Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Άρθρα - Πνευματικές Δραστηριότητες

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΦΟΡΟΣ (48σέλιδο)

Φωτεινὴ Γραμμὴ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους
και Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA


Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3948/7.9.2005 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ1. Ἐμπνεόμενες οἱ παραπάνω ὀργανώσεις ἀπὸ τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς αἰώνιες ἀξίες τοῦ Ἔθνους μας καὶ τῆς Φυλῆς μας (Θρησκεία, Ὀρθοδοξία, Πατρίδα, Οἰκογένεια) ἀγωνίζονται καὶ ἐνεργοῦν ὑπὸ τὸν προβολέα αὐτῶν τῶν ἀξιῶν, ἀγωνίζονται νὰ ὑπηρετοῦν τὸ ἱερό, τὸ ἅγιο, τὸ φιλάνθρωπο, τὸ ἀληθινό, τὸ δίκαιο καὶ γενικὰ τὸ ἐνάρετο καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν ὑλικὴ ἀνακούφιση καὶ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση τῶν συνανθρώπων μας.

Διαπιστώνοντας ὅτι τὸ κακὸ εἶναι ὀργανωμένο, δρᾶ συστηματικὰ καὶ ἐξαπλώνεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, ἐνῷ ἀντίθετα τὸ καλὸ συρρικνώνεται συνεχῶς μὲ ἀριθμητικὴ πρόοδο, συνειδητοποιήσαμε ὅτι εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ὀργανωθοῦμε καὶ ἐμεῖς καὶ νὰ ἐνεργοῦμε ὁμαδικὰ καὶ ὄχι μεμονωμένα. Διότι μεμονωμένα ὁ καθένας ἐξουθενώνεται πολὺ εὔκολα ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο κακὸ καί «παραμορφώνει τὸ πρόσωπό του», μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα ὁ «ἀντικείμενος» νὰ ψιθυρίζει στὸ αὐτὶ τοῦ κάθε ἔντιμου, ἠθικοῦ, εὐσυνείδητου, ἀκέραιου, ἐνάρετου Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ καὶ οἰκογενειάρχη βιοπαλαιστῆ: «εἶδες τί ἔπαθε ὁ τάδε, κάθισε στ᾽ αὐγά σου, γιὰ νὰ μὴν ἔχεις τὴν τύχη του…».
2. Ἔτσι καθένας ἀναγκάζεται νὰ κάνει ἀβαρία στὴν ὀρθόδοξη πίστη του, τὴν ἰώβεια ὑπομονή του καὶ τὴν ἠθική, γιὰ νὰ λυτρωθεῖ ἀπὸ τὸ πολυώνυμο, ὀργανωμένο καὶ συστηματικὸ στὴ δράση του κακὸ, λέγοντας: «ὢχ μωρὲ ἀδελφέ, σὺ θὰ βγάλῃς τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα!»…
3. Αὐτὴ ἡ κοινωνικὴ ραστώνη τοῦ ἀτόμου ἀποτελεῖ τὴν ἀχίλλεια πτέρνα τῆς εὐπρέπειας, τῆς αἰδοῦς, τῆς σωφροσύνης, τοῦ ὀρθόδοξου βιώματος, τῆς κοινωνικῆς γαλήνης, τῆς εὐημερίας καὶ συνολικὰ τῆς δημοκρατίας καὶ εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐπικράτησης τῆς κακίας, τῆς ἔριδας, τῆς κομπορρημοσύνης, τῆς ἀναίδειας καὶ τῆς ἀναισχυντίας . . .
4. Γι᾽ αὐτὸ λοιπόν ἐπιβάλλεται νὰ δημιουργήσουμε ὅλοι μαζὶ ἕνα ἀδιάρρηκτο πυρῆνα καὶ νὰ συσπειρωθοῦμε («ἐν τῇ ἑνώσει ἡ ἰσχύς»).
5. Παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς ὀρθοφρονοῦντες ἐθνικά, θρησκευτικὰ καὶ κοινωνικὰ Ἕλληνες καὶ φιλέλληνες νὰ ἑνωθοῦμε, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιπαρατάξουμε σθεναρὴ ὀργανωμένη ἀντίδραση ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὀργανωμένου κακοῦ καί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχουμε ἐπιτυχίες…ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


1. Εἴμαστε μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ποὺ ἔχουμε διμέτωπο ἀδήριτο ἀγῶνα: πρῶτον νὰ ἀποκαθάρουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ μετὰ ὅλη τὴν κοινωνία. Πεινᾶμε καὶ διψᾶμε νὰ ἔλθει καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ, γιὰ νὰ ἐκτοπίσουμε ἀπὸ τὴν κοινωνία τὸν κοσμοκράτορα τοῦ «αἰῶνος τούτου», τὸν χαιρέκακο διάβολο. Δὲν εἴμαστε οὔτε ἀργόσχολοι οὔτε στὴν ἀκμὴ τῆς ἡλικίας μας, ἀλλὰ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δυστυχῶς ὑπερήλικες, ἀσθενεῖς καὶ πολύ ἐπιβαρημένοι. Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ἠθικὸ καθῆκον μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ἐργαζόμαστε χωρὶς ἀμοιβή, νὰ μοχθοῦμε καὶ νὰ ἀναλισκόμαστε, ἀπὸ πολὺ πρωὶ μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα, ἐπὶ 365 μέρες τὸ χρόνο, γιὰ νὰ ἐπικρατήσουν τὰ κοινωνικὰ προστάγματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὅπως π.χ.: «…τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης…» (Β’ Κορ. Η’, 13-4) (δηλαδὴ νὰ δίνουμε ἀπὸ τὸ περίσσευμά μας, γιὰ νὰ συμπληρώνουμε τὸ ὑστέρημα τῶν ἄλλων καὶ ἔτσι νὰ ὑπάρχῃ ἰσότητα) καί «…μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτον Γ’, 14) (νὰ κάνουμε καλὰ ἔργα, γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν ὅλα). Δηλαδὴ πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη, γιὰ νὰ ἀνακουφίζονται οἱ συνάνθρωποί μας ποὺ ὑποφέρουν σωματικὰ καὶ νὰ ἀναγεννῶνται πνευματικά, πρὸς δόξα Θεοῦ.
2. Δὲν παρακινούμαστε στὸ ἔργο μας ἀπὸ ἰδιοτέλειες ἢ ὑστεροβουλίες ἢ ὑποχθόνιες σκοπιμότητες ἢ προσπάθεια ἀνάδειξης συγκεκριμένων προσώπων. Ὅλα ὅσα κάνουμε, τὰ κάνουμε χωρὶς ἴχνος ἰδιοτέλειας, χωρὶς κανένα ἐλατήριο ἐθνικιστικὸ ἢ κυριαρχικὸ ἐξουσιαστικό. Ὅσα κάνουμε, τὰ ἐκπληρώνουμε ἐνσυνείδητα, γιὰ νὰ διατυμπανίσουμε τὴν ἀποστροφή μας πρὸς τὴν σημερινὴ πνευματικὴ μάστιγα – τὶς παντοειδεῖς μεθυστικὲς οὐσίες, τὰ ναρκωτικά, τὶς ἀνέσεις, τὴν κοινωνικὴ ἀδιαφορία, τὴν ἀνευθυνότητα, τὴν ἀναισθησία, τὴν προσωπική «τακτοποίηση», τὴν ἀπληστία τῆς κοιλίας καὶ τοῦ ὑπογάστριου καὶ γενικὰ τοῦ μηδενισμοῦ, ποὺ δημιουργοῦν σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκη ... Προσπαθοῦμε νὰ πηγαίνουμε πάντοτε ἐνάντια πρὸς τὰ ἑκάστοτε ρεύματα καὶ νὰ διδάσκουμε διὰ τοῦ παραδείγματος τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας. Πιστεύουμε ὅτι ὁ σοφὸς ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ δικαιολογεῖται καὶ ἐπαναπαύεται, ἀλλὰ νὰ ἀναλογίζεται τὶς συνέπειες τῶν πράξεών του. Γιατὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὕψιστο νόημα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ, δηλαδὴ ὁ προορισμὸς τoῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ ἠθικὴ τελείωση καὶ ὄχι ὁ κορεσμὸς μας ἀπὸ ἡδονές, ἀπὸ πλούτη καὶ ἀπὸ δόξα.
Ἔχουμε συνείδηση ὅτι ἁπλῶς κάνουμε τὸ καθῆκόν μας. Θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε περισσότερα, ἄν εὑρίσκαμε ἔμπρακτη κατανόηση καὶ ὅλοι οἱ νουνεχεῖς Ἕλληνες ποὺ ὑγιῶς σκέπτονται ἐθνικά, κοινωνικά καὶ θρησκευτικά, ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι Κηρυναῖοι καὶ καλοὶ Σαμαρεῖτες συμπαραστέκονταν καὶ ἐνίσχυαν τὸ ἔργο μας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων.

Α) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
ΦΑΡΟΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ,
ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΡΙΧΝΕΙ ΑΠΛΕΤΟ ΦΩΣ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΝΤΟΥ
(Φωτίζει, ἀφυπνίζει, παιδαγωγεῖ, καθοδηγεῖ)


1. «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ἦταν ὁ τίτλος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ καὶ Τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, ποὺ προγραμματίζαμε νὰ λειτουργήσουμε, τὸ ἔτος 1988-1989. Τότε, παρὰ τὸ ὅτι, μετὰ ἀπὸ τεράστια ἐμπόδια, χρονοβόρες γραφειοκρατικὲς διαδικασίες καὶ σκόπιμες κωλυσιεργίες, εἴχαμε πάρει καὶ συχνότητα καὶ ἔγκριση γιὰ τοποθέτηση τῆς κεραίας μας κάτω ἀπὸ τὰ ραντὰρ τῆς Πεντέλης, ὅμως ποτὲ δὲν ἐκπέμψαμε, γιατὶ δὲν μᾶς δόθηκε αὐτοτελὴς συχνότητα, ἀλλὰ σύγχρηση, τὴν ὁποία ἀρνηθήκαμε καθὼς δημιουργοῦσε σύγχυση. Ἄλλοι ὑποψήφιοι τότε σταθμοί, παρόλο ποὺ εἶχαν τὶς κεραῖες τους παράνομα (μέσα σὲ στρατόπέδα ἢ πάνω σὲ πύργους ΟΤΕ κλπ, κλπ), ὅμως πῆραν συχνότητα καὶ λειτουργοῦν μέχρι σήμερα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ σημερινὸ χάος τῶν ραδιοεπικοινωνιῶν. Μάλιστα μὲ τὸν Νόμο 2778/99 (ΦΕΚ Α' 295/30.12.99) δωρήθηκαν στούς «καναλάρχες» οἱ συχνότητες καὶ τοὺς νομιμοποίησαν, χωρὶς νὰ καταβάλλουν αὐτοὶ οὔτε ἕνα εὐρὼ γι᾿ αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητο καὶ σὲ μεγίστη ἀνεπάρκεια ἀγαθό, τὴν δυνατότητα πανελλήνιας ἐμβέλειας. Κοινὸ μυστικό, ὅμως, εἶναι ὅτι οἱ διάφοροι σταθμοὶ πέρασαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στὰ χέρια τῶν διαπλεκόμενων συμφερόντων, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὰ παρασκήνια οὐσιαστικὰ κυβερνοῦν, χωρὶς οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις νὰ ἐνδιαφέρονται πραγματικὰ νὰ μπεῖ τάξη στά «ἐρτζιανά», καὶ κρατοῦσαν τοὺς διάφορους σταθμοὺς σὲ ὁμηρεία, γιὰ νὰ εἶναι πάντοτε ὑποχείρια τῶν ἰθυνόντων…
2. Μὴ μπορῶντας νὰ ἀνεχθοῦμε περισσότερο τὸν συστηματικό, ἀχαρακτήριστο καὶ ἀπαράδεκτο παραγκωνισμό μας, ἀναγκασθήκαμε νὰ διαμαρτυρόμαστε συνεχῶς, προφορικὰ καὶ γραπτά, πρὸς τοὺς τότε ἰθύνοντες καὶ κρατοῦντες.
3. Καὶ ἐπειδὴ ὅλοι παρουσιάζονταν ὡς ἀναρμόδιοι, ἀναγκάσθηκε ὁ πρωτοστατῶν, στὶς 14.8.1990, νὰ στείλει αὐστηρὴ ἐπιστολὴ πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνευθυνοϋπεύθυνους «ἁρμόδιους». Μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε:
«…Ἔχουμε νὰ κάνουμε πραγματικὰ μὲ σοβαρὲς κρατικὲς ὑπηρεσίες καὶ μὲ χρηστὸ κράτος, στὸ ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐλπίζει καὶ νὰ βασίζεται, ἢ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κράτος ἀναξιόπιστο, στὸ ὁποῖο μόνο πονηροὶ καὶ γόητες, ἕρποντας καὶ γλείφοντας, θὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴ θέλησή τους, μὲ ἔμμεσο ἢ ἄμεσο συνεργὸ τὸ ἐπίσημο κράτος; Εὐλογεῖ τὸ κράτος ἀδικίες καὶ ἀτιμίες ἐπίσημα ; ...


Στὴν Ἑλλάδα συνήθως μὲ τὸ τίποτε προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίες καὶ μέ «λαδώματα» κατορθώνουν νὰ ὑπάγονται σὲ ἀναπτυξιακοὺς νόμους καὶ νὰ παίρνουν ἐπιδοτήσεις, ἐπιχορηγίες μέχρι καὶ 60% ἢ 70% κλπ. Ἐμεῖς ὅμως, μέ «τὸ σταυρὸ στὸ χέρι», παρακαλοῦμε μὲ ἀπόλυτη ἐντιμότητα νὰ μὴ μᾶς παραγκωνίζουν. Ἀλλὰ δυστυχῶς, ἐπειδὴ ζῶ πάνω ἀπὸ σαράντα χρόνια στὴ Γερμανία, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸ κράτος καὶ οἱ πάντες ἀξιοκρατικὰ πετυχαίνουν τὰ πάντα, φαίνεται πὼς λησμόνησα ὅτι κατάγομαι ἀπὸ μία χώρα, στὴν ὁποία, ὅπως τὰ γεγονότα φωνάζουν, τὸν τελευταῖο λόγο ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ «δωροδοκία», τό «φιλοδώρημα», ἡ θρασύτητα, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτηση τῶν ὑποχρεώσεων. Λησμόνησα πὼς πρόκειται γιὰ μία χώρα, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τίμιων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, καὶ κατορθώνουν νὰ ριζώνουν καὶ νὰ ἐπιβάλλωνται ὅσοι παρανομοῦν καὶ ἐνεργοῦν πραξικοπηματικά. Λησμόνησα πὼς ἡ Ἑλλὰδα εἶναι χώρα, ὅπου κυριαρχεῖ τό ‘’ἅρπαξε νὰ ζήσεις καὶ κλέψε νὰ ἔχεις’’, καὶ τότε μόνο θεωρεῖσαι ἱκανός, ἄν μπορεῖς, ὡς κλέφτης, νὰ κρυφτεῖς. Λησμόνησα πὼς ἡ πατρίδα μου εἶναι χώρα, ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι…». Πικρὴ πραγματικότητα, ὅπως γράφει καὶ ὁ θρυλικὸς καὶ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὸ περισπούδατο πόνημά του «Βασιλεύουν τὰ ἀγκάθια ;», τοῦ ὁποίου ἀποσπάσματα θὰ δημοσιεύουμε προσεχῶς.
4. Βέβαια καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιστολή μας, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενες καὶ οἱ ἑπόμενες, κανένα θετικὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶχαν, ἀλλ᾿ ἀντίθετα ἀρνητικό, γιατὶ οἱ ἰθύνοντες γίνονται, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν, «βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως» καί «παπικότεροι τοῦ πάπα» καὶ πασχίζουν νὰ ὑπηρετοῦν πιστότατα αὐτούς, ποὺ τοὺς ἀνέβασαν στὰ ἀξιώματα καὶ τοὺς προώθησαν ἐπιτήδεια, γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν ἰσχυρὲς φωνὲς ἀντίστασης, γιὰ νὰ μποροῦν ἀνενόχλητα νὰ καταρρακώνουν καὶ νὰ ἰσοπεδώνουν συστηματικὰ ὅλους τοὺς ἠθικοὺς κανόνες καὶ τοὺς φραγμοὺς καὶ νὰ ἐξουθενώνουν πιθανοὺς τολμηροὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἥρωες εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας, χαρακτηρίζοντάς τους καθυστερημένους, ὀπισθοδρομικούς, θρησκόληπτους, ὀπαδοὺς φυλετικῶν διακρίσεων, δικτατορικῆς νοοτροπίας καὶ γραφικοὺς τύπους…5. Γι᾽ αὐτό, ἀπὸ δεκαετίας ἐκδίδουμε τὸ περιοδικό μας μὲ τὸ ὄνομα «Φωτεινὴ Γραμμή», ὄχι γιὰ νὰ προσθέσουμε ἄλλο ἓνα στὰ χιλιάδες ποὺ κυκλοφοροῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ καλύψουμε ἓνα κενὸ καὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὸ νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ μὲ διάκριση, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχεται, χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε σὲ βάρος κανενός˙ ἓνα περιοδικὸ ποὺ νὰ διαπαιδαγωγεῖ καὶ ὄχι νὰ ναρκώνει πνευματικά, νὰ ἐνημερώνει καὶ ὄχι νὰ παραπληροφορεῖ καὶ νὰ ἐκμαυλίζει . . .

Β) ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»1. ΣΚΟΠΟΙ


Μεταξὺ τῶν πολλῶν σκοπῶν, οἱ ὁποῖοι λεπτομερῶς ἀναφέρονται στὸ Καταστατικό μας (ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν λεπτομερῶς, μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζί μας στὸ τηλέφωνο 210-3254321), εἶναι καὶ οἱ παρακάτω :


« Ἡ καλλιέργεια τῶν αἰσθημάτων εἰρήνης, φιλίας καὶ ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶνὈρθοδόξων, πρὸς ἀντιμετώπισιν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον τῶν δεινῶν τοῦ πολέμου, διὰ τὴν εἰρήνευσιν τῶν ἀντιμαχομένων, πρὸς καταπολέμησιν τῆς πείνας, τῆς δίψας, τῶν ἀσθενειῶν, τῆς ἡμιμαθείας, τῆς ἀγρίας ἐκμεταλλεύσεως, τῆς διεθνοῦς παραπληροφορήσεως καὶ κατασυκοφαντήσεως τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἡ ἐν γένει ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράστασις πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους ».
2. ΕΡΓΟ


α. Ὁ Σύνδεσμός μας δὲν παίρνει χορηγίες ἀπὸ ὑπουργεῖα, κρατικοὺς ὀργανισμούς, ἐκκλησία κλπ, ἀλλὰ μόνον μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ εὐλαβοῦς καὶ τοῦ εὐαισθητοποιημένου κοινωνικὰ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔχουμε στείλει, στὰ σχεδὸν 20 ἔτη ποὺ δραστηριοποιούμαστε, πάνω ἀπὸ 75.000 τόνους ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στὸ ἐσωτερικό, κυρίως ὅμως στὸ ἐξωτερικό: στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία – Βοσνία - Κοσσυφοπέδιο, Ρουμανία, Οὐκρανία, Γεωργία, Ρωσία, Ἀφρική, Ἰνδία μέχρι καὶ Μαδαγασκάρη κ.λπ.


β. Εἴμαστε ἀναγνωρισμένοι διεθνῶς. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2000, ὑπήρξαμε ἡ μόνη ἑλληνικὴ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωση καταχωρισμένη στὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν κοινοτήτων.


γ. Προσπαθοῦμε στὴν πράξη νὰ γινόμαστε τὸ μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο ὑλοποιεῖται ἡ ἀδελφικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη τῆς μεγάλης καρδιᾶς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ! ! !


δ. Πιστεύουμε ὅτι σημασία δὲν ἔχει ἄν στέλνει κάποιος ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, ἀλλὰ κυρίως ἄν φθάνει καὶ πρὸ παντὸς ποῦ καταλήγει καὶ ἀγωνιζόμαστε πάντοτε νὰ μοιράζεται ἡ βοήθεια σὲ ὅλους τοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας καὶ νὰ μὴ καταλήγει σὲ ἀετονύχηδες…


ε. Ἀγωνιζόμαστε, ὥστε ἀκόμη καὶ τὸ τελευταῖο «δίλεπτον τῆς χήρας» νὰ μὴ σπαταλᾶται, ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιεῖται ἀπόλυτα καὶ νὰ γραφεῖ στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς.


στ. Πέρα ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, κρίναμε σκόπιμο νὰ στείλουμε καὶ πνευματικὴ τροφή, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχουμε πολὺ μεγάλη ἀνάγκη ὅλοι, ἰδίως οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες: Δεκάδες ἑκατομμύρια ἱερῶν Εὐαγγελίων καὶ προσευχητάρια, στὴ μητρική τους γλῶσσα, στείλαμε σὲ Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Οὐκρανία, Γεωργία, Κένυα, Τανζανία, Κογκό, στὰ ἐκεῖ Πατριαρχεῖα, γιὰ δωρεὰν διανομή.


ζ. Ἑκατοντάδες ἀγόρια καὶ κορίτσια -Ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ ὀρφανὰ προσφυγόπουλα ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιο, φτωχὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴΜολδαβία, τὰ Σκόπια κλπ- φιλοξενοῦμε κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες σὲ ἑλληνικὲς κατασκηνώσεις.


η. ὉΔιορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος» γενικὰ φρονεῖ ὅτι δὲν εἶναι σωστὸ νὰ δίνουμε στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀναπτυσσόμενους λαοὺς ἕτοιμη τροφή, ἀλλὰ νὰ τοὺς ἐκπαιδεύουμε νὰ ἐξασφαλίζουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν, μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, τὴν ἁλιεία, μὲ γεωτρήσεις καὶ διά φορα ἀναπτυξιακὰ προγράμματα. Διότι ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα θερίζει - κάτω ἀπὸ διάφορες συνθῆκες στὶς ποικίλες περιπτώσεις- μέχρι ποὺ στὴν Ἀφρικὴ π.χ. πίνουν τὸ στάσιμο νερὸ μὲ χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια βακτήρια καὶ τοὺς θερίζει ἡ ἑλονοσία, οἱ γαστρεντερίτιδες καὶ ἄλλες μολύνσεις…


Κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ οἰκονομοτεχνικὰ ἐμπεριστατωμένα προγράμματά μας δεν ἐγκρίνονταν ἀπὸ τὸν ΥΔΑΣ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν (ὅπως καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μὲ τὸ ἔγγραφό του Α.Π. Φ. 7510/ΑΣ41212 ἀπὸ 26.9.2014 ἐπιβεβαιώνει), διότι τὰ δεκάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ τὰ ἔδιναν σέ «λαμόγια», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καί «ἀετονύχηδες», ποὺ διέθεταν κομματικὴ ταυτότητα ἢ εἶχαν συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα καὶ ὑπῆρξαν «ἀφισοκολλητές» τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων παρατάξεων...


θ. Νομίζουμε ὅτι ἡ πατρίδα μας πρέπει νὰ ἐνισχύει τέτοια προγράμματα, ὄχι μὲ βλέψεις ἀποικιοκρατικὲς ἢ διεισδυτικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ γιὰ ἀνθρωπιστικοὺς λόγους, καὶ νὰ συμπαραστεκόμαστε στοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ὥστε νὰ προβάλλεται ἔτσι καὶ ἡ Ἑλλὰδα δημιουργώντας φιλέλληνες, γιατί, δυστυχῶς, ὄχι μόνο οἱἝλληνες, ἀλλὰ καὶ οἱ φιλέλληνες συνεχῶς λιγοστεύουν…


ι. Ἐπίσης πιστεύουμε ὅτι πρέπει νὰ βοηθοῦμε τοὺς δυστυχισμένους λαοὺς νὰ ἀναπτυχθοῦν στὴ χώρα τους, νὰ παραμένουν στὶς ἑστίες τους καὶ νὰ διατηρήσουν τὴν ἰδιαίτερη πολιτιστική τους κληρονομιὰ καὶ τὶς παραδόσεις, μειώνοντας ἔτσι καὶ τὶς ἐδῶ ἐπιπτώσεις καὶ ἀναστατώ-
σεις…


ια. Ὅπως ἀναφέραμε καὶ στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τ. 33, σελ. 71-72, κατὰ ὑπολογισμοὺς τοῦ Σουηδικοῦ Ἰνστιτούτου, τὸ 2100 δὲν θὰ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα περισσότεροι ἀπὸ 2.000.000 Ἕλληνες (!), ὁπότε Ἀλβανοί, Πακιστανοί, ἀπὸΜπαγκλαντές καὶ λοιποὶ Μωαμεθανοὶ θὰ πολλαπλασιάζονται καὶ θὰ ἀποτελοῦν ἐδῶ τὴν πλειοψηφία καὶ ἀρχικὰ θὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση καὶ μετὰ γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Κοινοβούλιο… Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις συστηματικὰ θὰ συντονίζουν τὴ συσπείρωση τῶν ἑκατομμυρίων Μουσουλμάνων, ποὺ ἔχουν κυριολεκτικὰ καταπνίξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας καὶ ἀφενὸς θὰ καταστοῦν ρυθμιστικὸς παράγοντας καὶ ἀφετέρου, μὲ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος (οἱ Χριστιανὲς νὰ τεκνοποιοῦν ἕνα, δύο ἢ κανένα παιδί, ἐνῶ οἱ μουσουλμάνες πέντε-δέκα), θὰ ἀποκτήσουν τὴν πλειοψηφία καὶ θὰ ἐπιβάλουν τὸ κοράνιο καὶ ἀκραῖες μωαμεθανικὲς δοξασίες . . .


Μάλιστα τὸ τουρκικὸ Προξενεῖο Κομοτηνῆς διοργανώνει «καραβάνια» ἀπὸ λεωφορεῖα μὲ ἑτοιμόγεννες Τουρκάλες, ποὺ γεννοῦν σὲ μαιευτήρια τῆς Θράκης μὲ ἔξοδα τοῦ βαριὰ φορολογούμενου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἐπιστρέφουν στὴν Τουρκία μὲ τὰ παιδιά τους, ποὺ ἔχουν ἀποκτήσει ἐν τῷ μεταξὺ τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα. Μαζὶ μὲ τὸ εἰδεχθέστατο ἀνοσιούργημα, τοὺς Πομάκους νὰ τοὺς ἀναγκάζει τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ μάθουν τουρκικά, οὐσιαστικὰ ἔχουμε χάσει τουλάχιστον καὶ τὴν Θράκη μας...
Δυστυχῶς ἄφρονες πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος, ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ Δημάρχους, φεῦ καὶ ἀπὸ Μητροπολίτες, γίνονται «βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα» καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ πραγματοποιηθῇ ὄχι ἕνα ἀλλὰ 16 μωαμεθανικὰ τεμένη στὸ Δῆμο Ἀθηναίων, στὴν Θεσσαλονίκη μας καὶ ἀλλοῦ, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι de facto μουσουλμανικὴ μειονότητα καὶ πέραν τῆς Θράκης σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Στὴν προκειμένη περίπτωση ἐφαρμογὴ ἔχουν οἱ στίχοι τοῦ Ἐθνικοῦ μας ποιητῆ : «Φιλέλληνες, σῶστε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες». Καὶ σὲ αὐτὸ ψεύδονται ἀσύστολα, ἰσχυριζόμενοι ὅτι τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος στὸ Βοτανικὸ θὰ κοστίσει 1.100.000 €, ἐνῷ σύμφωνα μὲ ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἐπιβαρυνθεῖ μὲ ἄνω τῶν 150.000.000 €.


ιβ. Ἤδη τὰ ὀστᾶ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν, διότι ἀφήσαμε τὴν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας «ἀμπέλι ἀνοχύρωτο» μὲ τὴν ἀσύνετη πολιτικὴ τῶν ἰθυνόντων καὶ ἦλθαν πολλαπλάσιοι μωαμεθανοί, ἀπ᾿ ὅσους ἔδιωξαν οἱ ἥρωες πρόγονοί μας κάνοντας τὸ κορμί τους «κόσκινο», θυσιάζοντας τὴ ζωή τους γιὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὸν μωαμεθανικὸ ζυγό...


ιγ. Ἐπειδὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει μεγάλη δυστυχία, ἡ ὁποία θὰ ἐπιδεινωθεῖ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἐντείνουμε τὶς προσπάθειές μας, γιὰ νὰ βοηθοῦμε τοὺς Ἕλληνες πυροπαθεῖς, πολύτεκνους καὶ γενικὰ δεινοπαθοῦντες ὁμοεθνεῖς μας, διότι «εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων...» (Α΄ Τιμοθέου ε, 8).

Γ) ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΙΠΗ&ΠΑ
)


Ὁ ἱδρυτής του, ὁ ὁποῖος διέθεσε τὸ μόχθο τῆς ζωῆς του ποὺ δημιούργησε μὲ ἀπερίγραπτες θυσίες, στερήσεις, κακουχίες καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἐργαζόμενος σκληρότατα, ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία (10 ἐτῶν), ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὶς 8 τὸ βράδυ, καὶ ἀπὸ τὶς 8 μέχρι τὰ μεσάνυκτα φοιτῶντας στὸ νυκτερινὸ Γυμνάσιο καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα προμηθεύοντας τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ χρόνο, ἐπὶ 70 ὁλόκληρα χρόνια, χωρὶς νὰ χορτάσει μία νύχτα τὸν ὕπνο, δὲν ὀνόμασε τὸ Ἵδρυμά του ἀπαθανατίζοντας τὸ ὄνομά του ἢ τῶν προγόνων του, ὅπως συνηθίζεται. Πιστεύοντας ἀκράδαντα ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται κανεὶς νὰ εἶναι ἐπιδειξίας καὶ ματαιόδοξος, ἔβαλε πνευματικοὺς σκοποὺς καὶ γένικα πνευματικὲς ἀξίες τῆς Φυλῆς μας ὡς προμετωπίδα ὅλων τῶν ἐνεργειῶν ! ! !
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Συνοπτικά)


1. Τὸ Ἵδρυμα ἀποσκοπεῖ στὴ διάδοση τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν στὴν κοινὴ συνείδηση τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Νεολαίας. Ἐπίσης ἀποβλέπει στὴ μελέτη καὶ προβολὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Πίστης καθὼς καὶ στὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση Ὀρθόδοξων Ἱεραποστολῶν, ἄπορων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.
2. Πρωταρχικὸς σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος ὑπῆρξε ἡ ἀναστήλωση καὶ ἀναπαλαίωση τοῦ οἰκήματος στὸ ὁποῖο γεννήθηκε ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυρας Παῦλος ἀπὸ τὴν Ἀροάνια Καλαβρύτων καὶ ἡ ἀνέγερση περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ προσκτισμάτων εἰς μνήμη τοῦ Ἁγίου στὴ γενέτειρά του, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ γίνει πόλος ἕλξης καὶ νὰ βοηθήσει στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐρήμωσης τῆς ἐπαρχίας ἀπὸ τὴ μάστιγα τῆς ἀστυφιλίας. Κάθε χρόνο προσέρχονται στὴ μνήμη του (22 Μαΐου) ἑκατοντάδες προσωπικότητες ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ.3. Τὸ Ἵδρυμα πρωτοστατεῖ καὶ γιὰ τὴν ἀναστήλωση καὶ οἰκοδόμηση νέας πτέρυγας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Ἀροάνιας Καλαβρύτων.4. Τὸ Ἵδρυμα, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ μεγαλεπήβολου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἔνθερμα υἱοθετεῖ ὅσα περιληπτικά ἀναφέρονται παρακάτω. Ἐὰν τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο δὲν θελήσει νὰ παραχωρήσει τὸν χῶρο ἀνέγερσης τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου στὸ Σωτῆρα Κύριό μας) στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος (Τουρκοβούνια), ὅπως ὁρίστηκε πρὶν ἀπὸ περίπου 35 ἔτη (ἄρθρο 35 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 320/ 18.10.1969 Νομοθετικοῦ Διατάγματος, Κοινὲς Διϋπουργικὲς Ἀποφάσεις Δ3477/4115/4.5.1970 ΦΕΚΔ105/19.5.70, Δ227/1972 & Δ5085/ 5817/31.8.72), τότε τὸ Ἵδρυμα θὰ ζητήσει ἄλλες μεγάλες ἐκτάσεις ἔστω ὄχι τόσο δεσπόζουσες καὶ περίοπτες, ὅπως τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, καὶ ἄς ὄψονται οἱ ἰθύνοντες Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία . . .
5. Ὡς γνωστὸ ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς ἔφυγε τὸ 1967 μὲ τὸ ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης. Στὸ Παρίσι ὑπέγραψε «γραμμάτια», γιὰ νὰ τὰ ἐξοφλήσει, ὅταν κάποτε τὸν βάπτιζαν ὡς «σωτῆρα» καὶ θὰ τὸν ἐπέστρεφαν, ὅταν θὰ ἦταν ἡ κατάλληλη ὥρα, τέλος Ἰουλίου 1974. Τότε τοῦ ἀνετέθη ἡ ἐξουσία νὰ ὁδηγήσει τὴν χώρα σὲ ἐκλογὲς καὶ ἡ Κυβέρνηση, ποὺ θὰ προέκυπτε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς νὰ ἀποφασίζει τὶ θὰ καταργήσει καὶ τὶ θὰ προσθέσει. Ὅμως ἡ ὑποχρέωση, ποὺ ἀνέλαβε ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς ἔναντι τῶν δυτικῶν μας «φίλων» τὸν ἔκαναν τόσο «βασιλικότερο τοῦ βασιλέως καὶ παπικότερο τοῦ πάπα», οὕτως ὥστε αὐτὸς αὐταρχικὰ ὡς πρῶτο μέλημά του, προτοῦ τοῦ δοθεῖ ἡ ἐξουσία ἀπὸ τὸν λαό, εἶχε νὰ καταργήσει τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 320/18.10.1969 Ν.Δ., κοινὲς Διϋπουργικὲς ἀποφάσεις κ.λπ.6. Δυστυχῶς ὅμως κανένας δημοκράτης οὔτε ἡ Ἐκκλησία διοικούμενη ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν «τάνκς» Σεραφεὶμ καὶ ὅλους τοὺς πραξικοπηματίες ὄχι μόνο δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ προσφύγουν ἐναντίον τῆς ἀντισυνταγματικῆς αὐτῆς πράξης, ἀλλὰ τουναντίον τοὺς βόλευε ἄριστα νὰ κυβερνήσει καὶ αὐτὸς τὴν Ἐκκλησία πραξικοπηματικά, ὅπως σαφέστατα ἀναφέρει ὁ ἄριστος ἀείμνηστος καθηγητὴς Κων/νος Μουρατίδης στὸ περισπούδαστο πόνημά του «Ἡ Μεγάλη προδοσία (1973-1993) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ» (Ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι, 1993).
7. Καὶ οἱ μετέπειτα πολιτικοὶ κυβερνήσαντες τὴν Ἑλλάδα καὶ διοικήσαντες τὴν Ἐκκλησία Ἀρχιερεῖς οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκαν νὰ προσφύγουν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὶς αὐταρχικὲς ἐνέργειες τοῦ «μεγάλου ἐθνάρχη» καὶ ἔτσι «τσιμεντώθηκε» ἡ ἀντισυνταγματικὴ πράξη του.8. Αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο ἀντισυνταγματικό, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀντίθετο πρὸς τοὺς θείους κανόνες καὶ ἀσυμβίβαστο:


α. «Πᾶν δὲ ἀνάθεμα, ὃ ἐὰν ἀναθῇ ἄνθρωπος τῷ Κυρίῳ ἀπὸ πάντων ὅσα αὐτῷ ἐστιν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπὸ ἀγροῦ κατασχέσεως αὐτοῦ, οὐκ ἀποδώσεται οὐδὲ λυτρώσεται· πᾶν ἀνάθεμα ἅγιον ἁγίων ἔσται τῷ Κυρίῳ» (Λευϊτ. 27,28).


β. «Ἵνα μή τις τοῖς ἀλλοτρίοις κατακέχρηται», δηλαδὴ δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε τὸ οἰκόπεδο οὔτε τὰ χρήματα τοῦ ἐράνου νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἄλλο σκοπό.


γ. «Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἀφιερώθη εἰς τὸν Θεὸ ἔχει τὴν τιμή, ὡς Ἅγιο, νὰ φυλάσσεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτό» καὶ μένουν ἀναφαίρετα τὰ ὑποστατικὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (Kανὼν 24ος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).


δ. «Ὅσα ἀφιερώθησαν δημοσίως εἰς τὸν Θεὸν καὶ διὰ τὸν Θεὸν, αὐτὰ ὡς ἱερὰ νομίζονται (λογίζονται)» (Ἱερὸ Πηδάλιο, σελ. 99, ἐκδ. ΑΣΤΗΡ Παπαδημητρίου).


ε. «Ἐμποδίζεταί τις νὰ κτίσῃ εἰς τόπον ἱερόν, δηλαδὴ προωρισμένον διὰ τὴν θείαν λατρείαν. Ἀκόμη καὶ ἐὰν πέσῃ ὁ Ἱερὸς Ναός, ὁ τόπος ἀνίερος οὐ γίνεται» (Μέγας Φώτιος Τίτλος Β΄, κεφ. Α΄).


στ. «Ἐὰν ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα χαρίζει κάποιος εἰς ἄνθρωπον δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὰ ὁρίζῃ πλέον, πῶς αὐτά τὰ ὁποῖα ἀφιέρωσέν τις μίαν φορὰν εἰς τὸν Θεόν δύναται πάλιν νὰ τὰ ἐξουσιάζῃ ; » (Ἱερὸς Χρυστόστομος).


ζ. «Ὅσα τάζομεν εἰς τὸν Θεὸν δὲν εἶναι πλέον ἰδικά μας, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπαγγελία δὲν στέκει μόνον εἰς χρήματα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν προαίρεσιν» (Μέγας Ἀθανάσιος, Πηδάλιον ἔκδοσις ΑΣΤΗΡ σελ. 381).


η. «Ὡς κύρωσις τῆς ἀπαγορεύσεως ὁρίζεται ἡ ἀκεραιότης πάσης ἀπαλλοτριωτικοῦ περιεχομένου πράξεως καὶ ἐπέχει τὴν ἀπειλὴν κανονικῶν ποινῶν κατὰ παντὸς παραβάτου» (Κανὼν τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ 10ος τῆς Πρωτοδευτέρας).


θ. «Οὐδὲν τῆς φονικῆς κατακρίσεως ἀνεκτότερον, καὶ ὁ τὰ ἀνατεθέντα τοῦ Θεοῦ ὑφελόμενος (ἀφαιρέσας) οἰκονομεῖται ἕως τριετίας» (Κανὼν 8ος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης).


ι. «Τοὺς δὲ θείους κανόνας οὐκ ἔλαττον τὸν Νόμον ἰσχυροὶ καὶ οἱ ἡμέτεροι βούλονται Νόμοι θεσπίζομεν κρατεῖν μὲν ἐπ᾿ αὐτῆς τὰ τοῖς ἱεροῖς δοκοῦντα κανόσι, ὡς ἄν καὶ τοῖς πολιτικοῖς ἀνεγέγραπτο Νόμος» (Ἰουστίνια Κώδιξ 1, 3.45).9. Ἓνα ὅραμα τοῦ Ἱδρύματος, στὸν κοινωνικὸ τομέα, εἶναι νὰ ὑλοποιηθεῖ σχέδιο νὰ ἔρχονται ἐποχικοὶ ἐργάτες, κυρίως δυστυχοῦντες Ὀρθοδόξοι συνάνθρωποί μας, γιὰ ἐργασία. Μὲ τὴ συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας, παραγωγικῶν ὀργανώσεων καὶ ἐργατικῶν συνδικάτων νὰ πρωτοστατήσουμε γιὰ τὴν ὀργάνωση ἄφιξης δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας ἀπὸ τὴ Βοσνία, τὸ Κοσσυφοπέδιο, τὶς Παρευξείνιες χῶρες κλπ, σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη ἐργατικῶν χεριῶν, μὲ σκοπὸ νὰ ἐργάζονται μένοντας σὲ ἀνθρώπινες συνθῆκες. Στὴ συνέχεια νὰ ἐπιστρέφουν μὲ τὶς οἰκονομίες τους καὶ νὰ μποροῦν νὰ ζήσουν μὲ τὶς οἰκογένειές τους ὁλόκληρο τὸν ὑπόλοιπο χρόνο ἄνετα στὶς πατρίδες τους. Ἔτσι δὲν θὰ ἀνθεῖ τὸ δουλεμπόριο καὶ δὲν θὰ ἔρχονται μαζὶ μὲ τοὺς ἀμφίβολους οἰκονομικοὺς μετανάστες, μὲ ἐμπόρους ναρκωτικῶν, ὅπλων, λευκῆς σαρκὸς καὶ μὲ ἄλλα ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, ποὺ δημιουργοῦν τεράστιες ἀναστατώσεις . . . Παράλληλα, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὴν πνευματικὴ ἡγεσία καὶ μὲ διάφορες ἄλλες κοινωνικὲς ὀργανώσεις καὶ ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, θὰ μποροῦσαν οἱ φιλοξενούμενοι αὐτοὶ ἐργάτες νὰ διδάσκονται τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τοὺς ἑλληνικοὺς νόμους, νὰ ψυχαγωγοῦνται σωστὰ καὶ νὰ ὑπάρχει μία ἁρμονικὴ συμβίωση Ἑλλήνων καὶ ἀλλοδαπῶν. Αὐτὸ θὰ ἔχει τὸ πολὺ εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα νὰ περιορισθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸ τὸ ἔγκλημα καὶ νὰ διατηρηθοῦν οἱ συνεκτικοὶ κρίκοι τῆς φυλῆς μας -Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια-, ὥστε νὰ περισωθοῦν τό «ὅμαιμον», τό «ὁμόγλωσσον», τό «ὁμόθρησκον» καὶ τό «ὁμότροπον», χάρη στὰ ὁποῖα διασώθηκε ἡ φυλή μας στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων!!! Δυστυχῶς ὅμως, ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε μεγάλο ἀριθμὸ συνεργατῶν, γιὰ νὰ ἐργασθοῦν ἐντατικὰ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, δὲν ἀπευθυνθήκαμε σὲ ὅλους τοὺς ἁρμόδιους καὶ δὲν προβήκαμε ἀκόμη στὴν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου αὐτοῦ.10. Τὸ Ἵδρυμα πιστεύει ὅτι ἐπιβάλλεται πρῶτα ἡ ἐπανόρθωση καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ φιλανθρωπία. Πρέπει πρῶτα νὰ ἐπανορθώνουμε τὸ κακό, δηλαδὴ νὰ διορθώνουμε τὴν ἀδικία ποὺ κάνουμε, καὶ μετὰ δίνοντας οἱ «ἔχοντες καὶ κατέχοντες» στοὺς φτωχοὺς ὄχι ψιχία, ἀλλὰ ἄφθονα ἀγαθά, ἔρχεται σωτηρία ὄχι μόνο στοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς δυστυχισμένους, ἀλλὰ καὶ στοὺς πλούσιους καὶ εὐτυχισμένους. Διότι, εἶναι φυσικὸς νόμος: κάθε ἐκμετάλλευση καὶ κάθε ἐξαθλίωση τῶν λαῶν ὁδηγεῖ στὴν ἀπόγνωση, καὶ κάθε ὑποδούλωση καὶ ὑποταγὴ τῶν ἀδύνατων ὁδηγεῖ σὲ βραχυπρόθεσμες ἢ μακροχρόνιες ἀντιδραστικὲς ἐνέργειες. Αὐτὲς τὶς ἀκραῖες ἀντιδράσεις, ποὺ ὀφείλονται σὲ ἀπάνθρωπες κοινωνικὲς καταστάσεις ἐκμετάλλευσης καὶ βάρβαρες ἰσοπεδωτικὲς ἐπεμβάσεις (τρομοκρατία τῶν ἰσχυρῶν, ὑπονομευτικὲς ἐνέργειες, προληπτικοὶ πόλεμοι, γιὰ νὰ ἐπωφελοῦνται κάποιοι λίγοι), τὶς ζοῦμε καθημερινὰ καί, δυστυχῶς, θὰ τὶς ζοῦν καὶ οἱ ἑπόμενες γενιὲς ἐντονότερα...
11. Ἄν γινόταν διεθνῶς ἐκστρατεία νὰ διατίθεται μέρος τῶν χρημάτων, ποὺ σπαταλῶνται γιὰ ἀλόγιστους ἐξοπλισμούς, γιὰ ἐμπόριο ναρκωτικῶν καὶ σωματεμπορία, ἀκόμη ἄν προσφέρονταν τὰ περισσεύματα τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας τῶν «προηγμένων χωρῶν» γιὰ τὴν μόρφωση τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας καὶ τὴ δημιουργία ὑποδομῶν ἀνθρώπινης διαβίωσης, τότε θὰ ὑπῆρχε παντοῦ ἁρμονία καὶ εἰρήνη, ὑγεία καὶ εὐτυχία, πρόοδος καὶ ἐλευθερία. Ἡ Ἑλλὰδα πρέπει νὰ καλλιεργήσει τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες της, νὰ ἀναγεννηθεῖ καὶ νὰ μεγαλουργήσει πάλι. Ἔτσι, ἰσχυρή, θὰ μπορεῖ νὰ συντρέξει καὶ τοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὄχι μόνον ὑλικά, ἀλλὰ καὶ πνευματικά.


Στὴν προκειμένη περίπτωση ἐφαρμογὴ ἔχουν οἱ στίχοι τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητή «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσεις, θα ζητήσουν ὡς ζητεῖς καὶ γενεῖς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς». Σ᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ συμβάλουμε ὅλοι, Ἐκκλησία, Κράτος, Λαός, γιὰ νὰ μὴ δίνουμε δικαιώματα στοὺς πραγματικοὺς θύτες, τούς «νεοβαρβάρους», νὰ μᾶς χαρακτηρίζουν ὅτι εἴμαστε «τεμπέληδες» καὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες στὴ διαφθορά, τό ντόπινγκ» καὶ τὴ νικοτίνη.12. Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α φρονεῖ ὅτι ἡ ἀναγνώριση προσώπων καὶ φορέων, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς ἀξίες τῆς Φυλῆς μας (Πατρίδα, Θρησκεία καὶ Οἰκογένεια), ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὸ καθῆκον ὅλων τῶν ἁγνῶν ἀνθρώπων καὶ φορέων. Συνήθως τὰ ἄτομα αὐτὰ ἐφαρμόζουν τὸ Ἁγιογραφι-
κό: «μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. 6, 3). Γι᾽ αὐτό δὲν αὐτοπροβάλλονται καὶ σπάνια γίνονται γνωστά. Ἰδιαιτέρα αὐτοὺς τοὺς  ἀφανεῖς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἥρωες τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εὐποιΐας ἐπιβάλλεται νὰ τοὺς προβάλλουμε δημόσια καὶ νὰ τοὺς τιμοῦμε, διότι δυστυχῶς συστηματικὰ καὶ μὲ κάθε τρόπο σκόπιμα παραγκωνίζονται καὶ διασύρονται ὡς γραφικὰ πρόσωπα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν εὔκαμπτη τὴν ἠθικὴ σπονδυλικὴ στήλη καὶ δὲν παρασύρονται ἀπὸ τὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς. Ἀντίθετα, συνήθως προβάλλονται πρόσωπα ἰδιοτελῆ, ἀμφίβολου ἤθους καὶ χαρακτήρα, «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τῶν ὀργανωμένων διαπλεκόμενων συμφερόντων, ἄνθρωποι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι σὰν φελλοὶ ἐπιπλέουν καὶ παρασύρονται ἀπὸ τὰ ἑκάστοτε ρεύματα...13. Δυστυχῶς τὰ οἰκονομικά μας βρίσκονται σὲ ἄθλια κατάσταση, διότι ὅλα τὰ διαθέτουμε τελείως δωρεὰν καὶ οἱ ἐλάχιστες προσφορὲς μερικῶν φίλων δὲν ἐπαρκοῦν νὰ καλύπτουμε οὔτε ἓνα μικρὸ μέρος τῶν πολλῶν ἐξόδων
μας (παρόλο ποὺ κάνουμε πολὺ μεγάλη οἰκονομία καὶ ὑπολογίζουμε καὶ τὴν τελευταία δεκάρα σὰν κόρη ὀφθαλμοῦ). Γι᾽ αὐτὸ δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ συνοδεύουμε τὶς τιμητικὲς διακρίσεις καὶ μὲ χρηματικὰ ἔπαθλα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κάνουμε ἔκκληση πρὸς ὅσους μποροῦν νὰ μᾶς συντρέξουν μὲ διάφορες χορηγίες, γιὰ νὰ συνοδεύονται οἱ τιμητικὲς διακρίσεις μὲ διάφορα ποσὰ ἢ νὰ διατίθενται οἱ χορηγίες αὐτὲς στοὺς σκοπούς, γιὰ τοὺς ὁποίους τιμῶνται τὰ παραπάνω πρόσωπα.


Γιὰ παράδειγμα, γιὰ τὴ βράβευση τοῦ ἀείμνηστου Πρόεδρου τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας Νικολάου Ψαρουδάκη πιθανὲς χορηγίες νὰ διατίθενται γιὰ τὴν ἐκτύπωση καὶ δωρεὰν διάθεση τῶν ἔργων του ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὥστε νὰ ἐνημερώνονται οἱ νεώτεροι πλήρως γιὰ
τὴ συμφορά, ποὺ δημιουργοῦν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις σὲ βάρος τῶν ἀνεκτίμητων πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας…14. Θὰ μπορούσαμε νὰ πραγματοποιήσουμε καὶ πολλὲς ἄλλες προοπτικές, ἄν δὲν ἀναλισκόμαστε καθημερινὰ νὰ ἀντιμετωπίζουμε χιλιάδες σατανικὲς ἀντιξοότητες, ὅπως πολὺ συνοπτικὰ ἀναφέρεται σὲ δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδας «Χριστιανική» («Φωτεινὴ Γραμμή» τ. 37, σελ. 53-55).


15. Οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας δυστυχῶς συνεχίζουν νὰ ἐφευρίσκουν ἄπειρες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ οὐσιαστικὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Γι᾿ αὐτὸ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. τροποποίησε τὸ καταστατικό του (Συμβολαιογραφικὴ πράξη
ὑπ᾿ ἀριθμ. 4764/5.6.2013 τῆς Συμβολαιογράφου Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ) καὶ συμπεριέλαβε ὡς κύριο σκοπό του τὴν πραγματοποίηση τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Δ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»


(Σωστὴ λεπτομερὴς ἐνημέρωση στὴ συνοπτικὴ Διακήρυξη τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή», τ. 30 σελ. 27-65, τ. 31 σελ. 33-60, τ. 35 σελ. 51-54, τ. 36 σελ. 26-43, τ. 37 σελ. 8-24, τ. 40 σελ. 3-37, τ. 41 σελ. 49-56, τ. 45 σελ. 39-76, τ. 46 σελ. 25-51, τ. 47 σελ. 8-45, τ. 48 σελ. 18-43, τ. 49 σελ. 84-115, τ. 50 σελ. 34-54, τ. 51 σελ. 5-43, τ. 52 σελ. 38-108, τ. 43 σελ. 13-21, τ. 54 σελ. 1-27, τ. 55 σελ. 2-35, τ. 56 σελ. 4-43, τ. 57 σελ. 38-169, τ. 59 σελ. 1-57, τ 60 σελ. 50-66, τ. 61 σελ. 1-26, τ. 62 σελ. 3-40.


Παρακάτω μόνο μερικὰ ἀποσπάσματα, λόγῳ στενότητας χώρου).


1. Ὁ «Γέρος τοῦ Μοριᾶ» καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, πιστεύοντας στὸν Θεάνθρωπο, προσεύχονταν σ᾽ Αὐτὸν νὰ βοηθήσει νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ Ἑλλάδα καὶ ἔκαναν Τάμα (ἔδωσαν ὑπόσχεση γιὰ νὰ ἀνταποδώσουν τὴ ζητούμενη χάρη), μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση νὰ κτίσουν στὴν ὁριστικὴΠρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδινε δύναμη.2. Ἔτσι στὸ Ἄργος, στὶς 31.7.1829 διακηρύσσεται :ΨΗΦΙΣΜΑ Η΄
ἡ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ


Νομίζει ἑαυτὴν εὐτυχῆ, γενομένη τὸ ὄργανον, δι᾽ οὗ τὸ ἔθνος ἐκπληροῖ τὸ πλέον ἐφετὸν τῶν χρεῶν του, τὸ νὰ ἀναπέμψῃ τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Θεόν, ὅστις ἔδειξε τοσαῦτα θαύματα διὰ τὴν σωτηρίαν του...» Ἡ Συνέλευσις δὲν ἠδύνατο κάλλιον νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ χρέος τοῦτο, εἰμὴ δίδουσα τὴν πληρεξουσιότητα εἰς τὴν Κυβέρνησιν νὰ λάβῃ τὰ προσφυέστερα μέτρα, ὥστε νὰ διαιωνίσῃ εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεὰς τὰ δείγματα τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν ἀνεξάλειπτον μνήμην τῶν
συμβάντων, τὰ ὁποῖα προητοίμασαν τὴν ἐπανόρθωσίν της.


Κατὰ συνέπειαν,
Ἡ Δ΄ Ἐθνικὴ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις
Ψ η φ ί ζ ε ι:


[Ἄρθρον] Α΄. Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος...
Ὁ Πρόεδρος Ὁ Ἀντιπρόεδρος
Γεώργιος Σισίνης Γεώργιος Μαυρομμάτης….»


Τὸ Διάταγμα αὐτὸ τὸ ὑπέγραψε ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας, ἀλλὰ ἐδῶ καὶ 186 ἔτη αὐτὸ τὸ ὁμόφωνο ψήφισμα δυστυχῶς δὲν ὑλοποιήθηκε...3. Ἐπίσης μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα, (1834, ΦΕΚ ἀρ.5/29.1.1834 καὶ 1838, ΦΕΚ ἀρ. 12/ 11.4.1838), ἀναγνωρίζεται ὅτι ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος θὰ θεωρεῖται ἐθνικὸ μνημεῖο, ποὺ θὰ ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Θεὸ, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάθε Ἕλληνας θὰ φιλοτιμηθεῖ νὰ συνεισφέρει στὸ θεάρεστο αὐτὸ ἔργο :


ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀριθμ. 5/29.1.1834
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περὶ ἀνεγέρσεως
ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀθήνας
ΟΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,


Λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν τὰ ἄρθρα 1, 5 καὶ 6 τοῦ ἀπὸ 31 Ἰουλίου 1829 Η΄ Ψηφίσματος τῆς τετάρτης τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν.


Ἄρθρ. 1


Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναός, τιμώμενος ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος πρὸς αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ἀπὸ δεινῶν καὶ κινδύνων, καὶ πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς τὴν πίστιν, δι᾿ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τὴν ἐλευθερίαν των εἰς τοὺς ἀπὸ τῶν 1821 μέχρι τῶν 1830 αἱματώδεις πολέμους.


Ἄρθρ. 2


Θέλομεν τὸ μνημεῖον τοῦτο νὰ ᾖναι ἄξιον καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ τοῦ συμβάντος, πρὸς μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται. Θέλει ἑπομένως γένει ἄνευ ἀναβολῆς ἡ ἐκλογὴ τῆς θέσεως καὶ ἡ σύνταξις τοῦ προγράμματος· μετὰ δὲ ταῦτα θέλουν προσκληθῆ ἀμέσως ἀρχιτέκτονες, ἐντόπιοι καὶ ξένοι,
διὰ νὰ παρουσιάσουν σχέδια κατασκευῆς τοῦ μνημείου.


Ἄρθρ. 3


Ὁ πρῶτος λίθος θέλει τεθῆ τὴν 25 Ἰανουαρίου 1835, καὶ ἑπομένως αἱ προπαρασκευαὶ τῆς τελετῆς πρέπει νὰ ἐπιταχυνθοῦν. Ἡ πρὸς τοὺς ἀρχιτέκτονας πρόσκλησις, διὰ νὰ παρουσιάσουν τὰ περὶ κατασκευῆς σχέδιά των, θέλει γένει ἐντὸς ὀλίγου, καὶ θέλει δοθῆ προθεσμία τοιαύτη, ὥστε ἡ ἔγκρισις τοῦ σχεδίου νὰ εἰμπορῇ νὰ γένῃ πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ἔτους, ἡ δὲ
κατασκευὴ νὰ ἀρχίσῃ καὶ νὰ ἐξακολουθῇ ἀνεμποδίστως, ἅμα τεθῇ ὁ πρῶτος λίθος.


Ἄρθρ. 4


Τὰ ὀνόματα τῶν εἰς τὰ πεδία τῆς μάχης πεσόντων φιλελλήνων, καθὼς καὶ τῶν ὅσοι συνετέλεσαν καθ᾿ ὁποιονδήποτε τρόπον εἰς τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, θέλουν καταγραφῆ ἀκριβῶς καὶ καθυποβληθῆ εἰς ἡμᾶς εἰς δύο χωριστοὺς καταλόγους. Θέλει ληφθῆ πρόνοια, ὥστε νὰ προμηθευθῶσιν ἀπὸ ἀξίους τεχνίτας σχέδια τοῦ μνημείου, τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 5 τοῦ ῥηθέντος ψηφίσματος εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ναοῦ ἀνεγερθησομένου. Νομίζομεν ὅτι, συμφώνως μὲ τὰ παρὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς πᾶσαν περίστασιν ἐκφρασθέντα, καὶ εἰς τὸ β΄ ἄρθρ. τοῦ Η΄ Ψηφίσματος τῆς τετάρτης Ἐθνικῆς Συνελεύσεως διακηρυχθέντα αἰσθήματα, τὸ μνημεῖον τοῦτο χρεωστεῖ νὰ παραδώσῃ κατὰ τὸν ἀνήκοντα τρόπον εἰς τὴν εὐγνωμοσύνην τῶν ἐπερχομένων γενεῶν τὴν τελεσιουργὸν ὑπὲρ Ἑλλήνων ἀντίληψιν τοῦ πρώτου καὶ μεγίστου τῶν φιλελλήνων, τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως τῆς Βαυαρίας.


Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος ἀνατίθεται εἰς τὸ ἡμέτερον Ὑπουργικὸν Συμβούλιον.


Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 25 Ἰανουαρίου 1834
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος,
ΜΑΟΥΕΡ, ΕΪΔΕΚ.
Οἱ Γραμματεῖς τῆς Ἐπικρατ.
Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Πρόεδρος,
Ν.Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Κ.Δ. ΣΧΙΝΑΣ,
Ι. ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΣΜΑΛΤΣ


ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀριθμ. 12/ 11.4.1838
«ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περὶ ἀνεγέρσεως ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀθήνας.
ΟΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Ἀφοῦ ἐξεφράσαμεν ἤδη διὰ τοῦ ἀπὸ 25 Ἰανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1834 Ἡμετέρου Διατάγματος τὴν θέλησίν Μας τοῦ ν᾽ ἀνεγείρωμεν εἰς τὴν πρωτεύουσάν μας, τὰς Ἀθήνας, Ναὸν τιμώμενον ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ, πρὸς αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ἀπὸ δεινῶν καὶ κινδύνων, καὶ πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς τὴν Πίστιν, δι᾽ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τὴν ἀνεξαρτησίαν των, ἀποφασίζομεν. Ἐγκριθέντων ἤδη παρ᾽ἡμῶν τῶν ὑποβληθέντων παρά τοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ διωρισμένου ἀρχιτέκτονος σχεδίων, ὡς ἀξίων κατὰ πάντα, καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ τοῦ συμβάντος, πρὸς μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται, προσδιορισθείσης δὲ καὶ τῆς θέσεως, ἐπὶ τῆς ὁποίας μέλλει νὰ ἀνεγερθῇ ὁ ναὸς οὗτος, ν᾽ ἀρχίσῃ ὅσον τάχιστα ἡ ἀνέγερσις τοῦ μνημείου τούτου. Ἀποφασίζομεν ὅθεν νὰ γίνῃ ἤδη τώρα ἔναρξις τῶν προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν, καὶ νὰ προχωρήσῃ ἡ οἰκοδομὴ ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε ὑπαρχόντων μέσων. Θεωροῦντες τὸν ἀνεγερθησόμενον τοῦτον Ναὸν ὡς
ἐθνικὸν τῷ ὄντι μνημεῖον, ἐκφράζον τὴν πρὸς τὸν Ὕψιστον εὐγνωμοσύνην τοῦ ἔθνους, ἐλπίζομεν ὅτι ἕκαστος Ἕλλην θέλει φιλοτιμηθῆ, ἀπὸ ἀληθῆ πατριωτικὰ αἰσθήματα κινούμενος νὰ συνεισφέρῃ εὐχαρίστως τὸ κατὰ δύναμιν· θέλομεν προσδιορίσει καί ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἐκ τοῦ ἰδιαιτέρου ἡμῶν ταμείου ἀνάλογόν τινα ποσότητα.


Διατάττεται δὲ ἡ Ἡμετέρα ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κ.τ.λ. Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας νὰ δώσῃ τὰς ἀναγκαίας ὁδηγίας τόσον εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς τοῦ Κράτους, καὶ τὰς δημοτικὰς Ἀρχάς, ὅσον καὶ εἰς τοὺς ἡμετέρους Πρέσβεις καὶ Προξένους διὰ νὰ συνάξωσι τὰς ἑκουσίας συνδρομάς, τὰς
διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον προσφερθείσας. Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν συνεισφερόντων εἰς τὸν ἀγαθὸν καὶ ἐθνικὸν τοῦτον σκοπόν, θέλουσιν καταγραφῇ εἰς ἰδιαίτερον βιβλίον, διὰ νὰ φυλάττωνται εἰς τὸν ναὸν τοῦτον εἰς αἰωνίαν αὐτῶν μνήμην.


Τὸ δὲ παρὸν Διάταγμα θέλει δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως..».ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


1. Τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», μνημεῖο Δοξολογίας, Εὐγνωμοσύνης, Παρακλήσεως πρὸς τὸν Θεάνθρωπο Χριστό, δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἓνα Μουσεῖο, ἀλλά «ζωντανός» ὀργανισμός, ἡ φωνὴ τοῦ ὁποίου θὰ φθάνει στὰ πέρατα τῆς γῆς. Ἡ ἀνέγερση ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ εὐρύχωρα προσκτίσματα ἀπαιτεῖ τὴν ἁρμονικὴ συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Κράτους, καὶ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων ὅλου τοῦ κόσμου.

Ὁ ἑλληνικὸς λαός, κατεξοχὴν φιλότιμος λαὸς, ἄν διαπιστώσει ὅτι στὸ μεγαλεπήβολο αὐτὸ ἔργο ὑπάρχει ἀπόλυτη διαφάνεια, πιστεύουμε ὅτι θὰ συνδράμει μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση γιὰ τὴν ὑλοποίησή του. Διότι, ἐπαναλαμβάνουμε, σημασία δὲν ἔχει ἄν δίνει κανεὶς κάποια προσφορά, ἀλλὰ ἄν αὐτὴ διατίθεται σωστὰ καὶ ἀξιοποιεῖται κατάλληλα καὶ τὸ τελευταῖο «δίλεπτον τῆς χήρας» καὶ ἄν δὲν τὴν οἰκειοποιοῦνται ἐπιτήδειοι «ἀετονύχηδες», ὅπως συνηθίζεται . . .2. Ὅλοι οἱ ὁμόδοξοι λαοὶ ἐκπλήρωσαν τὸ Τάμα τους πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό. Γιὰ παράδειγμα, οἱ Σέρβοι, ποὺ καὶ πρόσφατα δεινοπάθησαν σκληρά, ἔχτισαν τὸ μεγαλύτερο Ναὸ τῶν Βαλκανίων τοῦ Ἁγίου Σάββα στὸ Βελιγράδι. Οἱ Ρῶσσοι ξανάχτισαν στὴ Μόσχα τὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ποὺ εἶχε κατεδαφισθεῖ ἀπὸ τοὺς μπολσεβίκους. Οἱ ὀρθόδοξοι Πολωνοὶ μεγαλοπρεπῆ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Μπιαλιστόκ. Οἱ Γεωργιανοὶ παρόμοια περίτεχνο Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴν Τιφλίδα κλπ. Εἶναι πολὺ μεγάλη ντροπὴ γιὰ μᾶς νὰ ἀδρανήσουμε περισσότερο.3. Παρακαλοῦμε θερμὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πού σκέπτονται σωστὰ καὶ ἐθνικὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πρόσκληση τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν και Πνευματικῶν Ἀξιῶν» νὰ ἐγγραφοῦν στὸ Σωματεῖο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καί, χωρίς ἰδιοτέλεια ὅλοι μαζί, μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια, νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, τοῦ τάματος ὅλων τῶν Νεομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων καὶ ἡρώων τοῦ 1821. Τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἀποτελεῖ μνημεῖο δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ παρακλήσεως πρὸς τὸν Θεάνθρωπο Χριστό.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
(ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ,
ΟΤΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΗΘΙΚΑ)
ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ


1. Ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὰ ἄλλα Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013, ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθοῦν ἀνυπερθέτως τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν 200η ἐπέτειο
τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.2. Τό «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (Ι.Π.Η.&Π.Α.) καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἔταξαν τὴν ὕπαρξή τους πρωτοπόρο γιὰ τὴν ἀναζωπύρωση καὶ ἐκπλήρωση τῆς ἐθνικῆς μας ὑποχρέωσης, τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίηση τοῦ μεγαλοπρεποῦς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Π.Π.Τ.Ε), μιᾶς νέας Ἁγίας Σοφίας, καὶ τὴν δημιουργία πέριξ αὐτοῦ πρότυπου ἀλσυλλίου – πνεύμονα πράσινου γιὰ τὴν δεινοπαθοῦσα Ἀττική (Ἐπιγείου Ἐδέμ).3. Κατόπιν τοῦ ὁμόφωνου Η΄ Ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως (31.7.1829), τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης - «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, καὶ τῶν Βασιλικῶν Διαταγμάτων (ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838), ποὺ ρητὰ ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὴν Ἀθήνα, ἡ πραγματοποίηση αὐτὴ εἶναι ρητὴ ὑποχρέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Στὰ 186 χρόνια, ποὺ πέρασαν, πολλὲς προσπάθειες ἔγιναν (ὡς π.χ. τὸ 1843 ἐπὶ Ὄθωνα, τὸ 1891 ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βεζινέλο, μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν 7 ετία συνταγματαρχῶν). Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Π.Π.Τ.Ε δὲν εἶναι συνεχιστὲς κανενὸς ἀπὸ τοὺς προηγούμενους, ποὺ δὲν τὸ πίστεψαν καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν τὸ κατόρθωσαν.


Κάθε φορὰ μόνο συγκεντρώνονταν πολλὰ χρήματα μὲ τεράστια ἀγοραστικὴ δύναμη καὶ μετά δυστυχῶς «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καί «ἀγύρτες» σπαταλοῦσαν ἢ σφετερίζονταν τὸ ἱερὸ χρῆμα. Ἐπειδὴ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀδιαφόρησαν νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ ἐνημερώσουν καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό, πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ποῦ κατατέθηκαν καὶ τί ἀπέγινε τὸ ἱερὸ χρῆμα, τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. πρωτοστάτησαν στὸ νὰ διατάξει ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνακρίσεις (φάκελλος 5287/7.10.2014 στὴν Εἰσαγγελία
Ἀθηνῶν). Ὅσοι εἶναι ἐναντίον τῶν «ἀγυρτῶν», ἄς συνεργασθοῦν μὲ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. γιὰ τό «ξεσκέπασμα» καὶ τὴν καταδίκη τους, ἔστω στὶς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν
καὶ δημοκρατῶν Ἑλλήνων...4. Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱΦίλοι τοῦ Τάματος τοῦἜθνους» δηλώνουν κατηγορηματικὰ ὅτι ἀναλαμβάνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἔργο τοῦ Π.Π.Τ.Ε., χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνση τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ
καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας.5. Ἀναλαμβάνουν ὄχι μόνο ὅλα τὰ ἔξοδα κατασκευῆς τοῦ Π.Π.Τ.Ε., ἀλλὰ ἀκόμη τῆς ἐν συνεχείᾳ μισθοδοσίας τοῦ προσωπικοῦ καὶ συντήρησης τῶν κτιρίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου (ποὺ θὰ εἶναι τὸ πρότυπο Ἄλσος
τῆς ὑφηλίου καὶ δὲν θὰ ἔχει τὸ ὄνομα τῶν δωρητῶν, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ θὰ ὀνομασθεῖ «Ἐπίγειος Ἐδέμ»).6. Ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ διατίθεται συμβατικὰ στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν ἢ γιὰ ἀναστήλωση ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ μὲ τὰ
ὑπόλοιπα, μὲ αὐστηρὰ χρηστὴ διοίκηση τοῦ Προσκυνήματος καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, θὰ κτίζωνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ποὺ δὲν θὰ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δωρητῶν, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».7. Οἱ δωρητές, ὅμως, ζητοῦν γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργο, διὰ δωρεὰν παραχωρήσεως, μία περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέση, καὶ ὡς καταλληλότερος χῶρος προκρίνεται τὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.8. Τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας πρέπει ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέει καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνει. Πρὸς τοῦτο, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ σήμερα, ἂς ἑνωθοῦμε ὅλοι τώρα γιὰ τὸ αὔριο, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Πανελλήνιου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Κάθε φορὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα. Ἀντίθετα, ὅταν ὑπῆρχε διχόνοια, τότε ἐρχόταν συμφορά . . .


9. Τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. ὑποχρεοῦνται νὰ προσκομίσουν Αἰτιολογική – Εἰσηγητικὴ Ἔκθεση καὶ Σχέδιο Νόμου, στὸ ὁποῖο θὰ ἐπισυναφθοῦν ἔγγραφα ἑκατοντάδων φορέων καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ θὰ συνηγοροῦν γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίηση τοῦ Π.Π.Τ.Ε.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Σταθμίζουμε τοὺς κατωτέρω παράγοντες :


Α) οἱ καθ’ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ὄντως δὲν ἐκπλήρωσαν τὸ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ἐπὶ 186 χρόνια,

Β) τόσο ἡ Πολιτεία ὅσο καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ἐπιβαρυνθοῦν οὔτε μὲ ἕνα Εὐρώ,
Γ) ἀπεναντίας θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας,
Δ) στοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ εἰσρέουν οἱ νόμιμες εἰσφορές,
Ε) ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ συνεισφέρεται στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό,

ΣΤ) μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα τὸ Π.Π.Τ.Ε. θὰ κτίζει γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης.


Συνεπῶς :
Ζ) Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας – ΟΑΕΔ δὲν θὰ ἐπιδοτεῖ ἄνεργους καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Πρόνοιας, οἱ Δῆμοι καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔχουν λιγότερα ἔξοδα μὲ περιορισμὸ συσσιτίων καὶ ἐπιδομάτων.

Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη...


Η) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἐνισχύεται στὰ συσσίτια ἄπορων μαθητῶν καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ κτιρίων.

Θ) Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ θὰ συνδράμεται μὲ τὴν ἀναστήλωση ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν.

Ι) Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος θὰ ὠφεληθεῖ μὲ τὴν δημιουργία ὑπὸ τοῦ Π.Π.Τ.Ε. πνευμόνων ὀξυγόνου στὴν λίαν ἐπιβαρυμένη Ἀττική, ὅπου ἔχει συγκεντρωθεῖ ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ τὸ ἄνω τοῦ 50% τῶν
δραστηριοτήτων τῆς χώρας.

ΙΑ) Τὸ Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ θὰ ἔχει τεράστια ὀφέλη μὲ τὴν προσέλκυση δεκάδων ἑκατομμυρίων τουριστῶν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐμμέσως θὰ ἐνισχύεται πολλαπλῶς ἡ οἰκονομία τῆς χώρας. Ὄχι μόνο τουριστικὰ ἐπαγγέλματα, ἀλλὰ καὶ βιοτεχνίες, οἰκοτεχνίες, μεταφορὲς κ.λπ. θὰ ἐνισχυθοῦν καὶ θὰ εἰσρέουν ἑκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνόρθωση τῆς οἰκονομίας...


Πρόκειται ὄντως γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητας ! ! !


Γιὰ ὅλα αὐτὰ συνηγοροῦμε ἔνθερμα γιὰ τὴν ἄμεση κατάθεση τοῦ Νομοσχεδίου καὶ ρύθμιση τῆς ἄμεσης πραγματοποίησης τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ἀπὸ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ
Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὰ ὁποῖα ἀναλαμβάνουν συμβατικά, ὄχι μόνο τὴν πραγματοποίηση τοῦ τάματος, ἀλλὰ καὶ τὶς παραπάνω σαφῶς ἀναφερόμενες προσφορές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ κοινωνία καὶ ἡ πολιτεία εἰς βάθος χρόνου θὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητα ὀφέλη ! ! !Ἀθήνα Νοέμβριος 2014
ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣΕ) Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»
www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους
καὶ Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA


1. Διακαὴς πόθος μας εἶναι νὰ ἐφαρμόζουμε πάντοτε τὶς αἰώνιες σωτήριες διδασκαλίες τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως π.χ. τὸ λόγο τοῦ Παύλου: «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1,14) καὶ νὰ διαφωτίζονται ὅλοι ὀρθόδοξα καὶ ἐκλαϊκευμένα.2. Ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, δὲν ἐνέκριναν οἱ ὑπεύθυνοι νὰ λειτουργήσει αὐτοτελὴς Ραδιοφωνικὸς καὶ Τηλεοπτικὸς Σταθμός «Φωτεινὴ Γραμμή» (διότι τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα, οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὶς διεθνεῖς σκοτεινὲς δυνάμεις, δὲν ἐνέκριναν νὰ ἐκπέμπει ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» αὐτοτελῶς ὡς Ραδιόφωνο καὶ ὡς Τηλεόραση), ἀναγκασθήκαμε καὶ χρησιμοποιήσαμε τὸν τίτλο «Φωτεινὴ
Γραμμή», γιὰ νὰ διαφωτίζουμε γραπτὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες μὲ τὸ περιοδικὸ μας.3. Δυστυχῶς ὅμως τὸ τυπογραφικὸ χαρτί, τὰ τυπογραφικὰ καὶ ἰδίως τὰ ταχυδρομικὰ τέλη εἶναι πανάκριβα καὶ ἑπομένως ἀπαγορευτικά, καὶ γι᾽αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κυκλοφοροῦμε τή «Φωτεινὴ Γραμμή» καθημερινὰ ἢ ἑβδομαδιαῖα ἢ μηνιαῖα, ἀλλὰ μόνο κάθε 3 μῆνες καὶ μάλιστα σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων. Ἔτσι δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἡ πλήρης διαφώτιση ἑκατοντάδων χιλιάδων καὶ ἑκατομμυρίων ἀγαθοπροαίρετων ἀνθρώπων σ᾽ ὅλη τὴ γῆ.4. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θελήσαμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὰ σύγχρονα ἐπιτεύγματα τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ νὰ τὰ θέσουμε στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ, γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, δημιουργῶντας μία πλήρως ὀργανωμένη ἱστοσελίδα, ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς παραπάνω ἀρχές. Πλεονέκτημα τοῦ διαδικτύου εἶναι τὸ χαμηλὸ κόστος καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ περιοριζόμαστε σὲ τέσσερις φορὲς τὸ χρόνο καὶ σὲ ἐλάχιστες σελίδες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως τὸ διαδίκτυο ἔχει τὸ μειονέκτημα τῶν τεχνικῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν ἐνασχολήσεων καὶ ἀπαιτοῦνται νέοι ἄνθρωποι μὲ ἠλεκτρονικὲς γνώσεις.5. Ὅμως, ἄν ὑπάρξουν νέοι ἄνθρωποι, ἰδεολόγοι ἐθελοντές, καὶ μᾶς βοηθήσουν συστηματικὰ καὶ συνεχῶς, τότε τά «ὄρη» τῶν ἐργασιῶν, ἄν κατανέμονται σὲ πολλοὺς ἰδεολόγους συνεργάτες, θὰ εἶναι ἐλαφρότατα, σὰν
παιγνίδι.


Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται: «ἀγρὸν ἠγόρασα… ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… γυναῖκα ἔγημα… ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18-20)…6. Ὅσοι ἐπισκέφθηκαν τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr ἐνθουσιάσθηκαν τόσο πολύ, ὥστε δὲν πηγαίνουν γιὰ ὕπνο, ἄν δὲν ἐπισκεφθοῦν ξανὰ τὴν ἱστοσελίδα μας ! ! ! Προσφάτως προσθέσαμε καὶ ζωντανὴ μετάδοση ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/webtv


Ἐφόσον καὶ σεῖς ἐνθουσιασθεῖτε καὶ βεβαιωθεῖτε ἀπόλυτα γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ λόγου αὐτοῦ, τότε συστῆστε τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» σὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς σας, ἰδιαίτερα σὲ νέους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἔτσι ἀδιάρρηκτο μέτωπο ἐνάντια στὰ ρεύματα τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τάξης πραγμάτων, τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ κάθε προσπάθειας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ ὑπνωτίζουν, νὰ παραπληροφοροῦν καὶ νὰ ἐκμαυλίζουν τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαίτερα τὴ νεολαία…7. Πρέπει ὅμως ἀπό «τὰ σπάργανα» νὰ ἀνδρωθοῦμε και σὲ καθημερινὴ βάση νὰ προσθαφαιροῦμε στὴν ἱστοσελίδα μας κείμενα γιὰ ἐπίκαιρα θέματα καὶ νὰ τὴν ἐνημερώνουμε, ὥστε νὰ γίνει περιζήτητη καὶ χιλιάδες Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ συμπνευματίζονται μαζί μας καὶ νὰ ἀλληλοπαρηγορούμαστε. Ἔτσι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἔμπρακτη
συμβουλὴ καὶ συμβολὴ ἰδεολόγων φίλων, ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» θὰ γίνει ἡ πιὸ περιζήτητη ἱστοσελὶδα καὶ ὁ κάθε ἰδεολόγος, κουρασμένος, καταδιωγμένος, βασανισμένος, ἀδικημένος καὶ πικραμένος ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπη κοινωνία θά τρέχει νὰ ξεκουραστεῖ καὶ νά φορτίσει τὸν ψυχικό του κόσμο, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀντιστέκεται μέσα στην «ἐρημίαν καὶ ἀφιλίαν» τῆς κοινωνίας.8. Μετὰ ἀπὸ αὐτά, παρακαλοῦμε τοὺς πραγματικὰ ἰδεολόγους νὰ προσέλθουν καὶ νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε μαζὶ γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, γιὰ τὴ δόξα Θεοῦ.9. Δὲν ἐπιδιώκουμε αὐτοπροβολή, οὔτε κάποια ἄλλη ἰδιοτέλεια. Ἔχουμε διαθέσει ὅλο τὸν μόχθο τῆς ζωῆς μας, ποὺ δημιουργήσαμε μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς κακώσεις καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ μὲ ἑκούσιες στερήσεις γιὰ τὸ κοινὸ καλό, πρὸς δόξα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀναλωνόμαστε, ἀπὸ τὸ βαθὺ ὄρθρο μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυχτα, ἐπὶ 365 μέρες τὸ χρόνο, παρὰ τὴ μεγάλη ἡλικία μας καὶ τὴν ἐπιβαρημένη ὑγεία μας, ἀποφεύγοντας τελείως τό «ἐγώ» τονίζουμε τό «ἐμεῖς» καὶ εὐχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ τὰ φέρει κατ᾿ εὐχήν, ὥστε νὰ μὴ ἀναφερόμαστε προσεχῶς στό «ἐμεῖς», ἀλλὰ στό «ἐσεῖς»… Ἐλάτε λοιπὸν, ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, νὰ συμπήξουμε
ἕνα ἀδιάρρηκτο πυρῆνα καὶ νὰ ἐνεργήσουμε συλλογικά, ἔχοντας ὡς λάβαρό μας τό: «οὐκ ἐᾷ ἡμᾶς καθεύδειν (δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἡσυχάσουμε βλέποντας) τὸ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῆς διαπλοκῆς, τῆς ἰδιωφελείας, τῆς ὑπονομεύσεως καὶ ἐν γένει τῆς ἀναίδειας, τῆς θρασύτητας καὶ τῆς
ἀναισχυντίας ἀπεχθέστατο ἔργο καὶ τρόπαιο». Εἶναι πολὺ λυπηρὸ νὰ ἐφαρμοζεται τὸ Γραφικό: «…οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι» (Λουκ. 16, 8 ).ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


1. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προσθέσουμε μία ἀκόμη ἱστοσελίδα στὶς τόσες ποὺ κυκλοφοροῦν, ἀλλὰ νὰ καλύψουμε ἓνα κενὸ γιὰ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ δραστηριότητας, γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες, γιὰ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, γιὰ μορφωμένους, ὀλιγογράμματους καὶ ἀγράμματους· μία ἱστοσελίδα, ποὺ νὰ ἔχει ὁπωσδήποτε πραγματικὴ πολυφωνία καὶ νὰ μή διαιρεῖ, ἀλλὰ νὰ ἑνώνει. (Ἡ ἀποφυγὴ ὁποιασδήποτε ἄστοχης ἔκφρασης ἢ ἐνέργειας καὶ ἡ ἀπόλυτη ταπείνωση θὰ ἀποτελέσει τὴν πεμπτουσία γιὰ νὰ μὴ προκληθοῦν παρεξηγήσεις καὶ δυσαρέσκειες ἐκ μέρους διάφορων χριστιανικῶν κινήσεων, ὀργανώσεων, τάσεων, καὶ γενικὰ τῶν ἰθυνόντων καὶ θὰ συμβάλει ἰδιαίτερα στὴ εὐλογία τοῦ ἔργου ἀπὸ τὸν δωρεοδότη Θεό) ! ! !2. Ἡ ἄποψη ὅτι ἡ ἱστοσελίδα μας πρέπει νὰ περιοριστεῖ μόνο σὲ ψυχαγωγία, καταδικάζει ἐκ τῶν προτέρων σὲ ἀποτυχία τὴν προσπάθεια προσέλκυσης. Κύριος σκοπὸς τῆς ἱστοσελίδας μας εἶναι νὰ μαγνητίσει τὶς ἀπληροφόρητες,
καταπροδομένες καὶ ἀπογοητευμένες λαϊκὲς μάζες (ἀπολωλότα πρόβατα) καὶ ὄχι νὰ περιορισθεῖ μόνο σὲ ἐλάχιστους θρησκευόμενους ἀνθρώπους. Ἀλλὰ καὶ στοὺς εὐσεβεῖς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λέει κανείς «ἄκουσε δυὸ ὧρες ἐμᾶς καὶ μετὰ ἄκουσε καὶ ψυχαγωγήσου μὲ τὰ ἤδη ὑπάρχοντα...».
Μὲ τὴν ψυχαγωγία, καὶ μάλιστα ὑψηλῆς ποιότητας, πετυχαίνει κανεὶς συνεχῶς αὐξανομένη ἐπισκεψιμότητα καὶ ἐνδιάμεσα∙ ἐπιβάλλεται ἑπομένως νὰ μεθοδεύεται συνεχῶς ἡ σωστή - ἀληθινὴ διαφώτιση καὶ χριστιανικὴ μόρφωση τῶν λαϊκῶν μαζῶν, ποὺ πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ προσελκυσθοῦν καὶ νὰ καθοδηγηθοῦν στὸν ἀνόθευτο ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό ! ! !ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1. Ἡ ὁμαλὴ κλιμακωτὴ ἀφύπνιση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ δυνατὰ - ζωντανὰ θέματα βασισμένα στὴ γνήσια ἑλληνοχριστιανικὴ διδασκαλία, καθὼς καὶ ἡ πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ἡ ἠθικὴ ἐξύψωση τῶν καταπροδομένων εὐρύτερων λαϊκῶν στρωμάτων.2. Ἡ εἰρηνικὴ ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων μὲ μιὰ σθεναρὴ μεθοδευμένη ἀντίδραση ἀπέναντι στὸ πολυώνυμο ὀργανωμένο κακό. Μέχρι τὸ 1821 ἤμασταν ὑποταγμένοι στοὺς Τούρκους· μεταγενέστερα χωρὶς νὰ τὸ πάρουμε εἴδηση γίναμε ὑπόδουλοι στὶς σκοτεινὲς ἀντίχριστες δυνάμεις ποὺ δουλεύουν στὰ παρασκήνια, εἴμαστε δεσμευμένοι στὶς φαῦλες καὶ ἀντίχριστες μεθοδεῖες τῆς «νέας ἐποχῆς», τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς νέας τάξης πραγμάτων, τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ἄλλων καταχθονίων
ρευμάτων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν «κρατούντων» καὶ γενικὰ τοῦ «κατεστημένου». Παρ᾿ ὅλα ταῦτα μποροῦμε, μὲ τὴ συστηματικὴ πληροφόρηση, ἑνωμένοι νὰ συντελέσουμε στὴν ἀνακαίνιση τῆς Κοινωνίας . . .3. Ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τοῦ διμέτωπου ἀγώνα (ἐσωστρέφεια καὶ ἐξωστρέφεια), δηλαδὴ σωστὴ γνώση καὶ συνειδητοποίηση ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς ὑπάρξεώς τους πάνω στὴ γῆ, τῶν καθηκόντων καὶ δικαιωμάτων τους, καθὼς καὶ τοῦ προορισμοῦ τους, μὲ βάση τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου.4. Ἡ ἐπανασύνταξη τῶν ὑγιῶς σκεπτόμενων εὐσεβῶν Χριστιανῶν γιὰ τὴ διατήρηση καὶ περιφρούρηση τοῦ ἀνόθευτου Ὀρθόδοξου φρονήματος καὶ τῶν χρηστῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων.5. Ἡ σταυροφορία γιὰ τὴν ἀναστήλωση ὅλων τῶν ἰδανικῶν καὶ παραδόσεων τῆς κληρονομιᾶς μας ποὺ συκοφαντήθηκαν καὶ γκρεμίστηκαν ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, δηλαδὴ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας.6. Ἡ στηλίτευση τοῦ διασυρμοῦ ἠθικῶν προσώπων, θεσμῶν καὶ ἀξιῶν.


7. Ἡ καταπολέμηση τοῦ «πιθηκισμοῦ» καὶ τῆς νοσηρῆς ξενομανίας, μὲ τὴν προβολὴ τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ τὴν προσπάθεια νὰ συνειδητοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ λαό. Ὁ λαὸς νὰ ψάχνει τὰ πάντα καὶ σὰν ἐκλεκτικὴ μέλισσα νὰ δέχεται ὅ,τι εὐπρεπές, προοδευτικὸ καὶ ἐποικοδομητικό, ποὺ δὲν προσκρούει στὶς ἀρχὲς τῆς πίστης καὶ στὰ χρηστὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς κληρονομιᾶς μας. Νὰ ἀπορρίπτει καὶ ἀποστρέφεται καθετὶ τὸ ἐλεεινό, τὸ χυδαῖο, τὸ αἰσχρό, τὸ ἀηδιαστικὸ καὶ βλαβερό – καταλυτικὸ, ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ ἄν προέρχονται. Πάντοτε ἄρνηση σὲ ὁ,τιδήποτε ἀποκτηνώνει, διαφθείρει καὶ διαστρέφει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πάντοτε θέση στὴν πρόοδο, τὴν εὐημερία καὶ τὸν ἀληθινὸ πολιτισμό.8. Ἡ σταυροφορία ἐναντίον ναρκωτικῶν, τυχερῶν παιγνιδιῶν, ἀλκοολισμοῦ, καπνίσματος, σωματεμπορίας, «ἐκχυδαϊσμοῦ» καὶ κάθε εἴδους ἀνηθικότητας, τοῦ ὠργανωμένου ἐγκλήματος καὶ τῆς διαφθορᾶς, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν νὰ καταστρέφουν κυριολεκτικὰ τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς Ἑλλάδος, τὴ νεολαία.9. Ἡ «ἀποκάλυψη» ὅλων τῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντεθνικῶν δυνάμεων καὶ ἡ διαφώτιση τῶν πολιτικῶν μας νὰ μὴ παρασύρονται καὶ νὰ μὴ γίνονται ὄργανα τους καὶ ἐφαρμοστὲς τῶν καταχθόνιων σχεδίων τους. Ἔτσι οἱ συνειδητοὶ Χριστιανοί, ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ μιμοῦνται τὰ ἔργα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νὰ ἀντιπαρατίθενται καὶ νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν κατάρριψη αὐτῶν τῶν ἐσφαλμένων ἀπόψεων.10. Ἡ ἐνθάρρυνση καὶ παρότρυνση ἰδανικῶν ἐργατῶν τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἀνιδιοτελῶν ἀγώνων μὲ στόχο τὴν κάθαρση τῆς κοινωνίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου αὐτοὶ νὰ πρωτοστατοῦν στὸ σωστὸ προβληματισμό, τὴν ἀντιμετώπιση καὶ τοποθέτηση μπροστὰ στὰ πρωτοφανῆ προβλήματα ποὺ καθημερινὰ ἀνακύπτουν, ὅπως πυρηνικά, ὁρμονοδιατροφὴ (φυτῶν, ζώων καὶ κατὰ συνέπεια ἀνθρώπων), ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση, ὁμοφυλοφιλία, διάλυση
τῆς οἰκογένειας (ἀντ᾿ αὐτῆς συμβόλαια συμβίωσης) μὲ ψήφιση καὶ ἐφαρμογὴ ἀντιχριστιανικῶν νόμων, μεταμοσχεύσεις ὀργάνων ζώων (προσεχῶς καρδιὲς χοίρων) σὲ ἀνθρώπους, καὶ πολλὰ ἄλλα. . .11. Ἡ συνεχὴς προβολὴ καὶ βράβευση ἡρώων καρτερίας, ἀκέραιου ἤθους καὶ χαρακτήρα, εὐσυνειδησίας, εὐπρέπειας καὶ ἀγαθοεργίας, ὥστε νὰ δημιουργοῦνται πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ παραμένουν καὶ βασιλεύουν τὰ ἀρνητικὰ τῶν «φελλῶν», «παλλακίδων», «ἀνώμαλων», «ἀετονύχηδων» καί «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ προβάλλονται συστηματικὰ καὶ κατὰ κόρον ἀπὸ τὰ «Μέσα Μαζικῆς παραπληροφορήσεως», τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἀλήθειας καὶ γενικὰ ἀπὸ τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ διαστρεβλώνουν τὴν
ἀλήθεια, προβάλλοντας «ἀνθρωπάκια»- ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ὡς προοδευτικοὺς μεγάλους ἐπιστήμονες, πολιτικοὺς κλπ, καὶ πασχίζουν καθημερινὰ νὰ ἐφαρμόζουν τὸ δόγμα τους, ποὺ εἶναι ἡ «καταρράκωση» τῶν αἰώνιων ἀρχῶν τῆς Φυλῆς μας: τῆς Πατρίδας, τῆς Θρησκείας, τῆς
Οἰκογένειας. Αὐτοὶ οἱ ἐξαγορασμένοι «διαφωτιστές», ἐνῷ ὑπερασπίζονται τὶς ἀντεθνικὲς θεωρίες καὶ πράξεις τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τονίζοντας ὅτι σὲ μία δημοκρατία ὅλες οἱ ἀπόψεις ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἐλεύθερες καὶ ἀνενόχλητες, τὰ ἴδια αὐτὰ ἰδιοτελέστατα ἀνθρωπάκια, κάνοντας κατάχρηση τῆς μεγάλης δύναμης, ποὺ ἔχουν μὲ τὰ μικρόφωνα καὶ τὰ λοιπὰ ὑπερσύγχρονα ὄργανα τῶν γραπτῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημέρωσης, «λασπολογοῦν» καὶ «καταρρακώνουν» τὸ κῦρος ἔντιμων, διαπρεπῶν ἐπιστημόνων, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, καὶ τοὺς παρουσιάζουν ὡς ὀπισθοδρομικοὺς μὲ ἀπαρχαιωμένες ἰδέες, ὡς «καθυστερημένους», ὡς ἐθνικιστές, ὡς θρησκόληπτους, ὡς δεξιούς, ὡς φασίστες, ὡς ρατσιστὲς καὶ γενικὰ ὡς γραφικοὺς τύπους, ποὺ κινδυνεύουν νὰ καταδικάζονται μὲ τὸν ἀντίχριστο φασιστικὸ νόμο – φίμωτρο, τὸν ἐξωραϊσμένο ὡς «ἀντιφασιστικό»…12. Ἀλλοίμονο στὴν ὑποκρισία αὐτῶν τῶν φασιστικῶν, μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξης, κονδυλοφόρων ποὺ κρατοῦν τὰ μικρόφωνα τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων διαστροφῆς τῆς ἀλήθειας, καὶ ποὺ, ἐνῷ εἶναι μία πολὺ μικρὴ μειοψηφία, ἐν τούτοις αὐτοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι γίνονται τύραννοι καὶ κατατυρρανοῦν καὶ καταρρακώνουν τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ φιλότιμου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἐκφράζεται καὶ ἐνεργεῖ δημοκρατικά. Ἐδῶ ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία: «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα»…
Συμπερασματικὰ ἄς ἀγωνιστοῦμε νὰ μὴ ἱκανοποιηθεῖ ἡ νοσταλγία τῶν ἀντίχριστων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ πλήρης νόθευση τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ . . .13. Ἡ δημιουργία στρατιῶν ἀπὸ ἀθλητὲς καὶ πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος καὶ ἡ ἐνίσχυσή τους μὲ κάθε τρόπο, ἀντὶ γιὰ τὶς στρατιὲς τοῦ ποδόσφαιρου, ποὺ σὲ τελικὴ ἀνάλυση εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ. (Οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες, γνωρίζοντας τὴν ἀδυναμία τοῦ λαοῦ νὰ ἀσχολεῖται μὲ ὁ,τιδήποτε, τοῦ καλλιέργησαν τὴν νοοτροπία νά «φανατίζεται» καὶ νὰ ἀποχαυνώνεται μὲ τόν «ἄρτο καὶ τὰ θεάματα».Ἔτσι προσφέρουν ἄλλοτε μὲν σχετικὰ ἀρκετό «ἄρτο» καὶ ἄφθονα ψυχοκτόνα θεάματα, γιὰ νὰ ἀσχολοῦνται οἱ μάζες μὲ αὐτὰ καὶ νὰ μποροῦν οἱ ἰθύνοντες, χωρὶς ἀντίσταση, νὰ ἐφαρμόζουν τὰ καταχθόνια σχέδιά τους, μαζοποιώντας τὸν λαὸ μὲ τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες) . . .14. Περιβάλλον – Καθαριότητα, Θόρυβος - Ἡσυχία Ἠχορρύπανση.

Α) Πραγματικὴ σταυροφορία νὰ διαφωτιστεῖ ὁ λαὸς γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ περιβάλλοντος ἀπὸ πυρκαϊὲς καὶ ἄλλες φυσικὲς καταστροφές. Προτάσεις δρακόντειων μέτρων γιὰ τὴν ἀνακάλυψη καὶ τιμωρία τῶν ὑπαίτιων, πρὶν
νὰ καταντήσει ἡ Ἑλλάδα «Σαχάρα». Τὸ 1932 τὸ 35% τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καλύπτονταν ἀπὸ δάση καὶ τὸ 1988 μόλις τὸ 8%, μὲ ἄμεσο κίνδυνο ἐξαφάνισης καὶ τῆς πολύτιμης σπάνιας ἑλληνικῆς χλωρίδας καὶ κατ᾿ ἐπέκταση τῆς πανίδας–μὲ ἀπώτερο ἀποτέλεσμα καὶ τὴν γεωφυσικὴ κα-
ταστροφὴ τῆς Πατρίδας μας ! ! !

Β) Σύγχρονες μέθοδοι ἀπομάκρυνσης τῶν ἀπορριμμάτων.

Γ) Διαφώτιση τοῦ λαοῦ νὰ συνειδητοποιήσει τὰ δικαιώματά του καὶ καθήκοντά του γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν πολὺ ἐκνευριστικῶν θορύβων (ἀνώτατο ὅριο 72 DESSIBEL) καὶ τὸ σεβασμὸ τῆς ἡσυχίας τοῦ πλησίον.15. Τέλος ὁ συνεχὴς καὶ καυστικὸς ἔλεγχος τῶν κρατούντων γιὰ τὴ διαχείριση τοῦ δημόσιου χρήματος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μὲ τὸν καλπάζοντα ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικὸ δανεισμὸ καὶ στὴν οἰκονομικὴ ὑποδούλωση τοῦ κράτους καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδας
στοὺς ξένους μὲ τὰ δυσβάστακτα χρέη, ποὺ οὔτε τὰ δισέγγονα τῶν σημερινῶν θὰ μπορέσουν νὰ ἐξοφλήσουν . . . Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς πρέπει νὰ πολεμηθεῖ ἡ καταστρεπτικὴ πολιτικὴ τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων νὰ προωθοῦν τούς «ἀντίθετους» σὲ συνταξιοδότηση, γιὰ νὰ διορίζουν τὸ συρφετὸ τῆς «κλαδικῆς» τους (παράσιτα)· γιατὶ ἔτσι ἐξανεμίζεται ὁ ἱδρώτας τοῦ φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ δὲν ὑπάρχουν πόροι γιὰ ὑγεία, παιδεία, κοινωνικὴ πρόνοια, ἐγγειοβελτιωτικὰ καὶ λοιπὰ κοινωφελῆ ἔργα . . .


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
«ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)


1. Εἰδήσεις κάθε εἴδους μὲ σύντομα σχόλια καὶ ἀντικειμενικὴ κριτική, μὲ βάση τὸ γνήσιο καὶ ἀνόθευτο πνεῦμα τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, χωρὶς λασπολογίες καὶ καταλυτικὴ κινδυνολογία.2. Ἀντικειμενικὲς δημοσκοπήσεις σχετικὲς μὲ ὅλα τὰ σπουδαῖα καὶ ζωτικὰ προβλήματα, ἀναλύσεις στατιστικῶν Ἑλλάδας καὶ ἀλλοδαπῆς, ἐποικοδομητικὴ κριτικὴ καὶ ἀντιπαράθεσή τους μὲ τὴν κοινωνικὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν παράδοση τῆς κληρονομιᾶς μας. Γιὰ ὅλα μάλιστα τὰ μεγάλα ἐθνικά, κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα νὰ ἀπαιτοῦμε, ὅπως τὸ Σύνταγμα ὁρίζει, τὴ διεξαγωγὴ διαυγῶν δημοψηφισμάτων μὲ πλήρη καὶ ἰσότιμη διαφώτιση τῶν λαϊκῶν στρωμάτων, ὥστε νὰ ψηφίζει καὶ νὰ ἀποφασίζει ἐλεύθερα ὁ κυρίαρχος λαὸς καὶ ὄχι ὅ,τι ἐπιβάλλει ἡ κομματικὴ πειθαρχία τῆς παράταξης ποὺ κάθε φορὰ κυβερνᾶ.3. Διηγήσεις ἐκλαϊκευμένων βίων ἁγίων μὲ σκοπὸ τὸν ἔλεγχό μας καὶ τὴ μίμησή τους.4. Κοινωνικὴ διδασκαλία μέσῳ τοῦ θησαυροῦ διδασκαλίας τῶν ἁγίων πατέρων καὶ ἀσκητῶν, καθὼς καὶ τῆς λαϊκῆς σοφίας (παροιμίες-γνωμικά).5. Ἀντικατοπτρισμὸς τῆς ἱστορίας μας - ἀναθεώρηση τοῦ «χθές» μὲ τό «σήμερα» καὶ μεθόδευση ἐκλαϊκευμένης διδασκαλίας της, ἀνόθευτης καί ὄχι «κομμένης καὶ ραμμένης» στὰ μέτρα τῶν ἐντολοδόχων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.


6. Ἐξήγηση - ἀνάλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἄλλων ἱερῶν κειμένων.7. Θέσεις - ἀπόψεις καὶ ἐπιγραμματικὴ ἀναφορὰ σὲ διάφορα ἰδεολογικὰ ρεύματα καὶ δοξασίες καὶ ἀντιπαράθεσή τους μὲ τὴ σωστὴ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ τὴ χρηστὴ κοινωνικὴ ἀντίληψη.8. Ἀνασκόπηση τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ διεθνοῦς περιοδικοῦ καὶ ἡμερησίου τύπου μὲ σχόλια.9. Ἐπέτειοι - ἐξιστορήσεις γεγονότων, παθήματα -μαθήματα.10. Περίεργα ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο.11. Ἐπιμόρφωση καὶ ἐκπαίδευση, σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμός, καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας. Ἀνάλυση καὶ κριτικὴ ἀπὸ τὴ βασικὴ μέχρι καὶ τὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση μὲ σκοπὸ νὰ βοηθηθοῦν οἱ Ἕλληνες στὴ μόρφωσή τους.12. Ἐρευνητικὰ προγράμματα καὶ θέματα:
Ὁ κόσμος τῶν φυτῶν, τῶν ζώων, τοῦ βυθοῦ.
Ἡ ὥρα τοῦ ἀστρονόμου,τοῦ περιβαλλοντολόγου - οἰκολόγου.
Ἡ ὥρα τοῦ ἱστορικοῦ, τοῦ περιηγητῆ - γεωγράφου.
Ἡ ὥρα τοῦ μαθηματικοῦ, τῆς μουσικῆς κλπ.13. Πρακτικὲς συμβουλὲς καὶ ὁδηγίες˙ κοντά σας:

Ὁ γιατρός, ὁ κοινωνιολόγος - κοινωνικὸς λειτουργός, ὁ φαρμακοποιός, ὁ διαιτολόγος, ὁ βιολόγος, ὁ χημικός, ὁ γεωπόνος, ὁ νομικός, ὁ ἀστυνομικός, ὁ φοροτεχνικός, ὁ ἀρχιτέκτονας, ὁ διακοσμητής, ὁ ἠλεκτρολόγος – ἠλεκτρονικός, ὁ ὑδραυλικός.14. Εἰδικὰ θέματα. Η ΦΩΝΗ :

τῶν μοναχῶν - ἀσκητῶν (γιὰ τὴν τόνωση τῆς ψυχικῆς δύναμης, ποὺ εἶναι, μετὰ τὸ Θεό, ἡ κυρίως κινητήρια δύναμη γιὰ τὴ ζωή μας πάνω στὴ γῆ),
τοῦ παιδιοῦ - τῶν ἐφήβων – τῶν νέων, τῆς γυναίκας, τῆς μητέρας, τῆς οἰκογένειας, τῆς νοικοκυρᾶς, τῶν φυλακισμένων, τῶν ἀσθενῶν, τῶν πασχόντων, τῶν ἀκτημόνων, τῶν πολύτεκνων (προβολή, ἐξύψωση καὶ λήψη μέτρων ὑπὲρ τῶν ἡρώων πολυτέκνων καὶ σταυροφορία κατὰ τῶν
ἐκτρώσεων καὶ τῆς ἀποθεωμένης ζωοφιλίας), τῶν στρατευμένων (στρατιωτῶν, ναυτῶν, ἀεροπόρων), τῶν ἐργατῶν, τῶν ἀγροτῶν – βοσκῶν,
τῶν ναυτικῶν – ἁλιέων, τῶν «ξενιτεμένων» καὶ τοῦ ἀπόδημου ἑλληνισμοῦ, τῶν φιλελλήνων, τῶν τσιγγάνων, τῶν ξένων μεταναστῶν καὶ λοιπῶν.15. ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ τῶν (δυστυχισμένων) οἰκονομικῶν μεταναστῶν. Ἐπειδή, δυστυχῶς, ἡ πατρίδα μας (ποὺ εἶχε τὸ ὅμαιμο, ὁμόγλωσσο, ὁμόθρησκο, ὁμότροπο-Ἡρόδοτος «Οὐρανία» 9, 144) κατάντησε οὐσιαστικά «ἀμπέλι ξέφραγο», πρέπει νὰ κάνουμε τὸ πᾶν νὰ διαφωτίζουμε τοὺς δυστυχεῖς οἰκονομικοὺς μετανάστες, νὰ τοὺς διδάξουμε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, τὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία καὶ νὰ τοὺς ἐντάξουμε οὐσιαστικὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, διότι, διαφορετικά, διατρέχουμε τὸ μέγιστο κίνδυνο ἀργότερα αὐτὲς οἱ ἐπὶ μέρους μειοψηφίες νὰ μετατραποῦν σὲ πλειοψηφίες καὶ οἱ μωαμεθανοὶ ὅλων τῶν φυλῶν νὰ ἑνωθοῦν ἐπικίνδυνα. Καὶ μὲ τὴν ἀσύνετη πολιτική, νὰ τοὺς δίνονται καὶ δικαιώματα ψήφου, στὴν ἀρχὴ γιὰ τὴν Τοπικὴ καὶ Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση καὶ ἀργότερα γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Κοινοβούλιο, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ εἶναι ἀναπόφευκτες οἱ ἔριδες καὶ οἱ ὁδομαχίες μωαμεθανῶν ἐναντίον Χριστιανῶν, ὁπότε «ζήτω ποὺ καήκαμε» . . . «Θὰ τρίζουν» τὰ κόκκαλα τοῦ «Γέρου τοῦ Μοριᾶ» καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ θὰ λένε «…τρισάθλιοι ἀπόγονοί μας, ἐμεῖς κάναμε το «κορμί μας κόσκινο» γιὰ νὰ διώξουμε τοὺς ἀνυποφόρους τύραννους, τοὺς μωαμεθανούς, καὶ σεῖς, ἀνεγκέφαλοι, ἀχρηστεύσατε τελείως τοὺς ἀγῶνες μας καὶ φέρατε πολὺ περισσότερους μωαμεθανοὺς ἀπὸ ὅσους ἐμεῖς διώξαμε…». Εἶναι πολὺ ἀποκαρδιωτικὴ ἡ ἀδιαφορία τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας: ὄχι μόνο δὲν πρωτοστατεῖ καὶ δὲν ἐνισχύει, οὐσιαστικὰ καὶ γενναῖα, προσπάθειες εὐλαβῶν καὶ δραστήριων ἱερέων γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν ξένων μετα να στῶν, ἀλλὰ οὔτε κἄν τοὺς Ἕλληνες ὀρθόδοξους δὲν διαφωτίζει καὶ δὲν ἐνισχύει στὸ ὀρθόδοξο φρόνημά τους καὶ ἔτσι τολμοῦν νὰ ἐπεμβαίνουν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία χιλιαστές,  «μορμόνοι», ἑκατοντάδες ἄλλες προτεσταντικὲς αἱρέσεις,  ἰνδουιστές, σαϊεντολόγοι ἢ νὰ ἀναβιώνει ἀκόμη καὶ αὐτὴ  ἡ παγανιστικὴ θρησκεία. . .16. Προβολὴ τῆς «Διακηρύξεως τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ προπαντὸς ἡ προβολὴ τοῦ ἴδιου τοῦ μεγαλεπήβολου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἐπιβάλλεται οἱ διαχειριστὲς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ ἀποδεικνύουν ἔμπρακτα ὅτι εἴμαστε σὰν διαυγέστατος γυάλινος πύργος, ὁπότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες θὰ ἀποκτήσουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη, χωρὶς νὰ ἔχουν τὸ φόβο ὅτι θὰ πέσουν πάλι θύματα «ἀετονύχηδων», ὅπως δυστυχῶς συνηθίζεται νὰ συμβαίνει τὶς περισσότερες φορές, ὁπότε ὅλοι θὰ μᾶς συνδράμουν καὶ τὸ κολοσσιαῖο αὐτὸ ἔργο θὰ μπορέσει νὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα.17. Προβολὴ καὶ τῶν ὑπεράνθρωπων προσπαθειῶν μας γιὰ ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ὥστε νὰ βλέπουν οἱ δωρητές μας καὶ οἱ χορηγοί μας ὅτι καὶ τὸ τελευταῖο κιλὸ δὲν πέφτει στὰ χέρια «ἀετονύχηδων» καὶ
ἰδιοτελῶν, ἀλλὰ ἀποστέλλεται, φθάνει καὶ καταλήγει πραγματικὰ στοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ—ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ


(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Πανηγυρικὴ Ἔκδοσι τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 41, σελ. 8-12)

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως κατὰ κόρον ἔχουμε ἀναπτύξει, τόσο προσωπικὰ σὲ πολλοὺς φίλους, ὅσο καὶ μαζικὰ μέσῳ τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τὸ δυσβάστακτο ὄγκο τῆς ἐργασίας καὶ τῶν ἐξόδων καὶ δὲν εἶναι ἐφικτὸ νὰ ἀπασχολοῦμε προσωπικὸ γιὰ τὴν διεκπεραίωση τῶν διάφορων ἐργασιῶν καὶ γι᾽αὐτὸ ἀναγκαζόμαστε, παρὰ τὴν προχωρημένη ἡλικία μας καὶ τὴν πολὺ ἐπισφαλῆ ὑγεία, νὰ ἐργαζόμαστε μὲ πολὺ μεγάλη ὑπερένταση, ἀπὸ τὸ βαθὺ ὄρθρο μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυχτα, ἐπὶ 365 μέρες τὸ χρόνο συνεχῶς καὶ ἀκατάπαυστα . . .2. Ὄχι μόνο οἱ ἀνάγκες πολλαπλασιάζονται ἀλλὰ καὶ ὁ «πονηρός» μᾶς δημιουργεῖ καθημερινὰ πάρα πολλὲς ἀντιξοότητες καὶ ὅλες οἱ πληγὲς παραμένουν ἀνοικτὲς καὶ καμμία δὲν θεραπεύεται...3. Ἀναγκαζόμαστε γι᾿ αὐτὸ νὰ ἀπευθύνουμε καὶ πάλι ἔκκληση: Ὅσοι ἐνστερνίζονται τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ Διορθόδοξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἂς παύσουν νὰ εἶναι «θεωρία
ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ» καὶ ἂς προσέλθουν νὰ γίνουν καλοὶ Σαμαρεῖτες καὶ Κυρηναῖοι, γιὰ νὰ μᾶς ἁπαλύνουν λίγο ἀπὸ τὸν δυσβάστακτο σταυρό, ἐφαρμόζοντας τὸ λόγο τοῦ Παύλου: «μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα
μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτ. 3, 14),καὶ ὄχι τὸ ἁγιογραφικό: «...ἀγρὸν ἠγόρασα, ...ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, ... γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν...» (Λουκ. 14, 18-20), δηλαδὴ νὰ σπεύσουν καὶ νὰ μᾶς συνδράμουν.4. Ἴσως, ἀγαπητέ μας ἀναγνώστη, σὺ ὁ ἴδιος νὰ εἶσαι ὑπερήλικας, ἀσθενὴς καὶ ὄντως νὰ στενάζῃς ἐπαναλαμβάνοντας τό «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω...» (Ἰωάν. 5, 7). Θὰ μποροῦσες ὅμως, ἀγαπητέ ἀναγνώστη, νὰ προτρέψεις παιδιά, ἐγγόνια, βαπτιστήρια, φίλους καὶ συνανθρώπους σου νὰ ἔλθουν νὰ μᾶς βοηθήσουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ! ! !5. Ἔτσι θὰ μπορούσαμε καὶ μεῖς νὰ ἀσχολούμαστε μὲ ὅλες τὶς προβληματικὲς ὑποθέσεις καὶ νὰ μεριμνοῦμε γιὰ τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφοὺς μας, τοὺς ἀσθενεῖς, τὰ ὀρφανά, τοὺς ἐγκαταλειμμένους, τοὺς θλιβομένους, τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ στενάζουν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο νοσταλγοῦμε νὰ κάνουμε, ὅμως βρισκόμαστε σὲ πλήρη ἀδυναμία, καὶ ὅταν ἀκόμη τὲτοιες περιπτώσεις πέφτουν στὴν ἀντίληψή μας . . .


6. Πέρα ἀπὸ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά, ἄλλη πολὺ σπουδαία προσφορὰ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ στήριξη τῆς προσπάθειάς μας. Ἔμεῖς ὑπολογίζουμε καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ» καὶ ἀγωνιζόμαστε καὶ τὸ τελευταῖο δίλεπτο τῆς «χήρας» νὰ ἀξιοποιεῖται κατάλληλα καὶ νὰ μὴ τὸ οἰκειοποιοῦνται, ὅπως συνηθίζεται, οἱ διάφοροι, προσποιούμενοι ὅτι δῆθεν κάνουν φιλανθρωπία... (Ἀκόμη καὶ γιὰ ἐλάχιστα Εὐρὼ δίνουμε ἐπίσημες ἀποδείξεις γιὰ τὴν Ἐφορία).7. Ἀκόμη σπουδαιότατη βοήθεια εἶναι ἡ προσφορὰ τροφίμων καὶ φαρμάκων, τὰ ὁποῖα ἔχουν μακρὰ λήξη.8. Τελευταία μορφὴ βοήθειας εἶναι ἡ προσφορὰ ρούχων, παπουτσιῶν, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν, ἀμεταχείριστων ἢ μεταχειρισμένων σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση. Φρόνιμο εἶναι νὰ γίνεται ὁ διαχωρισμὸς σὲ γυναικεῖα, ἀνδρικὰ καὶ παιδικά. Στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ καὶ ἀνάλγητη
κοινωνία, ποὺ ζοῦμε, πολλοὶ δὲν ἔχουμε πῶς νὰ διαθέσουμε τὸ ρουχισμὸ ποὺ μᾶς περισσεύει καὶ ἀναζητοῦμε ὀργάνωση, ποὺ νὰ τὸν δέχεται, γιὰ νά «τρέφουμε ψευδαισθήσεις» ὅτι δῆθεν εἴμαστε καλοὶ Σαμαρεῖτες καὶ ἐλεήμονες . . .
9. Ἐμεῖς ἐπιβάλλεται νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν ἐξεύρεση καὶ τὴν ἀποστολὴ τροφίμων, φαρμάκων, καινούργιου ρουχισμοῦ καὶ κλινοσκεπασμάτων, γιὰ τὶς διάφορες κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητες, τὴν ἐξεύρεση καὶ
ἐπεξεργασία ὕλης γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ προπαντὸς τὴν ἀντιμετώπιση σατανικῶν ἀντιξοοτήτων, τὶς ὁποῖες μᾶς δημιουργεῖ κάθε φορὰ ὁ ἀντικείμενος διάβολος . . .10. Ἐπειδὴ ἡ φτώχια καὶ ἡ δυστυχία αὐξάνονται καὶ στὴν Ἑλλάδα, πασχίζουμε τὰ τελευταῖα χρόνια νὰ βοηθήσουμε καὶ τοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας μας. Ἑκατοντάδες φορτία μὲ τρόφιμα, ἀναψυκτικὰ καὶ ἄλλα ἀγαθὰ ἔχουμε στείλει σὲ πυρόπληκτους, πυροπαθεῖς, πολύτεκνους, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ στέγες ἀγάπης, ὅπου περιθάλπονται, ἀπὸ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς κληρικούς, χιλιάδες δεινοπαθοῦντες συνάνθρωποί μας. Στὴν Ἑλλάδα, ὅμως, δὲν δέχονται τὸν μεταχειρισμένο ἱματισμό, ἐνῷ στὸ ἐξωτερικὸ ἄρχισαν νὰ μᾶς ζητοῦν γιὰ τὸν μεταχειρισμένο ρουχισμὸ πιστοποιητικὰ ἀπολυμάνσεων...
Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ φωτίσει ὁ Θεὸς πολλοὺς κοινωνικὰ εὐαίσθητους συνανθρώπους μας νὰ ἔλθουν καὶ νὰ μᾶς συντρέξουν, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιβιώσουμε καὶ νὰ συνεχίσουμε.Σᾶς περιμένουν
• ἡ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr
• τὰ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους
καὶ Φωτεινή Γραμμή
• τὸ Twitter: @PANEL_TAMA
ἡ webtv (διαδικτυακὴ τηλεόραση :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/webtv)
• ἡ διεκπεραίωση τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ
Γραμμή», ποὺ κυκλοφορεῖ δωρεάν-τιμῆς ἕνεκεν
σὲ 60.000 ἀντίτυπα, καθὼς καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἐργα-
σίες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν γραφείων.
Γιὰ ὁποιαδήποτε ἀπορία, παρακαλοῦμε
ἐπικοινωνῆστε μαζί μας :
τηλέφωνα: 210-3254321-2,
τηλεομοιότυπο (fax): 210-3236978,
ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
ἱστοσελίδα: www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους
καὶ Φωτεινή Γραμμή,
τὸ Twitter: @PANEL_TAMA
Ταχυδρομικὴ Διεύθυνση:
Μουσῶν 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ.
Γιὰ τὴν κοινωνικὴ εὐαισθησία ποὺ θὰ δείξετε
σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν:
Διορθόδοξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».


ΑΘΗΝΑ 2015 

 

σελίδα 1 απο 43

agioritikovima
Developed by © mpistiries.com