Συγκεκριμένως :

 

α. Κατὰ προτεραιότητα, θὰ ἐξοφλῶνται : τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸ προσωπικό, προμηθευτές, ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, λογαριασμοὶ κοινωφελῶν ἐπιχειρήσεων, π.χ. ἠλεκτρικοῦ (μέχρι νὰ ἀποκτήσουμε δικές μας μονάδες ἠλεκτροπαραγωγῆς), ὑδρεύσεως, θερμάνσεως, τηλεφωνίας, συντηρήσεις μηχανημάτων, κτηρίων, ἀσφάλεια, ταχυδρομικά, καθαριότητα.

 

β. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξασφαλίζωνται οἱ ἐργολάβοι γιὰ τὶς πληρωμές τους μὲ γραπτὲς  διαβεβαιώσεις – ἐγγυήσεις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅτι θὰ πληρώνωνται τμηματικῶς κάθε μῆνα ἀναλόγως τῶν εἰσροῶν   εἰς τὸ παγκάρι καὶ τὰ  ἐμβάσματα καὶ λοιπὰ ἔσοδα.

 

γ. Θὰ κατασκευασθοῦν ἀμέσως πνεύμονες πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων βοτανικῶν καὶ ζωολογικῶν κήπων καὶ μουσείων, ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «ἐπίγειες ΕΔΕΜ – Παράδεισοι».

 

ΙΙ. Μὲ τὴν πορείαν – μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημείου, θὰ ἐκτιμῶνται καὶ θὰ διατίθενται σεβαστὰ ποσοστὰ καὶ γιὰ τοὺς λοιποὺς σκοπούς.

 

Συγκεκριμένως :  Tὸ  40% θὰ συνεχίσῃ νὰ διατίθεται γιὰ τὶς ἀνωτέρω παραγρ. α, β, καὶ γ.

Τὸ δὲ ὑπόλοιπον 60 % θὰ  διατίθεται γιὰ τοὺς κατωτέρω σκοποὺς καὶ μὲ τὶς περίπου κατωτέρω κατανομές :

δ.     Γι’ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἱ. Ναῶν εἰς ποσοστὸ 20 %.

ε.  Γιὰ οἰκοδόμησι καὶ δημιουργία – διατήρησι καὶ συντήρησι Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Στεγῶν ἀγάπης, Ἐκπαιδευτηρίων κλπ. κοινωφελῶν ἱδρυμάτων ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «Βασιλειάδες» καὶ διὰ ἐξοπλισμὸ σχολικῶν κτηρίων εἰς ποσοστὸ 35%.

στ. Γιὰ συσσίτια πολυτέκνων καὶ ἐν γένει ἀπόρων μαθητῶν, ἀρχικῶς τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν καὶ ἀργότερα τῆς ὑπολοίπου ὑπαίθρου καὶ τῶν ἀστικῶν περιοχῶν εἰς ποσοστὸ 5%.

 

ΙΙΙ. Ἀναλόγως μὲ τὴν πορεία τῶν ἐσόδων θὰ ἀποφασίζουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιον, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ποῖα νέα κοινωφελῆ ἔργα θὰ ἀρχίζουν.

 

Βασικὸν δόγμα τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι νὰ μὴ λιμνάζουν μεγάλα ποσὰ εἰς τὸ παγκάριον καὶ εἰς τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

 

IV. Τὸ λεπτότατο σημεῖο τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τοῦ Μνημείου θὰ ἀντιμετωπισθῆ μὲ πολλὲς ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες, ὡς π.χ. :

 

Ἡ καταμέτρησις τοῦ παγκαρίου θὰ γίνεται ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς διοικούσης Ἐπιτροπῆς σὲ αἴθουσα, ποὺ θὰ βιντεοσκοπῆται, νὰ μὴ τοποθετοῦνται τὰ χοντρὰ νομίσματα εἰς τοὺς «θύλακες μεγάλων μανικιῶν». Ἡ αὐστηρότατη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ ἀξιοποιῆται.

 


ΣΧΕΤΙΚΟ 5

 

ΣΚΟΠΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 

 

1.Στὴν 25 χρονη πορεία μας ἔχουμε ἀποστείλει σιωπηρῶς, ἄνευ καυχησιολογιῶν καὶ πομπωδῶν διατυμπανισμῶν,  μέσῳ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν εἰς βαλκανικές, παρευξείνιες, ἀφρικανικὲς καὶ λοιπὲς χῶρες, γι᾽ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.

 

2. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχει πλῆθος πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων :

 

α) Στὶς ἐκδηλώσεις μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, τὸ γήπεδο Sporting, τὸ Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός» γίγνονται ἀφυπνιστικὲς ὁμιλίες - διαλέξεις, ἐκπολιτιστικά προγράμματα, ὅπου ἔχομε τὴν εὐτυχία νὰ συγκεντρώνωνται χιλιάδες φίλοι καὶ θιασῶτες.

 

β) Ἐκδίδομε τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή»  εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ ἀποστέλλομε δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.

 

γ) Προσπαθοῦμε νὰ ἀφυπνίσουμε τὰ  120.000.000 Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ὑπὸ τῶν πάντων.

 

δ) Στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, γενέτειρα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως, ἔχουμε ἐπενδύσει εἰς μνήμην αὐτοῦ, ἔργα 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμῶν. Τὰ ἔργα προορίζονται γι᾽ ἐκδηλώσεις παγκοσμίου ἀκτινοβολίας.

 

Χιλιάδες προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, ὅπως ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωστῆς Στεφανόπουλος καὶ λοιποὶ διερωτῶνται  : «ἀνθρώπινον  ἤ θεῖον χέρι τά κατεσκεύασε ὅλα αὐτά ; ».

 

 

 

 

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ π.ΓΕΡΒ.ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟMΠΕΛ -ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 22.10.17

 

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Ο ΠΑΝ/ΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

π.ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 22.10.17

 

20.10.2017

 

1. Βέβαια δὲν εἴμαστε συνδιοργανωτὲς ἀλλὰ ἁπλοὶ ἀγωνιστές, ἰδεολόγοι γύρω ἀπὸ τὰ κοινωνικά, ἀνθρωπιστικά, πνευματικὰ καὶ ἐθνικὰ κινήματα καὶ συνιστοῦμε ἐνθέρμως τὴν ἐκδήλωσι καὶ εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχία.

 

Πρὸς τοῦτο ἐπισυνάπτουμε τὴν πρόσκλησι καὶ τὸ πρόγραμμα.

 

2.Δὲον νὰ σημειωθῆ ὅτι οἱ φορεῖς μας

 

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

 

ἔχουν βραβεύσει σὲ μία πολυπληθῆ ἐκδήλωσιν μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 21.1.2009

τὸν ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Παν/τον Ἀρχ. Πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο, ἱδρυτὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐργάζεται ἀκαμάτως  γιὰ τὴν ἀποφυλάκισιν χιλιάδων ἀπόρων κρατουμένων,τόσον εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικό.

 

Βλ. :

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-59/423-2010-08-17-11-46-08

 

3.Οἱ φορεῖς μας ἐπίσης ἔχουν ἀποστείλει στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα εἰς τὴν Ὀργάνωσι τῶν βραβείων ΝΟΜΠΕΛ εἰς τὸ ΟΣΛΟ τὴν 19.9.2017  ἔνθερμη εἰσήγησι γιὰ νὰ βραβευθῆ ὁ π. Γερβάσιος μὲ τὸ βραβεῖο ΝΟΜΠΕΛ.

 

Παρ’ὅλον τὸ ὅτι θὰ ἔχει ἤδη ἀποφασισθῆ σὲ ποιοὺς θὰ δοθοῦν τὰ βραβεῖα (εἰς μέλη καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἤ σὲ ἀπὸ αὐτὲς προτεινόμενα ἀνθρωπάκια ἤ σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὁμώσουν γῆ καὶ ὕδωρ γιὰ τὴν διάδοσιν καὶ ἐπικράτησιν τῶν σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων), ἐν τούτοις ἐμεῖς φρονοῦμε ὅτι πρέπει νὰ συνεχισθῆ ἡ πίεσις, ἔστω γιὰ νὰ κάνουμε προπαρασκευὴ γιὰ ἑπόμενη προκύρηξι καὶ νὰ τιμηθῆ ὁ πανάξιος Γέρων Γερβάσιος μὲ τὸ Βραβεῖο NOΜΠΕΛ.

Εἶναι πολὺ λυπηρόν, ἀπαράδεκτο καὶ ἀχαρακτήριστο οἱ κίναιδοι, οἱ παλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ ἀετονύχηδες καὶ λοιποὶ νὰ ἔχουν ἀδιάρηκτο ἀλληλεγγύη, συμπαράστασι καὶ αὐτοθυσία μεταξύ των καὶ ἐμεῖς οἱ «χριστιανοί -ἀχρίστιανοι» νὰ ἀδιαφοῦμε παντελλῶς γιὰ τὸν πλησίον μας, ἐφαρμόζοντες τὸ γραφικό :

«ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σὲ ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).

καὶ τὸ

 

«Ὅλοι θὰ πᾶμε στὸν πόλεμο, ἐσεῖς θὰ πέσετε ἐμεῖς θὰ δαφνοστεφανωθοῦμε».

 

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ           ΤΗΛ. 210-3254321

 

Twitter: @PANEL_TAMA

Το

Τhe Norwegian Nobel Committee

Henrik Ibsens Gate 51

0255 OSLO-NORWAY

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Mr. President,

I have been recently informed that Archimandrite Gervasios Raptopoulos has been submitted as a candidate for the Nobel Peace Prize and Ι’d like to give my personal experience and support for his selfless and admirable life’s work.

Archimandrite Gervasios Raptopoulos serves the suffering man, with total modesty, deep devotion and admirable effectiveness in all Continents of the World, without making discriminations in terms of race, sex and religion.

Thousands men and women in prisons from 90 countries all over the world have felt this Father’s warmth and support, whereas multiple thousands have found again their lost hope in life, peace in heart and God’s path, through his guidance.

His efforts are very unique in the global scale. Through his everyday hard and challenging work with the people who had broken the law he appeals to their conscience, and what is the most crucial -supports them in finding inner peace, that helps one in his spiritual renewal. The man cured in this way, passes this gift of peace to the society to which he returns, and -what is enormously important- this contributes to building healthy societies.

Athens 22.9.2017

The President

Ioannis Anagnostopoulos 

 

   

σελίδα 1 απο 106

Developed by © mpistiries.com