Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον - 2


Διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ρίξωμε τὸ βάρος εἰς

τὸ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ «ΠΑΡΚΟΝ» εἰς τὸ
ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
:
 
1. Ἐπιβάλλεται νὰ κάνωμεν ἱεράρχησιν τῶν ἀναγκῶν.
2. Πρέπει πρῶτα νὰ προηγηθοῦν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὴν Ἀττικήν.
3. Νὰ προηγοῦνται αἱ ὑποβαθμισμέναι περιοχαί, αἱ ὁποῖαι στε-ροῦνται τῶν πάντων καὶ ἔχουν μεγίστην ἀνάγκην καὶ μετά, ἐὰν περισσεύουν χρήματα, νὰ γίνουν δεντροφυτεύσεις κ.λπ., ἐξωραϊ-στικὰ ἔργα καὶ εἰς τὰς ἀνεπτυγμένας, ἐξειλιγμένας καὶ πλουσίας περιοχάς, ὅπως ἡ Γλυφάδα, ἡ Βούλα κ.λπ.
4. Αἱ περισσότεραι ἐκτάσεις τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ θὰ ἠδύναντο νὰ δημοπρατηθοῦν καὶ μὲ τὰ τεράστια ποσὰ, τὰ ὁποῖα θὰ εἰσ-πραχθοῦν, νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς, κυρίως εἰς τὰς δυτικὰς συνοικίας καὶ περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς, ὅπου οὔτε αἱ ἐλάχισται ὑπο-τυπώδεις ὑποδομαὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄνθρωποι πνίγονται ἀπὸ τὸ νέφος, τὰς πλημμύρας καὶ καίονται ἀπὸ τὸν λίβαν καὶ τὴν ἄπνοι-αν, διαβιοῦντες εἰς ὑποτυπώδεις κατοικίας. Ἀντιθέτως, αἱ περιο-χαὶ Ἑλληνικοῦ, Ἠλιουπόλεως, Ἀργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Βούλας κ.λπ. ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πολυτελεῖς κατοικίας καὶ «ἀεράκι» ἀπὸ τὴν θάλασσαν καὶ τὸν Ὑμηττὸν καὶ διαβιοῦν μὲ κάποιαν ἄνεσιν.
5. Διατὶ νὰ μεταφερθῇ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα καὶ νὰ μὴ μεταφερθῇ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν καὶ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα νὰ φυτευθοῦν ἀειθαλῆ δένδρα, θάμνοι καὶ φυτὰ καὶ νὰ δημιουργηθῇ πνεύμονας πρασίνου, διὰ νὰ ἀνακουφισθῇ πολλαπλάσιος πληθυσμός, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ εἰς Βοτανικόν, Ἅγιον Ἰωάννην Ρέντη, Πειραιᾶ, Νίκαιαν, Κορυδαλλόν, Ἁγίαν Βαρβάραν, Αἰγάλεω, Περιστέρι καὶ Ἀθήνα;
6. Διατὶ νὰ μὴ δημιουργηθοῦν πνεύμονες πρασίνου μὲ ἀειθαλῆ δέντρα, θάμνους καὶ ἄνθη εἰς τὰς δυτικὰς περιοχὰς τοῦ Θριασίου, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τόσον ὑποβαθμισθῆ δεκαετίας ὁλοκλήρους μὲ «χωματερὲς» καὶ πνίγονται ἀπὸ τὴν δυσοσμίαν, τὰ καυσαέρια, πλημμύρας καὶ καίονται ἀπὸ τὸν λίβαν εἰς τὰς ὑποτυπώδεις οἰκοδομὰς των, ἐνῷ αἱ οἰκοδομαὶ γύρω ἀπὸ τὸ πρώην Ἀεροδρό-μιον τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, θερμομονώσεις, ἠχομονώσεις, ὑγρομονώσεις, θέαν πρὸς τὴν θάλασσα καὶ ζωηρὸν «ἀεράκι» ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ τὸν Ὑμηττόν;;;;
7. Ἐὰν ἔχουν μίαν φορὰν ἀνάγκην οἱ κάτοικοι γύρω ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν πρασίνου, ὀξυγόνου καὶ δροσιᾶς, ἔχουν χιλιάδας καὶ ἑκατομμύρια φορὰς μεγαλυτέραν ἀνάγκην οἱ κάτοικοι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Νέας Χαλκηδόνος, Φιλαδελφείας, Κάτω καὶ Ἄνω Πατησίων τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
8. Διατὶ νὰ μὴ πωληθοῦν, ἐπίσης, ἀρκετὰ στρέμματα τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου καὶ μὲ τὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰς δημοπρατήσεις νὰ ἀγορασθοῦν παλαιαὶ κλωστοϋφαντουργεῖαι τῆς Ν. Ἰωνίας, Ν. Φιλαδελφείας, Καλογρέζης, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν πλατεῖαι καὶ νὰ δενδροφυτευθοῦν ὅλαι αἱ πλατεῖαι καὶ ὅλοι οἱ δρόμοι καὶ νὰ ὑπάρχουν πνεύμονες ὀξυγόνου εἰς αὐτὰς τὰς λίαν πυκνοκατωκημένας ὑπαναπτύκτους περιοχάς;
9. Ὁμοίως πρέπει νὰ γίνωνται ἀπαλλοτριώσεις εἰς διάφορα μεγάλα οἰκόπεδα εἰς τὰς περιοχὰς Πατησίων, Ἀχαρνῶν, Κυψέλης, Γκύζη, Πολυγώνου, Ἱπποκράτους, Παγκρατίου, Καισαρια-νῆς, Βύρωνος, Νέας Ἑλβετίας, Κουκακίου, Καλλιθέας, Πετραλώνων, Ταύρου, Ἀμπελοκήπων, Ἑλληνορώσσων κ.λπ. περιοχῶν, διὰ νὰ ὑπάρξουν ἔστω καὶ μικραὶ πλατεῖαι νὰ δεντροφυτευθοῦν. Ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ φαρδοὶ δρόμοι νὰ δενδροφυτευθοῦν, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν φίλτρα καθαροῦ ἀτμοσφαιρικοῦ περιβάλλοντος καὶ ὀξυγόνου, διὰ νὰ ἀνακουφίζωνται αἱ ἐπιμέρους πυκνοκατωκημέναι περιοχαί.
10. Διατὶ νὰ μὴ δενδροφυτευθοῦν μὲ ἀειθαλῆ δένδρα, θάμνους καὶ ἄνθη ὅλαι αἱ λεωφόροι ὡς π.χ. Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισσίας, Ἀλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Συγγροῦ, Θησέως, Χαμοστέρνας, Πειραιῶς, Λένορμαν, Ράλλη, Καβάλας, αἱ σιδηροδρο-μικαὶ γραμμαὶ Ο.Σ.Ε., Προαστιακοῦ καὶ Ἠλεκτρικοῦ καὶ μὲ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀειθαλῶν δένδρων καὶ φυτῶν νὰ φιλτράρεται ἡ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ εἰσπνέωμεν καθαρὸν ὀξυγόνον;
11. Νὰ νομοθετηθοῦν Νόμοι καὶ Διατάγματα, ὅτι ὅλαι αἱ «πρασιαί» ὑποχρεωτικὰ θὰ δενδροφυτεύωνται καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἐξώστας (ταράτσες) νὰ δημιουργῶνται αἱ σωσταὶ ὑγρομονώσεις καὶ θέρμομονώσεις, διὰ νὰ δημιουργῆται πράσινον, καὶ μάλιστα μὲ κίνητρα φοροαπαλλαγῶν.
12. Εἰς ἕνα χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ εἰς μίαν συντεταγμένην κοινωνίαν ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόζεται εἰς τὴν πράξιν, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι καὶ ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα, νὰ δια-βιοῦν ὑπὸ ἀνθρωπίνας συνθήκας καὶ ὄχι ἀλλοῦ νὰ ὑπάρχουν «ἀριστοκρατικαί» συνοικίαι, ὅπου νὰ προστίθενται καὶ ἄλλα κοινωφελῆ ἔργα καὶ ἀλλοῦ νὰ ὑπάρχουν λίαν «ὑπανάπτυκται» περιοχαὶ καὶ νὰ γίνωνται ἐλάχιστα ἔργα ἤ καθόλου!!!
13. Ἤδη ἐφθάσαμεν 12 παρὰ ὀλίγα λεπτὰ ἤ δευτερόλεπτα καὶ πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸ «δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.» (ΗΣΑΪΑΣ, 26, 9), διὰ νὰ μὴ ἀκολουθήσῃ τὸ «πρσθες ατος κακά,Kριε, πρσθες κακ τος νδξοις τς γς» (ΗΣΑΪΑΣ, 26, 15).
14. Ἐπιβάλλεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγ-κην νὰ κάνωμεν στροφὴν 180 μοιρῶν καὶ νὰ παύσωμεν νὰ κατά-στρέφωμεν τὴν φύσιν, διότι ἡ φύσις ἐκδικεῖται ἀγρίως.
15. Ἐπιβάλλεται νὰ γίνωμεν «ἐνσυνείδητοι οἰκολόγοι» καὶ ὄχι «ψευτοοικολόγοι»: Ἐμεῖς νὰ καταστρέφωμεν ὁλόκληρα δάση, καὶ ἐὰν ἴδωμεν τὸν ἄλλον νὰ κόβῃ ἔστω καὶ ἕν ἐλάχιστον κλαδάκι ἀπὸ τὸν κῆπο του, νὰ ἀναθεματίζωμεν ὅλους τοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ εἰσαγγελεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν σπεύδουν νὰ κλείσουν τὸν γείτονα εἰς τὴν φυλακήν, ποὺ τολμᾷ νὰ ἀποψιλώνῃ τὰ δέντρα τοῦ κήπου του. Οἱ «ψευτοκουλτουριάρηδες» καὶ «ψευτοοικολόγοι» κάνουν τὸ πᾶν, νὰ μὴ ἀφήσουν οὔτε ἕν κλαδάκι εἰς τὸν ἰδικὸν των χῶρον καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν κάνουν τὸ πᾶν οἱ κῆποι τῶν γειτόνων των νὰ γίνουν δασύλλιόν των. Διὰ νὰ ἐπιτυγχάνουν δὲ τοῦτο, γίνονται καὶ Πρόεδροι οἰκολογικῶν καὶ ἐξωραϊστικῶν Συλλόγων.
16. ΟΧΙ, λοιπόν, εἰς τὸ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ «ΠΑΡΚΟΝ» ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ἀλλὰ ΝΑΙ εἰς ἐγγειοβελτιωτικὰ καὶ κοινωφελῆ ἔργα δι’ ὅλους τοὺς κοινοὺς θνητούς, ἰδίως δὲ διὰ τοὺς ἀνημπόρους καὶ δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας τῶν ὑποβαθμισμένων περιοχῶν.
17. Ὄχι τὰ πάντα εἰς μίαν μικρὰν μειοψηφίαν, ἡ ὁποία ἤδη εὐημερεῖ καὶ τίποτε εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν, ἡ ὁποία ἤδη δεινοπαθεῖ.
18. Ἐὰν ὑλοποιηθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω, θὰ ἔχωμεν πολλαπλάσιον πράσινον=φίλτρα ἀέρος καὶ ὀξυγόνον καὶ θὰ ἀνακουφίζωνται πολλαπλάσιοι ἄνθρωποι, ἀπὸ ὅ,τι νὰ γίνῃ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ Ἑλληνικόν. Ἐὰν ὑπάρξουν παντοῦ πνεύμονες, τότε θὰ δημιουργηθοῦν πνεύμονες καὶ εἰς τὰς χιλιάδας οἰκόπεδα τοῦ Ἑλληνικοῦ, τὰ ὁποῖα θὰ δημοπρατηθοῦν, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι θὰ ἔχουν μικρὰν κάλυψιν καὶ τὸ 60% ἤ 70% τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν νὰ δεντροφυτεύεται.
19. Διατὶ νὰ μὴ δεντροφυτευθοῦν παντοῦ οἱ λόφοι Φιλοπάππου, Αἰγάλεω, Σκουζέ, Ἀττικὸν Ἄλσος, («Τουρκοβούνια»), γενικῶς τὰ «νταμάρια», διὰ νὰ ὑπάρχουν πνεύμονες, ὥστε νὰ φιλτράρεται ὁ ἀέρας καὶ νὰ ἔχουν ὀξυγόνον καὶ αἱ ὑποβαθμισμέναι περιοχαί, ὅπου διαβιοῦν χιλιοπλάσιοι πληθυσμοὶ ἀπὸ ὅ,τι εἰς Γλυφάδαν, Βούλαν, Ἑλληνικόν, Ἀργυρούπολιν, ὅπου ἔχουν καλλιτέρας ὑποδομὰς καὶ καλλιτέρας κατοικίας, ἀπὸ ὅ,τι Πετράλωνα,  Κολοκυνθοῦ, Ἐξάρχεια, Ἀμπελόκηποι, Γκύζη κ.λπ.;
20. Ἐὰν γίνουν ὀρθόδοξοι δημοπρασίαι καὶ δὲν κάνουν συναλλαγὰς οἱ ἁρμόδιοι τοῦ δημοσίου μὲ τὰ «κοράκια», ὡς εἴθισται, θὰ εἰσπραχθοῦν πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ μὲ τὰς δημοπρατήσεις τῶν ἐκτάσεων τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου, μὲ τὰ ὁποῖα χρήματα θὰ δύνανται νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἔργα καὶ πληθώρα ἄλλων «πνευμόνων», ποὺ ἐπιβάλλεται πάραυτα νὰ δενδροφυτευθοῦν, ἀλλὰ προπαντὸς νὰ συντηρῶνται ὀρθόδοξα.
Ἀλλὰ τὸ ὅλον πρόβλημα, δυστυχῶς, ξεκινᾷ ἀπὸ πολὺ ὑψηλὰ καὶ εἶναι διεθνές. Οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, ὅπως ὁ πλανητάρχης καὶ οἱ ὁμοϊδεάται του δαιμονιωδῶς ἀντιδροῦν εἰς τὴν ὑπογραφὴν τῆς συνθήκης τοῦ Κιότο ἤ καὶ ἄλλων παρομοίων ὠφελίμων ἀποφά-σεων. Χάριν τῶν ὑπερμέτρων κερδῶν τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων καὶ ἀποφασιζόντων (κέρδη τὰ ὁποῖα ἐπιτυγχάνονται εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τῶν λαῶν) καὶ χάριν τῆς διεθνοῦς, ἐκτὸς συναγωνισμοῦ, ἐπικρατήσεως τῶν χωρῶν των, θυσιάζεται ἡ ζωὴ τοῦ Πλανήτου μας
Δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος διέφθειρε ὄχι μόνον τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ τὸν Πλανήτην μας. Ὅλοι οἱ σοβαροὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμο-νες κάθε τόσον κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι, ὅπως βαδίζομεν, μέ τὴν δημιουργίαν μὴ φυσιολογικῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν, θὰ ὑπερθερμανθῇ ἀφορήτως ὁ πλανήτης μας κατὰ 6 βαθμοὺς Κελσίου τὸν αἰῶνα, τὸν ὁποῖον διανύομεν, καὶ μέχρι τὸ 2050 θὰ λειώνουν οἱ πάγοι, ὄχι μόνον εἰς τὰ ὑψηλὰ ὄρη τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν Βόρειον καὶ Νότιον Πόλον∙ ὡς ἐκ τούτου εἰς τὸν Νότον θὰ ἔχωμε ξηρασίαν καὶ εἰς τὸν Βορρᾶν ὑγρασί-αν. Τὰ ὕδατα εἰς τήν Μεσόγειον θὰ ἀνεβοῦν κατά τὸ ἡμισυ τοῦ μέτρου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀρχικῶς ὄχι μόνον τὸ ἕν τρίτον τῆς χλωρίδος καὶ πανίδος, ἀλλὰ καὶ ἀργότερον τὰ δύο τρίτα αὐτῶν, καὶ πολλὰ εἴδη ζώων καὶ φυτῶν θὰ ἐξαφανισθοῦν ἐντελῶς. Ταυτοχρόνως ἐπισείουν τὸν κίνδυνον διὰ τὸν πολλα-πλασιασμὸν πολλῶν ἀσθενειῶν.
Ἀπὸ τὰ αἰωρούμενα μικροσωματίδια οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες χάνομεν ἐννέα (9) μῆνες ἀπὸ τὴν ζωήν μας. Καταστρέφομεν μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον τὸ περιβάλλον μας καὶ θὰ εἴπωμεν τὸ «νερὸ νεράκι». Ἀκόμη καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ὕδωρ, θὰ εἶναι ἀκατάλληλον πρὸς πόσιν…
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπόρροια τῆς ἀφροσύνης τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματι-κῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ἀλλά καὶ τοῦ καθενός, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν παντελῶς διά τό μέλλον τῶν ἐπερχομένων γενεῶν .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ εἰς τὸ περιβαλλοντολογικὸν πρόβλημα
Ἐπιγραμματικῶς τὴν ἀπάντησιν τὴν εὑρίσκομεν εἰς τὸ γνωστόν γραφικόν: «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλμός 48,13).    
Δηλαδή «ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσεν καὶ ἔγινεν ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα ζῶα».    Ὅ,τι σπέρνομεν, θερίζομεν…


    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   


Ευρετήριο Άρθρου
Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον
2
Όλες οι Σελίδες
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com