Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος.
 
Τὸν ἐν λόγῳ λαμπρὸν κληρικὸν τὸν ἐγνώρισα πρὸ 55 ἐτῶν εἰς τὰς συγκεντρώσεις τοῦ ἀνεπανάληπτου, θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἐργάτου, τοῦ θρυλικοῦ γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη.
 
Ἐγεννήθη τὸ 1931 εἰς τὸν Αἰμιλιανόν Γρεβενῶν ἀπὸ τὴν πολύτεκνον οἰκογένειαν Ἰωάννου Ραπτοπούλου. Τὸ 1955 ἔλαβεν τὸ πτυχίον του ἀπὸ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης.
 
Τὴν 8ην.11.1959 ἐχειροτονήθη ἱεροδιάκονος καὶ τὴν 8ην.11.1963 Πρεσβύτερος-Ἀρχιμανδρίτης ὑπηρετήσας ὡς ἱεροκῆρυξ Νευροκοπίου καὶ Ζιχνῶν, Σιδηροκάστρου, Θεσσαλονίκης, Σερρῶν καὶ Νιγρίτης, Κασσανδρείας. Τὸ 1972-1974 ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Θρησκευτικὴν Ὑπηρεσίαν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς 10ης Μεραρχίας Πεζικοῦ. Τὸ 1964 ἵδρυσε τὴν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολικὴν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα «ἡ Ὁσία Ξένη», μέσῳ τῆς ὁποίας μέχρι σήμερον ἐργάζεται ἀκαμάτως, διὰ τὴν ἀποφυλάκισιν χιλιάδων ἀπόρων κρατουμένων καὶ φυγοποίνων, τόσον εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅσον καὶ εἰς τὴν Ἀλβανίαν, Αἴγυπτον, Ἰσραήλ, Κύπρον, Μαδαγασκάρην, Πολωνίαν. Μέχρι σήμερον ἔχει ἀποφυλακίσει περὶ τοὺς 11.000 κρατουμένους καὶ φυγόποινους ἔναντι 2.650.000 εὐρώ, ἐφοδιάζων τοὺς ἀποφυλακιζομένους καὶ μὲ εἰδικὴν συστατικὴν ἐπιστολήν. Ἡ ἐν λόγῳ εἰδικὴ ἐπιστολὴ ἔχει μεταφρασθῆ εἰς 20 γλῶσσες.
 
Ὁ πατὴρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος ὀργανώνει τὴν ὅλην του ἀνθρωπιστικὴν δραστηριότητα, οὕτως ὥστε εἰς τοὺς ἀποφυλακιζομένους νὰ ἀποστέλλωνται δέματα μὲ ὅλα τὰ χρειώδη, καθὼς καὶ εἰς τὶς οἰκογένειές των. Τέκνα ἀπόρων κρατουμένων λαμβάνουν μηνιαῖον ἐπίδομα 300 εὐρώ μέχρι τὴν ἀποφυλάκισιν τοῦ πατρός, ἤ, ἐὰν δὲν καταστῇ ἐφικτὴ ἡ ἀποφυλάκισις τοῦ πατρὸς, μέχρι πέρατος τῶν σπουδῶν των ἐνισχύονται καὶ, ἐὰν τύχῃ ὁ γονεὺς νὰ πεθάνῃ εἰς τὰς φυλακάς, τότε λαμβάνει ἡ οἰκογένεια ἐπίδομα διὰ βίου.
 
Τὸ θεάρεστον ἔργον τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πατρός Γερβασίου Ραπτοπούλου ἔχει ἀναγνωρισθῆ καὶ βραβευθῆ, ὄχι μόνον ἀπὸ Πρεσβείας, Προξενεῖα, Διευθυντὰς Φυλακῶν, Δήμους, Κοινότητες, Συλλόγους, Μητροπολίτας, ἀπὸ διάφορα Ὑπουργεῖα Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ, ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
 
Εἶναι ἐπίσης συγγραφεύς 52 βιβλίων, 17 δεκαεξασέλιδων καὶ πολλῶν ἑτέρων ἄρθρων εἰς πληθώραν περιοδικῶν.
Τιμῶμεν σήμερον τὸν σεβαστὸν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γερβάσιον Ραπτόπουλον (διὰ τὸν ἀκέραιον χαρακτῆρα, ἦθος, εὐσυνειδησίαν, εὐλάβειάν του καὶ διὰ τὴν μεγάλην κοινωνικὴν προσφορὰν ἐπὶ 31 συναπτὰ ἔτη), ἐφαρμόζοντα τὸ Παύλειον: «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Β’ Κορ. 11, 29), δηλαδὴ «ποιὸς ταλαίπωρος κλείεται διὰ ἀσήμαντους λόγους ἤ διὰ  ἀσήμαντα χρέη εἰς τὴν φυλακὴν καὶ ἐγὼ δὲν ὑποφέρω…»
 
Ἄς εὐχηθῶμεν εἰς τὸν γέροντα Γερβάσιον τὸ τοῦ Δαυίδ: «ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου», διὰ νὰ δύναται νὰ συνεχίσῃ περαιτέρω τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, διότι ὁ θερισμὸς τεράστιος, οἱ δὲ ἰδανικοὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου ἐλάχιστοι . . .
 
Παρακαλεῖται ὁ ἐν πνεύματι «ἀδελφὸς» τῶν ταλαιπωρημένων φυλακισμένων νὰ προσέλθῃ διὰ τὴν παραλαβὴν τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μὲ θερμὴν παράκλησιν, ὅπως ὅλοι μας τὸν εὐχαριστήσωμεν μὲ ἕν θερμὸν συγκλονιστικὸν χειροκρότημα.

epainoi_21_1_09_Page_09.jpg
 
 

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com