Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον

ΝΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ
ΟΧΙ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Σύντομος εἰσαγωγὴ εἰς τὸ μέγιστον πρόβλημα
τοῦ περιβάλλοντος


Πέραν τῶν ὅσων ἔχομε δημοσιεύσει εἰς τὰ τεύχη μας :
α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31)
β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54)
γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2006, σελὶς 22)
δ. 32 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2007, σελίδες 7-20)
ἀναφέρομεν κατωτέρω συμπληρωματικὰς σκέψεις, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν καὶ ὑλοποιηθοῦν, ἐὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ σωθοῦν τὰ ἐλάχιστα ἐναπομείναντα δάση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ πράσινον, ἄλλως θὰ μετατραπῇ ἡ ὄμορφη Ἑλλάς μας εἰς Σαχάρα.
1. Πρέπει ὄχι μόνον νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ δορυφορικὰ συστήματα ἐγκαίρου προειδοποιήσεως πυρκαϊῶν καὶ λοιπῶν καταστρο-φῶν, τὰ ὁποῖα μᾶς παρεχωρήθησαν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξασφαλίσω-μεν καὶ ἄλλα. Ἐπίσης νὰ λάβωμεν μέτρα διὰ τῆς κατασκευῆς τεχνητῶν λιμνῶν καὶ τοποθετήσεως δεξαμενῶν, διὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ ρῖψις ὕδατος διὰ τὴν ἔγκαιρον σβέσιν τῶν πυρκαϊῶν ἐντὸς τῶν πρώτων λεπτῶν ἤ ἔστω ὡρῶν.
2. Διὰ νὰ εἶναι αὐτὸ ἐφικτόν, ἐπιβάλλεται νὰ μὴ διορίζωνται πλέον δημόσιοι ὑπάλληλοι διὰ τὰ γραφεῖα, διὰ νὰ κάνουν «λού-φα», νοσφιζόμενοι τὸν ἱδρώτα τοῦ φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ νὰ τοποθετηθοῦν πυροφύλακες, ὄχι μόνον μέχρι τὸ μεσημέρι καὶ μετὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ «ντόπιοι» καὶ «ξένοι» «Νέρωνες», ἀλλὰ νὰ ἐπαγρυπνοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα, καθημερινὰς καὶ ἑορτάς.
3. Ἀπὸ Μάϊον μέχρι καὶ Ὀκτώβριον οἱ περισσότεροι τῶν στρατευμένων νὰ ὑπηρετοῦν σὲ πυροφυλάκια καὶ νὰ περιπολοῦν ἐντὸς καὶ γύρω τῶν δασῶν καὶ νὰ ἐλέγχουν ὅλους τοὺς πεζοὺς καὶ τροχοφόρα, ποὺ μεταβαίνουν εἰς δασικὰς ἐκτάσεις.
4. Εἰς ὁδούς, ὅπου ὑπάρχουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ δάση, νὰ γίνων-ται αἰφνιδιαστικοὶ ἔλεγχοι καὶ ὅποιοι ἔχουν εὔφλεκτα ὑλικὰ νὰ καταχωρίζωνται τὰ ὀνόματά των εἰς εἰδικὰς καταστάσεις καὶ νὰ ἐλέγχεται ἡ πιθανή των συμμετοχὴ εἰς ἐμπρησμούς.
5. Ἡ Ἀστυνομία νὰ περιπολῇ καὶ μὲ συμβατικὰ αὐτοκίνητα διὰ νὰ βλέπῃ κινήσεις διαφόρων ὀχημάτων, ἐὰν ρίπτωνται φωτοβο-λῖδες ἤ ἄλλα ἀθόρυβα πυρά, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν πυρκαϊές.
6. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ρίχνουν ἀπορίμματα κατὰ μῆκος τῶν ὁδῶν, ἰδίως ὑάλινα ἤ ἀποτσίγαρα, πρέπει νὰ τιμωρῶνται αὐστη-ρότατα, ὡς ἐν δυνάμει ἐμπρησταί. Ὁμοίως, ὅσοι περιπατηταὶ πηγαίνουν εἰς τὰ δάση, κάθονται, τρώγουν καὶ ἀφήνουν ὑάλινα ἀντικείμενα κ.λπ. εἰς τὰ δάση.
7. Νὰ καθαρίζωνται ὅλα τὰ ἀπορίμματα κατὰ μῆκος τῶν ὁδῶν καὶ ἐντὸς τῶν δασῶν καὶ νὰ τιμωροῦνται καὶ οἱ Δῆμοι, ὅταν δημιουργοῦν παρανόμους καὶ ἀνεξελέγκτους «χωματερές», αἱ ὁποῖαι ὑπερβαίνουν τὰς τρεῖς χιλιάδας).
8. Ὄχι μόνον ἑλικόπτερα τῆς Ἀστυνομίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ναυτι-κοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας νὰ περιπολοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐφικταὶ αἱ πυρκαϊαὶ, ἰδίως ὅταν προμηνύωνται λίαν ἰσχυροὶ ἄνεμοι, διότι οἱ διάφοροι «φίλοι μας» δύνανται ἀκόμη καὶ δορυφορικῶς μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ νὰ μᾶς προκαλέσουν πυρκαϊάς, ὅταν ἐμεῖς τὰ ἀπογεύματα καὶ τὰς νύκτας κοιμώμεθα…
9. Τέλος ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται συντονισμὸς ὅλων τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἀγροφυλακῆς, τῶν Δασαρχείων, τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν ἐθελοντῶν, διότι διαφορετικὰ ὄχι μόνον δὲν θὰ προλαμβάνωνται καὶ δὲν θὰ σβήνουν οἱ πυρκαϊές ἐν τῇ γενέσει των, ἀλλὰ θὰ μετατρέπουν τὰ πάντα σὲ «κρανίου τόπον», ὁπότε θὰ εἶναι ἀναπόφευκτα τὰ:
«ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται» καὶ
«πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων» (Ματθ. 24,8).
10. Ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει, ἕν γραμμάριον προλήψεως, δύναται νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ ἑκατομμύρια τόννους θεραπεία…


Ευρετήριο Άρθρου
Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον
2
Όλες οι Σελίδες
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com