Ἔγκυρος καὶ ἐγκαιρος διαφώτισις

Previous Επόμενο
30.8.16-Άγγελος σωτηρίας των Ρωμιών ο Χατζή Χαλίλ Εφέντη.Μνημονεύεται &απο τον αείμ. Κ. Δεσποτόπουλο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ Ο ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦΕΝΤΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ 30.8.2016 1. Τὴν 3.8.2016 ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1132-3816--------- γιὰ τὸν σπουδαῖο ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη τρίτο στὴν ἱεραρχία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μὲ τὴν εὐσυνειδησία του, τὸ ἦθος καὶ τὸν ἀκέραιο χαρακτῆρα ...
ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 23.8.2016 Στερούμενοι δυστυχῶς πεπειραμένου καὶ ἱκανοῦ προσωπικοῦ, ἀδυνατοῦμε ὄχι μόνο νὰ ἔχουμε 24 ὧρες τὸ 24ωρο ἔγκυρο καὶ σοβαρὴ ἐμφάνισι στὸ web t.v. ἀλλὰ καὶ γιὰ σωστὲς καὶ ἤρεμες ἀποστολὲς ἀναρτήσεων στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε τὰ ...
4.8.16-Οι πάντες ηχρειώθησαν άχρι ενός! «ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΗΧΡΕΙΩΘΗΣΑΝ ΑΧΡΙ ΕΝΟΣ» (Δηλαδὴ ὅλοι ἐκμαυλίσθησαν καὶ ἐξωμότησαν, ἐκτὸς ἐλαχίστων) 4.8.2016 1. Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐνῷ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ κηρύξουν ἀκόμη καὶ ἐμφυλίους πολέμους καὶ νὰ τὰ κάνουν «γυαλιὰ καρφιά», καὶ σὲ ὁ,τιδήποτε ἀνήθικο καὶ ἀντιχριστιανικὸ εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι ἐπὶ τῷ αὐτῷ καὶ παντοιοτρόπως στρέφονται λί...
3.8.16-Χατζή Χαλίλ. Ένας αλτρουϊστής μουσουλμάνος ή ένας κρυπτοχριστιανός ; 3.8.16-Χατζή Χαλίλ. Ένας αλτρουϊστής μουσουλμάνος ή ένας κρυπτοχριστιανός ; ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΝΑΣ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ Ἤ ΕΝΑΣ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ  ; ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΗΣ (Δηλαδὴ μὴ τρέχουμε νὰ ἀποφαινόμαστε χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχουμε ἐξετάσει τὴν ὅλη ἱστορία τῆς ὑποθέσεως). 3.8.2016 Ἀναθεωροῦντες τὴν ἐξιστόρησι τῆς αἰτίας ὑποδουλώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους κάτω ἀπὸ τὸν ἀδίστακτο καὶ ἀνυπόφορο μωαμεθανικὸ ζυγὸ τῶν Τούρκων «φί...
1.8.16-Τάμα του Έθνους. Συνέντευξις στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1, 14) (Δηλαδὴ τόσον ἔναντι τῶν διαπαιδαγωγημένων Ἑλλήνων, ὅσον και γιὰ τοὺς ἀμόρφωτους - τοὺς βάρβαρους, ἔχω καθῆκον ὅλους νὰ τοὺς διαφωτίζω) 1.8.2016 Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὰ ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον καὶ διευκρινίσει τὴν ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐν τούτοις...
26.7.16-Πορεία Τάματος του Έθνους & η μη άρση επισήμως του αφορισμού των ηρώων της Παλιγγενεσίας μας 26.7.16-Πορεία Τάματος του Έθνους & η μη άρση επισήμως του αφορισμού των ηρώων της Παλιγγενεσίας μας ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΗ ΑΡΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ Περιληπτικῶς περὶ αὐτῶν τῶν αἰτιῶν τῆς κακοδαιμονίας μας δῆτε ἐξώφυλλα «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 67 καὶ ἐκτενῶς στὸ ἄρθρο τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἀσκητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους π. Βλασίου σελ. 3-13. 26.7.16 Ἐπειδὴ πο...
21.7.16-Τάμα του Έθνους. Κοινή προσευχή επ΄ ευκαιρία 6.8.2016 21.7.16-Τάμα του Έθνους. Κοινή προσευχή επ΄ ευκαιρία 6.8.2016   ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.8.2016 21.7.16   1. Δυστυχῶς τὸ αἰσχρὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο μᾶς προσφέρει ἀφρόνως τὰ πάντα καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, γιὰ νὰ γίνουμε μαλθακοί, ἑτεροκίνητοι καὶ ἀντὶ νὰ προσκυνοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ πιστεύουμε θεωρητικὰ καὶ κυρίως πρακτικὰ σὲ ἑτέρα τριάδα : α) ἄμετρο ἐγωϊσμό - ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ἀδιαλλαξία β...
19.7.16-Τo Τάμα του Έθνους στην http://odysseia.tv/ την Πέμπτη 21.7.2016 και ώρα 21.00 – 22.00 19.7.16-Τo Τάμα του Έθνους στην http://odysseia.tv/ την Πέμπτη 21.7.2016 και ώρα 21.00 – 22.00 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΝ http://odysseia.tv/ τὴν Πέμπτην 21.7.2016 καὶ ὥρα 21.00 – 22.00 19.7.16 1. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε νὰ εἴμαστε μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια μὲ τοὺς «ἀετονύχηδες», τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι ἑκάστοτε ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐλάβαμε συχνότητες γιὰ Ραδιοφωνικὸ καὶ Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ «Φωτεινῆς Γραμμῆς», καὶ τώρα οὔτε κἂν ἐπανήλθαμε γιὰ ἀδειοδότη...
12.7.16-Τα πάντα δια της θελήσεως και της πίστεως γίνονται κατορθωτά. Όσιος Παΐσιος 12.7.16-Τα πάντα δια της θελήσεως και της πίστεως γίνονται κατορθωτά. Όσιος Παΐσιος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΑ 12.7.2016 Ἐὰν ἔχουμε θέλησι καὶ πίστι, μποροῦμε νὰ μετατοπίσουμε ἀκόμη καὶ βουνά, ἰδίως τὰ βουνὰ τῶν προβλημάτων καὶ τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων. Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιοῦν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα 12 Ἰουλίου. Διὰ τῆς ἄκρας ταπεινώσεως, αὐστηροτάτης ἀσκήσεως καὶ θερ...
6.7.16-Γεν. Συνέλευσις Τάματος του Έθνους-Ανάγνωσι συγχαρητηρίων & λήξι με Εθνικό Ύμνο (συνέχεια 7η) 6.7.16-Γεν. Συνέλευσις Τάματος του Έθνους-Ανάγνωσι συγχαρητηρίων & λήξι με Εθνικό Ύμνο (συνέχεια 7η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ 6.7.2016 Ἡ Γραμματεὺς τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κ. Ἔλλη – Σοφία Λειβαδά, ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέας Μπλάνος καὶ ὁ Καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὶς κατωτέρω συγχαρητήριες ἐπιστολές  : ...
5.7.16-Γεν. Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχεια 6η) 5.7.16-Γεν. Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχεια 6η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 6Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 5.7.2016   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ...
4.7.16-Γεν. Συνέλευσι Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχειια 5η) 4.7.16-Γεν. Συνέλευσι Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχειια 5η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 5Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 4.7.2016 Τ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ               ΝΟΜΙΚΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ     {denvideo https://w...
1.7.16-Έγγραφο Οικουμενικού Πατριαρχείου για το Τάμα του Έθνους-Γεν. Συν. 22.6.16 (συνέχεια 4η) 1.7.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 4Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὸ κατωτέρω ἀπαντητικὸ ἔγγραφο ποὺ ἀπεστάλη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὸ μέλος μας κ. Νικόλαο Παπαχριστοδούλου σχετικῶς μὲ τὸ Ἱερὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅπως τὸ χαρακτηρίζει τὸ Οἰκου...
30.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλ. 22.6.16 (συνέχεια 3η) - Εισαγωγή, έκθεσι πεπραγμένων ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 3η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 30.6.2016   Μετὰ τὴν προσευχή, τὴν ἐκλογὴ Προεδρείου, κατὰ τὴν ὁποία ἐξελέγησαν Πρόεδρος ὁ κ. Κων/νος Κατσιάρης, μέλος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ Γραμματεὺς ἡ δικηγόρος κ. Ἕλλη Λειβαδᾶ καὶ τὶς ἀνακοινώσεις, ἀνεγνώσθησαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Εὐθύμιο Σανιδᾶ ὁ Ἀπολογισμὸ...
29.6.16-Απολογισμός πεπραγμένων Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος (Γεν. Συνέλευσι 22.6.16) Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ! 29/6/2016 ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ «καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) (ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε...
28.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλευση 22.6.16- Έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις προοπτικών 28.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλευση 22.6.16- Έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις προοπτικών ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 28.6.2016 Σὲ μία ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση οἱ παρόντες παρακολούθησαν καὶ κατανόησαν πῶς ἔχει ἐξελιχθῆ ἡ κατάσταση μέχρι τώρα. Μέλη καὶ θαυμαστὲς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ ἀγωνία συμμετεῖχαν στοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὶς μελλοντικὲς προοπτικές · Καταγανακτισμένοι γιὰ τὸ σ...
27.6.2016-Αναζήτησι οικοπέδου ΑΝΑΖΗΤΗΣΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 27.6.2016 Ποῖοι διαθέτουν πανοραμικὴ ἔκτασι ἄνω τῶν 30 στρεμμάτων καὶ σὲ αὐτὴ ἐπιτρέπεται ἡ πολεοδόμησι καὶ τὸ ὑψοῦν, γιὰ νὰ κτισθῇ κοινωφελὲς Ὀρθόδοξο καθίδρυμα; Ἔτσι θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν φόρο μεγάλης ἀκίνητης περιουσίας, τὸν «βραχνά»  τοῦ ΕΝΦΙΑ κ.λπ. «χαράτσια». Λίαν ευνοϊκὲς προσφορὲς θὰ ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψι. Πληρωμὴ τοῖς μετ...
24.6.16-Κυκλοφόρησε το τεύχος 67 της Φωτεινής Γραμμής 24.6.16-Κυκλοφόρησε το τεύχος 67 της Φωτεινής Γραμμής ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 67 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 24.6.2016     «Τσουνάμι» δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων μέτρων προκαλεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἀσκητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους πατρὸς Βλασίου ἀπὸ τὶς Βίγλες Ἁγίου Ὄρους. Ἐκεῖ γράφει ὁ ταπεινὸς ἀσκητὴς ὅτι, ἐὰν δὲν ἀρθοῦν ἐπισήμως οἱ ἄδικοι ἀφορισμοὶ τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλά...
Δωρεές προς το Τάμα του Έθνους απο 1.11.2015 έως 22.6.2016 Δωρεές προς το Σωματείο οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους απο 1.11.2015 έως 22.6.2016 (Γενική Συνέλευσις)     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ   851 3.11.2015 50 852 30.11.2015 50 853 9.12.2015 35 855 9.12.2015 25 857 9.12.2015 25 859 9.12.2015 35 861 9.12.2015 20 86...
Γενική Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16-Εναγώνιοι προβληματισμοί. Αναμένοντας τελικές αποφάσεις Γενική Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16-Εναγώνιοι προβληματισμοί. Αναμένοντας τελικές αποφάσεις ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΝΑΓΩΝΙΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22.6.2016 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Ζιόμπολας καὶ ὁ τιμηθεὶς ὡς Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους Καθηγητής, Ἄρχων Μουσικοδιδάσκαλος κ. Διαμαντὴς Μαυραγάνης παρακολουθοῦν τὸν χαιρετισμὸν τοῦ Δασκάλου Παναγιώτη Ρήγα, ἐπίσης τιμηθέντ...

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 • Επιστολές Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 09:10
 • Επιστολές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 08:07
 • Ευχή εις τον Σωτήρα Κύριον

  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 14:10
 • Έγγραφο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου απο 16.2.2015

  Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 08:10

Δραστηριότητες

image image
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον, προσηύχοντο εἰς Αὐτὸν νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἔκαμνον Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν εἰς τὴν ὁριστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδιδε δύναμιν.

Τοιουτοτρόπως εἰς τὸ Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει : ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ

Ο ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦΕΝΤΗ


ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ


30.8.2016


1. Τὴν 3.8.2016 ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1132-3816---------

γιὰ τὸν σπουδαῖο ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη τρίτο στὴν ἱεραρχία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μὲ τὴν εὐσυνειδησία του, τὸ ἦθος καὶ τὸν ἀκέραιο χαρακτῆρα του ἀντιστάθηκε σθεναρῶς ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ εἰδεχθέστατου Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β΄ καὶ τῶν συνεχῶν πιέσεων τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, πρώην πρέσβεως τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὸ Παρίσι Χαμέτ, ὁ ὁποῖος ἐπικροτοῦσε τὴν ἀπόφασι τοῦ Σουλτάνου, πρᾶγμα ποὺ ἐπικροτοῦσε καὶ τὸ «ἀσκέρι» τῶν γενιτσάρων.


2. Ὡς γνωστό, ὁ μεγάλος αὐτὸς ἀλτρουϊστὴς Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη βασανίστηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του, ἡ ὁποία διαπομπέφθηκε καὶ ἀπὸ τὰ βασανιστήρια ὑπέκυψαν καὶ οἱ δύο.


3. Τοιουτροτρόπως σφαγιάσθηκαν μόνο 10.000 Ρωμιοὶ καταγόμενοι ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο καὶ κρεμάστηκε ὁ Ἅγιος Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄. Διαφορετικά, ἐὰν εἶχαν σφαγιασθῆ ὅλοι οἱ πρόγονοί μας, δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐμεῖς.


4. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, ποὺ φώτισε τὸν μέγα ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη καὶ ἔστω καὶ ἀργὰ ὀφείλουμε νὰ τὸν τιμᾶμε δεόντως.


5. Γιὰ τὸν Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη ἔχουν ἀσχοληθῆ καὶ πληθώρα σπουδαίων ἐρευνητῶν καὶ ἐπιστημόνων, ὡς π.χ. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, διάσημος καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν σπουδαία προσωπικότητα τοῦ μεγάλου ἀνθρωπιστὴ καὶ φιλάνθρωπου – σωτῆρα τῶν Ἑλλήνων  Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.


6. Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὴν ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου.

Get Adobe Flash player


7. Αἰωνία ἡ μνήμη τόσο τοῦ ἀειμνήστου φίλου Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου, ὅσον καὶ τοῦ ἀνεπανάληπτου σωτῆρος τῶν Ἑλλήνων Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

Στὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 3.8.2016 ἐκ παραδρομῆς παρουσιάσαμε λανθασμένο κτίριο ὡς οἰκία τοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη. Θὰ ἐπανέλθουμε μὲ τὸ σωστό.

   ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


23.8.2016


Στερούμενοι δυστυχῶς πεπειραμένου καὶ ἱκανοῦ προσωπικοῦ, ἀδυνατοῦμε ὄχι μόνο νὰ ἔχουμε 24 ὧρες τὸ 24ωρο ἔγκυρο καὶ σοβαρὴ ἐμφάνισι στὸ web t.v. ἀλλὰ καὶ γιὰ σωστὲς καὶ ἤρεμες ἀποστολὲς ἀναρτήσεων στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε τὰ μέλη, τοὺς φίλους καὶ τοὺς θαυμαστὲς τῶν φορέων μας :

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

νὰ εἰσέρχονται στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ νὰ βλέπουν ἐκεῖ τὰ διάφορα ἄρθρα μας.


Μὲ τὴν ὁμαδικὴ ἀποστολή, ποὺ κάνουν οἱ συνεργάτες μας προφανῶς οἱ περισσότεροι παραλῆπτες δυστυχῶς δὲν τὰ λαμβάνουν καθόλου ἢ πηγαίνουν λόγῳ φόρτου τοῦ e-mail τῶν παραληπτῶν στὰ spam.


Ἀγωνιζόμαστε καθημερινῶς νὰ καλλιτερεύουμε καὶ νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν προέρχονται, χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε ἢ πολιτικολογοῦμε…


Παρακαλοῦμε τὶς φίλες ἱστοσελίδες, facebook καὶ twitter νὰ ἀναρτοῦν τὰ διάφορα ἄρθρα μας καὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἱστοσελίδα ἂς μεταδίδουν περαιτέρω σὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς τους τὰ κείμενά μας.


Πρὸς τοῦτο εὐχαριστοῦμε ὅλους γιὰ τὴν ἔμπρακτη συμβολή τους.ΜΕΓΑΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ

(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ)http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-22/523-2011-03-29-12-26-03

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1042-231215----65-Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἔζησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἄκρως δυσβάσταχτου μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ τῶν Τούρκων, ἐν τούτοις μικρόσωμος ἀσκητὴς Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Πατροκοσμὰς ἐγκατέλειψε τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ ἄρχισε περιοδεῖες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα προτρέποντας τοὺς γονεῖς νὰ ἀποστέλλουν τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο νὰ μαθαίνουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Τώρα θὰ τρίζουν τὰ ὀστὰ τοῦ μεγίστου Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἁγιομάρτυρος Πατροκοσμᾶ, διότι ἰθύνοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μετὰ τὴν μεταπολίτευσι καθιέρωσαν οἱ μαθήτριες νὰ μὴ φοροῦν τὴν μαθητικὴ ποδιά, ἀλλὰ νὰ ἐνδύωνται μὲ τὶς κοντὲς φουστίστες ἢ τὰ κολλητὰ καὶ καυτὰ σορτσάκια, τὰ μικρὰ μπλουζάκια ἀφήνοντας τὸν ὀμφαλὸ καὶ τὸ στῆθος καὶ τὶς πλάτες σχεδὸν ἀκάλυπτες, νὰ ὀργανώνουν μαθητικὰ συμβούλια, νὰ κάνουν καταλήψεις, νὰ κλέβουν καὶ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «μπάχαλο» καὶ οἱ καθηγητὲς καὶ δάσκαλοι νὰ κάθωνται προσοχὴ μπροστὰ στὰ μειράκια, δηλαδὴ στά«παλλικαράκια» καὶ στὰ «κοριτσόπουλα» ! ! ! . . .


Δὲν προλάβαμε νὰ ἀποτινάξουμε τὸν φρικτὸ μωαμεθανικὸ ζυγό, σκλαβωθήκαμε δυστυχῶς στὸν παπισμό, τὸν προτεσταντισμὸ καὶ τὶς ἀντίχριστες «καμουφλαρισμένες» σατανικὲς ὀργανώσεις τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς πανσπερμίας τῶν αἰρέσεων, δηλαδὴ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἐπιβάλλουν στοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐνεργοῦν ὡς γενίτσαροι!!!...


Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίσθηκε μέχρι θανάτου ὁ Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς Πατροκοσμάς, ποὺ ἑορτάζει στὶς 24 Αὐγούστου, εἶναι ἡ πλουσιοτάτη γλῶσσα τοῦ κόσμου μὲ 80.000.000 λέξεις καὶ παράγωγα λέξεων. Ἐν τούτοις οἱ περισσότεροι ἑλληνόπαιδες γνωρίζουν καὶ καταλαβαίνουν μόνον μερικὲς χιλιάδες λέξεις, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων εἶναι βρώμικες καὶ τρισάθλιες…


Τοιουτοτρόπως διατρέχομεν τὸν μέγιστον κίνδυνον μετὰ ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες, ὅτι θὰ πρέπει νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταλανούς, Ἰσπανοὺς καὶ Γερμανοὺς Ἑλληνιστὲς γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ Ἑλληνόπαιδες Ἑλληνικά ! ! ! . . .


Εἶναι τρομερὸ πρᾶγμα τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Αὐστραλίας, Ἀγγλίας καὶ ἀλλοῦ νὰ μαθαίνουν καὶ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ οἱ Ὑπουργοὶ Παιδείας τῆς Ἑλλάδος νὰ καταργοῦν ἢ νὰ περιορίζουν τὴν διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν καὶ τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν!!!...


Ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς Πατροκοσμὰς ἐτόνιζε παντοῦ ὄχι μόνον νὰ μὴ κτίζωνται νέοι Ναοί, ἀλλὰ εἰ δυνατὸν νὰ γκρεμίζωνται Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ νὰ κτίζωνται Σχολεῖα, γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά. Καὶ ἐὰν εὑρίσκονταν πλούσιοι καὶ διέθεταν τὶς περιουσίες τους δίδοντας «μπαξίσι» στοὺς ἰθύνοντες Τούρκους τῆς περιοχῆς, ἐκτίζοντο Σχολεῖα. Ὁ ἴδιος ὁ Πατροκοσμὰς ἔκτισε ἑκατοντάδες τέτοια Σχολεῖα καὶ ὅπου δὲν ἐκτίζοντο σχολεῖα οἱ Ἑλληνὀπαιδες μετέβαιναν στὰ πλησιέστερα Μοναστήρια τὴν νύκτα, διὰ νὰ διδάσκωνται ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, τὰ ὁποῖα σήμερα οἱ ἰθύνοντες διαστρεβλώνουν καὶ πολεμοῦν μετὰ μανίας. Ἦταν δὲ εὐτυχέστατα τὰ Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα, ὅταν ἦτο Πανσέληνος ἢ ἀστροφεγγιά. Εἶναι γνωστότατο τὸ συγκινητικό τους τραγούδι :

Φεγγαράκι μου λαμπρό

φέγγε μου νὰ περπατῶ

νὰ πηγαίνω στὸ σχολειό

νὰ μαθαίνω γράμματα

γράμματα σπουδάματα

τοῦ Θεοῦ τὰ πράγματα !!!


Εἶναι πολὺ αἰσχρὸν πρᾶγμα νὰ μὴ δύνανται νὰ συνεννοοῦνται οἱ Ἕλληνες στὰ ἑλληνικὰ καὶ νὰ νομίζουν οἱ Γερμανοὶ καὶ λοιποί, ὅτι ἐπειδὴ ἐμεῖς ἐμείναμε 50 χρόνια στὴν Γερμανία, ξεχάσαμε τὰ ἑλληνικά μας καὶ μᾶς ρωτοῦν μήπως θέλουμε νὰ μᾶς ἀποστείλουν κανένα διερμηνέα, γιὰ νὰ συνεννοούμαστε μὲ τοὺς Ἕλληνες στὰ Ἑλληνικά ; ; ;


Δὲν εἶναι καθόλου ὑπερβολικό, ἐὰν ἐπαναλάβουμε καὶ ἐμεῖς ὅτι, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Πατροκοσμάς, θὰ εἴχαμε ἀπωλέσει ὄχι μόνον τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τὴν Ἑλληνικὴ συνείδησι καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ θὰ μᾶς φανάτιζαν καὶ ἐμᾶς τὰ ἱεροδιδασκαλεῖα τῶν μωαμεθανῶν, ἀλλὰ θὰ γινόμαστε τζιχαντιστές!!!... Ὁ Πατροκοσμὰς μᾶς λύτρωσε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κινδύνους ἀλλὰ οἱ παλιμβάρβαροι Ἕλληνες ἰθύνοντες μᾶς κατέστρεψαν γκρεμίζοντας αὐτά, γιὰ τὰ ὁποῖα θυσιάστηκε καὶ ἐπλήρωσε μὲ τὸ πανάγιο αἷμα του ὁ Σωτὴρ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τῆς Ἐθνικῆς μας Συνειδήσεως καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.


Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Πατροκοσμὰς νὰ μεσιτεύῃ στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα, γιὰ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων !!!...


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΜΟΧΘΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1003-41115-h-----------

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1002-301015------


 


 

 

 

 

 

 

 

1. Δόγμα τῆς δημοσιονομίας εἶναι : «Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι, οὐδέποτε καταργοῦνται. Ἐὰν δὲ καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφή.» ! ! ! . . .


2. Ὁ καθένας μας βιώνει ὅτι ὅλα ὅσα λέγουν οἱ πολιτικοὶ καὶ διπλωμάτες δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται!!!...

Οἱ στὰ παρασκήνια δρῶντες πολιτικάντηδες μέσῳ τῶν φίλων τους μεγαλοεκδοτῶν καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν κάμνουν συστηματικὴ διαστρέβλωσι τῆς ἀληθείας παρουσιάζοντες τὸ μαῦρο γιὰ ἄσπρο, τὸ φῶς γιὰ σκότος, τὸ γλυκὸ ὡς πικρὸ κ.λπ. καὶ πασχίζουν νὰ ψηφίζωνται τέτοιοι νόμοι, οὕτως ὥστε νὰ γίνωνται φίμωτρο καὶ νὰ μὴ τολμάῃ κανένας νὰ χρησιμοποιῇ τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας. Διότι κινδυνεύει νὰ σύρεται στὰ Δικαστήρια καὶ νὰ ἐγκλεισθῇ στὴν φυλακὴ μὲ τὴν κατηγορία δῆθεν περὶ διαδόσεως ψευδῶν εἰδήσεων καὶ νὰ κατατρομοκρατοῦνται ὅλοι οἱ μικροὶ καὶ ἀνίσχυροι. Διότι οἱ δυνατοὶ καὶ ἰσχυροὶ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν ἑκάστοτε ἀνίκανων κυβερνώντων ἀρχηγῶν, ποὺ γνωρίζουν μόνο νὰ ἀπαιτοῦν κομματικὴ πειθαρχία, νὰ ἐξαναγκάζουν ἀκόμη καὶ τοὺς εὐσυνείδητους βουλευτὲς νὰ ψηφίζουν ἀγεληδὸν ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους ! ! ! . .


3. Ἀκόμη καὶ οἱ διατεινόμενοι ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀριστερές – σοσιαλιστικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς καταντοῦν «σοσιάλ-ληστές» καὶ ἀντὶ νὰ λάβουν τέτοια μέτρα νὰ βοηθήσουν τοὺς Ἕλληνες νὰ μὴ ὑπάρχῃ κανένας στὴν φτώχια, πασχίζουν νὰ τοὺς κάνουν σχεδὸν ὅλους πτωχούς!!!...


4. Κατ᾿ ἐντολὴν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος γιὰ λογαριασμὸ τῆς κυβερνήσεως ἔφερε ὁ γράφων αὐτὲς τὶς πτωχὲς γραμμές, στὴν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, εἰδικοὺς ἐμπειρογνώμονες τῆς Ἑνώσεως Μηχανικῶν Γερμανίας (NINO ENGINEERING) οἱ ὁποῖοι ἤλεγξαν δυνατότητες ἐπιβιώσεως τῶν τότε μεγάλων κλωστουφαντουργικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἀφοῦ ἤλεγξαν ἐπισταμένως ἐργασιακὸ καθεστώς, συνθῆκες παραγωγῆς, κόστος πρώτων ὑλῶν, παραγωγικότητα, χῶρες καταναλώσεως, ὅρους χρηματοδοτήσεων, τὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ κ.λπ., κατέληξαν στὸ συμπερασμα πότε θὰ κλείνῃ ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη ἐπιχείρησι, πρᾶγμα ποὺ καὶ πραγματοποιήθη μὲ μαθητικὴ ἀκρίβεια, διότι ἦταν ἀδύνατο νὰ ἀντέξουν στὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ τῶν μεγάλων χωρῶν, ὅπου π.χ. οἱ χρηματοδοτήσεις εἶναι 5-6 φορὲς χαμηλότερες ἀπ᾿ ὅ,τι στὴν Ἑλλάδα!!!...


5. Παλαιότερα τὰ περισσότερα στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Τραπέζης Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως (ΕΤΒΑ), ποὺ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκόπτετο γιὰ τὴν χρηματοδότησι τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων μὲ τὸ ἀζημίωτο, χορηγοῦσαν ἀδιακρίτως θαλασσοδάνεια στοὺς πάντες. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀδαεῖς, ποὺ ἤθελαν νὰ τὸ «παίξουν» βιομήχανοι καὶ ἦταν διατεθειμένοι νὰ ἔπαιρναν μόνο τὰ μισὰ ποσά, καὶ μέχρι τὰ ἄλλα μισὰ ποσὰ νὰ τὰ ἔπαιρναν οἱ ἀετονύχηδες τῆς ΕΤΒΑ, γιὰ νὰ φτιάξουν τόσο οἱ δῆθεν «βιομήχανοι», ὅσο καὶ οἱ ἀετονύχηδες τῆς ΕΤΒΑ πολυτελέστατες βίλες καὶ πολυτελῆ αὐτοκίνητα καὶ νὰ κάνουν πολυτελέστατους γάμους στὰ τέκνα τους!!!...


6. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀετονύχηδες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας χορηγοῦσαν τὰ τεράστια ποσὰ τῆς ΕΟΚ, τὰ ὁλοκληρωμένα Μεσογειακὰ Προγράμματα καὶ τῆς ΕΣΠΑ μόνο σὲ αὐτούς, ποὺ ἦταν διατεθειμένοι νὰ τὰ μοιραστοῦν μαζί τους ἤ μὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς. Ἀκόμη καὶ καταγώγια – χαμαιτυπεῖα ἐλάμβαναν τεράστια ποσὰ ὡς δῆθεν ἐκπαιδευτήρια, ποὺ ἦσαν ὄντως ἐκπαιδευτήρια ἀλλὰ ἐκπαιδευτήρια διαφθορᾶς καὶ ἐκμαυλισμοῦ καὶ ὄχι ἐπιμορφώσεως καὶ ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων!!!...


7. Ἀστοιχείωτοι καὶ ἀνίκανοι νὰ ἀρθρώσουν λόγο συνδικαλιστὲς ἢ μὲ κομματικὴ ταυτότητα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας ἐκπροσωποῦσαν τὴν Ἑλλάδα στὶς διάφορες Ἐπιτροπὲς τῆς ΕΟΚ - Ἑνωμένης Εὐρώπης, υἱοθετοῦσαν σπουδαιότατες προτάσεις τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν, ἀλλὰ λίαν δυσμενεῖς καὶ καταστρεπτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς π.χ. :

Α) γιὰ τὸν οἶνο δίδοντας στὴν Ἑλλάδα διάφορες μικρὲς ποσοστώσεις νὰ ἐκριζώνουν οἱ Ἕλληνες τοὺς ἀμπελῶνες τους ἔναντι πινακίου φακῆς καὶ νὰ ἐπωφελοῦνται διάφοροι Ἑβραῖοι καὶ Σιωνιστὲς Ἰσπανίας, Γαλλίας νὰ ἔχουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τεράστιες ἐκτάσεις ἀμπελώνων. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι γιὰ ὅλα τὰ ἀγαθὰ ὑπάρχουν διατιμήσεις καὶ ἀνώτατα ποσά, ποὺ ἐπιτρέπεται νὰ πωλοῦνται. Γιὰ τοὺς οἴνους δὲν ὑπάρχει κανένας περιορισμὸς καὶ ὁ καθένας δύναται νὰ πωλῇ τὸν οἶνο του ὅσο θέλει, μὲ τεράστια κέρδη !!!...

Β) Ὁλλανδοί, Βέλγοι, Γερμανοὶ κ.λπ. νὰ ἔχουν δυνατότητα παραγωγῆς πολλαπλάσιων ἑκατομμυρίων λίτρων γάλακτος καὶ γαλακτοειδῶν προϊόντων καὶ ἡ Ἑλλάδα ἐλάχιστο, γιὰ νὰ μὴ ἐπαρκῇ οὔτε γιὰ τὴν κατανάλωσι τῶν Ἑλλήνων. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ πουλερικὰ καὶ διάφορα ἄλλα σφάγια, καθὼς καὶ πληθώρα ἄλλων ὀπωροκηπευτικῶν προϊόντων. Ἐπίσης δέχθηκε ἡ Ἑλλάδα νὰ ἔχῃ ἐλάχιστες ποσοστώσεις παραγωγῆς κρέατος καὶ νὰ μὴ ἐπαρκῇ οὔτε γιὰ τὴν ἐπὶ μέρους κατανάλωσι καὶ νὰ ὑποχρεοῦται νὰ ἀγοράζῃ πολλαπλάσιες ποσότητες ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ὡς π.χ. Ὁλλανδία, Γαλλία, Γερμανία κ.λπ.!!!...


8. Διάφοροι Ὑπουργοὶ καὶ Πρωθυπουργοί, ὡς π.χ. τὸ ἀνθρωπάκι Σημίτης ἐπιδοτοῦσε ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ μετακόμιζαν καὶ ἐγκαθίσταντο στὴν Ἀλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία καὶ ἄλλες χῶρες, γιὰ νὰ ἔχουν ἀπασχόλησι Ἀλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Τοῦρκοι καὶ λοιποὶ ἐργάτες ἄλλων χωρῶν καὶ τὰ ἑλληνικὰ χέρια νὰ παρέμεναν ἄνεργα !!!...


9. Χιλιάδες παραδείγματα θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφέρῃ κανένας, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ πόσο ἀνεγκέφαλοι ἢ πόσο δοτοὶ εἶναι Ἕλληνες ἰθύνοντες.

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/835-2014-05-14-13-09-11

ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ


1. Ἀκόμη καὶ σήμερα, παρ᾿ ὅλη τὴν μέγιστη ἀνεργία καὶ ἀνέχεια τῶν Ἑλλήνων, ἔχουν ἀφιονιστεῖ οἱ Ἕλληνες ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ νὰ ἀναφωνοῦν «ἄρτο καὶ θεάματα». Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία κόπτεται γιὰ τὴν ποδοσφαίρα καὶ λοιπὰ βάρβαρα παιχνίδια καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν πόσο συνέβαλαν στὸ σημερινὸ κατάντημά μας, καὶ αὐτοὶ οἱ τρισκαταραμένοι Ὁλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, ποὺ ἀναλάβαμε τὸ 2004. Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν γνωρίζουμε πόσα ἑκατομμύρια κατασπαταλήθηκαν γιὰ τὰ εὐτελέστατα Ὁλυμπιακὰ ἔργα, ποὺ ἀνέλαβε τὸ «ἀνθρωπάκι» Σημίτης καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες καὶ ποὺ ἀνετέθησαν στὸ ξέφρενο γύναιο Γιάννα Ἀγγελοπούλου. Καὶ τώρα στενάζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὅρους τῶν τρισκαταραμένων μνημονίων καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ πωλοῦμε ὄχι μόνο τὶς ζημιογόνες ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ τὶς λίαν ἐπωφελεῖς, ὡς π.χ. ΠΡΟΠΟ, ΤΖΟΚΕΡ καὶ λοιπὰ τυχερὰ παιχνίδια ἔναντι εὐτελεστάτων ποσῶν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ μεγαλοεκδότες – μεγαλοκαναλάρχες καὶ μεγαλοεπιχειρηματίες.


2. Τὸ πανάκριβο φιλέτο τοῦ ὄρμου Βουλιαγμένης νὰ τὸ πωλοῦν σὲ ἀετονύχηδες Τουρκίας καὶ Ἀράβων μόνο ἔναντι 390.000.000 €,

τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα μόνο ἔναντι 90.000.000 €, ποὺ μόνο τὸ κεντρικὸ κατάστημά της ἐπὶ τῆς Πανεπιστημίου ἄξιζε πολλαπλάσια. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα εἶναι ὑποθηκευμένες οἱ περισσότερες εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος !!!...


3. Ἔναντι πινακίου παρεδόθη καὶ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο – Post Bank στὸν ἀετονύχη Λάτση, ὁ ὁποῖος ἔβγαλε καὶ τὰ χρήματα τοῦ κοσμάκη ἔξω μὲ διάφορα «τρικ», καὶ ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὴν Eurobank γιὰ νὰ μὴ δώσῃ οὔτε 1 εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνακεφαλαίωσι.

Οἱ μετοχὲς τῶν Τραπεζῶν ἔπεσαν ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ μιὰ δεκάρα καὶ συνέχεια λαμβάνουμε θαλασσοδάνεια, γιὰ νὰ ἀνακεφαλαιώνονται οἱ Τράπεζες (δῆθεν ἀνακεφαλαιώνονται) ἀλλὰ μὲ τὶς καταθέσεις τοῦ κοσμάκη καὶ μὲ τὸ κόλπο τοῦ capital control ἐκβιάζονται αὐτοί, ποὺ στερήθηκαν μία ζωὴ ὁλόκληρη καὶ ἐμοχθοῦσαν νὰ δημιουργήσουν κάποιο «κομπόδεμα» γιὰ τὰ γεράματά τους ἢ νὰ παντρευτοῦν – νυμφευτοῦν τὰ παιδιά τους.


4. Οἱ ἐθνικοὶ μειοδότες πώλησαν ὅλα τὰ σπουδαῖα καὶ ζωτικῆς σημασίας ἀεροδρόμια καὶ λιμάνια ἐπίσης ἔναντι πινακίου φακῆς.


5. Ἀκόμη καὶ τὸν ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ τὸν ξεπούλησαν στοὺς Ἰταλοὺς μόνο γιὰ 45.000.000 €. Δηλαδὴ ὅσο - ὅσο ἀρκεῖ νὰ καταβληθοῦν κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι ἢ σὲ λογαριασμοὺς συγγενῶν καὶ φίλων τεράστια ποσά!!!...

ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ

(μάστιγα τῶν προσφύγων – καμουφλαρισμένων ἐποίκων λαθρομεταναστῶν καὶ δoλιοφθορέων τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν Τουρκίας καὶ λοιπῶν).

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/991-14915-----------

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/686-231112--l-r-----------1. Ἀνίκανα πλάσματα τῶν κλαδικῶν ἐκπροσώπησαν τὴν Ἑλλάδα στὶς διάφορες συναθροίσεις τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ἀπεδέχθησαν ὅτι ὅλοι οἱ φίλοι μας θὰ δύνανται νὰ ἀποστέλλουν - ἐπιστρέφουν τοὺς λαθρομετανάστες τζιχαντιστὲς καὶ ἄλλους «καμουφλαρισμένους» Ἀλγερινούς, Μαρονικοὺς κ.λπ. πίσω στὴν πρώτη χώρα εἰσόδου, ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλάδα.


2. Ὅλοι ἔκλεισαν τὰ σύνορά τους μὲ τὴν Βόρεια Ἑλλάδα καὶ οἱ μὴ μετανάστες καὶ οἰκονομικοὶ πρόσφυγες θὰ μένουν στὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ τὶς πολλαπλάσιες γεννήσεις, ποὺ ἔχουν οἱ μωαμεθανοὶ - ἀντιθέτως οἱ Ἑλληνίδες γεννοῦν 1 ἢ 2 παιδιά – θὰ παραμείνουν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ δοτοὶ τῆς Ἑλλάδος στὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις θὰ κόπτονται de facto νὰ ἀναγνωρίζουν μωαμεθανικὴ μειονότητα σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ καταργήσουν τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ποὺ προβλέπει προστασία μειονοτήτων μόνον στὴν Κομοτηνὴ καὶ τὴν Ξάνθη!!!...

Ὁ δὲ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐπέβαλε τὴν ὑποχρεωτικὴ προσέλευσι μὲ τὴν διαβόητη κομματικὴ πειθαρχία, γιὰ νὰ ὑπερψηφίσουν γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀλλὰ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ νὰ μὴ «ἱδρώνῃ κανενὸς τὸ αὐτί» αὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ! ! ! . . .


3.Ἀντὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνουςτοῦ Ἐθνικοῦ ἥρωος Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἀνεπανάληπτου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ κόπτονται οἱ πάντες νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος παραχωρώντας τὴν Ναυτικὴ βάσι τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν Βοτανικὸ καὶ σὲ ἐμᾶς, ποὺ φιλοδοξοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωρὶς νὰ ἐπιβαρυνθῇ Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία οὔτε μὲ τὴν παραμικρὴ δεκάρα, νὰ ἀρνοῦνται νὰ παραχωρήσουν ἕνα χῶρο. Μάλιστα δὲ ἐὰν μᾶς δώσουν κάποιο ξέφωτο κομμάτι στὸ κέντρο, ἀναλαμβάνουμε συμβατικῶς τὴν ὑποχρέωσι νὰ δημιουργήσουμε ἑκατοντάδες στρέμματα πνευμόνων πρασίνου. Ὅμως μᾶς ἐμπαίζουν καὶ παραγκωνίζουν συστηματικῶς καὶ μᾶς λέγουν «γραφικούς» τύπους. Ἐμεῖς ὄχι μόνο ἐν ζωῇ δὲν ἐπιδιώκουμε τιμές, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατό μας νὰ μὴ ἀναφερθῇ οὐδεμοῦ τὸ ὄνομά μας!!!...


4.Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ οὐτοπικὸ σχέδιο πεζοδρομήσεως τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση οἱ μεγαλοεκδότες καὶ μεγαλοκαναλάρχες ἔκαναν ὁλόκληρα θέατρα νὰ προβάλλουν αὐτὴ τὴν ταφόπλακα τῆς Ἑλλάδος!!!...


5. Περὶ αὐτῶν ἴδατε παρακαλοῦμε

Α) Τὸ ἀπὸ 22.6.2016 Ψήφισμα Γεν. Δυνελεύσεως τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1093------22616-----

Β) Οἱ πάντες ἀχρειώθησαν ἄχρι ἑνός

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1133-4816-----

Γ) Γιὰ τὰ ἀμύθητα ὀφέλη, ποὺ θὰ ἔχῃ ἡ Πολιτεία, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλλάδα τὸ δισέλιδο

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/986-2015-08-31-13-50-49


6. Στὸ τέμενος θὰ ἀλληλοεξοντώνωνται οἱ Σιίτες μὲ τοὺς Σουνίτες καὶ οἱ Χριστιανόπαιδες θὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἔχουν ὁδομαχίες μὲ τοὺς φανατικούς - ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, τοὺς τζιχαντιστές!!!…


7. Ἕλληνες ἰθύνοντες ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀφήνουν τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς νὰ ἀποφασίζῃ καὶ νὰ διατάζῃ καὶ οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ κάθωνται προσοχή !!!...


8. Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς ὀργανώνει καθημερινὲς ἀφίξεις πούλμαν μὲ ἑτοιμόγεννες τουρκάλες, ποὺ γεννοῦν σὲ ἑλληνικὰ νοσοκομεῖα, λαμβάνουν τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα τὰ παιδιά τους καὶ ἐπιστρέφουν στὴν Τουρκία !!!...


9. Ἡ Τουρκία ἐπὶ χρόνια ὁλόκληρα προκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα παντοιοτρόπως καὶ ἐμεῖς ὠσὰν «μουζίκοι» δεχόμεθα ὅλες αὐτὲς τὶς ταπεινωτικὲς προκλήσεις καὶ πρωτοστατοῦμε γιὰ νὰ εἰσέρχωνται χωρὶς βίζα Τοῦρκοι ὑπήκοοι στὶς χῶρες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης…


10. Σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν ἤδη ἀναλάβει τὴν ἐκπαιίδευσιν 6.000.000 Τούρκων πολιτῶν νὰ τοὺς ἐκπαιδεύσουν καὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἑλλάδα μας, ὁπότε ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία στὸ κοινοβούλιο θὰ εἶναι προσεχῶς μωαμεθανοὶ καὶ αὐτοὶ θὰ ἀποφασίζουν καὶ θὰ διατάσσουν καὶ ἐμεῖς σὰν μειοψηφία ὀφείλουμε νὰ ὑποτασσόμαστε !!!...


11. Ἐξωμότες ὅπως ὁ Κων/νος Παπαϊωάννου (Γενικὸς Γραμματεὺς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων) ἀποθρασύνθηκε καὶ μύνησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, ἐπειδὴ εἶχε θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ εἶπε μερικὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, λέγοντας ὅτι στοὺς μετανάστες ὑπάρχουν καὶ λαθρομετανάστες. Εἶναι ὁ ἀντιφασιστικὸς νόμος  - φίμωτρο, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας κ. Κονιδάρης τόνιζε : «οὐδὲν τρωτὸ εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο» !!!...


12. Ὅλα αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι μελετημένα μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ μετατρέπουν τὴν Ἑλλάδα σὲ χῶρο Πομπηΐας καὶ Σοδόμων καὶ Γομόρων.ΜΑΣΤΙΓΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

1. Ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποθηκεύσει - ἐπιβαρύνει καὶ τὰ τρισέγγονά του γιὰ τὰ τρισκατάρατα μνημόνια καὶ ἡ Ἑλλάδα ὑφίσταται μία ἄγρια οἰκονομικὴ αἱμορραγία, γιὰ νὰ ἀνατρέφῃ καὶ σπουδάζῃ δωρεὰν τοὺς νέους τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀναγκάζονται νὰ μετοικοῦν σὲ ἄλλες χῶρες, γιὰ νὰ κερδίζουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ γιὰ τὶς οἰκογένειές τους.


2. Τοιουτοτρόπως συμβάλλουν στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξι ξένων χωρῶν αὐτοὶ οἱ περίπου 450.000 Ἕλληνες ἐπιστήμονες, ποὺ ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ὡραία Ἑλλάδα καὶ νὰ μετοικήσουν ἀλλοῦ, διότι ἐδῶ, ὡς προαναφέραμε, ἔχουν διαλύσει οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος τὴν παραγωγικότητα καὶ βαυκαλίζονται ὅτι ἔχουν μεγάλη βιομηχανία.


3. Ἔτσι θὰ πρέπῃ νὰ προσευχώμεθα νὰ μὴ εἶναι οἱ ἄλλες χῶρες εὐνοϊκώτερες καὶ νὰ ἔρχωνται οἱ ξένοι γιὰ τουρισμὸ σὲ ἐμᾶς, δηλαδὴ νὰ ἐξαρτόμαστε ἀπὸ τὶς ὁρέξεις ἢ ἀνώμαλες ἀνορεξίες τουριστῶν!!!...


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1105-19716-o-----httpodysseiatv---2172016---2100--2200


1. Ἐπειδὴ ἔφτασε ὁ «κόμπος στὸ χτένι» δὲν μποροῦσαν οἱ ἰθύνοντες νὰ κρατοῦν περαιτέρω αἰχμάλωτους τοὺς μεγαλοκαναλάρχες καὶ ἔτσι καθημερινῶς προσπαθοῦν νὰ μᾶς κάνουν «πλύσι ἐγκεφάλου» οἱ διάφοροι, ποὺ κινδυνεύουν νὰ μείνουν «ἔξω τοῦ νυμφώνος», ὅτι παραγκωνίζονται ! ! ! . . .


2. Ἐμεῖς δὲν κάναμε αἴτησι, διότι, ὅπως γράψαμε καὶ τὸ 1990, «δὲν ὑπάρχει χρηστὸ κράτος δικαίου, ἀλλὰ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μπανανία» καὶ στὶς «μπανανίες» βασιλεύουν οἱ θρασεῖς, οἱ ἀδίστακτοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες».


3. Ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε καὶ δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ κάνουμε ἀβαρία στὴν συνείδησί μας καὶ νὰ διαστρεβλώνουμε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὴν ἀλήθεια !!!...


ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1058-1122016---


1.Αὐτά, ποὺ συμβαίνουν εἶναι πραγματικὰ γεγονότα ἢ προβοκάτσια τοῦ Ἐρντογὰν καὶ ΣΙΑ, γιὰ νὰ μπορέσουν δικτάτορες νὰ ἰσχυροποιηθοῦν πιὸ πολὺ καὶ νὰ καταργηθοῦν ὅλα τὰ δημοκρατικὰ ἐπιτεύγματα ποὺ ἐπέτυχε ὁ λαὸς σὲ πολλὲς δεκαετίες ;


Ὅπως καὶ μὲ τοὺς Δίδυμους Πύργους πέτυχαν οἱ Ἀμερικανοὶ πολλαπλάσια ἀπ᾿ ὅ,τι ἐὰν ἔστελναν δεκάδες χιλιάδες στρατιῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο (τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων στοὺς Δίδυμους Πύργους ἦταν Ἑβραῖοι, οὔτε ἕνας Ἑβραῖος δὲν σκοτώθηκε, ἀλλὰ Ἕλληνες, Κορεάτες, Ἰταλοί κ.λπ) !!!...


2. Τοιουτοτρόπως ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ὅλοι ἀναγκάσθησαν νὰ διευκολύνουν τὸν πλανητάρχη νὰ εἶναι ὁ χωροφύλακας τῆς οἰκουμένης καὶ μάλιστα ὄχι μόνο νὰ μὴν ἐμποδίζεται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νὰ διευκολύνεται ἀπολύτως. Μήπως καὶ οἱ παλιμβάρβαρες ἐξτρεμιστικὲς ἐπεμβάσεις στὸ Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Γιουγκοσλαβία, Λιβύη καὶ ἀλλοῦ δὲν δημιουργοῦν τὶς ἐξτρεμιστικὲς ἀντιδράσεις λαῶν ἐναντίον τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας καὶ λοιπῶν χωρῶν ἐνισχύοντας παντοιοτρόπως μὲ ἀφθονα ὅπλα δωρεὰν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ πωλοῦν σὲ αἰσχρὰ καθεστῶτα σὲ πανάκριβες τιμὲς ὅπλα, γιὰ νὰ ἀλληλοεξοντώνωνται οἱ λαοὶ καὶ νὰ ἐπωφελοῦνται οἱ αἴτιοι τῶν πολέμων τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο, ἀέρια κ.λπ. ἀγαθά ; ; ; . . .


3.Στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, ὅπου διεξήχθησαν κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σφοδρότατες μάχες (δὲν ὑπάρχει γερμανικὴ οἰκογένεια ποὺ νὰ μὴ ἔχει χάσει μέλος της) καὶ ἡ ὁποία ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ κυριώτερα μέλη τοῦ «Τρίτου Κόσμου», στοχοποιήθηκαν τὰ Ὀρθόδοξα τμήματά της καὶ ἰσοπεδόθησαν ἀπὸ τοὺς παλιμβάρβαρους νατοϊκούς. Ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων τοὺς ἔστελναν πυραύλους ποὺ ἔγραφαν ἐπάνω «Καλὸ Πάσχα, Καλὴ Ἀνάστασι» !!!...


4. Ἐβάπτισαν τὸν Ράντοβαν Κάρατζιτς, τ. πρόεδρον τῆς Σερβικῆς Δημοκρατίας τῆς Βοσνίας - Ἑρζεγοβίνης ὡς δῆθεν σφαγέα τῶν φασιστῶν τῆς Κροατίας καὶ ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων τῆς Βοσνίας καὶ τὸν ἐπίσης δημοκρατικὰ ἐκλεγμένο τότε Πρόεδρον τῆς Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ὡς δῆθεν χασάπη, σφαγέα τῶν Βαλκανίων («εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα»), τὸν ἀπήγαγαν στὴν Χάγη, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε τὴν 11 Μαρτίου 2006 ἀπὸ τὶς ψυχικὲς ὁδύνες ἀπὸ ψευδέστατες κατηγορίες ἤ μᾶλλον ἀπὸ δολία ἀγωγὴ φαρμάκων !!!...

Παρ’ ὅλον ὅτι ὁ Μιλόσεβιτς ἀθώθηκε τὴν 24 Μαρτίου 2016, ἐν τούτοις ἐλάχιστοι ἐνημερώθηκαν μετὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες ὅτι ἀθωώθηκε, διότι οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοὶ δὲν θέλουν νὰ ἀποκαλυφθῆ καὶ γνωστοποιηθῆ ἡ ἀλήθεια καὶ ἀποκαλυφθοῦν τὰ εἰδεχθέσαττα ἐγκλήματα πολέμου τῶν νατοϊκῶν ἐναντίον τῶν ἀνίσχυρων καὶ μικρῶν λαῶν, γιὰ νὰ συνεχίζουν νὰ ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ στὶς χῶρες ποὺ θέλουν νὰ ἐξωλοθρέψουν καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν, κυρίως τὸ μαῦρο χρυσὸ καὶ τὰ ἀέρια καθὼς καὶ τὰ πολύτιμα καὶ σπάνια μέταλλα (Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Συρία, Λυβίη, Γιουγκοσλαβία κλπ.).

Αὐτοὶ οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοὶ ἔχουν ἐξασφαλίσει ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ διεθνῆ δικαστήρια γιὰ τὶς ἀπαίσιες γενοκτονίες τους ! ! ! …

Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ ὑπάρχει καὶ τὸ ἄλλο Δικαστήριο, τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὅπου θὰ ἀποδοθοῦν οἱ ἀθωώσεις τῶν δικαίων καὶ κατατρεγμένων καὶ οἱ καταδίκες τῶν παλιμβαρβάρων ! ! ! . . .


Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐπεκταθοῦμε περαιτέρω καὶ νὰ ἀναπτύξουμε ἄπειρα τέτοια παραδείγματα βρώμικων πολέμων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς ἔναντι τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων.


Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες ἴδατε στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.


Παρακαλοῦμε διαδώσατε ὅλες αὐτὲς τὶς ἀλήθειες παντοῦ

α) «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, 8, 32),               

β) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321


   

«ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΗΧΡΕΙΩΘΗΣΑΝ ΑΧΡΙ ΕΝΟΣ»

(Δηλαδὴ ὅλοι ἐκμαυλίσθησαν καὶ ἐξωμότησαν, ἐκτὸς ἐλαχίστων)


4.8.2016


1. Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐνῷ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ κηρύξουν ἀκόμη καὶ ἐμφυλίους πολέμους καὶ νὰ τὰ κάνουν «γυαλιὰ καρφιά», καὶ σὲ ὁ,τιδήποτε ἀνήθικο καὶ ἀντιχριστιανικὸ εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι ἐπὶ τῷ αὐτῷ καὶ παντοιοτρόπως στρέφονται λίαν ἐπιτυχῶς πρὸς κάθε ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀντεθνικὴ δρᾶσι.


2. Ὁ Henry Kissinger  καὶ λοιποὶ τῶν illuminati, τῶν μασωνικῶν στοῶν, τῶν σιωνιστῶν καὶ ἐν γένει τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἔχουν σὰν δόγμα τους :

«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ; Διέφθειρέ του ριζικῶς τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ πιστεύω του», ὁπότε πάει στὸ διάβολο τὸ κάθε ἔθνος, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν.


3. Ἐνῷ εἴμασταν κάτω ἀπὸ τὸν δυσβάστακτο καὶ ἀφόρητο μωαμεθανικὸ ζυγὸ τῶν Τούρκων γιὰ ἄνω τῶν 400 ἐτῶν, ἐν τούτοις χάριν τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία, ἡ ἀδιάφθορος Οἰκογένεια, ἡ Πίστι γιὰ μία ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία Ἑλλάδα, συνέβαλλαν σὰν συνδετικοὶ κρίκοι ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσουμε τοὺς πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ποῦ εἶναι τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο, τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόθρησκο...


4. Οἱ ἥρωες τῆς ἐθνικῆς μας παλλιγενεσίας μὲ ὑπωτυπόδη ἐξοπλισμὸ καὶ μὲ βαρὺ πυροβολικὸ τὴν βαθειὰ πίστι τους πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τοῦ ἀπαίσιου μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ τῶν Τούρκων τραγουδώντας τὸν θούριό τους  «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γι᾿ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ, καὶ ἂν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μὲ ὠφελεῖ κὶ ἂν ζήσω ; ».


5. Μὲ ποταμοὺς δακρύων καὶ θερμῶν προσευχῶν ἀλλὰ καὶ ὑποσχέσεων ἔδωσαν τὸν λόγον τους μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι νὰ κτίσουν Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.


6. Ὅμως δὲν προλάβαμε νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸν μωαμεθανικὸ ζυγὸ καὶ ἐσκλαβωθήκαμε στὸν καισαροπαπισμό.


7. Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις στρατολογοῦν καὶ παντοιοτρόπως προβάλλουν πρόσωπα, ποὺ εἶναι διατεθειμένα νὰ ἐξωμοτήσουν καὶ νὰ γίνουν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.


8. Οἱ Τούρκοι εἶχαν ἐφαρμόσει τὸ ἀπάνθρωπο παιδομάζωμα τῶν παιδιῶν ἀπὸ χριστιανικὲς οἰκογένειες καὶ τὰ γαλουχοῦσαν μὲ σκληρὴ καὶ ἀδίστακτη ἀνατροφὴ καὶ ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τους εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ τοιουτοτρόπως οἱ περιβόητοι γενίτσαροι ἦσαν ἀδίστακτοι γιὰ τὰ πάντα.


9. Ὁ καισαροπαπισμὸς καὶ ὁ προτεσταντισμὸς ἔχουν δημιουργήσει τοὺς γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι χιλιάδες φορὲς πιὸ ἀδίστακτοι καὶ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς γενίτσαρους τῆς ξιφολόγχης. Διότι οἱ γενίτσαροι τῆς ξιφολόγχης μπορεῖ νὰ ξεκοιλιάσουν ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες Χριστιανούς-δυστυχισμένους ἀνθρώπους, νὰ κουρασθοῦν, νὰ ἀηδιάσουν καὶ νὰ σταματήσουν. Ἀντιθέτως οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος «μεθᾶνε» καὶ ἐπιφέρουν ἑκατομμυριαπλάσιες συμφορὲς ἀπ᾿ ὅτι οἱ γενίτσαροι τῆς ξιφολόγχης, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν.


10. Quo Vadis ? ? ?

Ὁδηγούμεθα στὴν ἐποχὴ Πομπηίας. Ἐκεῖ, ἂν ἀνακαλοῦσαν μερικοὶ εὐλαβεῖς καὶ ἠθικοὶ ἄνθρωποι τοὺς ἀσχημονοῦντες σὲ πλατεῖες καὶ πολυσύχναστους ὁδοὺς καὶ τοὺς συνιστοῦσαν νὰ πάνε πιὸ πέρα νὰ εὐφραίνονται καὶ νὰ μὴ ἀσχημονοὺν δημοσίως, τότε ἡ ἀστυνομία ἐφορμοῦσε ἐναντίον αὐτῶν, ποῦ συνιστοῦσαν στοὺς ἀσχημονοῦντες νὰ συνετισθοῦν καὶ τοὺς «ἔσπαγε στὸ ξύλο», τονίζοντάς τους : «γιατὶ ὀχλεῖτε τοὺς ἐφραινομένους; ».


11. Τώρα λοιπὸν μήπως τὸ ἴδιο δὲν συμβαίνει, μὲ ὑπερψήφισι τοῦ «καμουφλαρισμένου» καὶ καλοστολισμένου ἀντιχριστιανικοῦ νόμου, τοῦ κατ᾿ εὐφημισμὸ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου, ἀπὸ τοὺς βουλευτές, ποὺ ἐξωμότησαν ἐναντίον τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας ;


12. Ποῖος τολμάει νὰ καταφερθῇ ἐναντίον ἑνὸς κιναίδου, ἑνὸς μαρξιστοῦ, ἑνὸς μασώνου, ἑνὸς ἐκμαυλιστοῦ καὶ ἐν γένει ἐνὸς ἀντιχρίστου ;;;


13. Πολλοὶ συνασπίζονται ἐπὶ τῷ αὐτῷ γιὰ νὰ ἐξουθενώσουν τὸν ἔχοντα θάρρος καὶ παρρησία καὶ τὸν ὑπεραμυνόμενο τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας …


14. Ὁ ἐθνικὸς μας ποιητὴς λέγει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, γιὰ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ «γιατὶ τα᾿ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά…»!!!...

Μήπως τὸ ἴδιο δὲν συμβαίνει καὶ μὲ τὴν σκλαβιὰ τοῦ καισαροπαπισμοῦ-τοῦ προτεσταντισμοῦ, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας ἐποχῆς καὶ ἐν γένει τοῦ συνονθυλεύματος τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ;


15. Μέχρι τοῦδε συνήρχοντο μεγάλες Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι  καὶ μικρὲς νὰ καταδικάζουν τὶς αἱρέσεις. Σήμερα συνέρχονται γιὰ νὰ ἐξωραΐσουν καὶ νὰ ἁγιοποιοῦν τὶς αἱρέσεις, κατατρέχοντες τοὺς στυλοβάτες της Ὀρθοδοξίας ὡς φανατικούς, μισαλλόδοξους, ὀπισθοδρομικούς, φονταμενταλιστὲς καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ φληναφήματα …


16. Ἐπ΄εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὀφείλουμε νὰ ἐπαινέσουμε καὶ νὰ βραβεύσουμε τὸν πρώην Πρόεδρο τῆς Τσεχίας κ. Βatslab Klaus, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νὰ ὑπογράψῃ παρόμοιο «ἀντιρατσιστικό» νόμο καὶ νὰ νομιμοποιήσῃ τοὺς ἄρρωστους ἀνώμαλους ὁμοφυλόφιλους.


17. Ἐνῷ  συντηρητικὰ κόμματα τῆς Γερμανίας, Οὐγγαρίας, Πολωνίας κ.λπ. εἴχαν συντάξει κείμενο ἐναντίον τῆς νομιμοποιήσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων, οἱ δικοὶ μας «λεβέντες βολευτές» τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου πρόδωσαν τὴν παραταξί τους καὶ ὑπερψήφισαν τὸν νόμον τῶν σοσιαλιστῶν ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας !!!

Ὁποῖον αἶσχος καὶ ντροπή !!!


18. Πρὸς τούτο 187 ἔτη δὲν πραγματοποίησαν τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ’ Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπὸ 31.7.1829, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος ἐθνάρχης καὶ κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό. Δηλαδὴ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο νομοθετήθηκε καὶ διὰ τῶν Βασιλικῶν Διαταγμάτων ἀπὸ 1834 καὶ 1838 καὶ ἀκόμη ἐξωμότες κυβερνῆτες δὲν θέλησαν νὰ τὸ πραγματοποιήσουν, διότι δὲν τοὺς τὸ ἐπιτρέπουν τὰ ἀφεντικὰ τους Ρότσιλντ, Georg Soros καὶ λοιποὶ σιωνιστὲς καὶ πειθήνια ὄργανα τοῦ καισαροπαπισμοῦ…


19. Τὸ ἁμαρτωλὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο ἔχει κατασπαταλήσει ἄπειρα δισεκατομμύρια,  τρισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελέστατα ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν «χοντρότατες μίζες» καὶ «παχυλότατα λαδώματα» καὶ γιὰ τὸ τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γεροῦ τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας παλλιγενεσίας δὲν εἶναι διατεθειμένοι, οὔτε μιὰ πιθαμὴ γῆς νὰ παραχωρήσουν!!!…


20. Ὅμως γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος, ἀκόμη καὶ στὴν μεγίστη κρίσι, ποὺ διερχόμεθα καὶ παρὰ πολλοὶ ἀδυνατοῦντες νὰ ἀντέξουν περαιτέρω ὁδηγοῦνται στὶς αὐτοκτονίες, βρίσκουν χρήματα…


21. Ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία πάσχιζε γιὰ τοὺς ἁμαρτωλότατους καὶ λίαν καταστρεπτικοὺς Ὁλυμπιακοὺς Ἀγῶνες (ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν γνωρίζομε πόσα δισεκατομμύρια εὐρὼ σπαταλίσθηκαν γιὰ αὐτα τὰ ἄστοχα καὶ λίαν καταστρεπτικὰ Ὁλυμπιακὰ ἔργα) νὰ φέρῃ 10.000 πόρνες ἀπὸ τὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες γιὰ νὰ εὐφραίνονται οἱ «ἀθάνατοι» καὶ νὰ μὴ μείνουν ἄνευ ἱκανοποιήσεως τοῦ ὑπογαστρίου, εἶχε εἰσηγηθῆ προϋπολογισμὸ 80.000.000€ γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος.


22. Τώρα γιὰ «στάχτη» στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων μᾶς λέγουν οἱ ἀναίσχυντοι ὅτι θὰ κοστίσῃ μόνον 960.000€ ἢ 1.100.000€, ποὺ δὲν φτάνει οὔτε γιὰ «πασατέμπο» γιὰ τὰ διαπλεκόμενα συμφέροντα!!!…


23. Ἔχει γραφτεῖ ἐπανειλημμένως ὅτι σύμφωνα μὲ ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου, τὸ μωαμεθωνικὸ τέμενος θὰ κοστίσῃ 130 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἐπισήμως διαδίδουν τώρα ὅτι δῆθεν θὰ κοστίσῃ 960.000€ καὶ τὰ ἀλλὰ θὰ τὰ δώσουν πιθανῶς ἀπὸ ἐμβάσματα τῶν Ἐμιράτων τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ ἄλλων σκοτεινῶν κύκλων ἢ ἀπὸ μυστικὰ κονδύλια τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν, Ἐθνικῆς Ἀμύνης κλπ..


24. Ἐνῷ ἐμᾶς οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος σπεύδουν οἱ πάντες, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος νὰ ὑπερψηφίσουν γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος.


25. Ἐνῷ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μουσουλμανικὴ μειονότητα μόνο γιὰ τὴν Θράκη, οἱ ἐξωμότες ἀνατρέπουν και αὐτὴν τὴν  Συνθήκη τῆς Λωζάνης καὶ de facto ἀναγνωρίζουν μουσουλμανικὴ μειονότητα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


26. «Χαϊδεύουν» τοὺς «φίλους» μας Τούρκους, γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς φορτώνουν μονίμως λαθρομετανάστες τζιχαντιστές, νομιμοποιοῦντες αὐτοὺς καὶ βαπτίζοντάς τους ὡς δῆθεν Σύριους πρόσφυγες καὶ κάτω ἀπὸ αὐτοὺς πιθανότατα εἶναι καὶ χιλιάδες ἄριστα ἐκπαιδευμένοι τῶν στρατιωτικῶν καὶ μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς γείτονος χώρας, γιὰ νὰ προκαλοῦν δολιοφθορὲς καὶ νὰ ἐπιφέρουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορά, τὴν ὁποία δὲν θὰ πετύχαιναν, ἀκόμη καὶ ἐὰν ἔστελναν ἑκατοντάδες στρατιές.  Ἤδη ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως  Ἀμπντουλὰχ Γκιοὺλ ὁμολογοῦσε δημοσίως ὅτι ἔκαιγαν τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶχαν τὴν παλικαροσύνη νὰ καταγγείλουν τοὺς «φίλους» καὶ «συμμάχους» μας σὲ ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ σὲ ὅλα τὰ κράτη τῆς ὑφηλίου, νὰ καταδικασθῇ ἡ Τουρκία καὶ νὰ μᾶς καταβάλῃ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια εὐρὼ ἀποζημιώσεις γιὰ τὶς ζημίες ποὺ μᾶς προκαλοῦσαν.


27. Μὲ τὸ κλείσιμο τῶν βορείων συνόρων μας, ποὺ ἔκαναν τὰ «κολοβά» φίδια, βόρειοι «φίλοι» μας, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι, ποὺ καθημερινῶς θὰ πολλαπλασιάζωνται, εἴτε διὰ τῆς ἀκωλύτου εἰσόδου, εἴτε διὰ τῶν γεννήσεων, θὰ ἀποτελέσουν τὴν πλειοψηφία καὶ θὰ ἐπιβάλλουν μέχρι καὶ τὸν νόμο σαρία. Καὶ τότε ἀλλοίμονον ὄχι μόνον στοὺς ἄρρωστους ὁμοφυλόφιλους, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἁπλοϊκοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανούς. Τὰ Χριστιανόπουλα, ποὺ θὰ ἀναγκάζωνται νὰ διεξαγάγουν ὁδομαχίες μὲ τοὺς Ὁθωμανούς, θὰ ἀναφωνοῦν: «ἀνάθεμα στοὺς ἰθύνοντες τῆς πατρίδος μας, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στοὺς ὄνυχες τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων».


28. Αὐτὰ τὰ ἀφιονισμένα πλάσματα τῶν μωαμεθανῶν θὰ «βγάζουν τὰ μάτια τους» καὶ μεταξύ τους, διότι οἱ σιίτες καὶ οἱ σουνίτες ἀλληλομισοῦνται μέχρι πλήρους ἐξολοθρεύσεως. Γιὰ ποιοὺς, κύριοι ἰθύνοντες, φτιάχνετε τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος, γιὰ τοὺς σιίτες ἢ τοὺς σουνίτες ;


29. Ὁποία ἀνηθικότης εἶναι, ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς νὰ στερεῖται καὶ νὰ πληρώνῃ λίαν δυσβαστάκτους φόρους νὰ ἐπιμορφώνωνται τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ ἐπειδὴ τὸ αἴσχιστο κατεστημένον τὰ ἔχει βάλει ὅλα στὸ «σφυρί» - ὅσο κὶ ὅσο, ἀρκεῖ κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι νὰ πέσῃ ἡ «μερίδα τοῦ λέοντος» γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ τετρασέγγονά μας, ἑκατοντάδες χιλιάδες λαμπεροὶ ἐπιστήμονες νὰ «παίρνουν τὰ μάτια τους» καὶ νὰ φεύγουν στὴν Γερμανία, Ἀγγλία καὶ λοιπὲς ἀναπτυγμένες χῶρες, γιὰ νὰ φάγουν τὸ ψωμί τους, νὰ δημιουργήσουν οἰκογένειες μὲ τοὺς ξένους, νὰ συμβάλλουν στὴν ἀνάπτυξι τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν μὲ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια καὶ νὰ συμβάλλουν στὴν αὔξησι τῶν φόρων τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν μὲ τὴν βοήθεια τῶν λαμπρῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ ξένες χῶρες δὲν ἔχουν δώσει μία «τρύπια» δεκάρα.


30. Ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσῃ κανένας καὶ ποὺ νὰ καταλήξει, ἀναφερόμενος στὶς χιλιάδες σατανικὲς ἀντιξοότητες, ποὺ ὑφίσταται ὁ τόπος μας - ἡ Ἑλλάδα μας καὶ τὸ Ἔθνος μας καθημερινῶς καὶ πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.


31. Ἀλλὰ «ὅπως στρώνουμε κοιμόμαστε καὶ ὅ,τι σπέρνουμε, θερίζουμε». Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ἐμεῖς ἐκλέγουμε τὸν δήμιό μας καὶ τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ μᾶς μεταχειρίζωνται, ὅπως αὐτοὶ θέλουν, μιμούμενοι τὴν στρουθοκάμηλο, ἡ ὁποία βλέπουσα τὴν ἀγέλη τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων, χώνει τὸ κεφάλι της στὴν ἄμμο καὶ πιστεύει ὅτι κίνδυνος μηδὲν καὶ σὲ λιγάκι αἰσθάνεται τὰ δόντια καὶ τὰ νύχια τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων στὸν σβέρκο της.


32. Ἂς βάλουμε μυαλό, ἂς ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ ἂς προσευχηθοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας καὶ μὲ ποταμοὺς δακρύων νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἀνάλγητοι πατρωλοὶ τοῦ Ἔθνους μας. Στῶμεν καλῶς προτοὺ αὔριο εἶναι ἀργά.


33. Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους ἐγκύρων καὶ σοβαρῶν ἱστοσελίδων, facebook, twitter, web t.v.  νὰ ἀναμεταδόσουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο αὐτὲς τὶς πτωχὲς γραμμές μας.


Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321

   

ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ

ΕΝΑΣ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ

ΕΝΑΣ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ  ;ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΗΣ,

ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΗΣ

(Δηλαδὴ μὴ τρέχουμε νὰ ἀποφαινόμαστε

χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχουμε ἐξετάσει

τὴν ὅλη ἱστορία τῆς ὑποθέσεως).3.8.2016


Ἀναθεωροῦντες τὴν ἐξιστόρησι τῆς αἰτίας ὑποδουλώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους κάτω ἀπὸ τὸν ἀδίστακτο καὶ ἀνυπόφορο μωαμεθανικὸ ζυγὸ τῶν Τούρκων «φίλων μας» καὶ τὰ φρικτότατα καὶ ἀνυπόφορα μαρτύρια, ποὺ ὑπέστησαν οἱ προπάτορές μας, ἀντιληφθήκαμε ὅτι ὁ ἀνώτατος ἑρμηνευτὴς τοῦ Κορανίου Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τῆς συζύγου του Χατζὲ Ζιμπά καὶ τοῦ ἰδίου, ἀντιστάθηκε σθεναρὰ ἐναντίον τοῦ ἐξωφρενικοῦ διατάγματος τοῦ Σουλτάνου Μαχμούτ Β.


Ὁ Σουλτάνος Μαχμοὺτ ὑποκινούμενος ἀπὸ τὸν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ προσωπικὸ σύμβουλό του, τὸν πρώην Πρέσβυν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τὸ Παρίσι, Χαλὲτ Ἐφέντη, συνεκάλεσε συμβούλιο καὶ ἀπαίτησε τὴν ὁμηρία ὅλων τῶν ἀνωτάτων Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ τὸν σφαγιασμὸ ὅλων τῶν Ρωμιῶν.


Χάρις εἰς τὴν σθεναρὰ ἀντίστασι τοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη κρεμάστηκε μόνο ὁ Πατριάρχης Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ καὶ σφαγιάσθηκαν μόνο 10.000 Ρωμιῶν καὶ ὄχι ὅλοι οἱ Ρωμιοί, ὅπως προγραμματιζόταν.


Κατωτέρω δημοσιεύουμε περιληπτικῶς τὴν συνέπεια, ποὺ εἶχε ὁ ἀλτρουϊστὴς αὐτὸς ἀνώτατος μωαμεθανὸς κληρικὸς καὶ παρακαλοῦμε ὅλα τὰ ἔγκυρα καὶ εὐπρεπῆ Μ.Μ.Ε. νὰ ἀναμεταδόσουν τὸ κείμενό μας καὶ νὰ ἀγωνιστοῦν καὶ αὐτοὶ μαζί μας γιὰ τὴν αἰωνία μνήμη τοῦ ἀλτρουϊστοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ Χατζὲ Ζιμπά.


Αγνωστα οθωμανικά μνημεία της Αθήνας

Ἡ οἰκία τοῦ Χατζὴ Χαλίλ, ὁδὸς Τριπόδων - Θέσπιδος – Σέλλεϋ  ἈθήναΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-32543213.8.16

Ὅπως ἀνεφέρθη ἐκτενῶς καὶ εἰς τὸ τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ὑπ’ ἀριθμ. 67, πρέπει νὰ ἀρθοῦν οἱ ἄδικοι ἀφορισμοί, τοὺς ὁποίους ἐπέβαλε ὁ εἰδεχθέστατος Σουλτάνος Μαχμοὺτ ὁ Β΄, ποὺ ἀπηγχόνισε ἀκόμη καὶ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ε΄, παρ᾿ ὅλον ὅτι ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὑπέκυψε καὶ ἀφόριζε τὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα τόσον τοῦ Ὑψηλάντου στὴ Μολδοβλαχία ἀπὸ 24.2.1821, ὅσον καὶ τὰ τῆς Πελοποννήσου.


Ὁ Σουλτάνος Μαχμοὺτ ὁ Β΄ ἐπηρεάζετο ἀπὸ ἀνωτάτους μουσουλμάνους κληρικοὺς καθὼς καὶ τὸν σύμβουλό του Χαλὲτ Ἐφέντη, πρώην Πρέσβυ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὸ Παρίσι (1803-1806), ὁ ὁποῖος ἦτο πολὺ ἐμπαθὴς καὶ βιαίων ἀντιμετωπίσεων. Ὁ Μαχμοὺτ ὁ Β΄ συνεκάλεσε τὴν 8.3.1821 Συμβούλιο, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν ὁ σύμβουλός του Χαλὲτ Ἐφέντη, ὁ Μέγας Βεζύρης, ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Γενιτσάρων καὶ ὁ Σεϊχοὺλ τοῦ Ἰσλὰμ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ Ἀνώτατος  Κρατικὸς Λειτουργός, ἁρμόδιος νὰ ὑπογράφῃ τὶς θανατικὲς καταδίκες (φετφὰς ἢ φατούα) ὡς ἄριστος γνώστης τῶν Νομικῶν Διατάξεων τοῦ Κορανίου. Ἦταν μετὰ τὸν Σουλτάνο καὶ τὸν Βεζύρη ὁ τρίτος Ἀνώτατος Ἄρχων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας!!!


Ὁ Μαχμοὺτ Β΄ ἐζήτησε ὡς ὁμήρους τοὺς Ἀνώτατους Ὀρθοδόξους Κληρικοὺς καὶ τὸν σφαγιασμὸ ὅλων τῶν Ῥωμιῶν. Ὁ Χατζὴ Χαλὶλ ἀντέδρασε ὑποστηρίζοντας ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ διαχωρισμὸς τῶν ὑπευθύνων καὶ τῶν ἀθώων, πρᾶγμα που ἀπεδέχθη καὶ ὁ Βεζύρης,γιὰ νὰ κερδίζῃ χρόνο.


Οἱ συνεδριάσεις ἐπαναλαμβάνοντο καὶ ὁ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη ἔμενε σταθερὸς στὴν ἄρνησί του. Ὅμως ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τοῦ Διβανίου (Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου) Χαλὲτ Ἐφέντη ὑπερθεμάτιζε γιὰ τὴν σφαγὴ ὅλων τῶν Ῥωμιῶν, ἐδωροδοκοῦσε τὸν Ἀρχηγὸ τῶν Γενιτσάρων νὰ ἀναλάβῃ τὴν σφαγὴ τῶν Ῥωμιῶν καὶ διέβαλε τὸν Χατζὴ Χαλὶλ στὸν Σουλτάνο. Κατὰ καὶ τοὺς διαπληκτισμούς, ποὺ εἶχε ὁ Χατζὴ Χαλίλ μὲ τὸν Χαλὶτ Ἐφέντη, τοῦ ἐτόνιζε ὅτι αὐτὸς ἧταν ἡ αἰτία τῆς Ἐπαναστάσεως, λόγῳ τῶν ἀφόρητων βιαίων ἐξισλαμισμῶν καὶ τοῦ φρικτοῦ παιδομαζώματος τῶν Χριστιανοπαίδων γιὰ περίπου τετρακόσια χρόνια. Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς ἀφόρητες συνεδριάσεις ἀγωνιζόταν ὁ Χατζὴ Χαλὶλ Πασὰς νὰ κρατήσῃ τὴν εὐσυνειδησία του, ὅπως τὴν ὑπαγόρευε ἡ καλή του προαίρεσις, ἡ πίστις του καὶ ὁ ἀλτρουισμός του. Ἐξήτασε ἐπισταμένως τυχὸν σχέσεις τοῦ Πατριάρχη Ἁγίου Γρηγορίου Ε΄ μὲ τὸ κίνημα τοῦ Ὑψηλάντη καὶ δὲν προέκυψε καμμία ἐνοχὴ τοῦ Πατριάρχη ὅπως τὸν διαβεβαίωσε καὶ ὁ Ἰατροφιλόσοφος Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος ὁ Θετταλὸς καθὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ὁ Ε΄ μαζὶ μὲ τὸν Πολύκαρπο Ἱεροσολύμων καὶ τὴν Σύνοδο, ἡ ὁποία εἶχε συνέλθει στὴν Κωνσταντινούπολι καθὼς καὶ σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς.


Ὅμως, κατόπιν τῶν σατανικῶν συκοφαντιῶν τοῦ Χαλὲτ ἐναντίον τοῦ Χατζὴ Χαλίλ, ὁ Σουλτάνος ὑπέγραψε καὶ ἐξέδωσε τὴν 28η Μαρτίου 1821 διάταγμα γιὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Χατζὴ Χαλίλ καὶ διετάχθη κατ’οἶκον περιορισμός του εἰς τὸ Μπεϋλερμπέη καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἐξορίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του Χατζὲ Ζιμπὰ στὴν Προύσσα. Ὁ διαβόητος Χαλὲτ ἔπεισε τὸν Σουλτάνο νὰ ἐκδοθῇ νέα ἐντολὴ νὰ μεταφερθῇ ὁ ἔκπτωτος Χατζὴ Χαλὶλ στὸ Ἀφιὸν Καρὰ Χισάρ, ἐνῷ ἡ γυναίκα του νὰ παραμείνῃ στὴν Προύσσα. Ἀκόμη καὶ αὐτὸ δὲν ἀρκοῦσε στὸν Χαλὲτ καὶ κατασκεύασε σκευωρία ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἔκανε τελετὲς μαύρης μαγείας. Οἱ δήμιοι ἔπνιξαν τὴν γυναἰκα τοῦ Χατζὴ Χαλὶλ καὶ τὴν ἐξέθεσαν γυμνὴ στὴν Προύσσα. Πληροφορηθεὶς αὐτά, ποὺ συνέβησαν στὴν σύζυγό του ὁ, βαρύτατα τραυματισμένος ἀπὸ τὰ μαρτύρια τῶν δημίων, Χατζὴ Χαλὶλ ὑπέστη ἐγκεφαλικὸ καὶ ἀπεβίωσε.


Οἱ Γενίτσαροι ἀπηγχόνισαν τὸν Πατριάρχη Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ε΄ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, 14 Ἀπριλίου 1821, καὶ ἐπεριωρίσθηκα νὰ σφάξουν μόνον δέκα χιλιάδες Ρωμιούς, ἀπὸ αὐτούς, ποὺ κατήγοντο ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο. Μὲ τὴν « κρεμάλα »  τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε΄ ἐσώθησαν ὅλοι οἱ ἄλλοι Ρωμιοί.


Φρονοῦμε ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ παρακαλέσωμε τοὺς Δήμους τῆς Ἑλλάδος νὰ ὀνομάσουν μία ὁδὸ τῆς πόλεώς των εἰς ὁδὸ ἀλτρουιστοῦ Χατζῆ Χαλὶλ καὶ μερικοὶ Δῆμοι νὰ τοῦ στήσουν ἄγαλμα, διότι ὁ ἐνσυνείδητος καὶ φιλάνθρωπος αὐτὸς συνέβαλε νὰ μὴ σφαχθοῦν ὅλοι οἱ Ρωμιοί!!!


Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἀναλαμβάνει προσεχῶς νὰ τιμήσῃ δεόντως τὸν ἀνθρωπιστή, φιλεύσπλαγχνο καὶ εὐσυνείδητο αὐτὸ Ἀνώτατο Κρατικὸ Ἡγέτη.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!!!


Προσεχῶς ἐπιφυλλασσόμεθα νὰ ἐπανέλθωμε καὶ νὰ ἀναπτύξωμεν τὸ θέμα ἐκτενέστερο.


Μάκαρι, μυριάκις εἴθε νὰ σταματήσουν τὰ σατανικὰ φληναφήματατα καὶ αἱ ἀντιξοότηται, ποὺ μᾶς δημιουργοῦν ἐχθροὶ καί «φίλοι», γιὰ νὰ μὴ χάνωμε τὸν ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατο χρόνο μας πρὸς ἀντιμετώπισίν των, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐκμεταλλευώμεθα μέχρι τὸ τελευταῖο δευτερόλεπτο γιὰ κοινωφελῆ ἔργα πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ ἀναβαθμίζωμε συνεχῶς τὴν ποιότητα τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν μας μέσων (Ἰστοσελίδα μας, Facebook, Twitter καὶ Διαδυκτιακῆς Τηλεοράσεως)...


Ἐνῷ οἱ περισσότεροι ἐκδότες Περιοδικῶν περιώρισαν δραστικῶς τὶς ἐκδόσεις τους ἢ ἀνέστειλαν τὰ ἔντυπά τους λόγῳ τῆς κρίσεως, ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι τὸ μόνον Περιοδικό, τὸ ὁποῖο συνεχίζει νὰ ἐκδίδεται εἰς 60.000 τεμάχια καὶ νὰ ἀποστέλλεται καὶ εἰς δεκάδες χιλιάδες Ὁμογενεῖς μας καὶ Φιλέλληνας ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον. Ἀγωνιζόμεθα νὰ διδάσκωμε διὰ τοῦ παραδείγματος ὅτι ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀποθαρρυνθῶμε καὶ νὰ ἀποκάμνωμε κατὰ τὸ Γραφικόν:

«διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) καί « ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22).


Καὶ πάλιν παρακαλοῦμε, διαδώσετε τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν Φορέων μας παντοῦ, ἰδίως τὰ ἠλεκτρονικά μας μέσα ἐνημερώσεως, γιὰ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πάντες καὶ νὰ ἐμπεδώσουν ὅλα αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια καὶ νὰ μὴ ἀναγκαζόμεθα νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνωμε, διότι εἶναι πολὺ ἐκνευριστικά, ὄχι τόσον γιὰ ἐμᾶς τοὺς «ξεκούραστους», ἀλλὰ κυρίως γιὰ τοὺς φίλους ἀναγνώστας τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τοὺς ἐπισκέπτες τῶν ἠλεκτρονικῶν μας μέσων ἐπικοινωνίας!!!


Ἂς προσευχόμεθα λοιπὸν εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ τοῦ Ἔθνους μας Σωτήρα Χριστὸ νὰ μᾶς φωτίζῃ « τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».


Ἂς ἀνταγωνισθῶμε καὶ συναγωνισθῶμε στὶς προσευχές μήπως ὁ Θεὸς κάνει Θαῦμα, γιὰ να δοῦμε πραγματοποιούμενο


τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. 

Ἀμήν.

   


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV«Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»

(Ρωμ. 1, 14)


(Δηλαδὴ τόσον ἔναντι τῶν διαπαιδαγωγημένων Ἑλλήνων, ὅσον και γιὰ τοὺς ἀμόρφωτους - τοὺς βάρβαρους,

ἔχω καθῆκον ὅλους νὰ τοὺς διαφωτίζω)

1.8.2016


Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὰ ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον καὶ διευκρινίσει τὴν ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐν τούτοις, ὅταν μᾶς καλοῦν ἔγκυρα καὶ ἔγκριτα Μ.Μ.Ε., δίδουμε τὶς συνεντεύξεις μας καὶ ἀναπτύσσουμε τὴν πραγματικὴ ἱστορία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γιὰ νὰ διαφωτίσουμε τοὺς πάντες.


Μία τέτοια συνέντευξι ἔδωσε ὁ Πρόεδρος τῶν φορέων μας :

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος


τὴν Πέμπτη 21.7.2016 εἰς τὴν ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV, μὲ παρουσιαστὴ τὸν πολὺ δραστήριο ἰδεολόγο κ. Ἄγγελο Βασιλειάδη, Ἀεροπόρο, Χημικὸ Μηχανικό, Περιβαλλοντολόγο, καὶ τὴν ἀναρτοῦμε κατωτέρω.


Τίτλος : Η ΔΙΑΙΩΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


Get Adobe Flash player


Ζητοῦμε δὲ συγγνώμη, διότι ἡ λήψι ἤχου καὶ εἰκόνας δὲν εἶχε πάντοτε ἀρίστη ἐπιτυχία.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321

 


   

σελίδα 1 απο 81

Πνευματικές Δραστηριότητες

Περικλέους Επιτάφιος Λόγος, 431 π.Χ. (Θουκυδίδου Ιστορία Β´, § 35-46)

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, 431 π.Χ. (Θουκυδίδου Ἱστορία Β´, § 35-46) κατὰ μετάφρασιν Ἐλευθερίου Βενιζέλου [35] Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε, ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν. ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς, οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε, καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι. χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν ᾧ μόλις καὶ ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται. ὅ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ᾿ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι, ὅ τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάζεσθαι, διὰ  φθόνον, εἴ τι ...

περισσότερα

Αι κατα τόπους εστίαι πολέμων

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΣΤΙΑΙ ΠΟΛΕΜΩΝ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 34, σελ. 59) Μεταξὺ τῶν κοσμοσωτηρίων μακαρισμῶν εἰς τὴν «Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία» τοῦ Θεανθρώπου, ὑπάρχει καὶ ὁ μακαρισμός: «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε’, 9). Εἰς τὴν καθημερινὴν ζωήν, ὅμως, αὐτὸ δὲν ἐφαρμόζεται: παρ᾿ ὅλον ὅτι παρῆλθον 20 αἰῶνες, ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία, δυστυχῶς, ἀκόμη ὄχι μόνον δὲν ἐξηπλώθη εἰς ὅλην τὴν Ὑφήλιον, ἀλλὰ οὔτε κἄν ἐφαρμόζεται εἰς τὰ λεγόμενα χριστιανικὰ κράτη. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐνῷ ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία διδάσκει, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδέλφια καὶ ὀφείλουν μεταξύ των νὰ συμπεριφέρωνται ὡς εὔσπλαγχνα καὶ ἀνιδοτελῆ ἀδέλφια καὶ ἕκαστος ἐπιβάλλεται νὰ προτάσσῃ τὸ γενικὸν συμφέρο...

περισσότερα

Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών-Καθηγητής Κων/νος Δρακάτος 3.11.2008

News image

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ 3.11.2008

περισσότερα

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΛΗ, ΚΡΗΤΗ

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΛΗ, ΚΡΗΤΗ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 60, σελ. 10-11) Ἄς τὸν φυλάττομεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ Ἄν ὑπάρχῃ ἔστω καὶ εἷς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος μὲ ἐρωτηματικὰ λόγῳ ἐλλειποῦς ἐνημερώσεως, ἄς πληροφορηθῆ διὰ τὸν Σταυρὸν Πρέβελη (εἰκόνα ἐξωφύλλου). Ὁ Θαυματουργὸς Τίμιος Σταυρὸς τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πρέβελη, εἶναι ἀφιέρωμα τοῦ Καθηγουμένου Ἐφραὶμ Πρέβελη (1769-1803). Φέρει μεγάλον τεμάχιον Τιμίου Ξύλου εἰς τὴν κρυστάλλινη βάσιν του καὶ προέρχεται κατὰ παράδοσιν, ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ὅλοι οἱ Κρητικοὶ γνωρίζουν τὸν Τίμιον Σταυρὸν τοῦ Πρέβελη ἀπὸ τὰ πολλά, παλαιὰ καὶ πρόσφατα θαύματα του. Θὰ ἀναφέρωμε δύο ἱστορικὰ θαύματα τοῦ παρελθ...

περισσότερα

Γράμμα ευγνωμοσύνης Ελληνικής Κοινότητας-Ντόνιετσκ, Ουκρανία 1999

News image

ΓΡΑΜΜΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΝΤΟΝΙΕΤΣΚ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1999  

περισσότερα

Δυνάμεις αντιστάσεως εις τα καταχθόνια σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων

News image

«Δυνάμεις ἀντιστάσεως εἰς τά καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐναντίον τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως και τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῶν Ἑλλήνων»   Ὅπως καί ἄλλοτε περιληπτικῶς ἔχομεν ἀναπτύξει, οἱ σκοτεινές δυνάμεις ἀποφασίζουν διά τήν καταρράκωσιν τῶν ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, τήν κατάργησιν τῶν συνδετικῶν κρίκων ἑνός λαοῦ, πού εἶναι μεταξύ τῶν ἄλλων τό ὅμαιμον, τό ὁμόθρησκον, τό ὁμόγλωσσον καί ἐν γένει τά χρηστά ἤθη καί ἔθιμα καί διά τήν ὑποδούλωσιν τῶν λαῶν. Πρός τοῦτο ἀμέσως ἤ ἐμμέσως προσπαθοῦν νά ἀποκτήσουν ἤ νά προσεταιρισθοῦν Μαζικά Μέσα Ἐνημερώσεως διά νά διαστρεβλώνουν βάναυσα τήν ἱστορίαν καί τήν ἀλή­θεια, διά νά μή διαπαιδαγωγοῦν, διαφωτίζουν καί ἀφυπνί­ζουν τίς λαϊκές μάζες, ἀλλά νά τίς παραπληροφο­ροῦν, ἀπο­προσανατολίζουν, ἐκμαυλίζουν καί ἀ...

περισσότερα

Κοινωνικές Δραστηριότητες

Εκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παύλος» 23-1-2008 Ομιλία Προέδρου

News image

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» INTERORTHODOXASSOCIATION «APOSTLEPAUL» Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ Προς. διεύθυνσις: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑ 10557 Τηλ. 0030 2103254321-2 fax 3236978 e-mail: fot_gram@otenet.gr ΑΦΜ 090208446 Ε΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟN ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ, AΘΗΝΑ     Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Βελεστίνου κ. Δαμασκηνέ, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, διὰ τὸν ὁποῖον, καὶ ἐκ τῆς θέσεως ταύτης, εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ Μέγας Ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων νά κάνῃ τὸ θαῦμα του, διὰ νὰ ἐργασθῇ διὰ κάθαρσι...

περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Φροντίζομε παντοιοτρόπως νὰ ἐξασφαλίζωμεν ὑποτροφίες διὰ φιλομαθεῖς καὶ φιλέλληνες νέους. Πρὸς τοῦτο ἔχομεν δημοσιεύσει ἄρθρα μας εἰς τὸ Περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 1 σελὶς 6 καὶ τεῦχος 21 σελὶς 174.

περισσότερα

Εστέ γλυκείς χωρίς διαβήτη-Παύλου Τούτουζα Καθηγητού Καρδιολογίας

Ἐστὲ γλυκεῖς χωρὶς διαβήτη! (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γρμμή» τεῦχος 38, σελ. 52)   Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής, Διευθυντὴς τοῦ  Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.)   Διὰ τὸ σῶμα μας, τὰ κύτταρά μας, ἔχομε τὴν ὑποδομήν, ἔχομε καὶ τὴν λειτουργίαν. Ἡ ὑποδομὴ θέλει κυρίως πρωτεΐνες καὶ κατὰ δεύτερον λόγον λίπη. Ἡ λειτουργία θέλει κυρίως γλυκόζη καί, πάλι, κατὰ δεύτερον λόγον λιπαρά. Ὁ λόγος σήμερα εἶναι διὰ τὴν γλυκόζην.   Θέλομεν ἐνέργειαν καὶ τὴν λαμβάνομε ἀπὸ τὴν γλυκόζην. Ἡ γλυκόζη ἀπὸ τὰ ἀμυλοῦχα, τὰ σακχαροῦχα, τὸ γλυκογόνον καὶ, εἰς τὴν ἀνάγκην, ἀπὸ τὰ λίπη. Μὲ ἐξαίρεσιν τὰ λίπη, ἡ γλυκόζη θὰ ἐλέγαμε ὅτι προέρχεται ἀπὸ τοὺς ὑδατάνθρακες. Κύρια τροφοδοσία γλυκόζης εἶναι οἱ φυτικὲς τροφὲς, μὲ τὰ δ...

περισσότερα

Ολοήμερον σχολείον-Φώτης Πετρόπουλος Διδάσκαλος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 14, σελ. 36)     Χρήσιμες ρεαλιστικές ἀπόψεις καί προτάσεις στίς παλινδρομήσεις τῶν συχνοτάτων ἐκπαιδευτικῶν μεταρρυθμίσεων, οἱὁποῖες, ἀντί νά ρυθμίζουν καίἐκσυγχρονίζουν τήν παιδείαν μας, τήν καταταλαιπωροῦν καί τήν ἀπορρυθμίζουν συνεχῶς.   Δυστυχῶς, χωρίς προγραμματισμόν, ὄχι μόνον ἡ κάθε Κυβέρνησις, ἀλλά καίὁ κάθε ῾Υπουργός τοῦἰδίου κυβερνῶντος κόμματος «μεταρρυθμίζει» «ἅρπα κόλλα» τά πάντα καίἔτσι ἔχομε βιομηχανίες ἡμιμαθῶν καίἀνέργων.   Εἶναι σχεδόν βέβαιον ὅτι, χωρίς σταθερήν ἐθνικήν ἐκπαιδευτικήν πολιτικήν, ὄχι μόνον βελτιώσεις δέν θάἔχωμεν, ἀλλάἀπεναντίας μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν καί μέ γεωμετρικήν πρόοδον οἱ βιομηχανίες τῶν ἡμιμαθῶν κ...

περισσότερα

Γονίδια, Ιατρική και Ηθική, Παύλος Τούτουζας-Καθ. Καρδιολογίας

ΓΟΝΙΔΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Παῦλος Κ. Τούτουζας,  Καθηγητής- Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας(ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 41, σελ. 46) Ἡ μεταμόσχευσις τῆς καρδιᾶς εἶναι πλέον καθιερωμένη ἰατρικὴ πρᾶξις μὲ θετικὰ ἀποτελέσματα. Τὸ ἴδιον ἰσχύει καὶ δι᾿ ἄλλες μεταμοσχεύσεις ὀργάνων ὡς π.χ. τοῦ νεφροῦ. Ἡ σχετικὴ ἔρευνα ἔχει προχωρήσει πολὺ τὰ τελευταῖα ἔτη καὶ ἔχει λάβει τοὺς τίτλους τῆς γενετικῆς, μοριακῆς, πυρηνικῆς ἰατρικῆς. Τὸ γνωστὸν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνος DNA σήμερα μελετᾶται εἰς βαθμὸν νὰ ἀναλύωνται τὰ γονίδια μὲ πολλὲς ἀποκαλύψεις. Δὲν εἶναι γνωστόν, ἐὰν ὑπάρχουν γονίδια ἀγάπης, ἁγιότητος ἢ πνευματικοῦ ἡγέτου καὶ δὲν γνωρίζομε, ἂν αὐτὰ θὰ ὑπάρξουν εἰς τὸ μέλλον. Δὲν θὰ ὑπάρξουν λέγουν ὡρισμένοι ...

περισσότερα

Σημαντικά-Ωφέλιμα-Σωτηριώδη Γνωμικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ - ΩΦΕΛΙΜΑ - ΣΩΤΗΡΙΩΔΗ ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΝΑ ΕΧΩΜΕ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΝΩΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΩΝ ΔΥΣΤΡΟΠΩΝ, ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΩΝ, ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 8, σελ. 14)   1. “ Γυναικί κόσμος ὁ τρόπος, οὐ τά χρυσία ” = { Στολίδι στή γυναῖκα εἶναι ὁ τρόπος (ζωῆς της) ὄχι τά χρυσᾶ (πού φοράει) }.    ( Μένανδρος ἐν Μονοστ. 92 - Λεξ. Λίντελ Σκώτ, σελ. 388α, Τόμ. 4ος ). 2. “ 0ὐκ αὐθαίρετοι βροτοῖς οἱ ἔρωτες ” =  { Οἱ ἔρωτες (κάθε λογῆς) στούς ἀνθρώπους δέν εἶναι ἀνεξάρτητοι (τῆς θελήσεώς του) }.  ( Εὐριπίδης ᾿Απόσπ. 340 - ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 43...

περισσότερα

Αναγνώρισις του Έργου

Αναγνώρισις του έργου μας απο τον Μεσσηνιακόν Λόγον 17.1.2013

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου 2013, Σελ. 23   «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» Ἕνα τριμηνιαῖο πρωτότυπο περιοδικὸ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 54, σελ. 19-21)   Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματος αὐτοῦ γνωρὶζουν καὶ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ μὲ τ...

Επιστολή από την κ. STELA ZDRENGHEA, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Δεκέμβριος 2010

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)                                            &...

Follow us

agioritikovima
 welcome.jpg
Παρὰ τὶς πτωχές μας δυνάμεις εἰς χρῆμα, χρόνον καὶ γνώσεις, τολμῶμε νὰ ἐμφανισθῶμε εἰς τὸ διαδίκτυον, ὄχι γιὰ νὰ προσθέσωμε ἄλλη μίαν ἱστοσελίδα εἰς τὶς χιλιάδες κυματίζουσες (κυκλοφοροῦσες), ἀλλὰ γιὰ νὰ καλύψωμε ἕνα κενόν: νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ συνεδέθητε μαζί μας.

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ συμπτύξωμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθῶμε διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

Ἡ συμβουλὴ καὶ συμβολή σας εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτες, διότι ἡ πολύτιμος γνώμη σας θὰ μᾶς βελτιώνῃ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ. 210-3254321.
 
Ὁ ἀρχαῖος πρόγονός μας ἥρωας Ἡρακλὴς ἠγωνίζετο ὄχι μὸνον διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Λερναίας Ὕδρας, κόπτων τὶς κεφαλές της καὶ ὁ βοηθός του Ἰόλαος νὰ κατακαίῃ τὶς τομὲς γιὰ νὰ μὴ πολλαπλασιάζωνται οἱ κεφαλὲς αὐτῆς.
            Ἐμεῖς οἱ ἀνίσχυροι θὰ ἀγωνιζώμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας, ὡς πνευματικὸς σηματοφόρος τῶν

Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

...διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.
Developed by © mpistiries.com