Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Οἱ ἔχοντες αὐτὸν τὸν πόθον, μὲ πρωτεργάτην καὶ κύριον μοχλὸν τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ἀπεφασίσαμε τὴν Ἵδρυσιν Σωματείου «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸ ὁποῖον σκοπὸν ἔχει τὴν πραγματοποίησιν τῆς προσευχῆς τῶν ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, δηλαδή: «Χριστέ μας, βοήθησέ μας νὰ ἐλευθερωθῶμε καὶ θὰ σοῦ κτίσωμε μεγαλοπρεπῆ Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ». Αὐτὴν τὴν προσευχὴν τὴν υἱοθέτησεν ἡ Δ΄Ἐθνικὴ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα της εἰς τὸ Ἄργος, τὴν 31.7.1829. Τὸ ἐν λόγῳ Διάταγμα τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἐξεδόθησαν καὶ βασιλικὰ διατάγματα (ΦΕΚ 12/11.4.1838).

Ἱερὸς Ναὸς αὐτὸς τῆς «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος» θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι περίλαμπρος καὶ νὰ εὑρίσκεται εἰς περίοπτον ἀλλὰ καὶ προσβάσιμον τοποθεσίαν.

Εἰς τὶς τοιχογραφίες του θὰ κυριαρχοῦν οἱ πρόδρομοι τῆς Ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, οἱ Νεομάρτυρες *, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ τῆς θαρραλέας ὁμολογίας των εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τῆς ἐμμονῆς των νὰ διατηρήσουν τὴν ἐθνικήν των συνείδησιν, ἔχυσαν τὸ ἅγιον αἷμα των.

Τοιουτοτρόπως ἐδίδαξαν καὶ τοὺς ἀλλαξοπιστήσαντας νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ νὰ διατηρήσουν τὴν ἐθνικήν των ἑλληνικὴν συνείδησιν.

* Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ἔχουν ἤδη ἁγιογραφηθῇ πληθώρα Νεομαρτύρων, ἀλλά, λόγῳ τοῦ μικροῦ μεγέθους τοῦ Ναοῦ ἐκεῖ, παρελήφθησαν πολλοὶ Νεομάρτυρες. Εἰς τὸν περίλαμπρον Ναὸν τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» θὰ ἁγιογραφηθοῦν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀπὸ ὅλην τὴν Ὑφήλιον.

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com