Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

ΑΙΤΗΣΙΣ ΜΕΛΟΥΣ EΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ του ΕΘΝΟΥΣ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ...........................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΝ ......................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ..........................................................................

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ................................................................

ΑΡ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ........................................................

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ................................................... .............

ΠΟΛΙΣ ............................................................. ΤΚ..................

ΕΝΟΡΙΑ ...................................................................................

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ .......................... ...................................

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ ...................................................

E-MAIL ................................@..................................................

Ἐπιθυμῶ νὰ γίνω μέλος τοῦ Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» συμφωνῶν μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τοὺς σκοπούς του καὶ ἀναλαμβάνων τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ μέλους, ὅπως αὐτὰ διατυπώνονται εἰς τὸ Καταστατικὸν τοῦ Σωματείου καὶ εἰς τὴν «Διακήρυξιν τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Θὰ ἀγωνισθῶ παντοιοτρόπως μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις διὰ τὴν ὑλοποίησιν τῆς προσευχῆς καὶ τὴν πραγμάτωσιν τῆς ὑποσχέσεως ὅλων τῶν ἡρώων καὶ Ἐθνομαρτύρων τοῦ 1821, διὰ τὴν οἰκοδόμησιν περικαλλοῦς Ναοῦ μετὰ προσκτισμάτων εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποτελῇ μνημεῖον δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ παρακλήσεως πρὸς τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν. Ἰδιαιτέρως, δύναμαι νὰ προσφέρω ἐθελοντικὲς ὑπηρεσίες εἰς τὸν τομέα ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

• Δικαίωμα ἐγγραφῆς 5 εὐρώ
• Συνδρομὴ 5 εὐρώ

Ἐν ..................... τῇ ................ 2012

Ὀνοματεπώνυμον/Ὑπογραφή

 

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com