Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

α. Ὁ Σύνδεσμός μας δὲν τυγχάνει χορηγιῶν ἀπὸ Ὑπουργεῖα, κρατικοὺς ὀργανισμούς, ἐκκλησίαν κ.λπ., ἀλλά, μόνον μὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ εὐλαβοῦς καὶ τοῦ κοινωνικὰ εὐαισθητοποιημένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔχομεν ἀποστείλει εἰς τὰ 18 ἔτη, κατὰ τὰ ὁποῖα δραστηριοποιούμεθα, ἄνω τῶν 60.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ κυρίως εἰς τὸ ἐξωτερικόν: εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν-Βοσνίαν-Κοσσυφοπέδιον, Ρουμανίαν, Οὐκρανίαν, Γεωργίαν, Ρωσσίαν, Ἀφρικήν, Ἰνδίαν μέχρι καὶ Μαδαγασκάρην.

 

1995. Συγκέντρωσις καὶ ἀναχώρησις ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν.

 

 


1995. Οἱ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες τοῦ Συνδέσμου μας εἶχον προορισμὸν τὸ Βελιγράδι, ὅπου τὶς παρελάμβανε τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας πρὸς διανομὴν εἰς ὅλην τὴν Γιουγκοσλαβίαν. Ἄφιξις μιᾶς ἀποστολῆς συνοδευόμενης ἀπὸ τὸν τότε Γενικόν μας Γραμματέα Στρατηγὸν κ. Κων/νον Τσιτίνην.

 

 

 

Ἄφιξις ἄνθρωπιστικῆς βοήθειας εἰς τὸ ὀρφανοτροφεῖον τῆς Μπάνια Λούκα (Banja Luka) Βοσνίας.  Παραλαμβάνει ὁ Σέρβος ἁγιορείτης μοναχὸς π. Ἀχιλλεὺς Ντόντιτς (Dodic).

 

 Ὀκτώβριος 1996. Τὸ μέλος μας, κ. Σπυρίδων Μάντζαρης συνώδευσε δεκάδες ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες τοῦ Συνδέσμου μας.

Πρὸ τοῦ μνημείου τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Σέρβου Ἱεράρχου Ἰουστίνου Πόποβιτς (Justin Popovic) εἰς τὰ Βράνια (Vranje).

 

 

Δεκέμβριος 1996

Παραλαβὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας εἰς τὰ καταφύγια τῶν Σέρβων, Ἱερὰ Μητρόπολις Τούζλα (Tuzla ).

 

 

Δεκέμβριος 1996

Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν, μὲ τὴν συνοδείαν τοῦ τότε Γενικοῦ Γραμματέως μας, στρατηγοῦ Κων/νου Τσιτίνη.

 
 

2004

Παραλαβὴ καὶ διαλογὴ ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν εἰς τὴν Μολδαβίαν.

 

 


 

 

Εὐαίσθητα νωπά τρόφιμα, ὡς π.χ. ροδάκινα, διὰ τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται τεράστιες φροντίδες καὶ ἀστραπιαῖες ἐνέργειες, δὲν τὰ καταδέχονται ἄλλες ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ἀπόστολος Παῦλος ὠργάνωσε τὴν ἔγκαιρον ἀποστολὴν καὶ διανομὴν -εἰς ὅλες τὶς πόλεις καὶ χωριὰ τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας- δεκάδων χιλιάδων τόννων νωπῶν φρούτων, διὰ τοὺς πεινασμένους δεινοπαθοῦντες Σέρβους, ἀντὶ νὰ καταλήξουν εἰς τὶς χωματερές. 

  Νοέμβριος 2006

Ἡ Φιλανθρωπικὴ Ὀργάνωσις Μati Tatjana μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Κοσσυφοπεδίου κ. Ἀρτεμίου παραλαμβάνει καὶ διανέμει τὴν ἀνθρωπιστικὴ βοήθειαν, ποὺ ἀποστέλλομε.

Εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις Σερβικὴν Πρεσβείαν ὑπεγράφησαν ἐπισήμως σχετικὰ συμβόλαια μεταξὺ τῆς Ὀργανώσεως Μati Tatjana καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» διὰ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

 

 

 

 

β. Πέραν τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἐκρίναμε σκόπιμον νὰ ἀποστείλωμεν καὶ πνευματικὴν τροφήν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔχομεν μεγίστην ἀνάγκην οἱ πάντες, ἰδίως οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες: Δεκάδες ἑκατομμύρια ἱερῶν Εὐαγγελίων καὶ προσευχητάρια, εἰς τὴν μητρικήν των γλῶσσαν ἀπεστείλαμε εἰς Γιουγκοσλαβίαν, Ρουμανίαν, Οὐκρανίαν, Γεωργίαν, Κένυαν, Τανζανίαν, Κογκό, εἰς τὰ ἐκεῖ Πατριαρχεῖα, πρὸς δωρεὰν διανομήν.

Γεωργιανὴ γλῶσσα


Ρ
ωσσικὴ γλῶσσα


Ρουμανικὴ γλῶσσα


Εἰς ἀφρικανικὰς διαλέκτους


Σερβικὴ γλῶσσα

 

 

 

γ. Εἰς τὰ πλαίσια τῶν σκοπῶν του ὁ Σύνδεσμός μας εὑρίσκεται εἰς συνεχῆ καὶ στενὴν ἐπαφὴν μὲ ἀδελφοὺς Ὀρθοδόξους εἰς ὅλη τὴν γῆ.

 

 

Ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Παῦλος καὶ ὁ Μητροπολίτης Σεράγεβο (Sokolac Βοσνία) κ. Νικόλαος, ὅταν μᾶς ἐπεσκέφθησαν εἰς τὴν Ἀθήνα (1998).

 


 

 

 

 

25 Μαρτίου 1995. Ὅταν ἐξεναγήσαμε 4 Σέρβους Ἐπισκόπους εἰς τὰ μαρτυρικὰ Καλάβρυτα.

Ἀπὸ ἀριστερὰ ὁ Ὄσιγεκ (Οsijek σήμερα Κροατία) κ. Λουκιανός, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ πρώην Ἑρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος Γέφτιτς (Jevtic), ὁ Πρωτοσύγγελος τοῦ Πατριαρχείου καὶ νῦν Ἐπίσκοπος Μιλέσεβου κ. Φιλάρετος καὶ ὁ μακαριστὸς τότε Μιλέσεβου κυρὸς Βασίλειος.

 

 


 Οἱ ἴδιοι Μητροπολίτες φιλοξενούμενοι εἰς τὴν Ἀθήνα.

 

 


 

 

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς Ἑλληνομαθεῖς Σέρβους κληρικοὺς, ὁ π. Δανιὴλ Πέροβιτς (Perovic), Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, φιλοξενούμενός μας.

 

 

 

Ἐκ δεξιῶν ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Σερβικῆς Δημοκρατίας τῆς Βοσνίας κ. Νικόλαος Κόλιεβιτς (Nicola Kolievic), ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπεσκέφθη εἰς τὴν Ἀθήνα τὸν Δεκέμβριον 1995. Ἀργότερα τὸν «αὐτοκτόνησαν»…

 

 

 

δ. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν ἑκατοντάδες ἄνθρωποι ἐπέρασαν ἀπὸ τὰ γραφεῖα μας. Τοὺς περιεθάλψαμε, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐνισχύσαμε νὰ ἐπιστρέψουν καὶ «στεριώσουν» εἰς τὶς πατρίδες τους.

 

 

Ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1990.

Διάλυσις τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας. Μία ἀκόμη οἰκογένεια ξερριζωμένων προσφύγων ἀπὸ τὴν Βοσνίαν εὑρίσκει θαλπωρὴ εἰς τὰ γραφεῖα μας· ἡ μικρὴ Μαρίνα μὲ τὸν πατέρα της.

 

 
 

 

 

Χειμώνας 1999

Ὁ νεογέννητος Ἐμμανουὴλ (οἱ γονεῖς του ἀπὸ τὸ Pozarevac Σερβίας) «δὲν ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ». Μὲ 38 πυρετὸ καὶ χωρὶς στέγη εὑρῆκε κάποια ἀνακούφισιν καὶ αὐτὸς εἰς τὸν Σύνδεσμόν μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com